AMERSFOORTSGH DAGBLAD Fa. R. VAN DEN DURO Adviezen voor Geldbeiegging Verhuring van IBONNEMENTSPRUS r,3 TZt .T T** DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTEHTlEH met inbegrip van eer. EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS CREDIETBANK Lips Safe-Loketten REGENKLEEDING? MAISON „L'HIRONDELLE" S VILT-HOEDEN 5 a B Inbouwpiano's 0 Stationsrestauratie. Arnh. straat 23e Jaargang No. 302 foort f 210, Idem lianco per post f 5.—, per week (met gratis rcrrckenng tegen ongelukken) f 0.17s, Afzonderlijke ntnnmcn f OjO 5. Vrijdag 26 Juni 1925 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^OORTWAL 2A. fOSTREKENINO M*. 47810. TIL. INT. SU. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanbic dingen en Liefdadigheidv.idveitcnticn voor de hdft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeeligc bepalingen voor het adveriecren- Lcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. 'I (V ervolg). DUITSCHLAND. DE DUITSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTELLEN. De indruk van Chamberlain's rede in Engeland. Londen, 25 Juni. (H. N.) Chamberlain's redevoering over het voorgestelde veiligheids pact is over het algemeen zoowel in het La gerhuis als in de bladen van vandaag sym pathiek ontvangen. Hoewel een gedeelte der openbare meening voor een isolatiepolitiek is en gaarne zou zien, dat het Engelsche rijk zich aan alle verplichtingen ten opzichte van het vasteland zou onttrekken, heeft Chamber lain, naar men meent, hun argument ontze- ftuwd door er op te wijzen, dat een dergelijke politiek onvereenigbaar is met het lidmaat schap van den volkenbond en dat de laatste oorlog bewezen heeft, dot het voor een neu trale natie onmogelijk is om bij het uitbre ken van den oorlog daarvan geen invloed tc ondergaan. Chamberlain heeft het volkomen duidelijk gemaakt, dat hij het van het hoogste belang achtte, om de openbare meening der geheele natie en niet van een partij alleen achter zich te hebben bij de onderhandelingen en beloofde, dot geen onherroepbare stappen zullen worden gedaan zonder voorkennis en goedkeuring van het parlement. De nadruk werd er op gelegd, dat de onderhandelingen nog moeten beginnen, dat cr nog niets be staat, dat op een ontwerp-verdrog of een pact lijkt en dat men zich heeft bepaald tot de algemeene beginselen, waar op volgens de opvatting der geallieerden deze onderhande lingen moeten worden gevoerd. Macdonald, de leider der arbeiders-opposi tie, stelde het denkbeeld van een regionale overeenkomst tegenover het protocol, dat het tegenwoordige bewind verworpen heeft en achtte het protocol nog steeds beter, doch Lloyd George, de leider der liberale oppositie, die na hem sprak, toonde geen neiging om het verdwijnen van het protocol te betreuren. De redevoeringen von Chamberlain en van de woordvoerders der oppositie stemden ech ter op dit punt overeen, dat het absoluut dui delijk is, dat de openbare meening in Enge land in geen enkel geval een overeenkomst zal dulden, die niet wederkecrig is, of waar door de natie betrokken zal worden bij een conflict ten gunste van de schuldige partij, of waarbij Engeland niet vrij blijft om zich een eigen oordeel te vormen over ieder geval, dat zich mag voordoen. De Fronsche pers ingenomen met de verklaringen van den Britschen minister. P a r ij s, 2 5 Juni. (H. N.) De avondbla den toonen zich over het algemeen ingenomen met de rede van Chamberlain, waardoor de politieke toestand volgens hen zoozeer is op gehelderd, dat Stresemann zijn antwoord bin nen zeer korten tijd naar Parijs kan zenden. De Temps en het Journal des Débats zijn van oordeel, dat men, na kennis te hebben geno men van Chamberlain's verklaring die Engel sche bladen, welke tegen Chamberlain polimi- seerden, niet meer ernstig behoeft te nemen. De Temps legt den nadruk op dat gedeelte van Chamberlain's verklaring, waarin hij zegt, dat niemand er zooveel jareen na den vrede aan denkt het vraagstuk eener grensrectifica- tie op te werpen. Wat Engeland betreft, is het pleit volgens dit blad gewonnen. DUITSCHLAND. HINDENBURG ONTVANGT. President Von Hindenburg heeft Dinsdag avond zijn eerste officieele receptie gehouden. Vele vertegenwoordigers van vrijwel alle poli tieke partijen, van industrie,' wetenschap en de pers waren aanwezig. DE TARIEFVOORSTELLEN. Discussies van den rijksdag. Bij de eerste lezing in den rijksdag van het tariefontwerp verklaarde gisteren de rijksmi nister van financiën, vonSchlieben, dat het thans van kracht zijnde douanetarief, waartoe meer dan 24 jaar geleden werd besloten, vol strekt verouderd is. De constructie en de ta rieven der tegenwoordige wet zijn onder de nieuwe economische omstandigheden niet meer te gebruiken en het is daarom een eisch dat de hooge tariefmuren wederzijds worden afge broken. Het is noodig tot duidelijk omschreven tariefbepalingen te komen, omdat anders de besprekingen over een handelsverdrag tot stil stand moeten komen. Bij de tarieven dient in groote mate met de verbruikers rekening te worden gehouden. De rijksregeering wijst de minimum-tarieven van de 'hand cn houdt zich principieel aan de eenheidstarieven. De reeds onderteekende handelsovereenkomst met de Belgisch-Luxemburgsche economische unie, die den rijksdag is voorgelegd, berust op de in het ontwerp voorziene tariefbepalingen, die ook aan de nog aan den gang zijnde onderhandelingen, over een handelsverdrag met Frankrijk en Ita lië ten grondslag liggen. Wissel (soc.-dem.) betoogde, dat dc geheele strekking van het tarief-ontwerp zoo protectio nistisch is, dat men de bewering van den mi nister, dat men ook met verbruikers reke ning moet houden, niet meer ernstig kan op vatten. Wij zullen alles onderschrijven, aldus spr., wat er op is gericht om de capaciteit der binnenlandsche markten te vergrooten; wij zul len echter nooit meehelpen om aan het groot grondbezit een verhooging der grondrente* op kosten dar arbeidersklasse tc verschaffen. De economische slagboomen moeten krachtens het derde punt van Wilson's program uit den weg worden geruim/^ Thomson (Duitsch-nationaal) zeidc: Wij be treuren het, dat het ontwerp het Huis zoo laat heeft bereikt; wij zijn echter van oordeel, dat het zoo spoedig mogelijk moet worden afge daan. Het dient slechts voorloopig te zijn, da levensvatbare productie in Duitschland te be schermen en onzen uitvoer de noodzakelijke bescherming te verleenen. Een handelsverdrag op langen termijn kunnon wij thans niet ge bruiken. Dr. Dessauer (Centrum) verklaarde, dat het tariefontwerp geen uitstel duldt. De landbouw heeft bescherming van noode daar het bestaan der Duitschc arbeiders van zijn bloei afhan kelijk is. DE VERHOOGING DER BIER TABAKSBELASTING. EN RECLAMES. Prijs 1—3 regels 3.05, elke regel meer 1.— De discussies cn dc belasting commissie van den rijksdag. De belasting-commissie uit den rijksdag heeft gisteren do algemeene beschouwingen over de belastingvoorstellen der végeering voortgezet. Dc afgevaardigde Hertz (sociaal democraat) verklaarde o.a. dat dc sociaal-de mocraten zich tegen de verhooging der bier en tabaksbelasting verzetten, niet omdat zij principieel tegen deze belastingen zijn, maar omdat het onderhavige wetsontwerp den ver- eischten tact mist Zelfs wonneer de rijksbe- grooting een deficit zou opleveren, zouden de sociaaldemocraten niet in een verhooging der bier- cn tabaksbelasting kunnen toestemmen, daar deze een ernstig nadeel zoowel voor de verbruikers als voor dc groote' bedrijven met zich zou brengen. Wanneer men meent niet van een verhooging der verbruiksbelasting tc kunnen afzien, dan moet men dit bij het bran dewijn-monopolie doen. Staatssecretaris Popitz uitte er zijn voldoe ning over, dot dc sociaal-democraten princi pieel niet tegen verbruiksbelasting zijn. Dat kon dan ook niet anders, omdat de belasting op het bezit thans reeds een hoogte heeft be reikt,* die nauwelijks is te dragen. Wanneer Duitschland schadevergoedingsbetalingen moet verrichten, heeft het ook verbruiksbelastingen noodig en deze kunnen niet eensklaps ten volle op de schouders van het volk worden gelegd. Hoellein (communist) verklaarde, dat de communisten, in tegenstelling met do socialis ten, tegen veibruiksbelastingen zijn, zooais thans ingediend. Dr. Fischer (Keulen, democraat) ^verzekerde, dat er op het oogenblik niet to1 ccn verhooging der bier- cn tobaksbelastingmag mag worden besloten. Een regeering, die zich bereid heeft verklaard de belasting op den omzet tc ver lagen, mag niet met een verhooging der ver bruiksbelasting aankomen, alvorens nog het besluit tot verlaging der belasting op den om zet is genomen. Minister von Schlieben zeide o.a, dat'de financieel© toestond van het rijk tegenwoor dig van dien aard is, dot ook van deze be- lastingverhooging principieel nietkan worden afgezien. Wij moeten, zoo verklaarde hij, deze belasting voor later hebben en hebben een be paalden tijd noodig om haar in te leiden. (In ons middagblad is reeds meegedeeld, dat de belastingcommissie het ontwerp der regcering heeft verworpen). Een compromisvoorstel der regeeringsfracties. Na de verwerping van het regeeringsontwerp, aldus meldt de Tel., had de minister van fi nanciën een bespreking met de vertegenwoor digers van de regeeringsfracties, waarbij hij er met allen nadruk nogmaals op wees, dot Wj de opbrengst der voorgestelde verhooging noo- dg heeft om de begrooting in evenwicL. tc brengen en dat de regeering principieel het ontwerp niet kon intrekken. Men constateerde, dat de aanvaarding van het ontwerp door het plenum van den rijks dag, gezien de houding van de economische partij, zeer twijfelachtig was. Ten slotte hadden de besprekingen, naar de Tag meldt, in zooverre resultaat, dat men in principe - overeenkwam, dat bij de tweede lezing der belastingwetten door de regeerings fracties met inbegrip van de economische partij een initiatiefvoorstel zal worden ingediend, dat in tcgenstellir' tot het regeeringsontwerp de veihcoging der bierbelasting tot 50 pet. van het door de regeering verlangde beperkt. Docr het initiatiefvoorstel zal de door de regeering verlangde verhooging der belasting op tabak en sigaren geschrapt worden, doch die voor cigaretten gehandhaafd blijven. Omtrent de hoogte van het invoerrecht wordt onderhan deld. Ook het compromis zelf zal overigens nog voor de regeeringsfracties het onderwerp van besprekingen uitmaken. DE DUITSCHE VEILIGHEIDSVOOR- STELLEN. Bezwaren van Berlijn tegen het Franschc antwoord. Londen, 25 Juni. (H. N.) Over d'e on derhandelingen, die over het Franschc ant woord op de Duitsche voorstellen voar een veiligheidspact op het oogenblik tusschen Londen, Parijs en Berlijn worden gevoerd, schrijft de diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph, dat de Duitschc regeering geen schriftelijke vragenlijst heeft voorgelegd, doch mondeling om nadere inlichtingen over een aantal punten heeft verzocht. Het belang rijkste punt in de onderhandelingen is op het oogenblik de door Duitschland gegeven wenk, dat Duitschland niet goed kan toegeven, dat Frankrijk als borg bij de voorgenomen arbitra- geverdrogen tusschen Duitschland en Polen en Duitschland en Tsjecho-Slowakije zal optre den. Volgens de Duitsche opvatting kan slechts de Volkenbond en geen afzondcrb'jk land als garant optreden, temeer daar het Duitsche rijk volgens het pact lid van den Volkenbond wil worden. Dit komt dus hierop ne*er, dat men te Berlijn met nadruk het denkbeeld van de hand wijst, dat Frankrijk in staat zou zijn Jdoor de gedemilitairiseerde zone te trekken op voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 De grootste keuze en tevens de LAAGSTE PRIJZEN bij: 16-18 Langestraat - Amersfoort SB H Pianohandel L. KLEIN Utrechtschestr. De beste merken B De laagste prijzen N B 0 BB HBS3fl MENU a f 1.75 Zaterdag 27 Juni KONINGINNESOEP. RAGOUT BROODJE. CONTREFILET m. SPERCIEBOONEN of GESTOOFDE VARKENSLAP m. DOPERWTEN. ENTREMETS. FRUIT. grond van zijn eigen interpretatie van het ar bitrageverdrag of, wat hetzelfde is, 'van het verdrag van Versailles. Berlijn heeft verder la ten weten, dat de beste kans om spoedig tot een vergelijk te geraken, in het spoedig bij eenkomen van een conferentie ligt cn dat een gedetailleerde behandeling door bemiddeling van diplomatieke nota's slechts tot vertraging cn andere gevaren aanleiding zal kunnen geven. VERBODEN DER BEZETTINGS- AUTORITEITEN. Dusseldorp, 24 Juni. (H. N.) De her haling von de feestopvocring ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van het Rijnland, welke vandaag te Dusseldorp zal plaats heb ben, is door dc bezettingsoverheid verboden, omdat daarbij dc vorige maal het lied „Deutschland, Deutschland, über allesgezon gen is. Ook te München-Gladbach heeft de Riinlondcommissic de fcestoptocht verboden. DE BUCKAU NAAR ZWEDEN. De scheepmakelaarsfirma Nordstrom en Thuling te Stockholm is met den Zweedschen vertegenwoordiger van den ingenieur Flettnei overeengekomen, dat het rotorschip Buckou een bezoek aan Stockholm zal brengen. De Buckau zou gisteren al in Stockholm aan- ^ome/ PROF. K. KLEIN, f In Göttingen is prof. Karl Klein, hooglceraor in de mathematica, 76 jaar oud, overleden. EEN BRAND. Hannover, 25 Juni. (H. N.) Vanmorgen is brand uitgebroken op de derde verdieping van het Wclfcnkastcel te Hannover-Mindcn, waar zich het chemische instituut van de volksuniversiteit bevindt. Dit instituut is ge deeltelijk uitgebrund. De verzameling van het geologische instituut, dot zich op de tweede verdieping bevindt, kon worden gered. BELGIE. DE REGEERING-POULLET. Dinsdag einde der Kamer discussies. Dc Kamer heeft gisteren twee voorloopigc twaalfden goedgekeurd alsmede het ontwerp, waarbij dc bevoegdheden van de leden der provincial© raden met een junr worden ver lengd. Met 145 tegen 5 stemmen besloot de Kamer tot hervatting der bespreking von dc regceringsvcrklnring, welke bespreking Dins dag zul worden beëindigd. BARON EVANCE COPPÉE. \- Gemeld wordt uit Brussel, dat baron Evanco Coppée gisteren op het kasteel de Roumont overleden is. Baron Coppce is 75 jaar oud geworden. An derhalve maand geleden had hij te Parijs een ernstige operatie ondergaan. Coppée is ge heel een selfmade man, die heel bescheiden met een werktuig-fabriekje begonnen is. Zijn groote fortuin doteert uit den tijd toen hij, met behulp van buitenlandsch kapitaal, kolen mijnen tc Rcssaix kocht. Leopold II heeft Cop pée den baronstitcl geschonken. Coppée was geldelijk betrokken bij de groote onderneming von den commercieel oangelegden koning. Het proces-Coppée ligt nog versch in het geheugenbeschuldigd van leveranties non den vijand tijdens de bezetting, werd Coppée van die beschuldiging docr de rechtbank vrijge sproken Het hof te Brussel veroordeelde hem echter tot 20 milliocn schadevergoeding aan den Belgischen staat. Het hol' van cassatie ver nietigde het vonnis en verwees de zuak naar het hof te Gent, waar zij binnenkort moest voorkomen. Het zeer omvangrijke dossier is juist enkele dagen geleden naar Gent verzon den. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE PLANNEN. Een bekende persoonlijkheid op financieel ge bied verklaarde aan een vertegenwoordiger van de Paris Midi, dat, ondanks de aanstaande vervaltijden van-verschillende financieele ver plichtingen, de toestand, niet verontrustend is. Dc regceringsvoorstcllen zullen noch inflatie, noch een moratorium inhouden. Painlevé cn Caillaux offerden den laatsten tijd geheele nachten op om een goede formule voor dc uit gifte tc vinden, die noch op inflatie, noch op een leening zal neerkomen. Het schijnt dot de conferentie, die Caillaux en Painlevé eergisteren met de bestuurders van de Banque de France hebben gehouden, be slissend is geweest De kabinetsraad heeft gisterochtend dc fi nancieele voorstellen van Caillaux in beginsel goedgekeurd. De tekst zal vandaag aan den ministerraad worden meegedeeld. Als de mi nisterraad de voorstellen goedkeurt, zullen zij waarschijnlijk vanmiddag bij de Kamer worden ingediend. DE REGEERING EN DE SOCIALISTEN. De kwestie der stcunpolitiek. Dc permanente bestuurscommissie van de Fransche socialistische partij heeft Woensdag avond besloten, dat de kwestie van de steun- politiek zal worden beslist door den Algemcc- nen Partijraad, welks bijeenkomst in beginsel mo<4 zijn vastgesteld op 12 Juli. DE SPLITSING IN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ. Een nieuwe linksche combinatie. Parijs, 24 Juni. (HblDe splitsing dei socialistische partij schijnt verscherpt te zijn sedert do stemming van den afgeloopen nacht In parlementaire kringen wordt deze splitsing gunstig geacht voor het bestaan van het mi- nisterie-Painlevémen voorziet de vorming von een nieuwe socialistische partij, die met de communisten meestemmen zal, terwijl de an dere socialisten de bondgenooten der radicalen zouden blijven. De splitsing zou lutcr worden aangekondigd, na <h bijeenkomst van den Nationalen Raad der partij, doch de nieuwe combinatie heeft haar leiders Compere Morel, Faure, Bouisson en 34 andere socialisten, die weigerden in de kwestie van Marokko hun vertrouwen aan Pain levé te schenken. Dc andere leiders, Ronoudcl en Blum, doen in de wandelgangen de Kamer pogingen om de splitsing te vermijden en b?- toogen, dat de nieuwe combinatie de commu nistische propaganda zou begunstigen! De gematigde Kamerleden dringen aan op een wijziging van het Kamer-reglement, ten einde de communisten te verhinderen de par lementaire tribune te gebruiken voor een pro paganda, welke in strijd is met de nationale belangen van Frankrijk en den vijan'd, die thans tegen de Fransche troepen strijdt, inlichtingen verschaft. INTERNATIONALE ACTIE TEGEN EEN DRANKVERBOD. Het zesde congres van den internationalen bond van tegenstanders van een drankverbod hield gisteren te Parijs zijn eerste zitting. DE PARIJSCHE POSTBEAMBTEN BETOOGEN. Dc stakers dringen het hoofd kantoor binnen en verdrijven cr het publick, In het hoofdpostkantoor te Parijs, in dc Ruo du Louvre, hebben gisteravond vrij heftige relletjes plaats gehn'd. Op een bijeenkomst der stokende postbeambten von den dienst der drukwerken werd besloten naar het centraal bureau in dc Rue du Louvre tc gaan. Door drongen de stokers het gebouw binnen, verdre ven met geweld de postbeambten aan de loket ten cn verdreven vervolgens ook vrij hordhun- dig het publick, dat protesteerde. D© stakers haalden hetzelfde uit in de telegranfufdeeling. Zij sloten daarop de deuren, lieten de ijzeren luiken neer en verschansten zich in het gebouw. Een delegatie der stakers werd naar het mi nisterie van financiën gezonden. De prefect van politie heeft zich daarop naar de Rue du Louvrc begeven teneinde de ver* drijving der stakers uit het gebouw 'te leiden. Deze uitzetting heeft geen moeilijkheid opge leverd, omdat de stakers na een eenvoudige be spreking het gebouw weer ontruimden. Vcrktaringcn in dc Kamer. Aan het slot van dc Kamerzitting zijn aan de regeering vragen gesteld over de poststa king. Caillaux verklaarde, dat wegens dc ver traging in dc aunncming von de bcgiooting van 1925 de betalingen niet pluuts hadden kunnen hebben. Hij zal vandaag een wetsont werp indienen voor voorloopigc twaalfden, waarin de sommen zullen worden opgenomen, die noodig zijn om non de nmbtenni'cn dadelijk op afbetaling de 125 frank uit te betalen, die zij eischen. De andere 125 frank zullen zij na het aannemen der begrooting ontvangen. Chaumct, dc minister van handel, verklaarde, dut hij gisterochtend de gedelegeerden der stokers ontvangen hud, wicn hij had medege deeld, dut zij op zijn laatst op 7 Juli een ter mijn op afbetaling zouden ontvangen. Toen een der gedelegeerden gezegd had, dnt alléén geweld de overwinning kon geven, had hij ge antwoord, dut noch regeering noch parlement voor bedreiging zouden wijken en dut de regce ring dc vrijheid, van arbeid zou eerbiedigen. Een communistisch Kamerlid wilde nog in- terpelleeren over de wijze, waarop de regce ring dc 250 frank aan dc ambtenaren zal be talen. .Caillaux antwoordde, dat de reeds door hem afgelegde verklaringen voldoende ant woord gaven en verzocht verduging van dö interpellatie. Met 428 tegen 33 stemmen be sloot dc Kamer tot die veil!aging". Dc socialis ten onthielden zich. v ZWITSERLAND. HET DERDE INTERNATIONALE ENTOMO LOGEN-CONGRES. Het 3e internationale entomologen-congres zal gehouden worden van 19 tot 25 Juli a_s. te Zurich onder presidium van dr. A, von Schul- thess. Het eerste werd in T9I2 te Brussel, het tweede, in 1912 te Oxford gehouden. Het oor spronkelijke plan, om de 3 jaren een congres te houden, werd verijdeld door den wereldoor log, doch men hoopt, het nu -weder tc kunnen hervatten. De aangekondigde voordrachten zijn zeer veelzijdig en betreffen vele tokken van syste matische en toegepaste entomologie, als ziek- tenoverbrenging door insekten, de Ghcrmes der Douglas-dennen, polymorphic bij vlinders, no menclatuur, morphologie, physiologie, enz. Het bezoek aan dit congres zal groot zijn: alleen uit Engeland en Schotland hebben zich ongeveer 50 gewone en buitengewone deel nemers aangemeld, waarbij talrijke geleerden, die afgevaardigd zijn door universiteiten cn wetenschappelijke vereenigingen en instituten. Ook uit Duitschland, waar deze wetenschap van oudsher vele beoefenaars en 'belangstellen den telt, wordt een groote opkomst verwacht. Uit ons land zullen Wuarschijnlijk zes entomot logen aan het congres deelnemen. ENGFLAND. ARBEID EN KAPITAAL. Dc premier over dc arbeidswetgeving. Baldwin verklaarde gisteren bij 't beantwoor den van een in het Lagerhuis gesteld© vraag,, of de eerste minister voornemens was wetten in te dienen nopens winst deel ing door arbei ders, mededeelgon,ootschap# roden van nijver heid en andere aangelegenheden tot het ver krijgen van vrede in de industrie, dat in alle takken van nijverheid het noodigc schijnt tc zijn vrijwillige, samenwerkende in spanning en 'initiatief, veel meer dan staats bemoeiing. EEN TUSSCIIENTIJDSCHE VERKIEZING IN OLDHAM. Dc liberaal wint met hulp der Tories. Londen, 25 Juni. (V. D De uitslag van de tusschentijdschc verkiezing in het district Oldham (dat twee afgevaardigden naar het Le erhuis stuurt) luidt als volgt: Mr. W. M. Wiggins (liberaal) 26.525 stemmen; W. J. Tout (Labour) 21.702 stemmen, De liberale meerderheid bij de algemeene verkiezingen be droeg 13.138 stemmen, thans 4623 stemmen. De conservatieven steunden den liberaal, wiens stcmmcncijfer met 10.000 terugliep. HET INT NATIONAAL SPOORWEG CONGRES. Tegen den achturcndog. Het internationaal spoorwegcongres heeft met 90 tegen 35 stemmen een motie aangeno men, waarin gezegd wordt, dat een streng door voeren van den acht-urigcn werkdag in de praktijk niet mogelijk is wegens de verschillen in de plaatselijke omstandigheden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1