PHILIPS LAMPEN F. H. Lomans ÊBÖXIiEMEüTSPRIJS fcr 3 7"?™ 'oor *mc~ „DE EEMLANDER" PROS DER ADVERTEHTlEü met inbegrip van een BUITENLAND. PSMsJOHANDEl L. KLEIN Wollen Mantelcostuums ,,L' HIROMDELLE" BINNENLAND. 23s Jaargang No. 252 loort 2.10, idem iianco j.cr pos! f 3.—, per week (met pratis vexzeker ng tegen oa-clukkcs) f 0.17* afzonderlijke nummers G.05. DAGBLAD 019ECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL.INT.61». Maandag 27 April 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-advcitentien voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordedige bepalingen voor het adverlccrcn. Lenc circulaire, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. De verkiezing van een nieuwen rijkspresident. HINDENBURG president der Duitscbe Republiek Volgons een V. D.-bericht van hedennacht 2 uur is Hindenburg tot Rijkspresident ge kozen. Het aantal op hem uitgebrachte stemmen beliep een kleine milioen meer dan dan dat, op Marx, den candidaat der repu blikeinen, uitgebracht. De uitslag der stemming. Berlijn, 27 April (V. D.). Volgens het voorlooplg officieel resultaat zijn er uitge bracht 30.345.000 stemmen, waarvan Hin denburg 14.640.0000, I/Iarx 13.753.000 en Thai- man 1.934.0000 kreeg. Bij de eerste stemming op 29 Maart wer den 27 millioon stemmen uitgebracht. Bizondcrheden over den verkie zingsstrijd. Botsingen tusschcn de verschillende partijen. Uit Berlijn wordt d.d. 26 April aan de Cour. gemeld De strijd tusschen Marx en Hindenburg, tus- schen de idéé der democratische republiek en de pseudo-idee van den „goeden ouden tijd", is heden door 'het Duitsche volk met verbitter den ernst gestreden. De deelneming aan de ver kiezingen was niet slechts veel grooter dan op 29 Maart, zij was, voor zoover op het oogen- blik was te overzien, wellicht de grootste van alle verkiezingen in het nieuwe Duitschland. Reeds tegen de middaguren werd in verschil lende stemlokalen een stemmen af gif te van 30 tot 45 vastgesteld, terwijl dit vier weken geleden gemiddeld op dot uur slechts 25 bedroeg. Hiertoe heeft ongetwijfeld ook het koude en regenachtige weer bijgedragen, dot velen van een Zondagsuitstapje terughield. Op de politieke hartstochten heeft de weers gesteldheid intusschen nauwelijks afkoelend ge werkt. In bijna alle deelen der stad is het soms tot zeer ernstige botsingen gekomen tus schen de aanhangers der drie condidaten. De bloedige inleiding van gisteren, de moord op een Reichsbanner-man, had voor heden het erg ste doen vreezen. De politie was dientengevol ge met alle beschikbare menschappen in touw, doch hoewel ook overal het ergste kon worden voorkomen, hadden niettemin op verschillende plaatsen der stad bloedige vechtpartijen plaats, die voor óe celnemers nog een gerechtelijk staartje zullen hebben. Een ernstig geval speelde zich in het Oosten af. Het Reichsblock, dat de straten hier met. reusachtige vracht-auto-colonnes overstroomde, liet ook zulk een colonne, bestaande uit 12 auto's, met muziekkapellen door de Frankfur ter Allee rijden. Toen deze colonne een stoet van 50 Rijksbanier-lieden te voet tegenkwam, ontstond onder de gebruikelijke scheldwoorden een ernstig kloppartij. De aanhangers van bet Reichsblock, ongeveer 100 man sterk, stortten zich op de Reichsbannerlieden en men ging el kaar met knuppels en steenen te lijf. Hierbij werden 12 a 15 personen zwaar gewond. De strijd werd tot in de huizen voortgezet, totdat het publiek eveneens partij koos tegen de zwart-wit-rooden. Eerst door een sterke- politie- machF kon aan dit relletje een einde worden geme.v.t. Twee aanhangers van het Reichsblock werden gearresteerd. Dergelijke gevechten speelden zich af op tal rijke andere plaatsen in het Oosten, hoofdza kelijk tusschen communisten en aanhangers van Hindenburg. De communisten hebben hier in het Oosten een origineele propaganda toegepast. Zij zon den kleine afdeelingen de huizen binnen, waar in den tuin een heraut met dreunend bazuin geschal de bewoners aan de vensters lokte en daarop hun afdeeling met stentorstem lieten roepen„Wie de wereldrevolutie wil, kiest Thalmann." Op verschillende plaatsen evenwel moesten deze propagandisten der wereldrevo lutie het hazenpad kiezen, daar de huisbewo ners niet alleen de fiolen van hun toorn, maar ook ander materiaal op de zangers uitstortten. In het nieuwe westen, waar het weer zeer opgewonden toeging, waren de drukste straten voor auto-colonnes van allerlei partijen afge sloten. Na de gebeurtenissen van gisteren bij het Hakenkreuzlcr-café „Wilhelma" had de po litie hier zeer uitgebreide maatregelen getrof fen, zoodat de geestdrift der partijgangers zich slechts kon uiten in heftige redevoeringen en beschimpingen tegen de dichtopeengedrongen menigte. De zwart-wit-rooden kwamen toen op het denkbeeld de autobussen, die door de af gezette straten reden, te bezetten, om dan bijna evenals in 1914 juichende en oorlogszuchtige liederen zingende, voor Hindenburg' propagan da te maken. Aan deze oorlogszuchtige stem ming moeten klaaiblijkelijk talrijke daden van geweld worden toegeschreven, door de Haken- k reuzier tegen leden van de Reichsbanner ge pleegd. Het meest krasse geval van dezen aard had in Charlottenburg plaats, waar de inzittenden van een auto van het Reichsblock Reichsban nerlieden peper en zout in de oogen wierpen, zoodat verschillende personen in een zieken huis moeten worden opgenomen. Intusschen kan over het geheel toch worden gezegd, dat, gezien de groote opwinding in de hoofdstad, de dag tegen de verwachting in, betrekkelijk kalm is verloopen. Te Dresden geraakten Reichsbannerlieden en aanhangers van het Reichsblock met elkaar daags, waarbij verschillende personen werden gewond; enkelen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Ook te Kassei' hadden botsingen plaats tus schen Reichsbanner-lieden en propagandisten voor Hindenburg. Hierbij kozen de communis ten merkwaardigerwijze voor de Duitsch-Na- tionalcn Qfirtij en verdedigden de zwort-wit- roode kiemen. Te Dortmund ontstond 'n geregeld vuurge vecht tusschen Reichsbanner-lieden en com munisten, waarbij 5 personen werden gewond. Ook uit Silezië komen berichten over botsingen binnen. Te Hamburg werden bij een botsing verschil lende politie-agenten gewond, waarvan twee zwaar. Naar medegedeeld wordt moet hedenavond te Durbach bij dc verkiezingen een ernstig in cident plaats hebben gehad tusschen Reichs bannerlieden en aanhangers van het Reichs block, waarbij twee personen werden gedood en verschillende gewond. Nadere bizonderheden zijn nog niet bekend. De verkiezingsdag te Halle is zeer onrustig geweest. Op verschillende plaatsen zijn schiet partijen aan den gang; de politie moest van dc blanke wapens gebruik maken. Een aantal per sonen werd zwaar gewond; talrijke personen werden gearresteerd. Hindcnburg's groote meerder heid. Geen wijziging in Diritschlands politiek B e r 1 ij n, 2 7 April. (V. D.) De verkiezing van Hindenburg tot rijkspresident met een meerderheid van ongeveer een millioen stem men heeft een grooten indruk gemaakt. De cijfers toonen aan, dot ongeveer 3 millioen kie zers, die bij üe eerste stemmen zijn thuis ge bleven, geen weerstand hebben kunnen bieden aan de magische kracht van den naam van den ouden veldmaarschalk en zich ter stem bus hebben begeven, om hun stem op Hinden burg uit te brengen. Tot de stemmen, die Hindenburg heeft ge kregen, behoorden die van de geheele familie HohenzolleTn. De ex-kroonprins en zijn echt- genoote stemden te Oels, terwijl de overige leden van de keizerlijke familie, die te Pots dam wonen, daar hun stem uitbrachten. Het staat vast, dat millioenen hun stem op Hin denburg hebben uitgebracht in het eerlijke vertrouwen, dat zijn verkiezing geen wijziging zal brengen in de buitenlandsche politiek van Duitschland noch het evenwicht in het binnen land zal verstoren. Zij, die achter Hindenburg staan en die zijn condidatuurstelling hebben doorgedreven, hebben evenwel andere voorne mens en in verbond hiermee is de verkiezing van Hindenburg van buitengewone beteekenis voor de positie ven Duitschland. Wat er gebeuren zal en in hoeverre de mo narchisten zullen trachten hun voornemens ten uitvoer te brengen en in hoeverre zij daarin zullen slagen, zal moeten worden afgewacht. De beëediging van Hindenburg. B e r 1 ij n, 2 7 (V. D.) De nieuwe president Hindenburg zal zijn ambt aanvaarden onmid dellijk na de publicatie van den officieelen verkiezingsuitslag. Verwacht wordt, dat dit nog voor het einde van deze week het geval zal zijn. Hindenburg zal worden beëedigd door den president van den Rijksdog, den sccialisti- schen afgevaardigde Loebe. Verdere berichten over bolsingt B e r 1 ij n, 2 7 April. (V. D.) Bij de giste ren plaats gehad hebbende verkiezingen is het op verschillende plaatsen tot botsingen 'geko men. Tot nu toe zijn drie dooden, één stervende en meer dan honderd gewonden te betreuren. Te Karlsruhe werclen twee personen gedood en twee ernstig gewond, te Berlijn werd één ge dood en één zóó ernstig gewond, dat hij op het oogenblik stervende is. Hoewel over het al gemeen kan worden gezegd, dot de verkiezin gen rustig zijn verloopen en geen ernstige bot singen hebben plaats gehad, is het in vele plaatsen tot woelingen gekomen, welke even wel door de politie in bedwang konden worden gehouden. De oorzaak van Marx' nederlaag. B e r 1 ij n, 2 7 April. (V. D.) De nederlaag van Marx moet voor een groot deel worden toegeschreven aan de arbeiders. Vooral in Sak sen, in beneden-Silczië, Duitsch Hannover, Boven-Beieren, Maagdenburg, Pommeren, Mecklenburg, Hamburg, midden-Durtschland, Sleeswijk Holstein en in de landelijke districten van Brandenburg is de meerderheid der stem men op Hindenburg uitgebracht. Ook in de stad München kozen velen Hindenburg. In Ber lijn behaalde Marx de meerderheid. In de stad Har.r.over verkreeg Hindenburg 110,000 stem men meer dan Marx. Gedurende den nacht weigerden óe socialis tische Vorwarts en het democratische Berli ner Tageblatt de overwinning van Hinden burg toe te geven. Op het laatste oogenblik hebben deze bladen getracht de zege van Hin denburg te verkleinen en gehoopt op een eindelijke overwinning van Marx. Deze bladen meldden om twee uur des nachts nog een voor sprong van Marx van 80,000 stemmen. De laatste cijfers. Berlijn, 2 7 'April. (V. D.) Volgens de hedenmorgen geleld zijnde officicele cijfers heeft Hindenburg 14,639,989 stemmen op zich vereenigd, Marx 13,754,640, en Thalmann 1,931.591. Er ontbreken nog eenige districten, doch deze kunnen geen invloed meer uitoefe nen op den uitslag der verkiezing. BOTSING TUSSCHEN COMMUNISTEN EN NATIONALISTEN. De Lokal Anz. meldt uit DortmundBij een botsing tuschen leden der Jong-Duitsche orde en van den communistisch en „Jungsturm" werd een lid dereerstgenoemde organisatie door een schot gedood. Vele communisten zijn gearresteerd. EINSTEIN. Berlijn, 2 5 April. (H. N.) Volgens Kiev ontvangen bericht is prof. Einstein te Monte video aangekomen, waar hij een aantal lezingen zal houden. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.U3, elke regel meer f 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44 Voordat U zich een piano aanschaft, zijt gij aan U zelf ver plicht ons magazijn te komen bezichtigen. U kunt bij ons tegen lagen prijs een eerste klas Instrument bekomen, op zeer aannemelijke voorwaarden. Zie de Etalages 16-18 Langestraat - AMERSFOORT Utrechtschesiraat 15 Tel, 483 IN HET SPREEKUUR DOODGESCHOTEN. Te Frankfort heeft Vrijdagmiddag een patiënt den zenuwarts dr. Max Sichel in diens woning in het spreekuur doodgeschoten. De dader vluchtte de straat op, maar werd ge grepen en schoot zich toen zelf dood. ENGELAND- DE REIS VAN HET KONINGSPAAR. Terug in het vaderland. Koning George en koningin Mary zijn Zater dag na hun verblijf op de Mlddellondsohe Zee gedurende vijf weken, in Engeland terugge keerd. De Morning Post merkt op, dat, ofschoon de koning en de koningin in nict-officieele hoeda nigheid hebben gereisd, hun bezoek aan Italië cn Frankrijk toch niet heeft nagelaten de vriendschappelijke betrekkingen, die tusschcn Engeland en deze bondgenooten bestaan, te be vestigen en te versterken. De kruistocht door de Middellandsohe Zee moet den koning veel goed hebben gedaan en zijn gezondheid zou thans geheel hersteld zijn. PORTUGAL. PRESIDENT GOMEZ TREKT ZIJN ONTSLAG IN. Lissabon, 27 April. (V. D.) President Gomez heeft zijn ontslagaanvrage ingetrokken, nadat het congres geweigerd had het ontslag te aanvaarden. BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. Ernstige buitensporigheden te Plewna. Sofia, 25 -April. (V. D.) Te Plewna wer den gisteren de schouwburg, het stadhuis en de stadsbibliotheek door agrarische communisten in brand gesloken. Terwijl de brand in tien schouwburg woedde, ontploften drie bommen. De samenstelling van het voorge nomen revclulio noire kabinet. Uit het tot dusver gevonden materiaal blijkt, naar uit Sofia wordt bericht, dat de leiders var. den linkervleugel der boerenpartij na de voor genomen omwenteling het nieuwe ministerie zouden vormen Potrini zou minister-president zijn geworden, Zankof Babelof, die onder de vroegere boerenregeering minister van onder wijs was, zou de portefeuille van binnenlond- sche zaken hebben genomen. Verder zou kapi tein Atanosof minister van oorlog en de bij zijn arrestatie gedoode majoor Jankof leider van het roode revolutionaire leger zijn geworden. Op grond der gevonden bewijsstukken zijn verdere arrestaties gelost. Arrestatie van een bankdirecteur. De directeur der Fransche Banque Générale te Sofia, Kordof, is gearresteerd, daar hij geld zendingen aan de communistische samenzweer ders heeft vergemakkelijkt en uitgevoerd. In de kluizen werden 15 pakketten, elk met 30,000 dinar, bestemd voor verschillende leden der sa menzweer dersorganisaties, gevonden en in be slag genomen. RUSLAND. DE TERUGKEER VAN TROTZKJ. Te Moskou verwacht men begin Mei den terugkeer van TrotZki. HET SOVJETBEWIND EN DE BOEREN. Op een partijvergadering heeft Boekharin de noodzakelijkheid betoogd van regceringsmaat- regelen tot tegemoetkoming aan de boeren. KONINKLIJKE BESLUITEN. Bij Kon Besluit is: op verzoek eervol ontslagen de reserve Ie luitenant J. W. de Koster van het I8e regiment infanterie, R. L. Dojes van het 12e regiment in fanterie, J. D. Kater, van het I6e regiment in fanterie; M. A. J. H. Kruijtser en P. J. H. LeitK, beiden van het 13e regiment infanterie; benoemd en aangesteld bij het reserve-perso neel der landmacht bij het personeel van den geneeskundigen dienst de reserve-officier van gezondheid 2o klasse S. J. Hage, arts. HERBENOEMINGEN VAN BURGEMEESTERS. Bij K. B. zijn herbenoemd tot burgemeester van Gilze en Rijen G. J. van PoppelWam el P. J. M. SdyuytGameren C. Hobs Epe J. L. J. B. Baron Swecrts de LandasGeervliet C. von Lindem Heerjansdam Jhr. V. P. A. Bee- lacrts van BloklandGoulswnaTd en Piershil A. H. Zalm, secretarisOudkarspcl A. C. Kroon, secretaris Koudekcrke H. P. Baron van der Borch tot Verwolde; Bosohkapellc J. Truij- man Stoppeldijk P. L. de Wael EemnesJhr. L. Rutgers van RozenburgMarkelo P. H. Baron Taeis van Amerongen van Natewisch. JAPANSCH VORSTELIJK BEZOEK. Heden op noenmaal bij H.M. dc Koningin. De Japansch'e Prins en Prinses Asaki kwa men Zaterdagavond ten 918 uur te Amsterdam aan en namen intrek in het Amstel Hotel. Zij reizen, wegens het strikt incognito dat zij wen** schen te bewaren, onder den naam van Graaf en Gravin Asaki. Hedenochtend zou het Japansche vorstelijke echtpaar uit Amsterdam vertrekken mot ^cn trein van 11.10 uur welke te 12.42 op Het Loo aankomt, ten einde deel te nemen aan het noenmaal in intiemen kring dot do Koningin aan Prins en Prinses aanbiedt. De reis naai Het Loo zou worden gedaan in een der rijtui gen van den trein van H. M. de Koningin, door do Koningin hoffelijk ter beschikking van hare tafelgasten gesteld. Hedenavond ten 6.21 uur zullen de Japan sch'e Prins en zijn gemalin per Staatsspoor van Het Loo te s-Gravcnhagc aankomen cn aldaar intrek nemen in het Hotel des Indes waar, na hunne aankomst, de Japansche zaokgclostigde, de heer Tomoheko Mencgacoa, hun een diner aanbiedt. Dinsdagmiddag zullen Graaf en Gravin Asaki per Hollandsche Spoor zich naar Ant-* werpen begeven. Vóór hun vertrek zullen zij nog door de Koningin-Moeder ontvangen worden. DE STEMMING OVER DE CANDI- DATENLIJST. De stemming in dè R.-K. Kiesvereenigingen voor de definitieve samenstelling van de candi- datenlijst in den kieskring Limburg heeft tot uitslag gehad, dat de kiezers het politieke ad- vies gevolgd hebben. De candidatcnlijst is der- halve als volgt samengesteld: 1. Mgr. Nolens, 2. jhr. Ruys de Bcercn- brouck, 3. Ir. Bongaerts, 4. Herman Hermans, 5. Ament, 6. Rutten, 7. Wassink, 8, Lambooy, 9. Schoonbrood, 10. Cremers (Michaëlist). De stemming in de kie9vereenigingen voor de definitieve samenstelling van de candidatcn lijst in den kieskring Tilburg heeft het belang rijke resultaat gehad, dat de bekende Michaëlist dr. Moller naar de 4e plaats is geschoven, zoo dat zijn verkiezing verzekerd is. De samenstelling der definitieve lijst luidt thans als volgt: 1. van Rijckevorsel, 2% jhr. de Vos van Steen- wijk, 3. van Rijzewijk, 4. dr. Moller, 5. Feber, 6. Generaal de Quay, 7. Weijcrs, 8. Van Aren- donk, 9. Valkenburg, 10. Jutten. MGR. DR. SEIPEL IN ONS LAND. De gewezen bondskanselier van Oostenrijk is Zaterdagnamiddag tegen 6 uur te Groningen aangekomen, vergezeld van den Oostenrijkschen zaakgelastigde bij het Ncderlandsche hof. Ter begroeting waren aan het station aanwezig eenige leden van het comité ad hoc met den burgemeester, jhr. mr. L. H. N. Bosch, ridder van Rosenthal aan het hoofd. Mgr. Seipel heeft het middagmaal gebruikt bij mr. C. C. Geertse- ma, president-curator der rijksuniversiteit. 's Avonds heeft mgr. Seipel te Groningen ge sproken. Nadat de burgemeester hem had inge leid, begon hij met enkele woorden te wijden aan de nagedachtenis van den heer mr. E. van Ketv/ich Verschuur, Groningen's vorigen bur gemeester, omdat deze het is geweest, die den stoot heeft gegeven tot de oprichting van de vereeniging Nederland—Oostenrijk, welke ver- eeniging zooveel heeft gedaan voor Oostenrijk. Daarna sprak hij over den wederopbouw van de samenleving, een samenvatting van wat de spr. in de afgeloopen dagen in andere open bare vergaderingen heeft gezegd. Zijn betoog kwam hierop neer, dot het herstel der maat schappij te bereiken is, wanneer iedereen den vrede wil Het is echter niet voldoende de vredesidee te prediken. Men moet door daden toonen, dat men den vrede werkelijk wil. De spreker werd zeer toegejuicht De burge meester bracht hem dank. EEN RAPPORT OVER KOOTWIJK. Niet geheim, doch openbaar. Eenigen tijd geleden circuleerde dopr de Ne- derlandsche pers een bericht omtrent een rap port inzake het radio-station te Kootwijk, waar van de inhoud evenwel geheim zou worden ge houden. Van bevoegde zijde vernemen wij nu dat dit laatste onjuist is en dat het rapport dezer dagen in den handel zal worden ge bracht. DE AMSTERP VdSCHE WETHOUDERS. De uitvoering der motic-Von Frytag Drobbe. B. en W. van Amsterdam hebben in hun vergadering van 22 April besloten in verband met het verzoek van den wethouder De Miran da om ontheven te worden van de opdracht mede te werken aan de uitvoering van de motie-Drabbe deze taak thans op te dragen aan do wethouders dr. Vos en Von Frytag Dr ab be, waarbij de eerste de leiding zal hebben. HET TROEI.STR A-OORD. Een milde daad. Noar het Volk verneemt, heeft een milde geefster, die ongenoemd wil blijven, een stuk grond van vier H.A. te Beekbergen op do Velu^?, geschonken aan het N. V. V. ten be hoeve van hot Troelstra-oord. Do voorbereidingen voor de stichting van een gebouw zijn in vollen gang. JAVAANSCHE TARWE IN NEDERLAND. De proef wèlgoslaagd. Noor het Haagsche Aneta-kontoor ver neemt, is de door den heer Opolsky to Ban doeng aan de N.V. Stoommeclfobriek „Hol land", te Amsterdam gezonden tarwe afkom stig van Poerbasari (Prenngcrregentschoppcn), door deze fabriek tot bloem gemalen. Het hier van gebakken brood is schitterend. DE SCHILDERSSTAKJNG TE DEN HAAG. Een mcdedccling von putroonszijdc. Van patroonszijde wordt gemeld Dc afdee lingen 's-Grovenhagv der drie patroonsbonden vergaderden Donderdagavond j.l. wederom. De voorzitters van den Bond van Ned. Schildcrpatroons en van den Ncd. Chr. pa troonsbond waren aanwezig en spraken hun voldoening uit over de houding der Haagsche schildcrpatroons in dit conflict. De zoogenaamde werkploeg, die het aange vatte karwei al een eind op streek heeft, werd staande de vergadering nog met een aantal patroons cn zoons van patroons uitgebreid, teneinde in dc o.s. week meerdere noodzake lijke werken aan te vatten. Dc patroon bij wicn thans gewerkt wordt, was vol lof over dc ar- beidslust en het praestatie-vermogen van zijn collega's. DE STAND DER CONFLICTEN IN HET SCHILDERSBEDRIJF. Dc gezellen beraadslagen. Onder leiding van den bondsvoorzitter, den heer Dooyes, heeft Zondag te Amsterdam een uit oNe deelen des*lands bezochte vergadering van afdeelingsvertegenwoordigers en bonds- roadsledcn van den Alg. Ncd. Schil dersgezel - lenbond plaats gehad. Besproken werd dc stand der conflicten in het schildersbedrijf to 's-Gva- venhage, Almelo, Groningen en Wogeningen. Ook het dreigement der patroons om in ver schillende plaatsen des lands de uitsluiting te proclamecren, vormde een onderwerp van be spreking. Eventueele tegenmaatregelen werden bsproken en vastgesteld teneinde do actio der patroonsbonden het hoofd te kunnen bieden en voorbereid te zijn op uitbreiding van het con flict. De vergadering was 't ten volle eens met de tot dusverre gevoerde bondsleiding cn be sloot alle maatregelen te treffen om den strijd tot doorvoering der gezellcncischcn, zoo krach tig mogelijk te blijven voeren. Dezo week zal de afdeeling Amsterdam ver gaderen om in 't bijzonder den toestand in do hoofdstad nader onder h'ct oog te zien. (Ct.) Kunst en Wetenschap. LOUIS BOUWMEESTER. Dc toestand hopeloos. De toestand van Louis Bouwmeester was Zondagavond hopeloos. Zondagmorgen was do potiënt nog vrij opgewekt. Weliswaar was het spreken hem niet mogelijk, maar was hij toch nog in staat om zijn bezoekers een mededee- ling op een briefje te schrijven. O.m. schreef hij „Jullie gaan toch niet weg." Zondagavond kwam echter een inzinking, zoodat men het ergste vreesde. Hedenmorgen seint men ons: In den vroegen morgen was de toestond von Bouwmeester niet zoo ernstig ols hij vannacht liet aanzien. De patiënt is een weinig opgewekt. Tegen 9 uur werd hij vanmorgen door slaap overvallen. „HET NIEUWE NEDERLANDSCHE TOONEEL". Het bestuur van de Ver. „Het Nieuwe Ne- derlandsche Tooneel", onder artistieke leiding van Louis Saalborn, deelt mede, dot het voor het komende seizoen een huur-overeenkomst heeft afgesloten met de N.V. „Hollandsche Schouwburg" te Amsterdam. Luchtvaart. DE HULDIGING DER HOLLAND—INDIfi- VLIEGERS. Groote levendigheid m de residentie. Zaterdag heeft de huldiging van de drie vliegers v. d. Hoop, v. Weerden Poelman en v. d. Broe- ke op Houtrust te Den Haag plaats gehad. Gaf de wisselvalligheid van het weer in de laatste dagen reden tot ongerustheid omtrent het welslagen van deze openlucht-gebeurtenis, hedenochtend begon de dag met een helderen hemel en hoewel in den loop van den dag de lucht af en toe betrok, over 't algemeen bleef het weer uitstekend. Op het terrein, waar het Iucht-trio dc hulde der Nederlandsche sportwereld in ontvangst te nemen had, legde men de laatste hand aan de voorbereiding. Rond om het veld voor de tribune waren banken opgeslagen, waar de dui zenden toeschouwers, die verwacht werden, plaats zouden kunnen vinden. Vlaggen wapper den om de ingangspoort en van dc tribune. Ook in de stad zag men de driekleur waaien. Alle gemeente- en rijksgebouwen vlagden, ter wijl ook particulieren aan den oproep om op deze wijze met de hulde in te stellen, gehoor

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1