AMERSFOORTSCH DAGBLAD ELVIRA Ibach - Steinweg Thürmer - Adam PIANO'S Fa. R. VAN DEN BURG ABQNMEMEHTSFRiJS 3 TT Amenu „DE EEMLANDER" BUITENLAND. De gouden band. PRIJS DER ADmTI[rlnl"4rcKC",L0S DE MOOR Dels- Zandblad STERI LIS EERKETEL P. NIEROP - t.angestraat SO Vraagt gratis complete prijslijst Stationsrestauratie. KOLONIËN. BINNENLAND. FEUILLETON. 23a Jaargang No. 299 loort 2.10, idem lianco per post f 3.per week (met gratis verzekering tegen ongeiokkes) f 0.17fr, afzonderlijke nummers 1 C£>5. Dinsdag 23 Juni 1925 bewijsnummer, c&r *r dingen ca Liei-dnAp»i met inbegrip van eer c 0.25, dicnstaanbic* dc bclit DIRECTEUR-UI TG EVER: J VALKHOFF BUREAU: ui^icuirunocTeK. j. «u^urr, ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N#. 47910. TEL. INT. 51S. der prfts. V«awr AmmévI «a ticten zeer voordecligo b«pa4at*en vwar het «trvcrieete». JRene circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. EEN DROEVIGE HERINNERING AAN DEN OORLOG. Bij Eckworoen in de Jade-golf (Oldenburg) is een flesch aangespoeld, die een foto bevatte van den grooten kruiser York, waarop de vol gende woorden stonden „H M. S. York. De laatste overlevende. S. O. S. 18 Juli 1916". HET MECKLENBURGSCHE TSJEKA-PROCES. In het Mecklenburgsche Tsjeka-proces, dat sinds 5 Juni bij het Staatsgerechthof in behan deling is, werd gisteren tegen Zeutschel de doodstraf en tegen drie andere beklaagden tuchthuisstraf en gevangenisstraf tot vier jaar alsmede 5C0 mark boete geëischt. HET HAVENCONFLICT IN DUISBURG- RUHRORT. De scheidsrechterlijke uitspraak voor de ha venarbeiders van Duisburg en Ruhrort, die door de arbeiders werd aangenomen, maar door de werkgevers werd verworpen, werd door het rijksministerie van arbeid voor bindend ver klaard. De havenarbeiders hervatten vandaag het werk. ERNSTIG AUTOBUSONGEVAL Vijf en zeventig gewonden. Een ernstig ongeluk heeft Zondag in het Ertsgebergte plaats gehad. Ongeveer 120 leden maakten een uitstapje op een vrachtauto met aanhangwagen. Bij 'den terugkeer reeds dc auto tegen een boom, met het gevolg dat de aan hangwagen omsloeg. 75 personen werden ge wond, waarvan 23 zeer ernstig. De bestuurder werd in hechtenis genomen. Men vermoedt, dat hij door te snel rijden het ongeluk heeft ver oorzaakt. ERNSTIGE BRAND. Een groot deel van de overdekte markthallen in de Lindenstrasse te Berlijn is gisteren door brand verwoest. Het vuur ontstond in de kelders van de markthal, waarin kisten, pakpapier, le vensmiddelen enz. waren opgeborgen. De kel ders werden grootendccls verwoest. De schade is zeer groot. HET ONGELUK OP DE WESER. Het proces tegen luitenant Jordan. Uit Minden wordt gemeld, dat in het proces tegen den Ten luitenant Jordan, die zich te verantwoorden heeft inzake het ongeluk op de Weser tijdens de manoeuvres, 170 getuigen en een aantal deskundigen opgeroepen zijn. Lui tenant Von Schlepper verklaarde, dat hij tij dens de overvaart van den veerpont niets van een beweging onder de manschappen heeft gezien. Hij geloofde ook niet, dat dit de oor zaak van de catastrofe is geweest. Een aantal andere getuigen legden gelijkluidende verkla ringen af; Op de vraag aan beklaagde, hoe hij het ongeluk kon verklaren, antwoordde deze, dat allereerst de bouw van het vaartuig schuld heeft. Voorts hebben het breken van een touw en de zware bepakking der manschappen, waardoor het zwaartepunt tamelijk hoog werd gelegd, tot het ongeluk bijgedragen. FRANKRIJK- BEHANDELING VAN S7PHILIS - Professor Roux heeft de proefnemingen van zijn medewerker Levadito ter kennis van de Académie des Sciences gebracht, die een nieu we stof heeft bereid, welke 15 pet. arsenicum en 41 pet. bismuth bevat, ter behandeling van syphilis. Dertig zieken heeft hij injecties tus- schen de spieren gegeven; de therapeutische uitwerking was opmerkelijk. Na de eerste in spuiting verdwenen de treponemen en trad spoedig litteekenvorming in. ENGE!. AND. DE CRISIS Dl DE STEENKOLENNDVERHEID De gebeurtenissert in de steenkolennijverheid bewegen zich snel in de richting èener crisis. Uit goede bron wordt gemeld, dat de mijn eigenaars vóór het eind eter week zullen beslui ten de tegenwoordige overeenkomst met de mijnwerkers te beëindigen. BULGARIJE. TWEE DOODVONNISSEN. Twee leden van de samenzweerders-organisa tie van Jamboli zijn door dén krijgsraad tot den strop veroordeeld. DE NALATENSCHAP VAN STAMBOELINSKI In het confiscatie-proces tegen de weduwe van den vroegeren minister-president Stamboe- linski eischte de Officier van Justitie de inbe slagneming van al het door Stamboelinski na gelaten vermogen ten bedrage van twee mil- lioen Zwitsersche francs en 7 y3 millioen lewa totaal 61.5 millioen lewa. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. De sultan trouw aan Frankrijk. Naar van Fransche zijde uit Fez wordt ge meld, heeft de sultan in een lang gesprek met maarschalk Lyautey de indrukken weerge- gegeven, die hij bij de inboorlingen opgedaan had sedert zijn aankomst te Fez. Hij maakte zich tot to'k van de levendige hoop der be volking de militoire operaties spoedig geëin digd te zien met een bestraffing der opstande lingen. Hij hernieuwde de betuigingen van ver trouwen der Marokkanen in Frankrijk voor het herstellen van den vrede. Teneinde te antwoor den op de uitdaging van Abd-el-Krim, die zijn intocht te Fez had aangekondigd voer het Mo- hammedaansche feest op 3 Juli, had de sultan besloten zelf dit fecst te Fez te vieren. JAPAN. DE KEIZER VERLIEST ZIJN GEHEUGEN. Volgens een te New York ontvangen officieel communiqué verloor de keizer van Japan zijn totale geheugen en zal hij de regecringszaken niet meer opnemen. CHINA. DE ONRUST IN CHINA. Een van Engelsche zijde weer sproken gerucht omtrent een oorlog tusschcn Japan en China. D.d. gisteren wordt uit Londen aan de N. R. Ct. gemeldUit Sjanghai wordt gemeld, dat het gerucht verbreid is, dat Japan den oorlog China verklaard had wegens het vermoor den van een Jopansch ambtenaar te Kanton. Een groote menschenmcnigte wendde zich tot de telcgraafagentschappen, de banken en de handelshuizen om te weten of het waar was. Er konden geen meóedeelingcn gedaan worden. Het departement van buitenlanösche zaken te Londen verklaart, dat het bericht niet waar is. De staking in Hongkong breidt zich uit, maar er zijn genoeg vreemde vrijwilligers om de noodzakelijke diensten aan den gang te 'houden. Geheime vereenigirigen, die geld krijgen uit Kanton, terroriseren de inboorlingen. De gou verneur van Hongkong, wiens ambtstijd afge- loopen was en die naar huis zou terugkeeren, heeft besloten tot het einde tc blijven. Hij ver klaarde, dat het degenen, die schuld waren van hot uitstel, slecht zou bekomen. De icgeering staat in voor bescher ming van lijf cn goed. EXc regeling nopens de effectenbeurs te Hong kong is tot nader order uitgesteld, aangezien de Chineezen, die naar Kanton vertrekken, de credieten terugnemen, die noodig zijn voor het onderhandelen over die regeling. De regeering heeft een mededeeling gepubli ceerd, waarin zij volledige bescherming van lijf en goed waarborgt. Als iemand het leven ver liest bij het verrichten van zijn gewone werk voor de regeering, zal er aan zijn familie 2060 dollar worden uitbetaald. Het incident in de Chineesche le gatie te Parijs. Door het gerechtelijk onderzoek is thans blij kens een bericht uit Parijs de identiteit vastge steld van alle personen, die deel hebben geno men aan den inval in de Chineesche legatie. Er Fa. BRrfNDSEN l.ingestmal S Tel. 129 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 met 6 glazen fl. 5.G5 Engelsche ViLT HOEDEN 10.50 6.75 2.90 VELOURS-HOEDEN in de nieuwste modellen en kleuren. „L'HIRONDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort REGENMANTELS EN HOEDEN MENU a f 1.75 Woensdag 24 Juni RUSSISCH EI. LONDONDERRY SOEP. RUNDERLAP m. ANDIJVIE of /KALFSFRICANDEAU m. SNIJBOONEN, PUDDING. FRUIT. kunnen echter pas vervolgingen worden inge steld, wanneer met den Chineeschen gezant overeenstemming is bereikt omtrent de te vol gen procedure. Sympathiebetuiging uit Nederland. Dc vereeniging van Chineesche studeerenden in Nederland, Tsjoeng Hwa Hoei, zond als sym pathiebetuiging met de nationale beweging in China, aan de Kamers van Koophandel tc Sjunghai een telegram, inhoudende het verzoek om aan eenige Chineesche studenten- en ar beidersorganisaties mede te deelen, dot Tsjoeng Hwa Hoei volledige sympathie aan den dag legt met den strijd in China voor vrijheid en recht. Tevens werd een gift toegezegd. Het ligt in dc bedoeling van de vereeniging om, zoolang de beweging in China duurt, deze met periodieke giften te steunen. Weer een Japanner aangevallen. De vroegere directeur-generaal van de poli tie te Tokio en andere bekende Japanners zijn te Sjanghai aangekomen om een officieus on derzoek naar de staking in te stellen. Tsjang-tsoe-liang, de zoon van Tsjang-tso- lin, verhrekt naar het noorden met zijn troe pen, maar er warden schikkingen getroffen om 4000 man Moekdensche troepen te Sjang hai te houden. Een telegTam uit Woe-hoc zegt, dat koelies den Japanschen zoutcommissaris hebben aan gevallen. De Chineesche politie arresteerde hen toen wegens het drogen van wapenen. Te Woe-sung zijn vier Amcriknanschc tor- pedobootjagers aangekomen. Noodmaatregelen. De regeering van China aldus een tele gram uit Hongkong heeft een reeks nood maatregelen afgekondigd betreffende de een suur op telegrammen en brieven de controle der politie op gebouwen, vloeistoffen en Ie- vensmiddelen. Rijst, koren, goud en zilver en banknoten mogen alleen na verkregen toe stemming uitgevoerd worden. Een interpellatie der communisten in den Poolschen landdag. Warschau, 22 Juni (V. D.) De com munistische fractie van de Sejm heeft een in terpellatie ingediend, vragende of Polen zal deelnemen aan de actie legen de revolutie i China on of de Poolsche regeering geen protest wil indienen tegen óe aanvallen der groote mo gendheden, tegcr. China gericht. Een run op dc banken, Volgens een telegram uit Macao heeft daar een run plaats op Chineesche bonken cn roken dc zilverreserves uitgeput. De stakingsactie. Er zijn verscheidene communisten in China aangekomen, waar de anti-Britsche demonstra ties voortduren. De toestond te Sjanghai is ernstig. De handel stoat geheel stil. Hedennacht ontvongen berich ten melden, dat de Chineesche arbeiders den autoriteiten hebben medegedeeld, dat zij niet willen staken, doch dat zij gedwongen worden om te gehoorzamen aan de orders uit Kanton, het bolsjewistisch bolwerk. Moorden op buitenlanders. Londen, 22 Juni. (H. N.) Bij de be toogingen te Kanton, die in de buurt von de Fransche nederzetting werd gehouden, zijn twee Japanners vermoord. De aanvoerder van het Engelsche vrijwillige machinegeweercorps te Sjanghai is aangeval len en ernstig gewond. VEREENIGDE STATEN. DE VAN EUROPA TE VORDEREN SCHULD. Londen, 2 2 Juni. (H. N.) Naar de Daily Telegraph uit New York verneemt, zal Frankrijk in Juli een delegatie naar de Ver. Staten zen den om over de consolidatie der Fransche oor handelingen over hetzelfde onderwerp begin nen, terwijl voorts nog deze maand ook een Belgische delegatie te Washington wordt ver wacht. Tsjecho-Slowckije treft voorbereidingen om zijn schuld aan de Ver. Staten ten bedrage logsschuld ten bedrag van 4 milliard te on derhandelen. Italië zal a.s. Donderdag onder van 125 millioen af te lossen, In het geheel beloopen óe schulden dezer staten aan de Ver. Staten 7 milliard. Men verwacht, dat de Amerikaanschc schuldencommissie een morato rium en een verdeeling der betalingen over een langen termijn zal toestaan, doch er niet voor te vinden zal zijn om het bedrag der schuld te verminderen, terwijl de rentevoet wel niet lager dai) die voor Engeland vastgesteld zal zijn. ZUIDAMERIKA. HEVIGE KOUDE IN ARGENTINIË. Drie personen doodgevroren. Londen, 22 Juni. (H. N.) Terwijl Noord- Amerika den laatsten tijd buitengewoon warm zomerweer heeft, is in Argentinië de winter vroeger dan gewoonlijk gekomen. Naar de Chi cego Tribune uit Buenos Ayrcs verneemt, is de thermometer aldaar Zaterdagnacht tot 5 graden onder nul gedaald en werden Zondagochtend do lijken van drie personen gevonden, die dood gevroren waren. Het spoorwegverkeer onder vindt veel nadeel van de koude, door in som mige gevallen de stoomketels van dc locomo tieven vost vroren. ZUID-AFRIKA. DE REIS VAN DEN PRINS VAN WALE6. De prins van Wales woonde te Pretoria een groot oontol plechtigheden bij. Dc stod wos Zaterdagavond schitterend geïllumineerd, ter wijl een optocht werd gehouden. Later woon de de prins een feestmaal bij, waarbij dc ad ministrateur Hofmcyr tegenwoordig was, die in een rede verklaarde de eigenschappen der voortrekkers, namelijk rijden, schieten en waarheid spreken, in den prins te hebben her kend. Dc prins sprak in zijn antwoord over de gelukkige ervaringen, in Transvaal opgedaan en zeidc dat het geen beleefde gemeenplaats wns, wonneer hij verklaarde zijn best te zullen doen later naar Zuid-Afrika terug te kieren De prins legde Zondagavond een krans op Krugcr's grof. AUSTRALIË. WATERVLOED IN N. Z. WALES. Groote overstroomingen in Nieuvv-Zuid-Wn- les hebben veel seinde aangericht verschil lende steden worden niet overstrooming be dreigd. Oost-Indië. BANDJIRS. In het Polopposchc 38 personen omgekomen. Door oen bandjir in het Polopposche zijn, naar Ancto seint, 38 personen omgekomen. Het militaire bivak te Enrekang stoot onder water. De bandjir^ duren voort. De Staatscourant van hedenavond 22 Juni bevat de volgende koninklijke beslui ten Op verzoek eervol ontslagen a!s odj. com mies aan het departement van Justitie mcj. W. ven Breda Beausar; - benoemd tot directeur van het Post- en Tc- egraafkantoor te Neuzen H. A. Pabbruwc, thans tc Druten; tot idem te Leerdam H. F. Beukering thans tc Amstelveen; tot directeur van het telegraafkantoor to Arnhem C. Evenblij, thans idem te Enkhuizen; tot directeur von het Post- en Telegraafkan toor te ZicFikzce A. C. Schrom de Jong, thans te Schagen; bevorderd tot commandant in de Oranje Nassau Orde P. J Roaymakers te Overvecn, voorzitter van den road van toezicht op dc Rijks Verzekeringsbank. zijn aangewezen in de enkelvoudige Kamer voor de behandeling vun burgerlijke kinderza ken, tevens belast met de behandeling van kin derstrafzaken. van de arrondissements-rechtbank te Roermond; tot lid: mr. J. C. H. Coengracht, vice-presi dent; tot plaatsvervangend lid: mr. J. H. Bijbop, rechter; mr. M. J. A. M. van der Grinten, rech ter; mr. C. E. A. boron von Hövell tot Wes terner, rechter; aangewezen tot plaatsvervangend lid van de enkelvoudige Kamer voor de behandeling van burgerlijke kinderzaken, tevens belast met de behandeling van kinderstrafzaken van de ar rondissements-rechtbank te Zutphen: mr. H. Sluijterman, rechter. Zonder verheven ideaal is geen verheven daad mogelijk. Naar het Engelsch van DAVID LYALL. „Ja, daaraan twijfel ik niet." „Maar u ziet er ook goed uit, alleen erg verbrand. Bent u blij, weer in Engeland terug te zijn „Natuurlijk, hoewel mijn toekomst wel wat onzeker is." „Dat begrijp ik maar komt u niet in do zaak van uw vader „Dc vrees, dat daarvan niet veel is terecht gekomen. De zaak van mijn vader behoorde ongelukkig tot die, welke door den oorlog heb ben geleden." „Och, hoe jammer I Maar ik hoop dat hij genoeg heeft kunnen ïedden om van te leven?" „Ja, dat geloof ik welik heb tenminste geen klachten gehoord." Weet u misschien, juffiouw Withers, of Winnie wel eens naar Putney gaat „Ik geloof niet zoo heel dikwijls. Zij schiet niet zoo erg op met uw moeder en uw zuster. Zij verbeeldt zich, dat zij haar niet goed ge noeg vinden. U begrijpt, Winnie is trotsch. Zij gaat niet graag naar rr.enschpn, die haar liever niet zien." Sherston keek teleurgesteld, maar Sally babbelde argeloos door. „Zij ging er zoo'n enkelen keer naar toe, om een beleefdheidsvisite te brengen, gewoon lijk Zondags nadat zij een brief van u had gekregen. Het was voor hen een verdriet, dot u hen niet zoo geregeld schreef." „Een soldaat heeft in oorlogstijd niet veel gelegenheid om te schrijven," zei Sherston tot zijn verdediging. „En ik heb haar op het hart gedrukt naar Vale House te gaan en hun eenige van mijn brieven voor te lezen, die ge deelten, waarin ik meende dat zij belang zou den stellen." „Nu, dat heeft Winnie gedaan, maar het scheen, dat zij het in het geheel niet prettig vonden, daarom is zij in do laatste zes maan den in het geheel niet meer gegaan. Dat was een psychologische vergissing van u, mijnheer Sherston; maar die maken we allen nu en dan, is het niet „Ja, dat geloof ik ook." „U weet dus niet, wat u zult gaan doen Gelooft u niet, dat het 't beste is, als Winnie nog inh aar betrekking blijft Gisteren heeft zij er nog over gesproken." „Volstrekt niet," zei Sherston stijfjes. „Zij moet thuis zijn, om toe te zien op dc woning, die wij samen zullen inrichten." „Nu, ik benijd u niet. Een gewone keuken stoel die vroeger een rijksdaalder kostte, kost nu vijftien gulden, en zoo is het ook met an dere dingen. Enkele voorwerpen zijn in het gheel niet meer te koop dan alleen voor millionnoirs. Het is een slechte tijd voor jong getrouwden. Ik ben maar blij, dat ik niet aan trouwen denk." Zij glimlachte op zulk een vriendelijke, on bevangen manier, dat er ook een glimlach op Shereton's ernstig gelaat. ,Als do rechte man komt, juffrouw Withers, dan zult u een kleinigheid als een keukenstoel, niet tusschen u laten komen." Hierover moest Sally lachen. „Misschien niet." Eensklaps leunde zij met haar ellebogen op dc kleine tafel cn keek wat peinzend naar hem. „Het is een verderfelijke oorlog gev.ccst, mijnheer Sherton." „Ja, dat is het," stemde hij, min of meer ontsteld toe. „Maar hij heeft zijn doel bereikt en wij kunnen hem boeken als een succes." „Maar hij heeft alles uit zijn verbond gerukt. Om maar één ding te noemen, hij heeft meis jes, als Winnie en mij, geheel uit haar stand gehaald. Het maakt Winnie woedend als ik dat zeg, maar juist, dat ze zich zoo boos maakt, is voor mij het bewijs dat mijn woor den waar zijn." „Allerhande menschen hebben van allerlei verboden vruchten geproefd, en nu v/enschen zij niet terug te keeren naar de plaatsen, woar in het geheel geen vruchten zijn, behalve die welke over den muur van den buurman han gen." Deze rake opmerking trof Sherston diep. „Ik geloof dat u volkomen gelijk hebt, juf frouw Withers, maar langzamerhand zal alles wel weer terecht komen." „Enkele dingen wel, andere nooit," zei zij rnet nadruk. „Ik zie het dagelijks." „U bent dus niet uit Londen „Neen. Ik kwam van een dorpje uit Sum merset, waar ik vóór den oorlog tamelijk tev reden was. Mijn vader is daar timmerman. Zal ik nu weer daarheen teruggaan, en mij daar weer aanpassen Nooit. Ik heb vun den boom gegeten. Daarom bid ik voor het blijven bestaan van het bureau van Landbouw, opdat ik mijn baantje zal kunnen houden." „Vindt uw familie het prettig, dat u hier in f on/lnn bliift Sally haalde haar schouders op. „Ik heb het hun eigenlijk niet gevraagd." „Maar u weet het toch wel. Gaat u nooit naar huis „Niet heel dikwijlsden laatsten keer was het met Kerstmis. Niets was meer hetzelfde. Om te beginnen, hadden vele van mijn ken russen het dorp verlaten, om er niet meer tc> rug te keeren. En dan schenen mij de manieren cn denkbeelden van vader en moeder, gewoon onmogelijk." Dczev erklaring gaf Sherston nog mer stof tot nadenken. „Daar is iets waars in wot u zegtmaar de menschen zullen wel weer tot bezinning ko men als deze onnatuurlijke opwinding voorbij is." „Dat hoop ik van harte," riep Sally, terwijl zij opsprong„maar zoo zou ik niet op tijd in Wood Green komen, voordat mijn goede tante in bed is. Ik zal u mijn huissleutel laten, Winnie heeft natuurlijk den haren. Het hoor I Morgenavond kom ik hier terug om te hoo- ren, waartoe u bent besloten." Op haar weg naar Wood Green dacht Sally natuurlijk vee! na over de Sherstons, en had geen hoog'a '.-erwachting van hun ontmoeting. Zij kende Winnie heel goed, en al had deze tot nu toe den rechten weg bewandeld, had zij toch veel dingen gedaan, von welke men ver wachten kon, dat geen enkele echtgenoot ze zou goedkeuren. Zij had er veel spijt van dat haar onbedachtzame uitloting, oorzaak was dat Sherston nu bekend was met het rendez-vous van zijn vrouw, dien avond. Zij was er zoo ze ker van, dat Winnie het haar kwalijk zou ne men, dot ze zich nu al voorbereidde op haar verdediging. Sherton bleef niet long op de kamer. Hij had niet het gevoel of hij het recht had zich hier wat op te frisschcn na de reis. Hij besloot er gens binnen te loopen om wat tc eten, cn zich presentabel tc maken. Hij had eenige moeite zich een maal te verschaffen op een uur, waar op geheel Londen buitenshuis scheen te eten. Ongeveer kwart voor acht stapte hij het Cri terion binnen, en hoorde dat er ollecn nog een plaats was op de achterste rij van de gaan derij. „Best," zei hij, gaf het geld cn beklom de trapj>en. De zool was reeds in duister, door het stuk was begonnen. Hij was genoodzaakt zijn aandacht te schenken aan het tooncel, om dat het 't eenige was wot hij kon zien; maar het boeide hem niet bizonder. Toen het scherm na het eerste bedrijf viel, stond hij op, en rekte zijn hals uit om in de stalles te kunnen zien, maar hij kon slechts de eerste vier rijen zien. Echtór maakte hij gebruik van deze kleine pauze, om naar voren te loopen cn nu was hij in stoat, de stalles geheel te overzien, behalve de twee achterste rijen. Het duurde niet lang, of zijn gretig zoekende blik had zijn vrouw ontdekt in het midden van dc stalles, noast een man van middelbaren leeftijd in khaki, met roode biezen op de schouders. Een onberede neerd gevoel van haat en woede tegen dien man, kwam plotseling bij hem op, waardoor de trots en de vreugde over de schoonheid van zijn vrouw op den achtergrond gedrongen werd. Nooit had ij er bekoorlijker uitgezien. Zij droeg c-en zwarte avondjapon, lnug uitgesne den met gitten garneering op de schouders, waardoor de verblindende blankheid van haar hujd nog meer uitkwam. Haar rossig blond haar glansde in het schitterend licht. Zij had een licht blosje op haar wangen en zog er zeer ge animeerd uit, terwijl zij met een eenigszins co- quettcn blik luisterde naar de klaarblijkelijk be donderende opmerkingen van haaV geleider. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1