Gebr. Perzina - Piano's REGEN DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. ABOÜHEMENTSPRIIS f" j 7?"" ;°°r Arac~ PilllS DER ADlfERftNTiÊU1101 EERSTE BLAD. Hoofdvert. L. Klein Utrechtschestraat CaPES. HOEDEN. MANTELS. P. NIEROP, Langestr. 90.M 288 23e Jaargang Ne. 243 loort 1 2.10, Idem ii2nco per post f 3.per week (met gratis verrekenng tegen ongeiukkes) f 0.17* alzoadcilijke nmnmers cJbs. Donderdag 16 April 1S25 OIRECTEUR-UIT6EVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAU 2A. FOSTREKENINQ N*. 47010. TEL IHT. 01». 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstxinb'e- dingen en Llcidadigheids advc.tentien voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xeci vootdcclige bepalingen voor het advcncetcn. tcne circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Hindenburg zal een politieke redo houden. Het rijksblok deelt mede, dat Zondagavond a.s. te Hannover een receptie zal worden ge- nouóen, waartoe de vertegenwoordigers der binnen- en buitenlandsche pers en der kies commissies in grooten getale zijn genoodigd. Op deze receptie zal Hindenburg een politieke rede houden. DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Foch dient zijn verslag bij den gezantenraad in. Foch heeft blijkens een bericht uit Parijs, het rapport over de ontwapening van Duitsch- lanó aan den gezantenrand overhandigd. Het beslaat 44 pagina's en is van louter technischen aard. DE WERKLOOSHEID. In de periode van midden tot eind Maart is het aantal steuntrekkende werkloozen van 515,000 tot 467,000, d. w. z. met 9.3 procent, gedaald. ONSCHULDIG VEROORDEELD. Denkc, de menschcncter uit Breslau, had ook, zooals uit het onderzoek was gebleken, een vrouw, genaamd Emma Sander, vermoo.d. We gens deze misdaad was een slager, Traotminn, onschuldig tot 12 jaar tuchthuis veroordeeld. Trautipann, die zich thans weer in vrijheid be vindt, heeft nu dè herziening van zijn proces aangevraagd. MOORD EN ZELFMOORD. Gistermiddag is Naaske, de directeur van de celstoffabriek te Aschoffenburg, door dr. Fee der, den juridischen adviseur, die op staanden voet ontslagen was, doodgeschoten. Feeder pleegde daarna zelfmoord. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING. Hannover, 15 Apri'l. (H. N.). Van middag heeft er in de filialen van de Conti nental Caoutchoucfabriek te Seelze een ont- ploffing plaats gehad, die zoo herig was, dat het dak van de fabriek afgerukt en weggeslin gerd werd. In het vertrek, waar. de ontploffing plaats had, bevonden zich 2 arbeiders, wier lijken later onder de puinhoopen zijn gevon den. BELGIE. HET VERLOOP DER KABINETSCRISIS. Vonderveldc's welslagen twijfel achtig. Brussel, 15 April. (Hbl.) Vandervelde schijnt het er bij zijn poging om een kabinet te vormen op toe te leggen om de democrati sche elementen der liberale en katholieke partij voer zijn plannen te winnen. Hij bezocht te Antwerpen Louis Franck, den liberalen oud minister van koloniën, en Frans van Cauwe- loërt, den leider van de democratische groep der katholieken, die echter niet te Antwerpen aanwezig was. Dat Vandervelde zich eerst en vooral tot twee Vlaamschgezinden wendt, wijst er in elk geval op, dat de soocialistische lei der er zioh bewust van is, dat de Vlaamscho kwestie voor de liberale en de katholieke partij wel eens de beteekenis van een splijtzwam zou kunnen hebben. Wat Franck heeft geantwoord, weet men niet, maar hoe gaarne deze oud minister weer een portefeuille zou willen krij gen, zoo zal hij den roocten lokvogel wel heb ben verwezen naar de motie van den liberalen partijraad, die zich tegen verdere deelneming van de liberalen aan de regeering heeft uitge sproken. Mass on, met wien Vandervelde "daar na ook heeft gesproken, heeft met groote be slistheid elke portefeuille geweigerd. Naar het heet, zou Van Cauwelaert zich op hetzelfde standpunt hebben geplaatst. Volgens de Soir zouden Félicien Caftier, directeur van de Banque d'Outremier, en Bra- chet, een zeer anti-Vlaamschgezind professoi aan de Brusselsche Universiteit, resp. de por tefeuille van financiën en van kunsten en we tenschappen, waarbij het onderwijs behoort, hebben aangenomen. Dat bericht zal wel voor barig zijn, want de kansen van Vandervelde zijn zeer klein. Hij zelf schijnt er trouwens van overtuigd te zijn en het heet, dat hij alleen pro forma de stappen doet, waarvan ik hierboven heb gewaagd. Over twee, drie dogen zal hij het aanbod om het nieuwe kabinet te vormen van de hand wijzen en de schuld voor de mis lukking en de gevolgen doorvan op den rug der burgerpartijen kunnen gooien. Heel waar schijnlijk zal dan een katholiek worden ver zocht te pogen een leefbare regeering te vor men. Die katholiek zou dan uit de democrati sche groep der partij gekozen kunnen worden, die misschien een enkele portefeuille aan de socialisten zou aanbieden. Dus nagenoeg het zelfde plan als Vandervelde, n.l. een samen gaan van socialisten en christen-democraten, doch niet met een socialist als eerste minister, wel met een katholieken minister-president, die dan den steun der meer behoudende fractie der clerikale partij zou genieten Want die fractie zou zich toch niet van de meest be langrijke groep der partij durven afscheiden. Zoo zijn voor het oogenblik de vooruitzich ten. Vandervelde heden bij den koning. Brussel, 15 April. (V. D.) Vander velde is in conferentie geweest met leden van de liberale cn katholieke groepen. Vandaag zal hij een onderhoud hebben met den kening. FRANKRIJK- DE KABINETSCRISJS. Painlevé kabinetsformateur. Painlevé heeft de opdracht, om een kabinet te vormen, aanvaard. Caillaux minister van financiën Painlevé heeft gisteren in den loop van den dag beraadslaagd met Caillaux, die des avonds opnieuw een onderhoud zou hebben met den kabinetsformateur. Painlevé heeft oan de pers verklaard te hopen, dat zijn kabinet vandaag tegen het eind van den middag zou zijn sa mengesteld. In politieke kringen verzeker t men, dat Puin- levé de portefeuille van financiën aan Caillaux heeft aangeboden. Caillaux zou zijn antwoord tot het tweede onderhoud hebben voorbehou den. De mogelijke medewerkers van Painlevé. Par ij s, 15 April. (VJD.) Painlevé, Briand, Sarraut en Chaumet waren om half twee he dennacht nog in conferentie. Chaillaux en Malvy wachtten in een aangrenzend vertrek. Volgens geruchten zou Briand den post van buitenlandsche zaken op zich nemen, Caillaux dien van financiën, Painlevé het premierschap, benevens oorlog of onderwijs. Malvy en Sar raut beloofden medewerking, doch wenschten geen portefeuille to aanvaarden. Men gelooft, dat De Monzic justitie op zich zal nemen, Chautemps binnenlandsche zaken. De kans, dat Painlevé slaagt, is groot. Te Parijs werd heden in de ochtenduren de volgende combinatie overwogen Premier en minister van oorlog Painlevé. Minister van Justitie: Renoult of Sarraut. Minister van financiën Caillaux. Minister van marineChaumet. Minister van handel Loucheur. Minister van arbeidMalvy. Minister van koloniënDalodier. Minister van bevrijde gebieden d'Albiez. De uitbreiding van den bank- biijettepomloop. De Kamer heeft gisteren met 325 tegen 29 stemmen de conventie van het ministerie van financiën met de Banque de France aangeno men, waarbij de uitgifte van 4 milliard nieuwe bankbiljetten wordt goedgekeurd en de «grens van de uitgifte zoodoende wordt gebrocht tot 45 milliard. De conventie geldt tot 15 Juli 1925. De grens van de voorschotten van de bank aan den stent wordt van 22 op 26 mil liard gebracht ENGELAND. DE REIS VAN HET KONINGSPAAR. Op het Buckingham-paleis wordt meegedeeld, dat de koning cn de koningin 25 April van hun tocht naar de Middellandschc Zee te Londen terug denken te keecen. DE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen is afgenomen met 28,013 en Jaedraagt 1,166,300 tegen 1,194,313 de vorige week. NOORWEGEN. DE EXPEDITIE AMUNDSEN ELLSWORTH. De achtergebleven Hobby met de vliegmachi nes aan boord voor Amundsen's pooltocht is Maandag goed cn wel te Kingsbay op Spitsber gen aangekomen, na een overtocht met tuw weer te hebben gehad. De heele expeditie is nu bijeen op Spitsbergen. BULGARIJE. EEN MOORDAANSLAG OP DEN KONING. Kening Boris ongedeerd. Twee leden van het gevolg gedood. Sofia, 15 April. (V. D.) Hedenmorgen heeft een moordaanslag plaats gehad op den Bulgaarschen koning. Op den weg van Ork- hanio naar Sofia hebben communistische ban dieten de auto, waarin de koning gezeten was, beschoten. De koning werd niet getroffen en is te Sofia aangekomen. Twee leden van het gevolg werden gedood. Een nader bericht meldt, dat de bandieten door troepen worden achtervolgd. Nadere bizonderheden. Uit Berlijn Wordt d.d. 15 April aan do N. R. Ct gemeid Over den aanslag op den koning- van Bul garije werden uit Sofia nog de volgende bij zonderheden aan de Berlijnsche ibladcn ge seind Het staat vast, dat bij den aanslag commu nisten de hand in het spel hadden. Een sterke troepenmacht is uif Sofia vertrokken, teneinde de daders, die zich in de bosschen verborgen houden, in handen te krijgen. Tot nog toe is dit niet gelukt. Koning Boris had gisternamiddag een bezoek oan een te Ohronie gelegen museum gebracht en keerde per automobiel naar Sofia terug. In zijn gezelschap bevonden zich zijn adjudant, voorts een lijfjager en een ambtenaar van het hof. Plotseling werd de automobiel beschoten door lieden, die zich langs den weg verborgen hadden gehouden De lijf jager werd door het eerste schot gedood. Het tweede schot kwetste den chauffeur in het gelaat, terwijl de ambte naar door het derde schot neergeschoten werd. Toen de koning bemerkte, dat zijn chauffeur gewond was, nam hij zelf'het stuur van den wegen over. De chauffeur had reeds getracht den wagen tot stilstand te brengen, maar reed daarbij tegen een telegraafpaal met het gevolg dat zoowel de koning nis zijn medereizigers uit den wagen werden geslingerd. Een autobus, die op dit ocgenblik naderde, nam den koning op RECLAMES. Prijs 13 regels 3.Ü5, elke regel nicer 1. Munten uit door edele toon, voorname stijl en Elastischen Speelaard 3W GROOTSTE KEUZE. „L'HIRONDELLË" 16-18 Langestraat - AMERSFOORT Complete Keuken-Inrichtingen mwbw Lage prijzen nm en keerde terug naar Ohranie, waar het gar~ nizoen gealarmeerd werd. Ongeveer 30 solda ten spoedden zich naar de plaats van den aan slag, waar de begeleidecs van den koning zich nog steeds tegen hun aanvallers verdedigden. Bij gebrek aan munitie waren de adjudanten en de chauffeurs net op het punt te vluchten. Toen koning Boris met de 30 soldaten naderde, werden ook zij beschoten. Do soldaten schoten terug, waarop de aanranders op de vlucht sloegen, achtervolgd door de militairen. Intus- schcn keerde koning Boris met zijn begeleiders naar Sofia terug, waar hedenochtend alle scholen, kantoren en winkels gesloten bleven, ter viering van hóf mislukken van den aanslag. Minister-president Zankof verklaarde, dat de bende, die den koning had aangevallen, uit 56 communisten had bestaan. Bij hun vlucht lieten zij tamelijk veel materiaal achter, waaruit ^ui- delijk bleek uit welke kringen zij komen. Enkele dagen geleden hadden gewone struik- roovers den automobiel van den koning reeds aangevallen. Toen de roe-vers bemerkten, dut de koning in den wagen zat, verontschuldigden zij zich om er daarnu zoo spoedig mogelijk von door te'gaan. De plaatsvervangende Duitsche rijkspresi dent Simon zond aan koning Boris een telegram van gelukwensch weg rr. het ontsnappen oan den aanslag. Uit Sofia wordt d.d. 15 April nog oan het geciteerde blad gemeld Het ontsnappen van den koning oan den communistischen aanslag van gisteren heeft vairdaog alhier aanleiding gege ven tot een dankdienst in de kathedraal en tot een groote betooging van genegenheid vcor den koning, gelijk er te Sofia nog nooit gezien is. Tienduizenden personen, de leerlingen van alle scholen, het geheele garnizoen hebben gedurende ruim een uur langs het paleis ge defileerd. De koning, die zich' op het balkon bevond, werd ontstuimig toegejuicht. De aanslag maakt deel uit van een uitgebreid plan van een communistische samenzwering, die reeds gedeeltelijk ontdekt is en die Bulgarije in de anarchie moest storten om er dan een centrum van het bolsjewisme voct het geheele Balkanschiereiland van te maken. WEDEROM EEN POLITIEKE MOORD. De afgevaardigde generaal Costa Georgief, lid der democratische bo<?renpartij en een der aanstichters van de Juni-omwenteling, is vol gens een bericht uit Berlijn Dinsdagavond op straat voor zijn woning te Sofia door een on bekende vermoord. RUSLAND. EEN RUSSISCHE BINNENLANDSCHE LEENING. Resultaat inschrijving. Uit Moskou wordt gemeld, dat de gisteren gesloten inschrijving op de nieuwe binnenlond- sche leening tegen een koers van uitgifte van 82 aflosbaar na een jaar tegen 105 njim 45 millioen roebel heeft opgebracht. Bij de ver- dceling der obligaties worden hoofdzakelijk de kleine inschrijvers, die tot 500 roebel hebben gestort, bevoorrecht. TURKIJE. DE BUITENLANDSCHE GEZANTSCHAPPEN. De Turksche Nationale Vergadering heeft het voorstel van de regeering, strekkende tot het kosteloos verstrekken van grond voor de de stichting van buitenlandsche gezantschap pen, aangenomen. DE OPSTAND DER KOERDEN. Sjeik Said in handen der Turken gevallen. Naar uit Constantinopel gemeld wordt, is sjeik £aïd, de leider der Turksche opstandelin gen, gevangen genomen. T erechtstellingen. Tot dusver zijn, blijkens een bericht uit Con stantinopel, 20 personen opgehangen te Diar- bekir wegens deelneming aan de Koerdische beweging. Dinsdag zijn er ook te Bitlis nog vier terechtgesteld. Onder de gevangenen be vinden zich een gewezen afgevaardigde en eer. Mohammedaanse^ priester. ZUIDAMERÏKA. MISLUKTE STAATSGREEP IN COLUMBIA. Uit Bogota wordt d.d. 15 April gemeld, dat een aantal officieren van de veronderstelde afwezigheid van den president van Columbia gebruik wild'e maken om de regeering omver te werpen, maar de president, die weer was te ruggekeerd, liet hen in de gevangenis werpen. AUSTRALIË. KAPITEIN WILKINS TERECHT, Kapitein Wilkins is terecht. Zijn broeder te Adelaide heeft gisteren van hem een brief ont vangen, waarin hij meldt, dat hij naar huis terugkeert en op zijn reis naar Brisbane Towns- ville gepasseerd is. BEZOEK VAN MINISTER VAN SWAAY AAN ROERMOND. Veiling van drie millioen eieren. Min. v. Swaay bracht Dinsdag een bezoek nan de Roermondschc cierveilirvg. De directeur, de heer Breukers, leidde den minister door dc grooto eieropslngplaatsen rond. De heer Van Swaay bezichtigde de schouwinrichting cz\ het veepakken. In tegenwoordigheid van den mi nister werden vervolgens nog 3 millioen 160 duizend eieren geveild. DE ZOMERTIJD. Een initiuticf-voorstel-Broat tot inkrimping von den zomertijd. De heer Braat heeft bij do Tweede Kamer een initiotief-voorstel ingediend tot wijziging van de wet von 23 Maart 1918 gewijzigd bij de wet van 22 Maart 1922 tot tijdelijke afwij king van de wet von 23 Juli 1918 tot invoering van een wettel ijken tijd. Het doel van dit wetsvoorstel is om den voor velen in den lande zoo schadelijken cn hinder lijken zomertijd op een korteren tijdsduu: te brengen. Herhaoldelijk is van verschillende -zij den, w.o. vooral vele leden van onze wei ge vende lichamen cn de Tijdscommissie, op een compromis aangedrongen, en rekening houden de met het feit, dat de Eerste Kamer reeds tweemaal de geheele afschaffing von den zomer tijd met groote meerderheid heeft afgewezen, wil de voorsteller door dit wetsvoorstel vachten tot een vergelijk te komen. Op blz. 31 van het rapport der Tijdscommis sie leest men, dot in April de ochtenden rog zeer kil zijn en dot de avonden toch rog niet lang genoeg zijn, om zo voor bezigheden en genoegen in de buitenlucht te kunnen bezigen, wat zeer zeker juist beoordeeld is. Echter is de voorsteller van meening, dot die lijd nog wat kort genomen is en z. i. mag men veilig aannemen, dot de genoemde bezwaren gelden tot aan het einde van Mei. Dit gaf den heer Braat aanleiding, om in het belang van hen, die des morgens vroeg moeten opstaan, om te gaan melken of in het veld moeten zijn om de in dien tijd nog t^-ere planten van onkruid te ontdoen, voor te stel'en om den zomertijd niet vóór T Juni te laten non- vangen, cn, met -het oog op het des morgens longer donker blijven, niet langer te loten voort duren dan tot het einde van Augustus. Vele menschen zullen door deze regeling ge deeltelijk van den zwaren druk van den zomer tijd ontheven worden. De heer Braat acht het niet noodig, alle be drijven, waarin die menschen werkzaam zijn, op te noemen, aangezien die in den laatsten tijd bij de behandeling van den zomertijd in de Eerste en in de Tweede Kamer, evenals in het rapport der Tijdscommissie, reeds vaak ge noemd zijn. Aan de uitvoering van het geadviseerde in het rapport van de meerderheid der Tijdscom missie om de klok 40 minuten vooruit te zet ten, zijn naar de meening van den voorsteller bezwaren verbonden, omdat dit de verwarring, vooral ten platte lande, waar toch de zonnetijd gehandhaafd moet blijven, nog grooter zal ma ken dan door een uur vervroeging. Het uitrekenen van den tijd zal voor velen een groote moeilijkheid blijken te zijn, zoowel wat betreft den stadstijd als den plattclandstijd. Tot het in den winter 20 minuten achter den Amsterdamschen tijd zetten von de klok, zoo als de Tijdscommissie zich dat voorstelt, doet de heer Braat geen voorstel, aangezien noch in woord noch in geschrift is gebleken, dat in Nederland ecnige behoefte daaraan bestaat. Gezien het voorstel van de Tijdscommissie om in den zomer de klok 40 minuten vóór en in den winter 20 minuten na Amsterdamschen tijd te zetten, zou in dezen 't beste compromis zijn den Amsterdamschen tijd te handhaven, doch daar de Eerste Kamer meer overhelt naar een midden-Europeeschen tijd, zij het ook voor een bepaald tijdvak van ieder jaar, is, door den voorsteller dit wetsvoorstel ingediend, in de hoop, dét de Ncderlandsche regeering wel reke ning zal willen houden met de wenschen cn de belangen van dat gedeelte der bevolking, dat door den zomertijd slechts onaangenaamheden ondervindt. HET LANDGOED SPAAR EN HOUT. Haarlem wcnscht het niet van Heemstede over te nemen. Dezer dagen werd gemeld, dat de gemeente raad ven Heemstede heeft aangekocht het landgoed Spaar en Hout gelegen tusschen den Haarlemmerhout en het Spaorne vooi 2I0.C00. Het gemeentebestuur van Haarlem heeft zich tot Ged. Staten gewend met de mededeeling, dat Haarlem, wanneer de grensuitbreiding tot stand komt Spaar en Hout volt dan binnen Haarlem niet bereid is het bedrag van 210.000 aan Heemstede te betalen, omdet deze som veel te hoog wordt geacht. Ook het gemeentebestuur van Haarlem Keeft een bod op Spaar cn Hout gedonn, dot echter veel lager wns dan 2 ton, doch volgens do taxatie voldoende. Nu Heemstede, door een hoofiVr bod te doen, het landgoed in haar bezit heeft kunnen krijgen, wenscht Haarlem niet, na annexatie, voor do noodzakelijkheid tc ko men die hoogcre som te betalen. GEM. BELASTINGOPHAALDIENST TE LEEUWARDEN. Do gemeenteraad van Leeuwarden heeft be sloten tot instelling van een gemeentelijken op- haal- cn stortingsdienst. In do vorige raadsver gadering hadóen do stemmen over het of wij" zend prac-advies van burgemeester en wethou ders gestaakt. Het voorstel van de raadsleden mevr. Buis- mun-Blok Wybrandi (V. D.) en Muller (S. D. A. P.), om tot de instelling over te goan, werd echter aangenomen. De heer Visser (R. K.), óio de vorige raads vergadering tegen gteinde, was thans voor do instelling von een gemeentelijken dienst. VENLO ALS OVERLAADHAVEN. Twee plannen in onderzoek. Voor do inrichting van de Maas te Venlo tot overlaadhavcn voor Rotterdam, met spoor verbinding tot de Mnas, zijn twee plannen in onderzoek. Het ccne plan betreft een moderne hoven aan de Zuidzijde van de Maasbrug, waar vete tcrrcinqn geschikt voor industrieel© doel einden aanwezig zijn cn waar de spoorverbin- ding geen hinder voor het stadsverkeer zou opleveren. De kosten von dit werk worden ge roomd op T'/$ millioen gulden. Het andere pion wil de spoorverbinding tot stand brengen uon deNoordzijde von de brug, ann de bestaande los- cn laadplaats, die zeer gemakkelijk kan uitgebreid worden. De kosten hiervan worden geroomd op 385.000. Dit plan heeft het na deel, dut geen terreinen voor industrie ge schikt, daar in dc nabijheid zijn, cn dat de spoorverbinding zou moeten loopen door de mooiste gedeelten der stad. J MELKHYGIËNE. j Instelling van een mclkcontrc- lestation. Na een,langdurige voorbereiding hebben de ledenmelkinrichlingen óer Vereeniging voor Zuiverindustrie en Melkhygiëne definitief be sloten, .naar het 'Alg. Zuivel- cn Mclkhyg. Weekbld. meldt, tot de stichting vun een melk- controlestation, dot zich ten doel stelt pructisch werkzaam te zijn ter bevordering von dc melk hygiëne cn in het bijzonder om aan dc verbrui kers garantie te verstrekken omtrent <ie ver schillende kwaliteiten van het product der aan geslotenen. Het is te voorzien, dot het conlrolc- stnticn binnen -enkele weken zijn werkzaamhe den zal hebben aangevangen. DE SCHILDERSSTAKING TE 's-GRAVENHAGE. 98 patrcons teekenen het nieuwe contract. Medegedeeld wordt van werknemerszijde, dat thans 98 patroons het nieuwe contract toeken den. Bij hen werken ongeveer 500 gezellen. Bij één patroon, die teekende, doch bij wien ver schil van m'ecning ontstond over de toepassing van het contract, is de staking opnieuw begon nen. Verwacht wordt echter, dat men hier spoe dig tor overeenstemming zal geroken. DE STAKINGEN IN HET NOORDEN. Nieuwe wandaden. Hedennacht werden te Emmer-Erfscheider- veen en Emmer-Compascum de telefoondraden doorgesneden. Bij het verbrande kerkje te Em- mer-Erfscheiderveen werd een jas en een hor loge gevonden, waardoor men hoopt de doders op het spoor te komen. TABAKSWET. Een slachtoffer der wet. Een sigarenwinkelier werd op 4 December 1923 door de rechtbank te Amsterdam, ver oordeeld ot 100 boete of 10 dagen hechtenis, omdat hij in zijn bezit heeft gehad zes leege sigarenkistjes waarvan het zegel niet voor her haald gebruik ongeschikt was gemaakt (bekl. was door de administratie in de gelegenheid gesteld om door een trasactie in de gelegen heid gesteld om door een transactie von f 5 van de vervolging af tc komen, doch hij had dit geweigerd). Beklaagde teekende op de griffie der recht bank appèl tegen dit vonnis oan, doch hij ver zuimde een dagvaarding uit te brengen. Dc rijksadvocaat mr. -Asser verzocht daarom het gerechtshof te 'Amsterdam het appèl vervollen te verklaren. Het M., waargenomen door mr. dr. Van Gepns, concludeerde tot toewijzing van den eisch der administratie. Bekl. zeide het verschrikkelijk te vinden, dot hij op deze wijze het slachtoffer werd cener we4, waarvan geen 99 der Nederlanders de ambtenaren inbegrepen op de hoogte zijn. President mr. P. J. Bijleveld deed uitkomen, dat bekl. zich op de hoogte had kunnen stel len door een exemplaar van de Tabakswet te koopen, waarop beklaagde opmerkte, dat men van de slachtoffers der Tabakswet (hij zelf werd er zenuwlijder door niet kan verlangen, dat zij zich ook nog met juristerij goan bezig hou den. Het O. M. en de president gaven den be klaagde in overweging, 's Hofs uitspraak af t<* wachten. Uitspraak 28 April a.s. STRAATROOF. Aanranding met een knalpistool. Twee Duitsche schepelingen, die te veel Hol- landschen jenever hadden gedronken, bevonden zich Maandag op de Oostelijke Honde.skade te Amsterdam en konden hun schip niet vinden. Een 18-jarige jonge man was zoo welwillend zich als gids voor te stellen en loodste het slingerende tweetal de kade op. Plotseling trok |de geleider een voorwerp, dat er als vuuiv/apen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1