„DE EEMLANDER" FEUILLETON. Si. ABOHHEMEHTSPfiUS f-3 r* *mCTV PSUS DER ADVERTENTIE BUITENLAND. DE MOOR Deli- Zandblad Stationsrestauratie. CASAQUES EN JAPONNEN De Terugkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 239 ioort f 2-10, idem ltanco per posl f 1per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17* alxondcrlijkc nummers Cj05. Donderdag 11 Juni 1925 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. postrekening n°. 47010. tel.int.olt. van l 4 tegels 1/35 met inbegrip van cm bewijsnummer, elke regel meer 0.25, ^enstaanbre» dingen en Ucidadigheids-adveitentiën toot de helft der prijs. Voor bandcl en bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor bet adverlccren- Eeo« circulaire, bevattende d« vooiwaatdcn. wordt op aanvraag toegezonden. nabetrachting over den Gemeenteraad. Bedroevender document, dan het voorstel van B. en W. inzake de vaststelling van den vermenigvuldigingsfactor voor de Gem. In komstenbelasting, zal in de geschiedenis onzer gemeentehuishouding der laatste jaren moeilijk zijn aan te wijzen. Met kunst- en vliegwerk is inderdaad de factor op 1.55 gehandhaafd, maar geheel de toe lichting wijst er op, dat het op hoop van zegen is. Men durft het eenvoudig niet aan de 'belasting te verhoogen, maar de finan cieele toestand onzer gemeente is van dien aard, dat het feitelijk wel noodig zou zijn. Door nu enkele begrootingsposten te wijzi gen en wat gebalanceer met de opbrengst per eenheid is men er in geslaagd met den factor 1-55 te volstaan. Benige tegenslag van ibeteekenis kan dit kaartenhuis van financieel beleid omver blazen en ons een volgend jaar voor de mogelijkheid van dub bel bloeden stellen. Een oplossing zal dan ook de meest blijmoedige optimist in het voorstel van B. en W. niet hebben gevon den, veel eer lijkt het een uitstel van exe cutie. In den Raad werd dat dan ook o. i. zoo gevoeld. liet spook der belasfingver- hooging werkte afschrikwekkend op alle raadsleden, behalve dan misschien op den heer Schrijver, en met een zucht werd daarom het voorste!; van B. en W. geaccep teerd onder de stille bede, dat de een of andere gunstige omstandigheid alsnog ver andering ten goede zal mogen brengen in onzen financieelen toestand. De schuld ligt o. i. bij d'en Raad zelf. Wel zijn af en toe schuchtere pogingen gedaan om tot bezuiniging te komen, maar die zijn dan nog afgestemd. De Raad als zoodanig kan trouwens in dit opzicht weinig meer dan peuterwerk verrichten. Werkelijke ver lichting kan slechts komen als het college van B. en W. stopt met op zien komen spe len en duidelijk omlijnde voorstellen doet tot versobering van de huishouding. Daar om hebben wij indertijd het advies gegeven de begrooting af te stemmen ais een duidelijke vingerwijzing aan B. en W., dat de zaak niet op denzelfden voet moet worden voortgezet. De leden, die dat niet hebben gedaan, dragen mede de verant woorde! ijkiheid voor het sombere perspec tief, dat thans onze financieele toestand biedt. Wel eigenaardig is het, dat de bijzondere schelen, alsof er geen wolkje aan de lucht is, steeds maar nieuwe verbeteringen vra gen. Centrale verwarming, closet-inrichtin gen, nieuwe schoolmeubeien, de behoeria daaraan doet zich dringend gevoelen, nu de wet aan de gemeentebesturen de ver plichting oplegt, daarvoor te zorgen. En geen der reohtsche heeren, ook niet de meest vurige en ongetwijfeld vaak meest logische bezuin-igingsapostel, Mr. Stadig, dringt bij zijn geestverwanten op eenige matiging aan. Daarvoor kan het geld nog wel gevonden worden. Maar als het voor het openbaar onderwijs gevraagd wordt, dan zullen het wel in dezen tijcf niet te moti- veeren uitgaven zijn. De heer Muilwijk vond eenige malen gelegenheid op de zoo hoog geroemde gelijkstelling te wijzen, waarbij het bijzonder onderwijs steeds aan het langste eind trekt, maar de meeste raads leden keken of dat nu eens, een zaak was, die geheel buiten hen omging. Men zal gped doen dergelijke zalcen niet buiten de algemeene versobering te plaat sen. Het is heel mooi te werken voor be zuiniging, maar dan moet men er zelf ook in willen deel en. Bij de rondvraag bracht de heer Rekke de weigering ter sprake van den Burge meester om de muziektent in het plantsoen cp een Zondagmiddag beschikbaar te stel len voor een meeting van de S- D. A. P. Terecht moet dit eenige bevreemding wek ken daar steeds ten opzichte'van dergelijke aanvragen een zeer liberaal standpunt is ingenomen. En werd nog niet pas op Zon dag door een R. Kath. vereentging gede monstreerd? Wij hebben daar niets op te gen, maar waarom dan het verzoek van de S- D. A. P. geweigerd? De motieven daartoe kunnen wij ons niet goed indenken. Een voorstel om alsnog de toestemming te ge ven werd verworpen, waarbij zich het niet minder bevreemdende feit voordeed, dat de twee vrijz.-democraten tegen stemden. VfV HET VEILIGHEIDSPACT. Dc Fransche .restricties. Dc vertegenwoordiger van Havas is in slaat omtrent de geheel door Engeland goedgekeurde Fransche nota, die waarschijnlijk Vrijdag ntiur Duitschland zal worden gezonden, nadere bij zonderheden mede tc deelcn. Zij is geheel ge ïnspireerd door den levendigen wensch, de on derhandelingen over het veilighcidspact tot een gunstig einde tc brengen, doch het is noodig om alvorens verder te gaan met de onderhan delingen over het pact, te weten, of Duitsch land bereid is de verzekering tc geven, dat het dezelfde verplichtingen op zich neemt bij zijn toetreden tot den Volkenbond onder de voor waarden, waarvan gewag wordt gemaakt in den brief van den Raad van den Volkenbond van Maart j.l Het is eveneens noodig, van thans af duidelijk te doen uitkomen, dat het sluiten van een veiligheidspact met Duitschland geen enkele wijziging met zich zou mogen meebren gen van de rechten en verplichtingen, voort vloeiend uit het Verdrag van Versailles, waar van alle bepalingen moeten worden geëerbie digd. Frankrijk neemt acte van het aanbod van Duitschland om een verdrag van arbitrage te sluiten met alle staten, wanneer zij zich dunr- toe bereid betoonen, in het bijzonder met Polen en Tsjccho-Slowakije, doch het draagt zorg, dat met goedkeuring van Eagelond steeds in acht wordt genomen, dat de geallieerden zich houden aan het verdrag en de rechten, waarvan niet zei mogen worden afgeweken, en aan de verplich tingen, waarvan zij' niet zouden mogen afzien. Niets in de voorgenomen bedragen zou daarop dus inbreuk mogen maken. Indien Duitschland met zijn naburen soortgelijke verdragen sloot, zou selk der mogendheden, die het verdrag van Versailles h'ebben gctcckend, indien gewenscht, zich garant kunnen stellen. Dit algemeene systeem van waarborging van de veiligheid zou, wanneer goed opgevat, de waarde hebben, dat wanneer alle voorgenomen overeenkomsten te gelijkertijd in werking traden, deze overeen komsten door den Volkenbond zouden worden geregisteerd en onder zijn auspiciën geplaatst en openstaan voor ieder, die er aan wenscht deel te nemen, zelfs de Vereenigde Staten, die Frankrijk, wonneer zij' dit wcnschen, gaarne aan het vredeswerk zou zien deelnemen. Chamberlain waarschuwt tegen commentaren. Geneve, 10 Juni. De wel wat eenzijdige belichting van de Fronsch-Engolsche overeen komst in de Fransche pers deed Chamberlain zoo juist een verklaring publiceeren, waarin hij waarschuwt tcgpn de commentaren op de nota, voordat zij officieel bekend is, hetgeen toch spoedig het geval zal zijn. Hij herinnert er voorts aan dot bij het overleg, met de Fransche regeering gepleegd, de Engelsche regeering den koers gevolgd heeft, welke reeds aangegeven was door den Britschen vertegenwoordiger in de Raadszitting van Maart en door Chamber lain 24 Moort in het Lagerhuis. DE ZITTING VAN DEN RAAD. De Danziger havenkwestie. Genève, 10 Juni. Meegedeeld wordt inzake de quaestie van Danzig, die a.s. Don derdag door den Raad zal worden behandeld, dat er tot het vaststellen ven de grenzen der Fa. BfUHDSEN Lindestraat Tel. 1.2!' Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 MENU f 1.75 Donderdag 11 Juni RUSSISCH EI. GEBRADEN KIP m. compötc of BIEFSTUK m. versche snijbconcn. G-EP.AK. FRUIT. Vrijdag 12 Juni HARINGSLA. MAGERE SOEP. TARBOT in. EIERSAUS o£ WIENERSCENITZEI. ir.. DOPERWTEN. IJS. FRUIT. Zser groote sorêeering in voile - tricoline - chantung rïps-travers en otioma „L'HSRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort hoven van Dunzïg een commissie van drie le den benoemd zal worden onder presidium van den Zwitser Reynier, die onmiddellijk aan het werk zal gaan. Nader wordt gemeld, dot de Poolsche regccring inzuke de grenzen van de hoven van Danzig voor den Poolschcn post dienst, epn voorstel heeft ingediend om de ge- heelc stad Danzig als'haven te laten gelden, omdat hoven cn havenstod in economisch op zicht één geheel vormen. Het invcstigoticrccht. Gencve, 10 Juni. Do Volkcnbonds- raad hield heden twee zittingen met een onbe langrijke agenda. In een g\rheimc zitting be handelde hij twee quaesties betrclfende het invesligatierccht ingevolge de vredesverdra gen. De Rond besloot aan de Duitschs?, Oos- tenrijksche, Hongnorsche cn Bulguorsche re- gceringen mcè te deelen, dat de Raad het standpunt inneemt, dat de aan investigate onderworpen staten verplicht zijn, elk onder zoek toe tc staan, waartoe de Raad bij meer derheid von stemmen b .sloot. Het controle systeem voor de gedemilitariseerde Rijnzone is wederom aangehoudeg. (Hbld.) Slotzitting op lieden. Gencve, 10 Juni. De Raad van den Volkenbond is hedenochtend bijeengekomen in een geheime zitting, die een uur duurde. Op de agenda stonden drie punten het con trolerecht van den Volkenbond in Duitsch land, Oostenrijk en Bulgarije. In de zich daarbij nanslvitende openbare zit ting werd, afgezien van de quaestie van den- voorbereidenden arbeid voor d'e volksstemming in het Saargebicd in 1035, een reeks van on derwerpen van geringer belang behandeld. Dc slotzitting vindt morgen plaats. Briand verlaat Genève reeds hedenavond en zal mor gen door Paul Boncour, den lridsr der Fran sche delegate bij de conferentie in zake den wapenhandel, worden vervangen. Chamberlain zal na het sluiten der zitting een korte vo- cantiercis door Zwitserland maken cn Dinsdag a.s. weer in Londen terug zijn. OlTIT^rWf r •*•-> HET RÏJKSGRAANBUREAU. Opheffing cp 1 Juli a.s. B c r 1 ij n, 10 Juni. Naar de bladen uit Halle melden, deelde dc vertegenwoordiger van het Pruisische ministerie van landbouw in de vergadering der „Landwirtschaftliche Ge- nosscnschaft" mede dat de „Reichsgetreide- steile" met ingang van 1 Juli zal worden op geheven. Br- niE. DE REGEERINGSCRISIS. Het kubinct-Poullet is cr nog niet Brussel, 10 Juni. (N. R. C.) De bestu ren van de katholieke groepen uit Kamer cn Senaat hebben vanmiddag gezamenlijk verga derd van 2 uur tot holf zeven. Het is er zeer warm toegegaan. Een aantal leden wenschen, dot het katholieke blok zijn vertrouwen aan Poullet zal opzeggen. Hun groote grief is, dnt Poullct de gewichtige portefeuilles aan do socialisten heelt afgestaan. Poullet heeft uitleg gingen gegeven omtrent dc vcrdceling der por tefeuilles en werd daarbij ondersteund door van Cauwelacrt. Er is geen besluit genomen op de bijeen komst. De meerderheid meende, dat dit in een volledige bijeenkomst der groepen geschieden moest, Het kabinet Poullct is er dus nog niet. Aon dc combinatie Poullet-Vanderveldc ontbraken trouwens nog een minister van koloniën cn een minister van nationale verdediging. FRANKRIJK- DE FRANSCHE FINANCIEN. Dc plannen von Caillaux. P a r ij s, 10 Juni. (V. D.) In de Kamer commissie van financiën wees Caillaux op de noodzakelijkheid van d*a regeling der "kwestie inzake de intcrgcollicerde schulden en tot het aanvaarden van flinke verplichtingen tegen de belanghebbende mogendheden. Caillaux is voornemens, no dc verbetering van den finan cieelen toestand cn wanneer de kwestie van dc amortisatie der schuld zal zijn geregeld, een goudleening uit te geven in het buitenland, met name in de Vereenigde Staten HET BURGEMEESTERSCHAP VAN l.yON. Herriot bijft aan. P a r ij s, TO J u n i. (H. N.) Herriot, die zijn ontslag als burgemeester van Lyon had inge diend, heeft dat op aandringen van zijn poli tieke vrienden weder ingetrokken. a no UIT HET LAGERHUIS. Ministers moeten niet in pers schrijven. dc Het Logeihuis heeft tot gistermorgen kwart over drie beraadslaagd over de begrooting. De premier Baldwin zcide in antwoord op oen vraag, dat de regiering besloten had het beginsel te bevestigen, dot ministers der kroon zich moeten onthouden von het schrijven von persartikelen verband houdend met de poli tiek. DE OPBRENGST DER DAWESWETTEN. Londen, 10 Juni. (V. D.) De financieele secretaris von de schatkist Guinness heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dot het totaal be drog gedurende April en Mei ontvangen uit dc Duwes-annuïteit 160.144.000 goudmork groot is. Van dit totaal is een netto bedrog var-. 31.468.000 goudmork aan Engeland .betaald. JAMES WIGNALL. f Londen, 10 Juni (V. D.) Het Labour- lid van het Lagerhuis James Wignall is tijdens een zitting von het Huis in elkaar gezakt cn la ter in ht Westminster Hospital overleden Vele jaren geleden is hij de organisator geweest van de „Dockcfs and General Workers Union". Hij stond bij alle partijen in hoog aanzien. BULGARIJE. DE TROEBELEN. Eenige vonnissen. Sofia, 1 0 J u n i. De krijgsraad te Kasanlik heeft Stefan Nikolef, Christof Tsjernef en nog 3 communisten ter dood veroordeeld en drie anderen tot negen jaar kerkerstraf en 14 jaar eerverlies. Sofia, 10 Juni. Het hof van cassatie heeft dc confiscatie van do vermogens van Morowief, den minister van oorlog in hot mi nisterie Stnmgoeliïski, en Stefonof, den gewezen hoofdcommissaris van politie, bekrachtigd. Het bedrog von ongeveer 13 milliocn lewa vervalt aan den staat. RUSLAND. WEER EEN WITTE REVOLUTIE Londen, 10 Juni. (H. N) Zoowel uit Boekerest als uit Odessa zijn telegrammen ontvangen, volgens wélke generaal Bodowski aan het hoofd van een wit leger van 60.000 man, waarin zich vele officieren vofc het vroc- gero Wrangelleger bevinden, opiukt tegen Minsk om vandour naar Moskou to trekken het Russische gezantschap spreekt dezo bor richten echter nadrukkelijk tegen. NOORD-AFRIKA. - DE STRIJD IN MAROKKO. De reis von Poinlevc. Barcelona, 10 Jifni. Poinlevé kwam hier ter stcdo om half zeven per vliegtuig aan. Hij zond onverwijld een telegram met gelukwen- schcn oon Primo dc Rivera en het Spaonscho volk cn verklaarde tegenover de journalisten, dot hij geloofde dot Frankrijk en Spanjo tot een overeenkomst tot somenwerking zouden komen, die de volkomen onderwerping van Ket Rif zou vergemakkelijken. De samenwerking kon voor het oogenblik krachtens de overeenkomsten van den Volkenbond worden gericht tegen den han del in wapenen. Aan de onderhandelingen to Madrid zouden de loyale Rifkabylcn kunnen deelnemen. De Rifbewonors hadden er belang bij de Fransche voorwaarden aan te nemen, wil den zij een duurzomen vrede verkrijgen. Painlevé vertrok om 7 uur 10 min. in de richting van Rabat. CHINA. DE WARWINKEL IN CHINA. Dc toestond is gunstiger. S h a n g h o i10 Juni. (V. D.) Agitators doen pogingen om de staking bij de schcep- aort en in den handel uit te breiden. Overi gens is de toestand gunstiger. Een demonstratie vóór het depar tement van buitenlondschc zaken. Pc k i n g, 10 J u n i. (V. D.) Verscheidene duizenden studenten marcheerden naar het de partement van buitenlnndsche zaken, waar een deputatie onderhandelingen eischte, opdat Chi- ncesche troepen naar Shanghai gezonden zou den worden om de buitenlnndsche concessie in. •beslag tc nemen. De deputatie, ontevreden over het antwoord vun den minister ging, alvorens te vertrekken, over tot het vernielen van de meubelen, de spiegels en do ruiten. Een officieel communiqué van het Chinccsche gezantschap in den Hoog. Wij ontvangen van het Haagsche corrcspon- dentiebureau de volgende mededeeling: Ten einde sofnmige min of meer onjuiste en tendentieuze beweringen recht te zetten, welke in dc Europeesche pers verschenen zijn om trent de laatstelijk te Sjanghai voorgevallen incidenten, deelt het Chineesche gezantschap de volgende nauwkeurige feiten mede, welke hem zijn medegedeeld door zijn regeering en welke de onschuld van de Chineesche studen ten vaststellen: Op 30 Mei j.l. hebben groepen studenten door, dc straten der internationale concessies gcloo- pen en duar redevoeringen uitgesproken, zonder zich echter aan eenige gewelddaad over te geven. De politie der concessies heeft niet ge rechtvaardigde arrestaties verricht, heeft vuur* gegeven op de studenten en heeft verscheidene door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 46 Zijn stem was vriendelijk en vleiendmaar de be teekenis die achter zijn woorden lag, was vreeselijk. „U komt ongevraagd tot ons. U vertrouwt op onze ridderlijkheid. Ja I dat is alles goed en wel. Maar is U er zeker van, dat de gewoonten der beschaving ook heerschen in deze kleine eiland-republiek, waarvan ik president ben Hein, hein, had U daaraan gedacht Maar wilt U niet gaan zitten „Ik sta liever", antwoordde het meisje kortaf. „U maakt, dat ik onze oude Duitsche hoffe lijkheid oneer aandoe, liebcs Fraulcin. Ik kan niet zitten, wanneer U blijft staan, cn in deze hcete zonbltte I" Met zijn groote, spadc-achtige hond maakte hij een plek op het gras glad onder dc schaduw van zijn boom. Lusteloos, bijna tegen haar wil, zonk Marjorie neer. Een flikkering scheen in de oogen van den manke, terwijl hij den blooten arm van het meisje aanraakte. „Luister eens I" zei hij, zich naar haar over buigend, en zijn stem dempend tot ecn vertrou welijk fluisteren. „De Spanjaarden van mijn bendo komen zonder uitzondering uit dc laag ste volksklassen van de Middel-Amerikaansche kust. Hun tafelgesprekken zijn gepeperd met verhalen van hunwillen wij het noemen veroveringen? die zelfs mij met afkeer cn walging vervuilen. En mijn Duitschers, ja ik, een goed Duitscher, moet het erkennen ook die hebben iets van de zedpn en gewoonten der beschaving verloren. Vijf jaar of langer zijn ze verworpelingen geweest, vuile Boches, het uitvaagsel van de menschheid zij, die nog wel van dat ras zijn," zijn stem klonk triom fantelijk, maar trilde toen en brak „Golt I dat het zout der aarde is I" Een oogenblik scheen hij werkelijk bewogen. Bittere herinneringen ontstaken een vonk von toorn in zijn woeste, donkere oogen. Maar die stemming ging gauw voorbij en zijn stem was zacht, zijn manier van deen volkomen vrien delijk, toon hij hernam „U niaakt het mij moeilijk, heel moeilijk. U komt hier, U, een teer, mooi jong meisje en U verwacht ongedeerd te kunnen leven in een kamp van ruwe mannen; want ik verberg voor U niet het feit. Miss Garth, dat U, tenzij Uw vader voor rede vatbaar is, wel verscheiden da gen met ons zult moeten doorbrengen Hij zweeg veclbetcckenend. Het meisje durfde hem niet aan te zien uit angst voor de onuit gesproken gedachten, die zij in zijn loerende oogen zou kunnen lezen. „Zou U verbaasd zijn tc hooren, het is altijd het best om maar open te zijn, nicht wahr dat er een gewapende wacht noodig zal zijn om U 's nachts tegen die mannen te beveiligen?. Bij deze woorden sprong Marjorie op van ont zetting. Zij liep eenige passen weg, walgend bij de gedachten die zijn woorden in haar geest hadden wakker geroepen. Grundt deed geen po ging haar tc volgen. „Ik weet zeker, dat U wel yerstandig zult zijn," mompelde hij. Een man kwam de grot binnengestormd. Het was von Hagel. Hij zat onder het stof en zijn zware schoenen hadden groote scheuren, die hij op de rotsen had opgeloopcn. Hij was bleek en dc groote houw op zijn rechterwang scheen zijn trekken tc verminken. „Wel zei Grundt streng. De jonge man maakte een gebaar van moe deloosheid. Langzaam rees Klompvoet overeind en zijn wenkbrauwen trokken dreigend tezamen. Men kon den jongen Duitscher bijna zien tril len, toen hij daar voor zijn meester stond, dof, verward, doelloos frummelend met zijn handen Ten laatste stamelde hij „Hij is er niet I" Een. stuip van woede doorschokte den groo- ten, manken man. Het ko; tgeschorcn haar op zijn schedel bewoog, zijn groote neusgaten tril den cn zijn reusachtige kaken klemden zich stijf en kwaadaardig op cikoar. „Is er niet I" riep hij heesch, en zijn slem stikte van woede. „Wat bedoel je met„is er niet Zwarte Pablo, had order hem hier to brengen. Waarom heeft hij dat dan niet ge daan ?Himmclkreuzdonnerwcttcr I" Zijn ho rige handen sloegen in woede cp zijn knieën „waarom antwoord je mij niet?" ,,Wij... wij... zijn ongemerkt tot hét bo venste terras gekomen," stamelde von Hagel met moeite. „Er was niemand. Er is daar maar één grotwaarin je steil naar beneden moet. Do treden schijnen nog maar kort gele den ingestort te zijn. Pablo, Schroder cn ik gingen met fakkels ze hebben ons met tou wen naar beneden gelalen. We kwamen toen in een ruimte beneden, waar een paar inboor lingen begraven zijn. Aan het eind was de nau we spleet, waardoor het meisje ontsnapt'is.,#." „En de Englonder was daar niet._zcg ie „Neen I" „SchafskoplI Dan is hij er nooit geweest I" „Wij hebben hem er zien binnengaan. Boven dien hebben we verbrande lucifers op den grond gevonden en de asch van zijn pijp „Don ging hij eruit door het luchtgat..." „Dat is te nnuw. Rnmon, die zoo tenger ge bouwd is, kon cr onmogelijk door...." „En er is geen andere grot „Neen I" „Hij is dus blijkbaar weggegaan langs den zelfden v/eg, dien hij gekomen is en is onder do neus van je wachtpost ontsnapt „Onmogelijk. Herr Doktori Langs den weg dien hij heenging, zonder touw, is nu afdolen zoowel als opklimmen uitgesloten I En vanaf vroeg in den morgen is het pad, dat de eenige toegang is tot dc rots, bewaakt geweest Rillend van koorts, worstelde Klompvoet om zijn zelfbehoersching te herwinnen. „Erlauben Sie I" zei hij met van woede half- verstiktc stem, „laten we dot eens even recht zetten. Ik kan geen wonderen aannemen. Wij weten, dat de Englander cn het meisje in dio grot gevlucht zijn. Gut I Het meisje, weten, we, kwam eruit door het luchtgat. Wédr is nu do man Von Hagel keek naar Marjorie, „Waarom vraagt U het niet aan haar stel de hij voor. „Jc hebt gehoord, wat hij zei," schreeuwde Klompvoet, omziend en zijn vinger dreigend naar Marjorie uitstekend, „waar heb je dien man gelaten Toen vertelde Marjorie hun, dat ze mij in do grot gelaten had. „Schen Sie?" brulde Klompvoet. „Hij is vlok onder jullie snuiten ontsnapt, Schv/einhundc dat jullie bent I Hij is nog in die grot I Pak je weg, jou-hond I En zend Zwarten Pablo hier heen I Zeg hem, dat hü nu met mij te doen heeft I En wat duivel I als ik zelf hem moet gaan holen Von Hagel draaide zich om en snelde heen. De kreupele man was op zijn knieën overeind gekomen. Het zweet gudstc hem langs het ge* laat, toen hij, over het heele lichaam bevend, tevergeefs trachtte do zwakheid, die hera over* meesterde, baas te worden, terwijl hij de vrese lijkste gezichten trok en een stroom von dreige menten uitte. Toen klonk vanuit zee een geweerschot, eert enkele knal, die do broeiende stilte van het eiland verbrak cn zich eindeloos tusschen de rotsen weerkaatste. Onmiddellijk hield Klomp- voet's gebrom op. Hij deed geen pogingen meer om op te komen en bleef onbewegelijk zitten; alleen beefde zijn heele lichaam. Langzaam wendde hij het hoofd om en keek naar Marjorie, die hem, wezenloos van angst, aanzag. Zoo vond ik hen, toen ik een oogenblik later het hol binnenstapte. „Ga zitten, Grundt I" zei ik HOOFDSTUK XXLfl. Overgave. Hij was doodop van do koorts, moar zijn te genwoordigheid von geest verliet hem niet. In een oogwenk had hij zijn fluit aan de lippen cn drie schrille stooten klonken tusschen dc rots wanden. Met dc andere hand gTeep hij zijn revolver. Het gebeurde alles zoo ongeloofelijk Snel, dat hij mij uit bet veld sloeg. Hoewel ik mijn re volver in de hand had, toen ik hem uitdaagde, wos ik plotseling den kluts kwijt bij het zien van Marjorie, die met wasbleek gelaat tegen een rotsblok geleund stond, alsof zij op het punt wos flauw te vallen. Een ondeelbaar oogen* blik had ik mijn blik van den kreupelen man of cn in dat moment had hij op mij aangelegd; (Wordt vervolgd.) -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1