ELVIRA 1B0NIEMEHTSPIUS r3 rrtr ,T T* DE EEMLANDER" PRIJS OER IDÏEBÏEITIÉI^USt:- BUITENLAND. Deli- Zandblad MAISON „L'HIRONDELLE" Stationsrestauratie. BINNENLAND. EERSTE BLAD. DE MOOR REGENKLEEDING? S VILT-HOEDEN S 23e iaargang No. 3(h loort 1 2.1Q, idem irznco per post f 1per week (mei gratis verzekering tegen ongclukkea) f 0.17* aixomderlijkc 1 0J05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITOEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERp00RTWAL 2A. POSTREKENING N*.47010* Tn.IMT.8IS. Donderdag 25 Juni 1925 bevrijsna.*nmer, «Üe 'Cf»l ^cer 0.25, d»ensUanb>e« dingen eo tentiZn voor dc keilt der pr^s. Voce 1 aod*l cn bedrijf bcttaan leer voordeclige bepalingen toot het adverteerea. tene circulaire, bevattende de vooiwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE DUITSCHE VEILIGHEDS- VOORSTELLEN. Chamberlain's rede in het Britschc lagerhuis. Londen, 24 Juni. (H. N.) Het lagerhuis was vandaag, reeds lang voor de zitting be gon, gevuld met parlementsleden en toeschou wers. Talrijke bekende personen uit 'het gezel- schups- en economische leven werden onder de toeschouwers opgemerkt, terwijl het diploma tieke corps bijna voltallig aanwezig was. Terstond na de opening nam Chamberlain, die zijn cilinderhoed met een energiek gebaar naast zich neerlegde en zijn monocle vast in zijn oog klemde, het woord om zijn met veel spanning verwachte rede uit te spreken. Hij begon met op te merken, dat men hem verweten 'heeft te Genève een persoonlijke po litiek te hebben gevoerd en dat hij bezweken is voor de verlokkingen van den Franschen minister van buitenlandsche zaken Briand. Chamberlain noemde dit onzinnig. De parti culiere besprekingen, die hij met Briand en andere toonaangevende staatslieden heeft ge voerd, behoeft hij niet te verbergen. Hij wees er op, dat in iedere fase der onder handelingen ook de beslissing van de minste bet eekenis slechts genomen is na grondige overweging en overleg met alle betrokkenen. Het doel van het veiligheidspact is den oor log onmogelijk te maken. Geen volk kan zich heden ten dage van een ander afzonderen. Het feit, dat Engeland het covenant van» den vol kenbond heeft onderteekend, is niet te vereeni gen met een isolatie van Engeland ten opzichte van de Europeesche politiek. Het is de taak van Engeland om door voorzichtig en wijs be leid van zijn invloed gebruik te maken, den vrede te verzekeren en nieuwe oorlogen te ver hinderen. Dit is de voortzetting der politiek der regeering van Lloyd George die naar het zelfde doel streefde. Chamberlain bracht hulde aan de pogingen, door Lloyd George in deze richting gedaan om een waarborgpact te verzekeren en eveneens bracht hij hulde aan Macdonald, die het vraag stuk der schadevergoeding ter hand heeft ge nomen cn dit tot een geslaagd einde heeft gebracht. Bij de onderhandelingen daarover heeft Mac donald Frankrijk verzekerd, dat de Engelsche regeering bereid was om ook het vraagstuk der veiligheid in behandeling te nemen. Hij vol deed hieraan door bemiddeling van het proto col, doch dit werd door Frankrijk niet aan vaard als een volledige inlossing van de belofte en voor de tegenwoordige Engelsche rcgcering was het protocol onaannemelijk. Bij de verwerping van het protocol bevond de regeering zich in overeenstemming met het geheel© Engelsche rijk. Het vraagstuk bleef daarom onopgelost en al zoekende naar een werkelijk nationale politiek werden bespre kingen begonnen met het in het witboek ge publiceerde resultaat Voortgaande veroordeelde Chamberlain de Ssolatiepolitiek als niet uitvoerbaar. Alles, aldus zeide hij, wat den vrede van Europa ernstig bedreigt, zal bij de. tegenwoordige gesteldheid ven de wereld iedere natie in haar hoogste belangen treffen, hetzij deze natie oorlogvoe rende is of niet. De onderteekening van het covenant van den volkenbond is niet vereenig- baar met isolatie of onverschilligheid tegenover alles, wat oorlog kan veroorzaken, of beroe ringen in eenig deel der wereld zal kunnen uit lokken. De vraag, die overwogen moet worden, isbinnen welke perken, op welke grondslagen en voor welke doeleinden eenige verplichting kan worden aangegaan. Het kwam de regeering voor, dat het on mogelijk was om eenige undverseele uitbreiding der verplichtingen, welke zij reeds heeft aan gegaan, als lid van den volkenbond en als on- derteekenaarster van het covenant, te aan vaarden. De regeering is van opvatting, dat in bizondere behoeften van het oogenblik voor zien moet worden door bijzondere regelingen, die van zuiver defensieven aard moeten zijn en opgesteld in den geest van het covenant in nauwe samenwerking met en onder leiding van den volkenbond De regeering is verder van opvatting, dat ieder nieuw aandeel van Engeland gespecifi ceerd moet zijn en beperkt moet blijven tot dat gebied en die grens, die zoo dikwijls aan leiding voor een Europeeschen oorlog zijn ge- wAost en bij welker veiligheid Engeland een direct nationaal belang heeft. Bij het zoeken naar middelen om deze grens te beveiligen en een oorlog te voorkomen, is men er niet het minste op bedacht geweest om allen twijfel te doen verdwijnen omtrent de stabiliteit van den toestand elders, of omtrent de heiligheid en de verplichtingen van alle be palingen van het vredesverdrag. Men kan er geen aanspraak op maken, dat verdragen gesloten worden om voor altijd te gelden, doch indien de territoriale regelingen voor Europa veranderd zouden moeten worden, staan er slechts twee wegen open, die in aan merking kunnen komen om dit te bereiken. De eene weg is te vinden in de bepalingen van art. 19 van het covenant, welke betrek king hebben op de grenzen, die in den loop der tijden niet te handhaven zouden blijken en de andere weg geldt alleen ten opzichte van een vraagstuk, dat, naar Chamberlain geloofde, op dit oogenblik de gedachten van de betrok ken regeeringen niet bezig houden, n.l. de vereeniging van Oostenrijk en Duitschland, welk vraagstuk slechts in studie zou kunnen worden genomen als gevolg van een actie overeenkomstig art 80 van het verdrag van Versailles. Zij, die op het oogenblik deze grens vraagstukken te berde brengen en de gemoe deren van de betrokken naties in het onzekere en in verwarring houden, dienen niet de be langen van den vrede, of het herstel van de welvaart in Europa. Na er op gewezen te hebben, dat er geen verdrag noch een ontwerp van een verdrag bestaat, doch slechts een voorloopige verkla ring omtrent de grondbeginselen, sprak Cham berlain zijn overtuiging van vertrouwen in de oprechtheid uit, waarmede de Duitsche regee ring de voorstellen heeft gedaan en waarmede zij van plan is de onderhandelingen voort te zetten. Hij bracht ook hulde aan den moed en het staatsmansschap van de mannen, die het stoute initiatief daartoe hebben genomen, waardoor het aanbod de Engelsche regeering hoopvoller verwachtingen bracht dan alles, wat sedert de onderteekening van het verdrag van Versailles heeft plaats gehad. In het vervolg van zijn rede zeide Chamber lain nog, dat Engelonds verplichtingen strikt beperkt moeten blijven tot de Westelijke grens, dat iedere verplichting ten opzichte van deze grens niet vervat moet zijn in den vorm vpn een eenzijdig verbond, doch wel in den vorm van een wederzijdsch pact om den vrede te hand haven en het toevlucht nemen tot een oorlog te vermijden. De rcgcering acht het noodzakelijk, dat ten minste gelijktijdig met het van kracht worden van eenige nieuwe wederzijdsche overeenkomst van dezen aard Duitschland tot den volken bond moet toetreden en op deze wijze zijn dit land toekomende plaats moet innemen en zijn eigen invloed in de gemeenschap der naties en in den raad van de wereld moet verkrijgen. De Engelsche regeering is van opvatting, dat niets afbreuk moet doen aan de rechten en ver plichtingen, verbonden aan *t lidmaatschap van den volkenbond, overeenkomstig het covenant, doch dat onder die noties, waar het gevaar het grootst is en waar het meest conflicten zijn ont staan, het covenant nieuwe kracht bijgezet moet worden en geschraagd moet worden door ■wederzijdsche waarborgen en arbitrage verdra gen. Voorgesteld is, dat Engeland's waarborg terstond van kracht zal worden, indien de boos doener, de arbitrageverdragen en de verplich tingen van het covenant tartende, zijn toevlucht tot geweld zou nemen. Verder behandelde Chamberlain de gevol gen, die een geschil aan de Oostgrens van Duitschland zou hebben, met betrekking tot de verplichtingen, die tusschen Frankrijk en Polen en Frankrijk en Tsjecho-Slowakijê be staan. Chamberlain merkte op, dat hij zich op een delicaat terrein bevond bij het bespreken van deze zaak, omdat, indien hij dit deed, hij moest aannemen, dat iemand'-jernstig in gebreke gebleven zou zijn ten opzichte van de vrijwillig aanvaarde verplichtingen en zonder daartoe uitgedaagd te zijn, een oorlog met zijn nabuur begonnen was. Indien b.v. Duitschland, zijn arbitrageverdrag schendende, Polén aangevallen zou hebben, zou art. 16 van het covenant terstond in werking treden. Frankrijk zou het recht hebben om, in dien Duitschland op deze wijze zijn toevlucht tot een oorlog tegen Polen nam, dit als een daad van oorlog tegen Frankrijk te beschou wen, doch in een dergelijk geval zou Engeland geen andere verplichtingen hebben dan die, welke reeds op het land rusten krachtens de onderteekening vanahet covenant. Indien van den anderen kant Polen met overtreding van !het arbitrageverdrag, waarin het toegestemd zou hebben, Duitschland zou aanvallen, zouden noch Frankrijk, noch Engeland eenige andere verplichtingen hebben dan die, voortvloeiende uit art. 16 en andere artikelen van het cove nant. Volgens de opvatting van de regeering be- teekent het aangeboden voorstel een practi- schen stap in de richting van de ontwapening, doordien de vrees voor een oorlog of een inval daardoor verwijderd wordt. Chamberlain merkte op, dat er geen twijfel kan bestaan, dat door deze gedachtewisseling reeds een aanmerkelijke verandering in den toestand is gekomen, dank zij den geest, waar in deze gedachtewisseling heeft plaats gehad en de Fransche regeering heeft vrijwillig haar voornemen bekend gemaakt om het Roerge bied te ontruimen voor den daarvoor vastge- stelden datum. Deze voorstellen bieden een grootsch on gelukkig vooruitzicht van een wereld, waarin meer vrede zal heerschen. Het debat werd daarop voortgezet door Ram say Macdonald en Lloyd George. EEN NEDERLAAG DER DUITSCHE REGEERING. De belastingcommissie van den rijksdag verwerpt dc bidr- cn tabaksbelasting. B e r 1 ij n, 24 Juni. (Hbl.) De belasting commissie heeft het wetsontwerp nopens de verhooging van de bier- cn tabaksbelasting met 15 tegen 13 stemmen verworpen. Tegen stemden de sociaal-democraten, de democra ten, de economische partij, de Völkischen en de communisten. Deze beslissing van de belastingcommissie, die een onverwachte nederlaag voor de regee ring is, kan eventueel nog ernstige gevolgen hebben. Voor de behandeling van het ont werp begon, had de minister van financiën, von Schlieben, in de commissie verklaard, dat de verhooging van de bier- en tabaksbelasting ab soluut noodzakelijk was en dat hij, indien het wesontwerp niet werd aangenomen, de finari- cieele begrooting voor 1925 niet zou kunnen indienen. HET COMMUNISTENPROCES TE ALTONA GEËINDIGD. Het Schiffebecker communis-ten-proceis dat op 26 Februari t© Altona begon en waarin reeds vonnis werd gewezen in 191 gevallen, is gisteren geëindigd met veroordeelingen van 13 beklaagden tot vestingstraffen van 3J4 jaar tot I jaar en 5 maanden cn tot boetes van 200 tot 10 mark. Fa. BRANOSEN Langeïtraat 8 Tel. 129 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 De grootste keuze en tevens de LAAGSTE PRIJZEN bij: 16-18 Langestraat - Amersfoort MENU f 1.75 Vrijdag 26 Juni VISCHSALADE. MAGERE SOEP. GEK. oi GEB. SCHOL m. EIERSAUS of BIEFSTUK m. SNIJBOONEN. PUDDING. FRUIT. ENGELAND. DE CRISIS IN DE MIJNINDUSTRIE. Het bestuur van de mijnwerkersfederatie heeft de actie der gedelegeerden tegen elke orbeids- verlenging cn loonsverlaging goedgekeurd. Het bestuur is voornemens den toestond der mijn werkers uiteen te zetten aan de politieke en in- dustrieelc leiders der arbeiderspartij. Cook, de secretaris van de Engelsche mijn werkersfederatie, alsmede Jones, de algemeene secretaris van de mijnwerkersvereeniging uit Yorkshire, zijn noor Frankrijk vertrokken om Engeland te vertegenwoordigen op een confe rentie over den internationalen toestand in de kolenindustrie. NOORWEGEN. DE EXPEDITIE-AMUNDSEN. De bericht-gever van hef Hbl. telefoneerde De kapitein van de Fram, die gisteren te Drontheim is aangekomen, deelde aan een correspondent van het Acht Uhr Abendblott mede, dat Amundsen van verdere pogingen, om de Noordpool per vliegmachine te berei ken, zal afzien. Amundsen is van meening, dat de pool alleen met een Zeppelin-luchtschip te bereiken is en zal zich binnenkort naur Duitschland of' naar Amerika begeven, ten einde daar te lande on dersteuning voor zijn plannen te zoeken. Naar wij vernemen, is dr. Eckcner, de com mandant van de Z. R. III op den overtocht naar Amerika, 'gisteren te Berlijn aangekomen, ten einde deel te nemen aan de besprekingen over de Duitsche arctische expeditie per lucht schip, die morgen in hef rijksverkeersministerie beginnen. EGYPTE. EEN NOODLOTTIGE BRAND. Achttien dooden. Er zijn door een brand in het dorp Aboehamr in Boven-Egypte 350 woningen van inboorlin gen vernield 18 personen kwamen in de vlam men om. Sedert het begin van dit jaar hebben er reeds verscheidene ernstige branden gewoed, die waarschijnlijk moeten worden toegeschreven aan het toenemend gebruik van benzine. CHINA. DE ONRUST IN CHINA. Dc inval in dc Cliinccschc legatie te Parijs. Yen Tsjoen Isen, de leider der Chineesche communistische partij te Parijs en dc hoofd dader van het afpersen van onderteekeningen aan den Chineeschen gezant te Parijs, Zondag J.I., is 'gisteren aangehouden. De Fransche xninistier van binnenlandsche zeken heeft besloten tot uitzetting van de Chi- neezen, die betrokken zijn bij het gebeurd© op het Chineesche gezantschap of bij de oproe rige beweging tegen de mogendheden te Sjanghai. Gisteravond zijn 77 Chineezen uit gezet. Het onderzoek in Chineesche kringen te Parijs wordt voortgezet. Verklaringen van Chamberlain in het Lagerhuis. Londen, 24 Juni. (H. N.) Hoewel de En gelsche regeering den toestand in China met toenemende bezorgdheid gadeslaat, is zij niet van plan af te wijken van het tot to© inge nomen standpunt, dat n.l. militaire maatregelen gemeeschappelijk door de belanghebbende mogendheden zullen worden genomen. Chamberlain verklaarde vandaag in het La gerhuis op een desbetreffende vraag, dat de regeering bewijzen had, dat de onlusten in China worden aangestookt door agenten van een andere regeering, waarmede natuurlijk Rusland is bedoeld. Op een andere vraag betreffen de bolsje wistische propagande gaf Chamberlain even eens nadere inlichtingen, waarbij het tot een incident kwam, daar een communistische afge- vaaidigde zich door een opmerking van Cham berlain beleedigd achtte. De speaker wist ech ter dit incident te succes. Zullen de Amerikanen Kanton verlaten B e r 1 ij n, 24 Juni. (V. D.) Naar uit New- York wordt gemeld, heeft de Amerikaansche consul alle te Kanton verblijf houdende Ame rikanen verzocht de stad t© verlaten. T De beweging tegen de vreem delingen. In een nota van den Britsclven consul-gene raal aan de regeering te Kanton heeft deze de autoriteiten aldaar gewaarschuwd, dot elke poging om de Britsche concessie Sjamien bin nen te dringen, met wapengeweld zal worden tegengegaan en de regeering voor de gevol gen verantwoordelijk zal gesteld worden. De nota voegt er nog oan toe, dot in geval van gewelddaden, de gevolgen van de actie van hen, die op de menigte invloed uitoefenen om doden van geweld te plegen, op hun eigen hoofd zou neerkomen. De schietpartij te Hongkong. Uit Hongkong wordt gemeld, dot het aantal Chineesche slachtoffers bij de schietpartij van Dinsdag niet meer don 30 dooóen en 70 ge wonden bedraagt. Een ernstige toestand. De toestand te Kanton wordt ernstig gc- nosmd. De Britsche marine treft alle voorbc- reidioTsnji'aatregelen. Men verwacht hulptroc- nen. Het Brotsche stoomschip Honon is uit Kanton met 600 Britsche. Amerikaansche, Por- lugeesche en Indische vluchtelingen aangeko men. Te Sjanghai verwacht men heden een groote demonstratie. Eerste Kamer. Het voorstel-S m e e n g e om het wetsont werp houdende maatregelen voor landsverde- diging in verband met dc drooglegging der Zuiderzee van de agenda af te voeren, doet in de zitting van Woensdog minister van D ij k verklaren, dat dc door den heer Smeonge ge wraakte stand van het IJselmccr een tijdelijke maatregel is. Het landsbelang gedoogt geen uitstel. Sommige der militaire maatregelen zijn direct noodig. Minister Van S w a a y betoogt, dat de af watering der betrokken streken niet in slech ter conditie komt. De heer Sm een ge repliceert cn trekt rijn voorstel, in. Aon de orde is de Curocoosche begrooting. De he:r Heerken s Thijssen waar schuwt tegen het gebruik van vreemde werk krachten in de Petroleumindustrie. Minister De Grooff zegt nauwkeurig toe zicht toe. De begrooting wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Aon de orde is het initiatief ontwerp von mej. Westerman inzake de wijziging von art. 3 der L. O. Wet. Dc heer De Vos van Stccnwijk oor deelt, dat hier verkeerd gebruik gemaakt is van het recht van initiatief van Tweede Kamer leden. De minister moest ook op adviezen wach ten alvorens zelf met een ontwerp te komen. Dit initiatief-ontwerp is ongepast, is een poli-, tieke gauwigheid. De heer De Jonge bepleit het nut van een moderne taal op de lagere school. Het ontwerp loopt echter vooruit op de bedoelingen van den minister. Spr. zal tegenstemmen. De heer Heerkens Thijssen steunt het wetsvoorstel. Waar we niet hebben een beter ontwerp van den minister moeten we genoegen nemen met wat hier geboden is. Er is hier periculum in mora. De heer De Z e e u w ziet in het ontwerp een reactie tegen het begrip eenheidsschool. Vele ouders zullen blij zijn, els het Fransch voorgoed van de Lagere School verdwenen is. aanneming van het ontwerp beteekent nieuwe desorganisatie der L.O.-wet Dc heer S m c e n g e ontkent, dat het indie nen van het ontwerp was een politieke manoeu vre. Het ontwerp maakt de ontwikkclingsvoor- waarden voor allo kinderen gelijk. Mej. Westerman verklaart, dat geen po litieke bijbedoeling aan het ontwerp ten grond slag ligt. Spr. treedt alleen op als onderwijs kundige. De ouders in Nederland zullen hun kinderen toch de opleiding geven dien zij noo dig oordeelen. Het ontwerp Wordt verworpen met 21 tegen 15 stemmen. Aon de orde zijn de militaire pensioenwetten. Mevr. Pothuis-Smit bestrijdt deze, om dat er in teruggekomen wordt op gedane be loften. Minister Van D ij k zegt, dat de pensionnee- ring van burgerlijke en militaire ambtenaren van één standpunt is bekeken. Spr. ontkent, dat onrecht is gepleegd. Gedacht moet ook worden aan belangen der Nederlondsche belastingbe talers. Het ontwerp wordt aangenomen met 23 te gen 13 stemmen. Tegen de soc. dem., de vrijz. dem. en de heer Smecnge (v.b.). Eenige kleinere wetsontwerpen worden z.h.st. aangenomen. Aan de orde is het wetsontwerp inzake maat regelen voor de landsverdediging in verband met drooglegging Zuiderzee. Mevr. Pothuis-Smit (s.d.) wil geen gel den meer geven voor de landsverdediging. De heer Sm een ge (v.b.) had liever uitstel van het ontwerp gezien. Minister Van D ij k ver dedigt het. Het ontwerp wordt aangenomen met 23 te gen 6 stemmen. De vergadering wordt verdaagd tot heden ochtend elf trur. i Berichten. NED. SPAARBANKBOND. Dc 20ste Spanrbonkdng. Te Leeuwarden is de 20ste Spaarbankdag van den Nedcrlondschcn Spoorbonkbond begon nen met een openingswoord van den voorzit ter, mr. J. H. Andries te 's-Gravcnhoge. Blijkens het jourverslog telt de Bond 89 le den. Het ingelegd kapitaal vertegenwoordigt een waarde van 185Ys milliocn. De ontvang sten cn uitgaven beliepen 15.561.08 met een batig saldo van 7644.46 De volgende jaarvergadering zo! te Delft, wor den gehouden. Bij acclamatie worden de aftredende be stuursleden, mr. H. J. Andries, mr. W. A. Mees en mr. H. de Visser herkozen. Blijkens het jaarverslag van het Nederland- sche Spoarbankbureau, dat op I Novembci 1924 in werking is getreden, hebben 91 bon ken zich aangesloten met een ingelegd kopi- taol van 160 milliocn. Als plouts van vestiging is Amersfoort oongewezen. Het bureau zal over 1925 vermoedelijk een tekort hebben van 5000, dat echter door voorschotten gedekt kan worden, waartoe be sloten wordt. De contributie over 1926 voor het lidmaotschop vun het bureau dient, zoo luidt 't voorstel, von 8 per ton op 12 p. ton gebracht te worden, onder dc bepaling, dot don het onderzoek grutis verricht wordt. Na eenige discussie aldus besloten. Nadat dc heer Bosch, directeur der Nuts- spaarbunk in Den Haag mededeeling met de monstraties had gedaan omtrent spaarbank- bockhoudmochines, werd de vergadering tot den volgenden ochtend verdaagd. bi de voortgezette vergadering herinnerde de voorzitter eraan, dat met ingang van 31 Juli de kantoren der rijksbetaalmeesters wor den opgeheven. Vpor de spaarbanken zou het van gTOOt be lang zijn, als deze dienst geheel of gedeeltelijk bij die instellingen kon worden overgebracht. Het bestuur va"n den Nedcrlondschcn Spoor bonkbond heeft zich tot het ministerie van fi nanciën gewend, met de bedoeling, het daar over eens te worden. Het bondsbestuur stelde voor, een regeling te. treffen aangaande uilbetaling door spaar banken op door zusterinstellingen uitgegeven boekjes. Dc voorzitter lichtte dit nader toe. Na eenige discussie werd besloten, dat het denkbeeld nader zol worden uitgewerkt, ten einde het tot verwezenlijking te brengen. Bij dc vragen cn mededeclingen werd nog to kennen gegeven, dat de spaarbanken vermoe delijk binnenkort zullen worden aangeschreven om zich te laten inschrijven in het handels register. De raad werd gegeven, op grond van een beslissing van den Hoogcn Raad. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TOONKUNST. Do 96e algcmecnc vergodering te Schevcningen. Gelijk wij vroeger reeds hebben gemeld goot bij 'gelegenheid von de 96e A'gemeene Verga dering von dc Maatschappij tot bevordering der loonkunst Vrijdagavond o.S. een uitvoering van Johan Wagcnanr's Jupiter Amons in het Kurhaus te Schevcningen. De vergadering is bepaald op Zaterdag ochtend 10 uur in den foyer von het Kurhaus. Don volgen een lunch, aangeboden door het Hoofdbestuur oan afgevaardigden en afdee- lingsbcstuur, een bezoek aon de Grotius-tcn- toonstelling en (oi) het Museum Mecimanno Westreenionum, cn ontvangst door den alge- meCnen voorzitter der Maatschappij cn me vrouw Van BeresteynFrowcin, diner in hot hotel Kurhaus. Voor Zondag slaan op het programma do autotocht naar Noordwijk, lunch in het Polace- hotel aldaar, ontvangst door oen voorzitter van het Residentie-Orkest jh'r. H. Loudon cn mevrouw LoudonVan Marken op het buiten „Vooriinden" t© Wossenaar. DE VALS.CHE FRANS HALS. Een adres oan den. Minister van O., K. cn W. De kunsischilder en schilderijenrcstauratcur Th. van Wijngaarden te den Haag heeft een adres aan den Minister van Onderwijs gezon den in verband met het rapport der deskun digen inzake de valsche Frans Hals, waaruit blijkt, dat een schilderij uit het Mauritshuis beschikbaar is gesteld voor het doen van ver gelijkende proeven in zake een civiel proces cn de deskundigen, met name de directeur van genoemde verzameling o.a., door het verschil der gedraging der verflaag van dit schilderij en het litigieuze de gevolgtrekking heeft ge maakt, dat dit laatstgenoemde volsch, d.w.z. een moderne nabootsing zou zijn. Hij merkt hiertegenover op, dat deze gedra ging uitsluitend en olleen het gevolg is van een door hem uitgevonden en op dit schilderij toegepast procédé en biedt ter staving von deze bewering aan, hetzelfde procédé toe te possen op den Frans Hals van het Maurits huis, waarbij zol blijken, dot alle verschijnse len, die de directeur bij het litigieuze schil derij opmerkelijk voorkwumen, zich ook bij den Frons Hals zullen voordoen, zonder dat evenwel een der door den directeur vermeen de kwade gevolgen is te vreezen. Hiertoe beroept hij zich op de getuigenis van dr. C. Hofstede de Groot, in wiens te genwoordigheid hij zijn procédé op meer dan één fragment van zeventiende ccuwsche Hol- londsche schilderijen heeft toegepast, fragmen ten waarvan hij bereid is,'stalen beschikbaar te stellen, en hij meent, dot de billijkheid gebiedt, hem dit verzoek toe te staan, aangezien hier

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1