ELVIRA Gebr. PERZINA Tafelzilver WILLEM MEN A80HHEMENTSPRIJS r3 ra",n"cn ;;ot „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. DE MOOR Deli- Zandblad L. KLEIN - OtrecBitscfaestraat Piano's VSeugeBs van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. DRINK WEINIG MELK MAAR GOEDE MELK „HOFSTEDE OUD-BUSSEM" DUNNE ZOMER JAPONNEN AARDIGE ZOMER HOEDEN Langestraat 43 - Telefoon 852 tegen uiterst billijke prijzen 23e Jaargang No. 272 loort 2 10, idem Uanco per pos2 1 5.per weck (met gratis ▼erreker.ng tegen cmgelukkcs) f 0.17* aizonderiijkc nummers Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. ARNHEMSOHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL.INT.5I». Woensdag 20 Mei 1925 PRIJS DER ADVERTEMTlEM met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25# dienstaanbie dingen en Licidadighcids-adveitentiin voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vootdcclige bepalingen voor het advertccien- Hcne circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ARBFIDSCONFERENTIE GEOPEND. De rede van Bcncsj. De bak- kersnachtarbeid. Verkiezing van gToeps-vice-prcsidcntcn. Een protest van een fascist. Uit Genève wordt d.d. 19 Mei aan het Hbld. gemeld: In zijn openingsrede op dc Arbeidsconferen- tie heeft Fontaine den gedelegeerden op het hart gedrukt bij de tweede lezing der conven ties van het vorig jaar aan de aangenomen principes niet te tornen, ter voorkoming van nieuwe, eindelooze debatten. Benesj, tot voorzitter gekozen, getuigde van zijn aanhankelijkheid aan den Charter van den A.rbeid, dat hij het ware evangelie van alle so ciale politiek noemde. Dc Arbeidsconferenties zijn nauw verbonden met de groote vredes werken en vermijden wrijving tusschen de vol ken door geleidelijke en volledige internaliona- liscering der sociale cn economische maatre gelen. De wereldoorlog heeft eenerzijds een stroo ming van politieke omkeer en sociale en eco nomische revolutie opgewekt, waaraan geen enkel modern land ontsnapt, anderzijds onge hoorde sociale en economische moeilijkheden gebracht. Staotsmnnswijheid moet beide ver zoenen met geduld en volharding door een vredespolitiek, welke Benesj resumeert in de drieledige formule: pacificatie, consolidatie cn reconstructie. Daarin, en niet in materieele ex pansie, dienen de landen te wedijveren. Ondanks olies blijft Benesj optimist. Hij ziet de geleidelijke consolidatie; allen mislukten po gingen tot organisatie van den vrede ten spijt, schrijden wij er langs andere wegen onweer staanbaar naar toe. Voor de tweede lezing van de conventie nopens den bakkersnachtarbcid had dc N e- der.landsche regeering een amendement ingediend, strekkende het verbod van nachtar beid niet te doen gelden voor de patroons in de banketbakkerijen, zulks in verband met het wetsvoorstel dien arbeid toe tc staan, mits niet bestemd voor broodbereiding. Daar deze wijzi ging, welke de controle op het verbod van broodbereiding moeilijk maakte, ingetrokken is, heeft de Ncdcrlandsche regeering ook genoemd amendement ingetrokken. De Arbeidsconferentie koos hedenmiddag tot vice-presidenten: voor de regeeringsgroep den Chileen Codesido,; voor dc patroonsgTocp den Zwitser Traüt; vóór de arbeidersgroep den Engelschman Poulton. De Cubaan Aguerro, die gewoonlijk de regisseur der verkiezingen is, had Nolens in de regeeringsgroep voorge steld, doch deze had te kennen gegeven, geen benoeming te wenschen. Daarna volgde de samenstelling van de voorstellen-commissie, waarbij zich een incident voordeed. De Ita- liaansche fascistische arbeider, die bij de aan wijzing van de vertegenwoordigers der arbei dersgroep slechts één stem verworven had, pro testeerde tegen zijn systematische uitsluiting en dreigde met nadere verklaringen als men voortging hier aan politiek te doen. Nader wordt gemeld, dat de fascistische ar beider Rossini, secretaris-generaal van da fas cistische arbeidersorganisatie, is. In de wandel gangen wordt verzekerd, dat de Italiaansche delegatie van Mussolini opdracht zou hebben zich met den fascistischen arbeidersafgevaar digde solidair te verklaren en zoo noodig met het noodige gerucht de arbeidsconferentie te verlaten. Het telegram herinnert er ten overvloede aan, dat soortgelijke incidenten zich ook op vorige arbeidsconferenties hebben voorgedaan. Voorts wordt gemeld, dat de arbeidersgroep op de conferentie geprotesteerd heeft tegen dc aan wezigheid van Rossini. DUITSCHLAND- T3NDENBURG CONFEREERT MET LUTHER EN STRESEMANN. Hindenburg heeft zich gisterochtend nader oser de buiten'andsche politiek onderhouden i.Jet c£n rijkskanselier en den minister van bui- tanlandschc zaken. 's Middags heelt hij een contra-bezoek ge bracht bij den nuntius Pacelü, den deken van het corps diplomatique. STRESEMANN'S BESCHOUWINGEN IN DEN RIJKSDAG. Moties van wantrouwen der socia listen en communisten. In den rijksdag is een soc.-dem. motie van vantrouwen ingediend, luidende: „De rijksre- geering bezit niet het vertrouwen van den rijks dag." De communisten motiveerden dc door hen Ingediende moties van wantrouwen tegen den minister van buitenlandsche zaken door daar aan toe te voegen: „wegens dc binnen- cn bui- tenlandscT.e politiek van zijn kabinet." 1 Dc Duitschc pers over dc redc. Uit Berlijn wordt d.d. 19 Mei aan de Tel. ge meld Over het algemeen zijn de bladen, ook dc rechtschc, goed te spreken over de rede van Stresemann. Men v.ijst op de continuïteit in de buitenlandsche politiek, welke uit de ver klaringen van den minister van buitenlandsche zaken spreekt. Zoo schrijft d*i Vorwarts. dat de rede sa mengevat ken worden in de volgende woor den „Voortzetting van de buitenlandsche po litiek, die door de republikeinsclve regeerin gen is gevoerd. De rcgeeiing van het recht schc blok kan geen andere politiek maken". Het orgaan van Stresemann, de Zert, meent, dat de rijksdog invloed kan hebben op het be sluit van den gezantenraad. Veel kan er van afhangen of de tegenpartij den indruk krijgt, dat de Duitsche volksvertegenwoordiging ge sloten achter de regeering staat en haar in de kardinale kwesties der buitenlandsche politiek steunt Het blad zegt vervolgens, dat het niet zonder beteekenis is, dat de minister gewezen heeft op de noodzakelijkheid om tusschen de industrieën van Frankrijk cn Duitschlond een samenwerking tot stand tc brengen cn dat hij in het vooruitzicht heeft gesteld zulk een sa menwerking te steunen cn in de hond te wer ken. De Vossische Zcitung schrijft„Al wat d-. Stresemann over den Volkenbond, de ontwape ningsnota en het veiligheidspact heeft gezegd, had iets van de zwarte kleur van pessimisme do minister van buitcnlondsche zaken rechtvaardigde dit door te bctoogen, hoe ge compliceerd de politieke opgaven elk op zich zelf zijn, waarvoor wij ons geplaatst zien en hoezeer zij in elkaar ingrijpen". De Gcrmania (Centrum) schrijft, dat men den indruk heeft, dot er Stresemann, zonder dat hij het met zooveel woorden zcide, zöer veel aan gelegen was het buitenlund duidelijk te maken, dat ondanks de deelneming dei Duitsch-nationolen aan de regeering en on danks de verkiezing van Hindenburg tot rijks president, de koers der buitenlandsche politiek niet gewijzigd is. De conservatieve Deutsche Tageszeitung schrijft„Het verdient de aandacht, dat de minister van buitenlandsche zaken in verbond met het Dawes-plan gisteren uitdrukkelijk elke moresle verplichting van Duitschlond tot be taling van schadeloosstelling van de hand heeft gewezen en dat hij cr met nadruk op wees, dot er geen veiligheidsproblemen be slaan in dien zin, dot de naburen van Duitsch lond voor Duitsche aanvallen bescheimd moe ten v/orden, moor dat veeleer Duitschlond zelf veiligheid noodig heeft voor zijn grenzen. Van groote beteekenis is ook het betoog van den minister over dc ontwopeningskwestie. Met allen nadruk verklaarde hij, dat de ontwapening van Duitschlond rechtens slechts een voorpresta tie is cn dot de andere stoten niet minder ver plicht zijn eveneens te ontwapenen en dat zij, ingeval zij dit niet doen, geen recht hebben op handhoving van den huidigen bewopenings- tocstond van Duitschlond. De Kreuzzcitung is niet tevreden met het standpunt van den minister van buitenland sche zaken betreffende het veilighcidspact cn zegt„Wanneer de te verwachten nota inzak'3 de ontwapening werkelijk zoo zou luiden als de Engclsche Zondagspers heeft aangekondigd, moet, naar onze mcening, zoowel de kwestie van het goranticpact als di'3 van den Volken bond onmiddellijk van de agenda verdwijnen". ONTWAPENING EN VEILIGHEIDS PACT. Dc vergadering van den ge zantenraad al weer uitgesteld. De bijeenkomst van den raad van gezanten, die vandaag plaats zou hebben, is uitgesteld, omdat er nog geen volledige overeenstemming is bereikt tusschen Londen en Parijs omtrent den vorm, waarin het antwoord aan Duitsch- land moet worden vervat. De Fransche gezant te Lon den confereert met Cham berlain. De Fransche gezant te Londen heeft giste ren tweemaal beraadslaagd met Chombeilain over het ontwerp van de Fransche nota 'aan Duitschland inzake het waarborgverdrag. In Fransche kringen stelt men met voldoening vost, dot de Fngelsche regeering blijk geeft van een juist begrip van de Fransche ziens wijze. MIJNONGELUK BIJ DORTMUND. B e r 1 ij n, 19 Mei. (H. N.) De Pruisische minister van handel en nijverheid zal de be grafenis van de slachtoffers van het jongst*» mijnongeluk tc Dortmund bijwonen VIER PERSONEN DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD. B e r 1 ij n, I G Mei. Volger." een bericht uit Hedjensheim heeft aldaar Zaterdagnamiddag om zes uur op een feestterrein, waar het katho lieke kerkkoor zijn jubileum zou vieren, ten gevolge van het inslaan van den bliksem een ernstig ongeluk plaats gehad, tengevolge waar van 4 personen zijn omgekomen. Drie personen werden op slag gedood. Een vierde kreeg een beroerte en overleed nn cenige uren. Verder werden een vrouw ernstig cn twee meisjes licht gewond. (Tel.) DE COSCHBRANDEN. Enorme schade. Omtrent de groote boschbranden in Pomme- ren wordt nog bericht, dat de waarde van het vernielde hout alleen op 1015 millioen goud- mark word: geschat. De totale schade zal waar schijnlijk aanmerkelijk grooter zijn. B e r 1 ij n, 19 Mei. (H. N.) In den laotsten tijd hebben verschillende boschbranden ge woed. Zoo is tc Friedrichswalden een gedeelte van het stnntsboschdomein varbrond over een oppervlakte van 500 hectare. De omvang van dc schade is neg niet te beramen. OOK HITTE IN DUITSCHLAND. B e r '1 ij n, 19 Me i. (V. D.) In Berlijn en in andere gedeelten van het rijk heerscht eer. groote hitte, waardoor .uitgebreide boschbranden zün ontstaan. Een enorme brand brak uit in het district Naugaard (Midden-Pommeren). Ook militairen moesten helpen om den brand le blusschcn. Fa. BRANDSEN Longest raat S Tel. 129 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 van betrouwbaar gezond vee I FILIAAL I ZIE TELEFOONGIDS fn uitgebreide keuze Zie de Etalages „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort Juwelier SELC.IE. HOT KABINET-Y ANDEVLJ VERB. Brunct Kamervoorzitter. De Kamer van Afgevaardigden heeft gisteren haar bureau herkozen, terwijl zij den socialist Brunct tot haar voorzitter aanwees. hij critick op den in de wet opgenomen grond slag van gedwongen bijdragen en hij voorzag, dat de finuncieelc politiek van het wetsontwerp hierop zal neerkomen, dat de kosten voor de pensioenen zullen worden gelegd op indus- tricelc personen en dc urbeiders. Lloyd George, die toegaf dat Whcatly sterke argumenten tegen het plan van gedwongen bij dragen had aangevoerd, verklaarde zich toch voorstander van een dergelijk plun. Om finuncieelo overwegingen daclif hij, dat het een fout zou zijn, om een stelsel zonder gedwongen bijdragen te aanvaarden, vcornl omdat cr andere punten zijn als verbetering van de woningtoestanden, het opruimen van bouwvallige huizen en bevordering van den terugkeer naar hef platteland, welke pionnen niet behandeld kunnen worden, indien de door voor noodige fondsen door een onder plan in beslag zijn genomen. In verband met het te beide gebrachte be zwaar, dat het p'an een nieuwen last op de nijverheid legt, verklaarde L'.oyd George, dat het ook volgens zijn meening verkeerd zou zijn, om dezen lost op het oogenblik op tc leggen. Voorts gaf hij in overweging om te bepalen, aut niet dc ouderdom, doch het niet meer in staaf zijn om te werken recht zal geven op het ontvangen van pensioen. In verband hiermede herinnerde hij er aan, dot twee van de gene raals, die het meest èucccs in den oorlog heb ben gehad, o.o. maarschalk Poch, cecds ouder dan 05 jaar waren. Verder Stelde hij voer, dat bij dt* wet ook in de begrafenisverzekering zou worden voor zien, waarbij de meeste arbeiders reeds ver zekerd zijn. Hel amendement van Labour ver worpen. anti-oorlo"gspropogondo cn waarbij aan do partijpers wordt aanbevolen berichten te pu- bliceeren over onti-oorlogsgcvoelcns onder do mossa's der soldaten en over conflicten, hier uit voortvloeiend tusschen dc soldaten cn do militaire autoriteiten. Tegengesproken wordt in het rapport, dot do Comintern organisch verbonden zou zijn met dc sovjet-rcgcering. Daarentegen is de delega tie ervan overtuigd, dat het commissariaat von buitcnlondsche zaken zoowel in de positie ver keer als tot politiek heeft om ieder optreden von de Comintern, dat ccn schending is vun verdragsverplichtingen, tc voorkomen. OOSTENRIJK. DE BULGAARSCHE STUDENTENBOND TE WEENEN OPGEHEVEN. Dc Wcenschc overheid heeft de Bulgoarscho studenlonvcreeniging in de Oostenrijk scho hoofdstad ontbonden. POLEN. K1EDRON AFGETREDEN. Warschau. 19 Mei. (H. N.) De Pool- schc minister van handel, Kicdron, is als zoo danig afgetreden en wordt vervangen door Klorner, di\? minister van buitenlandsche zaken was. RUSLAND. DE DIENSTPLICHTIGE LEEFTIJD. Bij decreet der Russische regcering wordt bepaald, dat de rood© gardisten voortaan op 21-je.rigcn, inpl'oals van op 20-jarigen, leeftijd onder de wapenen zullen worden geroepen. SAWINKOW DOOR DE SOVJETS VERMOORD P a r ij s, I 9 M e i, (V. D.) Dc Russische emi granten te Parijs twijfelen cr aan of Sowinkow zelfmoord gepleegd heeft. Zij vermoeden, dat hij in dc gevongenis tc Moskou vermoord is. - De Liga voor ds Mcnschenrechten heeft °P f Zullen Katholieke en socialisten nis TURKIJE. DE KWESTIE-MOSOEL. B e r 1 ij n, 19 Mei. (V. D.) Naar dc bloden vernemen, zijn tusschen' Turkije cn Engeland directe besprekingen inzake de kwcstic-Mosocl aangevangen. democraten regecrings- partijen samengaan Verwacht wordt, dot na den vul van het Kcbinel-Vanclcvijverc een combinniic van so cialisten cn katholieke democraten a's regecring zal optreden. FRANKRIJK. DE SCHULDEN AAN AMERIKA. Fransche perstemmen. Wat de kwestie der schulden aan gaat, komen de Fransche bladen ten stelligste op tegen zekere tegenstrijdige cn ten- dentieuse berichten, die de Fransch-Amerikaon- sche betrekkingen zouden kunnen verstoi en. Naar aanleiding van de voorbereiding van het Fransche pion tot regeling dezer aangelegen heid, zegt het Journal, dat de Angelsaksische financierde deskundigen zeer wel op de hocgte zijn van de moeilijkheden, waarmede Frankrijk te strijden heeft cn erkennen, dat de Fransche rekening vrijwel r.icts kan deen, zoolang het evenwicht der begroeting niet hersteld is. Dc Echc- de Paris wijst cc op, dat de verhou ding tusschen Frankrijk en Amerika nimmer beter noch hechter is -geweest en voegt hier aan too, cat het voorbarig zou zijn op het oogenblik can termijn vast te leggen voor de uitvoering van het door de Fransche regeering uitgewerkte plan. Dc Figaro zegt, dat men een billijke oplos sing moet verlangen, evenredig aan den rijk dom cn het fiscaal vermogen van hef land. ENGELAND. DE PENSIOENWET IN HET LAGERHUIS. Londen, 19 Mei. (H. N. Draadloos). Het debat over de pensioenwet in tweede lezing zal vandaag in het Lagerhuis worden voortgezet door sir L. Worthington Evans, den minister van oorlog. Wheatly, die gezondheidsministci in het ai Leidersministerie was, heeft bij dc in diening yan dc motie tot verwerping van het wetsvoorstel als protest tegen dc wanverhou ding, die er bestaat tusschen de voordeden van de wet cn de gedwongen bijdragen, gezegd, dat de uitkeeringen ongunstig afstaken bij de be dragen, die door armenzorg worden betaald Volgens zijn meening moeten weduwen, die een pensioen van 10 sh. per weck ontvangen, uit werken gaan of weer ten laste van den armenzorg vallen. In het eerste geval zal met haar pensioen rekening worden gehouden bij de vaststelling van hot loon, wat weer van cn vloot, waarvan de brief van Sinoijcf g f I' verzoek van Sewinkow's weduwe een brief ge schreven aan Krassin, waarin een nauwkeurig rapport over Sowir.kow's overlijden verzocht wordt. wet op dc ouderdomspensioenen te verwerpen, is J met 401 stemmen tegen 125 verworpen. De wet is in tweede lezing aangenomen te midden van het gejuich der ministcrieclcn. HET RAPPORT OVER DEN BRIEF VAN SINOFJEF. Aon uitvoerige bizonaciheden, welke dc En- geische bloden over het ropport inzake den brief von Sinofjef publicccren, ontleent l\et Hbl., dat in een inleiding tct dit rapport van den algemeencn raad von hef vakvereenigings- congres aangedrongen wordt op een officieel en openbaar onderzoek, niet alleen echtheid van den brief, door die echtheid vol gens den algemecnen raad een ondergeschikte zaak is vergeleken bij de kwestie hoe het kwam dot aan dit document zooveel gezag werd toe gekend. Het officieele optreden naar aanleiding van dien brief cn de publicatie er van, mankte dot do algemcene verkiezingen om dit punt draaiden. Dc verantwoordelijkheid voor een en ander wordt, aldus de olgemeene rood, gedeeld door dc Lnbour Party cn het departement van buitenlandsche zaken. Als (zoo wordt dan ver der gezegd) de Russische autoriteiten de amb tenaren en de archieven het het (Russische) departement van buitenlandsche zaken cn do communistische Internationale aan een inspectie door buitenlanders kunnen blootstellen, /cru een weigering onderzijds om die van hef Foreign Office "cn Scotland 7ord aan een parlementair onderzoek te onderwerpen, ens in het buiten land slechts hoogst verdacht maken. Daarom wordt de cisch gesteld/ daf aan ver tegenwoordigers der Lnbourpartij één dei partijen, vcruntwoordelijk voor de publicatie zou worden vergund oen onderzoek in to stc'len met ambtenaren van buitcnlondsche cn binnenInndsche zaken. In den breede vertelt de de'egetie dan hoe zij in de Russische archieven geen spoor vond van den brief van Sinofjef. Zij ervoer verder, het het gebruik was bij de Comintern om „in lichtingen" rond te zenden in den vorm van Samenvattingen von redevoeringen ven Sinoi- jef in het centrale comité. Op 12 September de bjicf van Sinofjef draagt d?n datum 15 September werden oon dc Britsche commu nistische partij samenvattingen 'gezonden van een rede door Sinofjef gehouden, in omslagen, met „geheim" er op en gctcekend door Mc. Manus namens het secretariaat. In het begelei dende schrijven, eveneens „geheim", werd ge zegd, dat de inhoud van de rede strikj ver trouwelijk wns cn alleen door de 'eden ven het bestuur mocht worden gelezen. Volgens het rapport was die rede intusschcn zoo, dat er geen bezwaar tegen ken worden gemookt en behandelde zij in hoofdzaak aan gelegenheden op het vasteland van Europa Het origineel was na ontvangst door $)e com munistische partij vernietigd ingevolge da be geleidende instructie. ,Het rapport teeker.t hierbij aan. dot Chamber- Iain in het Lagerhuis verklaarde, dat het ori gineel van den brief van Sinofjef cm die reden niet kon werden gereproduceerd. Wat betreft dc instructies, opruiing van iogci GRIEKENLAND. PATRIARCH CONSTANTUN. na i d* Griekschc bladen vernemen, dat patriarch Ü^^vaI- 1 Constantijn reeds zijn ontslagbrief naar Con- slontinopcl heeft gezonden. r NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Groote bedrijvigheid Van Fransche zijde wordt uit Fez hel vol gende officieele legerbericht verspreid In het Westen is dc toestand onveranderd ge- hieven met een neiging tot verbetering. De Bcni Mguilba, gerustgesteld door de aankomst van versterkingen, beginnen hun vertrouwen te her winnen. Generaal dc Chombrun heeft zich noar Feseibali begeven, waar hij vaststelde, dot ei* rust hccrscht onder de inlandschc bevolking, die haar gewone bezigheden verrciht. Men meldt, dat dc Djebalo's onder den in druk van hun verliezen naar hun dorpen te- rugkeeren. Er drongen enkele vijandelijke af- deelingcn door in de richting van Achirkonc cn men heeft eenige vijandelijke troepenverzame- lingcn vastgesteld bij Amjot. In het centrum drongen vele afvalligen door in den omtrek van Taonnnt. De vijand versterkt zijn strijdkrachten op de 'hoogte von Ouergha. De greep Freydcnbcrg was den lÖdcn te Ainaicha gelegerd. In het Óósten zijn groepen, die zich bij de Pronschen hadden aangesloten, onder begunsti ging vun den mist aangevallen door dissidenten in do streek van Bubelho. Door bondgenooten van Branes gesteund sloegen zij dc aanvallers af. De vijand versterkt zich in den omtrek van Kiffanc en cp ce hoogte van Moun. i EGYPTE. VEROORDEELDE STUDENTEN. Uit Cairo wordt gemeld, dat drie eerste jaars studenten tot drie jaar gevangenisstraf en een vierde tot vijftien zweepslagen werden veroor deeld, in verband met dc vernieling van de bureaux von het blod Al Kashkoul in Novem ber j.l. door een menigte Zagloclisteru ongunstigen invloed op het loon van andero arbeidsters zal zijn, terwij! in het laatste geval de uitkcering van deze wet de standearduitLes- ring van armenzorg zal bepalen. Ook oefende waagde, wordt in het rapport dcc delegatie ccn geheim document gepubliceerd van eind Augustus 1924, gericht tot dc besturen van alle communistische jj^rtijen handelende over de ■V JAPAN, DF. RECONSTRUCTIE DL.cr.w- SITEITSBIBLIOTHEEK VAN TOKIO. Londen, 19 Mc I. (V. D.) De door de Britsche Academie op verzoek van de regec ring samengestelde commissie is thans bezig vei schillende Sngelschre boeken uit le kiezen, die zullen dienen ter vervanging van die, welko zich in de door de groote aardbeving van September 1923 verwoeste universiteit van

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1