L VI RA BERG-HOTEL buitenland. „UE EEMLANDER" Soiree Dansant Langestraat 43 - Telefoon 852 iBOBuispRiis r-l °T?r,,r Zatecdag 20 iuni J925 PRIJS DER ADVERTENTIE! met inbegrip van ecu EERSTE BLAD. oitttsc^1 DE MOOR Deli- Zandblad jCunchwom „tfrincesse' cVmchten={3owl j 0.50 Inbouwpiano's Heden (Zaterdag) Morgen (Zondag) Soiree I Dansant Stationsrestauratie. Fransche Bijouterieën. Gitkettingen china. 23e Jaargang No. 297 foort 210, idem Uanco per post 1per week lm et eratis vu zeker ng tegen onpclukkerj 0.17k. alxoadetltjkc na lj05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD OSPECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT 019. bewijsnummer, elke icgel meer 0 25, dienstaanb r* dingen en Licidadigheids-adve.tentiën voor de helft der prijs. Voor bandel cn bedrijf bestaan zeci voordeeligc bepalinecn voor het advertceren Kcne circulaire, bcvaltcnde de vooiwaaiden. wordt op aanvraag toegezonden. DE DUITSCHE VEÏLIGHE1DSVOORSTELLEN Engelsche opvattingen. Londen, Tl Juni. (H. N. Draadloos.) Men beseft, dat de openbaar gemankte documenten over het veiligheidsverdrag een nauwgezet on derzoek nooGig maken, vootdat men zich daar over een bes'iste meening kan vormen, doch de vcorloopigc beschouwingen zijn op enkele uitzonderingen na op zijn minst gezegd wel willend. Op het oogenblik is een voorloopig stadium in de onderhandelingen bereikt cn het belang daarvan l'gt in dc overeenkomst tus schen Engeland en Frankrijk met betrekking tof grondslag, waarop de onderhandelin gen thans voortgezet kunnen worden. Men vertrouwt en gelooft feitelijk ook, dat Duitschland de opvatting der gcol'icerdcn zal deelen cn dat de toon en de inhoud der documenten ertoe zullen bijdragen om een ge schikte atmosfeer voor de toekomstige gedach- tenwisselingen te scheppen. In dP tusschen En geland en Frankrijk gevoerde corresDOndentie geeft iedere geallieerde openhartig zijn hoofd denkbeeld en verlangens met betrekking tot het verkrijgen van den vrede en de veiligheid te kennen cn deze worden door de publicatie der correspondentie ook ter kennis van Duitschland gebracht. Hef gevaar voor eer. misverstond is daardoor aanzienlijk verminderd cn tevens is het terrein geëffend voor verdere stappen naar een overeenkomst. Geen nieuwe verplichtingen voor Engeland. Inzake de onderhandelingen over het waor- borgverdrag heeft Engeland naar de mcening in welingelichte Britsche kringen geen nieuwe ver plichtingen op zich genomen, maar alleen zijn verplichtingen duidelijker omschreven en geen tusschcnkomst belooid in een toekomstigen oor log, waarbij zijn belangen niet zijn betrokken. Een Ooslcnrjjksch oordeel. Dc Ncue Freie Presse schrijft over het ant woord op de vciligheidsvoorstellen van Duitsch land o.a., dat het klaarblijkelijk samenhang zocht tusschen den Rijn, den Volkenbond, en de arbitrage-verdragen met Polen én Tsjecho- Slowakije, zoodat indirect ook deze grenzen onder bescherming van het Westen geraken. Hier zullen ongetwijfe'd moeilijkheden ontstaan, maar het grondprincipe van de Duitsche poli tiek zal ongeschonden blijven. Dit isuitdrukke lijke waarborg,voor den Rijn en voor niets an ders. Het Franschc antwoord behelst enkele stekels en dorens, maar het schijnt toch niet on- oannemelijk. De vrede is op weg, dat is de eerste indruk van de Fransche nota. Een verklaring van Briand. De Fransche senaatscommissie voor buiten- landsche zaken heeft Briand gehoord over dc kwestie van het in gebreke blijven van Duitsch land en die van het veiligheidsverdrag. Briand gaf te kennen, dat men nog pas aan het begin staat van moeilijke onderhandelingen, maar dat niettemin reeds waardeerbare resultaten zijn verkregen. Thans moet het antwoord var Duitschland op de nota van de geallieerden worden afgewacht. HET GOEDERENVERVOER. NAAR ENGELAND. Geen overlading meer te Zcebrugge Harwich. De Duiische Reichs-Eisenbahngesell^chatt heeft met de Belgisch-Engelsche veerboot maatschappij te Brussel een overeenkomst ge sloten, krachtens we'ke goederen in spoorwa gens qver de veerboptverbinding Zeebrugge Harwich zonder overlading uif Duitschland naar Engeland en omgekeerd vervoerd zullen wor den. HET WOHNSTATTENPROCES. In het Wohnstattenproccs te Berlijn is gis teren het verhoor der getuigen voortgezet. Benkert, directeur van de rijksbank, is bij de stichting van de Wcjhnstat- ten G. m. b. H. tegenwoordig geweest, daar de rijksbank ook bij de onderneming gelnteresserd was. Aangezien het rijksdepartement van arbeid officieel geen anndeelen kon koopen, daar de begrooting door niet in voorzag, kochten Wen- zei en Brettschneider, die beiden aan dit depar tement verbonden waren*, aandeelen „voor eigen rekening". Getuige is van meening. dat zij niet temin rekening moesten houden met de in structies van den minister. De Wohnstatten Ges. mocht niets ondernemen zond»' toestem ming van den rijksminister van arbeid. Overi gens was ook Geheimrat Glass, de voorzitter van de onderneming, verbonden aan het de partement van don arbeid. Voor zich is getuige van meening. dot een bouwonderneming geen •geld aan een filmonderneminT moest leenen. Men had in elk geval eerst den voorzitter van den raad van b<»hcer moeten raadplegen. ARRESTATIES VAN BUITENLANDERS. In een gymnasium in het centrum van Ber lijn is eergisteren een openbare vergadering gehouden van een communistische studenten organisatie ter bespreking van de toestanden in China, Zuid-Afrika en Bu'garije, waarop, on danks het politieverbod, tal van buitenlanders aanwezig waren. Na afloop van de bijeenkomst zijn 55 hunner gearresteerd. Zij zullen zich we gens ongehoorzaamheid tegenover de politie te verantwoorden hebben. In den loop van den dag van ■gisteren zijn zij weer in vrijheid ge steld In verband met dit bericht stelt de Vor- waits de vraag, waarom buitenlanders het recht niet zouden hebben openbare vergaderin gen bij te wonen. Dergelijke incidenten zuilen zeker niet bijdragen tot het verhoogen van de Duitsche populariteit in het buitenland. Het blad voegt eraan toe, dot Grzerinski, de so ciaal-democratische hoofdcommissaris van po litie, eergisteren- voor dienstzaken buiten Ber lijn vertoefde en bij zijn terugkeer dc gearres teerden weer in vrijheid heeft laten stellen. EBN REDACTEUR VEROORDEELD. Stolzing Cerny, de verantwoordelijke redac tor van de Völkische Beobnchter, is gisteren door de rechtbank van München tot een «">and gevangenisstraf veroordeeld wegens het bc- lcedigcn van den afgevaardigde Scheffer van de Beiersche vo'kspartij. Hij had beweerd, dat Scheffer zich in den oorlog laf had gedragen en levensmiddelen van zijn kameraden had ge stolen. FNCPI AND. DE „ZIJDEN-KOUSEN'-VERKIEZING. Te Eastbourne is bij dc tusschentijdsche ver kiezing voor het Lagerhuis de conservatieve candidaat, vice-admiraal Hall, gekozen met een meerderheid van 7355 stemmen, d. i. 6000 stemmen minder dan bij de algemeene verkie zing. Bij deze verkiezing zijn de kiezeressen, zeer sterk in dit district, tegen de regeering bewerkt met het nieuwe recht op zijde, dat de zijden kousen veel duurder zou maken. ITALÏAANSCHE MILITAIRE VLIEGERS IN ENGELAND. Londen, 19 Juni. (H. N. DrI.) De Ita- liaanschc militaire vliegers, die Donderdag naar Engeland zijn gevlogen, hebben een krans gelegd op het gedeifkteeken voor de gevallen vVcgcrs van de Engelsche luchtstrijdkrachten. Na aangezeten te hebben aan een lunch, door het ministerie van de luchtvaart aangeboden, zijn ze per vliegtuig naar Parijs vertrokken HET BRITSCHE AUTOVF.RKEER Elke week worden volgens den Britsahen di recteur-generaal van dc wegen voor 2000 nieuwe auto's in Engeland vergunningen uit gereikt. Hij heeft de meening verkondigd, dat het wegennet in de toekomst aanmerkelijk zou moeten word dn uitgebreid, opdat men dc groote toeneming van het mechanisch zich bewegende verkeer baas zou kunnen blijven. NOORWEGEN. DE POOLTOCHT VAN AMUNDSEN. Groote opgetogenheid te Oslo over den behouden terugkeer op Spitsbergen. Naar aanleiding van Amundsen's terugkeer op Spitsbergen prijkte gisteren heel de Noor- sche hoofdstad in rijk© vlaggctöoi. Een groote massa telegrammen met gelukwenschen zijn Amundsen toegezonden. De vergadering van het Storting werd geopend met een toespraak van voorzitter Lykke over Amundsen, die door de afgevaardigden staande werd aangehoord. Het Huis besloot Amundsen een telegram te zenden. Ook de koning heeft Amundsen tele grafisch gelukgcwcnscht. De admiraliteit heeft telegrafisch bericht ontvangen, dat de Hcimdal gisteravond van Konjngsbaai naar Lady Fronk- linsboai zou vertrekken om het door achterge laten vliegtuig op te halen. Een huldiging van den held. Een escadrille Noorsche leger- en marine vliegtuigen zal Amundsen en zijn tochtgenoo- tcn vergezellen naar Oslo, waar groote feeste lijkheden wordèn voorbereid. De bladen nce- men de expeditie dc meest avontuurlijke vlucht, welke ooit gemaakt is. Duitsche belangstelling. B e r 1 ij n, 19 Juni. (V. D.) De president van den rijksdag, Loebe, deelde mede namens den rijksdag en het Duitsche volk en geluk- wenschtclegram aan Amundsen gezonden te hebben. De bladen constateeren els voorloopig resul taat van de expeditie van Amundsen, dat aan de Noordpool vermoedelijk geen landingsplaats te vinden is. Naar gemeld wordt, is Amundsen voornemens de terugreis per vliegmachine langs de Noorsche kust te maken. De vreeselijke ervaringen. Een draadloos bericht van de Helmdal van Spitsbergen 19 Juni meldt volgens het Vod. Amundsen toont de meeste sporen van de beproevingen van de Poolvluoht, maar de an deren zeggen dan ook, dat hij het hardst van allen gewerkt heeft. In een gesprek vertelde hij, dat de Zuidpool-expeditie niets geweest was vergeleken bij deze. Hij had niet gedacht, dat ervaringen, als hij in deze drie weken had opgedaan, mogelijk waren en hoopt, dot nie mand ooit zal blijven steken als zij, letterlijk in een rattenval. Vaak .was de toestand zoo drei gend, dat zij in de verzoeking kwamen het bijltje er bij neer te leggen en toe wegvlogen, te rug, gaf ieder cr zich rekenschap van ^at het om leven of dood te doen was. De ijstoestanden waren onmogelijk. Ellsworth is het minst veranderd. Rüser, Lnr- sen, Dictrichson, Omdal en Feucht zijn ver scheidene ponden in gewicht afgenomen, doch verder gezond. De gezondheidstoestand van al len op dep tocht was uitstekend. ITALIË. HET HUWELIJK VAN PRINSES MAFALDA. R o m e, 2 0 J u n i. (V. D.) Vernomen wordt dat het huwelijk van prinses Mafalda en prins Philips van Hessen in Augustus of in het begin van September zal plaats hebben. Een spe ciale dispensatie van den paus zal nobdig zijn, dhar de prinses Katholiok en de prins Luthersch is. OOSTENRIJK. OOSTENRIJKSCH GEZANT TE BERLIJN. B e r 1 ij n, 18 Juni. (H.N.) Volgens een bericht uit Weenen heeft de Groot-Duitsche partij haar toestemming gegeven tot*-de be- vro°7eren vice-kanselier Fa. BRsKDSEN l.ange-traat Tel. 129 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 D B D B m onna Pianohandel Q L. KLEIN B Utrechtscheslr. E De beste merken De laagste prijzen EBB BB EBB MENU f 1.75 Zondag 21 Juni KONINGINNESOEP. RAGOUTBROODJE. GESTOOFDE KALFSLAP met TOMATENSAUS of RUNDERROLLADE EN SNIJBOONEN. IJS. FRUIT. Engelsche ViLT HOEDEN 10.50 6.75 2.30 VELOURS-HOEDEN in tie nieuwste modellen en kleuren. „L'HJRONDELLE" 16-18 Langestraai - Amersfoort REGENMANTELS EN HOEDEN WIE YOGHURT van „OUO-BUSSEM" eet, wordt oud, maar blijft jong Filiaal „Kofstede oud-Bussem" Zie Telefoongids. Juwelier Frank tot Oostenrijksch gezant te Berlijn. De otficieele benoeming wordt morgen verwacht, zoodat Frank den tègenwoordigen gezant Rie del met ingang von 1 Juli zal kunnen opvol gen. Frank heeft te kennen gegeven, dat hij voorloopig afgevaardigde blijft. DE ELECTRIFICATIE DER SPOORWEGEN. Berlijn, 19 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit Weenen zijn de onderhandelingen, welke Oostenrijk met de firma Morgan en de firma Speyer voerde over een leening van 20 millioen voor de electrificatie der spoor wegen, op het laatste oogenblik mislukt. Slechts een leening van 5 millioen wil men verstrek ken. Overigens is de beleggingsmarkt te New- York, in verband met de daling van de Fran sche franc en de lire, ongunstig gestemd voor buitcnlandscha leeningen, waarvan de terug- slog misschien ook voor Duitsche leeningen zal worden gevoeld. HONGARIJE. BETHLEN OVER DEN ECONOMISCHEN TOESTAND. Boedapest, 19 Juni. »(H. N. Minister president gToof Bcthlen heeft in de eenheids partij verklaard, dat de staatshuishouding van Hongarije volkomen geregeld wordt cn het thans zaak is ook het particuliere economische leven opnieuw op tc bouwen. Het particuliere economische leven moet de gevolgtrekkingen maken uit den toestand, die tengevolge van den oorlog is onlstnon cn het voorbeeld van den staat volgen door de grootste zuinigheid in ocht te nemen. Alle luxe-uitgaven moeten worden geschrapt. De industrie moet er op bedacht zijn haar productie zoo goedkoop mogelijk te maken, teneinde ook in het buitenland te kunnen blij ven concurreeren. Bcthlen wees er op, dat cr, veel spoediger den gedacht en gehoopt werd, orde in de staatshuishouding van Hongarije is geschapen, zoodat de hoop gekoesterd mag worden, dat dit in het particuliere economische leven het geval zal zijn. ZUID-SLA VIE. DE TOESTAND VAN PASITSJ. Positsj lijdt volgens een bericht uit Belgrado aan kanker. Hoewel het officieele bulletin zegt, dot zijn toestand niet onrustbarend is, wordt algemeen aangenomen, dot cr geen hoop op herstel is. Heden zal een X-sti alen-onderzoek plaats hebben. RUSLAND. DE ELECTRIFICATIE VAN RUSLAND. Moskou, 19 Juni. (H. N.) De onder voor zitterschap van Trotzki bijeengekomen confe rentie voor de ontwikkeling van de electrifi- catie in sovjet-Rusland heeft ook beraadslaagd over het plaatsen van bestellingen in het bui tenland. Trotzki verklaarde daarbij, dat hij voorstander is van een socialistisch protectio nisme voor de sovjet-industrie, doch dit mag niet in een zelfblokkade ontaarden. Men moet rekening houden met de internationale arbcids- verdeeling. Aangezien de Russische electrische industrie bij het tempo der ontwikkeling van de overige takken van nijverheid ten achter is ge bleven, moet een deel van de bestellingen voor het bouwen van groote krachtstations aan bui- tenlondsche firma's worden gegeven. HEVIGE STORM. Moskou, 19 Juni. (H. N.) In verschil lende districten van het Altaï-gouvcrnement heeft een orkaan zeer groote schade aange richt. Er zijn tot nu toe 28 dooden geteld. 130 huizen zijn ingestort. BULGARIJE. D& CONFISCATIE GEËISCHT VAN STAMBOELINSKI'S NALATENSCHAP. Donderdag is voor het hof van appèl het proces begonnen tegen de weduwe van Stam- boelinski, zijn erven en zijn zwager Bojadief. Het O. M. eischte de confiscatie van Stamboc- linski's heelc vcrmogen.-Het vonnis zal binnen enkele dogen worden uitgesproken. NIEUWE TERECHTSTELLINGEN TE WACHTEN. Het militaire hof van cassatie heeft de dood vonnissen van den krijgsraad te Wratzo tegen de communisten Tsjoelef en Neiderof beves tigd. Het vonnis zal op een openbaar plein vol trokken worden. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Dc Fransch-Spoanschc bespre kingen tc Madrid. De Fransch-Spaonsche commissie is het eens geworden over de voorstellen, aan de beide regeeringen voor te leggen met betrekking tot het toezicht ter zee. Verder heeft zij de kwestie van de' controle te land besproken. Het verslag der delegatie uit het Fransche parlement. Het eerste rapport, door de parlementaire afvaardiging, die thans in Marokko vertoeft, aan de legcrcommissie gezonden, verklaart, dat het voedsel uitstekend is, de hygiëne volmaakt en de chirurgische dienst onder uitstekende lei ding staat. Naar aanleiding daarvan wijst het rapport op de snelheid, waarmede de gewonden n*et vliegtuigen worden weggevoerd. De vlieg tuigparken zijn uitgestrekt en zeer goed inge- Yicht, maar het zou toch noodig zijn nog me caniciens en materieel tc zenden. Het rapport dringt aan op zoo spoedig mogelijke inscheping van de reeds ter beschikking gestelde verster kingen. Wederom dc communistische interpellatie in de Fransche Kamer afgewimpeld. In de Kamer heeft gisteren de soc.-rad. Berthou, op verzoek van den voorzitter van zijn groep en in overeenstemming met Pain- levé, erin toegestemd zijn interpellatie tot Dins g uit te stellen. Herriot deelde mee, dot de communist Doriot wenschte te interpellee- ren over het" vredesvoorstel, dat Afcd-el-Krim volgens hem aan Frankrijk en Spanje door be middeling van Engeland en Italië zou hebben gedaan. Briand herinnerde eraan, dat de re geering heeft verklaard en nog verklaart, dat haar doel in Marokko ishet zoo spoedig mogelijk verzekeren van den vrede, na de rechten en belangen van Frankrijk te hebben verzekerd en gehandhaafd. Yoodrn het Abd- el-Krim behaagt van vredelievende bedoelin gen blijk tc geven, zal hij in staat zijn die op duidelijke en categorische wijze ter kennis to brengen. Mén beleedigt de regccring, als men veronderstelt, dat zij, als zij een cervollen vredo kon krijgen, het oor voor dergelijke voorstel len zou sluiten. Als de comfuunistcn een snel len vrede wenschen, zullen zij dat resultaat niet verkrijgen door het voeren van een mis dadige en afschuwelijke propaganda daar ginds. Wij zullen het uur van den vrede niet verhaasten, door in het hort der Rifkubylen een zekere hoop te wekken en door hen in de waan te brengen, dat het uur weldra zal komen, waarop onze soldaten hun plicht zul len verzaken. Hij eindigde met verwerping van de inter pellatie te vragen, hetgeen de Knmcr met 525 tegen 32 stemmen deed. Dc communistische agitatie. Na afloop van den gisteren gehouden Fron- schen kabinetsraad heeft een lid van d« regcc ring verklaard, dat de ministers dc houding hebben vastgesteld, die de regcering zal aan nemen ten oonzien vnn de militante communis ten, die met Abd-el-Krim in verbinding staan en hem stijven tot verzet. Nader wordt d.d. 10 Juni uit Parijs gemeld De socinlistisch-rndicale afgevaardigde Ber thou zou vanmiddag een intcrpellotic in do Kamer aanvragen over de Marokkannsche poli tiek dor rcgcering, waarop Pninlevé dan onmid dellijke beraadslaging zou verzoeken en nadere bizonderheden zou meededen over dc commu nistische propogunda in Marokko. Pninlevé zou in staat zijn een soort heimelijke samenspan ning tusschen de Rifkobylen cn zekere leden van de communistische partij oon to tooncn cn bovendien oen volledig overzicht geven van de pogingen van vertegenwoordigers van de derde internationale om onrust te wekken in dc Fran sche koloniën. Men acht het mogelijk, dat het Palais Bourbon machtiging zal vragen een com munistisch Kamerlid te vervolgen. Nn den kabinetsraad vanochtend heeft een lid van de regeering verklaard, dat de minis ters zich bezig hadden gehouden met de com munistische propaganda, die hoofdzakelijk ge voerd wordt door middel vun vlugschriften cn de houding hadden vustgesteld, die dej rcgce ring zou aannemen ten opzichte van dc mili tante communisten, di* in dagelijksche brief wisseling staan mot Abd-el-Krim en hom in zijn verzet aansporen met de verzekering, dot de meerderheid des lands tegen een voortzet ting van de krijgsverrichtingen is. Gcvechtsactic. Het lcgerbcricht meldt uit Fez, dat vooruit geschoven posten ten Noorden von Wezzan be vrijd zijn en dót een vijandelijke aanval tegen Beni Mcsguildos gevolgd is door een Franschcn aanval, waarbij het beoogde doel bereikt werd cn den vijand zware verliezen toegebracht. Het Spaorvschc offensief. Berlijn, 19 Juni. (V. D.) Naar uit Ten ger gemeld wordt, hadden de Spoonsche ope raties nabij Tetoeon tegen dc Djeballah-slom- men een succesrijk verloop. Dc Spanjaarden slaagden erin het verloren terrein treug te winnen. DE CHINEESCHE WARWINKEL. Een dreigende toestond tc Hong kong. Te Hongkong zijn de vrijwilligers gewaar schuwd zich voor hun mobilisatie gereed te houden, om eventueel te kunnen optreden. De Chineesche bemanning van één der Britsche stoomschepen, die tusschen Hongkong en Ma cao vaart, heeft het werk neergelegd. De stu king breidt zich tot de Britsche kustvaarders uit. Regeeringsstcun aan dc staking. Het Chineesche ministerie van verkeerswezen heeft gelast een dagloon per maand in te hou den van de salarissen van de ambtenaren der posterijen, telegrafie en spoorwegen als bijdrage in dc stakingskas. Dc toestond tc Tsjoen-Kiang. Tal van vreemdelingen uit Tsjoen-Kiang heb ben oen toevlucht gezocht aan boord van* de kanenneerbooten wegens de bedreigingen van de stakers, maar de ergste fase von dc onlusten schijnt voorbij. De houding der mogendheden. De commissie van diplomatieke vertegen woordigers van de betrokken mogendheden te Peking heeft een bekendmaking uitgevaardigd, waarin zij zich bereid verklaart, indien de Chi neesche regecring zulks mocht wenschen, aan haar regeeringen machtiging tc vragen tot het bespreken in vricndschoppelijken geest van de voorstellen, die hoor vertegenwoordigers te Sjanghai ingediend hebben inzake het treffen von een regeling voor de buitenlondsche neder zettingen en het bestuur en de rechtspraak ol- daar. Verdere verklaringen van Cham berlain. Na Chamberlain's verklaring over den toe stand in China, gisteren door ons vermeld, en het standpunt der Engelsche regeering, spra ken Macdonald en- Lloyd George hierover hun voldoening uit. Bij het debat herinnerde Cham berlain er nog aan, dat de arbeidsvoorwaarden in de Engelsche katoenspinnerijen in China goed zijn te noemen cn dot enkele maonden geleden nog een besluit is genomen tot beperking van den kinderarbeid

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1