willem mimm Gebr. PERZINA DE EEMLANDER BUITENLAND. L. KLEIN - Utrechtschesfraaf Langestraat 43 - Telefoon 852 BINNENLAND.^ iGQUSPfiUS r3 m"n'ra :;or Amm- PRIJS DER AöïtRlLiTlLü mei inbegrip vin een EERSTE BLAD. duitschland. selgïe. zwitserland. dr. jacobus 5tammler. j- engeland. Piano's Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. Fransche Bijouterieën. Gitkettingen CaPES. KOEDEN. MANTELS. ."X'WSRCNDELLË77 16-18 Langestraat - AMERSFOORT bulgarije. letland. rusland. turkije. griekenland. japan. vereen'ode staten. KOLONIËN. 23e Jaargang No. 242 toort f 210, idem lxanco per po*} f Xper vrecic (met gratis Terzekering tzgen ongelukken) 0.17*, afzonderlijke nummers 1 CjQ5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD BUREAU- DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. arnHEMSCHE POORTWAL 2A. postrekening N". 47910. TEL. int SIS. Woensdag 15 April 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adve. tcntiSn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijl bestaan zeer voordeeltje bepalinccn voor Het advericeicn. licne circulaire, bevattende de voor waaiden, wordt op aanvraag toegezonden. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRE£IDENT. Een rede von dr. Marx. To Koningsbergen heeft de candidaat van het volksblok, oud-rijks-kanselier Marx, gisteren voor een talrijk gehoor zijn program ontwik keld inzake voornaamste problemen der DuitsdHe politiek Wij zijn, aldus Marx, in zeer veel opzichten van de vreemde mogendheden afhankelijk. Hoe zeer wij evenwel rekening houden met het bui tenland hetgeen door onze eigen belangen •wordt geboden daarbij moeten wij toch ons nntionahl korakter en onze waardigheid bewa ren. Dez- eb<-hcn, dat wr geen macht voor wenden, die wij niet bezitten. Onze vaderlands liefde moet met verstand gepaard gaan. Daar om moet onze buitenlandsche politiek nog steeds zijn gericht op het bereiken van over eenstemming met onze vroegere vijanden. Bticische bezwaren tegen Hindenburg. Verschillende organen van de Beicrscho volkspartij, die bij het rijksblok behoort, uiten bezwaren tegen de candidatuur-Hindenburg en geven te kennen, dat vele uanhangers der partij voor Marx zullen stemmen. De Beiersche Boerenbond publiceert een op roep vóór Marx. 1 DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Londen, 14 April. (H. N.) Naar de Daily Telegraph verneemt, zijn de eindconclu sies van maarschalk Foch en den militairen raad te Versailles omtrent het verslag der militaire controlecommissie Zondag op het se cretariaat van den rand van gezanten over handigd. Hieraan wordt toegevoegd dot, zoo lang de Frnnsche en Belgische leden van den raad geen instructies van hun nieuwe regee ringen hebben ontvangen, geen verdere voort gong kan worden verwacht met betrekking tot de vraagstukken, die door het verslag aan de orde zijn gesteld. In afwachting van het rapport. Van meer ol minder ofFcieuse Engelsche zijde wordt vernomen, dat Foch en de com missie te Versailles hun definitief rapport heb ben overhandigd aan den gezantenrand DR. LUTHER OVER DE MILITAIRE ONTRUIMING VAN HET ROERGEBIED. Essen. 14 April. (H. N.) De rijkskanse lier dr. Luther, die, zooals bekend, vroeger ondcr-burgemeestcr van de stad Essen is ge weest, beeft een Paaschbijdrege geschreven voor een te Essen verschijnend blad. waarin hij zijn overtuiging uitspreekt, dat. hoezeeT de te genwoordige omstandigheden ook belemme rend op de ontwikkeling der bedrijvigheid in het Roergebied werken, de toestand beter zal worden, vooral indien de politieke vrijheid weer geheel wordt hersteld. In rlit verbond herinnert hij apn den brief, dien Herriot in Augustus 1924 tot den tocnmaligen rijkskanselier dr. Marx heeft gericht en waarin uitdrukkelijk werd verzekerd, dat het Roergebied uiterlijk 16 Aug. militair ontruimd zal zijn. HET CONFLICT IN DE BOUWVAKKEN TE HAMBURG. Door de uitsluiting in de bouwvakken te H -m- burg, waartoe de werkgevers naar aanleiding van de staking zijn overgegaan, zijn tot dusver 22.000 arbfiiders getroffen. Aan velschillende bouwwerken wordt door de Technische Nood hulp gearbeid. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Woensdagochtend hervat de commissie-Bar- mat uit den rijksdag haar weikzaamheden. Het is niet uitgesloten, dat de commissie gedurende enkele dagen in het gerechtshof te Berlijn- Moabit zal bijeenkomen, teneinde aldaar de ge broeders Barmat, alsook dr. Hoefle, den ge wezen rijksminister van posterijen, aan> een ver hoor te onderwerpen. Dit kan echter alleen ge schieden met toestemming van den rechter van instructie. De commissie uit den Pruisischen landdag voor de onregelmatigheden bij de Landespfand- briefanstolt heeft van de autoriteiten vergun ning gekregen om de personen, die in verband met deze zaak gearresteerd zijn, te verhooren. HAARMANN TERECHTGESTELD. B e r 1 ij n, I 5 A p r i 1. (V. D.) De massamoor denaar Hearmann uit Hannover is hedenochtend te 6 uur terechtgesteld. HET ONGELUK OP DE WEZER. Het bergen der lijken. Naar de Duitsche bladen -melden, zijn tot nu toe van de 80 slachtoffers van het ongeluk op de Wezer, dat een groot aantal rijksweersoldaten trof, 61 lijken geborgen. DE KABINETSCRISIS. De socialisten zullen met de andere partijen onderhandelen. De nlgemeene raad der socialistische partij heeft gisterochtend het vraagstuk onderzocht van de deelneming door de socialisten aan de regeering. No langdurige beraadslaging werd in beginsel besloten met de andere partijen te onderhandelen teneinde de mogelijkheid te on derzoeken om met haar medewerking een re geering te vormen. FRANKRIJK. DE KABINETSCRISIS. De socialisten weigeren aan de rcgcering deel te nemen. De nationale raad van de geünificerde socia listische partij heeft besloten elke deelneming aan een ministerie te weigeren. Briand ziet van de kabinets formatie af. Briand hee[j verklaard af te zien van het samenstellen van een kabinet wegens de wei gering van de socialisten om deel te nemen aon de regeering en wegens de voorwaarden, die zij hem stelden voor het verleenen van hun steun, welke voorwaarden hij onvereenigbaar achtte met zijn opvatting van dc rol van mi nister-president. Doumcrgue doet weer een beroep cp Poinlevé. Doumcrgue heeft Painlevé verzocht een mi nisterie samen te stellen Painlevé zal met zijn vrienden te rade gaan en vandaag zijn ant woord mcdedeclen. Hij vroeg tot hedenochtend elf uur bedenktijd. De kwesties ccncr voorloopige rc gcering. Dourmergue confereerde gisterenavond met den gouverneur van de Frnnsche Bank en den minister van financiën, De Monzie, over den tocsjond van dc Bank cn de mogelijkheid von een voorloopig Kabinet ter regeling van den financieelen toestand in geval de Kabinetscri sis langer mocht duren. De uitbreiding van den bonkbiljcttenomloop. P a r ij s, T 4 A p r i i. (H N Naur in no wan delgangen van den senaat verluidt, is de Ka mer tegen morgenmiddag bijeengeroepen om het wetsontwcip betreffende de tusscSen mi nister De Monzie en de Bank van Frank .ijk ge- ;!otcn conventie lot verhooging von het wette lijke maximum der uitgifte van bankbiljetten met 4 milliard te ratificeercn. Zoools bek°nd, had de Kamei Zatoidag reed«ï in beginsel be sloten morgen tegen drie uur weer te vergade ren. Volgens een bericht uit Berlijp is te Solo- thurn na een langdurig lijden op 85-jarigon leeftijd de bisschop van Bazel en Lugano, dr. Jacobus Stnmmlcr, overleden. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALES. Londen, 14 April. (H. N.) Eeftige ver anderingen in het reisplan van den prins van Wales zijn gisteren noodzakelijk gebleken in verband met het voorkomen van enkele ge vallen van pest en pokken te Lagos, waardoor het noodig zou zijn geworden om de Repulse in quarantaine te laten gaan cn waardoor het gevaar zou ontstaan, dat de besmetting zich uitbreidt onder de grccte menigte vnn inboor lingen, die den prins bij zijn verblijf in dc hoofdstad zouden hebben verwelkomd. De prins v/as zeer teleurgesteld bij het eerste bericht, dat bet bezoek aan Nigerië zou komen te ver vollen, doch later is gebleken, cat d:t niet noodig zal ziin De gouverneur van Nigerië, sir Hugh Clifford, heeft zich vreeenigd met het voorstel, dat de prins per kano naar het bovenland zal komen, zonder de besmette ha ven van Logos zelf aan te doen. DE REIS VAN BALFCUR. Cairo, 14 April. (V. D.) Belfour is he denmiddag nan boord van ce Sphinx uit Alexandria r.r.nr Marseille vertrokken. DE HERTOG VAN DEVONSHIRE. Londen, 14 April. (V D.) De hertog von Devonshire, de minister von koloniën in het vorige conservatieve kabinet, is Zondag morgen ongesteld geworden. Zijn toestand is bevredigend. THOMAS ONGESTELD. Londen, 14 April. (H. N.) Thomas, de leider van het spoorwegpersoneel, die minis ter van koloniën in het arbeiderskabinet is ge weest, is Zondag plotseling ziek geworden, ter wijl hij een redevoering voor een vergadering von spoorwegpersoneel hield. Naar gemeld wordt, is hij thans veel beter. DE VERKEERSONGEVALLEN TIJDENS DE PAASCHDAGEN. Tijdens de Paaschdagen kwamen verschillen de ernstige verkeersongelukken voor. Volgens de tot dusver bekende cijfers zijn 13 personen gedood en verscheide ernstig gewond NOODLOTTIGE AANVARING O? DE MEDWAY. RECLAMES. Prjja 1—3 regels 3.05, elko regel meer 1.—. Juwelier UT GROOTSTE KEUZE. ERNSTIG SCHEEPSONGEVAL. Londen, 15 A p r il. (V. D.) Elf personen, die in een motorboot terugkeerden van het Britsche proviandschip Bacchus, dat in de na bijheid vnn de Chatham-werf lag, zijn in bot sing gekomen met een motorbark. Gevreesd wordt, dat alle personen verdronken zijn. De motorboot sloeg om en liep vol water. Noch de lijken, nóch de boot is tot nu toe terug gevonden Volgens een ander bericht vei dronken van do inzittenden 5 personen HERSTELLEVERANTIES AAN ZUID-SLAVIR. Op rekening van het herstel heeft 8? Bul- gaarsche regeering 3C0 wagons mais aan Zuid- Slnvië geleverd. Zes personen omgekomen. Een marine-motorboot met een bemanning van elf koppen is op de rivier Medway in bot sing gekomen met een motorschuit en gezon ken. Er worden zes personen vermistmen neemt aan, dat dezen zijn omgekomen. EEN SLECHTE DAG VOOR DE VACANTIEGANGERS. Londen, 14 April. (V. D.) De prachtige Paaschdagen werden gisteren door regen ver stoord, welke gistermiddag begon te stroomen. Terwijl het grootste gedeelte van het land tij dens weekend in zonneschijn baadde, hing een dikke mist boven verschillende plaatsen aan het Kanaal. Het eiland Wight was 14 uur lang ge heel afgesneden en honderden toeristen werden te Ryde en Portsmouth opgehouden wegens de stremming der yeerbooten. VEROORDEELING VAN COMMUNISTEN. Op grond van de wei tot bescherming van den stoot heeft de krijgsraad te Varna 25 com munisten tot tezamen TI3 jaar gevangenisstraf en dwangarbeid, alsmede den communist Geor- gieff ter dood veroordeeld VERBANNING VAN DRIE GEWEZEN MINISTERS. De gewezen boeren ministers Nedclkr, Alta- nasoff cn Christo Stojonoff zijn ui" Zuid-Slavië gezet. RATIFICATIE DER CONVENTIE VAN WASHINGTON NOPENS DEN 8-URIGEN WERKDAG. B e r 1 ij n, 14 April. (H. N.) Het parlement ven Letland heeft de overeenkomst van Washington betreffehde den 8-urigen werkdag geratificeerd onder het voorbehoud, dot dc overeenkomst geratificeerd zal worden door de drie in het verdrag van Versailles genoemde stoten, die op economisch gebied de grootste bctcckenis hebben. VIER SPOORWEGONGELUKKEN. Maandag hebben vier spoorwegongelukken plaats gehad.De sneltrein Samara—Moskou ontspoorde bij het station Inzo. De locom.otic-f en twee wagons stortien van den dijk. Drie personen werden gedood, dre ernst:g en drie licht gekwetst. Da drie ondfere gevallen be treffen goederentreinen bij Jekatcrincnburg, waar 23 met meel en rails beladen .wagons en bij Chcrkow, waar 22 met oordappels geladen wagons vernield en twee personen gewond v/er- den. In de buurt van Tiflis werden een locomo tief en twee p^troleumtank wagens vernield, één persoon gedood cn vier gewond. DE OPSTAND DER KOERDEN. B e r 1 ij n, 1 4 A p r i 1. (V. D.) Naar de Daily Telegraph meldt, heeft de Turksche regeering een belooning van 1000 Turksche pond'/n uitgeloofd, in goud te betelen, voor hst gevan gennemen van den leider der opstandige Koerden, sjeik Said cn één van 700 pond voor het uitleveren van zijn lijk. Naar hetzelfde blad mededeelt, mislukte dc volledige inslui ting van het hoofdgedeelte der onmondige Koerden, wier terugtocht naar de Perzische grens gelukte. DE MILITAIRE DIENSTTIJD. B e r 1 ij n, 14 April. (H. N.) De Grieksche nationale vergadering heeft het wetsontwerp betreffende den militairen diensttijd aangeno men, waarbij de werkelijke diensttijd van 2 jaar tot 18 maanden wordt verminderd. HET VERDRAG MET RUSLAND. Londen, 14 April. (H. N.) Volgens hier ontvangen berichten behoort bij het Russisch- Japansche verdrag ook een geheim militair protocol, waarin de sovjetregeering de ver plichting tot handharing van Rusland's neu traliteit op zich neemt, in het bizondcr met betrekking tot vliegtuigen, die mochten toebc- hooren aan cenig land, dat met Japan in oor log zou zijn. De sovjetregeering verplicht zich dergelijke vliegtuigen, die op Russisch grond gebied mochten landen, tot aon het einde von den oorlog te interneeren. GROOTSCHEEPSCHB YI.OOT- MANOEUVRES. Uit Washington wordt gemeld, dat over dc 100 oorlogsschepen binnen 14 dogen de groot ste marincmoncevres zullen houden, die ooit plaats vonder». Zeven cn negentig scheper on der 9 admiralen zullen de verovering van de HowaT-cilonden cn Honolulu probecren. Te genover hen staat gen zeer sterke landverdc- diging, waaronder 20 onderzeeërs cn een aan tal m.ijnenleggcrs. DE TOEPASSING DER DRANKWET. Een Britsche schoener in be slag genomen. Gemeld wordt d.d. 14 April uit New York, dut de kustwacht dc Britsche motorschoenei Madeleine Adams na een vervolging over een afstond van 150 mijlen, met een uit negen le den bestaande bemanning en een lading ster ken dronk ter waarde van een half milliocn dollars, in beslag heeft genomen. Dc waarde von den schoener bedroeg dric-kwcrt millicen dollars. VERSPREIDE OEFüSCJrSTEfë. i handel en verkeer der middel- EUROPEESCHE STATEN Ween en, 14 April. (V. d.) Binnenkort vindt tc Wccnen op aandringen vnn den Vol kenbond de opheffing pluals van cc economi sche beperkingen van handel cn verkeer met de midden-Europeeschc staten. De Volkenbond is de overtuiging toegedaan, dat de beperkin gen door het vredesverdrag het herstel van midden-Europa* in den weg stonn. Einde Mei komt de Genève de economische commissie ven den Volkenbond met eenzelfde programma bijeen. Oost-Indic. Een waarnemend ontvanger verdwenen. De waarnemende onlvanger te Banjocwangi, l. a. e. p. l.. is verdwenen met medeneming van 75.000. in een scheepsruim gevallen. De stuurmansleerling p. Knottenbelt is ncn boord van de Korimata te Makassar in het ruim gevallen cn aon cc gevolgen ven don vol overleden. NATIONALE GROTIUSHERDENKING. Vas'gcsicld op 6 Juni. Het Nationaal Comité voor dc Groliusher- denking* heeft thans de plechtigheid ter her innering van het feit, dat Grctius 300 jcar geleden ziin bock over het recht von oorlog cn vrede deed verschijnen, vastgesteld op Za terdag 6 Juni ces namiddags te 2.,S uur le Delft. De datum van 6 Juni is gekozen in ver band met het kit, dot Grotias' boek in Juni 1625 te Parijs verscheen. De opening der Grotius-tentoonstelling, die in do gemeente lijke zolen in de Javastroat te 's-Gravenhage zal vforden gehouden is op 13 Juni d. o. v» be paald. INTERN. VOORJAARSBLOEMEN TENTOONSTELLING TE HEEMSTEDE. Het bezoek tijdens de Paaschdagen. De bloemententoonstelling is Ten Pooschdag bezocht door 18.000, 2den Pp.aschda-g door 26.000 menschep. UITBREIDINGSPLAN VAN HUIZEN. Een pion ter grootte ven een dorde vaff Ajnsterdam. Dc directie van openbare werken te Huizen heeft het nieuwe uitbreidingsplan gereed ge maakt en in koort gebrccht. Het omvat een der aan natuurschoon rijkste gedeelten van het Gcoi, ter grootte van ongeveer; een derde von Amsterdam/s oppervlakte en sluit aan bij het ontwerp-geweste.'ijk plan vun v/ij'.en De Eozel. De omgeving van het Tafelberg-plateau, het hoogste punt van Gooiland, is geheel intact ge leien; dc heidecomplexen in dit gedeelte blijven ongerept. Voor ''e intercommunale verbinding is de Croilcc-weg ter breedte van pl.m. 20 M. getraceerd, die van het station der Gooischei Trom Zuidwaarts door cn langs de gebieden van Bloricum en Laren tot de spoorbaan Hil- versum-Bussum zal doorloopen als een ver- keersboon dwars door het Gooi langs het be kende Bikbergen cn Crniloc; het eerste blijft g.hecl ongeschonden, het laatste ten deele villapark. Voor de omgeving van Sijsjesberg, waar vlak langs de nieuwe weg Huizen—Bus- sum loopt, is een landelijk bebouwingsplan ont worpen. Industrieterreinen zijn nabij de Huiser- haven gereserveerd. 475-JARIG G1LDENFEEST. Het H. Blocdsgildc tc Boxmeer. Te Boxmeer zal op 9, 10 en II Mei a.s. het 475-jorig bestaan van het H. Bloedsgildc op grootsche wijze herdacht worden. Aan hot feest zal o.e. ook een historische optocht worden ver bonden. De feestrede zal worden gehouden door het Tweede Kamerlid dr. L. W. Deckers. PA ASCII VUREN. r Een oud gebruik in eere ncrsteld. In Twenthe het oude Sukscnlund waar in -vroeger eeuwen de Paaschvuren o-andden op het feest van Ostnrn a's vreugdo-uitingen voor de terugkeerende lente, woidcn nog telken jore vooral in den meest oostelijken hoek paaschvuren ontstoken. Dit is evenwc' in dc laatste jaren minder geworden. De commissie vnn beheer over het G J. vnn Heekpark, te Enschedé, besloot dit oude Twent- sche volksgebruik in cere te herstellen en heeft op don tweeden Paoschnvond in genoemd park een groot Poaschvuur doen ontsteken, dot zeer veel belangstellenden heeft getrokken. TRAMLIJN MAASTRICHT-GULPEN. Cfficiccle opening. Gistermiddag om half 3 werd te Maastricht de tramlijn Maastricht—Gulpen officieel ge opend. Aanwezig waren vele autoriteiten o.m. de ministers Ruijs de Beerenbrouck on vnn Swoay, Mgr. Nolens cn de Commissaris der Koningin in Limburg, boron von Hövcll tot Westcrflier. Burgemeester van Oppen van Maastricht snrnk het openingswoord, waarna Minister Ruijs de Beerenbrouck een korte torsprank hield. Vervolgens werd de eerewijn aangebo den. Hierna stapte men in dc uit 4 rijtuigen be staande trom, waarvoor een met groen cn bloemen versierde locomotief In verschillende gemeenten .werd de trom met muziek verwelkomd en hielden de burge meesters een toespraak tot dp autoriteiten. Bij de aankomst tc Gulpen voerd-.n de burgemees ter von Gulpen, dc voorzitter der Limb. Tram weg-Mij. jhr. E. van Acfferdcn cn de beide ministers het woord. Hierna werd tc terugrit ondernomen. UIT DE STEENINDUSTRIE. Dc nibcidors aanvaarden het voorstel van den rijksbemid- dclt-or. Dc besturen van de organisaties von arbei ders in de stecnindustrie hebben aan den Rijks bemiddelaar medegedeeld dat zij zijn bemid delingsvoorstel oonvaerden. Zooa's bekend is. hield dit in 5 loonsverhooging voor alle ta rieven en ai'en arbeid cn uitbetaling vnn do 2 christelijke fers'dogen in den winter. De be sturen doen deze toezegging in het vertrou wen dat uitvoering gegeven znl werden onn die punten, bij wc'ke reeds in de vroegere confe renties met de fabrikanten overeens.emming is bereikt. De punten waaromtrent bij partijen weinig of geen verschil von -gevoelen blijkt tc bc- stoon, zullen geregeld dienen le werden door een te benoemen commissie van redactie voor het collectief contract. DE STAKINGEN IN HET NOORDEN. Werkhervatting te Nieuw Am sterdam. Men meldt ons uit Nieuw Amst^dam Gis termiddag is de uitslag bekend gemaakt van de stemming over het nl of niet hervatten van de werkzaamheden bij de werkverschaffing in het district Nieuw Amslerd®rn. 654 stam men werden voor werkhervatting, 265 stern- mm tegen uitgebracht, alsmede 62 blanco stemmen. Hedenmorgen hebben de arbeiders in meerderheid het werk te Nieuw Amstcrdom hervat. C:j de werkverschaffingen in Drenthe wc rat gevlerkt. Men meldt ons uit Emmen Maandagavond heeft te Emmer-Erfscheiden- vecn het chr. comité von actie vergaderd, ten einde te overwegen wat er in de toekomst ge daan moet worden in dc veencn. Besloten werd het comité permanent te maken. Een telegram werd verzonden aan den minister, waarin wordt aangedrongen het zuidelijk konanlplon door to voeren. Te Emmer-Compascum zijn verschillende ar beiders per trom naar het werk vertrokken. Uit Weerdingermond zijn 20 arbeiders ver trokken. De tramlijn werd eerst verkend. Over het algemeen is het rustig. Ook tc Em men heerscht rust. Te Schoonoord is Maandag in een vergadering bes'oten het werk te her vatten. Bij do werkverschaffingen in Drenthe wordt dus langzamerhand het werk hervat. De kwes tie tusschen de veenarbeiders en de werkgevers is nog niet opgelost, zoodot dit ccnflict nog bestaat. Kerk in brand gestoken. In den cfgeloopen nacht hebben kwaadwil ligen de Ned. Herv. kerk te Emmererfscheden- veen in brand gestoken. In een turfhok achter dc kerk werd de brand gesticht. De vlammen slccgcn hoog op, terwijl de evangelist te bed lag. Door vereende krachten gelukte het den brand te bedwingen. De schade is niet groots Van de daders is geen spoor ontdekt. Brandstichting tc Veendam. Op het huis van den burge meester geschoten. Bij de gtuote koöperaticve aardappelmeel fabriek Pek'ela e.o. sloegen Pooschmeondag om 4 uur dp vlammen uit een turfhoop Door on middellijk optreden der brandweer bleef do fabriek behouden, hoewel de brand zich in de richting van het grooté komplex gebouwen be woog. Men denkt aan opzet. Een paar uur eerder werd ongeveer 10 mf*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1