Waterglas veer het inleggen van Eieren HfiHNBÖRS- ORGELS iiiiiiiiïï met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie dingen en LieldadigheicU-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeeligc bepalingen voor het advexteeren. tcne circulaire, bevattende de v ooi waaiden, woedt op aanvraag toegezonden. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. langestraat 23 - A. VAN DE WEG - Amersfoort ïr Fa. R. VAN DEN Wollen Mantelcostuums FEUILLETON. De Teriigtar ien Klompvoet. A. H. VAN N1EUWKERK, KOLONIËN. 23e Jaargang No. 253 ASQKHEMENISPRUS r3 m/??r .7* A~"' ioort 2.10, idem iraoco per post f 1per week (met gratis ▼errekering tegen oageliikkas) 0.17», aizondetlijke nazomers 1 Cj05. DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. SI*. Dinsdag 28 April 1925 DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN HINDENBURG ■ff TOT RIJKSPRESIDENT. Zijn ambtsaanvaarding tus- schen 8 en 10 Mei. Berlijn, 27 April. (V. D.) In politieke kringen te Berlijn gelooft men, dat de beëe- diging en ambtsaanvaarding van den pas ge- kozer. rijkspresident Hindenburg tusschen 8 en T0 Mei zullen plaats vinden, daar de definitieve vaststelling van den verkiezingsuitslag nog ecnigeiv tijd in beslag zal nemen. Ook het rijks kabinet kon nog geen besluit nemen over de te treffen maatregelen. Een verklaring van den gcncraal- veldmaarscholk. Hindenburg Heeft aan een redacteur van de Lokal Anzeiger verklaard: Men moet zich niet verbeelden, dat ik mij thans door eenige partij de wet zul laten voorschrijven. De slag is voor bij en ik ben oprecht bereid aan iederen Duit- scher, ook aan mijn vroegere tegenstanders, zonder voorbehoud de hond te reiken voor het gemeenschappelijke werk. Luthcr gaat Hindenburg bezoeken. Rijkskanselier Luther is naar Hannover ge reisd, om met Hindenburg een eerste onderhoud te hebben over de hangende kwesties der bui- tenlandsche politiek, evenals over het cere monieel bij de beëediging en den intocht te Ber lijn en het ontbieden van de staatssecretarissen bij den rijkspresident. De verkiezingsuitslag. De aanvullende voorloopige officieele uitslag is: Aantal geldige stemmen 30.362.393, op Hindenburg- 14,648,773. op Marx 13,760,089, op Thëlmann 1,931,639, op andere candidalen 21,896. De rijksdirecteur der verkiezingen heeft reeds gisteren aan Hindenburg schriftelijk de vraag gericht, of hij zijn verkiezing aanvaardt, als het rijksstembureau die geldig verklaart. Franschc persstemmen. Het Journal des Débats schrijft: De overmoed heeft het gewonnen in Duitschland. Ofschoon hij zich pacifist genoemd heeft, blijft Hinden burg een trouw dienaar van zijn keizer en trou wens zullen anderen onder zijn symbolischcn naam regeeren. De geallieerden moeten op hun hoede zijn en tezamen hun politiek vaststellen. Terwijl Duitschland het masker afwerpt, kondigt deze verkiezing de spoedige ineenstorting van het republikeinsche stelsel eon en de afwijzing van elke politiek van overeenstemming. Zij is tevens een onbeschaamde uitdaging aan alle krachten van eensgezindheid in het land. De Intrnnsigeant zegt, dat men nu tenminste weet waar het op staat in Duitschland. Maar wat zal de houding van Hindenburg zijn ten opzichte van veiligheid en ontwapening? Paris Soir zegt, dat het succes van Hinden burg niet zoo erg groot is, maar dat men toch scherp op moet passen. Het is ongelukkig, dot de geallieerden den gewezen keizer op een paar passen afstands van de Duitsche grens gelaten hebben, terwijl de kroonprins op de gebeurte nissen teniet in zijn huis in Silezië. "v De indruk in Engeland. In goed ingelichte Britsche kringen legt men zich terughouding op met betrekking tot de verkiezing van Hindenburg. Men koesteit het vertrouwen, dot die verkiezing het plan-Dawes niet in de war zal sturen, noch de besprekin gen over bet Duitsche voorstel inzake een veiligheidsverdrog en dat zij geen bizondere verandering in de buitenlandsche politiek zal beteekenen. Londen, 27 April. (H. N.) Ook de En- gelsche avondbladen nemen nog een gereser veerde houding non tegenover de verkiezing van Hindenburg. De Evening News meent, dat er geen aanleiding tot ongerustheid bestaat. De Star noemt den uitslag slecht voor Duitsch land en voor Europa. De Evening Standard merkt op, dat de groote vraag zal zijn, of de jonkerpartij uit den oorlog óe noodige lessen heeft getrokken en zich gematigd en beschei den zal weten te gedragen. Hoc Lloyd George over het gebeurde denkt Lloyd George, die een beschouwing wijdt aan de Duitsche presidentsverkiezing, merkt op, dat de verkiezing van Hindenburg onvermijdelijk was na de politiek van penneprikken inzake Roergebied en Keulsche zone, maar is van ge voelen, dat de verkiezing weinig invloed zal hebben op Duitschlnnd's buitenlandsche poli tiek. Hoe Amerika reageert. Het gevoelen von Amerika ten aanzien van de verkiezing van Hindenburg blijkt uit de ver klaring van Gerard, den vroegeren gezant te Berlijn: De verkiezing von Hindenburg is een bedrei ging voor den wereldvrede. Zij is een vierkante verklaring, dat Duitschland wil terugkeeTen tot militarisme en monarchisme. De N. y. Times schrijft, dat er geen leenin gen meer aan Duitschland zullen worden ver strekt, voordat men ziet, wat er in Duitschland gebeurt. De N. y. Herald and Tribune zegt, dat de verkiezing het begin beteekent van een politiek van niet-naleving van het verdrag van Vcrsafl- les. ^De mccning in België. Uit Brussel wordt d.d. 27 April aan de N. R. Ct. gemeld De verkiezing van Hindenburg tot president van de Duitsche republiek heeft hier menigeen verrast. Gisteren voorspelden de meeste bla den nog, dat Marx, zij het don met betrekkelijk geringe meerderheid, het van den ouden maar schalk zou winnen, bij welke voorspelling de groote populariteit van Hindenburg onder de jongeren en de sentimenteele factor bij de vrouwelijke kiezers wel wat al te zeer over het hoofd werden gezien. Men achtte het ook in politieke en financieele kringen vrijwel uitge sloten, dat Marx, steunend op de arbeiders massa en zijn prestige als gewezen kanselier, het tegen een militair, al ware het zelfs Hin denburg, zou afleggen. De verrassing heden bij het vernemen van het resultaat was dan ook vrij groot, zelfs in de Wetstraat, waar men na tuurlijk, trots de belangstelling voor de eigen regeeringscrisis, met veel aandacht de gebeur tenissen in Duitschland blijft volgen, maar zich, officieel althans, van commentaar onthoudt. De algemeene indruk, ook ter beurze, is dat de beteekenis van de verkiezing van Hindenburg niet moet worden overdreven en het vlottend element onder het kiezerskorps, dat thons zijn stem op den maarschalk heeft uitgebracht, daarom nog niet voor het herstel van de mo narchie is gewonnen. Toch zal het geraden zijn, meer dan ooit een waakzaam oog te houden op den Oosterbuur, daar een feit als deze ver kiezing natuurlijk van dien aard is, dat het de actie van monarchisten en reactionairen meer kans op succes verzekert. Chauvinistische bladen als Le Soir en de Nation Beige laten de gelegenheid niet onge bruikt om heftig te keer te gaan tegen Duitsch land en de Duitschers. Zoo schrijft de Soir, dat Hindenburg onbewust de prooi is geworden van de nationalisten, die van zijn groote popu lariteit misbruik hebben gemaakt om hem, niet tegenstaande zijn hoogen leeftijd en zijn volsla gen gemis aan politiek doorzicht, tot dc hoog ste functie in den staat te verheffen. De Duit sche republiek, aldus het Brusselschc blad heeft opgehouden te bestaan. Zijn correspon dent te Berlijn voorspelt, dat de generale slof van het oude keizerlijke leger zich over enkele dagen weer in de Wilhelmstrasse zal instellce- ren. over de Reichssvehr zal beschikken en de Duitsche politiek leiden zal in de door monar chisten en nationalisten gewenschte richting Wij zijn weer elf jaar achteruit geraakt, H?t is net alsof er geen oorlog is geweest. De Nation Beige resumeert den toestand als volgt" Heden Hindenburg, morgen keizer Wilhelm. Ook de Katholieke Vingtième Eièclc heet de verkiezing van Hindenburg een kwaad voor teeken voor het behoud van den Europee^chen vrede, terwijl de sociaal-democratische Pcupl? RECLAMES. Prijs 13 regels J 3 05, elke regel meer 1. Het resultaat van levenslange vakkundige ondervindingen op muziekgebied; geldt in de ge- heele v/eretd als voorbeeldig voor den orgelkenner Si .V'i 1 Vertegenwoordigers voor Amersfoort en Omstreken Arnhemschestraat Zie de Etalages L' Hl ROM DELL E" 16-18 Langestraat - AMERSFOORT ALDEGONDESTR. 107. TEL. 513. Beëedigd Makelaar Taxateur. Bclaot zich met dc .utvoering van Publiakc veilingen. vooral do schuld van het gebeurde op de conv munisten legt en van het resultaat van do Duit sche presidentsverkiezing zegt, dat dit de zwoarste slag is, die tot dusver allen, die het goed meenen met de bevrediging v«n Europa, heeft getroffen. DE DUITSCHE SPOORWEGEN. Taricfsverhoogingcn voor reizigers. De Duitsche Rijksspoorwegen hebben zich genoodzaakt gezien over te gaan tot een ver hooging van de reizigerslarieven van rond 10 pet. De veihooging zal I Mei aanstaande in gaan. HET COMMUNISTENPROCES TE ALTONA. In het Schiffsbecker communistenproces zijn van de 29 van hoogverraad beschuldigde be klaagden 4 vrijgesproken. De anderen kregen vestingstraffen van 6 maanden tot 3 jaar. BELGIE. DE DRIEVOUDIGE MOORD IN HENEGOUWEN. Uit Brussel wordt d.d. 27 April aan de Tel. gemeld: Gisteren werd alhier een Pool aangehouden, von v.ien men vermoedt, dat hij medeplichtig is aan de te Ath gepleegde misdaad. Deze per soon is een jaar geleden in dienst geweest bij den vermoorden Carion. Hij werd aongehouden, toen hij op het punt stond naar Aken te vertrekken. Bij het eerste onderzoek bleken zeer bezwarende feiten tegen hem te bestaan. Men meent, dat de politic ook de andere medeplichtigen op het spoor is. FRANKRIJK. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. P a r ij s, 2 7 April. (H. N.) Staatssecretaris Trendelenburg heeft vanmiddag een langdurig onderhoud met den minister van handel gehad. Woensdag a.s. zal een gemeenschappelijke zit ting der beide delegaties plaats hebben, waarin in groote lijnen hei programma der werkzaam heden voor de sub-commissics zal worden vast gesteld. TER HANDHAVING VAN DE ORDE OP 1 MEI. P a r ij s2 7 April. (V. D.). De kabinets raad, die hedenmorgen op het Elysée is bij eengekomen, heeft een aantal strenge maat regelen aangenomen tot het handhaven van do orde op 1 Mei. Men heeft alle manifestaties verboden. De minister von binncnlondsche zaken zal den prefect gedetailleerde instructies vóór 1 Mei doen toekomen. ENGELAND. LORD BALFOUR VOLGT WIJLEN CURZON OP. Officieel wordt bericht, dot lord Balfour wij len lord Curzon zal opvolgen als lord-president von den privy council. BRITSCHE MINISTERS BIJ MUSSOLINI. Amery, de minister van koloniën, en sir Sa muel Hoarc, de minister van luchtvaart, die van hun vliegtocht naar Irak op weg naar En geland terug zijn, zijn te Brindisi aangekomen en hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een tochtje naar Rome te maken, waar zij door Mussolini zijn ontvangen. LLOTD GEORGE TERUGGEKEERD. Lloyd George is met zijn vrouw en* zijn oud ste dochter te Londen teruggekeerd van zijn reis naar Madeira, Hij zog er best uit. ZUID-SLAVIE. RECONSTRUCTIE VAN HET KABINET. De vegeering heeft besloten niet af te treden, maar tot aanvulling van liet kabinet over te gean. Een radicaal, in plaats van een demo craat, zal het ministerie van landbouw krijgen, terwijl 6e onafhankelijke democraten dc por tefeuille van handel zullen krijgen, die tot dus ver in handen van een Kroaat was. BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. Uit dc Sobronjc, De Kamer heeft hot voorgestelde amonde* ment op dc wet tot verdediging van den staat aangenomen cn de bcgrooting aongenomen. Deze bedraagt 6861 milliocn leva's. Er zijn 329 milliocn uitgetrokken voor verhooging van dc solarisscn der ambtenaren en 10 mil liocn voor steun nan de families vnn de slacht offers vnn den aanslag in de kathedraal. De Kamer is tot eind Mei uiteengegaan. Dc houding van dc boerenpartij. Het bestuur van dc boerenpartij heeft ver klaard, dat het de rogeering tegen de samen zweerders en bij de consolidccring van den binnenlandschon toestand zal steune. Verder verzocht het bestuur zijn clublokaal weder terug te krijgen cn het portijorgaan weer to mogen uitgeven. - "V De relnlies tTer samenzweerders met Moskou. a Uit gevonden papieren blijkt aldus een bericht uit Sofia dat de samenzweerders om gelde!ijken steun van Rusland gevraagd had den. Zij deden daarbij het voorstel verschil lende aanslagen te plegen tegen openbare ge bouwen. y- Dc voorzitter von den krijgs- ruad te Sofia gedood. B e r 1 ij n, 2 7 April. (H. N.) Volgens een te Londen uit Sofia ontvangen bericht is de voorzitter van den krijgsraad te Sofia door een communistisch beklaagde gedood, die het geweer ontrukte eun een der soldaten die hem binnenleidde cn duarmede den voorzitter neer sloeg. v> Opnieuw communisten gedood. Tc Gobrowo is een schuilplaats van commu nisten ontdekt, waur vijf samenzweerders ver borgen waren. Bij de arrestatie heeft de politie drie hunner, die weerstond boden, gedood. RUSLAND. TROTZKI TE MOSKOU AANGEKOMEN. B e r 1 ij n, 2 7 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Moskou is Trotzki aldaar aangeko men en zal hij deelnemen oan de beraadsla gingen van de pnrtijconferentie, waarop de tus schen de communistische leiders bestaande ge schillen zullen worden bijgelegd. Oost-Indië. VOLKSRAAD. De heer Zuyderhoff, tc Molong, is benoemd tot lid van den Volksraad in dc vacaturc- v. Ahn. (De heer v. Ahn zoo teekent het Hbld. hierbij oan werd, als hoofdadministrateur der Poudok-Gcdoh-londen, inzonderheid nis vertegenwoordiger van de plantenwereld in 1924 in den Volksraad benoemd. De heer G. J. Zuyderhoff, die nu in zijn plaats in dut col lege zal zitting nemen, is ongetwijfeld een meer representatieve figuur, als voorzitter van de Malongschc londbouw-verecniging en in verband doarmede deel uitmakende van het hoofdbestuur von het N. I. Lnndb. Syndicaat). NOODLOTTIG VUURWERK TE PEKALONGAN. Uit Pckolongon wordt geseindEen on-, drugdelijk vuurwerk heeft hier tolloozc onge lukken veroorzaakt. Er werden 45 personen zoodanig g-ewond, dat zij zich onder medische behandeling moesten stellen. Van acht hunner zijn de handen geamputeerd. Een kind is ver- brand De daad is ten slotte alles, de onuitgevoerde wil niets. êoor VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 11 Het was een kor te, stevige kerel, enorm sterk gebouwd, cn zóó massief, dat men werkelijk kon zeggen, dat hij even breed was ais long. Zijn gladgeschoren gezicht, groot en glad en vol zomersproeten was vurig verbrand en, vooral rondom den goedhartigen, vastberaaen mond, vol groeven en rimpels. Onder zijn ach terover-staande jachtpet was het dikke, roode haar even zichtbaar, ook de borstelige wenk brauwen hadden dezelfde rossige tint. Een paar trouwhartige, eerlijke blauwe oogen keken vriendelijk uit het verbrande gelaat. Hij droeg een schoon, maar wel eenigszins gekreukt pakje van wit drill en had een stapel papieren in de hand. Bij het zien van hem ging ik onmiddellijk in gedachten terug naar Southsea of Plymouth of een van die eigenaardige, steile stadjes van het eiland Wight, waar zooveel kapiteins van onze handelsvloot wonen. Van top tot teen was hij een Brit, een type, dot geloof ik, de eeuwen door nauwelijk veranderd is. „Pardon I" zei hij, alsof hij begreep, dat bij de botsing mijn persoon, als zijnde van minder massief gehalte dan de zijne het meest te lijden had gehad. Tegelijk deed hij een slop terug cn keek mij onderzoekend aan. ,,'t Was mijn schuld I" zei ik, mijn hoofd wrijvend, want ik had een gevoel alsof ik tegen een steencn muur was opgebonsd. „Wanneer U den consul wilt gaan bezoeken," zei de reus, cn zijn stem had een aardig tikje van het brouwende Hampshire accent „don zult U hem niet op 't bureau vinden. En de Vice-consul is er ook niet I Die komt niet voor negen uur op 't bureau dat heb ik ten minste begrepen uit wot die Portugees daar binnen getracht heeft mij te vertellen I Zc over werken zich niet op de bureaux van het gou vernement I" Met de volmaakte beleefdheid van den En- gelschman sprak hij mij in het Engelsch aan, waarschijnlijk aannemend dat ik, wanneer ik een vreemdeling was, hem wel zou verstaan. Hij stond op de trap en veegde zijn voor hoofd of. r(Zou U mij misschien ook kunnen vertellen." zei ik, waar het stoomjacht „Naomi" ligt De reus glimlachte en zijn gezicht trok in tallooze kleine rimpeltjes. „Ja zeker," antwoordde hij. „Of ik dat kan I Dat ligt ongeveer een honderd meter van de pier van het Douanekantoor, een wit vaartuig met de vlag van de Thames yacht Club. Ver gissing is niet mogelijk I Kent U iemand oan boord „Neen, niet direot," zei ik. „Maar ik wilde Sir Alexander Garth, den eigenaar ervan spre ken." „Gaat U dan maar met mij mee," ze de groote man vriendelijk. „Ik ben kapitein van de „Naomi", ik stuur het schip voor Sir Alexan der. Ik heb nu de post gehaald en ga dadelijk naar boord terug. De sloep heb ik aan de kade v\■lïehf'-* »^ivN rJK-Jïi! 1 laten liggen I En dot is waar ook mijn naam is Lawless Harvey Lawless „Ik zal heel graag met U meegaan," ant woordde ik. „Mijn naam is Okewood." Wij verlieten het consulaat, staken het plein voor de Cothedraal over en volgden een ar moedige straat, woar het gras tusschen de steenen groeide en die den weidschen naam van Avenida de la Liberacion droeg. Terwijl wij in de schaduw voortstapten hield kapitein Law less mij bezig met zijn meeningen over de te kortkomingen van de Centraal-Amerikaansche republieken en in het bijzonder over die von de republiek, welks gastvrijheid wij genoten. Maar met gepaste bescheidenheid vroeg hij mij niet naar de reden waarom ik zijn meester v/enschtc te spreken en evenmin gaf hij mij eenige in lichtingen omtrent diens persoon of zijn vrien den. Weldra kwamen wij uit op een groot wit plein aan zee, verblindend hel en dwarrelend van stof. Hier lag onderaan een wit steenen trap een keurig motorbootje te wiegelen op het helder groene water. Een troepje niets doeners stond cr zwijgend nonr te staren. In do boot w'oren twee mannen, de cene droeg een witte trui, waarop in blauw „S. Y. Naomi" ge borduurd was en een matrozenmuts met den naam van het jacht op het lint. De andere was in het blauw en droeg een zeemanspet. „Je zult de sloep over een paar uur weer terug moeten brengen. Parsons," zei de kapi tein, zich tot den man met de pet wendend. „De Vice-consul is er niet vóór dien tijd. Je zult bem wat moeten aansporen voor die mo- chineonderdeelen. Mackay zal er wel niet erg over gesticht zijn, denk ik. Hjj dacht, dat ik die zou meebrengen." Ek stond een eind ter zijde gedurende het Vnrte eesprek, dat nu volgde en genoot van de V V- - 'U schilderachtige omgeving. Vanaf don zeekant gezien bood dc stad een prachtig schouwspel. De huizen lagen trapsgewijze boven elkaar te midden von veel groen, dut het oog aange naam pandeed na de felle schittering van do zee. In de verte zag ik den mooien, groenen heuvel, waar de lange, loge lijn von John Bard's landhuis juist zichtbaar was tusschen de boo men. Het plein, waarop wij stonden, was op zich zelf een prachtig schilderij met de groote witte pakhuizen en openbare gebouwen, dio over hooge arcades gebouwd waren, waar couran ten jongens en schoenpoetsers met schelle kre ten hun waar aanprezen en limonadcverkoo- pers en bedelaars zaten te suffen in de koele schaduw. De kleine groep toeschouwers langs de kade waren een zoo schilderachtig zoodje schooiers als ik nergens ooit gezien heb. Hun gelaats kleur varieerde tusschen alle tinten bruin, van slappe koffie tot Brunswijksch zwart toe. Hun kleeding was even verschillend als hun kleur; maar meestal bestond die uit oen aan flarden hangende panamahoed, een vuil vest en een dunno gestreepte katoenen broek. Ik merkte een opvallende gedaante op, een eenigszins mismaakten neger met een pokda lig gezicht, die een opzichtigcn, gelen zakdoek om zijn hoofd gebonden had cn zware gouden ringen in zijn ooren droeg. Be zag, dat deze sportman met alle aandacht naar mij keek en ik was een beetje onaangenaam verrast te zien, dat hij blijkbaar de aandacht van den man naast hem op mij vestigde. De metgezel van den neger was een zwarte slanke jonge man met regelmatige gelaatstreken en een paar on beschaamde zwarte oogen. De neger stootte hem aan en toen volgde een stortvloed van woorden, Ik was niet dicht genoeg bij om te! onderscheiden wat er gezegd werd (en al was ik dat geweest, betwijfel ik toch of ik hun rad bargoensch begrepen zou hebben). Maar ik voelde mij er vrij zeker van, dot de -zwartfe. man over mij sprak; want twee maal wees hij met een hoofdknik in mijn richting. Het resul taat van alles was, dat de zwarte jonge mnn zich omdraaide en hetgeen merkwaardig was voor iemand van deze indolente bevol king er hn.d vandoor ging in de richting van dc stad. w Ik meet bekennen, d;»t ik mij niets op mijiï gemak voelde. Sedert ik John Bard's huis dien! morgen had verlaten, bod ik er zorgvuldig op gelet of ik ook gevolgd werd. Maar niemand! scheen in 't minst ook maar eenigo notitie van mij te hebban genomen cn ik was er vrijwel zeker van, dat ik niet gevolgd was. Maar np' had hef er veel van of ik was herkend. En op dat oogenblik, geloof ik, kreeg de gedachte,, die ik hod opgevat bij het nfscheidnemen vanj John Bard, den vorm van een vust besluit. Maar de kapitein noodigde mij uil in de boot placts te nemen. Ik stopte er in, hij volgde ent in een oogenblik puften wij door de groene dein ning von de haven naar de slanke mooie „New omi", die voor anker log tegenover het masf sieve, witte gebouw van het douanekantoor* Met een gevoel van groote voldoening zog ilc het plein met de lanterfonterende schooiers," de witte huizen en de palmboomcn langzaam! terugwijken terwijl de keurige kleine boot zich' een weg van wit schuim door het groene water baande. Ik was nu veilig en wel weg. Het stond nu aan mij te zorgen, daf ik eerr uitnoodiging kreeg mij bij het kleine gezelschap van Sir Alexander Garth te voegen.. j hl (Wordt vervolgd.^ vjj

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1