BERG-HOTEL Gebr. PERZINA „ÜE EEMLANDER" BUSTEN LAND. L. KLE?M - Utrechtschestraat Langestraat 43 - Telefoon 852 liet adres SoEiede Wekkers Soiree Dansant ABCKHEMEMTSPRUS r PilllS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van een EERSTE BLAD. DE SVSOOB E\B i ÉÖS M Petitos 6 cent w# |j J&SL Bouquet 8 Deli- Zandblad Piano's Vleugels van Hofleveranciers van H. M. de Koningin. Stationsrestauratie. CASAQUES EN JAPONNEN DRINK WEINIG MELK MAAR GOEDE MELK „HOFSTEDE ÖUD-BUSSEM" Heden (Zaterdag) Morgen (Zondag) Soiree Dansant 23e Jaargang No. 285 loort maanden voor Amers* 2 10, idem li an co per post f Iper week (mei gratis verzekering leg cd ongelukken) 0.17* afzonderlijke nummers Cj05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N°. 47010. TEL. IHT. 513. Zaterdag 6 Juni 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, diensüunbic dingen en Ucldadigheids-advcitentiZn zoor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidecligc bepalingen voor het adverleeicn. hene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND- DE WAPENCONFERENTIE. De strijd tegen den gasoorlog. De Amerikaansche vertegenwoordiger op de wapenconferentie te Genève heeft een verkla ring afgelegd, waaruit blijkt, dat president Coolidge bereid is zoo spoedig mogelijk een conferentie te Washington bijeen te roepen om tot een algemeen verbod van den gasoor log te geraken. De conferentie zal niet zoo uitgebreid behoeven te zijn en bijgewoond kun nen worden door de vertegenwoordigers der staten te Washington. De conferentie nam in beginsel het Amerikaansche voorstel in zake den gasoorlog aan en besloot het terug te zenden naar het redacticcomité. DE ARBEIDSCONFERENTIE. De nachtarbeid in bakkerijen. De amendementen, ingediend op het in 1924 aangenomen onfwerp-conventie inzake de of- schaffing van den nachtarbeid in bakkerijen, is door de desbetreffende commissie in tweede lezing verworpen. De bepalingen der conven tie zullen thans op I Jan. 1927 in werking tre den. De conventie stuit op het eenparig verzet bij de groep der werkgevers, die voor den pa troon hel recht opeischen van. persoonlijken arbeid en wijzen op de practische moeilijkheden bij de toepassing. DUITSCHLAND, DE ONTWAPENING VAN DUITSCH- LAND. De inhoud van de nota der geallieerden. Het geallieerde memorandum en de begelei dende brief aan Duitschland, die gisterenavond gepubliceerd zijn, houden zich bezig met de ontruiming van de zone van Keulen en met de maatregelen, die na het onderzoek der ge allieerden van hett rapport van de commissie van toezicht door Duitschland genomen moe ten worden, willen zijn verplichtingen volgens art. 429 van het verdrag van Versailles be schouwd worden als getrouwelijk te zijn vol bracht f Het memorandum bevat in de eerste plaats een onderzoek naar den staat van uitvoering van de militaire verplichtingen van Duitsch land, dan een opsomming van de voornaamste punten in militair opzicht, ten aanzien waar van de geallieerden nog niet tevreden zijn ge steld, ten derde een in bizonderheden tredende lijst van de maatregelen, die genomen moeten worden om deze nalatigheden te herstellen, ten vierde een lijst van de concessies, reeds door de geallieerden gedaan, welke volledigheids halve is opgenomen. De tekortkomingen. In den begeleidenden brief leggen de geal lieerden er den nadruk op, dat tal van nala tigheden, die in het verslag der commissie van toezicht meegedeeld worden, alle bij elkaar de Duitsche regeering eventueel in staat zouden stellen opnieuw een leger te vormen, ingericht naar het beginsel van den algemeenen dienst plicht. Dit zou rechtstreeks met det vredes verdrag in strijd zijn, volgens hetwelk het Duitsche leger alleen zou mogen gebruikt worden voor het handhaven van de binnen- landsche orde en het grenstoezicht. Dit zijn de redenen, waarom het geheel van deze nalatig heden zoon ernstige bedreiging tegen den vrede vormt. Zoolang deze tekortkomingen niet hersteld zijn, zal het onmogelijk zijn Duitsch- land's verplichtingen als nagekomen te be schouwen. Bovendien vormen de aldus om schreven inbreuken op het verdrag wel het ernstigste, maar niet het eenige bewijs van het niet vervullen door Duitschland van dit be langrijke deel van het vredesverdrag. 'Het staat bij de geallieerden vast, dat de gespecifieerde verbeteringen met goeden wil van de zijde der Duitsche regeering in betrek kelijk korten tijd uitgevoerd zouden kunnen worden en dat het thans aan de Duitsche re geering zelf staat de voorwaarden te scheppen, waaronder de ontruiming spoedig kan worden uitgevoerd. Zij zal zelf profijt trekken zoowel van den spoed, waarmee zij uitvoering geeft aan de verzochte verbetering, als van de zorg, waarmee zij er toe overgaat zich stipt te hou den aan den tekst van het verdrag. De ontruiming van de Keul- sche zone en de opheffingder geallieerde controlecommissie. De brief gaat voort„De commissie van herstel heeft verklaard, dat Duitschland op het oogenblik getrouwelijk zijn vergoedingsver plichtingen, zooals die thans vastgesteld zijn, nakomt. De geallieerde regeeringen zijn daar om bereid, ondanks het voorbehoud, dat het niet uitvoeren van de andere deelen van het verdrag van hun kant zou rechtvaardigen en het groote belang, dat zij hechten aan de uit voering van de militaire bepalingen van het verdrag, de ontruiming van de eerste zone der bezetting te gelasten, zoodra de inbreuken op het verdrag, die in het memorandum opge somd zijn, hersteld zijn. Zij vertrouwen erop, dat in den tijd, vereischt voor de uitvoering der verbeteringen in kwestie, zich geen nieuwe ernstige inbreuk van Duitschland van één zij ner verplichtingen volgens het verdrag zal voordoen, die de uitvoering van art. 429 zou beletten. Er zal dan niets meer in den weg staan voor het opheffen van de geallieerde commissie van toezicht, welker taak dan als afgedaan kan worden beschouwd. De opheffing dezer com missie zal worden meegedeeld aan den raad von den Volkenbond, met het oog op de toe passing van de maatregelen door dit lichaam gesteld ter uitvoering van art. 213 van het vredesverdrag." Om njisverstand te voorkomen, geven de ge allieerden opnieuw hun bedoeling te kennen, nauwgezet de bepalingen in acht te nemen van art. 429 van het verdrag ten aanzien van de ontruiming van de zone van Keulen. Zij ont kennen tevens, dat het niet ontruimen van deze stropk op 10 Januari een daad was van repre saille of een onnoodig strenge maatregel, daar het aan de Duitsche regeering stond door het getrouwelijk nakomen harer verplichtingen zich het voorrecht te verwerven van de ontruiming der eerste bezettingszone, gelijk was vastge legd in artè 429. Aan het slot zegt de brief, dat, ondanks de nieuwe inbreuken op het verdrag door Duitsch land, „de geallieerde regeeringen, in hun ver langen om alle geschillen te vermijden, bereid zijn uitsuitend de verzekering in gedachte te houden, die vervat is in de Duitsche nota von 6 Januari, dat de Duitsche regeering haar best zal deen spoedig het vcreischte practische re sultaat te bereiken. Uit dezen hoofde doen de geallieerde regeeringen opnieuw een ernstig beroep op de Duitsche regeering om met den noodigen goeden wil de hangende lywesties uit den weg tc ruimen, welker oplossing de ernst van den toestand vereischt. Dit is de eenige wijze, waarop dez'e regeering, om haar eigen woorden tc gebruiken, verlichting kan brengen aan Duitschland, d.w.z. de bevrijding van v een deel van het bezette gebied." Nadere bizonderheden over de Duitsche tekortkomingen. De uitvoerige aanhangsels van den brief be vatten o.a. een lijst van 13 punten van de militaire bepalingen, waarop nog geen voldoe ning is verkregen en uitvoerige bizonderheden over de vereischte verbeteringen. De punten, waarop gewezen wordt zijn o.a. de organisatie van de politie en het leger volgens de bepa lingen van het vredesverdrag, bepaalde vernie lingen, decentralisaties cn wijzigingen, die nog vereischt worden in fabrieken, opslag- en werk plaatsen uitlevering van een bepaald surplus aan voorraden oorlogstuig, de regeling van de aanwerving en de militaire opleiding, dc in- en uitvoei van oorlogstuig, verboden zones, oor- lcgsvorderingcn, de vesting van Koningsbergen, andere versterkingen en kustverdedigingswer- ken, de vereischte plannen om nauwgezette ge gevens fe kunnen verkrijgen inzake statistische opgaven van versterkingen, de uitlevering van stukken inzake de aanwezige voorraden oor logstuig en de pioductie van Duitsche fabrie ken in den oorlog cn na den wapenstilstand. Inzake de politie merken de geallieerden op, dat deze nog dezelfde indeeling heeft als in 1922. Haar sterkte bedraagt op het oogenblik 180,000 in plaats vun 150,000 man. Bovendien zijn hulpkrachten gevormd als burg-erpolilie, noodpolitie, enz., die In het genoemde cijfer niet zijn inbegrepen. De geallieerden eischen het uitvoeren van die maatregelen, welke de politie het karakter zullen geven, dat in hun vroegere eischen is uiteengezet. Bespreking in den minister raad. De indruk tc Berlijn. De gisteren onder voorzitterschap vajt den rijkspresident gehouden kabinetsraad ter be spreking der ontwapcriingsnota duurde enkele uren. Ook de Pruisische minister-president Braun, staatssecretaris dr. Weisman n en ge neraal v. Seeckt namen er aan deel. 1 Naar verluidt, zullen dc minister-presidenten der landen einde der volgende week te Berlijn door den rijkskanselier omtrent "het standpunt der rijksregeering ten aanzien van de nota op de hoogte worden gesteld. In politieke kringen is men van meening, dat de rijksregeering voorloopig geen definitief antwoord zal kunnen geven, daar bij onduide lijkheid der nota op alle beslissende punten uit voerige toelichtingen en eventueel nieuwe uit gebreide besprekingen noodzakelijk zullen zijn. Men betreurt, dat elke positieve mededceling omtrent den definitieven ontruimingstermijn voor de Keulsche zone ontbreekt. De voorzitter van de rijksdagcommissie von biritenlondsche zaken, Hergt, is vun plan de commissie tegen a.s. Woensdag bijeen te roe pen voor de bespreking van de ontwapenings nota. DE DUITSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. Het Fransche standpunt. Naar aanleiding von de naar Londen ge zonden nieuwe Fransche nota geeft de Echo dc Paiis de volgende uiteenzetting van het Fran sche standpunt (I). De waarborg voor de westelijke grenzen van het rijk moet de demilitarisatie van het Rijnland insluiten (2). de westelijke arbitrage- verdragen mccten nice gelden voor geschillen, voortspiuitend uit schendingen van de vredes verdragen, daar op deze schendingen enkel de geldende sancties toepasselijk zijn(3). het zelfde moet gelden voor de Duitsch-Poolsche en de Duitsch-Tsjecho-Slowakische arbitrage- verdragen (4). Engeland moet persoonlijke, bijzondere en onbeperkte verbintenissen aan gaan nopens het in acht nemen van de demili tarisatie van het Rijnland door Duitschland en betreffende de westelijke arbitrage-verdragen, terwijl er collectieve verantwoordelijkheid zal zijn voor de Oostelijke arbitrage-verdragen (5). Frankrijk is van oordeel, dat Engeland mi litaire overeenkomsten met Frankrijk kan tref fen aangaande het in acht nemen van de bepa lingen over de demilitarisatie; (6). er mag gr-en enkele onvereenigbaarheid bestaan tusschen de verplichtingen, die aan Frankrijk opgelegd worden door het waarborg-verdrag en de ver plichtingen, die voortspruiten uit de verdragen van Frankrijk met Tsjecho-Slowakije en Polen. De Echo de Paris voegt er aan toe, dat er geen moeilijkheden bestaan over de punten 1 en 2. Punt 3 is nog in geschil. Over punt 4 is men het eens, behalve wat betreft de Ooste lijke arbitrage-verdragen .Punt 5 is het voor naamste geschilpunt. Nopens punt 6 heeft Engeland laten weten, dat Frankrijk voldoening zal krijgeiL Fa. GRANDSEH Langei-traat 8 Tel. 12,. Extra 10 MENU f 1.75 Zaterdag 6 Juni Groentensoep Croquet Biefstuk met Spercleboonen of Kalfsfricandeau met Doperwten. Ananas met Slagroom Fruit. Zondag 7 Juni Tomatensoep Ragoutbroodje Blinde Vink met Doperwten of Rumpsteak met Snijboonen Flensjes Fruit. Zeer groote sorteereng in voile - trlcoline - chantung rips-travers en ottoma „L'MIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort Juwelier van betrouwbaar gezond vea filiaal zie telefoongids Br "TE. o DE KABINETSCRISIS. Een Katholiek-socialistisch mi nisterie waarschijnlijk. De. Katholieke parlementspartij in België heeft gisteren haar vertrouwen in Poullet uit gesproken, hetgeen op een goedkeuring neer komt van een eventueel samengaan der Katho lieken en socialisten bij de kabinetsformatie. De socialisten zullen heden hun voorwaarden voor dit samengaan stellen. COCAÏNE EN ALCOHOL ALS OORZAKEN VAN MISDAAD. Prof. dUollander te Leuven vond onder 520 zware misdadigers uit geheel België, welke in de centrale gevangenis gedetineerd zijn, slechts 4, welke nu en dan en 5 welke geregeld ge bruik maakten van cocaïne, al of niet met opium of morphine. Van invloed dezer bedwel" mende middelen op de misdaden bleek niets Echter behoorden 50 der gevangenen tot de geregelde alcoholgebruikers. Van hen had den 67 hun misdaad (moord, iredelijkheidsde- lict, diefstal) in beschonken toestand bedre ven. Prof. d'HolIander komt tot d^ conclusie, dat alcohol vaak, cocaïne, morphine en der gelijke stoffen eigenlijk nooit een rol spelen bij het plegen van misdaden. (Journal d-a Neurol, et de Psych. B: uxelles 1925.) FRANKRIJK. HET VERZET TEGEN DE PLANNEN VAN DEN MINISTER VAN FINANCIËN. Overeenstemming bereikt. P a r ij s 5 Juni. (V. D.) De verschillen tus schen Cnillnux en het linksche cartel betreffende de financieele en budgetaire maatregelen van eerstgenoemde zijn uit den weg geruimd. Poin- levé cn Caillaux ontvingen hedenmorgen de ge- delc~e^-d^o der linksche groep. In het gepubli ceerde communicTué wordt de nadruk gelegd op den goeden wil om met de regeering tot over stemming te komen en samen te werken, tenein de den finqncieelen toestand te soneeren. Deze overeenstemming was het resultaat van Txet on derhoud, dot 2 V? uur duurde. In den loop hier van heeft Auriol namens de socialisten het stondnunt zijner porti» inzake de financieele kwestie uiteengezet. Volgens do socialistische „thèse" moet de saneering van drn financieelcn toestand vooraf gaan- aan het sluitend maken der begrooting. Caillaux zette vervolgens uit een, dat een sluitende begrooting een onvermij delijke voorwaarde is voor de financieele sance- ring. Hij voegdo eraan toe, gekant te zijn tegen ieder voorstel betreffende het toepassen eener kapitaalsheffing. Hij zag de oplossing slechts in de belastingen. Een delegatie uit de groepen der linkerzijde heeft zich gisteren bij Painlevé en CaiUaux ver voegd ter bespreking von de financieele kwes ties. Caillaux heeft in antwoord op een betoog van Vincent Auriol, socialist, voorzitter van de financieele commissie van de Kamer, met na druk verklaard, dat hij in het geheel niet van plan was de schaal dor inkomstenbelasting voor inkomens van 7000 frank per jaar af te ver- hoogen, maar voor die van boven dc 20,000 frank per jaar. Tegenover de socialistische op vatting hield hij staande, dat het evenwicht der begrooting de onontbeerlijke voorwaarde is voor de financieele gezondmaking. Hij wees er op, dot de Vereenigde Staten scherpe aandacht wijden aan den financieelen toestond van Frankrijk en de beste voorbereiding om een goede regeling van de geallieerde schulden te krijgen is juist het verzekeren van het even wicht der begrooting en het» verkrijgen van een overschot van ontvangsten. Hij voegde er oah toe, dat hij tegenstander bleef von een kapitaal- heffing en dat hij de oplossing Van de crisis ziet in een verhooging der directe belastingen. Loucheur zette vervolgens uiteen, waarom naar zijn meening een financieel herstel niet langer uitgesteld kan worden. Tengevolge van het verzet van Loucheur te gen Coillaux's opvattingen zou Caillaux geneigd zijn zich met de financieele commissie en met de groepen van het kartel der linkerzijde te ver staan over maatregelen om tegelijkertijd de fi nancieele gezondmaking en het evenwicht van de begrooting tot stand te brengen en hij zou bereid zijn zoo spoedig mogelijk het door hem ter zijde gestelde p^on lot gezondmaking weer op te vatten, teneinde het nog in de begrooting op te nemen. Na afloop van de bijeenkomst verklaarden de vertegenwoordigers van het kar tel, dat de opvattingen van eenige hunner aan vankelijk vrij ver afweken van die van Caillaux, maar dat men eikoor een heel eind genaderd was en dat er hoop bestond, dot er latere defini tieve overeenstemming bereikt zou worden tus schen het kartel en den minister van financiën over alle punten, waarover de bespreking ge- loopen had. DE MOEILIJKHEDEN IN DE STEENKOOLINDUSTRIE. In een bespreking met den minister van ar beid hebben de vertegenwoordigers van de mijn- directies uit het bekken van de departementen Nord en Pas de Calais hun leedwezen te ken nen gegeven, dat zij bij de moeilijkheden, die zij doormaken, aan de eischen van de werklie den en de wenschen der regcering»niet kunnen voldoen. De minister heeft hiervan mededeeling gedaan aan de afgevaardigden van den bond van mijnwerkers, die verklaard hebben onmid dellijk verslag te zullen uitbrengen aan hun lastgevers. EEN DOOR RUSSEN IN 'T LEVEN GEROEPEN INCIDENT. P a r ij s, 5 Juni. (H. N.) Gistermiddag is het bij de opening van de Russische afdeeling op de tentoonstelling van decoratieve kunst tot een incident gekomen. De Monzie, de minister van schoone kunsten, die de opening zou bijwonen, werd, toen hij bij de Russische afdeeling kwam, met het zingen van de Internationale en uitroe pen-ais: ^„Leve sovjet-Rusland, weg met den oorlog, leve Marokko" begroet. De Monzie wendde zich daarop tot Krassin, tot wien hij zeide, dat hij gemeend had tot een kunstlie vende, doch tot geen politieke bijeenkomst uit- genoodigd te zijn en dat hij zich met bet oog op hetgeen plaats vond, genoodzaakt zag terug te keeren. Krassin bood zijn verontschuldigin gen aan en zeide, dat hij niet in staat was de betoogingen te verhinderen. Toen De Monzie daarop wilde weggaan, ontstond zoo'n gedrang, dat de politie hem moest tehulp komen om weg te gaan. ENCFIAND. FOCH WEER NAAR PARUS. Londen, 5 Juni. (VD.) Maarschalk Foch heeft heden zijn kort bezoek aan Londen be ëindigd en is weer naar Parijs vertrokken. DE HITTE TE LONDEN. Een vlicgiuigfobrick ofgebrond. Londen, 5 Juni. In het noorden von Londen is heden, waarschijnlijk ten gevolge van de buitengewoon groote hitte, een fabriek in brand geroukt, waar onderdeden van vlieg tuigen worden vervaardigd. Verscheidene brandwecrafdcelingcn werden gemobiliseerd om het droge, gelokte hout te blusschcn, wat uren in beslag nam. Toen het dak van de fa briek instortte werden vier brandweerlieden onder dc brandende puinhopen bedolvenzij zijn waarschijnlijk gedood of zwaar gewond. Ook de daken der aangrenzende perccclcn werden door het vuur aangetast, zoodat de huizen moesten worden ontruimd. (Tel.) HET MODERNE HAASTIGE LEVEN. Lo n d e n, 4 Juni (H. N. Draadloos). Belang wekkende voordrachten zijn vandaag gehouden op het congres der Amerikaansche doctoren, die thans te Londen zijn, door lord Dawson of Penn, den dokter van den koning en door de bekenden chirurg sir Sant Blair Thomson. Dawson hield een voordracht over het ge vaar van het moderne haastige leven. Hij ontwikkelde het dankbeeld, dat de ma- terieelo vooruitgang zoo snel is geweest, dot het odaptievermogen daarop niet berekend was. De moderne motoren, de telefoon en dc droadlooze hebben de menschcn in zoodani- gen tpestand gebracht, dot hun geest zoowel bij hun werk als bij hun ontspunning steeds door hetzelfde wordt bezig gehouden. Hij schetste het leven van een leider van een handelszaak, die zoowel in zijn zaken als in zijn vrijen tijd steeds door een gest van haas tigheid wordt bezield. Op het laatste komt er zonder eenige waarschuwing een uitputting van de hersens en van het hart, waardoor hij tengevolge van zijn eigenschappen sterft op het tijdstip, dat hij het meeste heeft bereikt. Dawson geloofde echter .dat het maatschap pelijk leven wel geneesmiddelen tegen deze toestanden zal vinden en zichzelf uon dc nieuwe toestonden zal aanpisscn. Sir Saint Clair Thomson hield een voordracht over keelkanker, die volgens hem in Engeland toe neemt. Verleden jaar waren er 51000 per sonen, die aan deze kwalen leden en men schat dut er ieder jaar 1700 nieuwe slacht offers zijn. ZWEDEN. EEN BALTISCHE JAARBEURS. Stockholm, 5 Juni (H. N. Draudloos). Op 14 Juni zal to Stockholm een Bultische jaar beurs worden gcojoend, waar Zweden, Finland, Rusland, Estland, Letlund, Litauen, Polen, De nemarken en Noorwegen vertegenwoordigd zul len zijn. De deelneming is groot, zoodat men verwacht dat de beurs een succes Zal blijken. DE WERKLOOSHEID. Stockholm, 4 Juni. (H. N. Draadloos)^ Het aantal wcrkloozen in Zweden, dat in April om ondersteuning vroeg, bedroeg 14,800, te gen 18,600 in April van verleden jaar. 'Aan ondersteuning werd in April 468,431 kVonen uitgekeerd en in het tijdvak Januari—April 1,400,360 kronen. SPANJE. FEN AANSLAG OP DEN KONING BE RAAMD Reizigers, die uit Barcelona komen, melden, dat de politie bij Barcelona een bom zou heb ben ontdekt, die ten doel hod op 4 Juni den koninklijken trein in de luoht te laten springen. Veertien studenten en beambten, die tot extre mistische Catalonische vereenigingen bchooren, zijn gearrsteerd, doch ontkennen alles. Zij zullen voor den krijgsraad gebracht wor den. Er moeten wapens en patronen gevonden zijn in huizen dicht bij den spoorweg, op 'kor ten afstand van de plaats waar -de bom ont dekt is. R. C. meldt d.d. 5 Juni uit Londen aan de N. R. C. Uit Fransche kustplaatsen aan de Spaanschc grens zijn thans over den-beraamden aanslag op den koning van Spanje telegrammen ont vangen, die door de censuur in Spanje waren geweigerd. Gemeld wordt, dat de politie in een tunnel, 25 mijlen van Barcelona, op de spoor lijn tuschen Barcelona en Madrid een bom van 66 pond he'eft gevonden, met een electrische ontsteking, die van een afstand in werking kon worden gesteld op het oogenblik, dat de trein met de koninklijke familie den tunnel zou pas- seeren. Eenige studenten zijn onder-verdenking van medeplichtigheid aan dit complot gearres teerd. Bovendien is in de kathedraal te Barcelona een bom gevonden, kort voordat de koning het gebouw betrad. In verband hiermede zijn vier geestelijken aangehouden. Volgens latere be richten zijn in het geheel 14 personen gearres teerd, meerendeels studenten en arbeiders, die bchooren tot de radicale separatistische partij in Catalonië. Toen de koning laat in den avond van een schouwburgbezoek naar het Pedralbes paleis in een voorstad van Barcelona terugreed, werd de auto met vijf detectie ven, die voor de konink lijke auto uit reed, door een electrische tram aangereden. Een der detectieven is in het zie kenhuis overleden, de toestand der vier anderen is hopeloos. De koninklijke auto is ternauwer nood aan het gevaar ontsnapt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1