CONCERT WILLEM MUIEN. BUITENLAND. Een Radio-Ontvangtoestel Langestraat 43 - Telefoon 352 ABoitNEnpiiiis r3 ,r *r* DE EEMLANDER" PRilS DER AOVtRTEHÏlEM met inbegrip van een De Olympische Spelen. PIANOHANDEL L. KLEIN HOTEL „M0N0P0LE" HEDENAVOND A. H. VAM N1EUWKERK, Franschs Bijouterieën. Gitkettingen ZOMERJAPONNEN in Prijzen 18,50 12.50 6,25 2,80 23e Jaargang No. 266 33 I Ml I I loort f 2.10, idem franco per post*/" 1per week (met gratis Yerrekermg togen ongclukkcs) f 0.17u. afzonderlijke noBoos CjOS. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD 99 OIHECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. postrekening n°. 47&10. tel int. sis. Woensdag 13 Mei 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adTCitentiên eoor de helft der prijs. Voor handel cn bcdriji bestaan xeci voordeelige bepalingen voor het advcrtecicn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Nu de Tweede Kamer het voorstel van minister de Visser, inzake de subsidie voor de in 1928 in ons land te houden Olympiade verworpen heeft, voldoen wij gaarne aan het ver zoek ook in ons blad een oproep te doen vo<fr de nationale inschrijving, ten einde te trachten op die wijze de benoodigde gelden bijeen te brengen. Nu de Tweede Kamer het heeft aangedurfd ons voor geheel het buitenland te blameeren, voelen wij ons verplicht mede te werken de eer van Nederland te helpen ophouden. Wij vertrouwen, dat vele lezers dat gevoelen zullen deelen en dat zij dat zullen toonen met de daad. Zoo ooit dan past nu weinig gepraat, de daad is allereerste eisch. Alle giften, zelfs de kleinste, zullen dankbaar worden aanvaard. Laat ieder zijn steentje bijdragen om de Olympiade in Neder land in 1928 waardig te ontvangen. De ingekomen gelden zullen door ons geregeld worden verantwoord. RED. AMERSF. DAGBLAD. VOLKENBOND. DE INTERNATIONALE WAPENHANDEL. Belangrijke beslissingen. Uit Genève wordt d.d. II Mei aan de Msb. gemeld Vanmiddag hebben twee subcommissies der volkenbondsconferentie betreffende den inter nationalen wapenhandel haar eerste belangrij ke beslissingen genomen, die natuurlijk nog door de algemeene commissie moeten worden bekrachtigd. De technische commissie voor militaire vraagstukken aanvaardde met klejne meerder heid het Britsche amendement, dat oorlogs schepen en voor oorl Dgsdoeleinden bestemde vliegtuigen niet onder de conventie zullen val len. Het Japansche amendement om ook de tanks van het bereik der conventie uit te slui ten werd verworpen. De juridische commissie verwierp met over- groote meerderheid het Turksohe amendement, dot de regeering van een wapenenvoortbren- gend land nimmer een - wapenbestelling van de regeering van een nietproduceerend land mag weigeren. Over het Braziliaansche voorstel, dat weige ring eener regeeringsbestelldng slechts onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zal zijn, is nog geen beslissing genomen. De grondgedachte der conventie zal echter blij ven verbod van wnpeniatvoer naar regeeringen. Verder meldt genoemds correspondent De algemeene commissie uit de volkenbonds- confercntie betreffende den internationalen wapenhandel heeft hedenmorgen opnieuw zich bezig gehouden met do vraag, of ds conventie op de gedachte van wapenhondelvrijheid dan wel op die van wapenhandelverbod opgebouwd zou moeten worden. Daarbij kwamen Turkije cn Brazilië nog met voorstellen voor den dag in de richting zelfs van een verplichting tot wapenlevering aan erkends regeeringen. Turkije wilde iedere weigering van een wapenbestelling verbieden, terwijl Brazilië een weigering slechts wilde veroorloven op grond van door het interna tionale recht gebillijkte redenen. Het is duidelijk, dat deze amendementen in de couloirs der conferentie tot heel wat spot ternijen over de conferentie aanleiding gaven, die, ofschoon een onderdeel van de volken bondsbemoeiingen in de richting van bewape- ningsbsperking, door aanneming van derge lijke amendementen juist in de hand zou wer ken, dat de staten des te gemakkelijker him bewapeningen zouden kunnen uitbreiden. Graaf Clauzel (Frankrijk), die den voor eenige dagen naar Parijs vertrokken Boncour deze week vervangt, wees dan ook op den drcevigen indruk, dien de Turksche en Brazi- laansche voorstellen op de openbare meening zouden maken. Hierna volgde een uiterst interessante dis cussie over de vraag, aan welke vereischten met betrekking tot het erkend-zijn een regee ring zal moeten voldoen om wapenen te mo gen ontvangen. De gedelegeerden van San Salvador en Uruguay wezen op het onvoldoende van de bepaling der ontwerpconventie, dot de enkele erkenning der regeering door die van het, land van uitvoer reeds voldoende zou zijn. Zij we zen er op, hoe het aldus licht mogelijk is, dat land A. wapenen levert naar de wettige regee ring, terwijl B. wapenen verkoopt naar hen, die op een gegeven oogenblik feitelijk de macht in handen hebben. Zij wezen er op, hoe dergelijke toestanden minder nog in Midden- Amerika dan in Europeesche landen met bol sjewistische stroomingen denkbaar zijn. Turkije stelde voor, dat de erkenning moet geschied zijn door twej? derden der verdrag sluitende partijen. Ook dit punt werd naar de juridische commissie verwezen. DUITSCHLANIX HFT AANVAARDEN VAN HET RIJKSPRE SIDENTSCHAP DOOR HINDENBURG. Dc overdracht van dc functie d0or dr. Simons. Uit Berlijn wordt d.d. 12 Mei aan de N. R. C. gemeldNa de plechtigheid in den rijks dag begaf rijkspresident von Hindenburg zich vanmiddag in gezelschap van den rijkskanselier naar zijn palcis in de Wilhelmstrasse. Toen de auto de binnenplaats opreed, werd op het dak van het gebouw de standaard van den rijkspre sident geheschcn. Aan den ingang werd von Hindenburg ontvangen door dr. Simons, die sinds het overlijden van Ebcrt plaatsvervan gend rijkspresident is geweest. In de studeer kamer werd hij vervolgens ontvangen door me vrouw Simons. Hierna droeg dr. Simons zijn functie aan Hindenburg over, waarbij geen toe spraken gehouden zijn. Om half twee bood dr. Simons den nieuwen rijkspresident een lunch aan. Aan den disch hadden plaatsgenomen de zoon van den nieu wen president met zijn echtgenoote, de rijks kanselier en alle leden van het rijkskabinet, de rijksdagpresident, de leden van de rekenkamer, en de staatssecretaris van de departementen van den rijkspresident cn van de rijkskanselarij. Aan den maaltijd heeft dr. Simons een korte toespraak gehouden „Mijnheer de rijkspresident. Mijn vrouw en ik danken U hartelijk, dat U ons voor ons vertrek uit dit gebouw de eer hebt willen bewijzen met de heeren leden van de rijksregeering onze gast te zijn. Het is mijn laatste recht en mijn laat ste plicht u in dit huis te ontvangen. De func tie van hoogsten leider van het Duitsche volk heb ik zooeven aan U overgedragen, doch ik heb geen afscheid willen nemen zonder eeist de gelegenheid te baat te nemen om mijn plicht jegens U te vervullen. Ik weet, dbt ik spreek namens de groote meerderheid von het Duit sche volk, ook von diegenen, die niet op U ge stemd hebben, ols ik den nieuwen rijkspresi dent mijn beste wenschcn overbreng. Het is U niet gemakkelijk gevallen deze functie te aanvaarden. Een lang leven van plicht, opoffering en roemrijke overwinningen hadden u het recht gegeven op een rustigen levens avond. Desondanks hebt gij u weer geheel be langeloos ter beschikking van het volk gesteld, ter beschikking van het volk en niet van por- trien Het is gelukkig reeds tot een traditie gewor den. dat deze functie een functie is voor het volk en niet voor partijen. Doorvoor moge het Duitsche volk u dankbaar zijn. Moge Gods ze gen op uw presidentschap rusten, opdat het Duitsche volk in vreedzomen arbeid de plaats onder de volkeren, waar het recht op heeft, weer kan innemen. Wij hopen, dat gij steeds bekwame raadgevers zult vinden, die u bij uw streven naar verwezenlijking van dit doel be hulpzaam zijn. Mogen zij even bekwaam zijn ols de mijne zijn geweest en die ik hier aan dezen disch verecnigd zie. Als eerbewijs wil len wij onzen dnnk en onze wenschcn tot uiting brengen in den uitroep „Lang leve onze nieu we rijkspresident, gcneraal-veldmaarschalk van Hindenburg." De rijkspresident antwoordde „Het is mij een aangename behoefte in dit huis, waarin ik mijn taak zal hebben te vervul len en waarin ik vandaag nog, mijnheer de president, do gastvrijheid van U en uw gema lin geniet, u hartelijk dank zeggen voor de mij geboden ontvangst en de woorden, tot mij gericht. Dc ben er van verzekerd, dat met mij het Duitsche volk u dankbaar is voor dc op offering en trouw, waarmede gij, gevolg ge vend aan de uitnoodiging van de volksverte genwoordiging, u ter beschikking hebt gesteld, toen het plotselinge overlijden van den eersten rijkspresident een tijdelijke vervanging van het staatshoofd noodzakelijk maakte. In deze we len hebt gij het Duitsche volk gediend met dezelfde kracht en dezelfde trouw, die gij reeds in uw talrijke hooge functips getoond hod te bezitten. Het is niet mijn taak het werk van mijn door een vroegen en onverwnchten dood uit zijn functie weggerukten voorganger te kenschetsen. Dat heeft reeds de rijkskanselier aan zijn groe ve gedaan. Het is echter zijn verdienste ge weest, dat hij na de ramp de rust en de vei ligheid in Duitschland heeft hersteld. Daar naast moet ook zijn onpartijdigheid door zijn tegenstanders worden erkend. Het was steeds zijn streven het Duitsche volk trouw te die nen. Ik heb reeds herhaaldelijk gezegd, welke op vattingen mij bij de de uitoefening mijner func tie zullen leiden. Onze genoegelijke bijeenkomst van thans is allerminst de plaats om politieke programma's te ontwikkelen. Mijn loopbaan en mijn arbeid liggen voor iedereen bloot Ik zal mij ook in mijn nieuwe functie alleen laten lei den door den wensch op de getrouwste wijze mijn plicht te vervullen, om mijn volk en mijn vaderland met mijn beste krochten te. dienen. De opvattingen, die ik in die groote school van den plicht het Duitsche leger, heb be- tr.acht, zullen mij ook dienen bij het verrichten van vreedzamen arbeid. Het hoofdbeginsel is, dot plicht voor recKt gaat dat steeds, en voor al in dogen van nood, één voor allen en allen voor één moeten leven. In de moeilijkste tij den heeft het Duitsche volk zelf zijn let in han den genomen. Moge het Duitsche volk bewij zen, dat het in staat is deze verantwoordelijk heid te dragen. Wij, mijne heeren, moeten ons echter aaneensluiten als trouwe dienaars van het vaderland. En daarom Voorwaarts me* God I" Een dogc-rder aan de weermacht. Rijkspresident Hindenburg heeft de volgende dagorder gericht tot leg#? en vloot „Het vertrouwen var. et Duitsche volk heeft mij aan het hoofd des rijks geroepen. Ik neem met ingang van vandaag, overeenkomstig de grondwet, het opperbevel van <h weermacht op mij. Met fierheid en vreugde begroet ik le ger cn vloot. Ik heb de ontwikkeling van de weermacht van het stille Hannover uit gade geslagen. Rechtuit cn doelbewust geleid, is zij het Duitsche volk vóórgegaan op den weg, waarlangs slechts het herstel bereikbaar is door beproefde tucht en trouw tot in het klein ste toe voorwaarts naar het welslagen. Haar grondslag ligt in de traditioneele betrachting van plicht en offervaardigheid; haar handelen echter geldt het heden en de toekomst. Vol brengt, getrouw aan volk cn staat, uw eed en RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1. is een Muziek-instrument Wanneer U twijfelt aan goede Radio-muziek, dan verzoeken v/ij U beleefd eens te komen luisteren in onze magazijnen Utrechtschestraat 44 - lederen avond van 5}',-7y? demonstratie Voortaan eiken Woensdag en Zondsg Concert. ALDEGONDESTR. 107. TEL. 543. Beëcdigd Makelaar Taxateur. Belast zich met de litvoering van Publieke veilingen. Juwelier Voorradig een groote sorteering „L'HIROMöELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort de taak, die de grondwet u stelt. Met volkomen vertrouwen reken ik op de Duitsche weermacht bij mijn arbeid voor de welvaart cn den bloei van het vaderland." De dagorder is bovendien onderteekend door minister Gessier Na de eedsaflegging. Na de beëedigng van den rijkspresident bracht rijksdagpresident Loebe, gelijk men weet, eek „hoch" uit op het Duitsche rijk en het in de republiek vereenigde Duitsche volk. Na een buiging verliet Hindenbufg dc zaal en stelde zich op het groote bordes aan den Königsplatz aan de aldaar verzamelde menigte voor, die hem stormachtig toejuichte en met het door Loebe uitgebrachte „hoch" op den rijkspresi dent geestdriftig instemde Ontvangst der ministers. De rijkspresident heeft gistermiddag de leden van het rijksministerie ontvangen. Heden ont vangt hij een delegatie van den rijksraad. Wat de Duitsche pers zegt. De Duitsche bladen wijden alle lange arti kelen aan de eedsaflegging van Hindenburg. Met uitzondering vsji de Vorwarts, die een extrablad op de straten liet urtdeelen, waarin het hoofdartikel uit het ochtendblad was opge nomen, waarin Hindenburg de strijd aange kondigd wordt, wijzen alle bladen op den die pen indruk, dien de geheelo plechtigheid en de persoon van Hindenburg maakten. Het links-democratische Tageblatt schrijft Groot en geweldig stond Hindenburg daar, als een paladijn, als een Roland, een gesloten, zich zelf beheerschende en volkomen evenwichtige natuur, die niet meer door de stormen van het leven wordt getroffen. Op dezelfde wijze schrijven ook de andere bladen van de Weimar-coalitie. Naar aanlei ding van het bericht in buitenlandschc bladen, dat noch d? Vereenigde Staten, noch Frankrijk, België of Engeland aan Hindenburg een telegram van gelukwensch bij de aanvaar ding van zijn ambt willen zenden, schrijft-ae Germania, het blad van het centrum, dat het buitenland moet weten, dat de politieke ver deeldheid van het Duitsche volk niets heeft uit te staan met het gezag, dat den nieuwen president ook wordt toegekend door dc tegen standers van zijn candidatuur. Hindenburg is de vertegenwoordiger der Duitsche politiek, hetzij met, hetzij zonder telegrammen van ge lukwensch Terugkeer van dr. Simons naar Leipzig. Gistermiddag te 4 uur is dr. Simons uit Ber lijn naar Leipzig teruggekeerd. Italicunsche persstemmen. De Itoliaansché bladen hechten aan de rijks dagverklaring van Hindenburg een bizondere 'betcckcnis en zij zijn het erover eens, dat Hin denburg den republikeinschen staatsvorm zal handhaven. Kenschetsend voor dc opvatting .van de fascistische pers is het commentaar van de Popoio d'Italia, volgens welk blad de terug keer van Hindenburg nöch oorlogsgevaar, nóch een mogelijk monarchistisch herstel betcckent. Do roode republiek van 1918 is dood; dc repu bliek van Hindenburg draagt een uitgesproken burgerlijk-conservatief karakter. De indruk in Amerika. De Ameriknnnsche pers legt er den nadruk op, dat de auto, waarin Hindenburg- zijn in tocht gemaakt heeft, versierd was met do re- publikeinsche kleuren. De Amcrikaansche bla den hopen, dat Hindenburg de grondwet loyaal zal uitvoeren. De Amerikaansche regeering bc sloot, i evenals de geallieerden/geen telegram van -gelukwensch te zenden. De Belgische ge zant werd gemachtigd naar eigen goeddunken te handelen, als Hindenburg het diplomatieke corps ontvangen zal. ZWART-WIT-RCOD EN ZWART-ROOD- GEEL CF GOUD Men schrijft aan de N. R. Ct. De eerstgenoemde lcleuren vertegenwoordi gen het voormalige Duitsche 'keizerrijk, de an dere de tegenwoordige Duitsche republiek. Voor belangstellenden volgt hier een uiteen zetting va i óc geschiedenis dezer kleuren of vlaggen. De vlaggekleuren worden, behoudens uitzon deringen, ontleend aan het rijkswapen. Het oude Duitsche keizerrijk en zijne kiezers voerden als wapen een zwarten, dubbelen ude- laar op een gouden of geel veld; de kleuren aan het wapen ontleend, waren derhalve zwart- geel. Ook de koorden, waarmee de zegels aan de keizerlijke oorkonden zijn bevestigd, vertoo- nen zwart-gele kleuren. Dit zijn dan ook in hoofdzaak de kleuren vfin het wapenschild cn van de banier van de Duitsche keizers na den oorlog van 18701871. De kleuren en het wa pen van het Oostenrijksche keizershuis en van het rijk komen hiermede eveneens overeen.1) De kleuren zwart-wit-rood en zwart-rood- geel zijn daarom historisch onjuist. Tijdens de revolutionnaire beweging in 1848 is voor het eerst van zwart-rood-goud gebruik gemaakt. Aan het rood, dat aan het zwart-geel werd toegevoegd, kon geen andere beteekenis worden gehecht, dun dat van een droppel de mocratisch bloed. Eene zekere voorliefde voor driekleurige vlaggen, in navolging van de Fran- sche driekleur, zal aan de somenstelling dezer vlag niet vreemd zijn geweest. Het zwart-rood-goud was toen te beschouwen ols een kenteeken of symbool der groot-Duit- sche politieke richting. In 1866 trokken, in den strijd van Pruisen met Oostenrijk, de legercorpsen der Zuid-Duit- sche Bondsstaten met de kleuren zwart-rood- geel als veldtceken tegen de Pruisen op. Bij het tot stand komen van den Noord-Duitschen Bond, waarin Pruisen de hoofdrol vervulde, kon dus geen sprake zijn van het aannemen dezer kleuren. Voor den Noord-Duitschen Bond werd een vlag samengesteld, waarvan de kleuren werden ontleend ann 'het Pruisisch zwart-wit en het wit- rood der Hansesteden Lubepk, Hamburg en Bremen de vlag verkreeg drie banen van zwart, wit en rood. Een bizondere wijding ver kreeg deze vlag in den Fransch-Duitschen oor log van 18701871 en zij is sindsdien de Duitsch-nolionale geweest tot aan de stichting der Duitsche republiek. De republiek koos tot vlag de democratische zwort-rocd-goud banier van 1848 De oorlogsvlag van Pruisen vertoonde vóór 1870 een zwarten adelaar op een wit veld, met in den bovensten hoek langs den stok het ijze ren kruis. Deze vlag voert ons terug tot de ridders der oude Duitsche orde, waarvan het bovenkleed bestond uit een witten mantel met een zwart kruis. Hun wapen was een zwarte adelaar op een zilveren veld. Dit is door het koninkrijk Pruisen overgenomen van het her togdom Pruisen. Ook het ijzeren kruis voert ons terug tot het oude- zwarte, witgerandc orde- kruis der Duitsche kruisridders. Toevallig stam men eveneens de kleuren van het stamwapen, een zwart-wit gevierendeeld schild, van het Honenzollernsche huis, overeen met de Pruisi sche kleuren. 3) Nationale vlaggen bestonden niet; zij zijn eerst na de groote Fransche revolutie ontstaan. 5) Lubeck voert een vlag van twee banen rocd-wit. Hamburg een vlag van rood, waarin een witte burcht, Bremen een vlag van acht ba nen van rood-wit met langs den stok twee rijen blokken afwisselend róód-wit. HET CONFLICT IN HET RIJNSCH- WESTFAALSCHE BOUWBEDRIJF. De algemeene sacking geproclameerd. Te Dusseldorp heeft een conferentie plaats gehad der West'Duitsche bouwarbeiders-orga nisaties, die de kwestie ven den strijd in het Rijnsch-Westfaalsche bouwbedrijf besprak. Het afwijzen van de arbitrale uitspraak door de werkgeversorganisaties wordt door de werk nemers als een uitdaging beschouwd, die alleen beantwoord kan worden door een onmiddrlüjk r.nf.b'nden van den strijd. Dc conferentie be sloot eenstemmig de algemeene stoking in het bouwbedrijf in Rijnland cn Westfalen terstond tc proclamccrcn. LUXEMBURG. MEDEZEGGENSCHAP VAN ARBEIDERS. Bij groothertogelijk besluit worden in indus- tiieelc ondernemingen arbeidersdelegatics in gesteld, ten einde door wettelijke regeling hun ner gemeenschappelijke belangen de overeen stemming tusschen werkgevers cn arbeiders to bevorderen. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE PLANNEN VAN CAILLAUX Een uiteenzetting in dc finan cieel e commissie der Kamer. Caillaux heeft in dc Kamercommissie voor de financiën uiteengezet, dat, als dc Senaat de inkomstèn, die door do Kamer zijn aan genomen, verwerpt, het gevolg daarvan zal zijn een tekort op dc begrooting von 1150 millioen, waarbij nog een bedrog van 1240 milliocn moet worden opgeteld, dot, waar het moet komen uit het plon-Duwes, niet mag worden opgenomen in de begrootin^-, aange zien dc inkomsten van dien oord allereerst bchooren te worden gebruikt voor het herstel van de verwoeste gebieden en vervolgens voor het delgen van schulden der geallieerden on derling. Anderzijds is het noodzakelijk op do begrooting zekere uitgaven te plaatsen, die thans op bizondere rekeningen staan geboekt, zooals die voor de oorlogspensiocnen, ten be drage van 1250 millioen, of die voor dc ad ministratie van de posterijen, groot 254 mil lioen. De begrooting voor 1925, die uitslui tend door de belastingen zal moeten worden gedekt, wordt aldus verhoogd met bijna 4 milliard. Om de laatste kosten van het herstel van de verwoeste gebieden definitief tc liqui deeren, denkt de regeering over een leening met ols onderpand dc inkomsten uit het plon- Dowes. Zij denkt over een herziening van het financieele stelsel bij de spoorwegen, om den staat te ontlasten van de, trouwens zeer ge ringe, lusten van den aanleg van spoorwegen. Als men al deze dingen in het reine heeft gebracht, zal men kunnen denken over do groote vraagstukken van dc gezondmaking van het geld cn over de schulden. Spr. heeft daarvoor eCn plan vastgesteld, maar hij acht het nutteloos dit uiteen te zetten, voordat het evenwicht op dc begnooling is hersteld. Hij schat de geconsolideerde schuld op 150 mil liard, de schuld op korten termijn op 130 milliard en verklaart, dat het vraagstuk der conversie cn schulddelging het onderwerp von zijn voortdurende zorg uitmaakt, waarmee hij een begin zal maken, zoodra de voorbereiden de maatregelen daarvoor zijn genomen. Om te beginnen, zal dc regeering het land zware aanvullende opofferingen vragen, die, naar hij hoopt, tijdelijk zullen zijn cn die, nadat alle mogelijke bezuinigingen zijn verwezenlijkt, op ongeveer 3500 millioen zullen neerkomen. De regeering zal zich tot de burgers richten en alle knoeierij gestreng onderdrukken. Zij zal de bizondere inkomstenbelasting aanzienlijk verhoogen, behalve voor salarissen beneden do 25.000 frank, maar het komt haar voor, dat de algemeene inkomstenbelasting niet kan worden verhoogd. Een andere verhooging be treft de tabak dc successiebelasting zal wor den herzien en de bestrijding von geknoei met de aangifte van inkomsten zal het mogelijk maken de tarieven, dfe dc minister overdreven hoog acht, te verminderen. Er zal een natio nale herverzekeringskas v/orden geschapen, die voor de verzekeringsmaatschappijen verplicht worden gesteld, welke maatschappijen daar bij ten minste de helft van hun premie zullen moeten storten, want spreker is van meening, dat de staat zeker aandeel moet hebben in de voordeelen von feitelijke monopolies. Tengevolge van de vertraging in de behan deling der loopende begrooting en dc groote bedragen, die eerlang vervollen, zal men voor 1925 nogmaals zijn toevlucht tot de schatkist moeten nemen. De regeering rekent erop deze moeilijkheden te overwinnen, op dc eenige voorwaarde, dat olie Franschen hun medewer king verleenen bij het werk van het geleide lijk herstel van dc financiën en zij is er on voorwaardelijk van overtuigd, dat aan dezen oproep door allen gehoor zal worden gegeven. Nadat Caillaux in dc cómmissie von finan ciën had gesproken, heeft hij met verschil lende afgevaardigden van gedachten gewisseld over den toestand van de schatkistr Omtrent dc monopolies verklaarde hij, dat hij nooit een aanslag zal doen op het staatsmonopolie en dat zijn heele streven cr op gericht zou zijn de monopolies zooveel mogelijk te laten op brengen. Hij zal nog vóór het reces de beide Kamers verzoeken de gewijzigde bcgrooting 1925 aan te nemen. Dan zal hij de begroo ting voor 1926 indienen, welke aan die van 1925 gelijk zo! zijn. Hij hoopt; dat deze voor 31 December zal worden aangenomen. Nadat dit geschied zal zijn, komen de definitieve ontwerjren voor het herstel van de financiën en het geldwezen aan de orde. HET vEILIGHEIDSPACT EN DE ONT WAPENING VAN DUITSCHLAND. Besprekingen in clcn Franschen ministerraad. Pa r ij s, 12 Me i. (V. D.) De minister van buitenlap.dsche zaken, Biiand, heeft hedenmor gen don ministerraad medcdeeling gedaan van den tekst van dc note's aan Duitschland inzake het Duitsche memorandum betreffende het vei ligheidspact en oen den raad von ambassadeurs inzake het in gebreke blijven ven Duitschland r cnopzichte van dc ontwepeningsclausulcs von het vredesverdrag. De ministerraad heeft den tekst der nota's goedgekeurd. De antwoord-notu op het Duitsche memoran dum. inzake het veiligheidspact zol ooit aan de geallieerden worden medegedeeld. De nota aan den raad van ambassadeurs zal Vrijdag a.s. door den raad worden behandeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1