R.VAN DENBURG ^IBOHREMEIIISPRUS f"3 7?^ TT „DE EEMLANDER" PRilS DER ADVERTEHTiEM met inbegrip van een PIANOHANDEL L. KLEIN PBA1JQHANDEL Uitgebreide muziekhandel Alle editie's Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe - Loketten Wollen Mantelcosfuums L' HIRONDELLE" BINNENLAND. EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK 23e Jaargang No. 256 ioort f 2.10, idem franco per post f I—i per week (met gratis rerrekering Iepen ongelukjes) f 0.17*, afzonderlijke nummert -f C$5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vrijdag 1 Mei 1925 DIRECTEtJfMOTQEVEB; J. VALKHOFF. !i- BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTAEKEHINO N'. 47810. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie- ,'.v- dingen en Licidadigheids-adTettentiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordecligc bepalingen voor het advcrlceren- Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op TEL.IMT. Sta. aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN HINDENBURG TOT ji RIJKSPRESIDENT. Hindenburg neemt de verkiezing aan. B e r 1 ij n ,30 April {V. D.). Hindenburg Keeft zich officieel bereid verklaard de benoe ming tot president van Duitschland te aan vaarden. i-ikir Schiele naar Hannover, De Berliner Lokalanzeig-er verneemt uit Han- hover, dat men daar gisteren Schiele, den mi nister van binnenlandsche zaken verwöchttq, die overleg zou komen plegen met Hindenburg. Een brief van Marx aan __T Von Hindenburg. ►$s-' B e r 1 ij n, I Mei. (V. D.) Men is overgegaan tot 'het publiceeren van een brief van den ver slagen candidaat voor het rijkspresidentschap Marx aan Von Hindenburg. De katholieke staatsman wenscht Von Hindenburg daarin ge luk met zijn overwinnig, doch waarschuwt hem om een waar demovraat te blijven cn zich niet in te laten met de extremistische elementen, die 'hem naar de monarchie willen drijven. De republikeinen vreezen Von Hindenburg niet. Zij waaxdeeren hem als een man van zijn woord en zij zullen zich betrekkelijk veilig ge voelen, als de veldmaarschalk zijn constitutio- neelen eed zal hebben afgelegd Zoolang Von Hindenburg in leven blijft er is nauwelijks iemand in Duitschland, die gelooft dat hij zijn vollen ambtstijd zal doormaken gelooft men algemeen, dat de republiek veilig zal zijn. Maar zijn dood of ontslag kan het gevolg hebben, dat de monarchisten het dictatorschap in han den zullen nemen. De extremistische elementen onder Von Hindenburg's volgelingen, die daar voor werken, dienen geducht in de gaten te ■worden gehouden. Deze gevoelens waren de oorzaak van de verklaring van den leider van het centrum Marx, dat de republikeinsche coo- .litie voortdurend moet strijden voor de be scherming van de grondwet van Weimar. Een manifest van dr. Marx. De gewezen rijkskanselier Marx heeft tot de pejrtijen en kieezers van het volksblok een ma nifest gericht, waarin hij o.a. zegtHet is mij een diepgevoelde behoefte de ruim 13)4 mil- lipen Diritsche mannen en vrouwen, die op den verkiezingsdag met mij zich oprecht vóór den repubükeinsch-democratischen staat hebben verklaard, hartelijk te danken. Wij moeten de wereld thans het bewijs leveren, dat de Duit se! ie republiek in den jongsten verkiezingsstrijd niet het onderspit heeft gedolven» dat in Dti-kschland de geest van waarachtige demo- era feche en nationale gezindheid levend is ge bleven en dat wij vasthouden aan het besluit, om langs den weg van eerlijk overleg met do andere volken tot een pacificatie van Europa te getniken. Mara wijst verder in zijn manifest op de noodzaak de republiek te steunen en besluit j Ons yereenigt de wil ons geheele openbare leven ïuet dezen geest te doordringen en de millioencn landgenooten, die lijden onder den druk diw bezetting, te bevrijden. Geen offer mag ons te groot zijn om hun en het geheele vaderland de vrijheid te verschaffen. Voor deze hoofddoeleinden strijden wij gemeenschappelijk voort. Voor hot vaderland onze liefde en onze arbeid I f» DE REDE VAN LUTHER. Wat de Temps daarvan zegt De Tempts, die de rede van Luther bespreekt, schrijftE<m waarborgpact zou alleen gesloten kunnen worden in het kader van een intact vredesverdrag en zou dientengevolge het rijk niet kunnen ontheffen van een doeltreffende ontwapening op de voorwaarden, waarvan de ontruiming -y-an de Keulsche zono afhankelijk blijft. In alle hoofdsteden wenscht men oprech- telijk een gelukkige oplossing ven het ernstig probleem, maar men zou er zich niet over kunnen verwonderen, dat te Parijs en te Brus sel de vaste v/il bestaat zich te laten foppen. v Volledige overeenstemming moet tusschen de geallieerden worden verkregen, voordat er in beginsel sprake- mag zijn van een accoord met Berlijn. Duitschland moet tot den Volkenbond worden toegelaten met alle verplichtingen, die deze toelating medebrengt, alvorens het voor gestelde pact in werking kan worden gesteld, laat ons thans voorloopig vaststellen, dat blij- keir* de doOr Luther gehouden rede, de Duit- sche regeering Kaar voorstellen handhaaft cn den wensch te ke-nnen geeft de besprekingen te bespoedigen. Rest nog te weten, of zij op recht is, ol dat er eenvoudig sprake is van een .menoeuvre, teneinde te verhinderen, dat de be dreiging, die de verkiezing van Hindenburg be- teekent, Engeland doet terugkeeren tot de ge dachte, dat een defensief pact tusschen Enge land, Frankrijk en België de eenig werkelijk- doeltreffende formule is voor het Westen, wanneer de slechte trouw van Duitschland het sluiten van een uitgebreid pact onmogelijk maakt De indruk in Amerika. B e r 1 ij n, 3 0 A p r i 1. (V. D.) In politieke kringen in Washington gelooft men, dat de Woensdag j.l. afgelegtde verklaringen van rijks kanselier Luther tot internationale besprekin gen zullen leiden en Von Hindenburg zullen nopen zijne politieke richtlijnen precies be kend te maken. EEN REDE VAN BRAUN IN DEN PRUI- SISCHEN LANDDAG. In de gisteren gehouden zitting van den Prui- sischen Landdag heeft minister-president Broun een rede gehouden, waarin hij o.a. verklaarde, dat hc* mogelijk moest^zijn op den door hem ingeslagen weg een nieuwe tot werken in staat zijnde regeering tot stand te brengen. Indien dit niet ging, don bleef er niets anders over dan de ontbinding van den Landdag. Hij hoopte echter, dat deze een zoodanige houding zou aannemen, dat Pruisen voor een nieuwen ver kiezingsstrijd gespaard zou blijven. Indien het Duitsche volk tot rust moet komen, aldus spr., verzoek ik den heeren om vrede. De strijd om den bestaanden republikeinschcn staatsvorm moet eindelijk een ophouden. Een volksge meenschap, zoo verklaarde Broun nog, waar de soc. democratie reeds bij voorbaat buiten wordt gesloten, is geen volksgemeenschap en is ook van rechts niet ernstig bedoeld DE PRUISISCHE LANDDAG VERDAAGD. De Pruisische Landdag is verdaagd tot 8 Mei, op welken datum over de motie van wan trouwen der Duitsch-nationalen zal worden ge stemd. TER BESCHERMING VAN DEN DUITSCHEN LANDBOUW. De rijksdag-fractie van de Duitsche Volks partij heeft een voorstel ingediend, waarin aan de rijksfegeering wordt verzocht, ten spoedig ste douane-maatregelen te nemen tot steun van den Duitschen landbouw HET DUITSCHE KOLENSYNDICAAT. Gisterenavond besloten de kolenbezitters in het Roergebied definitief tot oaneensluiting in het kolensyndicaat op de basis, die reeds ge durende vele maanden werd voorbereid. Er ontbreken nu nog slechts de handtcekeningen van twee mijnen, die vóór Dinsdag moeten worden gesteld, door anders ook de andere handtcekeningen weer van onwaarde worden. i DE ZAAK-BARMAT. Geneeskundig onderzoek van twee der Barmat's. Julius en Henri Barmat zijn ernstig onder zocht om na te gaan of hun gezondheid een verder verblijf in het huis van bewaring kan verdragen. Zij zullen beiden ter observatie naar de Charité worden overgebracht. FRANKRIJK. DE CENTRALE RIJNVAARTCOMMISSIE. De centrale Rijnvaartcommissie heeft haar standpunt vastgesteld' ten aanzien van het Zwitsersche normalisatieplan en het Fransche plan voor een lateraal kanaal Straatsburg- Bazel in een nieuw besluit, dat den vorm heeft van een compromis. Zwitserland en Nederland hebben zeker voorbehoud gemaakt. ENGELAND. PRINS GEORGE NAAR CHINA. Prins George, die thans geheel hersteld is van een onlangs ondergane operatie, i§ gisteren uit Londen vertrokken op weg naar de Chinee- sche wateren, om zich aan te melden op zijn schip, de Hawkins. Hij zal over land naar Mar seille reizen, waar hij zich aan boord van Malwa zal inschepen. EEN BENOEMING VAN HODGES. Londen, 30 April. (H. N.) Uit Brussel wordt gemeld, dat de internationale mijnwer kerscommissie Frank Hodges tot permanent secretaris heeft benoemd. EEN ONDERSCHEIDING VOOR FITZ ALAN. Londen, 30 April. (H. N. Draadloos.) De koning heeft Burggraaf Fitz Alan tot ridder in de orde van den kouseband benoemd. Fitz Alan, die een vurig katholiek is, was van 1921 tot '22 onderkoning van Ierland en heeft zich ook in den Zuid-Afrikaanschen occlog on derscheiden. DE BEGRAFENIS VAN SIR E7RE CROWE. Londen, 30 April. (H. N. Draadloos). De begrafenis van sir Eyre Crowe, den perma nenten onder-staatssecretaris voor buitenland- sche zaken, zal morgen in alle stilte op het land plaats hebben. In overeenstemming met den door hem te kennen gegeven wensch zullen slechts leden van zijn familie er bij tegenwoor dig zijn cn zal er geen lijkdienst in Londen plaats hebben. Op het ministerie van buiten- landsche zaken zal de vlag halfstok waaien. EENGEHEIMZINNIGE KOFFER. Londen, 30 April. (H. N.) De politie heeft in het West Central district een groote koffer in beslag genomen, gevuld met opium, cocaïne, morfine enz. De hoeveelheid was vol doende om duizenden te vergiftigen. Naar den eigenaar van den koffer wordt gezocht. IERLAND. MISS MAC SWINNE'/'S PROPAGANDA IN AMERIKA. Londen, 30 April. (H. N.) Uit New-York wordt gemeld, dat Miss Mary Mac Swinney ge dreigd heeft tot een hongerstaking over te gaan, indien de Amerikaansche autoriteiteri haar op haar propagondareis voor de Iersche republiek moeilijkheden in den weg zouden willen leggen. SPANJE. EPIDEMIE DOOR EEN DOODEN WALVISCH. In een dorpje nabij Vigo is een doode wal- visch aangespoeld. Als gevolg hiervan is een epidemie uitgebroken, waardoor heelc gezin nen ziek zijn geworden. ITALIË. DE ONDERDRUKKING DER I MEI-VIERING De Gioinale d'Ialia meldt, dat de politie in verschillende steden is opgetreden om de pro paganda voor de 1 Mei-viering te beletten. Volgens de Epoca is de fascistische militie oveT geheel Italië gemobiliseerd. RECLAMES. Prijs I3 regels 3.U5, elke regel meer 1.—. UTRECHTSCHESTRAAT 44 cord at U zich een piano aanschaft, zijt gij aan U zelf ver plicht ons magazijn te komen bezichtigen. U kunt bij ons tegen lagen prijs een eerste klas Instrument bekomen, op zeer aannemelijke voorwaarden. ARNHEMSCHE STRAAT Gevestigd sedert 1387. voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht Mo. 4 - Telefoon 3G4 Zie de Etalages 13-18 Langestraat - AMERSFOORT jj ZUID-SLAVIE. f MINISTERJEELE CRISIS. Pasjitsj heeft Woensdag het ontslag van het kabinet aan den koning aangeboden. Deze heeft hem belast met het afdoen van da loopende zakén cn de vorming van een nieuw kabinet. fr BULGARIJE. DE GISTING IN BULGARIJE. De verklaringen van Chamberlain. Omtrent de verklaringen, door Chamberlain in het Lagerhuis afgelegd, wordt nog nader ge meld, dat kolonel Wedgwood, die dezer dagen een bezoek bracht aan den Balkan, in het La gerhuis den minister van buitenlondsche zaken vroeg een verklaring of te leggen over den toe stand in Bulgarije, met name ten aanzien van de toegestane vermeerdering van het leger of de politie en eventueele repressailles, die bij den staat van beleg plaats grijpen. Chamber lain antwoordde: De gezantenroad, handelende volgens ontvan gen instructies, heeft machtiging verleend tot tijdelijke verhooging van de gewapende macht van Bulgarije met tienduizend man, doch al leen op de uitdrukkelijke voorwaarde, dat deze extra mannen vrijwilligers moeien zijn en dat zij op zijn laatst tegen 31 Mei moeten worden af gedankt, of wanneer de toestand daartoe reden geeft, vroeger, ter beslissing van den gezanten- raad. Engeland heeft niet opgehouden de Bul- gaarsche regeering te waarschuwen tegen even tueele daden van willekeurige weerwraak of on-r derdrukking van de constitutioneele oppositie. Wij beseffen, dat een dergelijk gevaar zeer wel mogelijk is en de Bulgoarsche- regeering is ge heel op de hoogte van de meening der Britsche regeering en van den ongelukkigen indruk, dien een politiek van weerwraak op de open bare meening in Groot-Britannië zou hebben. In antwoord op een vraag van een ander lid, n.l. of een langere dienstperiode van de extra-mannen wenschelijk zou zijn, antwoordde Chamberlain: Wanneer de extra-mannen langer noodig mochten zijn dan den termijn, door den gezanteraad bepaald, kan de zaak ongetwijfeld opnieuw in overweging worden genomen, maar ik zelf betwijfel het ten zeerste, of een groote militaire macht noodig is ter behandeling van een zaak, die wij in Groot-Britannië in de eerste plaats als een zaak voor de politie zouden beschouwen. De communistische propaganda- centrale te We enen. Uit Londen wordt d.d. 30 April aan het Hbl bericht Ter weerlegging van de verklaring van den Oostenrijksche gezant te Londep, volgens wel ke te Weenen geen centrale voor communisti sche propaganda in de Dona u-landen bestaat, publiceert de Daily Teegscph uitvoerige bizon- derheden omtrent Wcensche organic?.tie, waaraan wij het volgende ontleenen .,De pogingen om een cornmunistischon op stand in Bulgarije, en in andere landen van den Balkan, te verwekken, doteeren, voor zoovel kan worden nogegaon, reeds van October 1923, toen de Bulgaorsche communist Charlakof, vroeger afgevaardigde in het Bulgaorsche par lement, uit Moskou via Berlijn naar Weenen kwam met een aanbevelingsbrief van Trotzki. Onmiddellijk na zijn oonkomst stichtte hij het communistische blad Robotnitsjcski Wjcstnik en .publiceerde een brochure „De misdaden der fascistische rcgceringen jegens het Bul goarsche volk", met den ondertitel „Een rap port van dc buitcnlnndsche commissie tot hulp verleening aan het Bulganrsche volk over do witte terreur in Bulgarije tijdens en na den volksopstand van September". Het blad en do brochure stonden op naam van den Oosten- rijkschen communist Otto Benedic, doch het onderzoek heeft onomstooteüjk vastgesteld, dat Charlakof de schrijver was. Deze 'geschriften waren bestemd om in Bulgarije té worden bin nengesmokkeld. Tegen het einde von 1925 be reidde het te Weenen gevestigde Balkon-comi té reeds een krachtige agitatie in verschillende Balkan-stoten voor. Op 15 Januari 1924 ver scheen een nieuw orgaan, het „Bulletin van do communistische Balkan-federatie", dot z.g. werd uitgegeven door Joseph Grün. Dit tijdschrift publiceerde o.a. een uitvoerig verslag von do zesde bijeenkomst van de communistische Bal. knn-federatic, welke in December 1923 te Ber lijn plaats had. Bij een ingesteld onderzoek bleek, dat de federatie Weenen tc-t zetel had gekozen van haar bestuur, dat uit acht leden bestond, o.w. drie Bulgaren, n.l Dimitrof, Isa- kof en Ko'orof. Het „Bulletin" werd daarop verboden. In den zomer van 1924 werd dc propaganda voortgezet op Pan-Slavischen grondslag. De Derde Internationale wendde zich thans tot boeren, omdat het aantal fabrieksarbeiders in den Balkan niet groot genoeg werd geacht om met succes een revolutie te beginnen. De emi gratie-commissies te Wccncn, Praag en Bel grado werden voor de communisten 'gewonnen. Daarop verscheen een nieuwe agent van do Derde Internationale, Goldstein. 'Hij stichtte to Weenen het Russische Balkan-comité ondeï bescherming von de Sovjet-missie. De Sovjet gezant te Weenen wcnschto toen dc verschil lende organisaties te vereenigen. Goldstein ontving voor dit doel 50 000 gouden roebels uit Moskou." Dc vervolging der samenzweerders Volgens een bericht uit Sofia wordt in de aan den krijgsraad voorgelegde akte von be schuldiging vastgesteld, dat de aanslag op de kathedraal, evenals die op den koning cn de inval van ongeregelde benden op Bulgoarsch gebied het werk is van een. complot, dot on der deelneming van gedelegeerden von het communistische geheime comité werd geleid door leden von den boerenbond, die voorstoh- ders van het eenheidsfront zijn. De ontploffing in de kathedraal werd niet ten uitvoer gelegd door Minkof, maar door den technicus Abradjcf. Behalve deze zijn aan geklaagd de koster Friedmenn, verder Gront- sjorof, Pctrini, Kossowski, Kohef en Dimitrof. Van hen bevinden cr zich slechts twee in handen der justitie, de anderen zijn gevlucht of gedood. In de akte van beschuldiging wordt de dood straf geëischt tegen deze beklaagden en bo vendien gevangenisstraffen tot acht jaar voor twee andere beklaagden. NOORD-AFRIKA. DE ONRUST IN FRANSCH-MAROKKO. Volgens een bericht uit Rabat hebben in Fransch' Noord-Marokko de luchtstrijdkrachten afdeelingen vijanden aangevallen en zeer ge voelige verliezen toegebracht. Zij hebben op de heuvels van Leben een sterke Riffijnsche horko ontdekt waarbij zich zekere gedeelten van stammen uit het grensgebied van de Fransche zone bevonden. Dc troepen stean klaar om zich in deze streek tegen eiken inval van de Rif- kobylen te verzetten. Maar naar het Oosten, in de streek v^n Kiffone, hebben dc Franschen met groote verliezen een aanval van Rifkabylen en afdeelinge uit Ghegnaia afgeslagen. EGYPTE. HET KABINET-ZIWAR VAN GRONDWET SCHENNIS BETICHT. Aan koning Foead is een memorandum aan geboden, geteekend door drie honderd, in alle deel en des lands woonachtige, advocaten, waarin zij verklaren, dat de twee op elkaar gevolgde kabinetten-Ziwar zich hebben schul dig gemaakt aan een reeks scheidingen van de grondwet, met het gevolg dat de Kamer van Afgevaardigden niet bestaat. VEREENIGDE STATEN. W' HET POKKENGEVAAR. In verbond met de heerschende ongerust heid over het optreden van pokken, is.al dus een bericht uit Washington aan alle regeeringsambtenaren, ten getale van 65.000, het officieele verzoek gedaan, zich te laten in enten. Vernomen wordt, dat president Coo- lidge een van dc eersten was om aan het ver zoek te voldoen. Sedert 2 Januari zijn te Washington van 54 gevallen 19 met den dood geëindigd. EEN DRIEVOUDIGE TERECHT STELLING. In New York vond gisteravond in de Sing- song-gevangenis dc' drievoudige terechtstelling pluats van de gebroeders Morris cn Joseph Diamond en John Forino, die op twee loopers een moord pleegden bij klaarlichten dng in een volle Brookliikstraat, nu een jaar gclcdcru 0 Eerste Kamer. Donderdag werd dc behandeling van het wetsontwerp inzake dc toekenning van een ren teloos voorschot aan de tramweg Zutphen— Deventer voortgezet. Minister van Swaay verdedigt het ont werp het gaat om een oud plan, n.l. dc ver lenging van de lijn Emmerik—Zutphen naar Deventer. Het wetsontwerp wordt nn re- en dupliek aangenomen met 28—9 stemmen. Z.h.s. worden aangenomen de wetsontwerpen tot onteigening voor de verlegging van den Rijksweg Utrecht—de Grebbe en verstrekken von een bedrog uit Rijkskas voor den tramweg Velp—Arnhem. Aon de orde is de interpellatic-Stenhuis over de maatregelen tot werkverschaffing. Minister Ruys de Beerenbrouck heeft niets vernomen von verwijten van onge schoolde arbeiders naar armbesturen. Emigratie blijkt steeds meer noodzakelijk. De heer Haozcvoct (r. k.) betoogt, dat de werkloosheid te veel wordt beschouwd als ar menzorg, inplaats van sociale voorzorg. Spr. zal na de verkiezingen de regeering nader in- tcrpelleeren. Dc heer Vorkouteren (c. h.) bestrijdt den heer Stenhuis. Spr. zegt, dat vroeger onze jongens niet zoo bang ivoren om van huis te trekken. Ook moet niet door roekclooze sta kingen het werk worden weggegooid. De heer S m e c n g c (v. b.) verwacht niet veel von z.g. „binnenlandsche emigratie". Er zijn in Drenthe r.og wel wcrkobjcctcn te vin den. De heer Polak (s. d.) bestrijdt den heer Verkouteren. Werkloosheid is een maatschap pelijk verschijnsel cn dus is de Staat tot steim geroepen. Minister Ruys verklaart het advies der com missie v-oor economische politiek binnenkort te verwachten. De vergadering wordt verdaagd tot 12 Mei a.s. Tweede Kamer. In de zitting vun Donderdag werd besloten a.s. Donderdag te behandelen het ontwerp tot wijziging der 'Arbeidswet (arbeid in bakkerijen). De heer Ter L n u n (s. d.) verzocht mede werking om het ontwapeningsvoorstel der S. D. A. P. spoedig in do afdeelingen le doen onderzoeken. De Voorzitter zol het verzoek overbren gen aon de Centrale Afdeeling. Het ontwerp tot wijziging der Invaliditeits wet wordt aangenomen met 47 tegen 13 stem men. Aan de orde is het ontwerp tot wijziging der voorwaarden ter verkrijging van eene be voegdheid tot uitoefening der Tandheelkunde. Mevrouw de Vries— Bruins s. d.) heeft een amendement ingediend, om een kleine groep zeer bekwame tand-technici dc bevoegdheid von tandartsen te geven op advies van een des kundige commissie. De heer Boon (v. b.) bestrijdt het amende ment. Spr. had liever gezien, dat de minister het ontwerp had uitgestrekt lot lechnici van vóór 1920, doch die van vóór 1915 zijn met het ontwerp volledig geholpen. De heer Scheurcr (a. r.) betoogt, dat dit ontwerp is te beschouwen als een aanvulling van'de wet van 1913 om onbillijkheid te her stellen. Het amendement De Vries—-Bruins geeft aon enkelen een volledige bevoegdheid, maar ontneemt aan onderen niets, door weinigen of niemand in staat zol zijn examen of te leggen. De heer S c h a p e r (s. d.) bestrijdt het amen dement De Vries—Bruins, omdat hij examen onmogelijk acht. De heer Oud (v. d.) bestrijdt het nnjfnde- ment. Belanghebbenden vrugen niet om volle dige bevoegdheid Mej. K a t z (c. h.) meent, dat men de wets overtreding, die gedurende jaren heeft plaats gehad, niet mag sonctionneeren. De heer D u y s (s. d.) acht het examen uit den booze en wil hoogstens een onderzoek naar practische bekwaamheid. De minister wijst erop dat het gaat om personen die vóór 1913 reeds de tandprothese uitoefenden en dat voor hen <lie op dien ieef- tijd zijn een examen bezwaren oplevert. Het amendement wordt verworpen met 56 tegen II stemmen Het ontwerp wordt z. h. st aangenomen even els het ontwerp tot toetreding tot ós conventie van Tanger. Bij het ontwerp tot invoering van het nieuwe wetboek van Strafvordering stelt dc heer KI e fi re k o p e r de vraag, of het instituut van een politierechter wel ongewijzigd kan worden in gevoerd. De nadruk moet meer ge'egd worden op het schriftelijk vonnis en duidelijke bewijs middelen. Dc heer Van Sasse van Ysselt wenscht overlegging van een schriftelijk vonnis aan den opperrechter. Minister Heemskerk zal met de procu- reus-generaal overleg plegen omtrent het aan brengen van zaken bij den politierechter alleen •an eenvoudigen aard. Schriftelijke opstelling an vonnissen zou de bespoediging niet ten goede komen. De heer Van Sasse van Ysselt verde digt een amendement om te laten vervallen het voorschrift, dat den beklaagde moet worden medegedeeld, dat hij niet behoeft te antwoor den op hem gestelde vragen. Minister Heemskerk voelt niet veel voor dit amendement, dat evenwel wordt aangeno men zonder stemming, evenals het ontwerp cn het ontwerp tot wijziging der loterijwet. Dc vergadering wordt verdaagd tot Vrijdgg.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1