ANDER nm» mammas List: ts BUITENLAND. •BINNENLAND. 23e Jaargang No. 261 RSffliHEMEHTSPRUS !~3 "/TT 7' 7" EERSTE BLAD. DAMES en MEISJES REGENMANTELS W. K. VAN ROSSUM „L'K!RONOELL£" ioort 2.10, idem lianco per post 1 Iper week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 0.17* atzonderlijke nnmmv-T* CX)5. OIRECTEUR-UiTGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. «47910. TEL. INT. 513. Donderdag 7 Mol 1925 bewijsnummer, elke icgel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadighcids-advcitcotiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidceligo bepalingen voor liet adverlecrca. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ZESDE VOLKENBONDSVERGADERING. De 6e Volkenbondsvergadering te Genève is tegen 7 September 1925 bijeengeroepen. DUITSCHLAND. DE VERKIEZING VAN HINDENBURG TOT RIJKSPRESIDENT. De sociaal-democraten betwis ten de geldigheid daarvan. De Voss. Ztg. weet mee te dcelen, dat dc soc.-dem. partij van plan is de geldigheid der rijkspresidentsverlciezingen te betwisten, aan gezien in talrijke gevallen onregelmatigheden zouden zijn voorgekomen. Het protest zou zijn gebaseerd op overtredingen door overheids personen en schending van de „Reichsstimm- ordnung", volgens welke de bij de stemming gebruikte omslagen ondoorschijnend moeien zijn. In het bezwaarschrift zou worden ver klaard, dat de controle der onregelmatigheden 'met groote zorgvuldigheid moet worden ver richt, ook al zou da uitslag der verkiezing daardoor niet worden veranderd De Rcirhsbanner neemt niet deel aan de huldiging van Hinden burg. De voorzitter vaiv den Reichsbanner Zwart- Rood-Goud, Oberprasident Hoersing, publi ceert in verschillende bladen een artikel, waar in hij zich bezighoudt met de kwestie van het deelnemen van den Reichsbanner aan den in tocht en de huldiging van den nieuwen rijks president. Hoersing komt tot de slotsom, dat het zoowel uit binneniandsch- als buiten- landsch-politiek oogpunt niet te verdedigen zou zijn, dat de Reichsbanner in één gelid zou staan met de zwart-wit-roode organisaties. De deelnemers aan de ontvangslplechtigheid zijn dusdanige persoonlijkheden, dat de Reichsban ner de voorgenomen opstelling niet als een hul- diging van den rijkspresident, maar als een particuliere monarchistische demonstratie van de vijanden der republiek moet beschouwen MARX PREMIER VAN PRUISEN B e r 1 ij n, 6 Mei. (H. N.) In Pruisische par lementaire kringen rekent men mpt dc moge lijkheid, dat dc beslissing over het kabinet- Braun, welke Vrijdag zou vallen, uitgesteld zal worden. Men spreekt daarbij van de mogelijk heid, dat Braun in het belang van het tot stand konien van een volksgemeenschap zal aftreden en door Marx zal worden vervangen. DE DUITSCHE GARANTIEVOORSTELLEN. Hel memorandum van Briand. Naar uit Londen wordt gemeld, zijn de Brit- sche, Fransche en Duitsche regeeringen gelij kelijk geneigd de discussie over de voorstellen nopens een veiligheidsverdrag voort te zetten. De eerste gebeurtenis, die men ten dezen ver wacht, is het verzenden van een memorandum van Briand, den Pranschcn minister van builen- landsche zaken, naar Berlijn. Dc inhoud van dit memorandum «zal vóór de verzending aan de andere geallieerde regeeringen medegedeeld werden. Te oordeclcn naar do verklaringen, en kele dagen geleden door den rijkskanselier Luther gedaan, hebben de jongste gebeurtenis sen ft Duitschland geen wijziging gebracht in de houding der Duitsche regeering ten opzichte van de voorstellen ever deze kwestie. De Britsche meening erover werd uitgedrukt in het debat l'n het Lagerhuis van 24 Maart, toen Chamberlain ze beschreef als „een op rechte en eerlijke poging om tot een beteren staat van zaken te komen" en als een „vooruit gang van belang". DE ONTWAPENING VAN DUITSCHLAND. Hel antwoord der geallieerden. Men verwacht te Londen, dot de geallieerde nota aan Duitschland over de kwestie van de ontwapening binnen niet al te langen -tijd zal worden, afgezonden. Het rapport van de geal lieerde controle-commissie is zorgvuldig bestu deerd door de 'militaire deskundigen van het comité van Versailles, welker commentaren we der bestudeerd zijn door dc geallieerde regee ringen. D?ze regeeringen hebben nu aan haar vertegenwoordigers in den gezantenraod op dracht gegeven een nota te ontwerpen, die r.a goedkeuring door deze regeermgen naar Ber lijn gezonden zal worden Men zegt, dat er volkomen overeenstemming bestaat over de maatregelen, die de geallieerden zullen verlangen, dat door Duitschland geno men worden cn dai de geallieerden zich zullen bepalen tot die eischen, welke als volstrekt es sentieel voor dc veiligheid beschouwd zullen worden. Het is waarschijnlijk, dat de nota en het rapport van de militaire commissie tege lijk openbaar gemankt zullen worden na de verzending naar Berlijn. TER BESCHERMING VAN DEN WIJNBOUW Berlijn, 6 Mei. (H. N.) De centrumfractie van den rijksdag heeft een motie ingediend, waarin de rijksregeering wordt verzocht om voor de wijngaardeniers, die hun ondergang tegemoet gaan, zoo spoedig mogelijk een cre- diet op langen termijn van 80 millioen tegen een billijke rente toe te staan en terstond en kele gebieden, waar de wijnbouw wordt uitge oefend, tot noodlijdend te bestempelen. UITSLUITING IN SILEZIË. In den Silezischen houthandel is een uitslui ting afgekondigd, waarbij 400 bedrijven met 7000 arbeiders zijn betrokken. DE ZAAK-HOEFLI:. Onthullingen over het gevan- genissielsel. De commissie-Hoefle uit den landdag heeft gisteren haar besprekingen voortgezet MeCr en meer bleek bij de leden der commissie de neiging te bestaan om het heele Pruisische ge- vnngcnisstelsel eens te onderzoeken, hoewel dé Duitsch-nalionale voorzitter dr. Seelmann zich de grootste moeite geeft om alleen het geval-Hoeflc te behandelen. Het gevolg van de beraadslagingen der commissie zal in elk ge val zijn, dat het gevangenisstelsel Weldra op ingrijpend'o wijze zal worden veranderd. D- vcrschillende partijen zullen deaitoe moties bij dep landdag indienen. De voornaamste getuige, die gisteren ge hoord werd. was Schmidt, de chef van de af- deeling van het huis van bewaring, waar Hoefle was opgesloten. Toen Hocfte daarheen werd gebracht, was hij in het geheel niet opgewon den. Toen hij kort duarop over pijn nnn het hart klaagde, liet getuige hem Onmiddellijk onderzoeken en de arts, dre dit deed, consta teerde, dat dc ziekte van Hoefle niet van ern- stigen aard was. Hoefle werd naar het lazaret gebracht, daar hij dan 'niet onder de nieuws gierigheid van zijn medegevangenen te lijden had. Later hcaft getuige Hoefle hier herhaal delijk opgezocht cn den indruk gekregen, dat de minister er vast op rekende, spoedig in vrijheid te worden gesteld. Dit droeg in ruime mate bij tot de verbetering van zijp gezond heidstoestand. Getuige vertelt vervolgens, dat Hoefle eens dronkenschap .simuleerde. Hij had vergunning gekregen om dagelijks twee flcs- schen bier te drinken, maar kreeg ook wijn. Toen een cipier aan getuige nveldde, dat Hoefle dronken in zijn cel lag, vertelde de man te vens, dnt hij nog vijf flcsschen bier cn een flesch wijn had gevonden. Daar Hoefle dus het bier, dot hij kreeg, niet eens drenk, kon zijn dronkenschap onmogelijk echt zijn. Op 18 April om 5 uur 's namiddags var- nam getuige, dat Hoefle ziek was Hij liet onmiddellijk den gevangenisdokter ontbieden. In de cel van Hoefle werden dien dag een groote hoeveelheid narcotische middelen ge vonden, o.a. 33 tabletten pantopon cn luminal. Getuige heeft nooit vernomen, dat Hoefle in zijn cel wel eens flauw was gevallen en boven dien vrij veel aan gewicht had verloren. Op een vraag van een Duitsch-nalionalen afgevaardigde zegt getuige nog, dot Hoefle in de gevangenis zijn eigen kleuren mocht dra gen en kranten mocht lezen. Ook behoefde hij zijn cel niet zelf schoon te maken. Het is in geen geval waar, dat de autoriteiten bevel zouden hebben gegeven Hoefle bizondcr streng te behandelen. Wat de 33 tabletten aangaat, die bij Hoefle zijn gevonden, zoo vermoedt getujgf?, dot de gehangene de tabletten, dip hij dagelijks ontving, niet gebruikte, maor be waarde. Het is natuurlijk ock mceglijk, dat een bezoeker ze aan Hoefle heeft weten te overhandigen. De controle mag neg zoo stren; zijn. zoo iets blijft steeds mogelijk. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.— in Loden en Zljde-Pcpeline Verkrijgbaar voer f 25Alleen bij 16-18 Langestraat - Amersfoort DL DiiilBYRENNEN EN DE DRAADLOOZE. De postmaster-general heeft dc regelingen goedgekeurd voor het .[draadloos verspreiden van de Derby-rennen op 27 Mei n.s. Er zal door de British Broadcasting Cy. op het veld bij Epsom een microfoon worden geplaatst, zoodut de thuisblijvers in hart kunnen op halen aan den doffen <lr$un c?r golloppeercnde paarden, het gejuich hunner mcdemcnschen en aan nog tal van andere; klanken, die uit deze sportieve bijeenkomst zullen opstijgen. DENEMARKEN. DE ARBEIDSCONFLICTEN. Een spoedig einde te wachten? Met einde van de groote staking in het Decn- sche transportbedrijf is thans, naar uit Kopen hagen wordt gemeld, in zicht. Na besprekin gen, die twee dagen geduurd hebben, hebben dc arbeidcrsleiders gisteravond verklaard, dat'zij bereid zijn de onderhandelingen' mot dc werk gevers te heropenen. Slechts 5 gedelegeerden verzetten zich tegen de heropening der onder handelingen, 'terwijl 57Ö zich ervoor verklocr- den Gehoopt wordt dat het conflict spoedig tot het verleden zal behooren. FRANKRIJK. LORD CREWE OVER FRANKRJ.JK'S PACIFISTISCHE GEZINDHEID. Lord Crewe, de Engelsche gezant te Parijs, heeft aan een banket der vereeruging Frank- rijk-Engeland een rede gehouden, waarin hij wees op de noodzakelijkheid een er wederzijd- sche vriendschap tusschcn Engeland en Frank rijk. Hij meende dat ten onreohte aan Frankrijk een militaristische geest wordt toegeschreven, hetgeen hij een flagrante domheid noemde. Hij herinnerde aan de bijeenkomst van den ge- zantenraad in Januari j.l., waarbij maarschalk Foch verklaarde: „Ik houd van conferenties cn niet van oorlog." Llit dez,e verklaring sprak vol gens Crev/c een onweersprekelijke waarheid. Het behoud van den vrede is an vitaal belang voor de vertegenwoordigers der haute finance cn industrie. Gelooft men, zoo besloot hij, dat de door den oorlog getcisterden, die druk bezig* zijn hun ruïnes te herstellen, een herhaling der schrikkelijke jaren zouden wenschen Een der- olijke beschuldiging zou niet slechts een dom heid, maar een lasterlijke aantijging zijn. PELLETIER D'OISY GEWOND. P a l ij s, 6 M e i. (V. D.) Dc beroemde vlieger Pelletier d'Oisy is licht gewond door een auto- ongeval. ENGELAND. DF. TOESTAND VAN DE PRINCESS ROYAL. Londen, 6 Mei. (H. N. Draadloos). De toestand van d~ Princess Royal, die volgens het bulletin van de genec-sheeren gisteravond meer reden tot bezorgdheid gaf, is thans beslist, verbeterd, rtndat een bloedtransfusie heeft plaats gehad. Deze transfusie werd toegepast, omdat de maagbloeding* een zeer groote zwakte had veroorzaakt. .BENOEMINGEN. De draadloozs dienst' bericht, drt ten ge volge van dc benoeming van Sir Wiliism Tyr- lell tot permanent onderstaatssecretaris van buitenlandsche zeken, Wcllcslsy, tot dusver assistent-ónderstaatssecretaris, tot plaatsver vangend onderstaatssecretaris en Gregory, ad viseur in het departement van buiteniandschc zaken, lot assistent-onderstaatssecretaris zijn benoemd. LORD LEVERHULME. f Lord Leverhulme, de zeepfabrikant, is hoogst ernstig ziek.. Hij heeft longontsteking. Een nader bericht meldt^dat lord Leverhulme, de stichter van de uitgebreide Sunlightzeep- fabriek en die zijn leven begon als een kleine kruidenier, vanochtend ie half 4 in zijn woning te Hampstcad-Londen overleed OOSTENRIJK. DE OOSTENRIJKSCH-HONGAARSCHE •SUCCESSÏESCHULDEN. B e r l ij n, 6. M e i. (H. N. Draadloos). Vol gens een bericht uit Prceg zal einde Juni de door de Commissie van Herstel bijeengeroepen conferentie van alle successiestatcn plaats heb ben, teneinde tc onderhandelen over de schul den van voor den oorlog van het vroegere Oos- tcnrijksch-Hcngaarsche jks izerrijk HONGARIJE. DE SANEERING VAN HONGARIJE. Boedapest, 6 Mei (H. N.) Blijkens het verslag van den volkenbondscommisseris voor Hongarije over do maatvl. j\5acrt hebben dc ont vangsten v oor den dienst dei* rente en dc of- lossing van de volkenbondslecning, die, zooals bekend, geblokkeerd worden, in Maart 20 mil lioen kronen goud bedragen, dus ongeveer GO van het bedrag, dat de rentedienst per jaar vercischt. De overige niet geblokkeerde ont vangsten van den staat beliepen 25 millioen, zijnde 0,1 millicen minder dan geraamd was. Voor April zijn ae'netto-ontvangsten op 34,5, de netto-uitgbven op 36,1 millioen kronen goud geraamd, zoodat cr een tekort van 1,6 millioen is, d. i. 8 ir.iliiocn minder dan in het reorgani satieplan oorspronkelijk is aangenomen. Bij deze raming is rekening gehouden met een be drag van 5yj millioen tot dekking van het te kort bij'de staatsbedrijven cn 1,5 millioen voor de vergoedingen, welke,aan de ontslagen staats ambtenaren worden uitgekeerd. Uit dc op brengst der gedwongen lecningen was na aftrek van belangrijke bedragen, in verschillende be drijven als werkkapitaal gestoken, einde Maart nog 22,7 milliard kronen 'papier beschikbaar. Van de vclkenbonosleening hoefde in Maart geen gebruik te worden gemaakt. De goudvoor raad van d° Nationale Bank beliep einde Maait bijna 2 millioen pond sterling, terwijl het dek kingspercentage van den bankbiljettcnomloop van 54 tot 55 steeg. POLEN, EEN WRAAKOEFENING VAN GYMNASIASTEN TE WILNA. In het Poolsch jongensgymnarium tc Wilna zijn drie leerlingen van de hoogste klasse, die niet tot een examen toegelaten waren, een lokaal binnengedrongen, waar een examencommissie bijeen was. Zij losten revolverschoten en ver wonden den directeur licht en een leeraar ern stig. Een der drie trachtte ook nog een bom te werpen, die echter uit zijn hand gleed en hem zelf en twee zijner medeleerlingen ter plaatse doodde en TO andere jongens zwaar verwondde. In dc stad heeft het gebeurde groo te opwinding veroorzaakt. ZU5D-SLAVIE. F'RiNS GEORGE. Prins George is met zijn geneesheer aange komen cp zijn nieuwe, hem door den koning aangewcien, verblijfpleats. Binnenkort zal een kroonraad worden gehouden, welke curatoren zal bcncoiv.e'V die tot het herstel der gezond heid van den prins diens vermogen zullen be- heeren. BULGARIJE. DE GISTING !N BULGARIJE: Het proces inzake c!cn aanslag c-p tie kathedraal La hei proces tegen dc daders van den aan slag op de kathedraal is gisteren het getuigen verhoor geëindigd. Vandaag houdt dc verte genwoordiger ven het O. M. zijn requisitoir, waarna de pleidooien beginnen. De uitspraak wordt morgen of Zaterdag verwacht. Een verklaring van minister Kalkof tc Belgrado. Gisterer.ochtend kwam de Bulgaarsche mi- nisier van buitenlandsche zaken tc Belgrado aan voor een tweedaagsch verblijf. In een lang durige bespreking met den Zuid-Slavischcn minister van buitenlandsche zaken' Nintsjitsj, herhaalde hij dc verklaring, dio hij indertijd ten aanzien van het Bulgaursch-Zuid-Slavische in cident cn nopens de van Bulgaarsche zijde ge uite klacht tegen Zuid-Slavië betreffende do deelneming aan de intriges der ugtni isch-com- munistischc emigranten had afgelegd. RUSLAND- DE TERUGKEER VAN TROTZKI. Vandaag zal Trotzki te Moskou terugkceren. EEN BOMAANSLAG OP FROENZE K r ak a u 6 Mei. (V. D.) Tijdens de op 1 Mei tc Moskou gehouden parade werd op Froenzc een bomaanslag gepleegd. De daders zouden nog denzeifden dug gefusilleerd zijn. NOORD-AFRIKA. DE ERANSCHEN IN MAROKKO Uit Rabut wordt d.d. 6 Mei gemeld, dat op het Westelijk ïront een verkenning is onder nomen door de Frunschen in het gebergte van Bibano, waar een sterk georg.iniseordé vijande lijke stelling aangetroffen werd met opvolgende loopgraoüinies. De toestond in dion sector is onveranderd gebleven. In het centrum hebben de Fransche troepen dc hoogten van de streek van Tooenat bezet n.i een uitermate heftigen strijd Zij sloegen hef tige tegenaanvallen vnn Riftroepen af, die tal van gevangenen cn lijken achterlieten cn be langrijke verliezen leden. De'stelling van Taoc- nat is vrijgemaakt. In de vallei van Lcbcn zijn binnendringende Riftroepen teruggedreven. De Fransche verliezen bij de jongste gevech ten bedragen volgens een Fransche !ezingN4 officieren cn een aantal soldaten, meest inboor lingen. De Riftroepen hadden ongeveer 500 dooden. RELLETJES TE ORg\N. Parijs, 6 Mei. (V. D.) Uit Oran woidt ge meld, dat het resultaat van do gcmcenteraaos» verkiezingen opnieuw onlusten tengevolge heeft gehad. Verscheidene personen werden gewond, terwijl talrijke arrestaties hebben plaats gehad De troepen hebben verschillende punten .vnn dc stad Oran bezet. TURKSJE. DE KWESTIE VAN MOSOEL. Berlijn, 6 Mei. (H. N. Draadloos) Naar uit Consl-antinopel wordt' gemeld, heteft ós Turkschc gezant te Londen een Engelsch be middelingsvoorstel inzake de kwestio-Mcsoel naar Angora overgebracht, volgens hetwelk het noorde ijl; gebied von Mosoel aan Turkije zal worden afgestaan, 'terwijl Engeland Jogen rcho- d vtgóêding prc!éuifuron c c i cs V. EGYPTE. DE MOORD OP SIP. LEE STACK Negen personen, beklaagd van moord op dan sirdar, zijn naar de terechtzitting van het Hof van Assizen op 12 Mei verwezen JAPAN. DE RUSSISCHE GEZANT TE TOKIO. Dc sovjet-gezant in Tokio, Kopp, heeft zijn geloofsbrieven aan den prins-regent overhan digd. Aldus is het incident, hetwelk naar aan leiding van een door Kcpp te Gherbin gehou den rede was ontstaan, bijgelegd. CHINA. DE 3UkC2ROORLGG. Een hervatting van den strijd? De hervatting der vijandelijkheden tusschcn 'i'sjang-tso-lin, die Oost-China van Mockdcn tot Sjanghai onder zijn gezag heeft, cn Fcrg-joc- siang, die bekend staat als dc christcn-gcnc- rank is. naar gemeld wordt, aanslaande. HONGERSNOOD. In dc provincie Kweitsjoe hccrscht groote hongersnood. De bewoners eten bladeren en verkoopen hun kinderen voor rijst. De katho lieke priesters melden gevallen van kanniba lisme. VEREENIGDE STATEN. SCHEEPSVERKEER BALTIMORE—ROl TERDAM. B c r 1 ij n, 6 Mci. (V. D.) Volgens oen be richt uit New-York aan de. Vossische Ztg. zal op 1 Juni een Amerikaansch-Zwitsersche scheepvaartmaatschappij met een kapitaal van 10 millicen dollars opgericht worden, welke het verkeer zcl onderhouden tusschcn Baltimore cn j Rotterdam. V EEN MAATREGEL TEGEN SMOKKELAARSTERS New York, 5 Mei. (V D.) Vrouwen, die juweelen naar dc Vereonigdc Staten smokke len, zullen o.a. gestraft wórden met publicatie van haar r.crren in dc dagbladen. Het feit, dat bij betaling der boete de nnmen niet gepubli ceerd werden, heeft het.smokkelen zeer aange moedigd. Daarom zullen thans sn alle bewe zen- gevallen van smokkelarij de nemen wor den gepubliceerd MEXICO. DRIE BRITTEN UIT HANDEN VAN BANDIETEN ONTSNAPT. Uit Mexico City wordt gemeld, dat drie Brit sche onderdanen, één man en twee /vrouwen, na een drieclaagsche gevangenhouding in de bergen bij Cautla, in óen staat Morelos, ont snapten. Het gezelschap had Mexico City op T Mei verlaten voor een bezoek aan de warmwater baden, twee mijl buiten Cautla, Zij verlieten Cautla op 3 .Mei te paard en kwamen, niet te rug. Dc re-curing beval bij inhechtenisneming van de bandieten oen onmiddellijke terechtstelling, daar zij dij geval bcschduv, t uls een politickcn zet om de rcgcering lnst te bezorgen in den Gtnnt Morelos. Er worót niet gemeld; hoe de gevangenen ontsnapten ZUID-AFRIKA. DB PRINS VAN WALES IN ZUID-AFRIKA. L o n d n, 6 Mei. (V. D.) De Times seint uit Robertson In het uitgestrekte dal tusschcn Drakenstein en dc Hex-rivicrbergcn vond de prins van Wales, wiens hand nog steeds in een verbond zit (men zegt dat oit komt, omdat hij zooveel handen heeft geschud), aan het station tc Wor cester het cc te commando op hem wachtende. Dit commando is samengesteld uit Engelsche en Nederlandsche boeren, die komen uit cïe Brecde-vallei, uit Culeóon cn uit de hooglon- d n van Ceres. Zij galoppeerden voor het open rijtuig, dat getrokken werd door cch paar prach- tigepaarden. De huizen Worcester waren met bloemen versierd en tienduizenden blonken en kleurlingen begroetten den prins. Op het cen trale Grndcji's-plein hield dc prins holt om een begroeting in ontvangst tc nemen. Nadat hij de menigte had toegesproken, baande hij zich een weg om eenige vriendelijke woorden te zeggen aan een aantal blinde jongens en meisjes, die met vlaggetjes nnor hun onzichtboren bezoe ker wuifden. Worcester is, zoools bekend, het hoofdkwartier van de beweging voor de op voeding van blinden endoofstommen, dat ge vestigd wercl in de tachtiger jaren door do Nederlandsche Hervormde kerk. In den no middag reed de prins naar Robert son. Ook hier werd dc prins door duizenden enthousiast begroet. ZEVENDE INTERNATIONALE ARBEIDS- CONFERENTIE. De Ncderlondsche afvaardiging. Bij K. B. van 2 Mei 1925 zijn tol leden van de Ncderlondsche delegatie naar dc 7e Internationale Arbeidsconfcrcntie, die op 19 Mei u.s. te Genève bijeen zal komen, be noemd rils afgevaardigden van dc regeeringZ.E. dr. W. H. Nolens, minister van Stnnt, voorzitter van dc afvaardiging C. J. P. Hplbcrg, direc- tevi«generaal van d:n Arbr d; nis technisch adviseur der rcgccringsafgc- vaardig den mej. mr. G. J. Stemberg, referenda» -ris-bij het dbpottemcrit ran Arbeid. Handel cn Nijverheid als afgevaardigde voor dc nrbcidr is: P. J. 5. Serrorens, bestuurder in het R K. Werklieden verbond cis technische raadslieden van den afgevaardigde voor dc arbeidersE. Kupcrs, secretaris van het Nederlandsen Verbond von Vakvereenigingen en J. Dekker, voorzitter von het Algemeen Nederlandscli Vakverbond. In do delegatie zullen geen vertegenwoordigers van dc werkgevers zitting hebben. Do op de agenda der conferentie ingeschre ven onderwerpen zijn dc grondslagen der on gevallenverzekering, zooracdc de tweede lezing van een drietal voor-ontwerpen van verdra gen,'betreffende den bukkersnachtarbeid, den wckelijl schen rustdag \un 24 uur in glasbla zerijen met wan-ovens cn dc gelijkheid van behandeling van vreemde cn eigen arbeiders voor de ongevallenverzekering Met het ecg cp deze agenda nchttc de re geering dc toevoeging van twee technische raadslieden nnn ieder' der afgevaardigden van de werkgevers en der arbeiders voldoende. Volgens dc bepaling vnn urt. 389 lid 3 van het Vredesverdrag van Versailles dient de aan wijzing von den afgevaardigde cn vnn de tech nische raadslieden der werkgevers en der ar beiders te geschieden in overeenstemming met de belangrijkste vakorganisatie. Dienovereen komstig heeft de Minister von Arbeid, Handel en Nijverheid dc belangrijkste organisaties van iedere groep uitgenccd:qd om in onderling overleg een voordracht te doen voor de be noeming vnn eenerv afgevaardigde cn van twee technische ie d: li. don. Van de' vier,' tot dit overleg uitgenoodigdó centrale arbeiders-orga nisaties, het Ncdclandsch Verbond van Vak- vercenigiogen, het P K. Werkliedenverbond, het Christelijk Nationaal Vakverbond cn het Alge meen Nederlandspij Vakverbond, werd daarop oen zoodanign voordracht ontvangen, in jover- eenstemming waarmede de bovenvermelde be noeming is fjeschicd. De werkgevers-organ:: a tins evenwel, tol wel ke de uitnoodiging 'is gericht het Centraal Overleg in arbeidszaken voor werkgeversbon den, het R.K. Verbond van Werk,gevers-vak- vcrcenigingcn, het Verbond van Ncdj Fabri- kcntpnverècnigïngqn, de Verecniging van Nc derlondsche Werkgevers cn de Chr. Wcrkge- vcrsvcrcer.iging venschtcn, dat mm hun af gevaardigde tenminste drie technische raads lieden worden toegevoegd, teneinde nevens twee technische raadslieden voor de te behandelen onderwerpen tevens pis technisch raadsman in de delegatie te kunnen doen opr.Gmcn den se- rieturis der Vereenvging van Ncderlondsche Werk overs tot algemenen bijstond van den afgevaardigde der werkgevers en als cvcntuce- Icr. p.'aat^crvonger von dien afgevaardigde. Pij het r.cor aanleiding van dozen wensch gehouden overleg heeft de Minister medege deeld, dat zijnerzijds de keuzo van dc tech nische raadslieden geheel aan de werkgevers organisaties werd overgelaten, mits het cen tal technische raadslieden boperkt bleef tot twee. Eenerzijds toch is in het oog te houden, dat drie van de vier op de agenda der con ferentie ingeschreven onderwerpen reeds het vorige jaar in eerste lezing zijn behandeld en thans nog slechts over de ingediende omen- dc-menten is te beslissen, waarna de eindstem ming zal plaats hebben. Daar de werkgevers- afgevaardigde zich bij voorbaat op dc hoogte

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1