Waterglas voor het inleggen van Eieren Een Radio-Ontvangtoestel iBONNEMEHTSPRUS rj .T Langestraat 23 - A. VAN DE WEG - Amersfoort is een Muziek-lnstrument PIANOHANDEL L. KLEIN OCCASIONS. FA. R. VAN DEN BURG, I FEUILLETON. „DE EEMLANDER" BUITENLAND. DAMES en MEISJES REGENMANTELS W. K. VAN ROSSUM TWEE BESPEELDE IBACH PIANO'S De Terugkeer ran Klompvoet. 2de Jaargang No. 25» foort 2.10, idem trcnco per poet f 3lper week (met gratie rerrekenng oegelekkca) 0.17*. aixoaderlijke numaen 1 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUR'UITeEVEB: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. 919. Dinsdag 5 Mei 1925 PRIJS DER ADVERTENTIE!! met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0.25, dtenstaanbie- dingen en Ucldadigheids-adveitcntiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan xeci voordcclige bepalingen voor bet adverlcexca. bene circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. i DU1TSCHLAND. i DE RIJKSPRESIDENTSVERKIEZING. B e r 1 ij n, 4 Mei. (V.D.) De ReicKswahllei- ter heeft vastgesteld, dat de definitieve resul taten der rijkspresidentsverkiezingen met de voorloopige cijfers overeenstemmen. Proclama tie der verkiezing kan eerst volgen nadat het Wahlgerichtshof zijn goedkeuring hieraan ge hecht heeft. Daar als gevolg van verschillende formaliteiten de ambtsaanvaarding <3oot den nieuw-tgekozen rijkspresident Von Hindenburg voor het oogenblik nog niet luogelijk is, zal de rijkspresident e.i., dr. Simons, op uitdrukkelijk verzoek van Von Hindenburg deelnemen aan de feestelijkheden, verbonden aan de opening van het Duitsch Museum te München. De Maandag weder te Berlijn aangekomen rijks kanselier zal zich vergezeld van eenige zijner ministers Dinsdag naar München begeven. k HET KABINET-BRAUN. Gisteren heeft de intorfractioneele commis sie der linksche partijen uit den Pruisischen landdag een zitting gehouden, waaraan ook minister Braun deelnam. De meerderheid zou er voor zijn geweest den Landdag te ontbin den, wanneer het kabmet-Braun a.s. Vrijdag weer een nederlaag zou lijden. Minister Braun zou 'het hiermee eens zijn. MARX ONGESTELD. B e r 1 ij n, 4 Mei. (H. N.) Dr. Marx lijdt aan griep HET PENSIOEN VOOR MEVROUW EBERT. In den Rijksdag is een door alle partijen, behalve de communistische, gesteund ontwerp ingediend betreffende het pensioen voor de weduwe van den rijkspresident. Volgens dit ontwerp zal de weduwe van den rijkspresident, indien hij tijdens zijn functie sterft, een pen sioen krijgen ten bedrage van de helft van het honorarium van den overledene; zijn wettige of gewettigde kinderen zullen in verhouding tot dit bedrag een uitkeering krijgen volgens de wet betreffende de nabestaanden van ambte naren. Deze bedragen zullen nog vermeerderd wor den met den kinder- en duurtetoeslog, die aan nabestaanden van ambtenaren toekomen. De wet zal geacht worden op I Januari 1025 te zijn ingegaan. V DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Kutisker ziek. Iwan Kutisker heeft Zaterdag in de Charité, waarheen hij een week geleden is overgebracht, een beroerte gekregen. Zijn toestand is Zondag wel vooruitgegaan, maar hij verkeerde giste ren niettemin nog in levensgevaar. BELGIE. COETERMANS OVERLEDEN. De bekende juwelier Coetermans is gisteren te Antwerpen overleden. FRANKRIJK. HET FEEST VAN JEANNE D'ARC. Verbod van optochten. In den ministerraad heeft Briand gisteren zijn collega's mededeelingen gedaan omtrent den buitenlandschen toestand. De raad besloot op 10 Mei, het nationale feest van Jeanne d'Arc, alle optochten te ver bieden. STAKING VAN HET VERVOERBEDRIJF TE PARIJS Op een bijeenkomst van het personeel van het vervoerbedrijf te Parijs en naaste omgeving werd tot algemeene staking besloten wegens de weigering van de directies om zich te verbin den geen strafmaatregelen te nemen tegen de leden van het personeel, die op 1 Mei gestaakt hadden en wegens de weigering de genomen strafmaatregelen in te trekken Uit Parijs wordt d.d. 4 Mei nader aan de Tel. bericht: Voor morgen (Dinsdag) wordt een gedeelte lijke staking van het personeel der Porijsche trams en autobussen verwacht; 5000 arbeiders, conducteurs en bestuurders ven deze vervoer middelen hebben heden het werk verlaten, ten einde te beraadslagen over de stiaffen, die de maatschappij aan de stakers op 1 Mei wil opleg gen. Een delegatie begaf zich naar de directie, die zeide, dat allen zonder voorwaarden aan het werk konden gaan, behalve een 200-tal, waar van de dossiers nader zouden moeten worden onderzocht. De vergadering besloot met alge meene stemmen niet op dit voorstel in te gaan en kondigde daarop de algemeene staking aan. Het is echter mogelijk, dat de staking niet alge meen zal zijn en de directie verklaart, dat het verkeer geen groote hindernissen zal onder vinden. ENGELAND. DE TERUGKEER TOT DEN GOUDEN STANDAARD. Behandeling von het desbetref, fend wetsontwerp m 't Lagerhuis. Londen, 4 Mei. (H. N.) Het wetsontwerp voor den terugkeer tot den gouden standaard is voor de tweede lezing in het Lagerhuis in gediend door kolonel Guinness, den financiee- len secretaris van de schatkist. Hij wees er op, dat het wetsvoorstel niet het recht weder invoert om goud uit te voeren, doch de noodige bepalingen tot bescherming van den Engolschen goudvoorraad bevat, even als voor het handhaven van de wisselkoersen, verband met den nieuwen toestand, die thans zal ontstaan. De commissie voor den geldsomloop had zich tegen het voorstel verklaard om terug te kieren tot het in omloop brengen van ge munt goud in de binnenlandsche circulatie. Onder de tegenwoordige omstandigheden, al dus zeide hij, moeten wij met ons goud zuinig omgaan en wij kunnen niet toestaan, dat het in omloop komt. In het wetsvoorstel zijn daarom zekere be palingen opgenomen, in verband met het op schorten von de uitgifte van gouden munten Bepaald is, dot bankbiljetten of schatkist biljetten voor den duur van de koninklijke proclamatie niet op zicht tegen goud inwissel baar zijn. Ook wordt het tegenwoordige reoht opgeschort, dat ieder heeft om naar de bank van Engeland te gaan en goud in te leveren om te munten. Verder is voorgesteld, dat de bank van Engeland verplicht is goud in bedragen van niet minder dan 400 ons fijn niet te ver- koopen in gemunt goud, doch in baren van ongeveer hetzelfde gewicht als de baren, die uit Zuid-Afrika komen. Dit beteekent, dol het goud door de bank van Engeland ver kocht zal worden in eenheden van 1700, ter. wijl door de afmetingen van de baren zeker heid wordt verkregen, dat het goud voor al gemeen gebruik zal worden bestemd en dat het onttrekken van goud voor exportdoel einden zooveel mogelijk beperkt zal worden. Voorts geeft het wetsvoorstel aan de schat kist de bevoegdheid om te leenen voor opera ties, die in verband met den wisselkoers staan. De desbetreffende credieten kunnen voor ten hoogste twee jaar, te rekenen von het tijd stip af, dat de wet is aangenomen, worden afgelost. Onder deze bepaling zijn reeds twee cre dieten voorwaardelijk afgesloten, het eerste met de federale reservebank te New-York, welke op zich heeft genomen om aan de bonk van Engeland een revolving crediet van 200 milliocn dollar voor 2 jaar te verstrekken, het tweede met een syndicaat onder leiding Ivan de firma Morgan voor een revolving crediet van 100 millioen dollar voor twee jaar. De opmerkingen beantwoordende, dre tegen den terugkeer tot den gouden standaard zijn gemaakt, zeide Guinness, dot er, naar de re geering hoopte, geen werkelijk gevaar be staat, dat dit zal leiden tot verhooging van het bankdisconto en hoogere prijzen zal ver oorzaken. Zelfs indien de terugkeer tot den gouden standaard tot verhooging van het RECLAMES. Van 14 regels 2.05. elke regel meer 0.50 Wanneer U twijfelt aan goede Radio-muziek, dan verzoeken wij U beleefd eens te komen luisteren in onze magazijnen UTRECHTSCHESTRAAT 44 lederen avond van S%—71/. demonstratie. in Loden en Zijde-Popeline Verkrijgbaar voor f25.-. Alleen bij „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort In zwart gepolitoerd, mo derne uitvoering; voorzien Van ivoor klavier. Te zien in den Pianohandel van Arnh. straat. bankdisconto zou leiden, meent de regeering, dat de uitwerking daarvan op de prijzen juist omgekeerd zal zijn, wont, volgens de be staande theorie en de jongste ervaring, zoowel in Engeland als in de VeT. Stoten, wordt een stijging van het bankdisconto terstond beant woord door een daling van de prijzen in den groothandel. Guinness besprak ook de bezorgdheid van enkele leden der arbeiderspartij, dat de temg- keer tot den gouden standaard de werkloos heid en de malaise in den handel zal ver- grooten. Hij zeide, dat hem door personen, die des kundigen zijn op het gebied van de prijs beweging, verzekerd is, dat er geen bewijs is aan te voeren voor een gegronde bezorgd heid, dot de bestaande prijzen in Engeland zich zullen richten naar het peil in de Ver. Staten. Integendeel verdedigden zij de op vatting, dot Engeland reeds in hel stadium van pariteit van koopkrocht is gekomen. Guinness geloofde ook, dot op den langen duur zal blijken, dat de producenten in Enge land meer bij een terugkeer tot den gouden standaard zullen winnen dan de bankbelongen. Wat dc producenten thans noodig hebben, is voor alles vertrouwen. De productie wordt niet beïnvloed door de daling in de prijzen, die zich thans voordoet, doch door de onzekerheid, waarin de producenten verkeeren, dat de prij zen wellicht nog verder zullen dalen. Guinness geloofde, dat er werkelijk geen re den bestaat om te vreezen, dat nis gevolg von dit wetsvoorstel een ernstige prijsschommcling zal plaats hebben. Bovendien zullen, indien het Engclsche geld weer in een definitieve verhou ding tot het goud wordt gebracht, de produ centen het onschatbare voordcol von grootcro stabiliteit in de wisselkoersen ten opzichte van hun eigen geld hebben, zonder het risico en de uitgaven, die zij voor wissclkoersvcrzekeringen te doen hebben. De regeering geloofde, dot de producenten in staat zullen zijn hun contracten of te slui ten met het noodige vertrouwen, dot zij op het oogenblik niet hebben en dot de prijzen niet belangrijk zullen afwijken van de algemeene en stabiele beweging van de internationale goud prijzen over de gehcclo wereld. Bezwaren von Snowden. Snowden, dc kanselier van de schatkist in het vorige hrbeiderskabinct, diende een omen- dement in, dot het lagerhuis op 'het oogenblik niet kon toestemmen om over te gaan tot be handeling in tweede lezing van het jvetsvoor- stcl dat, door onnoodige overhaast den terug keer tot don gouden standaard te bepalen, wel licht den bestaanden ernstigen toestand met be trekking tot de werkloosheid en de handels- malaise nog erger zal maken. Hij zeide, dat het wel is waar de uitgespro ken politiek der elkaar opvolgende regcerin- gen, waoronder ook de vorige orbeidersregee- ring, is geweest, om zoo spoedig mogelijk tot den gouden standaard terug te keeren, doch hij beweerde, dat deze stap op het oogenblik niet kon worden genomen zonder ernstige ge volgen mogelijk te maken. Het is mogelijk, dot de prijzen in Amerika zullen stijgen en doordoor zou Engeland op het peil van prijzen in goud komen. Voor het succes van het plan hoopte hij, dot dit zal geschieden en don zou volgens zijn meening alle gevaar achter den rug zijn. Doch het is ook mogelijk, dat er een nog g-rootere dispari teit in de prijzen tusschen Engelond en de Ver. Staten komt en in dot geval zou Engeland voor gTootere malaise, een hooger bankdisconto cn grootere werkloosheid komen te staan. Home aon het woord. Sir Robert Home, de kanselier van de schat kist in het vroegere conservatieve ministerie, verklaarde dat, indien Engeland weigerde dezen stap te doen, dit een zeer nadeelige uitwerking op de waarde van het pond sterling in de we reldwisselkoersen zal hebben. Het zou een buitengewone bekentenis van zwakheid zijn, indien Engeland, dat zichzelf als het financieele centrum van de wereld be schouwt, verklaarde, dat het niet breid is, om dezen stap te doen. Hij beval de politiek van Churchill aan, welke besluit tot een onmiddel- lijken terugkeer tot den gouden standaard. Beschouwingen van Churchill. Churchill, de kanselier van de schatkist, zei de dat, indien Engeland van oordeel was, dot het pond sterling niot het anker is van een standaard, waarop iedereen kon cn mag ver trouwen cn waarop men ook in andere landen kan steunen, de zaken niet alleen von het En gclsche rijk doch ook van Europa wellicht ge makkelijk afgewikkeld zouden worden in dol lars inplaats in ponden sterling. Het risico, zoo wel op economisch als op sociaal gebied, ook gezien van het standpunt van het rijk, had hem overtuigd, dot Engeland zonder uitstel terug moet keeren tot den internationalen gouden standaard. Het is wel juist, dot een algemeene en overal ingevoerde aanvaarding van den gt>uden standaard voordcelig voor de Ver. Staten zal zijn, doch Churchill zag niet in, waarom ook Engelond daarvan niet zou profiteeren en mis schien in de bizondere omstandigheden van Engeland nog meer don de Vet. Staten. Het belang von het Engelsche rijk hangt niet of von dc Ver. Staten, doch beide landen zijn von elkaar afhankelijk. Er is gezegd, dat 300 mil liocn goud in dc kluizen in Amerika liggen. Ongetwijfeld zal dit goud zich niet op cenigs* zins grootere school verplaatsen, doch, als ge volg van de oonvaording van den gouden standaard in Engeland en andere landen, is het mogelijk, dot dit goud geleidelijk in beweging komt en als grondslag voor het crediet over do gehecle wereld zal dienen en een politiek von gezonde uitbreiding in den handel zal inleiden. In Engeland behoeft men niet te vreezen, voor wot men een hevigen goudstroom zou kunnen noemen. Dc arbeiders trekken hun omen- ment in. Churchill drong er ten slotte op aan de wet zoo spoedig mogelijk aan to nemen, daar het een zaak is van groot algemeen belong. Do regeering heeft dezen stop weloverwogen ge nomen. De beslissing kan alleen later beoor deeld worden cn niet door de onmiddellijke bcursschommelingcn, die er uit voortvloeien. Het amendement van de arbeiderspartij werd ingetrokken en de wet in tweede lezing behan deld, zonder dot er gestemd werd. MOOIE LUCHTVAARTPRESTATIES. Londen, 4 Mei. (H. N. Draadloos.) Een nieuw record in den burgerlijken vliegditnst is Zoterdog door kapitein Rogers van de British Imperial Airways gemaakt, door dc reis naar Zwitserland heen en terug, oen afstand van ruim 1000 mijl, in een enkelen dag of te leg- gen. Het vliegtuig steeg des morgens om 6 uur te Croydon op en vervoerde een hoeveelheid goud, voor Bazel bestemd. Het landde te Bazel om 12 18 cn om 1.30 steeg het met passagiers en bagage opnieuw op voor den terugtocht naar Londen, waar het 's avonds 7.25 oan- kwam. Ook een tweede vliegtuig heeft Zaterdag goud naar Zwitserland overgebracht, ter waarde van ongeveer 250.000. ITALIË. AFTREDEN VAN ALLE KAMERLEDEN DER OPPOSITIE? De Corriere della Sera zegt te weten,'dat zekere leiders der oppositiegroepen in het par lement de mogelijkheid onder dc oogen zien van een aftreden „en masse" van alle Kamer leden, die tot deze groepen behooren, teneinde de fascistische regeering te nopen nieuwe ver kiezingen uit te schrijven. OOSTENRIJK. DE KWESTIE DER AANSLUITING BIJ DUITSCHLAND. Te Wccnen heeft een betooging plaats gehad ten gunste van aansluiting bij Duitschland. On der de sprekers bevond zich de vice-bondskon- selicr Waber. POLEN. t f HET SPOORWEGONGELUK IN DEN 1 i'S POOLSCHEN CORRIDOR. De slachtoffers. Het getal dooden bij het spoorwegongeluk bij Stargard bedraagt 29. Alle lijken zijn thans M Het schoonst werk is voor een mcnsch te helpen waar hij kan. TEN KATE. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 17 „Be zal den dienst, dien U mij bewijst, niet vergeten," zei ik worm, „wanneer ik soms wc- derkeerig iets voor U doen kun „Jaa antwoordde hij langzaam, „ik ben vroeger eens voorgedragen voor de medailic van „the British Empire". Maar het Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft het geketst. Wanneer U eenigen invloed kont aanwen den „Wanneer Sir Robert mij nog goedgezind is," verzekerde ik hem, „zult U het krijgen. En misschien zou het ook wel een „Orde van the British Empire", kunnen zijn. Schrijf Uw naam en adres maar even voor mij op Toen wij op het dek kwamen, was de be manning bezig het schip klaar te maken om in zee te steken. Er was eenige beweging bij de brug. Garth en kapitein Lawless stonden bo venaan de lodder in druk gesprek met een keu rig uitziend jong man in een smetteloos wit pakje. „Hallo," zei de Vice-Consul, „dat is Custiin, Uw nieuwe dokter I" „Het heeft geen zin meer," zei Garth juist, toen wij do gToep naderden, „we zullen bin nen tien minuten weg moeten zijn, dokter, cn er is zooveel te doen aan dek, dat Uw vrien den maar in den weg zouden loopen „Maar mijnheer," drong de jonge mon aan, „ze zullen niet meer dan een oogenblik blij ven. Als aanzienlijke burgers van Rodriguez wilden ze graag de eer genieten van U te ont moeten, U een beleefdheid te bewijzen. Ze hech ten hier veel waarde aan zulke dingen en wan neer U weigert, ben ik bang, dot ze het zeer kwalijk zullen nemen Ik keek eens over boord. In een roeiboot on der aan do scheepsladder zalen drie, in ge- kleede jas gestoken, zwarte heeren, hun groo te, donkere oogen smeekend naar het dek van de „Naomi" opgeheven. „Vertel maar aan Uw vrienden," zei de mil- lionnair, „dat ik hun groote beleefdheid zeer op prijs stel en hoezeer ik het betreur, dat de omstandigheden mij verhinderen hun bezoek aan boord te ontvangen. Kapitein Lawless, de sloep van den Vice-consul I" Lawless gaf een bevel en terwijl de dokter de ladder afdaalde en tot de mannen in de boot sprak, nam de Vice-Consul afscheid en ging in zijn sloep. Vijf minuten latei zette de „Naomi", snij dend door de groene golven, koers naar de be groeide voorgebergten die den ingong van de haven vormden. Toen wij tusschen de haven hoofden doorvoeren, drong het doffe geluid van een geweerschot tot ons door. Op hetzelfde oogenblik kwam temidden van opspattend schuim een sloep de haven uitschieten, als een klein stipje in het schitterende groen van de zee achter het schip. Naast mij op de brug, stond Garth te lachen. „Daar komt het bevel tot in hechtenisne ming I" zei#hij. „Kapitein, moet die boot daar ginds ona achterhalen Lawless nam zijn sproeterige hond van het telegraaftoestel, dat de verbinding onderhield met de maohinekamer, en keek achteruit. „Hm I" bromde hij, „niet aan dezen kont va* de hel I En aon den onderen ook niet HOOFDSTUK VIII. Dr. Custrin. Het was eerst tegen dinertijd dat ik dien avond gelegenheid had kennis te maken met Dr. Custrin. De „Naomi" stoomde voort in den gloed van den prachtigen zonsondergang en de warme glans van den wegstervenden (lag streed met het zachte licht van de elcctrische kandelabres op de gedekte tafel, toen ik den salon binnenkwam. Garth stelde mij voor aan den dokter. Hij was een kalm, vriendelijk jong man met haai als zwart satijn en een keurig verzorgden, klei nen zwarten knevel. Zijn handen en voeten wa ren klein en welgevormd cn hij zou bijna iets vrouwelijks gehad hebben, als zijn houding voor het overige niet zoo flink was geweest, zijn donkere oogen zoo stoutmoedig en zijn stem zoo aangenaam. De afstand tusschen de oogen was niet heel gTOOt en ook de stand var- de neusvleugels deed mij vermoeden ik heb wel eenigen kijk op dergelijke dingen dat hij, zooals zijn naam ook uitwees, waarschijn lijk van Joodsche afkomst was. Tijdens het ge sprek kwam ik te weten, dot hij geboren was op Mauritius, opgevoed in Kaapstad, en dot hij gepromoveerd was aon het King's College Hos pitaal in Londen. Het bureau van Garth lo New York had hem blijkbaar opgepikt in Co- Ion, waar hij een studie maakte van de wijze waarop kolonel Goethals daar de gele koorts en malaria bestreed. Lawless en Mackay, de hoofdmachinist, een kernachtige Schot, die zijn mond alleen open deed om een ruwheid le zeggen of om er eten en drinken in te doen verdwijnen, aten met ons. Garth plaatste mij naast Marjorie, die er aller liefst uitzag in een avondjapon van witte kant „Zet de twee oorlogsveteranen naast elkaar!" commandeerde de millionnoir. „Mijn meisko hier," legde hij mij uit, „heeft een auto be stuurd aan het front. Zij heeft ook de mili taire medaille gekregen." „Daddy toch 1" vermaande Marjorie en eer, warme blos kleurde haar wongen. „Ik zou nooit mijn toestemming gegeven heb ben," voegde Garth er bij, „maar zij heeft ei mij niet eens om gevraagd I" „Mijn beste oudje," zei het meisje, „U maakt mij belachelijk, als U zooveel ophef maakt van mijn kleine, onbeduidende expeditietjes achter het front, terwijl ik er zeker van ben, dat Dr. Custrin en Majoor Okewood honderdmaal meer van den oorlog gezien hebben dan ik I" „Ik ben nooit ergens anders geweest dan aan het front in de Kaap", zei de dokter. „De Oost- Afrikaansche veldtocht heeft ons zóó bezig gehouden, dat niemand gemist kon worden." „En ik," was mijn antwoord, „ben na den slag aon de Somme nooit weer in Frankrijk terug geweest I" „Was U gewond vroeg Garth. „Erg vroeg Marjorie in antwoord op mijn bevestigenden hoofdknik. „Niet om veel drukte te maken," ant woordde Jk. „Toen ik uit het hospitaal kwam, ben ik bij het Informatie-departement geweest." „Hoe geweldig interessant I" riep het meis je uit. „Was het niet ontzettend opwindend?" „Het was toch niet het front," antwoordde ik. Na het diner was ik op Ke< dek alleen met Marjorie Garth. De wijde, donkere hemel flon- keidc van sterren. Een breede streep geelach tig licht scheen door de ramen van den rook- salon, waar de anderen zaten te praten onder het genot van hun koffie. Boven ons op do brug teekende zich de zwarte gestalte van den stuurman al. Wij liepen zwijgend op cn neer. Ik voor mi) was geheel onder den indruk van de majesteit van den tropennacht op zee. „Hef Informatie-departement," vroeg Marjo rie plotseling, „dat is immers de Geheime Dienst „Jo," stemde ik toe. „U deed er zoo bescheiden over aan tafel," merkte zij op. Ik haalde de schouders op, en antwoordde i „Ik constateerde niet meer dan de eenvoudige waarheid. In de gevechtslinie, denk daar eens aan, rekenen we dat op vijf menschenlevens er één verloren gaat en drie maanden was de ge middelde tijd, dat een pelotonscommandant het leven hield I" „Maar U maakt toch den indruk," ging het meisje voort, van iemand, die op plaatsen is geweest, waar het heet toeging. Als ik U zoo zie, zou ik niet zeggen, dat U een kalm of ge makkelijk leven heeft gehad. Zooals het mijne bijvoorbeeld. Soms denk ik wel eens, dat al leen mannen, die een bezig leven hebben zoo als U, weten hoe ze het leven moeten aangrij pen. Kunt U zich mij voorstellen in een plot selinge moeilijkheid bijvoorbeeld „Ja," zei ik. „Ik geloof, dot ik dat wel kon. U heeft een moedigen blik, juffrouw Garth. Ik geloof, dat men het temperament van do mcnschen, net als van paaiden, noar de oogen kan beoordeelen. t (Wordt vervolgAj 4-,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1