Gebr. PERZINA F.g-Ü.Lomans DE EEMLANDER BUITENLAND. L. KLEIN - Utrechtschestraaf IBQNNEMEHISPRUS rj Piano's Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. Utrechtscbestraat 15 Tel. 483 GROOTE SORTEERING KORTE MANTELTJES FEUILLETON. De Terogkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 275 foort 2.10, idem tianco per port f 1per week (met gratis vei zekering tegen ongelukken) f 0.17*, aliouderlijke nummers 1 Gj05. AMEBSFQORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. FOSTREKENINQ N*. 47SIO. TIL. IWT. W*. Maandag 25 Mei 1925 PRUS DER ADVERIENTlEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ueidadigheids-adveitentiên voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen voor het adverteeren- Eene circulaire, bevattende de vooiwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. VOL^F^OND HET TOEZICHT OP DEN WAPENHANDEL De conferentie inzake den handel in wapens heeft Zaterdag- het voorstel van den Ameri- kaanschen gedelegeerde aangenomen, strek kende tot het eveneens opnemen van andere mogendheden onder die, welker ratificatie noodig is voor het van krocht worden van de conventie. De Amerikaansche afgevaardigde constateerde, dot er geen enkel Latijnsch- Amerikaansche staat in de opsomming van de voornaamste wapenprodifccerende landen voor komt. Het voorstel werd toegezonden aan de technische militaire commissie. DUITSCHLAND ONTWAPENING EN VEILIGHEIDSPACT. Het woarborgverdrag. De Fleuriau, gezant van Frankrijk te Lon den, heeft Zaterdag den vollcdigen tekst ont vangen van het Fransche ontwerp-antwoord op het Duitsche voorstel nopens een woar borgverdrag. Hij zou het onmiddellijk aan Chamberlain meedeelen. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Julius Barmot tegen borgtocht in vrijheid. Julius Barmat, die sinds enkele weken in een sanatorium te Berlijn werd verpleegd, is Za terdag daaruit ontslagen, in afwachting van den uitslag van zijn proces en voorloopig vrij gelaten. Op verderen aandrong van zijn advo caten Heeft de rechtbank de aanvankelijk op 200.000 mark bepaalde waarborgsom ver minderd tot 45.000 mark. Nadat dit bedrag was gedeponeerd, werd Julius Barmat in vrij heid gesteld. HEVIG ONWEER. Uit Chemnitz wordt gemeld, dot gisteren een hevig onweder den Oostelijken lutlooper van het Erzgebergte heeft geteisterd. Er viel een sterke hagel en het water stond op sommige plaatsen 30 oM. hoog. Boomen werden ont worteld. FRANKRIJK. DE KATHEDRAAL VAN AMIENS BEDREIGD. Een ernstig gevaar bedreigt de prachtige ka thedraal van Amiens. Gisteren werd in de stad een groote slag gehoord. Tevens zakte het ge heel e geplaveide plein voor de kathedraal in. Er is een groot gat met een middellijn van 90 voet en een diepte van 30 voet voor de kathe draal ontstaan. Architecten zijn in allen spoed ontboden om den toestand te bestudeeren. SCHIPBREUK OP DE FRANSCHE KUST. Talrijke slachtoffers. Uit Quimper wordt d.d. 24 Mei gemeld: Twee vaartuigen zijn in volle zee, ter hoogte van Penmarch, vergaan. Twee reddingsboot^n, die zich ter hulpverleening buitengaats waag den, sloegen om en werden op de kust gewor pen. Van de samen 32 koppen tellende be manning zijn 27 verdronken. Er staat een hevige wind en de zee is zeer onstuimig. ENOF.LAND. DE „THANKGIVING SERVICE" TE WEMBLEY. Een indrukwekkende plechtigheid, Londen, 24 Mei. (V. D.) In het stadion van de Britsche rijkstentoonstelling te Wem bley vond hedenmiddag de „Empire Thank- giving Servico" plaats, welke door den koning en de koningin werd bijgewoond. De plechtig heid was buitengewoon indrukwekkend. Het muzikale gedeelte van dezen dienst bestond uit een koor van niet minder dan drieduizend sjemmen, begeleid door groote militaire mu ziekcorpsen. De dienst werd geleid door de aartsbisschop pen van Canterbury en York en door den bis schop van Londen. Groote indruk maakten ook de processies, n.l. een „leeken"- en een religieuze processie. SIR EDWARD HULTON OVERLEDEN. Overleden is sir Edward Hulton, die twee jaar geleden wegens zijn gezondheid enkele bladen te Manchester en ook de Londensche Evening Standard verkocht Hij was voorts een der meest bekende eigenaars van ren paarden. NOORWEGEN. DE POOLVLUCHT VAN AMUNDSEN. Uit New-York wordt gemeld, dat, nadat 64 uren sedert het vertrek van Amundsen voorbij zijn gegaan, alle draodlooze berichten van de begeleidingsschepen het erover eens zijn, dat er iets onvoorziens is voorgevallen. De Fram meldt, dat er een plotselinge weersverandering is ingetreden met nevel en sneeuwval; maar de Noord-Oostenwind houdt aan. Het is niet bekend, of de vliegtuigen bij de landing op de Pool beschadigd zijn, of dat zij op den terug weg een noodlanding moesten doen. De be geleidingsvaartuigen patrouilleren de ijsver- sperring af, waar de vliegtuigen, bij een even tueel begin van slecht weer, een gelegenheid tot landen hebben. Uit New York wordt gemeld, dat de vlieg tuigen van Amundsen denkelijk in een sneeuw storm zijn geraakt op den terugweg van de Noordpool en dat zij zich op niet te verren afstdhd van Kingsbay bevinden. De schepen Hobby en From treffen voorbereidingen om deze mogelijkheid te onderzoeken. ITALIË. MARX BIJ DEN PAUS. De paus ontving Zaterdag den voormaligen rijkskanselier Marx en zijn echtgenoote in par ticuliere audiëntie. POLEN. EEN MISLUKTE BOMAANSLAG. Een man, die volgens zijn zeggen van Tsje- cho-Slowakische nationaliteit zou zijn, vroeg op het consulaat te Krakau onderstand, verliet daarop het gebouw en gooide een bom door het raam, die gelukkig niet ontplofte. Daarna trok hij een revolver en vuurde eenige schoten af, waardoor de portier werd gedood en een ambtenaar gewond. Volgens een ander bericht werd niet de portier, maar de ambtenaar ge dood. De dader werd gearresteerd en het bleek bij onderzoek, dat hij waanzinnig was. BULGARIJE. DE CENSUUR Een soc.-dem. protest. Het centrale bestuur van de soc.-dem. partij van Bulgarije heeft een protest bij de regee ring ingediend tegen de scherpe censuur. Ver klaard wordt, dat een vrije meeningsuiting veel meer in het belang van het land is te achten. RUSLAND. IMMIGRANTEN UIT URUGUAY. Twee duizend landverhuizers uit Uruguay hebben verlof gekregen sovjet-Rusland binnen te komen TURKIJE. EEN WERVELSTORM IN ANGORA. Er heeft te Angora een zeer -hevige wervel storm plaats gehad, die groote schade aan richtte en drie minarets heeft omver gewor pen. De telegrafische verbindingen zijn ver broken. Er zijn twee dooden en 17 gewonden. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. De Humonité verboden. Het officieele blad van het Fransche protec toraat bevat een besluit, waarbij de invoer, de uitstalling, de aankondiging, de verkoop en do verspreiding van het communistische Parijsche dagblad Humanité in de Fransche zone van RECLAMES. Prijs 1—3 rcfiels 3 05. elko resd meer 1.—. Electrische Kookapparaten Kookplaten Strijkijzers 24.50 17.50 9.75 „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort het Sjerifijnsche rijk wordt verboden, omdal bepaalde artikelen uit het blad de militairen bij de tegenwoordige krijgsverrichtingen tot ongehoorzaamheid opzetten en van aard zijn om de tucht en de veiligheid van de bezettings troepen te bedreigen. Abd-cl-Krim geeft het nog niet op. Ondanks het échec van de Rifkabylen in dc gevechten met de afdeelingen Freydenberg en de Chambrun verwacht men, aldus meldt men van Fransche zijde uit Rabat, dat Abd-el-Krim zijn aanvallende beweging zal voortzetten. De' Fransche afdeelingen hebben zich terugge trokken, nadat zij de posten, die aan de Wergha gevestigd zijn en die dienen ter bescherming van den weg naar Fez, hebben gereorganiseerd en van leeftocht voorzien. Fransch-Spaansche samenwerking. In een interview rv;-.v een journalist van een te San Sebastian verschijnend blad heeft Malvy verklaard, dat zijn zending naar Spanje was geslaagd en dat er tusschen Frankrijk en Span je inzake Marokko olgeheele overeenstemming werd bereikt om samen te werken bij de uitvoe ring der verdragen. Het Spaansche directorium, wees een generaal aan die met Painlevé over den toestand zal spreken. Frankrijk wcnscht Spanje niet in oorlogs- avonturen te storten, maar wenscht slechts toe stemming om eventueel de rebellen te kunnen vervolgen buiten de Fransche zóne. Geqeraal Dangau opperbevel hebber. Wegens de belangrijke toeneming der troe pen en de uitgestrektheid van het front is generaal Dangau benoemd tot opperbevelhebber over het geheele front tusschen Algiers en den Atlantischen Oceaan. Zijn onderbevelhebbers zullen zijn de generaals Billiotte en Chambrun. De laatste blijft ook het bevel voeren in do streek van Fez, JAPAN. DE AARDBEVING IN JAPAN. Honderden slachtoffers. Enorme schade. Een vliegtuig met verslaggevers en fotogra fen, die te Osaka is aangekomen uit het dis trict, dat door de aardbeving is geteisterd, ver zekert, dat de ramp gelijkt op die van Sep tember 1923, zij het don op kleiner schaal. Te Toyoka zijn duizenden dakloos. Een meisjesschool is daar ingestort, waarbij veel kinderen getroffen zijn. Er zijn te Toyoko 200 dooden en naar schatting 400 gewonden. De stad Kinosaki is na de aardbeving in do asch gelegd. Een paniek ontstond en men vreest vpor honderden slachtoffers. Slechts voor een mil- lioen yen ongeveer is verzekerdde schado is veel grooter. Volgens de seismologen rs do aardbeving ontstaan door een aardverschui ving. Nadere bi zonderheden overdo ramp. Een R. C. telegram, uit Londen d.d. 23 Mei aan de N. R. Ct. gezonden, houdt in De berichten omtrent de aardbeving in Ja pan zijn nog zeer onvolledig, door de telegra fische verbindingen met het geteisterde gebied verbroken zijn. Osaka, Kobe en Kioto bleven voor brand gespaard, doch ernstiger is de toestand in de havenplaats Toyoka in de pro vincie Tango oon de Japansche zee, waar het station en. 2000 huizen instortten en een brand uitbrak, die zich onmiddellijk over de geheelo stad uitbreidde en velen, die door de vlammen werden ingesloten, het leven kostte. De ge heele bevolking, die 10.000 zielen telt, is ge vlucht. Een trein naar Toyoka wordt vermist en is waorschijnb'jk bedolven bij het instorten van den tunnel bij Asjiya. Nabij Genboedo is een andere trein omver geworpen. Zes legervliegtuigen, die van Osa ka naar Toyoka zijn gezonden, rapporteeren, dat het aantal dooden te Koenyoma en te Foc- koetsji, twee dorpen in de nabijheid der stad, 800 bedraagt en dat overal in de streek een paniek heerscht. Groote schade werd aange richt in do zilvermijnen van Ikoeno, de belang rijkste van het land, waar olie schachten zijn ingestort. Doktoren en roode kruispersoneel zijn naar de geteisterde streken gezonden. Men zegt, dat de aardbeving, die te 11 uur 's mor gens plaats greep, de hevigste is, sedert 30 jaar in deze streek voorgevallen. Kinosaki en Toyoka wegge vaagd door aardbeving cn brand. Uit Londen wordt d.d. 23 Mei aan do Cour. bericht Aon de Star wordt uit Tokio geseind On geveer 11 uur hedenmorgen brak een aard beving los in de provincie Tajima (aan de Japansche zee, ruim 100 K.M. ten N.W. van Kyoto), waardoor drie steden vernietigd wer den. Vele menschenlevens zijn verloren gegaan. Treinen met materiaal en personeel voor hulp- verlcening zijn naar het tooneel van de ramp gezonden. Deze aardbeving in West-Japan is de ern stigste, welke dit gedeelte van het land sedert jaren getroffen heeft. Het hevigst was de ver nieling in Kinosaki en Toyoka, welke steden geheel werden weggevaagd door dc aardbe ving en den brand die er op volgde. Te Toyo ka, een stad van 10.000 inwoners, verdween het spoorwegstation geheel en het postkantoor werd onmiddellijk bijna geheel door brand verwoest. Een groot aantal huizen zakte in een en onmiddellijk daarop brak een brand uit, waartegen men geen middel meer had .om op to treden. Op het oogenblik is het nog niet mogelijk het aantal slachtoffers vost te stellen, maar het moet in elk geval in de duizenden loopen, Al het verkeer aan do Japansche Zee-zijde van West-Japon is stilgelegd ten gevolge von de aardbeving cn onder de bevolking is een paniek uitgebroken Alle klokken bleven stil staan op 11 uut, het moment van de aard beving. Do menschen renden to Toyoka in wanhoop naar buiten. Rondom hen storten do huizen in. Velo personen werden verpletterd door do vallende huizon. Een later bericht uit Osaka zegt, dat de di recte telefonische en telegrafische verbinding met do getroffen districten Is verbroken. Do twee steden Kinosaki en Toyoka stonden van middag 5 uur Japonschcnn tijd nog in brand. Osaka, do voornaamste industriestad van Ja pan, Kyoto en do vermaarde haven Kobe heb ben geen schade geleden, maar de aardschok werd er duidelijker gevoeld dan twee jaar ge ledon, toen Tokio verwoest werd. Het Japansche blad Asahl raamt, naar uit Tokio d.d. 24 Mei nader aan bovengeciteerd blad wordt gemeld, het totanl aantal slacht offers van dc aardbeving, welke Zoterdog plaats had, op TOO dooden, 1000 gewonden cn 10.000 dokloozen. Tot deze slachtoffers bc* hooren geen vreemdelingen. Volgens de aanduidingen der seismogrofen, was dc hevigheid van deze aardbeving slechts Yi minder dan van die, welke I September 1923 een ontzettende verwoesting tc Tokio en elders aanrichtte. Het vermoorde Japansche Spa, Kinosaki, blijkt grootendeels verwoest te zijn. Do mees* te hotels stortten in. De hoofdstad werd ditmaal gespaard, maar Zaterdag, een kwartier voor middernacht, wer den te Tokio twee schokken gevoeld, welke alle klokken tot stilstond brachten. De marinewerf te Maizoeroe werd niet ern stig beschadigd. Het spoorwegverkeer werd slechts enkele uren gestremd en reddingstrei- nen konden zich spoedig naar het geteisterde gebied begeven. Een correspondent van dc British United Press, die per vliegtuig een onderzoek ging instellen, meldt het volgende Te Kinosaki bleef geen enkel van de 600 huizen en hotels gespaard. Na den eersten schok brok op 20 verschillende punten in dio plaats brand uit. Kort daarop deed een tweede schok talrijke huizen ineenstorten cn weldra stond heel do stad in lichtelaaie. Toen de correspondent des avonds 6 uur over do stad vloog, zag hij er niets don zwarte puin- hoopen, waaruit dichte rookwolken opstegen. Volgens een Zondagavond laat ontvangen bericht is de kustplaats Sjioseki door een vloedgolf verwoest. Het aantal dooden en ge* wonden wordt op 1500 geraamd, CHINA. DE TROEBELEN IN CHINA. Er heerscht ernstige onrust in Canton ten gevolge van de ontevredenheid van de troe pen in de provincie van' Yoenan en Kwangsi Elk oogenblik verwacht men een oproer. VEREENIGDE STATEN. COOLÏDGE ONGESTELD. Coolidge heeft zijn verbintenissen moeten afzeggen wegens een aanval van indigestie, die na medische behandeling spoedig is geweken DE VAN EUROPA TE VORDEREN SCHULD. De Amerikaansche regeering heeft stappen gedaan om niet alleen de oorlogsschulden, die de Europecsche regieringen haar moeten beta len, te innen, maar ook de reconstructie-ko ningen, na den wapenstilstand aangegaan. ZUID-AFRIKA, 7 SCHIP OP DE ROTSEN GELOOPEN. (I De Britsche vrachtboot Sceptre is in eert dichten mist nabij de Naaldcnkaap (Kaap Agul- has) op de rotsen geloopcn. De bemanning konl zich in de reddingbooten bergen. Een daarvan is opgepikt, naar dc twee andere wordt ge zocht. Later wordt gemeld, dat ook deze twee ten recht zijn. Wie anderen wil regecren, moet zijn eigen belang negecTen door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 3? „Is er benzine in vroeg ik hem.- „Er is altijd een reservevoorraad van onge veer honderdtachtig Liter," antwoordde Garth. „En die zijn nog onaangeroerd. En de tank is half vol I" „Wel," zei ik, mijn idee weer opvattend, „waarom zou je met Carstairs de sloep dan niet nemen en de „Naomi" gaan halen? Alcedo is een kwestie van niet meer dan een honderd mijl of zoo. Jullie zoudt hier morgen of over morgen met het jacht terug kunnen zijn. Jo hebt de kaart, is het niet „Ja,' antwoordde Gnith langzaam, „ik heb de kaart en een kompas. Maar moeten we jou dan hier achterlaten „Jo," zei ik, „dat moet je." En ik nam hem even terzijde. „Op zijn best," vertelde ik hem, „heb ik vier en twintig uur, niet meer waarin ik ongestoord kan werken aan het ophelderen van het codebericht. Ik heb niet het recht die kans weg te gooien. Wonneer ik met jou meeging en bij mijn terugkomst moest ontdekken, dat Klompvoet met zijn bende ons waten vóórge- weest en den schat hadden gevonden, zou ik het mijzelf nooit vergeven.... En er is nog iets! Ik heb je in dit heele avontuur gebracht, Garth, en, geloof mij, ik waardeer het zeer, dot je mij geen enkele maal hebt verweten, waartoe je volkomen het recht had, dat ik er verantwoordelijk voor was. Wanneer ik weet, dat je van dit eiland af bent, zal ik op dot punt gerustgesteld zijn. Bovendien ik zal erop rekenen dat je binnen acht-en-veertig uren terug bent cn kan mijn pionnen daarnaar regelen I" fk had veel moeite hem te overreden, want hij gaf zich niet gauw gewonnen. Maar ik was vast besloten. Mijn heele leven heb ik alléén voor de dingen gestaan cn ik wist, dat ik de toekomst met grooter vertrouwen tegemoet ging, wanneer - ik aan mijzei ven overgelaten was. Tenslotte kreeg ik mijn zin en wij begon nen alle drie water en voorraden in de sloep te dragen. In een half uur was alles klaar. Wij duwden de boot het water in en schudden elkaar do hand tot afscheid. „Wanneer ik niet voor den dag kom, wan neer jullie landen," zei ik nog ot Garth, toen wij scheidden, „kampeer hier don op het strand en wacht op mij. Ik heb altijd de grot om in terug te komen. En schiet een geweer af, wanneer je in het zicht bent, om mij te doen weten, dat jullie er zijn I" Daarop zette Carstairs den motor aan en de sloep sneed door het groene water en steven de de baai in. Ik wachtte niet, totdat zij uit het gezicht was en verdween in het schuin van de branding bij do zandbank, want ik had geen oogenblik te verliezen. Ik ging regelrecht naar de grot om enkele voorraden te verzamelen voor mijn nieuwe kamp. Ik had een rugzak gevuld en wilde die juist aangespen, tóen een plotseling geluid mij haas tig naar de opening van de giot terugbracht. De sloep was verdwenen en de baai lag verla ten voor mij. Ergens in het bosch achter mij had ik een vrouw hooren schreeuwen. HOOFDSTUK XV Mariorie's avontuur. Het was de gillende schreeuw van een vrouw die in angst is. Het geluid drong duidelijk door in de onheilspellende stilte, die op het eenzame eiland heerschte. En het was niet ver verwijderd. Mijn hond vloog naar mijn zak om mij te verzekeren, dat de revolver, dien Carstairs mij in de hand had gedrukt voor hij wegging, nog aanwezig was, ik liet den rug zak vollen en vloog de grot uit Ik geloof niet ik een vast plan in het hoofd had. Heeft Edmund Burke ons niet ver teld. dat de tijden van ridderlijkheid voorbij zijn Maar de halve strijd in ons eigenaardige beroep iste weten wat de tegenstander van plan is te doen, en ik heb nooit rustig kunnen blijven zitten in onzekerheid. Snel ging ik de rotsige helling op. Achter mij hoorde ik het onaangename geschreeuw van de meeuwen, die boven de kalme zee doolden en in do bosschen om mij heen klonk het luide gekwetter van vogels. Maar geen menschelijke stem was .meer te hooren. Toen stuitte ik plotseling op Marjorie Garth in een open ruimte tusschen twee met mos begroeide rotsen. Ik kon mijn eigen oogen nauwelijks gelooven, maar. er was geen vergis sing mogelijkwant haar gezicht was naar mijn kant toegewend. En zij worstelde in de armen van Custrin. Haar gelaat was heel bleek j en in haar oogen was een blik van wanhoop, dien ik niet licht zal vergeten. Zij hod geen hoed op en haar goud-bruine haardos schudde heen en weer, terwijl zij met de eene hond haar tegenstander in het gezicht sloeg en zich wan hopig verweerde om hem op een afstand te houden. Het gebeurde olies in een seconde. Het vol gende oogenblik hadden mijn knokkels Cus- trin's vochtigen nek te pakken cn trok fk hem met ijzeren greep achteruit. Al mijn tegenzin tegen dit valschc, geniepige creatuur met zijn honigzoete stem kwam weer in mij boven en ik verheugde mij, dat ik hem voelde worstelen cn zich kronkelen onder mijn greep, dien ik in mijn woede zoo heftig en forsch maakte als maar mogelijk was. Onverhoeds beetgepakt, deinsde hij een se conde achteruit en lag als een blok in mijn greep. Maar toen verweerde hij zich. Ik voelde, dat als zijn spieren zich spanden, toen hij wor stelde om zich van mij los te maken. Maar ik hield vast en sleurde hem rond, zoodot ik mijn vuist pol in zijn gezicht kon slaan. Het was de kracht van mijn eigen slag, die hem uit mijn handen deed schieten, hij vloog tegen een rots aan, en kwam weer overeind. Een enkel woord ontviel hem '„Hcrr I" Als een snik schoot het woord hem uit de keel. In dit critieke oogenblik kwam zijn moedertaal hem vanzelf op de lippen en op hetzelfde oogenblik wist ik. dat Dr. Custrin een Diritscher was. Moordzucht was in zijn sluwe, zwarte oogen. Zijn hand vloog naar zijn zak, maar ik was dadelijk bij hem en mijn vuist sloeg weer naar zijn gezicht. Dit maal ontweek hij den slag en ik vodde mijn hand tegen de rots achter hem. Ondanks al zijn mooie salonmaniertjes was hij toch moedig genoeg, met uitgestrekte handen vloog hij mij naar dc keeL Maar ik trok mij snel terug en toen hij vlak bij mij was, zond ik hem mijn linkervuist vlok tegen zijn kin. Hij stond stil, zijn oogen puil den uit hun kassen, zijn hoofd zakte op zijn schoudertoeh zeeg hij In elkaar non mixn voeten. Ik wenddo mij tot Marjorie. Zij stond nog, waar ik haar had gevonden, tegen de andere rots aangeleund, haar lippen met een zakdoek bettendzij ademde moeielijk en sneb „Zoo'n beestzei zo met gebroken stemi JLoo'w beest Toen riep zij,op den klagenden toon van een klein kind „Waar is Vader? O, breng mij alstublieft naar mijn vadertje terug I". „Uw vader is het jacht gaan holen," ant woordde ik en bleef toen steken van pure ont zetting. Woor wos de „Naomi"? De onver klaarbare tegenwoordigheid van Marjorie op het eiland maakte dc zank veel ingewikkelder. Voor mij alléén lokte mij het vooruitzicht wel aan Klompvoet en zijn wraak die hij zeker wilde nemen, te moeten ontwijken. Maar met een vrouw1 Er bleef niets anders over dan het plan uit te voeren, dot ik reeds gevormd had. Dc moest 1 en dat wel zonder een oogenblik te ver liezen een schuilplaats vinden cn mij daarin met het meisje verbergen. Dat moest mijn eer* ste zorg zijn. De toekomst zou verder zorgen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1