fhilipstaipën „DE EEMLANDER" fisöüfêtfótiiïjipsus r5 m"°?r T Amcr* BUITENLAND. Stationsrestauratie. Inbouwpian o's F. H. Lomans FEUILLETON. O© gouden band. 23e üaajfgaFïg Mo» 298 loort f 2.10, idem liacco per pos; 1 1 per week (met gratis Tcrrekering t«gcn cmpcluitkci} f 0.17* afzonderlijke nummers CJD5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTCUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N®. 47910. TEL. INT. SIS. Maandag 22 Juni 1925 PRUS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van eer bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijft bestaan zcei ▼oordeclige bepalingen voor het adverteeren. Hcne circulaire, bevattende de vooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HINDENBURG EN DE KWESTIE VAN i DUITSCHLANDS SCHULD AAN DEN OORLOG. Rijkspresident Hindenburg ontving dozer dagen een delegatie van de Arbeits-ausschuss deutscher Verbande, die o.o. er op wees, dat do strijd vnn dezen Ausschuss tegen den leu gen" van DuitschlancJs uitsluitende schuld aan den oorlog meer cn meer ook buiten Duitsch- land terrein deed winnen voor een beter begrip. President Hindenburg antwoordek^hierop, na een woord van dank „llc heb met RToote voldoening vernomen, dat ge tracht de waarheid overt het ontstaan van den wereldoorlog in binnen- en buitenland te verspreiden. Zulk een stelselmatige arbeid is noodig om geleidelijk den geest van ophit sing en laster te ovenvinnen, die neg heden de volken van Europa scheidt Alleen een eenheid boven de partijen, welke de Arbeitsnusschuss Sedert jaren nastreefde, kan den leugen, dnt Duitschland de misdadiger van 1914 is, met kracht bestrijden. Op dat gebied mogen er geen richtingen en belangen zijn, die scheiden en verwarring stichten. Hier geldt het voor ieder een heilig goed der natie. Want wie «T aan werkt om licht te brengen in de kwestie van de schuld aan den oorlog, die strijdt voor Duitschlands eer I Zoo wensch ik u niet alleen erkenning van uw tot dusver verricht werk, maar ook voor de toekomst goed succes. DE DUITSCHE VEILIGHEIDSVOORSTELLEN. Een verklaring van Chamberlain te wachten. Londen, 20 Juni (H.N. Draadloos). Tegen Maandagmiddag is een bijzondere kabinets raad bijeep geroepen, waarin Austen Chamber lain verslag over zijn bezoek aan Genève zal uitbrengen, en waarin beraadslaagd zal wor den over do regeeringspolitiek ten opzichte vnn het veiligheidspact in verband .net de ver klaring, die Woensdag in het Lagerhuis zal worden uitgebracht. Een verklaring van den Pool- schen minister van buitenlond- schc zaken. Skrzynski, de Poolsche minister van l^uiten- landsche zaken, heeft in de commissie voor buitcnlondsche zaken van den landdag over de Fransche notn betreffende het waarborgverórag gezegd, dat Polen ongewijzigd de vredesver dragen in stand wil houden. Het is thans een gunstig oogenblik in de veiligheidsonderhan.- delingen. Frankrijk reijet aan Duitschland de hand tot vrede. Wanneer Duitschland die aan neemt, zal het uit de geïsoleerdheid komen, waarin het sedert het einde van den oorlog verkeert en een medewerker aan den wcrelvre- de worden. Geen vragenlijst van Stresemann. In officieele Fransche kringen wordt het be richt, dat Stresemann een vragenlijst bij het Fransche departement van buitenlandsche za ken zou hebben laten indienen, geheel onjuist genoemd. De Fransche gezant te Berlijn heeft geen enkele vragenlijst naar Parijs verzonden en dus is er ook geen antwoord onderweg Tij dens een onderhoud met De Margerie heeft Stresemann zich enkele zinsneden nader laten uitleggen, ten einde de bedoeling er van Ic be grijpen. HET DUIZENDJARIG BESTAAN VAN RIJNLAND. Het duizendjarig beslaan van het Rijnland is Vrijdag te Keulen plechtig herdacht. Bij die gelegenheid heeft burgemeester Adenauer een feestrede uitgesproken,' waarin hij onder meer er op wees, dat de feesten vallen midden in een tijdperk van spanning in de buitenlandsche po litiek. „De Rijnlanders dragen bovendien op hot oogenb'ik nog ketenen in het Noorden". Spreker verzocht de regeering, geen nieuwe ketenen voot het vaderland te smeden. Liever willen de Rijnlanders, zcide hij, dc hunne nog blijven dragen, totdat recht cn 'ge rechtigheid, waarop zij onwankelbaar bouwen, de overwinning hebben behaald. LITWINOF TE BERLIJN. Litwinof heeft op zijn doorreis 24 uui te Ber lijn stilgehouden en daar een beleefdheidsbe zoek nan Strescman gebracht. OOK EEN DUITSCHE „ONBEKENDE SOLDAAT'. Keulen, 21 Jun-i. (V. D.) De burgemees ter van Keulen heeft bekend gemaakt, dat bin nenkort in de kathedraal bijgezet zal wor&n het stoffelijk overschot van een onbekenden soldaat, als een nationale Duitsche herinnering aan den grooten oorlog. EEN PROCES TUSSCHEN DEN HERTOG VAN COBURG—GOTHA EN JEN STAAT. Door den eerste gewonnen. Beirlijn, 20 Juni (H.N.) liet proces, dot de vroegere hertog van Coburg-Gotha te gen den staat aanhangig had gemaakt, is thans na 7 jaar door hot .rijksgerecht ten gunste van eischer beslist. Kort na cte revolutie was een confiscatiewet aangenomen, tengevolge waar van de eigendommen die dc hertog op grond van de wet van 1905 tot verdeeling van de domeinen verkregen had, onteigend zouden worden. Het rijksgerecht heeft thans deze confiscatie-wet ongeldig verklaard, zoodat de hertog zijn rechten weer kan laten gelden Tot de onroerende goederen, waarover het geschil liep, behooren o.a. de kasteelen Friedcnstein en Rheinhardtsbrunnen, het museum te Gotho, de sterrewacht cn 7 bosschen GROOTE LANDBOUWTENTOONSTELLING TE KEULEN. Van 4 tot 12 Juli a.s. wordt te Keulen in de gebouwen en op <fe terreinen der Kölncr- Messe de tweede der jaarlijks terugkomende cn zeer grootsch opgezette Rijnlondsche land bouwtentoonstellingen gehouden. Er zullen af zonderlijke groepen zijn voorlandbouwma chines, graanbouw, tuinbouw, jacht, visscherij, bijenteelt, zuivel, paarden;, koeien, pluimvee, konijnen, enz. enz. BELGIE. DE DREIGENDE STAKING DER METAALBEWERKERS. Het begin op 1 Juli? Bevestigd woidt, dat de metaalbewerker^ in het land van Charleroi zich voor staking heb ben uitgesproken. Dit geschiedde met 7497 tegen 10C8 stemmen. Volgens dc Soir heeft het buitengewone congres der metaalbewerkers, dat gisteren tc Brussel bijeen was, met nlge- meene stemmen een motie aangenomen, waar in besloten wordt, dat in alle fabrieken, welke getroffen worden door de aangekondigde loonsverlaging van 5 de arbeiders met in gang van 1 ^Juli a.s. in staking zullen gaan. FRANKRIJK- DE COMMISSIE VAN HERSTEL. P o r ij s2 0 Juni. (H. N.). In de commis sie van herstel is gisteren de nieuwe Ameri- kaonsche gedelegeerde Hille geïnstalleerd, die Logan opvolgt. EEN ONSCHULDIGE GEFUSILLEERD. Op 7 Maart 1915 werd de soldaat Gonsard gefusilleerd wegens het verlaten van zijn post door opzettelijke verminking. Hij was enkele dagen tc voren aan den linkerwijsvinger ge wond en naar Chêlons sur Marne geëvacueerd, waar een officier van gezondheid hem van op zettelijke verminking beschuldigde. Er werd geenerlei onderzoek ter plaatse ingesteld, geen zijner kameraden werd gedagvaard ter zitting van den krijgsraad, ofschoon één hunner, on- derviuagd door een officier der gerechtelijke politie, verklaord had, dat Gonsard door een Duitschcn kogel getroffen was. Gonsard werd nochtans ter dood veroordeeld en gefusilleerd. De Bond voor de Rechten van den Mensch RECLAMES. Prijs 1—3 rogcis 1 3 05 elke regel moei f 1 MENU a t 1.75 Dinsdag 23 Juni KIPPÊNSOEP. PASTEITJE. KALFSOESTER EN DOPERWTEN oi ENTREC6TE m. SPERCIEBOONEN. IJS. FRUIT. Engeische ViLT HOEDEN 10.50 6.75 2.90 VELOURS-HOEDEM in de nieuwste modellen en kleuren. „L'HIRONDELLE" 16-18 Larsgestraai - Amersfoort REGENMANTELS EN HOEDEN SEIS 0 S SEES Pianohandel |g L. KLEIN a Utrechtscheslr. De besie merken a De laagsie prijzen g i s h a es ra a ki bs s Utrechischestraai 15 Tel. 483 cfunchroom „SFr incesse' Menu a f 1.50 Soep Vleesch naar keuze Aardigroenten Entremets dier.de bij het ministerie van justitie een ver zoek om revisie in en op 12 Juni j.l. heeft het Hef van Cassatie Gonsard onschuldig verklaard cn can zijn broeder en zuster elk 2000 francs schadeloosstelling toegekend. Dit is in min der dan drie maanden tijds het vijfde eerher stel, door den Bond verkregen. EEN BURCHTVROUW VEROORDEELD WE GENS MELKVERVALSCHING. Te Lannion in Bretagne is de burchtvrouw van het kasteel van Torozec, madame de Mi- niac, geboren Le Bastard de Kerguiffinec, tot twee dagen voorwaardelijke gevangenisstraf en vijftig francs boete veroordeeld v/egens mclkvervalsching I Zij zou de door hoar boer derij geleverde melk ofgcroomd hebben, doch ontkende dit beslist en schreef het ontbicken van room in dc melk toe aan het bijzondere voeder en het ras harer koeien. Wel echter vcr- vèmdigde cn verkocht zij roomkaasjes, doch waar de room voor dit zuivelproduct vandaan kwam, weigerde zij mede tc dcelcn. Het open baar ministcriu vroeg met het oog op hoor maatschappelijke positie een strenge veroor deling, met welken eisch de rechtbank zich iriusschen, gelijk uit het bovenstaand» blijkt, niet verecnigdo i i s ENGELAND. DE PRINS VAN WALES IN PRETORIA. Londen, 21 Juni. (V. D.) Uit Pretoria wordt bericht, dnt de prins van Wales aldoor door circa 20.000 inboorlingen enthousiast toe gejuicht is. Zij riepen hem luide toe„Heil, Edward, jonge leeuw, zoon van den greoten leeuw I" ALEXANDRA DA7„ De jaarlijksche straatcoüccte tón bate der hospitalen op Alexandra Day heeft ditmaal 450.070 pd. st. opgebracht, d.i. 2.230 ,pd. st. meer dan het vorig jeor. NOORWEGEN. DE POOLTOCHT VAN AMUNDSEN. Nadere bizonderheden. Amundsen zet in de Vossischc Zeitung blij kens eer. bericht in dc Tel. het verhaal van zijn tocht voort. „Zooals wij reeds in ons eerste bericht mede deelden, zoo goot hij voort in een telegram verzonden van boord van de „Hcimdol", acht ten wij het zeer onwaarschijnlijk, dut oun de ze, nJ. aan de Europecsche zijde van de Pcol- zee nog verder noordwaarts zich land bevindt. Wij hadden ook geen reden aan t? nemen, dut de toestond van het ijs zoodanig was, dot een landing verder noordelijk mogelijk zou zijn. In dit geval evenwel zou ook een landing uun dc Pool onmogelijk zijn, en eveneens elke gelegen heid tot het verrichten van waarnemingen cn peilingen. Wij achten 't juist,, alleen dan over de Pool tc vliegen, wanneer wij daor prociese j woarnemingen zouden kunnen doen, die alleen op hot ijs mogelijk zijn. Daar andere waarne mingen zonder werkelijke beleckenis zouden zijn geweest, was 't niet <^c moeite waard, dien (gewaagden tocht tc ondernemen. Wij kwamen i derhalve overeen, onze route voorloopig ver der noordelijk te nemen en de route terug ver der oostelijk, om over een tot dusver nog niet I ontdekt gebied te vliegen. De dagelijksche rantsoenen werden van den eersten dag af tot 500 gram per hoofd verminderd. Om het vliegtuig N 25 uit het ijs los tc make, heb ben wij al onze krachten moeten inspannen en de volgende 24 dagen beleefden wij moeilijk heden van allerlei oord, veroorzaakt doei dc onberekenare luimen van de onstuimige Av i- sche Oceaan. Hef vliegtuig N 25 kon slccV'- met groote moeite vrijgemaakt worden. Wij sleepten het uit het pakijs naar de start-plaats, die wij op cenigen afstand in gereedheid had den gebracht. Toen begonnen onze talrijke zware'beproe vingen cn zorgen. Op 14 Juni vertoonde het ijs groote scheuren. Op 15 Juni werd een start poging met sterk verminderde lading gedaan bijna allo bagage werd achter gelaten; alleen de voorraudL benzine en levensmiddelen werd me degenomen. Om 10 uur 40 konden wij onzen koers vaststellen cn na een opwindende vlucht, gedeeltelijk door een novel, bereikten wij land ten oosten van de Noordkaap na 3 uren en 35 minuten vliegen. Daar landden wij en wachtten op gunstige winden voor de voort zetting van onze vlucht. Wij hadden nog 120 liter benzine over om een plaats binnen het patrouille-gebied van dc „Hobbv" te bereiken. Ten gevolge von den nevel konden wij op den terugweg slechts gedeelten waarnemen van de aardoppervlakte waarover wij vlogen. Wij schotten het op ongeveer 60.000 vierk. K. M. zoodot de expeditie in total een gebied van 160.000 vierk. K.M. tot dusver onbekend land heeft waargenomen. Onmiddellijk na onze lan ding passeerdo de Noorsche robbenvanger „Sjocniv" uit Baatsfjord, koers zettende naar het westen. Wij praaiden direct bet schip; wij gingen aon boord en de „Sjoeniv" sleepte het vliegtuig en eind mee. Tegen den nacht stak een storm op; wij waren daarom genoodzaakt land aan dc westzijde van Frunkiinbocht op tc zoeken, waar wij den nacht doorbrachten. Daar op 16 Juni geen teekencn von beter weer waren te bekennen, werd het vliegtuig op het landijs in genoemde bocht vastgelegdde leden van dc expeditie voeren naar King's Bay om brand stof in te nemen cn later het vliegtuig to halen. Wij kwamen ongeveer I uur 's morgens in King's Boy aan. Amundsen wos vol lof over de zonnckompas- sen van Goerz. Ook de Dorniervliegtuigcn en de Rolls Roy- ccmotoren hebben uitstekend gcfunctionncerd. Omtrent de uankomst van Amundsen op Spitsbergen moldt een telegram aan hetzelfde blad, dat dc terugkeer von Amundsen en zijn makkers een der meest dramatische scènes was welke men zich denken kan. Wij waren allen om tien uur 's avonds aan den wal bijeen om daar door den zwakken nevel heen een robben- vanger waar tc nemen, die langzaam King's Boy naderde, In het zwakke schijnsel der mid dernachtzon zag men dc silhouetten der man nen op het dek van h^t schip. Plotseling riep een lid van de bemanning van de „Hobby", die scherp stond tc kijken„Maar dot is 'Amundsen I" Een onbeschrijfelijke uitbarsting van vreugde volgde. Dc menschcn riepen „Hoe ra I" en waren dol van geestdrift. Toen de „Sjocniv" de haven binnenliep, hieven zij bet Noorsche volkslied aan. Dc teruggekeerde Noordpoolreizip^crs aan boord van het schip waren doodi?liik vermoeid en door tie schrale voeding gedurende vier weken zeer uitgeput. Alleen zeer geleidelijk konden wij de cersto berichten over hun ervaringen van hen te hoo- ren krijgvn. In het kort, het was een voortdu rende strijd met den dreigenden dood. Twee vnn de leder, der expeditie, Dietrichson cn Om- dal waren reeds bij de moeilijke voorbereidin gen voor het weer opstijgen direct met den dood door verdrinking bedreigd. Zij waren in het ijskoude water gevallen; Ellsworth redde hen. Amundsen en Larssen hoorden aan de andere zijde van dc groote ijsmassa weliswaar de hulpkreten, maar konden wegens het drijf- ijs niet tc hulp komen. Hun laatste krochten hebben de leden der expeditie moeten inspan nen bij de talrijke pogingen om het vliegtuig van het ijs, waarop zij geland waren en waar op het vliegtuig was vastgevroren, vjij to krij gen. Uit Oslo wordt gemeld, dat, naar Amundsen telegrafisch aan de directie van dc Noorsche luchtvaartmaatschappij heeft medegedeeld, hij hoopt binnen drie weken tc Oslo terug te zijn, om een nieuwe Noordpoolcxpcdiie te orgoni- sccrcn. I Aan de Vossischc Zeitung wordt, blijkens een I telegram uit Berlijn aan de Tel., over den tocht van Amundsen nog het volgende gemeld: Slechts geleidelijk komen van dc terugge keerde Poolreizigers bijzonderheden los over hun ervaringen op de terugreis. Zij verklaren geenszins teleurgesteld te zijn over het feit, dot zij de Noordpool niet hebben bereikt, daar men er in is geslaagd een gebied vnn 160.000 vier kante kilometer vun het tot dusver onbekende deel van de IJszee waar te nemen en op de lan dingsplaats nauwkeurige waarnemingen en me tingen te doen. Ook Am"n<isen deelt deze mee ning. De verschrikkingen van onzen terugtocht v.crden verergerd, zoo verklaarden zij, omdat wij allen beseften, dat indien de vliegtuigen bij het opstijgen beschadigd zouden worden, onze toestond meer don kritiek zou zijn. Met de wei nige voorroden, waarover wij beschikten, zou het absoluut onmogelijk zijn geweest, over het ijs het land te bereiken Wij nomen onzen koers op den terugweg over Verlegen Hoek en kre gen eindelijk de torenspitsen van Spitsbergen in het zicht. Wij zetten koers naar de Noord- koap, doch wij moesten urenlang met het vlieg tuig boven open water blijven zweven, totdot het aan ijsblokken kon worden verankerd. Wij waren bezig ons maal te bereiden, toen wij plotseling den robbenvanger in het zicht kre gen. Verder wordt gemeld, dat Amundsen met vijf tochtgenooten den weg van Spitsbergen naar Hoe meer gij uzelf vergeet in den arbeid, des te hooger zal deze cn zult gij zelf staan. Naar het Engelsch van DAVID L7ALL „Natuurlijk," antwoordde Sally zedig, ter wijl zij de deur wijd* genoeg opende en hem hielp zijn zak binnen te trekken, en toen de deur achter hem sloot. Het was een heel klein portaal, en toen Sherston zich een oogen blik later in de zitkamer bevond, voelde hij zich heel groot en onbehagelijk en vroeg zich af, of hij gegroeid zou zijn, of dat de kamer was ingekrompen. Den laatsten avond toen hij er alleen met Winnie wos geweest, scheen er plaats genoeg te zijn. „Zoudt u niet beter doen, uw overjas uit te trekken opperde juffrouw Withers. „Dio lijkt ook wel vochtig. Geef ze mij, ik zal ze ophangen in de bijkeuken. Zoo, dat is beter." Zij sprak opgeruimd en scheen een levendig, werkzaam persoontje. Sherton ronstaterde bij zichzelf, dat zij hem wel aanstond, ofschoon hij zich afvroeg, wal ze met haar haar had gedaan, en waarom zc zulke vreemde kleercn droeg. „Wanneer komt Winnie gewoonlijk thuis?" vroeg hij, toen ze terugkwam, na zijn overjas te hebben weggehangen. „Winnic? O, dat is ongeregeld, we komen geen von allen op een vast uur thuis. Soms werken we over." „Werkt u op hetzelfde bureau vroeg hij met belangstelling. „Neen, ik werk aan het Ministerie van Landbouw, zoo heb ik een kans voor vast te blijven," zei Sally opgeruimd. Aan oorlogen en munitie komt een eind, maar de menschcn blijven eten. Er is tegenwoordig allerlei soort werk op het Ministerie van Landbouw. Dat verzeker ik u." Sherton keek naar het kleine klokje, dat tikte op den schoorsteenmantel. „Zij zal toch in elk geval tegen zeven uur wel thuis zijn?" „Vanavond niet," zei Sally ontwijkend, en aon de uitdrukking van haar gelaat kon men zien, dot zij graag een andere boodschap had- overgebracht. „Toevallig heeft zij vanavond een uitnoodi- ging om met iemand te gaan dineeren, en dan naar den schouwburg te gaan." „Maar gaat zij daar heen, in haar werk- pakje „O, neen, zij heeft een kameraad, die een kamer heeft in de Temple en daar gaat zij zich verkleedendat heb ik zelf ook dikwijls gedaan," voegde Sally er haastig bij, toen zij ccn donkere wolk zag komen op het gelaat van den man „Het is een vrouwelijke kame raad, u hoeft daarom niet zoo somber te kijken." „En is zij cok de kameraad, met wie zij naar den schouwburg gaat en met wie ze gaat eten „Wel neen,' zei Sally, „het is al heel onge lukkig, dat het juist vanavond moest gebeu ren. Waarom hebt u geen telegram gezon den?" „Dat heb ik gedaan, maar blijkbaar is het verkeerd bezorgd. Maar wat zou het hebben geholpen Het zou aan een gesloten deur niet afgegeven hebben kunnen worden. In mijn laatsten brief heb ik gezegd, dat ik nu eiken dag thuis zou kunnen komen. Heeft zij mij niet verwacht „Zij heeft het niet gezegd. Zcudt u naar den schouwburg willen gaan cn haar een bood- schapschap 'in de zaal zenden?" „O neen," antwoordde hij een beetje spijtig. JLnat zij haar avondgenoegen hebben. Maar indien u weet waar het is, zoudt u het mij kunnen zeggen. Ik zou dan zelf kunnen gaan cn haar bij* het uitgaan zien en mee naar huis nemen." Sally aarzelde blijkbaar weer. „Zij dineert met haar chef tenminste, met een van hen majoor Perry Butler, zei zij dapper. „Hij is heel vriendelijk voor haar ge weest cn hij heeft haar veel geholpen in een tamelijk moeilijk geval." „Ik begrijp het. En nu zet hij do kroon op zijn goedheid door met haar te gaan dineeren en haar mee te nemen naar den schouwburg," zei Sherston kortaf. De uitdrukking van zijn gelaat noopte Sally tot verdere verdediging. „Kom, mijnheer Sherston, zoo moet u het niet opnemen. Winnie heeft heusch een naren tijd gehad, zij heeft het niet getroffen met de menschcn die op haar ofdeeling werkten en Perry Butler heeft het gemakkelijker voor haar gemaakt. Hij is een man van middelbaren leeftijd en u hoeft er niets kwaads bij te den- kenk. Ik verzeker u, dat Winnie volmaakt trouw is. Ik heb achttien maanden met haar samen gewoond, dus ik weet het." Sherton keek nadenkend naar het vreemde, kleine persoontje, en hoewel de opmerkingen over zijn vrouw hem wat hinderden, voelde hij er zich toch door getroost. „Ik wil graag gelooven dat alles in orde is, muar het welkom doet toch koel aan. Wat goal u vanavond doen Als wij ook eens samen gingen dineeren, en dan noar den schouw burg „O, neen, dank u," antwoordde Solly snel. „Ik zal nog een kopje thee nemen en dan go ik een oude tante in Wood Green opzoeken. Daar u nu thuis bent gekomen, blijf ik door vannacht, dan kunt u en Winnie alles samen bepraten. Wilt u nog een kopje thee „Ja, graag. Het is heel goed van u, u zoo veel moeite te geven voor mij, maar waarom zoudt u naar Wood Green gaan Het is wat erg, u buiten de deur te zetten." „Het is een plichtbezoek, ik heb er al long genoeg mee gewacht," antwoordde Sally ze dig. „Dus dat is dan afgesproken. De schouw burg O, ja, ik geloof, ze zouden naar Apol lo gaan. Maar neen, ik herinner me, daar konden ze geen stalles krijgen. Zc zijn naar het Criterion. Het is een heel goed stuk, als u zoo gelukkig mocht zijn, er nog ploats te krijgen. Doe toch wot of, u ziet er uit als een wandelend kleerenmagazijn. Ik begrijp niet, hoe u kunt lcopen met zoo veel kleeren aan. Ik hoop toch niet, dat u onder zoo'n zworen kleerenlast hebt gebukt moeten gaan in het brandend Arabië Shmon glimlachte over haar vreemde op merking en terwijl zij naar de keuken ging om het theewater op te zetten, begon hij zich wat te ontlasten van zijn bagage. Het welkom, dat hij kreeg, kon beter zijn geweest, maar stellig ook slechter, wont hij zou voor een ge sloten deur hebben kunnen komen, zonder eenige inlichting tc krijgen omtrent zijn vrouw. Staande bij het gascomfoor, beet Sally zich echter op haar lip, omdat zij begreep een domheid te hebben begoon, door den naam van den schouwburg te noemen, waarheen Winnie met haar vriend was gegaan. Het zou veel beter geweest zijn hem hier te loten wachten totdat Winnie thuis zou komen. Maar er was geen zweem van onrust op haar op geruimd gelaat, toen zij met een klein blaadje, waarop liet theeservies stond en do versch gezette thee, terugkwam. „Vertel mij eens, juffrouw Withers, is er nog geen sprake van dat mijn vrouw gedemo biliseerd wordt Gaan zij niet langzamerhand het aantal werksters op de departementen in krimpen „Ik geloof op enkele plaatsen wel. De mu- nitiebureaux zijn feitelijk geslotenmaar er zijn natuurlijk verscheidene onderafdcclingen bij de oorlogsbureaux." „Wij hebben heel wat kritiek hooren uitoefe nen over de tijdelijke werksters, in de nieuws bladen, dio wij zoo gelukkig waren daarginds in handen te krijgen," zei Sherston. „Dat kan ik mij voorstellen, moor enkelo von die tijdelijke werksters, deden, dat verze ker ik u, heel goed werk. Indien zij hun kritiek een beetje meer gericht hadden op de hoofden der departementen, zouden zij misschien wat dichter bij de v/aarheid zijn geweest. De tijde lijke krachten waren goede zondebokken, dot was alles. Gebruikt u suiker •Als u het kunt missen „O, wij komen er mede toe, want Winnie gebruikt geen suiker. Zij ziet er uitstekend uit, mijnheer Shertton, u zult tevreden over haor zijn, dat weet ik zeker." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1