Gebr. PERZINA „DE EEMLANDER" L. KLEIN - UirecEhtschesiraat Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten BINNENLAND. IBOSMEMENTSPRUS 77 7?7n ,7* 7°* PAUS DER ADVERTENTIÊH met Inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Piano's Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. N.V. MIDDENSTANDS GREDIETBANK Snoezige Japonnetjes 23e Jaargang No. 244 tooit 1 2.10, idem lr au co per post f 3.per week (met gratis rerrekermg tegen ongelukken) f 0.17* aixonderlijke nummers C >05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD Vrijdag 17 April 1925 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH^POORTWAL 2A. POSTREKENING N». «7010. TEL IOT. 811. bewijsnummer, elke regel inccc 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadighcids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijt bestaan ster vooidcclige bepalingen voor bet advcriccren. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. «Blr' VOLKENBOND. DE CONFERENTIE INZAKE DEN HANDEL IN WAPENEN. De graaf van Onslow, onder-staatssecretaris van oorlog, zal de Engelsche regiering verte genwoordigen op de conferentie inzake den hendel in wapenen, die op 4 Mei te Genève Jbegint Het standpunt ven Amerika. •Theodor Burton, leider van de Amerikaan- scbe delegatie naar de conferentie van Genève betreffende het internationaal toezicht op den handel in wapenen, is Woensdag vertrokken. De andere dedeh vertrekken Zaterdag. De re geering koestert de hoop, dat definitieve prac- tnsche resultaten zullen worden verkregen en #is bereid op de meest volledige wijze mede te wetrken tot (het in het leven roepen van prac- tistfhe maatregelen ter beperking van de ver scheping van wapenen. Burton en zijn collega's hebben Jiet desbetreffende ontwerp-conventie bestudeerd, opgesteld door de gemengde com missie van den Volkenbond, hetwelk van Ame- rikaansch standpunt bezien aannemelijke be palingen bevat, maar in andere opzichten aan zienlijke wijziging zal behoeven. De -Ameri- kaansche gedelegeeroan zijn er van -overtuigd, dat het niet mogelijk zal zijn den internatio nalen handel in wapenen geheel te elimineeren en zijn van meening, dat het plan van de Vol kenbon ciscommissie tot 'het verschaffen van li centies voor verschepingen het eenige middel is om den handel te beteugelen. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Een rede van dr. Marx. Oud-rijkskanselier dr. Marx hield gisteravond óan een monltijd in den Zoologischen Garten een rede, waarin hij o.a. zeide, dat de binnen- landsche economische ontwikkeling van Duitschland in hooge mate afhankelijk was van den uitslag der presidentsverkiezing. Ook in buitenlandsch economisch opzicht zou op 26 April een beslissing worden genomen omtrent de kalme verdere ontwikkeling of de tegenwer king daarvan. Er zijn in net buitenland bceede en zeer machtige kringen, wien reeds do mo gelijkheid van een beslissende koerswij/igi ig in Duitschland hoo.gst welkome stof voor agiiotie zou leveren. Er zijn machtige economise he kringen in het buitenland, die er belang bij hebben, dat het ternauwernood verdwenen wan trouwen tegen dep gevreesden concurrent weef ontwaakt. Dat mogen wij niet met onverschil ligheid aanzien. Ons bedrijfsleven heeft nog steeds in hooge mate hulp van buiten ncodig. Deze afhankelijkheid van het buifcn'and zal echter, indien ons -gezond verstand ons ten aanzien van de politiek niet verlaat, niet eeuwig duren. Wij moeten de buitenlondsche medewer king als den weg beschouwen, die ons met zekerheid naar de vrijheid voert. Da politieke en economische vrijheid is het doel, d it wij met zulk een offer moeten en ook zullen bereiken. Braun beveelt Marx aan. De candidaat der socialisten bij de eerste stemming voor het rijkspresidentschap, Braun, doet een beroep op degenen, die indertijd hun stem op hem uitbrachten, op Marx te stem men. j De kwestie der valorisatie en verkiezingen. De vereeniging voor het valorisatievraagstuk, waarbij ongeveer dertig bonden aangesloten zijn, heeft haar leden alle vrijheid gelaten bij de presidentsverkiezing. Draadlooze verspreiding van de redevoeringen der candida tes De rijksregeering heeft besloten, dat de sta- 'stions voor draadlooze omroepen vrij zullen zijn voor toespraken der candidaten voor het presidentschap, behalve natuurlijk voor par tijen, die naar omverwerping van de consti tutie streven. Verkiezingsfondsen. Het rijksblok en het volksblok hebben ieder een oproep uitgevaardigd tot het bijeenbrengen van een verkiezingsfonds. Het rijksblok wijst er in dit verband op, dat de geruchten on juist zijn, dat groote kapitalisten geweldige bedragen ter beschikking zouden hebben ge steld. EEN REDE VAN MINISTER NEUHAUS. De rijksminister van economie Neuhaus hield Woensdag ii\ de begroot in gscommissie uit den Rijksdag een groote rede over de hangende kwesties van het Duitsche economische leven en de mogelijkheden, die zich voor de naaste toekomst voordoen. De handhaving van den toestand ten aanzien der voedselvoorziening kan op den duur slechts door de sanccring van het economische leven worden verzekerd, aldus de minister. Er zijn in hoofdzaak twee soorten moeilijk heden, die den vooruitgang van het bedrijfsle- veh tegenhouden, n.l. vooreerst de veelvuldige gevolgen van den oorlog- en de blokkade en ten tweede het kapitaalgebrek. De buitenlandsche handel is vergeleken bij T9I3 tot op de helft geslonken. Ofschoon de Duitsche prijzen reeds long den wereldstandaard hebben bereikt en zelfs overschreden, is er nog een geweldige krachtsinspanning noodig om de verouderde be palingen, waarachter zich het heimelijke protec tionisme van vele landen verbergt, uit den weg te ruimen. Bij ons moeten de in- en uitvoerver boden, ingesteld na de blokkade, zoo spoedig mogelijk worden opgeheven. Weliswaar zullen andere landen tegelijkertijd tegenmaatregelen nemen. In de eerste plaats zou het noodzakelijk zijn een nieuw onderzoek in te stellen naar de ge wijzigde concurrentie-toestandon op de wereld markt en de concurrentie-mogelijkheden bij het binncnlandsche bedrijfsleven voor de wereld markt Voor onze handelspolitiek blijkt uit den te- genwoordigen toestand, dat het tijdstip voor duurzame maatregelen nog niet is aangebro ken. Wij moeten voor onze grondstoffen- en halffabrikatenindustrie een gemeenschappelijke Europeesche regeling vinden, om op dezen grondslag aan de best afgewerkte producten zoowel in Europa als daarbuiten een grooten afzet te verschoffen. Derhalve moeten wij vóór alles vasthouden aan het grondbeginsel der we- derkeerige meestbegunstiging. Verder besprak de minister het probleem der nieuwe vorming van het verdwenen bedrijfskapitaal. EEN GEWEZEN PRINS OVERLEDEN. Günther Victor, gewezen regeerend prins van Schwarzburg-Sondershausen is giste* och tend overleden in den ouderdom van 73 joar. Na de revolutie woonde de prins op het. kasteel Schwarzburg. dat hem ter beschikking was ge steld. Hij was sinds 9 December 1891 gehuwd met prinses Anna Luise von Schoubuig-Wol- denburg. Uit hun huwelijk zijn geen kind.'i en geboren. LOONEISCHEN DER HAMBURGSCHE HAVENARBEIDERS. De in den Duitschen verkeersbond georgani seerde Hamburgsche havenarbeiders hebben Woensdag tegen 1 Mei de loonsovereenkomst opgezegd. Zij eischen een loonsverhooging van 20 pCt. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Dc zaak-Barmat. De N. R. Ct. meldt Voor de commissie-Barmat uit den rijksdag is gisteren de koopman Emil Heinemann uit Elberfeld, gewezen lid van den raad von be heer van de Butterhandelsgesellschaft, als ge tuige verschenen. Hij vertelde, dat de onder neming in Juni 1919 van de Reichsfettstelle opdracht had gekregen van Barmat 50 wagons boter te koopen. Getuige ging toen naar Am sterdam, waar hij Barmat niet aantrof, maar v/el diens procuratiehouder Vogelsang, die ver klaarde op het oogenblik de boter niet te. kun nen leveren en voorts veel vertelde van de relaties met bekende personen, die Barmat er op na hield. Barmat, zeide Vogelsang, was te allen tijde in staat te telefoneeren met het bureau van den rijkspresident. Acht dogen la ter was de boter nog niet geleverd en toen stelde getuige zich in verbinding met een grooto Nedcrlandsche zuivelfirmn. De direc teur var: deze onderneming verklaarde, "dat Barmat een zeer slechte reputatie genoot en geen relaties op de botermarkt bezat. De But terhandelsgesellschaft kon overigens te allen tijde boter krijgen van het verbond van ~Ne- derlondsche melkerijen. De prijzen, die dit ver bond vroeg, waren echter te hoog. Eenigen tijd nadien werd tusschen Barmat en de 'Butter handelsgesellschaft een correspondentie ge voerd, waarin Barmat de directie van de Ge- sellschaft beleedigde, waarop deze een klacht tegen Barmat indiende In eerste instantie werd Barmat tot het betalen van een schadevergoe ding van 3000 mark veroordeeld. In tweede instantie herriep Barmat de beleedigende uit drukkingen en betaalde hij aan de firma een som van 5000 mark. De bestelde 50 wagons boter zijn later gedeeltelijk geleverd. Het Duit sche rijk heeft door deze transactie een ver lies van 10 millioen moeten boeken. Op een vraag antwoordt getuige nog, dat Barmat in het geheel geen boter van do Ne- derlandsche melkerijen heeft gek r gen, omdat hij niet als boterexporteur erkend was. De schade van 10 millioen mark werd veroorzaakt door het late leveren van de waren. Indien het rijk zich tot een andere firma had ge wend, zou het die 10 millioen hebben be spaard. Getuige deponeert ten slotte een brief van het verbond van Nederlandsche melkerijen te Amsterdam, waarin deze onderneming ver klaart ten zeerste verbaasd te zijn, dot de But terhandelsgesellschaft in verbinding was ge treden met de Amexima en met den heer Barmat, die over geen vat boter beschikte. In de voortgezette zitting van de commissie van onderzoek inzake Barmat deed de voor zitter mededeeling van een brief van den soc. afgevaardigde Hermann Müller, waarin deze zich heftig beklaagt over de houding van het Deutsche Wochenschrift für die Niederlande, welk blad beweerd heeft, dat hij een onjuiste getuigenis heeft afgelegd. In zijn, brief stelt Müller vast, dat hij nö^h in '20, nóch in '21 in Nederland is geweest. EEN VEROORDEELING. De rechtbank te Altona heeft den stoker Max Hoche veroordeeld tot vier jaar vestingstraf, 500 M. boete en zes maanden gevangenisstraf, daar hij in Oct. '23 werkloozenbetoogingen heeft uitgelokt, waarbij het tot botsingen is ge komen met de politie, met het gevolg, dat een politiebeambte en een arbeider werden gedood en verschillende personen ernstig zijn gewond. FRANKRIJK. DE KABINETSCRISIS. Herriot maakt niet deel uit van het nieuwe kabinet. Par ij s, 16 April. (H. N.) Vanmiddag gin gen er geruchten, volgens welke PainTevé mis schien genoodzaakt zou zijn zijn pogingen om een kabinet te vormen op te geven. Dit zou het gevolg zijn van manoeuvres van Briand en Loucheur, die tegen een kabinet moeten zijn, waarvan Caillaux deel zou uitmaken. Herriot heeft vanmiddag aan journalisten verklaard, dat hij niet van plan is deel van het nieuwe kabi net uit te maken. Hij hoopte, dat de crisis spoe- dig opgelost zal zijn, dat hij voor^persoonlijke aangelegenheden gaarne naar Lyon wil gaan, doch niet uit Parijs kan vertrekken, zoolang hij de zaken niet aan zijn opvolger kan overdragen. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.— voor Amorsfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 brengen wij al in zeer lage prijzen, 7.50 5.75 3.90 Zie daarom steeds onze etalages, „L'HSRONDELLË" 16-18 Langestraat - AMERSFOORT De voorgenomen oanslog op CaiüaUx. Wij maakten gisteren reeds melding van een voorgenomen aanslag op Caillaux. Nader wordt gemeld, dat de in de buurt van het de partement van buitenlandsche zaken aangehou den man niet goed bij zijn hoofd was. Hij had een revolver getrokken en gezegd, dat hij Cail laux wilde doodschieten. Eer. n 'ie van vertrouwen der radicaal-socialisten in Caillaux Caillaux is gehoord door de socialistisch ra dicale Kamergroep. Hij verklaarde, dat de toe stond van de schatkist ernstig scheen, maar dat hij rekende dien toestond normaal *e ku-.r.en maken, met name door het streng scheiden van de schatkistkwesties en de begrootingskwesties. Hij vroeg of hij op de medewerking vot de groep kon rekenen bij het werk van het herstel der financiën. De groep nam met algemeene stemmen een motie van vertrouwen in CaiUaux aan, die daarop verklaarde, dat hij «n beginsel de portefeuille van financiën aannam De samenstelling van het nieuwe kabinet P a r ij s1 7 April. (V. D.) Het Fransche kabinet is samengesteld. Painlevé is premier en minister van oorlog. Steeg minister van justitie, Briand minister van buitenlandsche zaken, Cail laux minister van financiën, Schrameck minis ter van binnenlandsche zaken, de Monzie minis ter .van onderwijs, Borel minister van marine, Choumet minister van koloniën/Durond minis ter van landbouw, Loucheur minister van han del, Laval minister van arbeid, Deyris minister van bevrijde gebieden, Anteriou minister van pensioenen. Tot onderstaatssecretarissen zijn benoemd Hesse voor de koopvaardij, Laurent Eynoc voor de luchtvaart en Delbos voor schoone kunsten. Een nader bericht houdt evenwel in, dat Lou cheur heeft beoankt en dat Chaumet minister van handel is geworden. WEER EEN VOORGENOMEN AANSLAG OP KRASSIN. B c r 1 ij n, 16 April. (H. N. Dr&adloos). Do Parijsche politie heeft Woensdag bij het Rus sische gezantschap een Rus gearresteerd, die in het bezit van een revolver en van drie foto grafieën van Krassin was. Bij het onderzoek verklaarde hij opdracht te hebben ontvangen om Krassin dood te schieten. ENGELAND. DE TRADITIE VAN DEN PRINS VAN WALES VOORTGEZET. Bij een steeple chose is het paard van prins Henry gevallen en heeft zijn ruggegraat gebro ken. De prins is ongedeerd. 7 DE RIJKSTENTOONSTELLING TE WEMBLEY. Draadlooze verspreiding von 's konings rede. Men hoopt de rede, die de koning van Enge land op 9 Mei bij de opening van de Britsh Empire Exhibition te Wembley in het stadion zal uitspreken, draadloos uit te zenden. Micro fonen boven het koninklijk spreekgestoelte en luidsprekers, die over het stadion verspreid zullen worden, zullen het mogelijk maken, dat alle aanwezigen de toespraak kunnen verstaan, die ook zal worden uitgezonden naar alle sta tions van de British Broadcasting Company en die met behulp van het Chclmsford-station zal kunnen worden uitgezonden naar geheel Europa en misschien ook naar de Vereenigde Staten. NOORWEGEN. i®; DE ALCOHOLVERKOOP VOOR "W MEDISCHE DOELEINDEN. De wet, waarbij aan doctoren het recht wordt verleend alcohol voor medische doeleinden voor te schrijven, is thans een jaar lang in werking. De verkoop van alcohol in alle apotheken in Noorwegen bedroeg, volgens cen bericht uit Oslo, in dat jaar in totaal I61.4I8 liter tegen 1.291.335 in het vorige jaar. 7 TSJECHO-SLQWAKIJE. 7- HERSTEL VAN AFGESCHAFTE FEESTDAGEN. De grondwetscommissie uit den Senaat Heeft met algemeene sterfunen een resolutie aange nomen, waarin de regecring wordt uitgenoo.bgd Paasch- en Pinkstermaandag cn den tweeden Kerstdag weer als feestdagen in te voeren. De beide Kamers hebben deze feestdagen onlangs namelijk afgeschaft. POLEN. EEN STADJE VERBRAND. Hc-t stadje Rika in het Poolsche district Lu blin is door een brand vrijwel geheel verwoest; 257 huizen werden een prooi óer vlammen, v.'.o. de synagoge; 400 gezinnen zijn dokloos. Een vijfjarige knaap heeft al spelend den brand veroorzaakt. 1 RUSLAND. EEN FRANSCHE TEGENSPRAAK. De Fransche gezant te Moskou, Herbette, heeft aan de sovjet-rogeering officieel verklaard, dat het bericht, als zouden twee Fransche offi cieren deel hebben genomen aan de conferentie van de Oostzeestalen te Riga, onjuist is. HET ROODE LEGER. Op het radencongres van Georgië le Tiflis bracht volkscommissaris Froenze verslag uit over den toestond van het roode leger. Het telt op het oogenblik 562.000 man, waj;van 10 wordt gevormd door nationale formaties der zelfstandige sovjetrepublieken. 0p eike 10.000 inwoners der sovjet-unie komen 41 sol daten, tegen 103 in andere Europeesche st"tcn. Sedert begin 1925 koopt dc sovjetregecung geen vliegtuigen meer in het buitenland, maar laat zij deze in sovjet-Rusland zelf v>rvorrdi- gen. DE TIENURENDAG VOOR DEN LANDBOUW. Het volkscommissariaat van arbeid heeft machtiging verleend om gedurende den zomer voor den landarbeid den tienurendag ;n te voeren. EEN VEROORDEELING. Volgens een telegram uit Moskou heeft de rechtbank tc Petersburg den geestelijke Ussas voor verschillende misdrijven tot zes jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Polen heeft da uit levering van Ussas gevraogd. BULGARIJE. DE AANSLAGEN. De poging cm den koning te vermoorden. Volgens een bericht uit Sofia is het oen uit gezonden troepen gelukt de bende, die een aanslag op koning Boris heeft gepleegd, te om singelen, zoodat ontkomen onwaarschijnlijk is. Een artikel van dc Times. Londen, 16 April. (H. N. Draaodloos). De Engelsche regeering heeft koning Boris van Bulgarije gelukgewcnscht met zijn ontkoming aan den tegen hem beraamden aanslag. De Times schrijft in cen hoofdartikel, dat allen, wien het geluk van Europa ter harte gaat, deel zullen nemen aan dc vreugde van het Bulgaar- sche volk, dat de koning aan dezen aanslag is ontkomen. Het is te hopen, dat deze gelukkig mislukte aanslag de gematigde elementen in het land zal versterkén, die beseffen, dat poli tieke aanslagen gelijk staan met politieke onstandvastigheid cn dat daardoor de oogen geopend zullen worden van anderen, die daar door zullen leeren, dat het land ter nauwer- nood is ontsnapt aan datgene, wat een romp voor Bulgarije zou zijn geweest en den vrede op den Balkan in gevaar zou hebben gebracht. Vreugdebetoon fe Sofia. In de Sobranja gaf de mededeeling van den minister-president nopens het incident, dat den koning is overkomen, aanleiding tot ren a ge- meene sympathiebetuiging voor den souve-ein. De hoofden der buitenlandsche missies begaven zich naar het paleis om hem geluk te wenschen. De stad is met vlaggen versierd, de winkels zijn gesloten, in de kathedraal worden plechtige godsdienstoefeningen gehouden. Een groote stoet betoogers, aan het hoofd waurvan de minister-president, de ministers en de Kamer voorzitter liepen, defileerde twee uur long voor het poleis. De koning stond op het balcon en werd door de troepen van het garnizoen luide toegejuicht Een helsche machine in een kathedraal ontploft. Gedurende den lijkdienst voor het vermoorde gouvernementeele Kamerlid Georgiëf is een helsche machine ontploft in de kathedraal. Er zijn tal van dooden en gewonden. Alle aanwe zige ministers .bleven ongedeerd. TURKIJE. v DE OPSTAND DER KOERDEN. De rebellie onderdrukt Een officieel communiqué uit Angora zegt, dot de opstand in Kocrdiston geëindigd is. Do leiders der opstandelingen zijn gevangen ge nomen. EGYPTE. s HET GRENSCONFLICT MEJ ITALIË. Het geschil ovor de oasis van Joraboeb wordt volgens een bericht uit Cairo door de JtoÜoan- sche en Egyptische regecring in vriendschappo- lijken geest onderzocht. Het Egyptische kabinet heeft een communiqué uitgegeven, waarin ge zegd wordt, dot als gevolg van do gesprekken met de Itolioonsche lcgotio vastgcste;d is, dut Italië niet von plan is druk uit te oefenen. Het kan van nut zijn de geschiedenis van het ge schil op de positie van Engeland er bij \n her innering to brengen. Do Westelijke grens van Egypte was rooit afgebakend, daar Egypte cn Tripolis oorsp on- kclijk twee Turkscho provincies waren. Toen de Engelschcn Egypte beletten, verzette het zich tegen de Turksche eischcn, die do grens vlok bij de delta gebracht zouden hebben en na de bezetting van Tripolis door de Italianen ble ven de Engelschcn aan de rechten voa Egypto vasthouden. In 1920 achtte Engeland den tijd gekomen de grens of te bokenen en lord Milner en Scialoja onderho'ndeldcn cn wisselden nict-officieele nota's, waarin in beginsel neer gelegd werd, dat Jarnboeb nnn Italië- zou ko men en het Egyptische grondgebied tien mijien ten Westen van Sol loom aan dc kust zou uit breiden. Deze regeling was nog niet gera tifi ceerd wegens detailkwesties over weiden, bron nen enz., toen Engeland in 1922 Egypte onaf hankelijk maakte. De Britschc regeering gaf aan, dat het op den weg van Italië en Egypte lag om tot overeenstemming te komen op <}cn grondslag von de regeering van Milner cn Scialoja, die het als ccen billijke regeling be schouwde cn nog beschouwt. Het is van belang er op tc wijzen, dat er geen kwestie van afstond von grondgebied door Egypte is, daar het Jarnboeb nooit bcvzet lireft, maar er enkel aanspraak op heeft gemaakt. EEN ANTI-BR1TSCHE CAMPAGNE. De Daily Mail maakt melding van dc komst in Engeland van twee afgezanten van Zoglocl pasja, die tot opdracht zouden hebben cen campagne te orgonisecrcn ten gunste van r„de ontruiming van Egypte door de Britten". Het zijn een Koptisch advocaat, William Mokram bey gchceten, wiens afkeer van Engeland zóó ver goot, dat bij den naam William van zijn onderen naam heeft geschrapt. De ond»3rc is cen Turk van oorsprong, dr. Homid Mokh- moed, die als een soort von tusschcnpersoon tusschen alle onti-Britsche elementen in het Oosten optreedt. UIT DE R.K. STAATSPARTIJ. Dc hccT Michiclsen. Naar de N. Haorl. Crt. meldt heeft de heer Michiclsen, die op de alphabetische lijst voor** komt verzocht geen stem op hem uit te bren gen, daar hij niet meer voor cen condidatuur in aanmerking wenscht te komen. BOND VOOR STAATSPENSIONNEERÏNG. De^ 25e Algemeene vergadering. Te Arnhem is de 25e algemeene vergadering gehouden van den Bond voor Staotspension- neering onder voorzitterschap van prof. mr. J. E. Heeres, daar de president ds. Spaargaren door ongesteldheid verhinderd was. Prof. Heeres wees er in zijn openingsrede op, dat het jaar van het 25-«jarig bestaan von den Bond tevens is een jaar voor de Kamerve kie zingen. Het staatspensioen is een van die aan gelegenheden, die gebraakt is tot een politiek vraagstuk. De verkiezingen zijn dan het voor- naamste middel om het Staatspensioen te be reiken. De bezuinigingsleuze schijnt spr. op het oogenblik het gevaarlijkste wapen, dat t«'gen den Bond wordt' gebruikt. Ook de leden van den Bond zien zeer goed de gebiedende noodzake lijkheid dat in de staathuishouding worde be zuinigd, moor het is hun niet onverschillig waarop bezuinigd wordt. Wij willen, zegt spr. o.a. niet bezuinigd hebben op die uitgaven, welke het zedelijke karakter van de Nedcr'and- sche gemeenschap aantast. Wij willen niet, dot in onzen tijd nog mogelijk is, dat menschen, welke tegenover die gemeenschap nun p'icht hebben gedaan, afhankelijk van hun medemen- schen zijn, als het geldt hun levenseinde zon der geluk te bereiken. Wie vijf-cn-zestig joar zijn pakje heeft ge dragen, Droeg hij het goed, hij droeg het long genoeg I Hij moet weten dat hij dan net goed gedragen pakje kon neerleggen, dat de ge meenschap hem daarin ontlast, omdat die ge meenschep erkent de waarde, die zijn werk voor de gemeenschap heeft gehad, en ter ens erkent, dot hij onbezorgd die rust mag genie ten, die hij zichzelf wenscht te geven. „Niemand meer oud cn tevens arm", dit is de eisch dien wij stellen tot toetsing van het zedelijk karakter van de gemeenschap die het Nederlandsche volk heet Wij stellen dien eisch aan den Nederlandschen Staat .omdat deze is de eenig> uitingsvorm van onze gemeenschap, die de macht heeft om den eisch om te zeiten in een recht voor ieder Nederlander op een on- bezorgden ouden dag na èen leven van arheid, om te zetten in een recht op Staatspensioen. Deze eisch mag niet ter zijde gesteld in naam der bezuiniging. Deze eisch is een *zedeIijko eisch, en 's lands financiën zijn niet een wezen lijk letsel om op dien eisch, den zedolijken rechtsgrondslag te bouwen, de wet, die instedo van het uitstervend staatspensioen van than9 een blijvend 'staatspensioen brengt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1