L BUITENLAND. IBOHHEMEHTSPRIJS f 3 „DE EEMLANDER? DE MOOR Deli- Zandblad Stationsrestauratie. Zie Vrijdagochtend )nze RESTANTEN - ETALAGE FEUILLETON. De Terugkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 2S3 toort Z.10, Idem tianco per pos: f 1per week (met gratis verrekenng tegen ongelokkea) f 0.17*. afzonderlijke nummers 1 U>5. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING n 47010. TEL int. öjj. Donderdag 4 Juni 1925 PRUS OER ADVERTENT1EN met inbegrip ran een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve<tentiën woor de hdit der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen toot bet advertecren. bene circulaire, bevattende de vootw aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE ONTWAPENING VAN DUITSGHLAND. Heden overhandiging der geallieerde nota. Londen, 3 Juni. (H. N.) De gemeen schappelijke nota der geallieerden aan de Diritsche regeering betreffende de ontwape ning zal met de begeleidende stukken Don derdag aan den Diritschen rijkskanselier wor den overhandigd en Zaterdagochtend zullende stukken in de bladen gepubliceerd kunnen worden. BOUWVAKSTAKING TE STUTTGART. De bouwvakarbeiders te Stuttgart hebben be sloten in staking te gaan. Vierduizend man 'hebben den arbeid neergelegd. In Heilbron heb ben duizend bouwvakarbeiders verklaard in sto king te gaan, VERGIFTIGING. Na het gebruik vaft zelfvervaardigde worst werd een gezin van 5 personen te Zarnekow in Pommeren ziek en moest in het ziekenhuis wor den opgenomen, waar de ouders en één dochter overleden; twee kipderen verkeeren nog in le vensgevaar BELGIE. DE KABINETSCRISIS. Poullet neemt de opdracht om een regcering te vormen aan. De katholieke minister Poullet heeft de op dracht aangenomen om een ministerie te vor men. Hij zal trachten een kabinet tot stand te brengen, dat het als zijn voornaamste plicht zal beschouwen het evenwicht der begrooting te handhaven, maar tevens op zijn program de verwezenlijking van een reeks democratische hervormingen zal plaatsen, waarvoor in beide Kamers een groote meerderheid bestaat. Poul let is van plan een beroep te doen op per soonlijkheden, behoorende tot de drie tradi- lioneele politieke groepen. FRANKRIJK. DB KAPITAALSVLUCHT. Een klacht van Caillaux. Wegens een zeer verdachte manoeuvre in Nationale Verdedigingsbons, loopende over een bedrag van een millioert, heeft Caillaux een klacht bij het parket ingediend. Naar aanleiding van deze klacht is Onmid dellijk huiszoeking gedaan» Het onderzoek wordt voortgezet. Aan het Fransche departement van financiën verzekert men, dat Caillaux uitdrukkelijk last gegeven heeft de frauduleuze uitvoer van kapi taal met alle mogelijke middelen te vervolgen. ENGELAND. DE VERJAARDAG VAN DEN KONING. Lopden, 3 Juni. (H. N. Draadloos). De koning viert vandaag zijn ÖOsten verjaardag. Te Londen, dat op groote schaal met vlaggen' is versierd, is het middelpunt van de feestvie ring de jaarlijksche parade, die vanmorgen is gehouden. Het mooie weer had een ontzagge lijke menigte op de been gebracht. De parade bood een prachtig schouwspel. Alle regimenten van de garde waren in groot tenue tegenwoor dig. De koningin woonde de parade eveneens bij. De koning, die een grijs paard bereed, werd tijdens de parade begeleid, door den hertog van York, prins Henry, den hertog van Connaught, burggraaf Lascelles en maarschalk Foch, als mede tal van hooge officieren en militaire bui- tenlandsche attaché's. De lijst van onderschei dingen, verleend ter gelegenheid van 's konings verjaardagg, is vanmorgen gepubliceerd. Er worden geen nieuwe peers benoemd. Baron oearsted, die in 1915 een officieele dankbetui ging van de admiraliteit ontving voor de zeer belangrijke diensten, aan de strijdkrachten be wezen, is burggraaf geworden. Kolonel Nichol son, lid van het parlement, wordt lid van den geheimen raad, terwijl voorts 8 nieuwe baro nets en 23 ridders zijn benoemd. Voorts wor den onderscheidingen verleend aan leden van de diplomatie, rechtsgeleerden, politieke perso nen, geneeskundigen, kunstenaars en personen uit den handel. Onder de nieuwe baronets bevinden zich kolonel Lithgow, voorzitter van de nationale confederatie van werkgeversorganisaties, Hugo Hirst, voorzitter van de General Electric Cy en sir John Bland Sutton, voorzitter von het Kon. Chirurgische college. Lord Lytton is be noemd tot groot-commandeur in de Ster van Indië, terwijl de mahoradja van Jodhpur en sir A. F. Whyte ridders in-dezelfde orde worden. Sir John Boird, de nieuwe gouverneur-generaal van Australië en sir William Tyrrell, perma nent ondersecretaris in het ministerie van biri- tenlandsche zaken, zijn benoemd tot comman deur in de orde van St. Michael eiv St. George. Londen, 3 Juni. (V- D.). In antwoord op het gelukwenschtelegram van den lord- mayoT van Londen in verband met den zestig sten verjaardag van den koning heeft deze het volgende geantwoord „De verzekering door de burgers van mijn hoofdstad van him toege negenheid heeft grooten indruk op mij ge maakt en ik hoop immer mijn geboortedag te kunnen herdenken thuis en temidden van mijn volk." De welgemeendheid van deze gelukwenschen kwam duidelijk tot uiting bij het vaandeldéfilé der bereden lijfwacht, hetwelk hedenmorgen ge houden werd. Een grooter aantal menschen dan gewoonlijk sloeg de ceremonie gade en het ongewone enthousiasme gaf blijk van hun goede wenschen. Toen de koning qn de koningin in Bucking ham Palace waren teruggekeerd, verzamelde zich een geestdriftige menigte rond het paleis en werd meermolen een enthousiast gejuich gehoord. Er werd aanhoudend om het vorsten paar geroepen en dit verscheen dan ook ten laatste, vergezeld van prinses Mary en de her togin van York op het balkon. Ook maarschalk Foch, de bizondere verte genwoordiger van Frankrijk bij het défilé, stond in het middelpnnt der belangstelling. Gezeten op zijn paard, in de onmiddellijke nabijheid van den koning, sloeg hij nauwlettend het schouw spel gade, waaraan deelgenomen werd door 86 officieren en 2120 mansGhaopen van de garde, de keur van het geheele Britsche leger. Na afloop van de plechtigheid wandelden de koning en maarschalk Foch arm in arm buiten het Buckingham Palace en onderhielden zich op levendige wijze. Daarna gebruikte de maar schalk. in gezelschap van het vorstenpaar en een 20-tal leden der koninklijke familie, de lunch. Gevraagd wat voor indruk het défilé on hero gemaakt had, antwoordde de maarschalk den reporter van de Evening Standard„Ik ben uiterst voldaim over het schouwspel, dat heden door de koninklijke garde werd vertoond en ik Ben dankbaar in de gelegenheid te zijn gesteld ervan getuige te zijn." De minister van buitenlandsche zaken Aus ten Chamberlain bood hedenavond aan het corps diplomatique te Londen een diner aan ter viering van den ÖOsten verjaardag van den koning. DF.NF.M AR KF.N. DE DEENSCHE ANDELSBANK. Kopenhagen, 3 Juni. (H. N. Drl.) Op verzoek van de vertegenwoordigers der Deen- sche Andelsbank, die gisteren haar betaling heeft gestaakt, zal de eerste minister volgens het blad Social-demokraten een voorloopige regeling treffen om het mogelijk te maken, dat, in geval van liquidatie, deze kalm zal kun nen verloopen, zopder dat van onverantwoor delijke zijde invloed wordt geoefend. Een der gelijke regeling is ook met bemoedigenden uitslag gevolgd bij de liquidatie van de dis conto- en revisiebank. Fa. BRANDSEN Lunges tro^t S Tel. >29 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 MENU f 1.75. Donderdag 4 Juni Koninginnesoep. Pasteitje. Kalfsoester met doperwten of Entrecête Garni. Pudding. Fruit. KOOPJES „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort DE WERKLOOSHEID. Kopenhagen, 3 Juni. (H. N. Drl.) Het aantal ingeschreven werkloozen in Denemarken verminderde deze week met 504 tot 30594, tegen 16900 in hetzelfde tijdvak van verleden jaar en 24500 in het voorafgaande jaar. ZU1D-SLAVIE. DE CONFERENTIE MET GRIEKENLAND AFGEBROKEN. Londen, 3 Juni. (Hbld.) Uit Belgradio wordt aan de Morning Post gemeld, dat de conferentie tusschen de vertegenwoordigers van Griekenland en Zuid-Slavië is afgebroken, nadat de Grieksche delegatie had meegedeeld, dat zij uit Athene definitief bericht had ontvan gen, dat de Grieksche regeering weigert de eischen van Zuid-Slavië, n.l. wat betreft het af staan van den spoorweg van Gevgeli na<y Sa- loniki, in te willigen. Omtrent de vraag of de onderhandelingen over een verdrag tusschen Griekenland cn Zuid- Slavië later zullen worden hervat, werd geen besluit genomen. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO Van Fransche zijde wordt gemeld, dat de Rifkabylen Dinsdag een slag hebben trachten te slaan in de Westelijke zóne, maar terugge dreven zijn, dank zij de ferme houding van de Marokkanen, die met de Fransche troepen mee vechten. De aflossing van dc troepen op de posten in dezen sector heet zonder incidenten te zijn volbracht. Meer naar het Oosten heb ben vlugge artilleriebewegingen de Franschen in staat gesteld op ruime schaal zorg te dra gen voor de voedselvoorziening von den post Beni Derkoul, zonder dat de Franschen ver liezen leden. Een aanval van afvalligen op de troepen,- die bij Garad RJerziat gelegerd zijn, leed volslagen schipbreuk. Lyautey heeft onderscheidingen uitgereikt aan verscheiden koïds, die zelf aan het hoofd van hun afdeelingen aan de krijgsverrichtingen hebben deelgenomen rr\£t een moed en een toe wijding, die den grootsten lof verdienen. CHINA. DE ONRUST TE SJANGHAI EN ELDERS. De beweging tegen de vreem delingen neemt ernstiger vor men aan. Een R.C.-bericht uit Londen van Woensdag, opgenomen in de N. R. Ct., houdt in De berichten uit Sjanghai luiden nog steeds dhgunstig. De buitenlanders hebben van de autoriteiten aanzegging gekregen zich gereed te houden en zich te wapenen. De politie kreeg last personen, die zich tegen haar bevelen zouden verzetten, neer te schieten en den bui tenlanders werden revolvers verstrekt. Giste ren hebben de oproerlingen een Japansche ijs fabriek aangevallen. De politie deed van haar kont een aanval op een tramwagen» mot re bellen, waarbij één persoon werd gedood en velen gewond. De Amerikoansche vloot is nog niet aan gekomen. Amerikaansche matrozen werden op post gesteld bij de waterreservoirs, nadat een poging was gedaan om den watertoevoer af to snijden. Het aantal stokers bedraagt thans on geveer 40.000, meerendeels arbeiders der meelfabrieken. Bij de telefoon-, tram- en vcr- lichtingsdiensten staakt een deel van het per soneel. De Amerikaansche regeering heeft medege deeld, d$t 200 man van de schepen, welke voor Sjanghai liggen, aan land zullen worden gezet. Gisteren zijn reeds 200 Amerikaansche en 50 Italioansche matrozen geland en men verwachtte de landing van Britsche en Japan sche marinemanschappen. Volgens berichten uit New-York heeft het consulaire corps te Sjanghai bij de legaties aangedrongen op het zenden van meer oor logsvaartuigen met het oog op den gesponnen toestand. Te Peking hebben 10.000 studenten gede monstreerd tegen de vreemdelingen en om te protesteeren tegen het schieten op stakers te Sjanghai. Te Kanton, Tsjingtau en Moekden werd dit voorbeeld gevolgd. Nader wordt gemeld, dat de aanvallen op de buitcnlonders worden voortgezet cn dat de oproerlingen fnet stecnen wierpen naar de tramwagens, woordoor een aantal vrouwen gewond werden. Dinsdagavond werden vier peletons Britsche motrozen ontscheept en gis teren nog vier. In de studentenbijeenkomstcn te Peking wer den boycott-meatregelen tegen Britten en Ja panners geëischt. Te Kanton hebben studen ten en arbeiders een sympothiebetooging ge houden voor de relletjesmokers tè Sjanghai. Tot dusver werden 21 stakers gedood en 65 gewond, terwijl aan de andere zijde één per soon ernstig cn verscheidene licht gewond werden. Een buitenlandsche vrouw is gestor ven tengevolge van een verwonding aan het hoofd door «een steenworp. Gepantserde auto's z.ijn Dinsdagavond in allerijl naar de westelijke wijk vertrokken, waar de opstandelingen zich geconcentreerd hadden. Londen, 3 Juni. (H. N.) Volgens berich ten uit Peking hebben de studenten een boy cott voor Engelsche en Japansche goederen geproclameerd. De toegangen tot den gezant- schapswijk worden scherp door de politie be waakt, in verband met de betoogingen door de studenten. Ook te Kanton worden reeds be toogingen gehouden. Te Tsingtau en in Moek den is het eveneens onrusitg. Te Sjanghai hebben de Amerikaansche vrouwen een verdedigingsbataljon opgericht. Zij doen dienst als chauffeur enz., teneinde haar mannen gelegenheid te geven zich bij de vrijwilligers aan te sluiten. VEREENIGDE STATEN. VERKLARINGEN VAN DEN AMERIKAAN- SCHEN PRESIDENT. Bij de uitreiking van diploma's aan geslaog- den van de marine-academie t© Annapolis, heeft Coolidge root warme instemming gewag g-emaakt van de jongste toespraak van Hough ton, den Amerikaanschen gezant te Londen, die een groote waarheid op schitterende wijze tot uitdrukking had gebracht door te zeggen, dat vrede een vraagstuk van vertrouwen is. Voordien merkte de president in zijn toespraak op, dat hij, als de man, die niet slechts ver antwoordelijk is voor de nationale verdediging maar ook voor de vreedzame betrekkingen met andere landen, wensch'e te verklaren, dat hij er van overtuigd was, dat het oogenblik niet licht zou aanbreken cn dat het er thans zeker niet was, waarop zij, die tot de marine in betrek king staan, het recht zouden hebben, hetzij rechtstreeks of middellijk, te verklaren, dot eenig ander land zich wopende tegen dc Ver. Staten te trachten de Ver Staten ertoe te brtïn- gen zich tegen dat land te wapenen. Coolidge voegde hieraan toe, dat <ie Amerikanen niet zouden willen, dat hun eerlijke beweegredenen en vreedzame bedoelingen in twijfel werden getrokken en dot anderen dit evenmin kunnen verdrogen. De president verklaarde, dat, al is er ongetwijfeld kwaad geneog in de wereld, nog steeds één der krachtigste uitrustingen van elk volk het streven is recht te doen en dat de jeugdige zee-officieren goed zouden doen hun koers te richten naar dit beginsel. EEN HITTEGOLF. Verscheidene slachtoffers. Volgens berichten uit New-York goat er weer een hittegolf over de Ver. Staten, zoodot de thermometer 'bij oogenblikken een warmte van 100 gr. Fahrenheit aonwijst. Men overnacht weer op groote schaal in de open lucht Vooral het Oostelijk deel van Amerika schijnt Ie worden, bezocht. Honderden bedienden, te Washington kregen gistermiddag, toen dc tem peratuur hét hoogst wns, vrij. Uit verschillen de steden worden dooden, tengevolge von de hitte, vermeld. Een groot vérlies van den oogst wordt voor speld, wanneer het niet gouw gaat regenen. Ook het Midden-Wekten heeft te lijden van groote hitte cn heeten wind, tengevolge waar van vier-cn-twintig personen moeten zijn om gekomen. CANADA, CANADA MAAKT AANSPRAAK OP NOORDPOOLGEBIED. Verbazing in kringen. Amerikaansche Uit Washington wordt gemeld, dot in offi cieele kringen aldaar men uiterst verbaasd is over een verklaring, afgelegd door den Cana- deesohen minister van birmenloivdsche zaken, Stewart, in het Conodecsche Lagerhuis en be trekking hebbende op de Pool-expcditie van McMillan en Amundsen. Minister Stewart had n.l. verklaard, dat de geheele archipel be noorden Canada tot heelemoal aan de Pool, aan Canada tóebehoon, het eiland Wrongel uitgezonderd. Amerikaansche autoriteiten be weren, dot een dergelijke aanspraak tot dusver nooit was gemaakt en dot de Canadeeschc re geering nooit over deze aangelegenheid in gc- dachtenwisseling was getreden met andere re geeringen. Het zou in de bedoeling van de a.s. expeditie vag McMillan, die wordt uitgezonden met steun van de Amerikoansche marine, lig gen om eventueel te ontdekken land tot Amc- rikoansch gebied te verklaren. VERSPREIDE BERICHTEN. AARDSCHOKKEN GEREGISTREERD. Het „magnetic observatory" te Honolulu registreerde aardschokken van een uur lang, die om 5.13 gisterochtend begr>nnen. De afstand bedraagt 2800 mijl. Als de deugd ontbreekt kan het leven nim mer gelukkig zijn. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling vqn W. E. Pont 40 Ik hield plotseling op. „Groote hemell" riep ik uit. „Grooter hemel V' Ik heb al gesproken van de pieken, die tusschen ons en het steenen beeld stonden. Bij de woorden van von Hógel's raadseltje dwaalde mijn blik over de open ruimte en viel plotse ling op een smalle, naar den top steeds meer toeloopende rots, die zich recht voor ons uit op dén vergrond verhief. En het drong tot mij door dat déór nu het Suikerbrood was, waar van van Hagel sprak. Ik keek over het dal heen van rechts naar links, langs het beeld, dat door den nevel van rook, die van zijn voet opsteeg, mij aan grijnsde, naar waar andere pieken zich in de blauwe lucht verhieven. Plotseling wendde ik mij tot Marjorie. „Wanneer je in Boppard geweest bent," zei ik, „moet je de Lorelei kennen. Kijk eens dóór waarheen ik nu wijs en vertel me of je soms een rots ziet, die daarop lijkt Voorover leunend totdat haar haar mijn wang aanraakte, volgde het meisje met de oogen in de richting van mijn vinger. „Ja zckerl" riep zij uit, „die vierkante grijze rots, die eenigszins voorover helt, lijkt heUsch wel wat op de Lorelei Eindelijk voelde ik, dat ik op meetbaren afstand van het doel van mijn onderzoek was. Maar tusschen mij en mijn einddoel stond nog een onoverkomenlijke hinderpaal, die vier maten muziek, waar ik geen raad mee wist. De pieken had ik terecht kunnen brengen, maar wat beteekenden ze? Welk verbond had den ze met de bergplaats van den schat? Ik wist- er heelemaal niets van en vooi het eerst voelde ik mij moedeloos. „Wat beteek ent het?" vroeg Majorie's stem naast mijn elleboog. „Wat heeft de Lorelei te maken met den schat Ik lachte bitter. „Wonneer ik een musicus was," antwoordde ik, „zou ik het je waarschijnlijk kunnen ver tellen. Maar nu ik dat niet ben „Wees alsjeblieft niet geheimzinnig," smeek te het meisje. „Vertel me precies wat je be doelt" Ik vertelde haar van de vier maten muziek. „Het moet een gedeelte zijn van een of ander Duitsch deuntje," zei ik. „Het komt me vaag bekend voor, maar ik' ben een boon, wanneer ik mij de woorden ervan kan herinneren. En ik neem aan, dot het woorden zijn, waar hot om gaat I" „Kun je me de wijs niet voor neuriën vroeg Marjorie. Zingen is mijn fort met- Een combinatie van schroomvalligheid en een échte rookerskoel brengt, wanneer ik probeer te zingen, gelui den voort, die ik zeker weet dat mijn toehoor ders tot wanhoop moeten brengen. Maar Mar jorie, die ernstig zat te luisteren het hoofd even op zij, liet mij mijn voordracht nog eens herhalen. Toen zei ze „Maar weet je, dat wat je daar tracht te zingen een deuntje is, dat echt populair was in Duitschland, toen ik daar was juist vóór den oorlog. Luister I Ik zal het je voorzingen I" En met heldere, jonge stem zong zij „Püppehen, Du bist mein Augenstern, „Püppchcn, hab' Dick zum Essen gern." Toen hield zij plotseling op en greep mij bij den arm. „Piippchen I" zei ze. „Denk eensl Begrijp je het nu „Neen I" antwoordde ik neerslachtig. „Ik moet eerlijk bekennen, dat ik het niet snap Ik weet dat Püppehen beteekent pop of popje, maar ik zie niet...." Majorie wees met haar kleinen vinger naar het sombere beeld aan den tegenovergestelde kant van het dal, dat men tusschen de Lorelei links en het Suikerbrood rechts kon zien „Daar heb je je pop I" zei ze. En ijf begreep, dat nu eindelijk !'r' raadsel was T~riost. HOOFDSTUK XX. De grafkamer. Wat hadden we nu aan onze ontdekking, dacht ik verbitterd. Duizend, twee, drie duizend meters in die ijle atmosfeer was het onmo gelijk de afstanden zuiver te schatten van onbeganen rotsgrond .lagen tusschen ons .en het heeldL Ik gaf nu niet veel meer dan een voorbijgaande gedachte aan de oplossing van het codeberichtwant mijn geest was ie rig met het meer dringende vraagstuk hoe Marjorie te redden uit den gevaarlijken toestand waar in ik haar gebracht had. Wij konden daar niet onbepaalden tijd op de rots blijvendat was duidelijk. Ondei den invloed van de zon, die voortdurend sterker stralen op dien geëxposeerden rots neerzond, deed zich een gevoel van dorst reeds gevoelen. Marjorie was de eerste, die er van repte. Zij vroeg of wij ergens water zouden kunnen vin den. Op onze hoogte leek mij dat twijfelach tig qn ik vertelde het haar. Marjorie Garth, had ik gemerkt, was een meisje, dat graag de volle waarheid wist „Wat denk je van die holte achter den pi laar vroeg zij, langs mij heen wijzend near de lage opening, die ik had opgemerkt in den achterwand van ons plateau. „Terwijl het licht is," antwoordde ik, „moet een van ons hier blijven en het pad bewaken. Ik weet niet, wat him werkeloos-blijven betee kentmaar wij moetem op alles voorbei rid zijn. Waarom ga je niet eens een kijkje nemen in die holte Maar wees heel vooi zrichtighet schijnt erg laag van verdieping te zijn." Ik stak haar de hond toe om haar op te Url. 'pen. Zij slapte langs mij, wendde zich om en glimlachte mij toe, toen boog zij zich op den grond en verdween in de opening. En terwijl ik met mijn revolver in de hand scheip do twee zichtbare'stukken van het pad in het oog hield, pijnigde ik mijn brein om een uitweg uit onze moeielijkhcden te vinden. Ik wilde probeeren het vol te houden tot het donker werd. Wanneer dan de „Naomi" nog niet gekomen was, zouden wij trachten onder dekking van de duisternis ons hol bij het strand te bereiken en daar op het jacht te wachten. Wonneer wij ondertusschen overvallen werdén zou ik mij overgeven en alles aan Klompvoet vertellen, wat» ik wist. Intusschen zou ik mijn jachtmokcn op den schat moeten opgeven. Een flauw geluid achter mij deed mij op schrikken. Het was duidelijk, maar op verren af stand. Ik luisterde. Nu hoorde ik het weer on ditmaal herkende ik den roep. „Hal.loooo Het was Marjorie, die van binnen uit de grot riep. Met een snellen blik naar het pad beneden mij, krabbelde ik overeind. De ingang van dc* grot was niet meer dan vier voet hoog cn ik moest mij bijna dubbel buigen om er in te ko men. Binnenin was, een paar voet van de ope ning af, genoeg licht om te zien, dat de bodem, bros en brokkelig, afhelde naar een donkere diepte .Toen klonk van ergens ver beneden, het leek mij bijna aan mijn voeten, weer het ge roep van Marjorio: i „HallooooI" Ik stond stil. „Hier I" riep ik. „Waar ben je Van ver beneden klonk de stem. flauw en wat beverig. „Hier beneden in het donker en ik vind het niets plezierig I Maor ik heb water gevonden T Er zijn een paar treden in de rots uitgehou wen I" De aantrekkingskrocht van het water was on weerstaanbaar. Ik wierp een blik naar buiton op het pad, waarboven de warme lucht_ trilde. Er was nog niemand te zien. Ik dacht, dat ik veilig gauw even hef hol binnen kon gaan om mijn brandenden dorst te lesSchen. Het hol werd nauwer naarmate men dieper in de rots kwam, en plotseling schoot mijn voet int in de^ ruimte. Ik tastte een beetje rond en vond een smalle trede. Toen herinnerde ik mij plotseling, dat ik een stompje kaars in mijn zak had, dat ik een vorigen avond had opgepikt toen wij de sloep aan 't ontladen wa ren. Een oud kampeerder laat nooit stukjes kaars liggen. Ze kunnen altijd te pas komen zooals het verdere verhaal zal bewijzen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1