PI r BERG-HOTEL willem miwm „OUD-BUSSEM" „DE EEMLANDER" Langestraat 43 - Telefoon 852 Soiree Dansant SPORTNIEUWS STADSNIEUWS. ËBOHKEMENTSPRÜSp"3 Tit? T T"* EERSTE BLAD. BUITENLAND. DE MOOR Deli- Zandblad Fransche Bijouterieën. Gitkettingen Heden (Zaterdag) Morgen (Zondag) Soiree Dansant MARKTPRIJS REGEMItLEEDIMG? UIT DEN OMTREK. BERICHT 23e Jaargang No. 303 ioort 2.10. idem Iranco per post f 3.per week (met gratis Terzekenng tegen ocgclukkca) f 0.17Ö. afzonderlijke no 1 CJ05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL2A. POSTBEXEMINP M°. *7810. TEL. INT. AIS. Zaterdag 27 Juni 1925 PRI1S DER ADVERTEHIIÊH met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbie* dingen en Ucldadigheidi-adve.tentiSn roor de helft der prijs. Voor bandcl cn bedrijf bestaan zeer voordeetige bepalingen voor bet advcrlecrcn. bene circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET SCHADEVERGOEDINGSVRAAGSTUK. Dc voorloopige resultaten van het plan-Dawcs. Een uit eenzetting van Parker Gil bert. Dc uitwerking op dc Duitsche saneering. Londen, 26 Juni. (V. D.) Gilbei t, agent-generaal voor de reparatie-betalingen, heeft voor dc Internationale Kamer van Koop handel, wellce thans te Brussel in congres bij een is, voorlezing gedaan von hét rapport be treffende de werking van het plan-Dawcs ge durende de acht maanden, dot het van kracht is. Na te hebben medegedeeld dat het wel wat ontijdig is om conclusies te trekken met be trekking tot de. definitieve resultaten van het plan, zeide hij „Het succes van het plan moet niet alleer^ worden afgemeten naar d'e verrichte betalin genook de mate waartoe het bijdraagt tot het in de plants stellen van vertrouwen en verzoeningsgezindheid voor wantrouwen cn twëespalt, dient onder oogen te worden ge zien. Wat dat betreft, heeft de tenuitvoerleg ging van het plan tot dusverre a8n de ver wachtingen beantwoord en het tegenwoordige rapport is opgesteld in de overtuiging, dat de mededelingen, welke daarin zijn neergelegd betreffende het werk, dat tot heden toe is vol bracht, het hunne er toe zullen bijdragen om zoowel in de crediteurstaten als in Duitsch- land de pogingen tot het herstel in kracht te doert toenemen". Met betrekking tot het werk van de over drachtscommissie zeide Gilbert, dat, gezien van het standpunt dezer commissie, de nieuwe methode van toepassing van de Britsche Re paration Recovery Act tot algehecle voldoe ning aanleiding geeft cn de commissie de ab solute controle, bedoeld door het plan-Dowes, verzekert. Bevredigende regelingen zijneven- eens getroffen met de Fransche regeering in zake het in overeenstemming brengen van dc Fransche Reparation Recovery Act met het plan-Dowes, met het resultaat dat de Fran sche regeering in d-e Banque de France een credret heeft geopend op de rekening van den ogent-generaal. In zijn conclusies zeide Gil bert, dat, ofschoon veel reeds is volbracht, er nog veel móet worden gedaan. Het plan-Dawes evenwel heeft zijn beicie vooropgezette en cssentieele doeleinden kunnen verwezenlijken In de eerste plaats: De Duitsche begrooting over het dienstjaar 1924—1925 is in evenwicht gebracht en geeft te zien, dat de ontvangsten de uitgaven zelfs nog overtreffen, hetgeen de Duitsche regeering in staat zal kunnen" stellen zekere verplichtingen te vervullen en tezelfder tijd een reservefonds te vormen. In de tweede plaats Duitschlanó bezit thans een stabiele valuta, want de rijksmork is op de buitenlandsche beurzen aan niet meer schom melingen onderhevig dan het goud. Gezien in het licht van het herstelvraagsluk, was deze evolutie van groot belang,, aangezien zonder deze Duitschland onmachtig geweest zou zijn om de verdragsbepalingen na te levert, van welker uitvoering het herstel van West Europa afhankelijk is. Het bereiken van voornoemde hoofddoelein den sohept een grondslag waarop een daad werkelijk begin kan worden gemaakt. DE AANSTAANDE ONTRUIMING VAN HET ROERGEBIED. Maarschalk Pclain te Dussel- dorp. Dc Kölnische Volkszeitung verneemt uit Dus- seldorp, dat de Fransche maarschalk Pétoin aldaar is aangekomen. Zijn aankomst houdt verbnd met de bespoediging van de ontruiming van het bezette gebied. Een deel der troepen uit het Roergebied zal volgens berichten uit goede bron binnenkort in de richting van den Rijn optrekken. HET HANDELSVERDRAG MET SPANJE. B e r Lij n, 26 Juni. (H.N.) De Duitsche re geering wi) het onlangs gesloten handelsver drag met Spanje op 30 Juni opzeggen. DE NOODVERORDENING INZAKE DE BELASTING. De rijksdag heeft gisteren in alle drie de lezingen, met de stemmen der soci aal-democraten en communisten tegen, het wetsontwerp der regeeringspartijen betref fende de verlenging van den geldigheidsduur der derde nood-verordening inzake de belasting aangenomen. De verorening zal tot 15 Juli van kracht blijven. DE MOORD OP RATHENAU. Brandt tot 4 jaar gevange nisstraf veroordeeld, Küchen- meister vrijgesproken. In het proces-Rathenau voor het stoatsge- rechtshof te Leipzig heeft de vertegenwoordiger van de Reichsanwaltschaft gisteren tegen Brandt wegens medeplichtigheid aan den moord door het nalaten van een mededeeling, 3'A jaar tuchthuisstraf en wegens het onbevoegd dragen van wapenen een boete van 500 mark geëischt. Ten opzichte van Küchenmeister kwam hij tot de conclusie, dat Küchenmeister geenszins wist waarvoor de auto, waarin de daders zich bevonden, moest dienen, zoodat hij vrijspraak verzocht. Het vonnis werd gisterenavond ge wezen. Küchenmeister werd vrijgesproken, Brandt daarentegen tot vier jaar gevangenis straf, met aftrek van één jaar voorloopige hech tenis, alsmede 500 mark boete veroordeeld» FRANKRIJK. CAILLAUX DIENT ZIJN FINANCIEELB VOORSTELLEN IN. Dc inhoud der voorstellen. De ministerraad heeft gisterochlend den tekst van de financieele plannen van Caillaux goed gekeurd. Het ontwerp van Caillaux, bestemd om tegemoet te komen aan de moeilijkheden der schatkist en de vlottende schuld te verlich ten, stelt een vermeerdering voor van de voor schotten der Fransche Bank aan den staat van zes milliard. Dientengevolge worct het maxi mumbedrag der uitgifte van bankbiljetten van 45 op 51 gebracht. De minister van financiën woidt gemachtigd een leening uit tc schrijven uitsluitend voor de houders van bons der na tionale défensie. Bij decreet worden de rente voet cn de verdere voorwaarden der leening vastgesteld, waarvan de verschenen rente tegen wijziging van den wisselkoers zal gegarandeerd zijn. Het maximum-bedrog der vlottende schuld van de schatkist zal worden vastgesteld op de som, welke zij bereikt op den dag der sluiting van de inschrijving op dc leening. De memorie van toelichting. In zijn memorie van toelichting herinnert Caillaux eraan, dot het voorschot van 4 mil- iard, dat aan de schatkist gedaan was, vóór dat hij aan het bewind kwam, bijna geheel werd opgebruikt door de behoefterf van de begroo ting en de schatkist en voor de liquidatie van het verleden, hoewel de belastingen aanzien lijk meer hadden opgebracht dan geschat was. Teneinde non de binnenkort te verrichten groote betalingen het hoofd te bieden cn de vlottende schuld vrij te maken, heeft de regee ring alleen normale middelen tc baat willen, nemen, daar zij vertrouwen heeft in het land, dot altijd veelvuldige bewijzen van levens kracht heeft gegeven. De regeering stelt allen dwang terzijde en richt een uitersten oproep tot dc natie om door daden ult^vrijc beweging de schatkist te bevrijden uit de tegenwoordige moeilijkheden en de ongerustheid voor de toe komst weg te vagen. Beschermd tegen de schommelingen van den wisselkoers, zullen de inschrijvers het land helpen en tevens hun eigen belangen dienen. De voorgestelde leening is alleen bestemd om de vlottende schuld te con- so'.ideeren en zal alleen open staan voor hou ders van bons der nationale verdediging. Ten einde voor de komende dagen het leven van den staat op ruime wijze te verzekeren, moet non de Bank van Frankrijk een nieuw voorschol van 6 milliard worden gevraagd, opdat de schatkist zijn aanstaande verplichtingen na zal kunnen komen. Wanneer eenmaal het grootste gedeelte van de bons geconsolideerd zal zijn door een nieuwe leening, hopen wij te kunnen voorzien in die uitgaven van de begrooting van 1925, welke niet gedekt zijn door ontvangsten cn tot het eind van het jaar in de behobften van de schatkist te kunnen voorzien. Wij zui len vervolgens aan de Kamers vrAgen 'het vol ledige evenwicht van de begrooting van 1926 te verzekeren, teneinde opnieuw misrekeningen te voorkomen. De periode der leeningen zal aldus afgesloten zijn en een artikel van het ontwerp zal dit voor de toekomstige regeerir- gen vastleggen. Het huidige ontwerp is slechts een eerste stap op den weg naar de consoli- datia onzer financiën. Wij zulicn onverwijld aan de Kamers vragen nog andere vorderin gen op dit gebied te maken, maar het kwam er op aan' zich het eerst te bepalen tot de meest dringende problemen. Dc financieele commissie tégen kopi'oalsheffing. De finoncieele commissie uit dc Kamer heeft, •na Caillaux gehoord te hebben, met 19 tegen 14 stemmen het voorstel der socialisten ver worpen, hetwelk strekte tot invoering van een kapitnolheffing. De commissie besloet met 20 tegen 10 stemmen het regceringsvoorstel in be handeling te nemen. De commissie nam daarop^ achtereenvolgens 4 artikels van het ontwerp der regeering aan, met enkele redactiewijzigir.gen en aanvaardde vervolgens een additioneel artikel, waarbij aan de regeering verzocht wordt vóór het eind van de parlementaire zittingsperiode een voorstel in te dienen tot financieele gezondmaking met amortisatie van de openbare schuld uit spe ciaal aan te wijzen middelen en een voorstel tot wijziging von d? successiebelasting. De Kamer keurt ze" goed. De Fransche Kamer heeft, blijkens een V.D.- telegram, met 350 tegen 34 stemmen de fi nancieele voorstellen van Caillaux aangenomen.. De sociaaal-democraten onthielden zich van stemming. RUSI.AND. DE POSITIE VAN TROTZKI. De Vossische Zeitung meldt uit Moskou, dat Trotzki weldra tot voorzitter van den economi- schen raad der sovjets en Dsjerzinski tot minis ter van oorlog za! worden benoemd. De tegen woordige volkscommissaris van oorlog Froenze zou een hooge post in het leger krijgen. Deze benoemingen zouden nog vóór den a.s. partij dag geschieden, zoodat de zaok-Trotzki niet meer voor het forum der pailij kan worden gebracht en als opgelost kan worden be schouwd. GRIEKENLAND. DE MILITAIRE STAATSGREEP. Blijkens een bericht uit Athene heeft de Grieksche revolutie toch slachtoffers geëischt. De verliezen zouden te Athene twee dooden en 20 gewonden bedragen. Het krachtig optreden van admiraal Hadjikiriakos, die het vuur open de op het presidentspaleis, wordt da voornaam ste oorzaak van den val der regcering ge noemd. In een proclamatie, die door de regee ring geteekend is, wordt verklaard, dat de con solidatie van het republikeinsche regiem be oogd wordt. Een onmiddellijke oplossing van ce agrarische kwestie wordt in uitzicht gesteld. Leger en vloot zullen gereorganiseerd' worden. Fa. BRPND3EK Lnn5c trn.lt t Tel. f2!' Petitos 6 cent Jö* Bouquet 8 Extra 10 Juwelier LEVERT BpTER MET MJKSMERK FILIAAL „HOFSTEDE OUD-BUSSEM" ZIE TELEFOONGIDS. a m 0 H B H B Pianohsndel L. KLEiFS Uti-echtschestr. wpia n. o's Snibou De beste merken □e laagste prijzen CBS m E Q s De grootste keuze en tevens (je LAAGSTE PRIJZEN bij: MAJSON „L'HiRGMDELLE" 16-18 Langestraat - Amersfoort E VSLT-HOEDEN H Stationsrestauratie. MENU a f 1.75 Zondag 27 Juni ZALMSALADE. ASPERGESOEP. KIP MET COMPOTE of WIENSRSCHNITZEL MET DOPERWTEN. VANILLE IJS. FRUIT. Generaal Pangalos heeft het premierschap aan vaard en vormt een kabinet, terwijl hij even eens de portefeuille van oorlog op zich zal nemen. NOORD-AFRIKA- DE STRIJD IN MAROKKO. Gevechlsactie. P a r ij s, 2 6 Juni. (H. N.) Het communiqué over den loc-stond in Marokko zegt, dat in het Oosten vijandelijke afdee'.ingen hevige aanval len op de Fransche posten deden, doch op krac'ntigen tegenstand zijn gestuit, terwijl later de Franschen tot een tegenaanval overgingen. De vijand werd twee K.M. ten Noorden van de posten bij Oued el Kebir teruggeworpen. Hij liet 30 dooden en 60 gewonden achter. CHINA. DE ONRUST IN CHINA. Relletjes te Sjanghai*. Gisterenmiddag viel te Sjanghai een kleine herleving van de relletjes vast te stellen. Er trokken namelijk troepen stakers en gespuis de internationale nederzettting van Sjapei bin nen, wierpen steenen naar de trams en brach ten die tot stilstond. Een trambestuurder heb ben zij kolk in de oogen gegooid. De politie snelde toe en joeg de stakers uiteen. Verder is het rustig in de stad. De schecpvoartstaking is niet veranderd. De Japansche torpedobootjagers van de Pes- cadores-eilonden, tusschen Formosa en het vasteland, zijn naar'Amoy en Kanton vertrok ken. De jongste schietpartij tc Kanton. De Amcrikoansche vice-president van het Christian College te Konton, heeft in tegen woordigheid van den secretaris cn den vice- kanselier van de universiteit te Hongkong een verklaring onderteekend, dat h»j, na een per soonlijk onderzoek van de gebeurtenissen tc Kanton, er volkomen van overtuigd is, dat dc jongste schietpor ij vnn Chineesche zijde be gonnen is. Wat betreft het tegenovergestelde getuigenis van Chineesche leeraren cn studen ten, zegt hij, dat hun plaats in den optocht het hun onmogelijk maakte vost te stellen, woor het schieten begon. Een conferentie met dc Chincczon. Uit Peking wordt gemeld, dot de Fransche .cn Italionnsche gezanten cn dc Amcrikoansche zaakgelastigde de buitenlandsche vertegen woordigers zullen zijn op de aanstaande con ferentie met dc Chineezen over de gebeurte nissen tc Sjanghai. Dc slaking tc Sjunghoi. Gemeld wordt uit Sjanghai/ dat ongeveer zeventig procent- der banken en winkels giste renochtend werden heropend, moor de staking in de nijverheid duurt voort. Een ultimatum. Londen, 26 Juni. (V. D.). Uit Kanton wordt gemeld, dot de regecring van de Koeo- mintang-partij een ultimatum heeft gesteld aan do buitenlanders, waarin de ontruiming van Sjornien geëischtwordt. De termijn van het ultimatum loopt heden af. Chineezen in Frankrijk over de grens gezel. Er zijn gisteren opnieuw 47 Chineezen over de grens gezet in verbond met het incident in dc Chineesche legatie, Zondag j.l. Het lot der zendelingen. Volgens een draadloos bericht uit Kanton is ciaar alles rustig. Eenigé van stoombooten ge- deserteerde schepelingen keerden terug. Twee Amcrikoansche geestelijken verklaarden, dat alle zendelingen Kanton ongedeerd konden ver laten, doch dat eenige zendelingen van het platteland nog niet te Hongkong zijn aangeko men en men voor hun eigendommen het erg ste vreest, als de agitatie voortduurt, VEREENIGDE STATEN. DE VAN ZUID-SLAVIE TE VORDEREN SCHULD. Kellogg, de secretaris von slant, heeft be sprekingen gevoerd .met den Zuid-Slavischen gezant, ols inlcicling der verwachte onderhan delingen ter Hundcering van de schuld, groot 65 millioen dollar. ERNSTIG ONGEVAL'. Gemeldt wordt uit Jersey City, det drie per sonen zijn gedood en 55 gewond bij een straat- ongeval in de Pavoniu Avenue. De aard van het ongeval wordt niej vermeld. BRANE) IN EEN BIOSCOOP. Talrijke slachtoffers. Tc Konsos City heeft een ontploffing, ge volgd door brand, eergisteravond ccn bioscoop theater verwoest. Er vallen vele menschenle- vens te betreuren de politie schot hun aantal voorloopig op dertig tot veertig. CANADA. NOODLOTTIGE BOTSING VAN TWEE VAARTUIGEN. Negen dooden. Uit Quebec wordt gemeld, dat negen perso nen verdronken zijn bij een' botsing tusschen een sleepboot en dc Ccnodion Pacific Railway stoomboot Marloch. De sleepboot vloog in de lucht en zonk met de geheele bemanning in de diepte. Ongeveer 260 jachthonden zijn ingeschreven^ waarvan plm. 60 setters, plm. 40 cocker-spa niels, verder Tickcls, Griffons, enz., terwijl do terriers de rij sluiten met plm. 50. Er zijn 20 eereprijzen cn niet minder dan 337 speciale prijzen uitgeloofd. Onder voorbehoud werd ons medegedeeld, dat tot sluiting van dc tentoonstelling windhón- denrennen zullen plaats hebben, terwijl ook nog een springconcours zal gehouden worden. Uitsluitend voor leden van de I. S. C. expo santen en genoodigden is er op 'Zaterdag, 4 Juli, 's avonds om 0 uur Cabaret de „Rag* Pickers" in de Feestzaal van „Boschlust'bc* nevens groot Bal Chnmpêtrc met tuinverlich- ting. OPENLUCHTSPEL TE SOESTERBERG. Zeist. In het bosch van de voormalige villa „Eikenhorst", welke sinds ecnigen tijd verdoopt is in „Missiehuis St. Jan", zal op 5, 12 en 19 Juli opgevoerd worden „De Rabbijn van Sel- cha", Evangelisch spel in 4 bedrijven, met reien, door Dr. Felix Rutten. De hoofdrollen zijn in honden van goede dilettanten, n.l. dc R. K. Burgerjongelings verceniging te Amers foort. Voor de koren kreeg men de toezegging tot medewerking van het Sint-Henricuskoor. De regisseur is de heer v. Buitenen, hoofd eener school te Amersfoort. Voor terrein koos men een aan olie zijden door bosch omgeven ruimte terwijl voor het tooneeldecoratief wordt ge zorgd door den Weleerwaarden heer Kapelaan Krone te Amersfoort. Ook aan de costumee- ring wordt de uiterste zorg besteed. TENTOONSTELLING VAN JACHTHONDEN EN TERRIERS OP 4 EN 5 JULI TE ZEIST. Zeist. Op 4 en 5 Juli zal de eerste groote Internationale Kampioenschaps-lentoonstelling voor rossen jaohthonden cn terriers gehouden worden in de zalen en tuinen van Hotel „Bosch- lust". De „Iersche Setjer Club" viert dan haar 10-jarig bestaan cn verkreeg voor deze ten toonstelling de medewerking van de Nederl. Airedale Terrier-Club ert de Ncderlandsche Fox Terrier-Club. Het eere-comité bestaat uit 15 leden onder voorzitterschap van Mr. C. J. Baron van Tuyll von Serooskerken, Burgemeester van Zeist. Onder de keurmeesters komen voor twee bui tenlanders, n.l. Mr. Sam Crabtree van Man chester (Engeland) en E. Löns, Förster Mettin- ger (Duitschland). TENNISBANEN OP BIRKHOVEN. De Exploitatie-commissie van het Sportpark Birkhovcn overweegt den aanleg van één of meer tennisbanen. Alvorens hiertoe over te gaan, zal zij gaarne aan het adres von den secretaris: Muurhuizen 117, opgave ontvan gen van vcreenigingen cn particulieren, die in den aanleg van dergelijke banen belang stel* Icn' - Ai VI xioSs. CONCOURS HIPPIQUE. Zaterdag 8 Augustus zal op het Sportterrein Birkhoven oen Concours-hippique worden ge houden. Het voorloopig programma belooft reeds veel, zoodot we ongetwijfeld een schit terend hippisch feest mogen verwachten. De Expl. Commissie ,,Birkhoven" heeft met opzet dit concours op Zoterdugmiddag gezet, om tegemoet te komen oen hen, die bezwaren hebben tegen hot organisccrcn op Zondag van dergelijke feesten, 't Is to hopen, dot nu ook de medewerking in geeherlei opzicht zol ont breken. In verband hiermee verwijzen wij naar het ingezonden stuk in dit blad von den heer P. W. Schorroo. Zij, die zich met ingang van 1 Juii a.s. op het Amers- foortsch Dagblad abonnee- ren, ontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis. KENNISGEVING. TJT" Keuringsdienst von waren. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort mnken bekend, döt bij vonnis van den Kanton* rechter te Amersfoort dd. 8 April 1925 is ver oordeeld Johannes Brakenhof, wonende Lónge- grndu No. 14 tc Amersfoort, van beroep broodbakker, tot f 10.boete of 3 dagen hechtenis, wegens het in de gemeente Amers foort ten verkoop in voorrond hebben van wa ren, die niet voldoen aan de eischen, gesteld krachtens de Warenwet 1919 S.581, (brood met een te laag gehalte aan droge stof). Amersfoort, 23 Juni 1925. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, De Secretaris, De Burgemeester, J. HAARS (l.s.) J. W. JORISSEN, Wethouder I. b.) EXAMENS. Onze slodgenoote, mej. T. Koayk, sloagde dezer dogen voor het condidaats-cxamen me dicijnen te Utrecht. Voor het prop. examen voor olectrotechnisch ingenieur slaagde aan de Technische Hoogc- school te Delft onze stadgenoot de heer J. M- Kerk mc ij er RIJKSKWEEKSCHOOL. Onderwijzers-examen. Deze week werd aan do Rijkskweekschool Hecrcnstiaat het onderwijzers-examen afgeno men in drie groepen. Geslaagd zijn de dames A. Donker, C. Lu- sink, L. v. d. Schrocff, J. Tctenburg, G. van Ouwerkerk, Tr. Go veel (Boorn), A. Koopmons (Soest), P. Poans (Harderwijk), E. Rekswinkel (Baarn) en de heeren C. Bührmonn, G. Cadee, J. Renes, J. Kamerbeek (Leusden) en H. Ren- gersen (Harderwijk). De overigen alhier Afgewezen twee condiaaten. VRIJZ.-DEM. LANDDAG. Morgenmiddag wordt in het Stationspork te Baarn een Vrijz.-Dem. Landdag gehouden. Als sprekers zullen optreden de heeren Th. M. Ke telaar en H. B. Berghuijs. Ook uit Amersfoort wordt de noodige belangstelling verwacht. Het is te hopen, dot het weer nu maar zal meewerken, don zal zeker menigeen een "'U- stapje naar Baarn ondernemen. LEZING PROF.L VAN EMBDEN. Maandagavond wordt in de Arend een hoogsttbelangrijke openbare vergadering ge« houden door de afd. Amersfoort von den Vrij», Dem. Bond. Dan toch zal prof. dr. D. van Embden «preken over „Ontwapening", een onderwerp, dat vooral door het optreden van prof. Van Embden een van de voornaamst© vragen voor deze verkiezing is geworden. Na dat prof. Von Embden in de Eerste Kamer zijn overbekende redevoering over den chemischen oorlog hod gehouden is hij van vrrsehillendc

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1