Tafelzilver iMwiisrius rS Az „DE EEMLANDER" BUITENLAND. PIANOHANDEL L. KLEIN WILLEM SRHIZEN Langestraat 43 - Telefoon 852 Wollen Mantelcostuums BINNENLAND. PRIJS DER ADVERTENTIEN vin4rcK"' EERSTE BLAD. tegen uiterst billijke prijzen L'HIRONDELLE" 23e Jaargang No. 254 per po»! f X—, per week (met trriü» Ttrrtlcenne tegen oagelnkkea) 0.17», alzosdcrüjkc na 1 AMEBSFOGBTSCH DAGBLAD Woensdag 29 April 1925 OIRECTEUR-ÜITQEVE»: J. VALKHOFF. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TIL. INT. 611. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN HINDENBURG TOT RIJKSPRESIDENT. Hindenburg wijst alle eer betoon van de hond. Hindenburg deelde aan Luther mede, dat hij geen feestelijke ontvangst, zooals demonstraties en manifestaties tot het volk, en ook geen bizondere verklaring in den rijksdag wenscht. De Rote Fohne roept op tot een massa-óe- monstratie tegen den dictator Hindenburg. Geen aftreden van het rijk»» kabinet. Het rijkskabinet kwam gisteravond bijeen ter bespreking van den politieken toestand. Aan de zitting namen alle te Berlijn aanwezige rijks ministers deel, uitgezonderd Stresemann, die door ziekte verhinderd was, maaT zich later met de genomen besluiten vereenigde. Men werd het erover eens, dat het kabinet naar aan leiding van de verkiezing van den rijkspresident niet zal aftreden, omdat de constitutioneele reden hiervoor niet aanwezig is. De rijkskanselier bracht vervolgens verslag uit over het onderhoud, dat hij gisterochtend met den rijkspresident heeft gehad. Luther bij Hindenburg. Rijkskanselier dr. Luther heeft gisteren met rijkspresident Hindenburg zijn eerste onderhoud gehad over de belangrijkste hangende politieke kwesties en de ambtsaanvaarding door Hinden burg. De Duitsche keizer laat zich niet uit Berlijn, 28 April. (H. N. Draadloos). De British United Press heeft op een telegra fische aanvraag van den vroeg eren Duitschen keizer te Doorn tot antwoord gekregen, dat hij niet het minste heeft op te merken naar aan leiding van Hindenburg's verkiezing tot rijks president. Een Italiaansche stem. B e r 1 ij n2 8 April. (H. N. Draadloos). De Osservatore Romano schrijft naar aanleiding van de verkiezing van Hindenburg, dat de veld maarschalk zijn loyaliteit tegenover de republiek zeer beslist heeft betuigd. Wie hem kent, weet dat hij zijn woord houdt. Al zijn redevoeringen zijn bezield door den wensch naar eenheid van rijn volk, naar vrede en het herstel van zijn vaderland. In financiecle Amerikaansche kringen is men niet bezorgd. De Amerikaansche schatkist heeft geen be- zorgheid uitgesproken over de financieele ge volgen van de overwinning van Hindenburg. EEN REDE VAN LUTHER TE WACHTEN. Berlijn, 28 April. (H. N.) Rijkskanse lier Luther is vanavond van zijn bezoek aan Hindenburg te Hannover teruggekeerd. Morgen zal hij een rede houden op dte bijeenkomst van den industrie- en handelsdag, waarbij hij be halve over economische vraagstukken ook over vraagstukken betreffende de buiterdandsche politiek zal spreken. UIT DEN PRUISISCHEN LANDDAG. De inhoud van Braun's regce- ringsverklaring. In den Pnrisischen Landdag zeide minister president Braun gisteren o.m. het volgende Wanner ik het oude kabinet opnieuw voor stel, dan doe ik dit, omdat ik van meening ben, dat aan de nu reeds drie maanden durende rc~ geeringscrisis een einde dient te woeden ge maakt. Alle pogingen om een kabinet te vor men stuitten af op de vernielzucht van het Duitsch-nationale en communistische blok, dat tot dusver elke regeering ten val heeft ge bracht. maar zich heeft onttrokken aan den parlementairen plicht om de nieuwe regeering te vormen. Ik neem evenwel aan, dat de meerderheid der oppositiepartijen langzamerhand zullen er kennen, dat een destructieve politiek in onzen toestand ons volk ten verderve voert cn dat de regeering derhalve voldoende krachten zal vinden, die met haar willen samenwerken. Ver wacht niet, dat ik voor dezen arbeid het pro gram der regeering zal ontwikkelen. Ik zal de staatsaangelegenheden leiden overeenkomstig de beginselen, die de laatste 3% jaar beproefd zijn gebleken. In hoofdzaak neem ik het pro gram over, dat mijn geëerde voorganger op 18 Febr. heeft ontwikkeld. Daarvoor verzoek ik uw medewerking. De rede van Braun werd bijna zonder op houden begeleid door luidruchtige demonstra ties van de communisten en de rechterzijde. Toen Braun had uitgesproken, werd het huis onder groote onrust verdaagd en wel op voor stel van het seniorenconvent tot Woensdag 12 uur. Alsdan zullen de debatten over de regee- ringsverklaring beginnen. Ontbinding van den Landdag De inter-fractioneele commissie uit den Pr ui- sis chen landdag, bestaande uit centrum, demo- a-aten en socialisten, heeft gisteren vergaderd. De democraten waren, naar uit parlementaire kringen verluidt, van gevoelen, dat het kabl- net-Braun door de verkiezing op 5 April een bewijs van vertrouwen gekregen heeft De so cialisten zijn voor het meerendeel voor ontbin- dinding. Het centrum wil, vóór het definitief zijn houding bepaalt ten opzichte van de kwes tie eener evcntueele ontbinding den terugkeer von Merx, die Maandag zal plaats hebben, af wachten. Het seniorenconvent uit den Pruisischcn Landdag heeft gisteren besloten, na de voor lezing der regeeringsverklaring. de zitting te verdagen. Heden over acht dagen zal dan de stemming hierover en over eventueel ingedien de moties plaats vinden. Van den uitslag deze stemming zal het afhangen, of de Landdag al dan niet wordt ontbonden. Nieuwe verkiezingen eventueel op 14 Juni Volgens de Voss. Ztg. zou dr. Braun beslo ten hebben om tot ontbinding van den landdag over te gaan, indien hij volgende week Woens- dag geen motie van vertrouwen krijgt. Volgens dit blad zouden de nieuwe verkiezingen dan op Zondag 14 Juni plaats hebben. DE ECONOMISCHE ONDERHANDE LINGEN MET FRANKRIJK. Berlijn, 28 April (H. N. Draadloos). De Fransche minister van handel heeft na het onderhoud, dat hij Maandag met de Duitsche handelsdelegatie had, verklaard dat aan beide zijden de wil bestaat zoo spoedig mogelijk tot een modus vivendi te geraken, welke slechts het voorspel voor een definitief handelsverdrag zal zijn. MINISTER AM ZEHNHOFF ERNSTIG ZIEK. De Pruisische minister van justitie Am Zehnhoff is reeds sedert genomen tijd ernstig ziek. OUD-MINISTER HANISCH. f De reg-eeringspresident van Wiesbaden, Alex Konrad Hünisch, is gisteren overleden. BELGIE. DE DRIEVOUDIGE MOORD IN HENE GOUWEN. Eén der daders gearresteerd. Uit Brussel wordt d.d. 28 April aan de Tel. gemeld De in verband met den órievoudigen moord te Ath in Henegouwen aangehouden Pool My- rozrock werd heden met verscheidene personen geconfronteerd en herkend. Na lang tc hebben geloochend, heeft de aangehoudene bekend. Hij weigerde echter zijn mededaders te noe men. De aanhouding geschiedde door tusschtn- komsf van de Poolsche legatie, waartoe hij zich had gericht, om een paspoort voor het buiten land te krijgen. FRANKRIJK. CAILLAUX DRINGT OP BEZUINIGING AAN Caillaux heeft een brief gericht tot alle mi nisters, waarin hij hun verzoekt voor 15 Mei hun begrootingsvoc-rstellen voor 1926 in te dienen en bij dc opstelling daarvan de krach tigst mogelijke bezuiniging aan te brengen. Caillaux besluit met de verklaring, dat hij niet in voorstellen kan treden, die niet een wezen lijken geest van bezuiniging ademen. ENGELAND. DE BRITSCHE BEGROOTING. Enkele cijfers uit Churchill's millioenenrede. Voor een dichtbezet Lagerhuis heeft Chur chill zijn begrootingsrede uitgesproken. Hij deelde mede, dat de zuivere opbrengst van de belasting de raming met 6,816,000 pond over schreed. De uitgaven bedroegen 5Vk milliocn meer dan was geraamd. De schuldenlast kostte 7 millioen meer dan verwacht was, maar de begrootingsdienstcn vroegen drie millioen min der en lieten een overschot van 3,659,000 pond, welk bedrag voor schulddelging gebezigd wordt. De nominale schuldenlast is van 7 milliard 680 millioen op 31 Maart 1924 tot 7 milliard 646 millioen verminderd. De vlottende schuld verminderde met 32/3 millioen, de buitenland- sche schuld met vier millioen. De totale uitgaven voor het loopende jaar werden, naar Churchill meedeelde, geraamd op 719,400,000 pond sterling, wat 9,400,000 pond meer is dan de raming op de vorige be grooting. Hij noemde dit zeer teleurstellend en verklaarde, dat de belastingverlaging het vol gend jaar alleen verkregen zal kunnen worden door een vermindering van de uitgaven voor bepaalde diensten. Er zal te dien einde een ka binetscommissie gevormd worden, Churchill geloofde in een vaste en geregelde verbetering van den handel, maar deze zal slechts geleidelijk komen en misschien zelfs langzaam. Op den grondslag van de tegenwoor dige belasting verwacht de minister een sur plus van 26 mililoen pond. Hij verwachtte, dat de inkomstenbelasting ruimer vloeien zal, aan gezien de schatting volgens het gemiddelde van de laatste drie jaren, thans geen rekening meer zal hebben te houden met de droevige uitkomsten van den handel in 1921, waarvoor een gunstiger jaar in de plaats treedt. Churchill verwachtte 9,1/ millioen pond uit de Duitsche schadevergoedingsbetalingen en deelde verder mede, dat de onderhandelingen met Frankrijk over de schuldregeling voortge zet worden, maar daarmee heeft hij in deze be- gfooting rekening gehouden. Vloeit er iets uit voort, dan zal het een meevaller zijn. Nieuwe belastingplannen. Vervolgens zette Churchill zijn nieuwe be lastingvoorstellen uiteen. Hij is van plan de successierechten eenigszins te verhoogen voor nalatenschappen van meer dan 12,500 pond en de extra-belasting van hooge inkomens te verla gen met een bediag, dat door die verhooging der erfenisbelasting gedekt zal worden. Verder stelt hij nieuwe inkomende rechten voor op natuur- en kunstzijde op een basis van 4 shil ling in het pond voor onbewerkte zijde, alsme de een beschermend recht op hop tegen een tarief van 4 pond per cwt. Dit recht zul tot vier jaar beperkt worden.. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.Ü5. elke regel meer 1. - UTRECHTSCHESTRAAT 44 Voordat U zich een piano aanschaft, zijt gij aan U zelf ver plicht ons magazijn te komen bezichtigen. U kunt bij dns tegen lagen prijs een eerste klas instrument bekomen, op zeer aannemelijke voorwaarden. Juwelier Zie de Etalages 16-18 Langestraat - AMERSFOORT Er zal een kleine verhooging van het invoer recht op bier uit voortvloeien. Ten slotte stelt hij voor de rechten van McKenna te herstel len met betrekking tot den invoer van luxe artikelen. De rechten op zijde en de rechten van McKenna zullen 1 Juli in werking treden. De minister verwacht hiervan een jaarlijksche opbrengst van 20.000.000 pond. Pref eren tieele en invoeiTechten. De politiek der regeering is gericht op de uitvoering van de aanbevelingen inzake de rijksvoorkeurrechten van de rijksconferentie van 1923, voor zoover deze geen nieuwe of verhoogde lasten leggen op levensmiddelen. Dientengevolge dient de minister voorstellen in tot opheffing van de bestaande rechten op ge droogde vruchten uit undere deelen des rijks en tot verhooging van het voorkeurrecht op rijkstabak van een zesde tot een kwart van het volle recht. De voorkeurrechten voot wij nen von hoog gehalte zullen verhoogd worden van een derde tot twee derden, die voor de opcenten op mousseerende wijnen met 30 h 50 percent. Ook is dó minister van plan het voorkeurrecht van suiker te herstellen tot het zelfde bedrag als voor de verlaging van verle den jaar. Deze voorkeurrechten zouden 10 jaar van kracht blijven, zoolang ten minste het volle recht niet daalt onder dat peil. Verlaging der inkomstenbelasting. Inzake de inkomstenbelasting stelt de minis ter voor het standaardrecht met 6 pence te verlagen, waardoor dit 4 shilling in het pond v/ordt. Bovendien stelt hij voor de tegemoet koming voor inkomens dit verdiensten te ver hoogen van 10 tot 16 percent. Churchill legde er den nadruk op, dat deze tegemoetkoming voor inkomens uit verdiensten te verhoogen van 10 tot 16 percent. Churchill legde er den nadruk op, dat deze tegemoetkoming gelijk staat met een verdere verlaging van 6 pence per pond, zoodat voor de kleine belastingbe talers de totale verlaging een shilling be draagt. Verplichto verzekering. Churchill kondigde voorts aan, dat de re geering voornemens is een uitgebreid stelsel van gedwongen verzekering te ontwerpen, dat de heele loontrekkende bevolking zal omvat ten en voor 15 millioen menschen zal gelden. Dit stelsel zou 1 Januari 1926 in werking tre den. Hot zou het eerste jaar de schatkist niets kosten. De kosten zouden beginnen in het derde jaar, dat de verzekering volledig in wer king is en dan 4 millioen pond bedragen. Vol gens dit stelsel zullen weduwen 10 sh. per week krijgen, het oudste kind 5 sh., de overige kinderen 3 sh. tot aan hun 14e jaar. De ouder domspensioenen zullen in zekere gevallen ook el van kracht worden met het 65e jaar, in plaats van, zooals thans, met het 70e en zullen ook uitgekeerd worden, als de rechthebbende over eigen middelen beschikt. Churchill's gedwongen verzekeringsstelsel betreft 25 millioen menschen. De patroons cn werklieden moeten elk bijdragen naar een grondslag van 4 pence per week voor een man en van 2 pence voor een vrouw. Het stelsel zal geleidelijk in werking treden, te beginnen met 4 Januari 1926. Het stelsel omvat feitelijk de heele loontrekkende bevolking. De uiterste kos ten voor den staat zijn op 750 millioen pond sterling geraamd. Naarmate de oorlogspensioe nen, die in vijftig jaar feitelijk uitgestorven zul len zijn, dalen, zullen de kosten voor de ouder domspensioenen toenemen. Na 80 jaar zal het stelsel zichzelf bedruipen Het stelsel omvat 200,000 weduwen, moe ders van 380,000 kinderen. Het afbetalen der schulden. In een overzicht van de Engelsche financieele politiek sinds den oorlog wees Churchil er op, dat de rente van de nationale schuld de laat ste vijf jaar met meer dan 70 millioen per jaar verminderd is. Het is noodzakelijk, zei hij, deze politiek van afbetaling der schuld voort te zetten. De rente voor staetsleeningen is van 6tot 4y> percent gedaald. Dit heeft het mo gelijk gemaakt een heele reeks van hoogst voordeelige conversies uit te voeren of onder het oog te zien. Veel grootere conversies staan nog binnen den zittingstijd van het tegenwoor dige parlement le wachten, waaruit belangrijke bezuinigingen voor den belastingbetaler kun nen voortv loeien. De oorlogs-pcnsiocncn. Ten slotte zette Churchill het beginsel uit een, dat gevolgd is inzake den dadelijken af koop van de oorlogspensioenverplichtingen, in stede van het vcrdeelen dezer verplichtingen over dc toekomst, gelijk door sommigen was voorgesteld. Hij wees er daarbij op, dot de maximum-last voor de oorlogspensioenen aan het eind van den oorlog 110 milliocn 's jaars bedroeg en dot dit cijfer thans tot 67 milliocn gedaald is. Churchill prijst Snowden. Churchill begon zijn millioenenrede met een compliment aan Snowden voor het zorgvuldig en nauwgezet beheer, waardoor zijn minister schap van financiën zich 'heeft onderscheiden. Hij deelde in zijn rede ook mee, dat Nederland en Nederlandsch-Indic tegelijk met Engeland den gouden standoord zou herstellen. Churchill heeft ruim twee en een half uur gesproken. Aanvaarding door het lagerhuis van alle voorstellen. Het Lagerhuis heeft alle begrotingsvoor stellen aangenomen. Het herstel van den gouden standaard. Churchill heeft, naar wij gisteren rer.ds be richtten, in het Lagerhuis meegedeeld, dat En geland gisteren tot den gouden standaard terug gekeerd is. De commissie onder voorzitterschap van Austen Chamberlain, die benoemd was door het vorige ministerie, had met olgemeene stern- hen de regeering geadviseerd tot den gouden standaard terug te keeren. Het rapport dezer commissie, aldus deelde Churchill in het Lager huis mede, heeft de regeering overtujgd. Men was het er algemeen over eens, dat de onzeker heid niet langcT voort mocht duren en dat de regeering moest meedeelen welken weg zij zou inslaan. De wisselkoers tusschen 'Engeland en de Ver. Staten is eenigen tijd stubiel geweest en is op het oogenblik stijgend. Engeland heeft geen onmiddellijke zware verplichtingen ten aanzien van Amerika. Er is een periode aan gebroken aan beide zijden van den Atlontischen Cccaan, waarin de politieke en oeconomische stabiliteit beter verzekerd schijnt dan enkele jaren geleden het geval was. De regeering heeft daarom besloten, dot, hoewel het verbod van den uitvoer van goud formeel tot 31 December blijft bestaan, de Bank van Engeland van 28 April af een algcmecne vergunning krijgt voor den uitvoer van goud. Wij hernemen aldus, zei Churchill, onze in ternationale positie als mogendheid met gouden standaard van het oogenblik dezer verklaring nf. Dat is een belangrijke gebeurtenis. De terug keer tot den internationalen gouden standaard beteekent niet, dat wij tot dc gouden munt terugkeeren. Dat is voor het doel van den in ternationalen gouden standaard volstrekt niet noodig. Het zou een onverantwoordelijke bui tensporigheid zijn, die onze tegenwoordige fi nancieele nood ons volstrekt niet zou veroorlo ven. De minister stelde voor een wetsontwerp in to dienen, dat o. a. zou bepalen, dat dc biljetten van de Bank van Engeland cn de schatkistbil jetten alleen inwisselbaar zullen zijn, voorzoover de Bank zich daartoe bereid verklaart. Chur chill voegde hieraan toe, dat de opgehoopte goudreserve 153 millioen pond sterling be draagt. Toen de regeering besloot terug te keeren tot den gouden standaard, is de schatkist be gonnen ongemerkt dollars op te hoopen en zij beschikt reeds over 166 millioen dollar, wat niet alleen voldoende is voor de betalingen in Juli en December van Engeland's schuld aan de Yer. Staten, maar voor alle verdere verplich tingen jegens Amerika in den loop van dit jaar. De minister had tevens maatregelen getToffen om, zoo noodig, in de Ver. Staten credieten te verkrijgen van niet minder don 300 millioen dollar en wel als een ernstige waarschuwing aan speculanten, indien zij mochten trachten de goudpariteit, die Engeland vastgesteld heeft, te verstoren. In deze zaak zal in het Keele Britsche rijk volkomen eenheid van handelen heerschen en de minister gelooft, dat dit de 'herleving van Engeland's internationalen en rijkshandel zal vergemakkelijken. BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. De te Berlijn aangehouden Bulgaarschc studenten. Dc onlangs te Beriijn gearresteerde Bulgaar- sche studenten zijn, naar de Bcrl. Ztg. am Mit- tag verneemt, voor het meerendeel uitgewezen. De daartoe strekkende bevelen, die hun 14 da gen tijd gaven het land te verlaten, zijn even wel op dringend verzoek van enkelen hunner in dien zin veranderd, dot deze termijn voor onbepaolden tijd verlengd is. JAPAN. POGING TOT ZELFMOORD OP GROOTE SCHAAL. Uit Tokio wordt gemeld, dat vijftig Koreanen, werkzaam aan een spoorbaan in het district Katsjiotsji, aangetroffen werden met hun hals op de rails, in afwachting, dat zij door een sneltrein zouden worden overreden. De man nen, die den hongerdood nabij waren, geloofden, dat zij opgelicht waren en trachtten zich te wreken door zelfmoord op groote schaal. L05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adve.tentiên voor de helft der prijs- Voor handel cn bedrijf bestaan xecr vooidccligc bepalinsen voor bet advcrlceten- bene circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. ZU1D-AFRIKA. EEN VERKLARING VAN HERTZOG IN DEN VOLKSRAAD. Een uitspraak tegen afscheiding von Engeland. In den Volksraad heeft de nntionulistischc eerste minister Hertzog onder een indrukwek kende stilte verklaard, dat naar zijn persoon lijke opvatting, wat de Unie van Zuic^-Afrika betreft, de afscheiding van Groot-Britnnnic een ernstige fout zou zijn en een natiortale ramp, indien zij werd veroorznukt doordat één der 'per- tijen, hetzij de Britsche of de Nederlondsche, aan de andere hoor wil oplegde. Hij was even wel niet bevreesd, dat het tot een afscheiding van Engeland zou komen, zoolang elke partij zich er van onthield aanspraak te maken op den voorrang bovon de andere. Hij drong er op aan, dat geen der beide partijen gebruik zou maken van haar betrekkingen met Engeland om een dergelijken voorrang boven de andere te ver krijgen. Eerste Kamer. Vergadering van Dinsdag 28 April, nam. 81; uur. Voorzitter: J. J. G. baron van Voorst tot Voorst. Het gouden huwelijksfeest van den Voorzitter. Ingekomen is een telegram van den heer en mevrouw van Voorst tot Voorst te Arnhem, houdende dankbetuiging voor de door de Ka mer hun toegezonden gelukwenschen bij gele genheid van hun gouden huwelijksfeest. Dc Voorzitter zegt, dot als het geoor loofd was buiten de agenda om een punt aan de orde te stellen, hij dc leden hartelijk zou willen bedanken voor hun gelukwenschen. Reeds deed hij dat allen persoonlijk en dus kon hij dit thans achterwege loten. (Applaus). Regeling van werkzaamheden. De Voorzitter stelt voor Woënsdag in openbare behandeling te nemen ecnigc ont werpen, waarvan nr. 1 dit der richtige heffing von belastingen is. Conform besloten. Dc vergadering wordt verdaagd tol Woens- dug 29 April, voorm. 11 uur. Berichten. Aon de Staatscourant van hedenavond ont- lcenen wij óe volgende Kon. besluiten benoemd tot rijkskeurmeester in bizondcren dienst E. A. Siebelink, directeur van den vleeschkeuringsdienst te Bergen op Zoom; benoemd tot officier in de Oranje Nossou- orde Ft P. de Rieu, inspecteur der spoorweg postkantoren te Utrecht cn H. L. Dik, inspec teur der P. T. T. te Leeuwarden; op verzoek wegens langdurigen dienst ont slagen uit den zeedienst met pensioen de hoofdofficier van administratie 2e kl. G. \V. Erfmonn; bevorderd tot hoofdofficier der administratie 2e klasse H. B. van Dam, thans officier der ad ministratie le klasse; tot officier der admini stratie le klasse*G. J. Jobsis, thans officier der administratie 2c klasse; bevorderd bij Óen pensioenraad tot hoofd commies P. C. de Koek, mr. E. G. van Bisselick en J. F. Stapel, allen thans commies. op verzoek eervol ontslagen A. J. van San ten als commissaris van Politie Amsterdam H. A. Bcets als notaris te Utrecht benoemd tot commandant van het 4de regi ment Infanterie de luitenant-kolonel C. C. de Gelder van dit wapen, commandant der lsto School voor Verlofsofficieren der infanterie op verzoek eervol ontslagen de reserve-eer- ste-luitcnants D. Lenderink van hef 19e reg. Infanterie, W. J. Slcddering von het 8ste reg. Infanterie cn de reserve-tweede-luitenant R. P. J. Vundering van het Regiment Wielrijders, laatstgenoemde wegens lichaamsgebrekende eerste luitenants A. von Sluiters en A. N. van Mill beiden van het Wapen der Genie benoemd bij het wapen der Genie bij hun tegenwoordig korps, tot eerste-luitenont de iweede luitenants J. P. T. H. Makkink en H. T. J. M. Lohmeyer, beiden van het regiment Ge nietroepen vergunning verleend tot het aannemen en dragen van de ordeteekenen von Officier van het Legioen van Eer hem -geschonken door den president der Fransche republiek aan den lui tenant-kolonel van den Gencralen Stof P. J. van Munnekredc, Chef van den Staf dor IVe Divisie. PRINS EN PRINSES ASAKI IN ONS LAND. Bezoek oon H. M. de Koningin- Moeder, het Mauritshuis en het Vredespaleis. Hedenochtend ten half tien heeft H. M. de Koningin-Moeder den Jopanschen prins en prinses Asaki ten Haren Paleize ontvangen. De prins en prinses waren vergezeld door den generaal Ohiro, die tot hun gevolg behoort. Na het bezoek aan d'e Koningin-Moeder re den de prins en prinses met hun gevolg cn de leden der Jopansche legatie in gesloten auto's uit tot het maken van een rijtoer, waar bij achtereenvolgens werden bezochthet Mauritshuis, het Vredespaleis, de badplaats Scheveningcn en het Paleis in het Bosch. In het Mauritshuis werd het hooge gezel schap ontvangen cn rondgeleid door. den di recteur prof. dr. Martin. De vorstelijke perso nen vertoefden er een klein uur en toonden op hun rondgang door het Koninklijk Schilderijen- Kabinet groote belangstelling voor de werken van de beroemde meesters. Bij hun bezoek aan het Vredespaleis werden de prins en prinses ontvangen en rondgeleid door den bibliothecaris dr. Ter Meulen en door Prof. Oda, rechter in het Permanente Hof van Internationale Justitie. AHeteerst werden de

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1