ELVIRA PHILIPS LAMPEN LAVO-ZEEP Prima reinigingsmiddel Gefor. PERZINA ;S'! DANCING lïÜEIIfMff Westminster Heien F. HL Leimans DE EEMLANDER" L„ KLEIN - Utrechtschestraat Soiree-Dansant ABGNHEMENISPRUS fcr 3 m"n'eo ;;or EERSTE BLAD. BUITENLAND. DE MOOR Deli- Zandblad Voor de handen - Voor de huishouding - Per bus 45 ets, A. v. d. WEG LANGESTRAAT 23 Piano's VSeugeSs van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. BERG-HOTEL Pinksterdagen Langestraat 43 - Telefoon 852 Groote key ze „OUD-BUSSEL tas® 23e Jaargang No. 280 loort 1 210, idem liznco per posl f 1per week (met «rati* verzekering legen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 CJD5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD j i DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH^POORTWAL 2A. POST REKEN IMS N*. *7810. TEL IMT. SI*. Zaterdag 30 Mei 1925 PUIS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adTCi ten tien voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor bet advcrlceien- licne circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. Het eerstvolgend nummer verschijnt Dinsdagmiddag. DUITSCHLAND. ONTWAPENING EN VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. Een Engelsche nota aan Frankrijk. Grcote mate van overeenstemming tusschen Londen cn Parijs. De Britsche gezant te Parijs heeft den minis ter van buitenlandsche zaken een nota aange boden inzake het Franschc ontwerp-antwooid op do Duitsche voorstellen nopens een vci- ligheidspact. In bevoegde Franschc kringen z?£t men, dat het Britsche antwoord op de voornaamste punten geheel voldoening schenkt aan cis Fransche stelling Toch vraagt Enge land eenige opheldering betreffende de orb:'- 11age-verdragen, die de Rijn-overeenkomst zul len moeiefi aanvullen, teneinde den vrede in- andere deelen van Europa te waarborgen. Ver der worot gezegd, dat het Engelsche kabinet volxomcn eensgezind is ten aanzien van hel standpunt, waartoe het gekemen is met betrok king tot dé Fransche ontwerp-nota. Men hoopt en vertrouwt in Britsche kringen, oat de voorstellen, door de Engelsche regee- Jing gedaan na de bespreking, Donderdag door het kabinet gehouden over dc kwestie van de veiligheid,^ het mogelijk zullen maken, dat een memorandum naar Berlijn wordt gezonden, dat iri grove trekken het gemeenschappelijk Standpunt van Engeland cn Frankrijk ten aan zien van dat 'vraagstuk behelst. Het oorspronkelijke plan was om, aange zien het Britsche standpunt omtrent dc Duit- schc voorstellen in het parlement was uitge sproken, zoowel door den minister van buiten landsche zaken als door den premier, het ant woord van Frankrijk afzonderlijk moest wor den verzonden, nadat het Engelsche kabinet van zijn inhoud op de hoogte was gesteld, ter informatie cn bespreking. Uit het onderzoek van het Fransche memorandum en de bijgevoegde toelichting bleek zoo'n groote gelijkheid van standpunt ten aanzien van de hoofdzaken, dat het misschien mogelijk zal zijn het optreden te vereenvoudigen door het zenden van een mede- deelir.g, die definitie^ door de Engelsche i-: jee ring is goedgekeurd en waarop de tóekomstlge besprekingen vun het voorgestelde veiligheids- verdrag kunnen worden gebaseerd. Wat de geallieerden van Duitschland cischcn. Londen, 29 Mei (H. N.) De diploma tieke medewerker van de Daily Telegraph geeft nog eenige nadere bizon derheden 'omtrent de. eischen, die inzake de ontwapening aan de Duitsche regeering 2ullen worden gesteld. Zij omvatten o.a. het volgende: ontbinding van sommige afdeelingen van het rijksweerministèric en van de staven van verschillende formaties, die aan de afdeelingen mobilisatie, inlichtingen dienst, oorlogsoperatics, enz. van den vrcege- ren generalen staf herinneren; veimindering van hot aantal officieren bij den generalen staf in overeenstemming met den omvang van de weermacht; opheffing van alle hulpafdeclingen, enz., voor zoover dit nog niet is geschied; stienge bepalingen om te verhinderen, dat deze niet geoorloofde uitbreiding van de gewone legersterkte in de toekomst zal plaats hebben; opheffing van sommige geheime militaire orga nisaties, een krachtdadig verbod om in gym nastiekverenigingen, studentenbonden en an dere jeugdorganisaties militaire oefeningen te houder.; vermindering van het aantal onderwijs inrichtingen, waar thans officieren en onder officieren op verschillend gebied technisch ge oefend worden; uitlevering en vernietiging van verschillende documenten, betrekking hebbende op mobilisatie, militaire operaties, enz.; gedeel telijke demilitnrisalic. en decentralisatie van de riiksweer, verandering van het bewegelijke vcs- tingsgeschut in onbewegelijk' geschut, opheffing van een aantal fabrieken, die nog steeds wape nen en munitie vervaardigen of dit kunnen doen, afdoende beperking van de productie van oor logsmateriaal op een aantal met name genoem de fabrieken, vernietiging of verandering van zware machinerieën bij Krupp en de Deutsche Werke, staking van de vervaardiging van zekere hüjpdcelen bij verschillende fabrieken, vernieti ging van verschillende spoorwegen en veid- spoorwegen, die uitsluitend voor militaire doel einden dienen, sAerpere bepalingen of scher pere toepassing van de bestaande bepalingen voor den in- en uitvoer van oorlogsmateriaal. DE UITVOERING VAN HET PLAN-DAWES. Duitschland komt zijn ver plichtingen gctrou'.velijk na. Parijs, 2 9 Mei. (V. D.). Officieel wordt medegedeeld, dat de Commissie van Herstel hedenochtend is bijeengekomen. Zij heeft be vestigend geantwoord op den brief ven den raad van ambassadeurs, waarin gevraagd werd, of Duitschland zijn verplichtingen, voortvloeien' de uit het plan-Dawes, trouw is nagekomen. BEIEREN EN HET RIJK. Nu de Rijksraad het protest van Beieren te gen het door den rijksdag aangenomen wets ontwerp tot herziening van door de Beicrschc Volksgerichte gewezen vonnissen geldig heeft verklaard, zal de rijksdag het teruggezonden ontwerp opnieuw moeten behandelen. NANSEN TE BERLIJN. Pionnen inzake Poolondcrzock per luchtschip. B e r 1 ij n, 2 9 .M e i. (V. D.) Nansen is te Berlijn aangekomen ter bespreking van plannen van een wetenschappelijk onderzoek in de Pool streek met een Zeppelin. De Duitsche rijks- verkeersminister ^gnf een lunch ter eere van Nansen, welke ook werd bijgewoond door den rijkskanselier dr. Luther en dr. Eckencr, den commandant van de Z. R- III. DE DREIGENDE VERKEERSSTAKJNG. Sinds gisterochtend staakt het personeel van dc Berlijnsche autobusonderneming. Het 'be middelingsvoorstel van de diróetics der ver schillende verkeersondernemingen,-dal door het personeel van de hand is gewezen, is wel aan genomen door het personeel van de tunnel- spoor, maar men vreest, dat dit personeel uit solidariteit met stakers van de'autobus- maatschappij eveneens den arbeid zal neer leggen. De directie van de autobusondememing heeft aan de stakers medegedeeld, dot /li, die uiterlijk morgenochtend het werk niet hei vat ten, zullen worden ontslagen. Ook te Leipzig dreigt een staking van het trampersoneel. VEROORDEELING VAN SEPARATISTEN. Gisteren hebben de gezworenen te Cöb'ienz twee separatisten veroordeeld, die beklaagd wa ren van het doodschieten van een wijnhande laar. De beklaagde, die den moord heeft be gaan, werd veroordeeld tot 6 jaar gevangenis straf en 10 jaar verlies van burgerrechten, een journalist wegens desbetreffende opruiing tot II jaar gevangenisstraf cn 10 jaar verlirs van burgerrechten. WEER EEN TSJEKA-PROCES. Voor het stn.ftsgercchtshof ter bescherming der republiek begint Vrijdag 5 Juni, onder voorzitterschap van. scnoatspresidertt Niedner,' een tweede Tsjeka-proees. D.e beklaagden zijn de communist Winkel en drie andere Mecklen- burgsche communisten, die tercchtsluan wegens het vermoorden van het vroegere bestuurslid der communistische pertij Jonus, die, naar hpt heette, tevens politiespion was. EEN REEKS VAN OPLICHTINGEN EN VËRVALSCIIINGEN. "Aan de Tel wordt d.d 27 Mei gcnveld uit Berlijn Voor de schepenrcchtbarik teCharlottcn- bufg hod zich heden te verantwoorden de voormalige kleermaker Paul Kindermann, als mede zijn geliefde, dc gescheiden vrouw Berthu Linsig cn een zekere Max Schüfer', aan wie bedrog, diefstal, heling, oplichting, ver- valschinfc »n passen cn van bankbiljetten werden ten laste gelegd. Ja:cn lang had het paar dc wereld afgereisd nu eens bevonden zij zich in Zwitserland, dan weer in Nederland en Denemarken. Alle Duitsche cn buitenland sche badplaatsen werden door hen bezocht, waar zij weldra' sporen van hun oplichterijen achterlieten. Zij wisten zoo keurig op te tre den, dat zij in de eerste kringen der bad-, plaatsen, die zij als" man en vrouw bezochten, weiden ontvangen Daar het hotelleven zepr duur was, moesten steeds nieuwe hulpbronnen worden gezóchN In den loop van drie jaren hebben zij ettelijke gevallen van oplichting* bedrog en diefstal gepleegd. Kindermann trachtte in aanraking te komen met dames op de badplaatsen, om deze bij een intiem sa menzijn van hun sieraden te berooven Den volgenden dag waren hij en zijn' geliefde ver dwenen Te Garmisch haalde hij de volgende iruc uit. Bij oen ski-wedstrijd wist hij de vtouw van een Ritlergutsbesitzer uit Oost-Pruisen te bewegen haar briljanten af te leggen, daar zij gemakkelijk verloren konden geraken en dan in de sneeuw niet te vinden zouden zijn. In vol vertrouwen gaf de dame hem de sieraden in bewaring. Toen zij echter dcnzelfden avond weer terugvroeg, had Kindermann ze „toeval lig" op zijn kamer laten liggen. Den volgenden morgen waren Kindermann cn zijn „vrouw" verdwenen. Weldra echter moest Kindermann zijn toe vlucht npmen tot ondere middelen. Zoo begon hij met het namaken van reiscredietbrjeven. Met een valsche pos trok hij naar het buiten land met den buit. Toen deze'zaken niet meer zoo goed gingen, richtte Kindermann een val sche munters-wcrkplants in voer het namaken van Nederlandsche honderd guldenbiljetten. De voorbereidingen waren in vellen gang, toen het hoofd der afdeeling voor chèquc-verval- sching, commissaris Linncmann cn het hoofd van dc valsche munt-afdeeling, commissaris Liebmann, in October 1923 er in slaagden het paar te arresteeren. Men vond bij hen een ge- heelcn koffer met nagemaakte biljetten cn possen, clichc's en gereedschappen voor het namaken van bankbiljetten. DE AFBROKKELING VAN HELGOLAND. De afbrokkeling van Helgoland is volgens nadere berichten niets erger dan in andere ja ren en er zou volstrekt geen reden voor onge rustheid zijn. De krantenberichten dienaangaan de worden onjuist ^genoemd SELGIE. STAKING IN DE IJZER-INDUSTRIE. Gedelegeerden van de arbeiders in de me taal-fabrieken in het bekken van-Charleroi, die over het salaris-vraagstuk van gedachten heb ben gewisseld, hebben besloten den arbeid te staken in de fabrieken, waar de arbeiders op I April hun loonregeling hadden opgezegd. FRANKRIJK. IIET EEUWFEEST VAN CHARCOT'S GEBOORTE. De honderdste geboortedag' van den beroem den Franschen neuropat'holoog J. M. Charcot in de Scrbonn? is met groote plechtigheid gevierd in tegenwoordigheid van den president der Fransche republiek Doumergue en den minister van onderwijs. De Mcnzic. O.a. spra ken prof. Winkler namens de wetenschappelij ke academiën en genootschappen in het buiten land, Calmette, uit naam van het Pasteur-in stituut cn Marinesco, namens de buitenland sche regeevingen. Vecder waren de vertegen- Fa. BRANDSEN Langstraat 8 Tel. 129 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 tijdeos de S-2ËOE^: Zaterdag 30 Mei .Jïiwelie? Mantels in Loöer.-, Gabardine-. Gloria-, Summi- en Waterptoof en bijpasesnde hoeden Aan 2 kanten te tlragars 18.75 „L'MSRONDEi.LE" 16-18 Langestraat - Amersfoort 7J Lerert li EIEREN van hst Rijkspluimvea-proafstation. Normaal gewicht MARKTPRIJS filiaal „HOFSTEDE ÖUÖ-BÜSSEM" 2ie Telefoongids Utrechtschestraat 15 Tel, 483 wootdigers van zeventien verschillende landen, aanwezig. Minister Dc Monzic sloot de bijeen komst met een rede, waarin hij c*en zoon van den giootcn geleerde, den békenden onder zoeker cn zecvaardci Jean Charcot, welke laat ste tevens aanwezig was, eraan herinnerde, 'noc de loedsen van de haven Pernambuco diens schip Pcurquoi P is, binnennachten, maar 'geen' loodsgelden wilden aannemen vun een kapitein, die een zoon was van den grooten Charcot. ENGELAND. MACDONALD EERE-BURGER VAN EDIN BURGH. Londen, 29 Mei (V. D.) Gisteren werd Macdonald het ccre-burgerschap van de stad Edinburgh aangeboden. Aan de lunch, die hem bij deze gelegenheid werd geoffreerd, zeide M.-Hónald o.a., dat hij verheugd is tijdens zijn bewind iets te hebben kunnen doen. Hij wees er op, dat het een groot avontuur was, want nog nooit te voren was Labour aan het bewind geroepen om de waardigheid van het land in de wereld op te houden. Zonder zich en zijn col lega's .op te hemelen, kon hij zeggen, dat hij met succes gewerkt heeft. ZWEDEN. DE STAKING IN DE ZWEEDSCHE HAVENS OPGEHEVEN. Overeenstemming bereikt. Amsterdam, 29 Mei. (V. D.) De I. T. F. deelt ons mede: Heden is overeenstemming bé- reikt tusschen de Zweedsche vereeniging van zeelieden en stokers cn dc schcepvaartverecni- gingen in Zweden, zoodat daarmede ook de boycot van Zweedsche schepen door het L T. F- is opgeheven. NOORWEGEN. DE POOLTOCHT VAN AMUNDSEN. Nansen niet ongerust. Uit Berlijn wordt d.d. 29 Mei aan dc Tel. ge meld: In een onderhoud, dat, Nansen, die op het oogenblik te Berlijn vertoeft, met con persver tegenwoordiger had, uitte de Noordpoolreiziger zich zeer optimistisch over het lot van Amund sen cn zijn kameraden. „Amundscn heeft den tijd", zco verklaarde hij. „Hij is naar dc Noordpool gevlogen met het doei de Pool ook werkelijk te bereiken. Zijn nadere pionnen ken ik niet, maar het is on metelijk von con vliegtuig precies te bepalen, j waar men zich op een gegeven oogenblik be vindt. Amundsen heeft moeten landen, toen hij zich in dc nabijheid van dc poel meende te be- virtden. Daarna heeft hij waarnemingen moeten doen om de plaats te bepalen, wesr hij zich bevond. Daarvoor zijn noodzakelijk zcnncwaor- nemingen vereischt, welke minstens twaalf uren in beslag nemen, want hij moet den loagsten en hoogslen stand van dc zon. op denzslfdcn dag afwachten. Wanneer hst donker weer is, kun nen de waarnemingen ook langer duren. Wan neer Amundsen nu op deze wijze heeft vastge steld, waar hij zich bevindt, zul hij het vliegtuig verluien hebben om te trachten de Pool te be reiken Dc duur van zijn. tocht over het ijs [hangt natuurlijk af van dc vraag, hoever van de Pool hij geland is. Bereikt hij dan dc Pool zeif, dun zal hij ook daar verschillende waarne mingen cn metingen verrichten. Deze kunnen weer eenige dagen duren. Dan moet hij weer over het ijs naar zijn vliegtuigen terugkeeren, waarna hij den terugtocht kon oonvaurden. Ik geloof, dat wij ons voorloopig dan ook niet bezorgd behoeven te maken. Bij helder weer is het landen cn opstijgen op hel ijs niet ge vaarlijk. ITALIË. EEN G7MNASIAST DOODT ZIJN LEERAAR. Rome, 29 M c i. (H. N.) Naar de bladen melden, heeft te Brescia een gymnasiast 4 re volverschoten afgevuurd op zijn ieeraèr in dc wiskunde, die terstond gedood*werd. Het slacht offer laat een groot huisgezin achter. HONGARIJE. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK. Verschillende dooden cn ge wonden. Boedapest, 29 M e i. (H. N.) Hcdepmid- dag heeft op het station te Boedapest een ern stig ongeluk plaats gehad, doordien een goe derentrein door verkeerden wisselstand op een sneltrein liep. Tot nu toe zijn 12 dooden en 60 gewonden gevonden BULGARIJE. DE DOODVONNISSEN. De koning heeft de doodvonnissen van vijf communistische samenzweerders bekrachtigd. Drie hunner zijn voortvluchtig. NOCRD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Molvy cn Eriond aan het woord. Bij de gisteren voortgezette behandeling van de^ interpellaties *n de Fianschc Kamer over Marókko heeft Malvy geprotesteerd tegen dc insinuaties der communisten. Hij zeidc, dat hij het karakter van zijn ontmoetingen met den koning van Spanje en Primo de- Rivera niet zou laten verdraaien. Malvy deelde mede, dat Primo de Rivera tijdens zijn -bezoek aan Madrid tegenover dagbladschrijvers heeft gezegd, dat er in verband met de onderhandelingen nooit kwestie, is geweest van industrieele aangele genheden Malvy had slechts getracht een nau we samenwerking tusschen Frankrijk en Spanje tot stand te brengen, die dc beste waarborg voor vrede is Geen enkel der twee landen kan onverschillig blijven, voorwendend, dat de ge beurtenissen in eikaars protectornatsgekred het niet raken. In antwoord op een bewering van den com munist Berthon, dat Abd-cl-Krim vrede ver langde, legde Malvy er nadruk op, dat het hoofd der Rifs nooit eenig voorstel aan de Fransche regeering gedaan heeft. Wel heeft Abd-el-Krim vredesvoorstellen aan de Spaan- sche regeering gedaan, maar hij heeft nooit geantwoord op Primo de Rivera's voorstel om met hem te komen spreken, waarbij deze hem één zijner zoons als gijzelaar aanbood. Malvy herhaalde, dat de Fransche regeering oprecht den vrede wil cn dot dc Spaonsohe met dezelf de bedoelingen bezield is. Ten slotte zcidc hij, dot hij tc Madrid slechts gearbeid had om het verschil van inzicht, waarbij alleen dc ge meenschappelijke vijand gebaat kon zijn, weg te némen cn het bloedvergieten te doen eindi gen in het belang van Frankrijk en den vrede. Uit naam der socialisten uitte Ronnudel zijn vreugde over de Fransch-Spnnnsche overeen stemming, die naar de verklaringen van Pain- lcvé, Biiand cn Malvy op vrede is gericht. Briond betoogt, dot Frankrijk tot dusver een zuiver verdedigende houding had aangeno men. Tal van stammen, die in 1914 niet slechts zich vrijelijk tot het bedreigde Frank rijk wendden, maar zich bij zijn soldaten aan sloten, werden geplunderd cn gebrandsehot. Onze posten werden ingesloten. Frankrijk kon die stammen niet in den steek laten cn aldus zijn beschermende took verzaken jegens volks stammen, die vrij hun houding tegenover Frankrijk konden bepalen. Dc Riffijnen, die vroeger onze vrienden waren, werden misleid en tegen Frankrijk opgezet Toen de Fransche regeering Donderdag zeidc, dat zij niet met Abd-el-Krim kon praten, bedoelde zij, dat zij niet een wankelen, maar een duurzomen vrede zocht. Wij hebben Spanje gevraagd zijn kroch ten non dc onze toe tc voegen ter verwezenlij king van, een spocdigen vrede, waarbij' wij echter geenszins builen het gebied van ons protectoraat wcnschcn to treden. Wanneer er overeenstemming met Spanje bestaat, zullen de onderhandelingen snel verloopen. Wij willen niet het bloed onzer soldaten vergieten. Wun- neer d'e vrede oenmnal hersteld zal zijn, dan zal men zien, dot het Riffijnschc leger niet slechts mannen uit het Rif omvat, maar veel avonturiers, van wie cr verscheidene maar al to zeer verlangen in Frankrijk diplomatieke verwikkelingen uit to lokken. Frankrijk koes tert geen enkele imperialistische gedachte. Briond legde er nadruk op, dot de oplossing, die de communisten voor dc Riffijnen had den voorgesteld, de-en zou ovcHevercn aan lieden, die hun wel eens zouden tooncn wat ..vrijheid" is. Do rcgee.ing wil niet, dnt het bloed der soldaten op h ur lerugvolf, dat er na den verschrikkelijker, ooi log nog mannen zijn, die daarginds stejvcr.. Zij vestigt hoor gedachte voortdurend op den vrede, maar Frankrijk moei vdór alles zijn soldaten cn do stammen, die het beschermt, bevrijden. Het kan niet aan twijfel onderhevig zijn, dot do Fransche politiek door den wcr.sch naar vrede bezield wordt. De motie van vertrouwen aanvaard. De Fransche Kamer heeft met 537 tegen I'29 stemmen een motie na.u cr-.omen, waarin vertrouwen in het beleid van do rogecring ten j aanzien van Marokko wordt uitgesproken. Deze motie luidt De Kamer, getrouw aan de politiek von vrede, die het land zoo krachtig heeft goed gekeurd op II Mei 1924 c.n wederom op 5 en 10 dezerbesloten de veiligheid van onze troepen, het gebied cn de stoipmcn, door in ternationale verdragen onder onze bescher ming geplaatst, te verzekeren in naam van menschclijkhcid en nationaal belang gekant tegen veroverings-imperiolismc cn avonturen de verklaringen van óc regccring goedkeu rend, spreekt hoar vertrouwen in deze uit voor de verwezenlijking onder deze omstan digheden van den vrede in Marokko cn zendt een groet van dankbaarheid aan de Fransche cn inlandscne troepen, db het werk van Frank rijk verdedigen. Tweede Kamer. In de zitting van Vrijdag werd voortgezet de behandeling der pensioenregeling voor spoor wegambtenaren. Het Donderdag aangehouden amendement van Braambeek over art. 5 wordt verworpen. Dc overige amendementen van den heer Van Braumbeek worden ingetrokken. Een amende ment-Wijnkoop wordt verworpen met 54—1 stem. De heer Van Braambeek verdedigt 'een amendement om dc pensioenregeling voor spoorwegpersoneel in overeenstemming tc brengen met de pensioenwet 1922. Na bestrij ding door den minister wordt het arpendement verworpen met 4314 stemmen. De heer T e r ,H a 11 wil de machinisten op 55-jarigen leeftijd pensioengerechtigd doen zijn. Dc Minister kan aan hel verzoek von den heer Ter Hall niet voldoen. Spr. wil trach ten iets tc doen voor de ontslagenen van 1903. Eenige amendementen-Wijnkoop worden met 601 stem verworpen. Na de pauze worden aangenomen dc militaire Pensioenwetten, de wet lot wijziging der Pen sioenwet voor de Landmacht, het wetsontwerp tot wijziging van de Hoogcr Onderwijswet cn de wet lot regeling van het Hooger Landbouw- en Hooger Veesrtsenijkur.dig Onderwijs na eenige wijzigingen. Voortgezet wordt dc behandeling van de pensioen-regeling voor de spoorwegambtcna- ren. Een amendemen t-W ij n k o o p om de vcrmenigvuldigingsfoctor niet op Wi maar op 2 te brengen, wordt verworpen met 62 tegen I stem. Een amendemen t-T er Hall om voor de pensioengrondslag verplichte militaire dienstjaren te doen meetellen, wordt ingetrok ken ten gunste van een amendement-Wijn-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1