Gebr. PERZINA Japonnen in WILLEM mmmzlTSZlZi DE EEMLANDER BUITENLAND. L. KLEIN - Utrechtschestraat BINNENLAND. 23e Jaargang No. 277 Woensdag 27 Mei 1925 <- PRUS DER ADVERIENTIEN met inbegrip van een EERSTE BLAD. Piano's Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. „L'HIRONDELLE" Langestraat 43 - Telefoon 852 Fransche Bijouterieën. Gitkettingen OUD-BUSSEM" Filiaal „HOFSTEDE OUD-BUSSEM" pa poa: per wet (met era til rmekermg tegtn OBgelukVca) f 0.1"/' aitonderlgke mmwn 1 CUJ5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD »r DIRECTEUR-UrFOEVEK: 4. VALKHOFF. >S BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. FO«TREK£NUM Tn_ WT.SM. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licfdadigheids-adrcitentiën voor de kclft der prijs. Voor handel en bcdriji bestaan xcer voordeclige bepalinqen vooc het advcrleeren. Eene circulaire, bevattende de voo«waarden, woedt op aanvraag toegezonden. U VOLKENPOND. DE STIKGASSENOORLOG. Een belangrijke Duitsche verkla- ring. De Duitsche gedelegeerde Von Eckhardt ver klaarde Maandag in de militaire commissie der wapenconferentie, .,dat Duitschland bereid was een conventie te onderteekenen ter onderdruk king van oorlogvoering met chemische mid delen". Deze verklaring wekte, gelijk wij meedeelden, In de conferentiekringen begrijpelijkerwijze groot opzien. Omtrent het verloop van deze zitting dei militaire commissie, welke evenals alle tech nische commissies met gesloten deuren verga dert, wordt, naar de Gcncefschre correspondent van de Tel. meldt, nog het volgende vernomen. Op de agenda stond een gewijzigd Ameri- kaonsch voorstel, waarbij zich de verdragslui tende partijen zouden verplichten den handel in stikgassen en alle vloeistoffen te verbieden, „welke uitsluitend tot gebruik bij oorlogsope raties bestemd zijn". De Zuid-Slavische militaire gedelegeerde verklaarde, dat dit voorstel hem niet bevredig de, daar het er voor oorlogvoerende landen jnnder op aankomt, dat de handel in stikgas sen wordt verboden, dan wel de stikgasoorlog zelf. Do Duitsche militaire gedelegeerde, Oberst Michelis, legde daarop na een uitvoerig debat, waarin met name de Italiaansche gedelegeerde 'de vrees van Zuid-Slavië weerlegde, maar ver klaard had, dat met de belangen van do in dustrie rekening moest worden gehouden, een verklaring af, dat hij zich bij deze Italiaanscho uiteenzetting alsmede bij het Amerikaansche voorstel kon aansluiten. Het Amerikaansche voorstel leek hem er toe bestemd de industri- eele belangen te beschermen, daar een groot aantal chemische stoffen bestaan, die zoowel voor oorlogs- als voor vredesdoeleinden die nen, waaronder hij speciaal het chloor wil do noemen. Daarop viel de Zuid-Slavische gedelegeerde de Duitsche delegatie direct aan en zeidc„De Duitsche gedelegeerde heeft helaas vermeden zich uit te spreken over de voornaamste kwes tie, het verbod van den gasoorlog zelf, hoewel Duitschland de verplichting op zich heeft ge nomen niet tot deze oorlogsmiddelen zijn toe vlucht te nemen." „Daar Duitschland", zoo ging de gedelegeerde voort, „de sterkste che mische mogendheid ter wereld is; die over ont zaglijke middelen beschikt, moet ik constatee- ren, dat twijfel daarover blijft bestaan." Daarop vond de leider der Duitsche delega tie aanleiding, om, aangezien het hier een kwestie van politiek karakter betrof, zelf met de zoo groote sensatie te weeg brengende ver klaring voor den dag te komen, welke als volgt luidde„Duitschland is bereid zonder eenig voorbehoud tot elke internationale rege ling toe te treden, welke op het doen verdwij nen van den stikgassenoorlog gericht is." „Door deze verklaring", aldus vervolgde Von Eckhardt, „geloof ik op dc opmerking van den Zuid-Slavischeh gedelegeerde een bevredigend antwoord te hebben gegeven, betreffende de plechtige verplichting van Duitschland om niet zijn toevlucht te nemen tot een gasoorlog." Deze verklaring van Eckhardt Werd van alle zijden, met name ook door de Fransche en Britsche delegatie, met levendigen bijval begroet en vormde nog langen tijd het onderwerp van de besprekingen in de wandelgangen van het Volkenbondshuis. Een conferentie over een inter nationaal verbod van den stikgas senoorlog. Nader meldt men aan bovengeciteerd blad ü.d. 26 Mei uit Genève De Duitsche verklaring tegen don chemischen oorlog, v/elke gisteren in de militaire commissie der wapenconferenlie werd afgelegd, heeft ook in de heden gehouden zitting dezer commissie een groote rol gespeeld en geleid tot de ver werping van het Amerikaansche voorstel be treffende het verbod van den h'andel in gassen enz., welke uitsluitend voor oorlogsdoeleinden dienen. De commissie nam namelijk na uitvoerige 'debatten een resolutie oan, voorgesteld van Italiaansche, Britsche en Poolsche zijde, waarin gezegd wordt, dat met een verbod van den han del in stikgassen practisch niets te bereiken is en zij derhalve de conferentie voor zou stellen den Volkenbondsraad te verzoeken een speciale internationale conferentie bijeen te roepen, welke tot taak zou hebben een algemeen in ternationaal verbod van' den stikgassenoorlog tot stand te brengen. DUITSCHLAND. DE VALORISATIE. De valorisatie-commissie uit den rijksdag heert de artt. 2 en 3 van de valorisatiewet aan genomen in de lezing, vastgesteld in overeen stemming met de compromisvoorstellen van de regeerngspartijen op den grondslag van den tekst van den rijksraad. EEN RECHTSCHE DEMONSTRATIE TE MÜNCHEN. De organisatie Stahlhclm houdt met Pink steren een groote betooging te München. Men verwacht 30.000 deelnemers. DE DREIGENDE VERKEERSSTAKING TE BERLIJN. Met overgroote meerderheid heeft het per soneel van de Berlijnsche autobusondememing zich ten gunste van staking uitgesproken. In den nacht van Donderdag op Vrijdag zullen de leiders van het personeel een definitief be sluit nemen. In d<jf' nacht van Woensdag op Donderdag zal zich het personeel van de tun- nelspoor eveneens voor of tegen de staking uitspreken. Bij het Berlijnsche trampersoneel schijnt voorloopig geen neiging tot staken te bestaan, zoodat Berlijn met Pinksteren ver moedelijk niet geheel zonder verkeersmiddelen zal zijn. DRIE ARBEIDERS GEDOOD. Te Breslau raakten gisteren dc raderen van een autobus verward in een touw, dat van een hoogen steiger hing, waarop verscheidene ar beiders aan het werk waren. De bus trok den heelcn steiger om, zoodat de arbeiders in de diepte vielen. Drie hunner waren dadelijk dood, de overigen zijn meerendeels zwaar gekwetst. DE HITTEGOLF. De hittegolf in Duitschland# veroorzaakt in vele streken uiterst hevige onweders, waardoor reeds tal van menschen zijn omgekomen. Gis teren is te Berlijn de bliksem midden in een voetbalploeg geslagen. Eén voetballer werd gedood, de anderen raakten bedwelmd. FRANKRIJK. DE SCHULDEN AAN AMERIKA. In den Senaat over de schulden sprekende, verklaarde Briand, dat Frankrijk nimmer er op uit was zich aan de betaling zijner schuld aan Amerika te onttrekken. De regeering heeft twee barer leden opgedragen deze kwestie te bestudeeren. DE HANDHAVING VAN HET GEZANT SCHAP BIJ HET VATICAAN De desbetreffende crcdieten door <fcn Senaat goedge keurd De Senaat heeft gisteren met 158 tegen 12 stemmen het hoofdstuk der begrooting van buitenlandsche zaken betreffende het personeel der buitenlandsche diensten goedgekeurd. Het hoofdstuk bevat o.a. de creoieten ter handha ving van de ambassade bij het Vaticaon. D« Senaat heeft daarop de gehcele begrooting van buitenlandsche zaken goedgekeurd. De Se naatscommissie voor de financiën heeft met 13 tegen 3 stemmen besloten de voorstellen van de Kamer ten aanzien van de artt. 9 en 9bis nopens de gezantschappen en dat bij het Vati- caan in het bizonder ean te nemen. Zij heeft de bedragen van de Kamer gevoteerd om elk conflict te voorkomen. Briand zette uiteen, dat de credieten, waarover hij beschikt, hem vol doende voorkomen om die ambassade te hond haven, waarvan hij steeds een voorstander blijft ENGELAND. DE OORLOGSSCHULDEN. In antwoord op een vraag in het Lagerhuis heeft Churchill meegedeeld, dat Engeland geen betaling ontvangt uit hoofde van de oorlogs schaden, aangegaan volgens de verschillende overeenkomsten tusschcn de geallieerden. SASSOON OVER LUCHTVAARTKWESTIES. Sassoon, de onderstaatssecretaris voor de luchtvaart, heeft medegedeeld, dat verdere ver- toogen tot Duitschland met betrekking tot het verkrijgen van vergunning lot het openen van een geregelden vliegdienst over Duitschland naar Praag voorshands nutteloos zouden zijn. Hij voegde eraan toe, dat de kwestie van het instellen van een handelsvliegdienst tusschen Egypte en Indië zorgvuldig wordt onderzocht. Het resultaat zou spoedig worden meegedeeld. DE BEGRAFENIS VAN LORD FRENCR Een indrukwekkende plechtigheid. Londen, 26 Méi. (V. D.) Hedenavond werd in den Westminster Abbey de rouwdienst ge houden voor wijlen den veldmaarschalk graaf van 7pres (lord French). Later werd de asch van den doode onder militaire eerbewijzen, welke een indrukwekkend schouwspel boden, overgebracht naar het Vic toria Station om van daar met den trein naar Ripple bij Dover te worden vervoerd. Daar, in de geboorteplaats van den overledene, zal zij ter aarde worden besteld. Gedurende den nacht had het stoffelijk over schot gerust in de kapel van de Irish Guards in de Wellington-kazerne en hedenmorgen brachten duizenden personen een bezoek aan de kapel en liepen eerbiedig langs de kist, die in het front van het altaar op een katafalk rustte en bedekt was met de Union Jack. Zij werd bewaakt door stoere mannen van de Iersche garde in hun scharlaken uniformen. Onder degenen, die oan den doode de laatste eer bewezen, waren er velen die onderschei dingsteekenen droegen, welke er op wezen, dat zij hadden deelgenomen aan de campagne on der leiding van den grooten soldaat. Van de kapel uit werd de kist op een affuit geplaatst en onder escorte van een detachement Iersche gardisten naar den Westminster Abbey ver voerd. De rouwdienst, die daar plaats vond, was kort maar indrukwekkend en hij werd be sloten met een laatste reveille door een groep trommelslagers van dc Iersche Garde. Bij deze plechtigheid waren ondermeer aan wezig graaf Haig, die den koning vertegen woordigde, de leden van het diplomatieke corps, de hooge officieren en de minderen. Daarna werd de kist weer op het affuit geplaatst en terwijl een batterij, die in het St. James Park was opgesteld, een saluut van 19 kanonschoten deed hooren, ging de rouwstoet op weg naar het Victoria Station. In den stoet liepen ver tegenwoordigers van alle afdeelingen van het leger mee. Het schouwspel was majestueus, hetgeen vooral zijn oorzaak vond in de lange reeksen troepen der cavallerie en infanterie, in hun fraaie en kleurige uniformen. Onder de klanken van den treurmarsch van Chopin gin; het langzaam verder. Naast het affuit, waarop de lijkkist was geplaatst, liepen vooraanstaande personen, o. w. maarschalk Joffre, die Frankrijk vertegenwoordigde, luitenant-generaal Bernheim RECLAMES. Prijs 1—3 rqgels 3.05. elke regel meer 1.- ZEER GROOTE KEUZE VOILE MOUSSELINE OTTOMAN ZEPHIR 16-18 Langestraat - Amersfoort Juwelier De voeding van een zuigeling met KARNEMELK van f» kost slechts 30 cent per dag Zie telefoongids voor België, de hertog van Connaught, gir Wil liam Robertson, lord Methuen en sir Arthur Barrett, generaol sir James Willcocks, sir Ha milton, lord Home en sir Horace Smith, admi raal Beatty namens de marine en luchtmaar- schalk Hugh Trenchard voor de Royal Air Force. In de achterhoede v a den stoet liepen man nen van de Iersche Garde, die een groot aantal kransen droegen. KOLONEL REPINGTON f. Uit Londen wordt de dood gemeld van kolo nel Repington, die naam heeft gemaakt doo» zijn bijdragen welke hij voor de Times ov( militaire aangelegenheden schreef. NOORWEGEN. DE POOLTOCHT VAN AMUNDSEN. Hammer wil trachten den Pool reiziger op te sporen. Omtrent Amundsen's Poolvlucht wordt uit Los Angeles gemeld Haakon Hammer, die met Amundsen aan diens vorige vluchten deelnam, kondigde aan een poging tc willen doen om Amundsen op te sporen. Hij vroeg een Europeeschen fabrikant hem twee watervliegtuigen te willen leveren, die in staat zijn binnen een straal van 30 uur to kunnen kruisen. Hiermede zou hij 10 Juni van Rotterdam willen vertrekken en hij hoopte dan in dien zin te slagen, dot hij Amundsen's spooi vóór 16 Juni kon volgen. Hammer twijfelt eraan of Amundsen, als zijn vliegtuigen beschadigd zouden zijn, zou wagen den tocht over Groenland te voet af te leggen, daar zij, die hem vergezellen, geen skiloopers zijn. Ook twijfelt hij aan de ge schiktheid van een bestuurbaar luchtschip als redmiddel, daar er in de Poolstreken geen per soneel op den beganen grond en geen meer paal aanwezig is. Luitenant Erik Nelson, van het leger der Vereenigde Staten en die een vlucht rond de wereld deed, stemde erin toe met de expeditie van Hammer mee te gaan. Het Amerikaan sche departement van oorlog gaf hiertoe toe stemming. Amundsen nog niet te Spitsbergen teruggekeerd. Uit Oslo wordt bericht, dat een bij de Sjö- fartstidende ontvangen telegram meldt, dat Amundsen gisterochtend nog niet naar Spits bergen was teruggekeerd. De vooruitzichten omtrent het weer schijnen niet meer zoo gun stig als tot nog toe. Opwinding aan boord von do Fram. Volgens een draadloos bericht aan de Berk Ztg. am Mittog heerscht aan boord van het expediticschip From buitengewone opgewon denheid tengevolge van het uitblijven van be richten omtrent Amundsen. Men koestert min der gunstige verwachtingen inzake de besten digheid der atmosferische toestanden. Aan boord verwacht men, dat Amundsen Dinsdag avond tegen 10 uur zal zijn teruggekeerd. Uit Oslo wordt aan de B. Z. am M. gemeld, dat de Noorsche deskundigen van oordeel zijn, dat Amundsen de Noordpool niet heeft bereikt en dat hij tracht er op ski's te komen. De bekende poolreiziger Nansen verklaarde, dat ondanks heri uitblijven van 'berichten, niet de minste reden is tot vrees. Een vertra ging van enkele dogen heeft z. i. piets te be te ekenen. Coolidge voor Amerikaansche hulpvcrlccning. Op Het Witte Huis te Washington wordt te kennen gegeven, dat Coolidge zich persoonlijk voor het aanwenden van alle mogelijke midde len, die een onmiddellijk onderzoek naar Amundsen's verblijfplaats ten doel hebben, heeft uitgesproken. OOSTENRIJK. GROOTE UITSLUITING. Weencn, 27 Mei (V. D.). Twintig duizend textielarbeiders zijn uitgesloten, daar do werk gevers do looneischcn niet willen inwilligen, BULGARIJE. BULGARIJE VERZOEKT TIJDELIJKE HAND' HAVING VAN DE UITBREIDING DER LEGERMACHT. In een interview heeft de Bulgaarsche minis ter van oorlog verklaard, dat het leger erin geslaagd was, met medevfcrking van de nieuwe militie, die door de geallieerden was toegestaan, de ordo t® handhaven. Do geallieerde militaire controle-commissie heeft aan de Bulgoarscho regeering medegedeeld, dat zij op verlenging van den op 31 Mei bepaalden termijn voor het naar huis zenden van de militie niet moest ho pen, aangezien er 'geen gevaar meer bestond. Dc BuTgaarsche regeering heeff niettemin aon de geallieerden een nota overhandigd, waarin zij erop wijst, dat het bolsjewisme klaarblijkelijk in alle kringen van Bulgarije wo-rtel heeft gescho ten en hun vergunning vraagt, de 10.000 man militie nog gedeeltelijk onder de wapens te houden. Deze zouden dan geleidelijk ontslagen worden DE COMMUNISTISCHE AANSLAGEN. Dc doodvonnissen tegen Friedmann c.s. door den koning bekrachtigd. Naar gemeld wordt uit Sofia, heeft de koning de doodvonnissen tegen Friedmann, Zadgorski en Koef, de hoofdschuldigen aan den aanslag in de kathedraal, bevestigd. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. T'1 Do linksche groepen en do Marok- ko-polrtick. Een delegatie uit de linksche groepen der Fransche Kamer, met inbegrip van de socialis tische groep, is gisterenochtend door Pain- levé en Briand ontvangen, die nadere mede- deelingen verstrekten nopens de groote lijnen van de Morokkoansche politiek der regeering. De gedelegeerden zullen oan de linksohe groe pen der Kamer een motie voorstellen tot goed keuring dezer politiek. De kwestie der FranscK-Spaansche samenwerking. In den ministerraad heeft Briand gisteren een uiteenzetting gegeven van het Fransch- Spaansche overleg en den arbeid van Malvy te Madrid geprezen. Alle leden der regeering heb ben zich bij den hulde aangesloten. Uitbreiding cn uitzetting von Fran sche posten. In verband met de moeilijkheden van de voorziening der kleine posten, verspreid op do ««linkeroever van de Wergha, met leeftocht heeft het opperbevel besloten aldus meldt een Fransch bericht uit Rabat de voornaam ste posten aanmerkelijk uit te breiden, met na me die van Taounat cn Bibane, wier bezetting zal worden versterkt. De andere posten zullen worden ingetrokken. De posten Taounat en Bi bane heeten volkomen -berekend te zijn voor een bewaking van de stammen in die streek. Fransche successen. In het westelijk gebied slaagde blijkens een bericht uit Fez een Fransch detachement, dat in het bergland van Bibane waarnemingen deed, er ondanks een heftigen aanval van dooi Rifs gesteunde dissidenten in om zich bij de groep-Colombat te voegen. De vliegtuigen en artillerie berokkenden den vijand ernstige ver liezen. CHINA. ONTPLOFFINGSRAMP TE MOEKDEN. Het militaire arsenaal in de lucht gevlogen; 300 personen gedood. D.d. 26 Mei wordt uit New York aan de Tel. bericht Een groote explosie vernielde het militaire arsenaal te Moekden en bijna alle gebouwen in den omtrek van T K.M. Ongeveer 300 personen zijn daarbij om het leven gekomen. De oorzaak der ontploffing is tot nu toe onbekend. VEREENIGDE STATEN. AMERIKA EN HET VEILIGHEIDSPACT. Coolidge verwacht niet, blijkens een bericht uit Washington, dat de Ver. Staten zich partij zullen stellen in de tegenwoordige discussie onder de Europeeschc natiën ten aanzien van de onderhandelingen inzake het veiligheidspact. Zij beschouwen dit als een vraagstuk, dat Europa zelf moet behandelen. Eerste Kamer. Avondvergadering von Dinsdag 26 Mei. Geopend te 8.30 uur. VoorzitterJ. J. G. Baron van Voorst tot Voorst. Er is ingekomen bericht van afwezigheid heden en volgende dagen, wegens verblijf in het buitenland, van den heer Dobbclmann. De vergadering begeeft zich in de afdeelin gen tot het onderzoek von verschillende wets ontwerpen. Do vergadering wordt verdaagd tot Woensdagochtend 11 uur. Donderdag om 1T uur zal weder afdeelingsonderzoek plaats heb ben, en des middags 2 uur zal zoo noodig do openbare vergadering, welke Woensdag aan vangt, worden voortgezet. Tweede Kamer. Dinsdag werd de behandeling der militaJro pensioenwetten voortgezet. De heer K. ter Laan verdedigt een amen dement om dc wachtgelders onder do pen sioenwetten te doen vallen. Dc Voorzitter betoogt, dat wat de heer Ter Laan wil geen amendement is cn niet in behandeling kan komen. De heer T i 1 a n u s wcnscht inlichtingen. Minister van Dijk zegt, dat reeds bij do burgerlijke pensioenwet in beginsel is uit gemaakt, dot wachtgelders buiten de pensioen* regeling vollen. I Do heer Ter Laan dient zijn amendement in. Do heer D r e s s e 1 h u y s wil er bij de over gangsbepalingen op terug komen. (De desbe treffende paragraaf I van art. 1 van hét ont werp wordt op verzoek van den heer Ter Laan in stemming gebracht en aangenomen met 45 tegen 14 stemmen (soc. en vrijz. dem.) Op een vraag van den heer Ter Laan deelt dc Minister bij parograaf 2 mede, dat niet do militairen met het oog op pensioen even voor 10 jaar dienst zullen worden ontslagen. Do heer Ter Laan bepleit Ie een omen- dement om niet bij wijze van straf het recht op pensioen to loten vervallen. 2e om beroep mogelijk to maken. De heer T i 1 a n u s veededigt een amende ment om niet-ecrvol ontslagen militairen een toelage te kunnen geven. De heer Dresselhuys bestrijdt het eerste amendement-ter Loon. Minister van Dijk lascht een wijziging ols bedoeld door Tilonus in, doch alleen voor wie na het in werking treden der wet ontsla gen worden. De heer Ti 1 a n u s trekt zijn amendement in* Na re- en dupliek wordt het eerste amende* ment-ter Laan verworpen bij zitten en op staan; het tweede is met 29 tegen 27 stem* men aangenomen. De heer Ter Laan bepleit wijziging van 18 in 16 jaar wat betreft do leeftijd waarop do dienstjaren voor pensioen beginnen te tellen. Het amendement wordt na bestrijding door do Ministers van Oorlog en von Mori* n e ingetrokken. i De heer Ter Laan stelt een amendement voor om niet alleen de diensttijd tusschen de keerkringen doch ook dien bij vlieg- en onder- zeedienst voor pensioen dubbel te doen tellenj Minister van Dijk bestrijdt het. Mi- nister Westerveldi evenzoo. De heer Tej* Laan trekt het amendement in. De heer T i 1 a n u s verdedigt een amende ment om d© beperking van bepaalde cumulatie van pensioen niet te doen gelden voor wie vóór, 1 Juli 1925 zijn gepensioneerd. De heer Duymaer van Twist (a. t.) steunt het amendement. De heer Deckers (r. k.) acht afwijking van de burgerlijke 'pensioenregeling hier ge- wensoht De heer Ter Laan zegt, dat 't wetsontwerp vol zit van dergelijke onbillijkheden. De heer Dresselhuys steunt eveneens het amendement. De heer Beumer (o. r.) bewondert het voorstel van den minister niet, maar zal toch' tegen amendement-Til anus stemmen. De heer Snoeck Hcnkemans (c. h.) wil begaan onrecht weer goed maken. Minister van Dijk ontkent dat de mi litairen in ongunstiger conditie komen dan de burgerambtenaren. Bovendien is het beginsel vastgesteld bij de burgerlijke pensioenrege ling. Minister Westerveld bestrijdt ook het amendement. Na re- en dupliek wordt de stemming bet* paold op heden. Berichten. DE TROMP EN DE HEEMSKERCK. Blijkens bij het departement van marine ont vangen telegram, zijn Hr. Ms. pantserschepen Tromp en Heemskerck, onder bevel van den kap. ter zee ,C. Aronstein, terugkeerende van de oefeningsreis naar Madeira en de Azoren, 25 Mei van Brest vertrokken. AANBOUW VAN TORPEDOJAGERS. De Times verneemt, dat de Nederlandsche regeering een order geplaatst heeft voor den aanbouw van twee torpedojagers, te bouwen in Nederland, volgens de plannen en onder toe zicht van de firma Yarrow Co. te Glasgow.' Met de twee booten, die het vorig jaar be steld werden, moet deze firma dus vier booten maken van hetzelfde type. y' ARNHEMSCHE GEMEENTERAAD. Scheuring in de rcchtsche frac^ In de fractie von de rcchtsche groepen in den Arnh'emschen gemeenteraad is ten gevolge van een conflict, ontstaan tijdens de voorberei ding van de verkiezing van een wethouder in de vacature Usselmuiden onder de R.-K, raads* leden §cheiding ontstaan, 5

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1