PHILIPS LAMPEN F. H. Lomans „DE EEMLANDER" BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS f"5voor AmCTV PRIJS DER ADVERTENTIEM met inbegrip van een Stationsrestauratie. CASAQUES EN JAPONNEN See Cream Soda Inbouwpian o's BINNENLAND. FEUILLETON. De Terugkeer van Klompvoet. 23e Jaargang No. 282 ioort 1 2-10, idem tianco per post f 1per weck (mei gratis verzekering tegen ongelukken) 0.l7fc, alxonderlrjkc nruamen 1 Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2A. POSTREKENINQ N*. 47010. TEL. INT. SM. Maandag 15 Juni 1925 bewijsnummer, elke regel meer t Ö.25, dicmtaanb'e» dingen en Lie ldadigheids-ad vei ten tien voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeclige bepalingen voor het advertccren. licne circulaire, bevattende do voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE KWESTIE VAN DE WIJZIGING DER GRONDWET. B e r 1 ij n, 13 Juni (TL N.) Bij de debatten in den rijksdag heeft het centrum verklaard, dat het onder geen omstandigheden zijn toe stemming zal geven tot benoeming van een grondwetcommissie om de constitutie van Wei- mar aan een nader onderzoek te onderwerpen. De sociaal-democraten verweten aan de recht- sche partijen, dat zij door hun eischen tot een nader onderzoek van de constitutie van Wei- mar, de viering van den 18den Januari als na- tionalen feestdag en het wederinvoeren van een rijksvlag met de kleuren zwart-wit-rood een nieuwen strijd onder het Duitschc volk willen ontketenen. De communisten kondigden de in diening van een motie van wantrouwen tegen de regeering aan. DE DUITSCHE VEILIGHEIDSVOORSTELLEN. Aanstaanden Zaterdag over handiging ven het Fran- sche antwoord. P a r ij s, 13 Juni. (H. N.) Het ministerie van buitcnlandsche zaken heeft bekend gemaakt, dat de Fransche nota inzake het Duitsche garantievoorstel om technische redenen eerst a.s. Zaterdag te Berlijn zal kunnen worden overhandigd. Alle geallieerden hebben reeds hun instemming met den Franschen tekst verklaard. DE UITSLUITING IN DE HOUTINDUSTRIE. Blijkens een bericht uit Neurenberg schrijft de Nordbayerische Ztg. dot de werkgevers- bond in de houtindustrie Vrijdagavond in een buitengewone vergadering te Augsburg met op 2 na algemeene stpmmen heeft besloten de uit sluiting der houtbewerkers en meubelmakers over geheel Duitschland van 13 Juni af te doen ingaan, omdat de looneischen der arbeiders te hoog zijn. EEN AFGELASTE TRANSPORTARBEIDERS- STAKING. Naar uit Bochum wordt bericht, heeft de stakingsleiding dc tegen eergisteren voor Rijn land en Westfalen aangekondigde transport- arbeidersstaking met het oog op een verande ring in den toestand op het laatste oogenblik afgelost. BELGIE. DE KABINETSCRISIS. Toch een drie-partijcn-ministerie? Brussel, T3 JunL (H.N. Draadloos). De koning schijnt, na Vandevijvere te hebben ge raadpleegd, ook met de leiders der verschil lende partijen overleg te willen plegen voor de vorming van een voorloopige combinatie, waarin vertegenwoordigers van de drie par tijen zitting zullen nemen. DE DREIGENDE STAKING VAN DE METAALARBEIDERS. De federatie van metaalarbeiders te Char leroi besloot morgenochtend een staking af te kondigen. Dertienduizend arbeiders zijn bij het conflict betrokken. FRANKRIJK. OPRICHTING VAN RADIOSTATIONS VOOR DE KUSTWACHT. De onderstaatssecretaris voor handel en, scheepvaart heeft een plan goedgekeurd tot oprichting langs de Fransche kust van radio- torens, die door middel van ^raadloozo seinen schepen met ontvangtoestellen in staat zul len stellen zoowel hun positie ten opzichte van de kust op verren afstand te bepalen als, hun weg naar do haven te vinden bij mist, wanneer de gewone vuren niet zichtbaar zijn. TREINBOTSING. Parijs, 13 Juni. (H.N. Draadloos). De snel trein Parijs-Berlijn is in-de buurt van Mau- beuge in botsing gekomen met eer» goederen trein. Eén persoon is gedood cn vier zijn ge wond, allen behoorende tot het Fransche post- personcel. HITTE EN ONWEER. Parijs, 13 Juni. (V.D.) Terwijl te Parijs een groote hitte heerscht, hebben gisteren in schillende deelen van Frankrijk zware onwe- ders cn hevige stoimen gewoed. Parijs, 13 Juni. (H. N.) De hittegolf maakt in de volkswijken te Parijs talrijke slachtoffers. Gisteren zijn drie onbekenden tengevolge van een zonnesteek overleden. De temperatuur bereikte des middags een hoogte van 30 graden Celsius, wat sedert 50 jaar niet is voorgekomen. ZWITSERLAND. BOTSING TUSSCHEN BUS EN AUTO. Gnèvc, 13 Juni. (H.N. Draadloos). Een groote autobus van het internationale arbeids bureau, die met groote snelheid reed, is van middag tegen een auto gereden, waarin zich de Poolsche minister van arbeid met zijn vrouw bevond. De minister bleef ongedeerd, doch zijn vrouw werd door de glasscherven ernstig in het gelaat gewond, terwijl ook haar rechterbeen gebroken is. ENGELAND. HET EINDE VAN DE HITTEGOLF. De hittegolf, die bijna 14 dagen duurde, toont teekenen van verdwijning. Zaterdag heeft het in Zuid-Wales erg geonweerd en gere gend, zoodot te Abertillery de huizen onder liepen. In het Kanaal hing een dichte msit. De voorspelling voor het week-end luidde koeler met kans op onwedcr. HONGARIJE. OOK IN HONGARIJE EEN HITTEGOLF. Boedapest, 13 Juni. (V. D) Sedert twee dagen wordt ook Hongarije door osn hittegolf geteisterd, welke tal van ongevallen heeft veroorzaakt en ook aanzienlijke schade con den landbouw heeft toegebracht. POLEN. EEN ECONOMISCHE OORLOG MET DUITSCHLAND. De Duitsche regecring heeft de Poolsche eivan verwittigd, dat de invoer van kolen uit Silezië naar Polen is verboden van 15 Juni of. De Poolscho pers stelt vast, dat Duitschland door dezen maatregel een economischcn oorlog met Polen is begonnen, om langs dien weg belangrijke politieke concessies te verkrijgen. RUSLAND EEN OPSTAND TEGEN HET SOVJETGE- ZAG IN DE KRIM? Volgens een officieus Roemeenscb blad zou er in de Krim een anti-bolsjewistische be weging zijn uitgebroken. GRIEKENLAND. HET GRIEKSCHE MINISTERIE. Het ministerie-Michalakopoelos heeft gis teren den eed afgelegd. De meeste ministers uit het oude kabinet behouden htm portefeuille. De onrust in militaire kringen is geheel be daard. Dc schuldigen zullen zwaar gestraft worden. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Het offensief ven Abd-e!-Krim. Parijs, 14 Juni. (V. D.) Gemeld wordt dat <3o strijdkrachten van Abd-cl-Krim langs de geheele frontlinie druk uitoefenen en ge tracht hebben nabij Benihosmar het Spaonsch© front te doorbreken. RECLAMES. Priis 1—3 rogels 3.05. elke regel meer 1.— MENU f 1.75 Dinsdag 16 Juni TOMATENSOEP, OMMELET MET HAM, GESTOOFDE VARKENSLAP MET VERSCHE SPERCIEBOONEN. ol RUNDSTEAK MET VERSCHE SNIJBOONEN. FRUIT. IJS. Zeer groote sorteering in voile - tricoline - chantung rlps-travers en ottoma „L'HIRONDELLE" 16-18 Langesiraat - Amersfoort Utrechtschestraat 15 Tel, 483 Lunchroom Pnncesse B B BS BB B B B B Piastohande! gg L. KLEIN B Utrechtschestr. 0 De beste merken De laagste prijzen IS E3 B SB CHINA. DE WARWINKEL IN CHINA. Een nieuwe nota van het corps diplomatique. Het diplomatencorps heeft een derde nota tot de Chineesche regecring gericht, waarin deze verantwoordelijk wordt gesteld voor de orde in geheel China en verder wordt verklaard, dat do diplomaten bereid zijn met de autoriteiten te Sjanghai en gedelegeerden der Chineesche regeering te beraadslagen over de middelen, die aan den tegenwoordige;! Loc stand een einde kunnen maken. De nota wordt een. waarschuwing aan de Chineesche militaire autoriteiten cn een bedrei ging geacht. De strijd in Kanton geëindigd. De strijd om Kanton is blijkens ccn tele gram uit deze stad geëindigd. Dc troepen uit Yoennan hebben de witte vlog gcheschen cn zijn gevlucht naar het Noorden. Duizenden Kan- tonneczcn zijn de rivier overgestoken om ze te vervolgen. Bij de gevechten in het Oostelijk deel van de stad moeten verscheidene honder den dooden cn gewonden zijn gevallen. Een ernstige toestond tc Sjanghai. .Te Sjanghai zijn achthonderd man Mandsjoc- rijscho troepen aangekomen. De toestond wordt ernstig geacht, omdat ae minste wrijving tegen de vreemdelingen on lusten in 't leven kan roepen. De Kantonneezen hebben een gemakkelijke overwinning behaald op de Yocnoneezen, al dus een bericht uit Sjanghai, omdat zij onder aanvoering van Russische officieren stonden. Een schrikbewind der Kontonnec- zen tc Kanton. De Kantonneezen zijn thans mecstOT van ge heel Kanton; waar Yoenanncezcn of zij, dio hun taal spreken, worden aangetroffen, worden de zen doodgeslagen. De lijken worden in de ri vier geworpen. De houding van Rusland. De Daily Mail bericht uit Riga, dat treinen vol ammunitie en kanonnen op weg zijn van Rusland naar China langs den Trnnssiberischcn spoorweg. Gemeld wordt, dat dc sovjetregee- ring grooto hoeveelheden militaire voorraden enz. naar China zendt. Eischen tier studenten. Gemeld wordt uit Peking d.d. 14 Juni, dot de studenten thons de terugroeping eischen. der Britschc cn Japansche gezanten en uitle vering van het hoofd der buitcnlandsche poli tie te Sjanghai aan de Chineescho regeering, om te worden gevonnisd alsmede to tcrugtrek- I king der Britsch© cn Jopansche kanonneer- booten uit de wateren om Sjanghai. De katholieke kerk te Kaifcng is Zaterdag in brand gestoken. De dienstdoende Italiaan- sche priester werd vermoord. Men bericht, dot de Chineesche minister van buitenlondscho zaken zich verborgen houdt uh vrees voor de studenten, die volharden bij hun overdreven eischen, waaraan hij niet kon te gemoetkomen. VEREËNIGDE STATEN. ROOVERBENDEN IN INDIANA. In de laatste paar weken hebben in Indiana dertig gosloagde overvallen van roovers plaats gehad, waarvan twee in Indianapolis. De ben- kiersconventie besloot over te gaan tot <3e or ganisatie in eiken staat van een duurzaam ge wapende veróeigingsmacht van 4000 tot 5000 man, die beëedigd word en ingelijfd bij de „Na tional Rifle Association". ERNSTIGE ONTPLOFFING AAN BOORD VAN EEN PLEZIERVAARTUIG. Verscheidene dooden cn gewonden. Londen, 13 Juni (H.N. Draadloos). Vol gens een bericht uit New-York heeft gisteren bij Atlantic City een ontploffing plaats gehad aan boord van het pleziervaartuig Crystal, waarbij 5 personen gedood en 21 gewond zijn. De ontploffing was een gevolg van de achte loosheid van een passagier, die een eindje ci- garet wegwierp, dat in petroleum terecht kwam. DE BLIKSEM IN EEN SCHOOLGEBOUW GESLAGEN. Dooden en gewonden. In Brcckingridge in Texas zijn tengevolge van het inslaan van den bliksem in een school gebouw drio personen gedood en een aantel gewond, waarvan vijf of zes waarschijnlijk doodclijk. Op het oogenblik van de ramp wa ren toevallig verscheidene menschcn in het gebouw bijeer». EEN ORKAAN BOVEN MINNESOTA. Eenige dooden cn vele gewonden* Tengevolge van den storm, die in den nacht van Vrijdag op Zaterdag boven Zuid-Minncsota heeft gewoed, zijn eenige personen gedood cn velen gewond. Dc materieel© schade bedraagt volgens de voorloopige schatting een half mil* lioen dollars. DE KONINKLIJKE FAMILIE OP REIS. Prins Hendrik te Genève. De correspondent te Genève der N. R. Ct. meldt Prins Hendrik heeft vandaag per automobiel uit Chomonix een bezoek gebracht aan Gc nèvc. Aon de grens bij Anncmossc werd hij opgewacht door den Ncdcrlondschen consul te Genève, den heer Van Nottcn, mot wien hij daarop het middagmaal gebruikte. Nadat de prins in den middag enkele bezoeken ind© stad had afgelegd, is hij om zes uur weer per automobiel naar Chomonix vertrokken. GEDENKPLAAT REGEERÏNG5JUBILEUM. Overdracht non dc g cm cento <Jen Haag. De gedenkplaat, die door do zorg van het Comité-1923 ter herdenking van het Rcgec- ringsjuÉilcum der Koningin in de zuil aan den Vijverberg te den Hang zal geplaatst worden, is thans gereed. De ploot is vervaordigd in de Koninklijke Delftsche aardewerkfabriek „De Porcelcyne Fles". Zij zal Zaterdag 27 Juni to 3?-a uur onthuld worden en overgedrogen aan het gemeentebestuur. DIPLOMATIE. Gezant van Tsjccho-Slowakije. Naar uit Praag wordt gemeld draagt do regecring von Tsjccho-Slowokije voor tot ge zant te Den Haag den ingenieur Paul Ba- raatsjek Jacquier, thons chef van do afder- ling Cijfertelegrammen bij het departement van buitcnlandsche zaken. NEDERLAND EN DE VOLKENBOND. Verdrag Douaneformaliteiten. Het ministerie van Buitcnlandsche Zaken maakt bekend, dat 30 Mei te Genève heeft plaats gehad de nederlcgging in de archieven von den Volkenbond van de Nederlondsche akte van bekrachtiging van het verdrag met bijbehoorend protocol ter vereenvoudiging van douaneformaliteiten. Overeenkomstig art. 26 zal het verdrag voor Nederland, Ned-Indië, Surinomo cn Curasao in werking treden 28 Augustus a.s. Tot op heden hebben bovendien de Hieronder genoemde landen bedoeld verdrag en protocol bekrachtigd, t.w. Oostenrijk II Sept. T924, België 4 Oct. 1924, het Duitsche Rijk 29 Aug, T924, Denemarken cn IJsland 17 Mei 1924, Italië 13 Juni 1924. Nicuw-Zccland en de Zuid- Afrikonnsche Unie 29 Aug. 1924, Australië", Britsch-Indië, 13 Maart 1925, Egypte 23 Maart 1925 cn Siom 19 Mei 1925. HET ÖOSTZEE-ESKADER. Blijkens een bij het Departement van Marino ontvangen berichten zijn Hr. Ms. torpedoboo ten Z. 3 en Z. 4 cn Hr. Ms. onderzeebooten K XI en O. VIII, behoorende tot de voor een reis naar do Oostzee gevoermde oefeningsde- visio 12 Juni uit Nicuwediep vertrokken. (De Tromp en de Heemskerk waren reeds dezer dagen vertrokken). DE „JAVA" TE AMSTERDAM. Hedenmorgen om tien uur is de nieuwe krui ser „Java" tc Amsterdam aangekomen. Het schip heeft ligplaats gekozen aan den steiger van dc „Holland-Amerikolijn" oen dc De Ruy- tcrkadc. Weemoedig is het besef, dat elk geluk slechts leeft voor het oogenbik, dat men het kent, en heengaat, zoodra men bewust is gelukkig tc zijn. VOSMEER DE SPIE. door VALENTINE WILLIAMS. Geautoriseerde vertaling van W. E. Pont 49 Het zweet parelde op zijn voorhoofd. Ik kon het zien giinsteren tusschen zijn stoppelig, 6taalgrijs haar. „In mijn tijd, in dc dagen van Duitschland's grootheid, was ik oppermachtig I Ik had maot één meester den Keizer zelf I Niemand, niemand, begrijp je dat zelfs niet de Rijkskanselier of do chef van het civiele huis, die een nog grooter man was dan hij zou het gewaagd hebben mij der Stelzc or ders te geven 1 En toch had ik geen officicolo positie I Mijn naam stond niet op een Rong- Liste en ik kreeg geen decoraties. Der Stelze verkocht zich niet voor die schitterende klui zen en sterren, waarmee zoo velen von mijn landgenooten gTaag praalden I Neen. ik was de geheime mocht van den trocn, het veik- tuig van Zijne Majesteit. En op die eenc uit zondering na, beefden de hoogsten in het land voor mijn naam Zijn stem klonk mat en het scheen toe» dat hij inderdaad plotseling een oud min^ ge worden was. Zijn gelaat was verslapt; hij scheen nog massiever van lichaam dan vroe ger; het vleesch van zijn gelaat hing kwabbig neer en zijn wangen waren ingevallen. „Dit had mijn laatste avontuur moeten zijn," hernam hij en hij staarde mij wantrouwend aan, „het laatste van hoevele Vrienden van mijn meester vertelden niij van dezen schat en vaardigden mij of om dien in Middel-Ame rika to gaan opsporen. Wat zij mij «voor mijn moeite gegeven zouden hebben, zou genoeg geweest zijn om mij in staat to stellen mijn droom tc verwezenlijken, dat ik namelijk mij zou kunnen vestigen op een kleine bezitting van me in Baden om daar mijn levensavond rustig door tc brengen „En waar hadden je vrienden dat geld vooi noodig?" vroeg ik. Trotsch klonk Grundt's antwoord„Dat is de zaak van mijn meester I" Zijn woorden gaven mij genoeg antwoord want ik wist van het bestaan van geheime fondsen, die bestemd waren om de Hohenzol- lems weer op den troon te brengen, dien zij zoo schandelijk verlaten hoddea „Je hebt je tegenover mij gesteld, Okc- wood," zei Grundt plotseling, „in een tijd, toen de bijl al aan de wortels van den Germaanschen eik gelegd was. In den longen tijd, dat ik te bed moest blijven om die wond je weet, dat ze het noodig hebben gevonden, het be richt te verspreiden dat ik dood was heb ik wel eens gedacht, hoe onze strijd eigenlijk een verkleinde reproductie was van den strijd tusschen Duitschland cn Engeland. En in geen van beide gevallen is het mij volkomen dui delijk, waarom de Englander won 1" Misschien is het een gewetenszaak, Hen- Dokter De Duitschcr keek mij verbaasd aan. „Gewetenszaak I" riep hij uit. „Maar dat is geen middel van oorlogvoeren I" Lawless naast mij uitte een luiden kreet van verbazing. Hij stond over de dekens gebogen. „Dc schatriep hij uit, „groote hemel, hebt U hem gevonden En hij hield een glinsterend goudstuk om hoog. Gek, ik had er heelcmoal niet meer aan ge- decht. „Daar op die dekens, kapitein," zei ik, „ligt al wat wij waarschijnlijk ooit van den schat op Cock Island zullen vinden. Ik heb de plaats, waar hij geborgen Is, goed uitgevonden. Maar dc schot zelf is verdwenen. Daar liggen vijftien goudstukken, ik heb zo geteld. Dat is alles, wat ervan over is Toen sprak Grundt. „Dus heb je tot het eind toe opgesneden!" zei hij„meer niet." „Dat was het dus, waarom de bende 2oo'n haast had om weg te komen I" riep Lawless. Ik schudde het hoofd. „Zij hebben den schat evenmin gevonden," antwoordde ik. „Ergens tusschen de rotsige ravijnen en kloven van dit eiland liggen een honderd duizend pond Amerikaansche dollars en Duitschc twintigmorkstukken verstrooid. Het Noodlot heeft ons een poets willen bak ken, kapitein. Het heeft een vulkanische uit barsting gestuurd, die den schat in da lucht heeft doen vliegen I" „Jemineece I" riep La wies met een die pen zucht. ,,'t Is zonde nog-en-toe f" treurde Mackoy. Daar kwam Yvonne aan. Marjorie vroeg naar mij, zei ze. Ik vond haar opzittend, Gaith naast haar. Hét zonliqht begon tc dalen en de ondergaande zon wierp lange schaduwen in de grot. De hemel was vol rose schapewolkjes, Eenigszins beschroomd stak Marjorie mij haar smalle, blanke hand toe. Het kan wel ver beelding van mij geweest zijn, maar ik geloof dat Gorth ineenkromp. „Dus ben je ten slotte toch overwinnaar ge bleven zei ze. „Kom hier eens naast Vader cn mij zitten en vertel alles van het begin af oan. Je hebt dus den schat gevonden „Ik heb de plek gevonden, waar hij verbor gen is geweest," antwoordde ik. „Maar hij was verdwenen „Verdwenen riep Marjorie, en ik weet ze ker, dot er verslagenheid in haar stem klonk. „Verdwenen erhodc Garth. „Maar do goudstukken dan, die je Grondt hebt toegeworpen vroeg het meisje. „Ik be grijp er niets van „Dat was een gedeelte von écn kist, dot de vulkanischo uitbarsting had overleefd, waar door Ulrich von Hagel's schat naar alle vier windrichtingen uiteenspatte. Je herinnert je dat rookzuiltje, dat wij vanaf den zijkant van de rots vóór het groote beeld zogen opstijgen Nu, ik ontdekte, dat het uit ccn diepe spleet in de rots kwam aan den voet van het beeld. Uit den kleinen stapel van stecncn, die nog op den rand van de rots staat, bleek, dat do schat begraven was geweest in een grot, die uit de rots vóór het beeld was uitgegraven. Waar die grot was, is nu een gapende holte, die rook en stroomen lava uitbraakt.. Voor zoover ik kan nagaan, moet de schat gewoon weg uit dc grot in de lucht gevlogen zijn. Det die veronderstelling juist is, wordt geloof ik, wel bewezen door de ontdekking van een hou ten kistje, waarin nog enkele goudstukken wa ren. Verder v/aren er nog stukken verkoold hout overal verspreid. Voor de rest is de schat verdwenen cn niemand zal hem ooit kunnen krijgen l" Marjories oogen keken mij treurig oon moor ik kon haar blik niet verdrogen. „Maar hoe heb je dit alles ontdekt?" „De doorgang, waarlangs ik ontsnapt© uit de grafkamer bracht mij buiten op een paar honderd meter afstand von het beeld. Do zwa veldampen uit den krater van den vuil aan schoten mij in do keel zoodra ik oan het eind van dc gong in de open lucht kwam. Mijn eenige gedachte was jou te vinden. Dus stopte ik do goudstukken in mijn zak en ging In de richting van de Horseshoe Baai om te zien of het jacht was teruggekomen. Toen ik tooi noch teeken von de „Naomi" of van jou zag, ging rk lette op, waar ze vandaan waren gekomen dat Klompvovt en zijn mannen ergens in de buurt van de rots met de terrassen op wacht zouden liggen cn jawel, toen ik hier door het struikgewos sloop, zag ik do heele bende achter elkaar in de richting van do rots morcheeren. Ik cltto op, waar zc vandaan waren gekomen en toen ik erheen Icroop, zag ik jou cn Giundt in gesprek. Hef eenige waar het toen op aan kwam, was jou uit Grundt's klauwen to krij gen. Ik zag nergens een spoor van bewakers, maar ik was er zeker van, dat Klompvoet hulp dadelijk bij de hand moest hebben. Toen ik dat alles bij mijzelf overlegde, hoorde ik het schot van do „Naomi". Dus toen besloot ik nllcs op het spel te zetten voor een laatste overbluf fing en ik hcndeldc onmiddellijk...." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1