Gebr. Perzïna Piano's kinder;;ï:,".: zenaar van ABONNEMENTSPRIJS f"3 r* An,'~ „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERïENTJEN met inbegrip van een BUITENLAND. Lr^gestraat 23 - A. VAN OE WEG - Amersfoort Hoofdvert. L. Klein UfrecEitschestraat A. H. VAN NIEUWKERK, borgen Ballonnen FEUILLETON. 23e Jaargang No. 241 ioort 2.10, idem Iran co per post f per week (met gratis verzekering legen oogclukkcs) f 0.17°, afzonderlijke nummers C«05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMScflE POORTWAL 2A. POSTREKENIKQ M°. 47SIO. TEL. INT. SI*. Dinsdag 14 April 1923 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adve.tcnticn voor de Helft der prijs. Voor handel cn bcdrijl beslaan zeer vooidccligc bcpalincen voor het advcrlecrcn. bene circulaire, bcvaltcnde de vociwaaxdca wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Dc Bciercsche Boerenbond voor Morx. Mönchen, 12 April. (V. D.) Het lande lijk bestuur van den Beierschen Boerenbond heeft besloten bij de rijkspresidentsverkiezing voor Marx te stemmen. Een manifest von dr. Marx. Dr. Marx richt tot de Duitsche kiezers een manifest, waarin hij zegtDe grondslagen der sociale gemeenschap des volks zijn m. i. vrij heid der personen en plicht jegens de gemeen schap. Binnen dit kader mag het geen enkelen persoon en geen groep .verboden zijn in volle vrijheid zijn godsdienstige belijdenis te volgen. De Duitsche grondwet, waarop de rijkspresi dent den eed moet afleggen, toont als weg het oude zwartroodgouden t symbool der groot- Duitsche eenheid cri als doel de vrijheid van Duitschland en de medewerking van dit vrije Duitschland aan een gelukkiger Europeesche toekomst. Het manifest eindigt Mogen de vrijheid en de zedelijke plicht over alle belangen en partijen heen tot belijdenis van het heele Duitsche volk worden. Aan het breiken van dit doel mede te werken is mijn algeheel streven, waar ook de wil.en het ver trouwen des volks mij plaatsen. Een proclamatie vah Jarres. Jarres heeft tot zijn kiezers bij de eerste stemming voor het rijkspresidentschap een proclamatie gericht waarin hij hen belankt voor het hem op 29 Maart bewezen vertrouwen en hen verzoekt dat vertrouwen te willen over dragen op den gemeenschappelijkcn candidaat van het uitgebreide rijksblok. HERMANN PAASCHE. f Dr. Heimann Poosche, gewezen vice-presi dent van den rijksdag, is te Detroit in de Ver. Staten overleden in den ouderdom van 74 jaar. Dr. Paasche, die reeds op 28 jarigen leeftijd professor in de staatswetenschappen te Ros tock was," speelde vcor den oorlcg een belang rijke rol in de nationaal-libcrale partij. Hij was een der beste kenners van de koloniale en economische vraagstukken. Jn 'den rijksdag heeft hij verschillende belangrijke redevoerin gen over vraagstukken van buiten' andsche politiek gehouden. Van 1903 af was hij bijna onafgebroken vice-president van het Duitsche parlement. Bij het uitbreken Van de revolutie trok hij zich geheel uit het politieke leven te rug. EEN GROEP TOERISTEN DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN. Drie dooden cn verscheidene gewonden. K n i g s t e i n a/d. Elbe, 13 April. Op de vesting Königstein, waar hedennamiddag een groot aantal bezoekers door een gids werd rond geleid, sloeg tegen vier uur een bliksemstraal in de menigte in. Drie personen werden gedood, vier zeer zwaar, acht minder zwaar en elf licht gewond. De gedooden hebben zich aan een ijzeren hek vastgehouden, toen de bliksem van een eik, waar hij wes ingeslagen, op het hek over sloeg. (Tel.) ERNSTIG AUTOMOBIELONGELUK. De Landdagafgevaardigde cn „Ofcerlandes- gerichtsrat" Pöhner is blijkens een telegram uit München op een autotocht te Prien aan de Chiemsee verongelukt. Zijn auto verloor een voorwiel en sloeg tweemaal over den kop. Zijn vrouw en zoons werden zwaar gekwetst, Pöhner zelf was op slag dood. GROOTE BRAND. Veel vee omgekomen. Tengevolge van brandstichting zijn te Ven- disch-Mulsow bij Neuburg, in Meck-enburg 135 melkkoeien en 5 paarden in de vlammen om gekomen. Voorts brandde een schuur mei oogstproducten af. BELGIE. DE KABINETSCRISIS. Een socialist kabinetsformateur? Volgens de Soir heeft de koning achtereen volgens drie leden van de katholieke groep, drie leden der socialistische groep en twee liberalen ontvangen en daarna de raadpleging tot Woens dag opgeschort, als wanneer dc koning een vooraanstaand socialist met de vorming van een kabinet zou belasten. ONTHULLING VAN EEN GEDENKTEEKEN TE ZEEBRUGGE. Twee honderd Britsche oudstrijders, die in dertijd een aandeel hebben genomen in de raid op Zeebrugge, zullen tegenwoordig zijn bij de onthulling van een gedenkteeken te Zeebrugge op 23 April a.s. FRANKRIJK. DE KABINETSCRISIS. Pninlevé wijst de opdracht tot ka binetsformatie van de hand. Painlevé heeft Zaterdaguvond met tal van be kende personen overleg gepleegd, o.a. met Briand, De Monzie, Maurice Sarraut, Malvy, Violette en Chaumet. Ondervraagd over de mogelijke aanvaarding van de kabinetsformatie zei Pninlevé Mijn verzet is nog niet gebroken. Ik acht mij nog steeds niet de man, die het oogenblik vereischt. Naar mijn meening zou men een nieuw kabinet moeten vormen onder leiding van een senator der linkerzijde, die verzekerd is van dc sympathie in Senaat cn Kamer. Zal Briand de nieuwe premier werden Nadat Painlevé de opdracht om het nieuwe kabinet samen te stellen had afgewezen, heeft Doumergue Briand verzocht zich daarmee te belasten. Briand heeft Zondag tijdens een onderhoud met de radicaal-socialistische senatoren te ken- nen g°geven op de meerderheid der jongste verkiezingen te willen steunen. Hij verklaarde onverwijlde maatregelen noodzakelijk te ach ten voor het regelen van den toestand der Ban- que de France ten opzichte van de verhooging der bankbiljetten-circulatie. Hij voegde er aan toe opnieuw met Painlevé te zullen gaan on derhandelen, daar deze hem de meest aange wezen persoon voorkwam om de vorming van een kabinet op zich te nemen. Hij confereerde daarna met Painlevé cn begaf zich vervolgens naar het Elysée. Briand verklaarde na zijn onderhoud met president Doumergue tot journalisten van mee ning te zijn, dat de vertegenwoordigers van elke meerderheidsgroep de verantwoordelijk heid van het bewind zouden dienen te dragen. Hij zou Zondagochtend opnieuw den finan- cieelen cn economischen toestand bestudeeren en om twaalf uur naar het Elysée terugkeeren. Hij hoopte den president dan een gunstig ant woord te kunnen geven. Hij achtte het onmo gelijk een kabinet te vormen vóór het onder zoek van alle problemen en vóór zich van hechte en duurzame medewerking te hebben verzekerd. Briand heeft Doumergue gisteravond ven zijn besprekingen van 's middags op de hoogte ge steld. Een aantal radicale Kamerleden cn Se natoren heeft nieuwe stappen gedaan bij* Pain levé, die men op zijn weigering zou willen laten terugkomen. Zij stelde hem een kabinet voor, waarin Painlevé president zou zijn cn Herriot buitenlandsche zaken zou behouden. Een der gelijk kabinet zou bij de meerderheid in de Kamer op een gunstige ontvangst mogen reke nen. De eventuccle medewerkers van Briand. P n a r ij s, 14 April. (V. D.) Als eventueelc medewerkers in een kabinet-Briand worden ge noemd Douraer, De Monzie, Lcuchcu:, Lcygues, terwijl ock de nr.nvn van Paul Boncour ter sprake komt. P a r ij s, 14 A p r 1. (V. D.) Briand he L tij dens de Paaschdagen talrijke conferenties gc- RECLAMBS. Prijs 1—3 regels 3.05, elko regel meer 1. Sponsen - Zeereen - Dweilen - EVIeubeSwas - Liraoteum- was - Terpentijn - Borstelwerk - Verfwaren - Venster- gias - Be'nangseJpapieren Munten uit (Mor edele toon, voorname stijl en Blastischen Speelaard ALDEGONDESTR. 107. TEL. 513. Bcëcdind Makelaar Taxateur. Belast zich met dc uitvoering van Publieke veilingen. 1 „L' HIRONDELLE" 1S-1G Langesiraat Amersfoort W. K. van ROSSOM houden met de verschillende partijleiders. Dou mergue heeft echter verklaard, dat de officieele opdracht tot dc kabinetsformatie nog niet ge geven is. Heden valt de beslissing van de socl- j aüstische partij of aan de rcgcering zal wor- j den deelgenomen. De Parijsche socialisten voe- i len er wel voor om aan de regeering deel te I nemen, doch in de provincie zijn de meenin- gen verdeeld. De oppösitic-blaccn voorspellen een splitsing in dc socialistische partij, doch Blum heeft verklaard, dat dit uitgesloten is. In de kringen ^cr senatoren acht men een kabinet- Renaudy-Brinnd-Horriot niet onwaarschijnlijk. De pogingen van Briand vinden bij de oppositie geen steun. De radicale Quotidien wil van Briand niets weten en Verklaart zich voor de voortzetting van de politiek van het cartel of vóór dc bestrijding van ieder ander ministerie. De socialisten onwillig aan dc regcering deel tö nemen P a r ij s, 14 A p r i 1. (V. DDe bladen voor zien algemeen, cat de socialisten zullen weige ren aan dc regeering deel te nemen. Met Jour- I na' vermoedt, dat een weigering der socinüslcp els gevolg zal hebben, dat Briand de opdracht tot kabinetsformatie ral afwijzen. Ccoiiclge over Herriot. De Paris Times puVic: :rt een bericht uit Washington, volgens hclvck president Coo- lidge in een mededecling aar. de pers verklaar de, dat Herriot bet crge'uk had om vele fi- noncieele moeilijkheden van zijn voorgangers te hebben moeten overnemen en het Witte Huis ten zeerste met hem sympat'hiescert. Volgens 't Journal des Débats heeft deze verklaring gioote verrassing teweggebrachi, omdat het nog nooit is voorgekomen, dat ec-nlgo staats hoofd op die wijze zich in een buitenlar.dscho politieke crisis memjde. DE REORGANISATIE VAN HET LEGER. Verwerping van Xollei's plan? P a r ij s. I 4 April. (V. D,) Onder alle voor behoud meldt dc Echo de Paris, dot de opperste oorlogsraad r.ls gevolg van de tusschenkomst van generaal Fceh het plan-van NoUet tot reor ganisatie vnrr het leger verworpen zou hebben. TER BEVORDERING VAN DE FRANSCHE LUCHTVAART. Door den Franschen onderstaatssecretaris voor dc luchtvaart zullen in het komende sei- zoen prijzen tot een totaal van 500.000 francs worden beschikbaar gesteld voor dc construc tie van vliegtuigen cn hydroplanes, welke be langrijke verbeteringen zullen vertooncn. PARIJS—MADAGASCAR PER VLIEGTUIG. De Fronsche burger-vlieger Helen is van plan een vlucht naar Madagascar te onderne men cn den afstond in vijf étappes of tc leggen met etappes ven 2500 tot 3000 K.M. elk. Hij gaat via de Roode Zee longs de Oost-Afri- kaansche kust. Misschien wordt de vlucht naar do Kaap voortgezet. ENGFJAND. DE REIS VAN HET KONINGSPAAR. De koning cn de koningin van Engeland hebben den goeden Vrijdag aan boord van hun jacht doorgebracht, waar des ochtends een godsdienstoefening werd gehouden. Later brachten zij nog een bezoek aan Palerma. De koning heeft een telegram nan den gou verneur van Malta gezonden, waarin hij er zijn leedwezen over uit spreekt, dat gebrek aan tijd hem verhinderde een bezoek aan Mal ta te brengen. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. De prins van Wales heeft wegens het heer- schen van de pest in Nigeria zijn bezook non dat gebied afgelast. DE REIS VAN BALFOUR. Londen, II April. (H. N.) Lord Balfour is te Beiroet op weg naar Alexandrie aange komen. De bevolking te Damascus heeft zich tot het einde vijandelijk getoond, zoodat het herhaaldelijk tot straatgevechten tusschen de j Arabieren en de politie is gekomen. De politie j was zelfs gedwongen troepen te ontbieden, die Imet gepontsorde automobielen en vliegtuigen verschenen. Door den schijn te verwekken, ols- i of de vliegtuigen bommen zouden laten val- I len, slaagde men cr in de omgeving van het hotel schoon te vegen. Op aandringen van den Franschen commissaris heeft lord Balfour ten slotte de stcd stilletjes verloten. D.d. 12 April wordt gemeld uit Beiroet, dat Balfour naar Alexandrie is vertrokken. Bij zijn vertrek zijn geen incidenten voorgevallen, maar j naar verluidt, zouden er ernstige' ongeregeld heden hebben plaats gehad, als hij gebleven was. Blijkens een officieel bericht zijn twaalf gendarmes bij de relletjes te Damascus ge wond. Een oproermaker is gedood voorts is een choulfeur gedood door een afgedwaalden kogel. LORD READING NAAR ENGELAND. Londen, II April. (H. N.) Lord cn lady Rending zijn gisteren uit Bombay naar Enge land vertrokken. Lord I ytton heeft te Delhi m?t groot ceremonieel het vice-koningschap aanvaard. DEAN INGE NAAR AMERIKA. Rev. Inge, de deken van de St. Paul's Kathe draal \o Londen, is naar do Ver. Stoten vom trokken om daar een reeks lezingen te houden» DE TENTOONSTELLING TE WEMBLE7. De koning cn koningin zullen de tentoonstel* ling to Wembley openen op 9 Mei a.s. ACTIE DER BOUWVAKARBEIDERS IN WEMBLE7. De bouwvakarbeiders, die op de tentoonstel ling van Wembley werkzaam zijn, hebben be sloten Woensdacr o.s. een inspectie der arbeids kaarten tc houden. Zii weigeren toe tc staan, dat niet-oangeslotcncn op Wembley werken cn dreigen niet staking. Zij cischcn tevens, dat alle arb'eid met het volle, volgens do vokver- ecnigingen vastgestelde, loon zal worden be taald. De eischen worden door olie betrokken vakbonden gesteund. MIST IN HET KANAAL. Tijdens den dichten mist in het Konaal ts do boot uit Boulogne met 500 passagiers tegen co kodo van Folkestone opgevaren. Er werd niemand gewond. ITALIË. EEN PROCLAMATIE VAN MUSSOLINI TOT HET LEGER. Mussolini, die thans ook ad interim minister van oorlog is, heeft een proclamatie tot het leger gericht, waarin hij zegt, dat hij met al zijn wilskracht zal trachten het leger tot een steeds krachtiger werktuig ven de Itolioonscho mocht te maken. Hij eischt, dat het leger do traditie getrouw blijft en noch openlijk, noch in het geheim aan de politiek deelneemt Het leger moet bewust zijn van zijn plicht, een ijzeren discipline handhaven en in goede be trekking leven met de overige gewapende krachten van den staat. Hiermee bedoelt Mus solini do nationale militie. TSJECHO-SLOWAKIJE. ONTSLAG VAN COMMUNISTISCHE MIJNWERKERS, j Dc Narodny Listy meldt, dat eerlang 12,000 buitenlandsche communistisdhe mijnwerkers van het bekken van Ostrau zullen worden ontslagen cn wel naar aanleiding van de door deze ele menten veroorzaakte staking. RUSLAND. DE BEGRAFENIS VAN PATRIARCH TICHON. Hetistoffelijk c-vcrsohot van patriarch Tichon is Zondag in de kathedraal van het Donskoi- klooster bijgezet. Aan de plechtigheid, dio werd voorafgegaan door eenige rouwmissen, i namen ongeveer 100,000 deel. Onder dc tal- I rijke kransen bevond er zidh een van den aarts- j bisschop van Canterbury. TURKIJE DE OPSTAND DER KOERDEN. De opstandelingenleider sjeik A'bdoellah, dio zich in de buurt van Varto uit zijn moeilijke positie hed kunnen bevrijden, werd volgens een bericht uit Angora met een aantal zijner aan hangers weer naar het gebergte gedreven. Op verschillende punten, vervolgen de Turken do terugtrekkende opstandelingen. GRIEKENLAND. DE FINANCIEELE WETSONTWERPEN IN DE KAMER. Een motie von vertrouwen. In den loop der beraadslagingen in de Kamer over het belosiingontwerp, waarbij de huidige surtaxe van 10% op alle directe en indirecte belastingen wordt verdubbeld, hield de minis ter van financiën een redevoering, waarin hij uiteenzette wat hij verwacht van een maatregel, die is bestemd om de begrooting in evenwicht te brengen cn de drochmc tc doen stijgen. Het; ontwerp were) in zijn geheel aangenomen. r door f- MARGARËl PEDLER. Geautoriseerde vertaling van W. B PONT. Sfi --- „Deze brieven," zei hij, „zijn van mijn broer Colin die een farm heeft in Australië. Hij is een heel stuk ouder dan ik ik heb altijd ge loofd, dat hij in zijn jonge dagen niet veel heeft uitgevoerd en voor niets deugde. Ten slotte nam hij dienst in het leger als gewoon soldaat en in die expeditie aan dc Britsch- Indischc grens was hij dicht achter Maurice en zag hoe a'les gebeurde. Hij werd toen zwaai gewond en was langen tijd gevaarlijk ziek. Daardoor kwam het, dat hij niets van dat hee le geval voor den krijgsraad hoorde, eer het voorbij was. Toen hij beter was, schreef hij aan Maurice en bood hem aan als getuige op te treden. Hij kreeg" deze woorden gingen vergezeld van een flauwen glimlach naar Ken nedy „een hooghartigen brief ten antwoord net de verzekering, dat hij zich vergist moest hebben in de feiten, en dat de schrijver zelf niet in beroep ging tegen de uitspraak van den krijgsraad. Mijn broer dacht wel, dat er iets achter zat en voor hij enkele jaren later naai Australië ging, vertrouwde hij mij eenige do cumenten toe behoorlijk geverifieerd, die de ware toediacht der zaak vermeldden en eerst toen wij door mevrouw Durward hoorden, dat Maurice uit den dienst ontslagen was, .is het in mij opgekomen, dat er verband kon zijn tusschen dat feit en de grensgeschiedenis. Ik had gehoord, dat Durward's naam oorspron kelijk Loyell was geweest en ik begon mij of te vragen of Garth Trenin's naam oorspronke- lijk niet" zijn oogen tintelden van humor „Maurice Kennedy was geweest I Hier is do brief van mijn broer", hij gaf de enveloppe j door aan Sara, die naast hem stond „en hier zijn de documenten, die hij mij toever trouwde. Ik heb ze beide achter slot gehad se dert mijn zeventiende jaar." Sara's oogen vlogen over den inhoud van de enkele korte regels. „Blijkbaar wil de jeugdige dwaas voor schul dig gehouden worden", had Colin Herrick ge schreven. „Zijn kameraad Lovell sparen, denk ik. Nu, het is zijn begrafenis, niet de mijne I Maar je weet nooit, hoo de dingen nog loo- pen kunnen en eenmaal zou het voor Kenne dy misschien een verschil als tusschen hemel en hel kunnen beteekenen, of hij zijn onschuld j bewijzen kon of niet. Daarom sluit ik hierbij 1 een behoorlijk gedocumenteerd verslag von dc feiten in. Miles, voor geval ik het hoekje om mocht gaan, wanneer ik daar aan 't an dere eind van de wereld ben". Maar Colin was nog levend en in blaken- den welstand in Australië, dus ef zou wel geen moeilijkheid zijn de onschuld van Maurice tot in de laatste bijzonderheden te bewijzen. „Wou je zeggen", Sara wendde zich tot Mi- les en haar stem klonk ongeloovig, „wou je zeggen, dat dezo bewijzen er geweest' zijn al dien tijd? En dat'jij het wist?" „Herrick treft geen blaam", kwam Maurice haastig tusschenbeide, de verschrikte beschul diging in haar toon voelend. „Ik verbood hem van die papieren gebruik te maken." „Maar waarom waarom Miles keek haar aan en een lichtende glans kwam in zijn oogen. „Beste kind, je krijgt een ridderlijken, ro- mentischen dwaas tot man. Maurice wilde niet, dat ik deze bewijzen liet zien,' omdat Elisabeth 1 vertrouwend op ce vastheid von zijn belofte, met Geoffrey Lovell was gehuwd cn 'een zoon had gekregen. En, zelfs al beieekende het zii'1 heele leven te verwoesten, wilde hij niet zijn woord breken." „Garth I Garth I" De naam, waarbij zij hem altijd gekend had, kwam spontaan over Sara's lippen. Haar stem beefde, maar haar oogen hadden, zooals die van- Herrick, een glans van verrukking. „Hoe kon je, beste? Wat een dwaasheid I" „Ik zie niet in hoe ik anders had kunnen doen," zei Maurice eenvoudig. Het heele sche ma van Elisabeth's leven was gebaseerd op haar vertrouwen in mijn belofte. Ik kon latei niet, na hoar huwelijk en Tim's geboorte, plot seling de fundamenten omverhalen, waarop zij haar leven had opgebouwd." Met groote innigheid legde Sara haar hand in de zijne. „Ik ben blij blij. dot je dat niet kon, lie veling", fluisterde zij. „Je zoudt mijn- Garth niet geweest zijn, als je dat had kunnen doen." Hij drukte zwijgend hoar hand. Een vreem de moeheid was over hem gekomen. Hij had de hitte en den last van den dag gedragen en nu het werk gedaan was, en er niets meei was om voor te strijden, niets meer was om mee te worstelen en tegen te vechten, had hij een vreemd gevoel van leegte. Het scheen bij na alsof de lange strijd van al die jaren van zelfopoffering tevergeefs was geweest een vruchteloos offer, dat door den loop der ge beurtenissen geen beteekenis en geen nut meer had. Hij voelde zich vaag teleurgesteld ver bijsterd, dat het doel van een mensch, waar voor hij zoo'n motelooze pijn had geleden en dat alle schoonheid en heerlijkheid van het leven van hem had vernietigd, zoo plotseling kon wegzinken, plotseling niet meer kon be- staan. In het licht ven het heden scheen het verleden nietigjaren, die door de mot v/n- ren verteerd. Het was een verlichting, toen iemand de warreling van zijn gedachten kwam onderbre ken met een boodschap van Tim. Hij vroeg om Sara en Maurice beiden te spreken, of ze naar hem toe wilden gaan Samen gingen ze noor zijn kamer Mau rice nog steeds met die uitdrukking van groo te verbijstering cp zijn gelaat, die zijn bittere overdenkingen hadden veroorzaakt. Het flinke, jeugdige gelaat op 't kussen kleurde even toen zij binnenkwamen. „Moeder heeft mij alles verteld", zei hij een voudig, recht op zijn doel afgaand „Het het was nogal een pil Maurice wees op het smalle lintje het wit-rood-wit van het militaire kruis, op do boist van de khoki tuniek, die over een stoel lag een vrij havelooze tuniek, die met alle mogelijke dingen gered was uit de ruine van Tim's kamer op Sunnyside. „Dot hoeft toch niet, Tim", zei hij, „wan neer je daarop kunt wijzen." Tim's oogen glansden. „Dat is het juist, waarover ik je spréken wou", zei hij. „Ik hoop, dat je het niet brutaal van mij zult vinden", ging hij wat verlegen voort, „maar ik wou graag, dat je wist dot wat je voor mijn moeder deed ik bedoel de schuld van een ander op je nemen niet vergcefsch is geweest. Wat ik gedaan heb, hoe weinig het ook is, zou ik nooit hebben kunnen doen, wanneer ik had geweten, wat ik nu weet." „Ik geloof van wel", was Maurice's kalme antwoord. Tim schudde het hoofd. „Neen. Als mijn vader was ontslagenwe gens lafheid" ehij struikelde min of meer over zijn woorden „den zou de wetenschap daarvan allo energie uit mij hebben geslagen. Ik zou bang zijn geweest, dat ik dezelfde laf hartigheid bezatDo angst voor lafheid J zou mij achtervolgd hebben". Hij zweeg even cn vervolgde toen haastig„En met vader zou het net hetzelfde zijn geweest. Het het zou hem gebroken hebben. Hij zou nooit heb- ben kunnen vechten zoools hij nu gedaan heeft, wanner hij dht geweten had. Je Hebt.— je hebt twee mannen aan het vaderland ge* geven" Hij haperde, jongensachtig verlegen, mirt of meer. overweldigd door zijn eigen gedacht ten. En plotseling werd alles wat voor Maurico J duister cn grauw was geweest, nu helder in den glans van het licht, waarin hij nu die ver loren joren zog. j Zóó was de uitkomst toch goed cn schoon. Uit de puinhcopcn en het lijden van het ver leden was nu de vlammer.de pracht van een j heldenleven en een heldendood opgegaan, dio door het vernietigende besef van de werkelijk heid zou zijn gedoofd. D(it was het loon voor de dorre jaren van stilzwijgen. De wonderlijke beteekenis van dit alles bracht een lichtglans in zijn oogen zij zoch ten die van de vrouw, die hem liefhad en lazen daarin, dat ook zij had begrepen. Voor hoor, zoowel als voor hem, waren do donkere plekken nu licht geworden en duide lijk zag zij in alles wat gebeurd was de lei ding van een goddelijk bestuur. „Sara Haar honden strkten zich naar hem uit en een glans van geluk lag in haar oogen. „O liefste, geen liefde geen offer is ooit vergcefsch I" Heel eenvoudig, vol vertrouwen zei ze het< EINDE,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1