Gebr. PERZINA PHILIPS LAMPEN F. H. Lomans BUITENLAND. L. KLEIN - Utrechtschestraat es ABONREMENTSPRUS r5;°°r Am"* „DE EEMLANDER" PRDS DER ADVERUHT1ÉH met inbegrip van een EERSTE BLAD. Piano's Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. FEUILLETON. De Terugkeer V2n Klompvoet. 23s Jaargang No, 246 ioort 2 10, idem lianco per pos: f 1per week (met gratis verzekering itgzn onge'akkes) f 0.17fc, aizondeilijke nammers 1 OIPECTEUR-ÜITGEVER: J. VALKHOFF. ARN„EMsCHER|oORTWAL 2A. POSTREKENING N#, 47910. TEL. INT. Sit. Maandag 20 April 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcidadighcids-adve.tenticn voor de hdft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverteeren. bene circulaire, bevattende de vootwaazdcjx wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Een rede van Hindenburg. Uit Berlijn wordt gemeld, dat Hindenburg voor een kring van „uitgelezencn" een program rede hield, die niet veel meer bracht dan de gebruikelijke gemeenplaatsen. Hij legde den nadruk op den wensch naar éénheid van het Duitsche volk. Hij wilde op de nu eenmaal be staande constitutioneele grondslagen voor Duitschland het beste nastreven en richtte zich tegen het leugenachtig geschreeuw, als zou zijn candidatirur een militaire reactie beteekenen. Tegen de journalisten zeide Hindenburg daar na, dat hij een vrede in eere wilde en dat hij geen militarist wilde zijn. Frankrijk en het resultaat der verkiezingen. Volgens de Gaulois gaan Hindenburg en Marx volkomen accoord met den eisch, dat de geallieerden aan Duitschland vrijheid zullen loten om zijn aangelegenheid aan de oostelijke grenzen zelf te regelen. Hoe ook de presidents keuze zal nfloopen in Duitschland, het lijkt, dot de drang voor een grooter Duitschland nog steeds bij de overwonnenen bestaat. DE HERVORMING DER BELASTINGEN. De Pruisische minister van financiën heeft met het oog op de ernstige meeningsverschil- len tusschen de landen inzake de belastingher vorming tegen Dinsdag te Berlijn een confe rentie belegd van de minister van financiën der Duitsche landen, teneinde het standpunt der verschil'ende landen vast te stellen. HET GESCHIL IN DE METAAL INDUSTRIE TE BERLIJN. De arbeiders verwerpen de scheidsrechterlijke uitspraak Volgens de tot dusver bekend geworden re sultaten van de in de Berlijnsche metaalindus trie gehouden stemming hebben zich 106.833 arbeiders voor de verwerping en slechts 40.883 arbeiders ten gunste van de arbitrale uitspraak verklaard. Volgens de Vorwarts is de verwer ping van de arbitrale uitspraak vooral aan de regeling in zake den arbeidstijd toe te schrij ven, Mcrr vreest het uitbreken van de algemee- ne staking. STAKING IN DE HAVEN VAN JOEL. In de Kieler haven hebben Zaterdag de per- soneelen der haven- en stoomvaartmaatschap pijen na verwerping der arbitrale uitspraak, die een loonsverhooging van 5 en 9 pfenning per uur voorstelde, het werk neer gelegd. Sedert Zaterdagmiddag stoot al het verkeer in de haven stil. DREIGENDE UITSLUITING IN SILEZIË. De bond van Silezischc metoalindustrieelen deelt mede, dat op 21 dezer alle bij den bond aangesloten bedriiven zullen worden stopge zet en ongeveer 50.000 arbeiders en arbeid ster zullen worden ontslagen, wanneer niet op 20 April het werk in alle bedrijven wordt her vat. DE PRINS VAN HOHENLOHE ARMLASTIG. Bij het armbestuur te Frankfort a. d. Main meldde zich volgens de bladen een persoon aan, die zeide de prins van Hohenlohe te zijn en om ondersteuning verzocht, omdat hij zon der middelen en dakloos was. Een door de po litie ingesteld onderzoek wees uit. dof men werkelijk met den prins van Hohenlche te doen had. BELG1£. DE KABINETSCRISIS. De houding der katholieken. De Katholieke parlementaire groepen hebben de door Vandervelde, den socialistischen lei der, aan eenige hunner leden gedane voor stellen van de hond gewezen en zich elk verder besluit ten aanzien van andere combinoties voorbehouden De voorwaarde dor katholieken isNiet Vandervelde, moor Poullet ols premier. Brussel, 18 April. (Hbl.) De katholieke leden van Kamer cn Senaat vergaderden van ochtend voltallig om over den toestand van gedachten te wisselen. Zooals te verwachten was, hebben de sprekers uit de reactionaire fractie, onder wie oud-minister Renkin en Se- gers, zich tegen samenwerking met de socia listen uitgesproken, terwijl de Christen-demo craten integendeel de opvatting hebben ver dedigd, dat het socialistische program veel punten van overeenkomst met dat der Christen democraten vertoonde cn derhalve samenwer king met de sociaal-democratie tot verwezen lijking van een bepaald gemeenschappelijk pro gram gewenscht was. Segcrs betoogde, dat er diende te worden gestreefd naaT het vormen van een katholiek-liberale coalitie-regeering, maar de meerderheid was niet op zijn hand. De Christen-democraten, die tot nu toe eigenlijk op sleeptouw werden genomen door de meei behoudsgezinde fractie van hun partij, zien de kansen schoon om den toestand om te keeren en te trachten van de gelegenheid ge bruik te maken. Zij weten trouwens, dat een katholick-libera^ tegeering slechts ten ge volge zou hebben, dat nog meer Vlaamschc arbeiders dan bij de laatste verkiezingen het geval was, naar de sociaal-democratie zouden overloopen. Toch heeft de groepsvergadering ten slotte met algemeene stemmen een motie aangenomen, waarbij de groep te kennen geeft, dat de katholieken bereid zijn aan de regeering deel te nemen, hun wil bevestigen om de een heid der partij in stand te houden, de voor stellen door Vandervelde aan enkele leden ge daan, af te wijzen en zich hun verdeTe bes'ui- ten voor te behouden. Duidelijk is de motie niet Zij kan echter als volgt verklaard werden De katholieken rijn tot samenwerking beieid, doch niet met Van dervelde als eerste-ministcr. Vandervelde moet zich zoowel tot de behoudsgezinde a's tot de meer democratische groep, dus tot de gansche partij, wenden. Don zal men wel tot een ac coord komen, mits Poullet Vandervelde als eerste-minister in het toekomstig katholiek- socialistisch kabinet vervangt. De katho'ieken mcencn op die wijze waarborgen te geven aan hun conservatieve fractie, die Vandervelde als de duivel vreest, in de hoop dat een katholieke eerste-minister de socialistische ministers in bedwang zou kunnen houden. Ofschoon zij van plan zijn zich afzijdig te houden, komen nochtans de liberale leden van Kamer en Senaat Zondag bijeen om over den teostand te beraadslagen Dat de liberale groep van houding zou veronderen is echter niet te verwachten. De houding der liberalen kan trou wens geen invloed meer oefenen op het ver loop der crisis, waarvan de op'ossing pas op het einde der volgende week kan worden ver wacht. FRANKRIJK. HET KABINET-PAINLEVÉ. De politieke commissie der socialistische partij heeft Painlevé de wenschen van de par lementaire groep der poitij kenbaar gemuakt ten aanzien van de bewoordingen der ministe- rieele verklaring, die de nieuwe regeering aal afleggen. Nadat do leden der commissie een onderhoud met Painlevé hadden gehad, werd verklaard, dat er volkomen overeenstemming heerscht tusschen die commissie en den minis ter-president over de noodzakelijkheid, dat <1° regeeriivrsverklafing doortrokken moet zijn van de denkbeelden, die het vorig ministerie geleid RECLAMES. Prijs 1—3 rogels 3.Ü5, elke regel meer J 1.—. Utrechtschestraat 15 Tel, 483 brengen wij al in zeer lage prijzen, 7,50 5.75 3.90 Zie daarom steeefs onze etalages, „L'HJRONDELLË77 16-18 Langestraat - AMERSFOORT hebben. In die omstandigheden zouden de so- sialisten hun politiek van steun kunnen voort zetten. Hcrriot candidaot voor het presi dentschap der Kamer. De door het kartel der linkerpartijen aan Herriot aangeboden candidatuur voor het Ka ïnervoorzitterschap heeft de afgetreden pce- tnier aangenomen. Briand en Chamberlain wisselen telegrammen. Briand cn Chamberlain hebben zeer harte lijke telegrammen gewisseld bij gelegenheid van de benoeming van eerstgenoemde tot mi nister van buitenlandsche zaken. De houding der socialisten. P a r ij s, 18 April. (H. N.) Vanmorgen heeft de eerste kabinetsraad plaats gevonden, waarin beraadslaagd is over de regceringsver- kloring, die Painlevé Dinsdag in de Kamer cn den Sent-at zal afleggen. -VenrrvV .-"lag om 5 ut' vindt een nieuwe zitting plaats om daarover verder te beraadslagen, terwijl de definitieve tekst Maandag zal worden vastgesteld. Cnil- laux verklaarde na afloop van de zitting aan vertegenwoordigers van de pers, dat men van hem geen buitengewone maatregelen of onge wone oplossingen moet verwachten. Men moet bedenken, dat hij indertijd drie maanden noo- dig heeft gehad om zijn wet op de inkomsten belasting voor te bereiden. In den namiddag had Coillaux een onderhoud met Auriol, den rapporteur van de commissie van financiën. Een socialistische deputaiie onder leiding van Léon Blum en Renaudel heeft zich vandaag op nieuw naar Painlevé begeven om inlichtingen te ontvangen over het algemeene programmo der regeering en de financieele plannen in het bizonder. Bij 't einde van de besprekingen stelde Compère Morel vast, dat er z. i. overeenstemming tusschen het ministerie en de socialistische par tij over de militaire en economische vraag stukken bestaat Wat d? financieele vraagstuk ken betreft, verklaarde hij dat de socialisten niet in den vollen zin des woords een heffing van het kapitaal eischen, dooh alleen verlan gen, dat dp regecring met de" socialistische op vattingen rekening .zal houden en de mogelijk heid van uitvoering daarvan zal overwegen. Aan den anderen kant heeft de socialistische partij den wensch te kennen gegeven, dat in de regee- ringsvcrklaring de homogeniteit van het kabinet tot uitdrukking zal komen. Een interpellatie over het minister schap van Coillaux. Par ij s, 19 April. (V. D.) De oud-strij der, de afgevaardigde Bertrand, zal de regee ring interpelleer^ over de opneming van Coil laux in het nieuwe kabinet. INTERNATIONALE TELEGRAAF- CONFERENTIE. Do Duitsche regeering is uitgenoodigd tot deelneming fin de op I September te Parijs beginnende internationale telegroafconferentie, die zich voornamelijk zal bezighouden met de herziening der internationale telegraafoverccn- komsten, ENGELAND. DE TERUGKEER VAN HET ENGEI.SCHE VORSTENPAAR. Londen, 19 April. (V. D.) Koning George en koningin Mary zullen o.s. Zaterdag van hun Middellondschc zeereis naar Londen terugkeeren. HET BERGEN VAN DE DUITSCHE VLOOT IN SCAPA FLOW. De negende Duitsche torpedobootjager, de S. 36, is Zaterdag in Scapo Flow gelicht. Met schip lag op zijn kont en moest op den bodem der zee worden overeind gezet, voordat het naar boven kon worden gebracht. Het lichten heeft zes dagen geduurd. DRAADLOOZE VERBINDINGEN TUSSCHEN DE DEELEN VAN HET RIJK. Londen, 18 April. (H. N. Draadloos). Een bizonctere medewerker van de Morning Post verklaart op het hoogste gezag te kun nen mededeelen, dat in den herfst van dit jaar, vermoedelijk te beginnen met October, Enge land een voortdurende draadlooze telefonische verbinding met Australië, Canada cn Zuid-Afri- ko zal hebben. Bovendien zullen er draadloos- telefonische gesprekken kunnen worden ge voerd tusschen Australië cn Canada. EEN RESERVOIR GESPRONGEN. Noodlottige gcvolggn. Te Skclmarlie bij Greenock is, door den abnormolen regenval, een reservoir gebarsten, waardoor een huis is ineengestort, ten minste vier personen zijn verdronken en groote mate- rialc schade is aangericht. Men vrest, dat er neg meer slachtoffers zijn. Het lage deel van dc plaats is ondergeloopcn. PORTUGAL. EEN MISLUKTE REVOLUTIEPOGING. L i s s a b o n1 9 A p r i 1. (V. D.) Alhier heeft een opstandige beweging plaats gehad, welke bedoeld was als een poging tot een coup a'étot. De regecring heeft de noodige maatregelen ge troffen om de orde te bewaren. In den loop van den dog werden in verschillende straten aan slagen met handgranaten gepleegd, waarbij ech ter slechts één persoon gedood werd. Er is de noodige cavallerie, artillerie en infanterie ge concentreerd. Het leven heeft in de stad overi gens een normaal verloop. Uit Lissabon wordt aan de Fransch-e bladen gemeld, dat Zaterdagochtend majoor Filimono Cnmara een revolutionnaire beweging is be gonnen hij verzamelde enkele honderden sol daten, stelde een soort directoire in en liet verscheidene hoogc ambtenoren arresteeren. Üe president van de republiek cn de ministers nomen onmiddellijk mootregvïlcn ter onder drukking van dezen opstand. Dc troirwgeblc- ven troepen omsingelden de revolutionnaircn in de covolierie-kozerne. Op verschillende pun ten van de stad hadden botsingen plaats, waar bij verscheidene personen gedood werden. Niettemin schijnt de regeering den toestond meester te zijn. Men neemt aan, dat de revolu tionnaircn, die door de rcgecringstrocpcn ge heel zijn omsingeld, geen hulp zullen verkrij gen von andere troepen. De ofgevnordigdo Cunha Lcol, die als leider der beweging wordt genoemd, is gevangen genomen door dc repu- blikeinsche garde in de Corno-kozerne, waar de leden van de regecring cn dc president zich bevinden. Het verkeer in de stad is geheel nor maal. Nader wordt uit Lissabon bericht, dat de revolutionnairen zich gisterochtend hebben overgegeven. Tengevolge von grnnoatontplof- fingen zijn ongeveer honderd personen ge wond. In dc stad is olies rustig. ITALIË. D'ANNUNZIO GAAT EEN OCEAANVLUCHT MAKEN. Rome, 19 A p rêi I. (V. D.) Naar de Epoca weet mede tc deelen, heeft de bekende dichter Gabriel d'Annunzio het voornemen in gezel schap van den Kamcrnfgevaardigde majoor Cagliasindi, met den piloot Rossi ols bestuur der, van Milaan uit een vliegtocht naar Buenos Aires te maken. Er zal een nationale inschrijving geopend worden om dc onkosten von deze reis te be strijden. ZUID-SLAVIE. HET PROCES TEGEN RADITSJ. Belgrado, 18 April. (H.N.) Het proces tegen Stefan Rnditsj zal einde Mei of begin Juni plaats hebben. De dissidenten in de portij-Ra- ditsj willen begin Mei te Zagreb een confe rentie houden, om het tegenwoordige portijbe- sti r opzij to zetten. BULGARIJE. DE AANSLAGEN. Een verklaring yon Zankof. De minister-president heeft verklaard, dat de jongste aanslagen ten doel hadden het g'ezag te ondermijnen. Zij zijn mislukt, maar on schuldige vrouwen en kinderen zijn als slocht- offers gevallen, waarmee de aanstichters zich de vloek van de hcele bevolking op den hols hebben gehooid. De regecring zal zich niet van haar sluk laten brengén. Zij zal krachtige maatregelen nemen en beginnen met het nf- kondigen van den staat von beleg. Overal heerscht rust. Tol van telegrammen uit heel hef land cn de verklaringen van de buitenlond- sche vertegenwoordigers getuigen, dat het werk der regeering in Bulgarije algemeen ge waardeerd wordt. De regcering vraagt den geal lieerden uitbreiding der militie. Wegens de onlusten heeft de regeering aan de intcrgeallie-erde controlecommissie verhoo ging doen aanvragen van de begrooting voor de nationale militie. In diplomatieke kringen te Parijs wordt ver wacht, dat de raad van gezanten aan het ver zoek van Bulgarije tot versterking der militie gevolg zal geven. Het aantal slochtoffcrs van den bomaanslag. Het aantal dooden bij den bomaanslag in de kathedraal te Sofia wordt thans op 200, dot der gewonden op 1000 geschat. Van do dooden moeten reeds 180 geborgen zijn. De staat van beleg. Men meldt uit Sofia, dat dc afkondiging van den 'staat van beleg door het heele land is aangeplakt. De toegang tot Sofia wordt door militairen bewaakt. Een groot aantel militante agrariërs en communisten zijn gearresteerd. 1 Doe uw best anderen gelukkig te maken. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 5 „Caraco I antwoordde de dikke, „maar wie zegt, dat het er is?" „Ezel I" riep Neque uit..,,Ik was bij EI Cojo, toen hij den Kanokn uit hoorde. Had die Ka naka niet gevaren op het schip, dat den vreemdeling en het goud naar Cock Island bracht Hij was één van de weinigen, die Ka naka, die ontkwamen 'aan de influenza, waar door zoovelen op het schip om zeep gingen. Hij vertelde aan El Cojo ik heb het met mijn eigen ooren gehoorjl hoe de vieemdeling alleen met 't goud aan wal was gegaan, hoe h<j twee dagen op het eiland was gebleven en hoe de kanaka's, toen zij naar den wal geroeid wa ren om hem te gaan halen, hem vonden met den dood op het gelaat den zwarten dood, die jij en ik wel meer gezien hebben per DiosI niet En de kisten met goud verdwenen I De 9 vreemdeling gaf hun een flesch met een pa pier erin en vroeg hun tc zweren, dat ze die op zijn graf zouden zetten of zijn geest zou hen kv,'ellen. Toen stierf hij en de kanakas be groeven hem en toen ze de flesch op het graf gezet hadden, zoonis hij had gevraagd, vlucht ten ze van het eiland naar het sc.'iip terug I De dikke man spuwde. „Wie gelooft er nu waf een Kanaka ver telt zei hij verachtelijk. „De vreemdeling was de eenige blanke on der al die inbooringen", beweerde Neque. „Ze waren bang voor hem en deden wat hij vroeg uit angst, dat zijn geest hen vervoegen zou. En hef graf op het eiland is toch gezien na dicYi tijd „Nu werd de dikke man goed wakker en begon belangstelling te krijgen. ,,Hoe is 't mogelijk I" riep hij uit in verba zing. „En toen vertelde Neque hem van een ge sprek, dat El Cojo had gehad met een „half garen matroos", waaruit ik gemakkelijk Dut- chey herkende, die met een kameraad van een Hollondschen schoener aan land was geweest en die het graf had gezien met de flesch er boven op. De andere man, had de halve gare gezegd, had een beschreven papiertje uit de flesch genomen. „Die andere man," vroeg zijn kameraad, „Mae was dat „En Engelschman," antwoordde Neque, „maar, de gekke matroos wist zMn naam niet en had hem niet gezien, sinds hij op het eiland geland was." Toen spuwde de dikke man weer. „Bah I" zei hij, „die locitos zijn sluw. Er was natuurlijk geen Engelschman. De halfgare ma troos heeft dat papiertje, waarop slaat, waar het goud is, zoo zeker als ik Zwarte Pablo heet..." „Die naam bracht mij onmiddellijk weer Cock Island voor den geesthet was of ik weer Dutchcy zag, met de verwonderde, droe vige uitdrukking op zijn gezicht,die mij een handvol beschimmelde sigaren liet zien, de si garen die José Garcia had geimporteerd voor Zwarten Pablo. En teen ik naar den kerel keek met zijn ccne oog en zijn leelijk toegetakelden neus kon ik niets anders don blij zijn, dat de man mijn bestaan in twijfel trok...." De stiondjutter zweeg en keek mij aan Toen stak hij zijn magere hand binnen in zijn havelooze jas. „U heeft nu het verhaal gehoord net zooals het is, mijnheer Okewood," zei hij, „en hier beeft U het bericht van dien gestorven kerel Wees er voorzichtig mee I Het kan een fortuin voor U beteekenen I Hij trok een vuil pakje, dat aan een touwtje om zijn hals hing te voorschijn. Hij deed het touw los en gaf mij het kleine, platte pakje. Ik wilde het openmaken, maar hij hield mijn hand tegen. „Niet hier," zei hij op fluisterenden toon. Toen voegde hij er- met een treurigen glim lach bij „Ik ben bang, dat hef een gevaarlijk cadeau is, dat ik je daar geef, ouwe jongen I" „Waarom zeg je dat?" vioeg ik. De zieke wendde het hoofd om cn keek naar het venster zonder ruit, dat alleen beschermd was door een paar ruw-getimmerde 'houten blinden. In de straat builen tokkelde iemand zacht op een guitaar. Nu en dan klonk een zacht gelach. Voor het overige was het neger- dorp in rust. Alles was stil buiten en de kla gelijke accoorden van de guitaar klonken dui delijk in den warmen nacht. „Een week nadat ik aan boord was gegaan in San Salvador," zei hij, „vonden zij Dutchey's lichaam in het dok met een touw om zijn nek. Arme, ouwe Dutchcy, die nooit iemand kwoad deed I Hoor eens I" De mooie, volle tenorstem, die. ik had ge hoord, teen ik Dona Luisa volgde door de ne« gerwijk, begon plotseling tc zingen dicht in de nnbijheid. Het was een treurige, klagende me lodie en ieder woord was duidelijk verstaan baar „Se murio, y sobre su cara „LIn panuclito le hcche „Per quo no toque la tieira „Eso bocca que yo bese I" De stiandjuttcr hield de hand waarschuwend omhoog, teen dc melodie in een mineurtoon- aard uitstierf. „'t Is tijd, dat je nu weggaat I" fluisterde hij. „Door die deur daar, tegenover die, waar door U binnengekomen is, komt U op de bin nenplaats ochtcr het huis. Ste*k die over, neem het pad door de plantage, houd oltijd rechts don zult u op den grootcn weg naar de dokken komen. Maak zoo min mogelijk leven en treuzel r.iet onder weg Ah I" Weer begon de zanger in de laan zijn kla gelijke melodie. Hij zong hetzelfde vers nog eens. Zwak sloeg de zieke man met zÜn ceno hand do maat. „Dat heeft hij nu al den heclen avond ge zongen, Okewood", mompelde hij. „Altijd het zelfde liedje. Ik heb er Engelsche woorden op gemaakt, terwijl ik op U log to wachten. Hoor maar I" En met zachte, beverige stem fluisterde hij meer don hij zong „She died and on her face I laid a napkin fine Lest the cold earth should touch Those lips I pressed to mine" „Ah T'zuchtte hij, toen het gezang wegstierf en het weer stil was om ons heen„v/anneei mijn uur zal slaan, Okewood, dan zal er nie mand zijn, behalve misschien die goeje, oude Luisa, om een vriendelijke gedachte zooals die, in mijn kist tc leggen Hij stok de hond uit. „Ga nu I" drong hij aan. „En moge het ge luk met U zijn I" Ik nam de toegestoken hand. ,,Ik kom je nog eens gauw opzoeken, Adams," zei ik. „Ik denk dat je wel graag zult willen hooien, wat ik van dot bericht gemaakt heb I" Hij keek mij treurig aan. „Neen, Okewood," zei hij, het hoofd schud dend, „ik denk niet, dat wij elkaar nog weet zullen ontmoeten Ik dacht hetzelfdewant werkelijk, de man zag er uit alsof de dood al ochtcr hem stond De onzichtbare zanger wos een ander lied begonnen. „Miia si seria bella. De beginwoorden drongen duidelijk tot ml) door, toen ik zachtjes do kamer uitsloop. Bij de deur draaide ik mij om voor een laatsten blik op den strandjutter. De knars wos aan het uitgaan cn bij het flikkerende licht zog ik al leen nog de verwrongen, uitgemergelde gc- laatsliekken en do sombere, lijdende oogen. Zijn verdere lichaam was gehuld in duistere schaduwen. Bij het zwakke schijnsel zog ik nog hoe de honden op en neer bewogen op do maat van het üëd HOOFDSTUK IIL Het bericht. Ik vond het naar om hem tc verlaten. Wat hij mij had verteld van het lot van zijn vriend, den man, dien zij Dutchey noemden, deed mij een weinig beangst zijn voor zijn eigen veilig heid. En ik had eigenlijk ook het gevoel, dat hij ondanks zijn schijnbar© kalmte wel degelijk angst had. Wonneer ik terugdenk aan mijn on derhoud dien nacht, met den strandjutter, in zijn armzalige hut, dan besef ik, dat er iets bijzonder vriendelijks in zijn persoonlijkheid geweest moet zijnl De atmosfeer daarvan scheen mij bij te blijven, want ik verliet hem, zooals gezegd, met tegenzin cn ik heb na dien tijd dikwijls aan hem gedacht. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1