PIANO'S-VLEUGELS - ORGELS L. KLEIN Utrechtschestr. 44 Amersfoort. Willem m de eemlander" buitenland. sportnieuws "sta dsnïeüw&T Langestraat 43 - Telefoon 852 IBOMMS EERSTE BLAD. Stroohoeden vernis in alle kleuren Strobin voor het wasschen van stroohoeden Langestraat 23 - A. VAN DE WEG - Amersfoort Gebrs. Perzina - Hoflev. H. M. de Koningin BLüTTNER - KLEIN en ADAM LIEBIG - TANNHaUSER Het adres Soliede Wekkers CAMISOLES WOLLEN VESTEN BADCOSTUMES KOUSEN BADMUTSEN OCHTENDJAPONNEN BADHANBDQEKEN HUISHOUDSCHORTEN P. NÏEROP, Largestr, 90. Tel. 288 23e Jaargang No. 251 toort 2.10, Idem lixnco per poel f 1per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.17». aixomderiijke nummers 1 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ff OIPECTEUR-UIT6EVEH: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENIMS N\ 47B10. TEE. INT. 51*. Zaterdag 25 April 1925 PRIJS DER ADVERTENTlEX met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adve.tcnti&n voor de brilt der prijs. Voor handel en bedrijt bestaan zeer vooideeligc bepalinecn voor het adverteeren Kene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. nUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN EEN NIEUWEN RIJKSPRESIDENT. Hindenburgr's „draodlooze" rede. De toespraak van Hindenburg-, te zijnen huize gisteren in Hannover gehouden en draad- loos verspreid, is te Berlijn heel goed te ver staan geweest. Hindenburg roerde ondeT meer de internationale overeenkomsten der laatste jaren aan en verklaarde, dat op de grondsla gen dier overeenkomsten getracht moet wór den Duitschlands verplichtingen na te komen. De toekomst moet aantoonen of deze grond slagen op den duur bruikbaar zullen zijn. Mochten de aanvaarde verplichtingen onuit voerbaar blijken te zijn, dan zaJ Duitschland in vreedzaam overleg met andere landen naar betere oplossingen moeten zoeken. Het zal en moet mogelijk zijn een dergelijke oplossing op minnelijke wijze te vinden, als bij alle vol ken het rustig overleg en geweten weer tot hun recht zijn gekomen. Ten aonhoore van de heele wereld verklaarde Hindenburg, dat het steeds zijn heiligste streven zal zijn nieuwe oorlog-sverschrikking-en af te wenden. Marx rede per rè'dio. De rededie Marx gisteren te Neu renberg heeft gehouden en draadloos werd verspreid, was te Berlijn goed te hoo- ren. Marx wees o. a. op de merkbare verbetering en vooruitgangvóór alles op de weldaad van een stabiele munt en het aanknoopen van internationale economische betrekkingen. Duitschland heeft voor zijn economisch herstel den bijstand van machtige staten noodig. Alle landen, op wier hulp en gunstige gezindheid Duitschland het meest is aangewezen, hebben sinds lang een democra- tischen staatsvorm. Duitschland mag in deze wereld, waarvan het zich op economisch en politiek gebied op geen enkele wijze kan af sluiten, niet als een vreemd lichaam slaan. Een drukke verkiezings propaganda. Berlijn 2 4 April. (H. N. Draadloos). Zaterdag en Zondag zal de propaganda voor namelijk weder op straat worden gevoerd, waar met alle moderne middelen de aandacht op de candidaten zal worden gevestigd. Op verschil lende pleinen werden bijvoorbeeld cinemavoor stellingen gegeven met tafereelen uit het leven der candidaten. DE ONTWAPENING VAN- DUITSCHLAND. Engeland en het rapport van het militaire comité. Berlijn 24 April. (H. N. Draadloos). Volgens de bladen bestudeert het Engelsche kabinet op het oogenblik het rapport van het militaire comité te Versailles inzake de ontwa pening van Duitschland. De Engelsche generale staf moet tegen enkele maatregelen, die tegen Duitschland worden voorgesteld, bedenking hebben. BOMMEN TE HANNOVER GEVONDEN. Te Hannover hebben politi agenten gisteren ochtend te zes uur in de Grupenstrasse twee hendbommen van en 1 K.G. gevonden. De bommen bestonden uit blikken bussen, gevuld met een brisante lading. Ze waren niet voor dadelijk gebruik gereed, daar er geen lonten en slag-patronen aan zaten. DE RAMP OP DE WEZER. Een aanklacht ingediend tegen een officier. De commissie van onderzoekt naar de oor zaak van de ramp op de "Wezer, waarbij 81 soldaten het leven verloren, heeft twee weken lang op de plaats van de ramp vertoefd en daar met ongeveer 10 getuigen gesproken. Vol gens het oordeel van vier deskundigen konden de vier pontons, waarop de brug was opge bouwd, hoogstens 125 man dragen, terwijl er zich 167 op de brug bevonden, toen deze in stortte. De eerste luitenant Jordan, die aan het hoofd van de troepen stond, wilde zelfs nog een comoagrue troepen over de brug laten trekken, maar hiertegen verzette zich de leider van de compagnie. Luitenant Jordan, die als een goed officier bekend staat, zal zich eerlang voor de rechtbank te Minden hebben te ver antwoorden. BELGIE. NACHTELIJK DRAMA IN HENEGOUWEN. Inbrekers dooden drie personen. Uit Brussel wordt d.d. 24 April aan de Tel. gemeld Niet ver van Ath (Henegouwen) heeft zich in den afgeloopen nacht een afschuwelijk dra ma afgespeeld. Kort na één uur drongen drie mannen een boerderij binnen en schoten den eigenaaT, Carion, in zijn bed dood. Het zeven jarig dochtertje, dat luide schreide, werd eveneens afgemaakt. Hierna dwongen de onverlaten de vrouw, de brandkast te openen. De boeven, vermoedelijk Polen, roofden een aanzienlijk bedrag en vuur den, alvorens de woning te verlaten, hun re volvers op de ongelukkige vrouw of, die kort daarop den geest gaf. Een koewachter, die met een revolver gewapend, de roovers nazette, werd door drie kogels getroffen en moest, ge vaarlijk gewond, naar een ziekenhuis worden overgebracht. De maréchaussees begonnen terstond hun onderzoek naar het spoor der moordenaars, die, naaT de getuigenis van den koewachter, hun fietsen in een nabijzijnd boschje hadden geplaatst. Het parket van Doornik kwam hedenmorgen ter plaatse en heeft een nauwkeurig onderzoek ingesteld, hetwelk met behulp van speurhon den den geheelen dag werd voortgezet Zoo juist verneem ik, dat twee der vermoe delijke daders te 's-Grovenhage zijn aangehou den. Zij zijn met den koewachter geconfron teerd en worden in verzekerde bewaring ge houden. FRANKRIJK. DE VOORLOOPIGE TWAALFDEN VOOR MEI EN JUNI. De Senaat heeft met 279 tegen 1 stem de voorloopige twaalfden voor Mei en Juni aan genomen FRANKRIJK EN HET PROTOCOL VAN GENEVE. Het verslag van Boncour. Het rapport van Paul Boncour over het ont werp tot bekrachtiging van het protocol van Genève werd gisteren in de Kamer rondge deeld. Het protocol, aldus de rapporteur, schept een practische werkwijze tot vreedzame rege ling van alle geschillen, door alle deuren en reten voor den oorlog te sluiten. Het laat de staten vrij zoodanige middelen tot verzoening toe te passen, als hun geschikt lijken. Alleen bij ontstentenis van elke andere minnelijke regeling legt het een oplossing op en stelt het den rechtsgang vast, waardoor tegen den weer- barstigen staat het geduchte wapen van de sancties in werking wordt gesteld. Vervolgens onderzocht de rapporteur het vraagstuk van do vermindering van de bewa pening en de betrekking hiervan tot 't protocol. Frankrijk is bereid alle verbeteringen aan te brengen en geneigd goed te vinden, dat het pro tocol eerst het karakter zal dragen van regio nale overeenkomsten, die gaandeweg zouden worden uitgebreid. Door het te bekrachtigen cn rekening te houden met alle voorstellen van zijn bondgenooten, zal Frankrijk blijk geven van zijn wil om zijn eigen veiligheid tc verze keren in een geest van internationale solidari teit. HET VLOOTPROGRAMMA. Dc Kamer he^ft gisteren met 422 tegen 29 stemmen de credieten gevoteerd voor dc uit voering van de rest van het tweede deel van het vlootpragramma. Choppedelaine wees er op, dat de begrooting van marine, die voor den oorlog 600 millioen bedroeg, thans slechts 1200 millioen bedraagt. Dumesnil, oud-minister van marine, merkte op, dat Frankrijk, hetwelk het verdrag van Washington wettelijk toepast, alleen maar een defensieve vloot heeft. FRANKRIJK EN HET VATIC A AN. Verklaring van Briand aan mgT. Cerretü. Uit Parijs wordt d.d. 24 April aan de Maas bode bericht: De kwestie van de opheffing der vertegen woordiging ten Vaticanc is van de baan. Briand heeft heden mgr. Cenetti ontvangen en den nuntius uitleg gegeven van de beteekenis der woorden, in de regeringsverklaring vervat, dat Frankrijk waardig ten Vaticane vertegenwoor digd moest zijn. Briand heeft verklaard, dat met deze woor den bedoeld wordt „door een gezant" en heeft tevens gezegd, dat de heer Doulcet te Rome zal blijven. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. De Duitsche gedelegeerden voor de Fransch- Duitsche economische onderhandelingen zullen Maandag te Parijs aankomen. GRAAF TOLSTOI. Graaf Tolstoï, de zoon van den grooten Rus- sischen schrijver, heeft in Neuilly bij Parijs een manége geopend, waarbij een paardenfokkerij is aangesloten. Zijn echtgenoote, een Ameri- kaansche (miss McCormick uit Seattle), staat haar man bij het geven van rij-onderricht ter- zijde. ENr'-Ft AN™ DE REIS VAN HET KONINGSPAAR. Het bezoek aan Parijs. Koning George en koningin Mary zijn te Parijs zeer hartelijk ontvangen. Op den rit van het Gare de Lyon naar het Engelsche gezant schap werden zij door een dichte menigte luide toegejuicht. Ook bij den rit naar het Elysée en toen de koning een krans legde op het graf van den onbekenden soldaat, bracht het pu bliek het koninklijk echtpaar grootsche ova ties. De tooneelen herinnerden aan 'die bij koning Edward's bezoeken aan Parijs in den tijd, dat de grondslagen voor de entente cor diale gelegd zijn. Aan het noenmaal op het Elysée zaten, be halve Painlevé en Herriot, ook o o. nog Briand en andere ministers, de Selves, de voorzitter van den Senaat, Poincaré cn de maarschalken Joffr^, Foch en Franchet d'Esperey aan.' Pre sident Doumergue kwam den koning en de koningin op het bordes tegemoet. Lord en lady Crewe vergezelden het koninklijk paar. Bij de Are de Triomphe is de koning ont vangen door maarschalk Foch en generaal Gourand. Aan den krans, die de koning op het gTaf neerlegde, was een lint bevestigd met de woorden „Z. M. koning George V aan den onbekenden soldaat." President Doumergue heeft het koninklijk bezoek op het Engelsche gezantschap beant woord. Daarna ontvingen de koning en de koningin verschillende vrienden. Even na zessen zijn de koning en de ko ningin van het Gore du Nord naar Londen vertrokken. Ondanks den regen was een dichte menigte bij het station vergaderd om hen toe te juichen. De Parijsche bladen drukken hun groote voldoening uit over het koninklijk bezoek en wijzen vooral op het representatief karakter van het gezelschap, dat op het Elysée verga derd was. RECLAMES. Prijs 1—S regels 3.05, elke regel meer 1. Indien U een goed instrument wenscht aan te schaffen, noodigen wij U uit onze Show-rooms te komen bezichtigen waar U de volgende merken kunt hooren: Juwelier WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD IN „L'HIRONDELLË" 16-18 Langestraat - AMERSFOORT Complete Keuken-Inrichtingen saasQ-3! Lage prijzen axdaatv BALFOUR TERUGGEKEERD. Verscheidene leden der Zionistische vereeni- ging hebben gisteravond lord Balfour op het Victoriastotion afgehaald bij zijn terugkeer van de opening van de Joodsche universiteit te Je ruzalem. Een menigte van een duizend koppen ongeveer bevond zich bij het afgezette ge deelte van het perron en een hartelijk gejuich ging op, toen Balfour uit den train stapte. Aan journalisten verklaarde Balfour Ik heb mijn bezoek aan Jeruzalem hoogst in teressant gevonden. Het is in geen enkel op zicht door relletjes gestoord. Ik ben meer dan ooit vol vertrouwen in de toekomst van het Zionisme. De zaak wordt in den juislen geesf aangepakt. Het is hoogst noodzakelijk, dat de Zionisten en Arabieren samenwerken. 'Als de onruststokers beide partijen maar met rust wil den loten, ben ik er van overtuigd, dat over eenstemming zou worden verkregen. STIJGING VAN HET POND STERLING TE NEW-YORK. Uit New-York wordt gemeld, dat gisteren ruime aankoopen van sterlings plaats hadden op de verwachting, dat Churchill in zijn be- grootingsrede Dinsdag a.s. eenc definitieve me- dedecling zal doen omtrent den terugkeer van Groot-Britannië tot den gouden standaard.»De koers steeg tot 4.80%, het hoogst sedert 1915. Volgens in omloop zijnde berichten heeft dc Engelsche Bank een overeenkomst getroffen met de New-Yorksche federale reservebanken, volgens welke laatstgenoemden de open markt zouden uitbreiden voor operatiën inzake den aankoop van sterlingwissels, wanneer daarop een beroep zou worden gedaan, waardoor de noodzakelijkheid zou worden opgeheven om goud te verschepen, wanneer de wisselkoers tijdelijk ten nadeele van Engeland is. PORTUGAL. DE PRESIDENT DER REPUBLIEK WENSCHT AF TE TREDEN. De president van de republiek heeft in een brief aan het congres aangeboden af te treden. Men verwacht blijkens een bericht "it Lissabon, dat het congres dit aanbod niet zal aanvaar den. ITALIË. HET KRUIS VAN HET COLOSSEUM. B e r 1 ij n, 2 4 Apr.l. (H. N. Draadloos). Uit Rome wordt gemelé> dat Mussolini het plan van den minister van onderwijs heeft goedge keurd om het groote kniis, dat tot 1874 in het Colosseum stond, weder op te richten. HONGARIJE. HERVORMING VAN HET GELDWEZEN. Boedapest, 24 April. (H. N.). In goed ingelichte kringen verluidt, dat de regeering vóór 1 Juli a.s. het geldwezen wil hervormen. Men neemt aan, dat de nieuwe Hongaarsche munteenheid in waarde gelijk zal zijn aan den Oostervrijkschen schflliag". DE INTRIGUES TEGEN HET STAATSGEZAG. Minister-president graaf Bethlcn verklaarde in de kjesrechtcommissie uit het parlement, dat hij zich zijn verantwoordelijkheid bewust was ten opzichte von dc intrigues, die door het bui tenland, niet alleen door de sovjet, maar door alle vijanden des lands in het buitenland, finan cieel worden gesteund. Er zullen nog jaren ver- loopen, voordat de consolidatie zoodanige vor deringen heeft gemaakt, óat men van deze or ganisaties niets meer heeft te vrcezen. DALING VAN HET GEBOORTECIJFER TE BOEDAPEST. Het aantal geboorten in de Hongaarsche hoofdstad, dat in 1923 17,200 bedroeg, is in 1924 tot 16,400 gedaald. In 1920 beliep het nog 21,100. BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. Het dreigende conflict met Zuid-Slavïë bijgelegd. Belgrado beschouwt het démenti van Sofia als bevredigend. Het conflict wordt als bijge legd beschouwd. De tijdelijke uitbreiding van het Bulgaorsche leger. L o n d e n, 2 4 April. (V. D.) Bij het nemen van het besluit door den gezantenraud om het verzcek der Bulgaarsche regecring om verhoo ging der getalsstcrkte van het leger met 10.000 man in te willigen, hebben dc geallieerden over wogen, dot deze suppletoire strijdkrachten nood zakelijk zijn voor het herstel van de orde in Bulgarije, daar de huidige getalsstrekte der Bulgaarsche troopen beneden die, bij verdrog toegestaan, is gebleven. Deze aanvullende troe pen zullen uitsluitend uit vrijwilligers bestaan en hun optreden zal van tijdelijken aard zijn. Zij zullen uiterlijk einde Mei of daarvoor ont bonden dienen te worden, indien dit vanwege de intergeallieerde militaire controlecommissie verlangd zal worden. In dot geval zal de demo bilisatie binnen acht dagen, te rekendh van den dag der lastgeving af, moeten geschieden. PALESTINA. a EEN ARABISCHE DEPUTATIE BU T MINISTER AMERy. Een deputatie van invloedrijk© Arabieren ta Jeruzalem heeft een onderhoud gehad met tfcn Engelschcn minister van koloniën Amery en verklaarde, dat dc toestond van Palestina ern stig is. Zij allen waren trouw non Britannic, maar de verklaring von Balfour nopens het Tehuis voor Joden was zeer drukkend. Het land ging in economisch opzicht ten onder, omdat de welvaart het land verliet en de in woners leden onder een begrooting, die naar verhouding van de grootte des lands veel hoogcr was dan die in ecnig ander land. Bo vendien hadden de Arabieren onder de Tur ken een grooter aandeel in de regecring. De bewoners van Palestina wexvschten vreedzaam in hun land te leven, niet als vreemdelingen maar als in het land geborenen. Amery zcide in antwoord op do verklarin gen van de deputatie, dat de Engelsche regec ring de belangen van de Arabische bevolking van Palestina zeer zorgvuldig had overwogen, alvorens zij zich bond aan de vcrklnring-Bal- four. Amery wees er op, dat de verklaring door de elkaar opvolgende Engelsche regec- ringen was goedgekeurd. De vrees der Ara- biere was overdreven en er bestond geen ge vaar, dot de Joden de Arobieren in aantal zou den overvleugelen. Amery wees er b.v. op, dat de bevolking van Palestina in 1920 673,000 zielen telde, van wie 55,000 Joden en dat op het oogenblik de bevolking 806,000 zielen telde, van wie 108,000 Joden. De Ara bieren deelden ten volle in de vermeerde^ welvaart van het land. VEREENIGDE STATEN. EEN ERNSTIGE MIJNRAMP. Zeventien slochtofFTs. Uit Wallace (Idaho) \yordt d.d. gisteren ge meld, dot zeventien mijnwerkers zijn opgeslo ten in de mijn Hekla, op een diepte van 2000 voet. Alle hoop om hen te redden heeft men al opgegeven. De mijn is n.l. vol giftige gassen. Weer een gedood. communistisch drijver Iwan Manof, lid van de geheime communis tische commissie, die door de politie opge spoord was heeft geweigerd zich gevangen te geven en is daarop nergeschoten. Een démenti. Van officieele Bulgaarsche zijde wordt de ver klaring tegengesproken, die buitenlandsche bladen aan minister Kalfof hebben toegeschre ven, als zouden de communistische samenzwe ringen met toestemming cn medeweten van een buurstaat beraamd zijn. Andere officieele per sonen legden een soortgelijke verklaring af. De woorden van Roessef, den minister van bin- nenlandsche zaken, sloegen uitsluitend op do agrarische en communistische uitgewekenen in het buitenland. RUSLAND. DE PARTICULIERE BEDRIJVEN TOEGE STAAN. De sovjetregeering werkt een wetsontwerp uit, dat de stichting van particuliere fabrieks- bedrijven met niet meer don 20 arbeiders toe staat. Voorts kunnen met concessie van de, gouvernementeele besturen fabrieken met ten hoogste 200 arbeiders opgericht worden. WERKKRACHTEN VOOR DEN LANDBOUW Een onlangs openbaar gemaakt besluit ver gemakkelijkt den boergn het verkrijgen van ar beidskrachten. Een schriftelijk contract is niet meer vereischt cn in de voornaamste seizoe nen is overschrijding van den achturigcn werk dag geoorloofd. TURKIJE. TOENADERING TOT GRIEKENLAND. B e r 1 ij n, 2 4 April. (H. N. Draadloos). Exindaris, de vertegenwoordiger van Grieken land in Turkije, heeft volgens een bericht uit Constantinopel volmacht gekregen om de Turksch-Grieksche overeenkomst te ondertee kenen, waardoor allestrijdvragen, die op het oogenblik tusschen beide landen bestaan, ge regeld zullen worden. VOETBAL. WEDSTRIJD-PROGRAMMA. Zondag 26 April. Kampioenschap van Nederland. Leeuwarden Frisia—H.B.S. Breda N.A.C.Sparta. Afdeeling I. ZandvoortZandvoortSpartaan 2e klasse A. Hoorn Hollandia-W.F.C. Promotie-competitie 3e klasse WormerveerG.S.C.—K.F.C. ZeistZeistSchoten. Promotie-competitie 4e klasse. Amsterdam Wilh. VooruitB.F^C. UtrechtD.O.O.—Sloterdijk. Promotie-competic Res. 3e klasse. Amersfoort H.V.C. 2Voorwaarts 2. Afdeeling II. Beslissingswedstrijd. Haarlem V.O.C.-A.D.O Afdeeling III. Deventer D.O.T.O.—Eendracht. Afdeeling IV. Promotie-competitie 2e klasse. MiddelburgMiddelburg—Roermond. Wedstrijden om den N.V.B.-Beker. Enschedé EnschedéH.F.C. H. V. C.-WEDSTRIJDEN. Morgen worden dc H. V. C.-wcdstrijden op het terrein achter Birkhoven voortgezet. Op het programma staat ditmaal ook den pro motiewedstrijd voor dc reserve Westelijke, 2e klasse tusschen H. V .C. II cn Voorwaarts. Dit zal een wedstrijd zijn, die wel dc noo- dige belangstelling zal trekken. Hot weer laat zich nog al gunstig aanzien, zoodat het morgenmiddag wel een aardig tochtje zal zijn naar het H. V. C.-terrein. Ook de andere wedstrijden zullen het tour nooi wel belangwekkend maken, daar het uitsluitend plaatselijke clubs zijn, welke te gen elkaar in het veld komen. De Amers- foortsche Boys zullen moeten kampen tegen het tweede elftal van II. V. C., terwijl 't Vijf de speelt tegen A. V. C KENNISGEVING. Verkiezing voor do Tweede Kamer der Statcn-Generaal. De Burgemeester van Amersfoort brengt het volgende ter openbare kennis: Op Dinsdag, 19 Mei aanstaande, zal plaats hebben dc candidaatstelling voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op dien dag kunnen, van des voormiddags negen uur tot des namiddags vier uur, bij den voorzitter van het hoofdstembureau in den kieskring, ter secretarie der gemeente Utrecht worden ingeleverd, lijsten van can didaten, als bedoeld in artikel 35 der Kies wet. Amersfoort, 23 April 1925. De Burgemeester voornoemd, VAN RANDWIJCK. VERJAARDAG H. K. H. PRINSES JULIANA Muzikale Marsch. Op Donderdag, 30 April a.s., zal, ter gele genheid van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana, door de alhier in garni zoen zijnde Infanteriekorpsen met de Staf- muziek van het 5e Regiment Infanterie een marsch door de stad worden gemaakt, aan vangende om 9.15 uur voormiddag.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1