PHILIPS LAMPEN F. H. Lomaris „DE EElVtLANDER" BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS f"3 m;\a"CD :.°°c Ame~ PRUS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een, Snbouwpiano's GROOTE OPRUIMING L'HIRONDELLE Stationsrestauratie. FEUILLETON. De gouden band. 23e Jaargang No. 304 loort 210, idem lianco per post f 3.—, per week (met gratis verzekering tegen ongclukkes) 0.17* afzonderlijke omnmers 0j05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD OiBECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINO H'. 47BIO. T1L.IMT.Sia. Maandag 29 Juni 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Licldadigheids-adveitentiïn voor de bdft der prijs. Voor handel cn bedrijl bestaan zeer vooidecligc bepalingen voor het advertecren. bene circulaire, bevattende dc v ooi waarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND DE DUITSCHE VELIGHEIDSVOORSTELLEN. Besprekingen tusschen rijksautori teiten cn de leiders der afzonder lijke landen. Het rijkskabinet heeft Zaterdag besprekingen gehouden met de presidenten en minister-pre sidenten van de afzonderlijke landen over dc belangrijkste vraagstukken der buitenlandsche politiek, d.h op het oogenblik aan de orde zijn. Dc besprekingen in dc rijkskanselarij hebben geleid tot principieele overeenstemming in de beoordeeling van den toestand en dc te treffen maatregelen. 7 LEENING GEMEENTE KEULEN. Groot 15 milliocn. Naar de Köln. Volkszeitung verneemt, zal de lecning der stad Keulen, groot 15 millioen, waarover indertijd onder leiding van een Duitsch bank-consortium onderhandeld werd, aan het Amerikaansche publiek ter inschrijving aangeboden worden teeen een rentevoet van 7 een looptijd van 25 jaar en een uitgifte- koers, die 92 a 93 bedrogen zal. DE BEVOLKING VAN BERLIJN. Volgens den voorloopigen uitslag van de te Berlijn gehouden volkstelling telt deze stad 3,902,73ö inwoners cn wel T,796,532 van het mannelijke en 2,106,932 van het vrouwelijke geslacht, die samen 1,210,932 gezinnen vormen. De gegevens uit 16,362 gezinnen ontbreken nog. EEN OPLOSSING IN DE HOUTINDUSTRIE AANSTAANDE. De onderhandelingen in het loonconflict in de houtindustrie hebben, naar de Vorwarts meldt in het meerendeel der districten tot een gunstig resultaat geleid. De ove rige onderhandelingen zouden 's avonds wor den voltooid. Het blad gelooft dat, wanneer zich geen nieuwe moeilijkheden voordoen, do arbeid vahdaog al zal worden hervat. INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN OORLOGSVERMINKTEN. Te Keulen is een internationale conferentie van organisaties van oorlogsverminkten bijeen gekomen. De bijeenkomst, die verscheidene dagen zal duren, heeft ten doel een nauwe aan eensluiting van alle organisaties van oorlogs slachtoffers in Europa tot stand te brengen. HET ONGELUK OP DE WESER. De beklaagde in het proces vrij gesproken. In het proces inzake het ongeluk met de veerpont, die een afdeeling rijksweer over do Weser vervoerde, is Zaterdag vonnis gewezen. De eerste luitenant Jordan werd vrijgesproken; de staat werd in de kosten van het proces ver oordeeld. In de toelichting van het vonnis wordt onder meer verklaard dat uit de uiteen zettingen omtrent de gebeurtenissen van 31 Maart blijkt, dat de door den beklaagde bevo len maatregelen tot redding van de ir\ het wa ter gevallen manschappen inderdaad succes hebben gehad en dat daardoor meer mcnschen werden gered dan wanneer de militaire voor schriften zouden zijn opgevolgd. Wat de andere punten der aankocht betreft, kan in geen enkel geval den beklaagde wor den verweten, dat hij zijn plicht als officier op eenigcrlei wijze zou hebben verwaarloosd. Om deze redenen kon de rechtbank niet van de schuld van beklaagde overtuigd worden, zoodat hij moest worden vrijgesproken. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE VOORSTELLEN VAN CAILLAUX. De nachtzitting der Kamer. P a r ij s, 27 Juni. (H.N. Draadloos). Omtrent de nachtzitting van de Kamer, die gisteravond om half II begon, is nog het volgende te mel den Lamoureux, de rapporteur der financieele commissie, las de financieele voorstellen van Coillaux voor cn noodigde de Kamer uit ver trouwen in de regeering te stellen en alle ar tikelen van het regeeringsontwerp .zonder wij zigingen aan te nemen. Bcknnowsky, de vroe gere rapporteur der commissie, verweet don socialisten, dot zij onder de vorige regeerin gen niets hebben gedn'on om orde in de staats financiën te scheppen. Hij noemde het finan cieele vraagstuk een politiek vraagstuk van het allergrootste belang. Daarop nam Coillaux het woord, die uiteenzette, dot dit jaar 1 Yi mil liard aan schulden op korten termijn en een evengroot bedrag aan schulden op langen ter mijn komen te vervallen. Voorts is er een geconsolideerde schuld van 160 milliard. Na de verschillende mogelijkheden, om tot reorganisatie van de financiën te geraken, te hebben besproken, wees hij het denkbeeld van een moratorium van de hond. De voorgestelde goudleening is slechts een eerste stap voor den grootcn finnncieelen opbouw. Ook Caillaux drong er bij de Kamer op aan, het wetsont werp ongewijzigd aan te nemen. Bij het debat verdedigden de socialisten zich tegen de tot hem gerichte verwijten en verklaarden, ^ot zij steeds hereid waren geweest den financieelen toestond te consolideeren. Zij veroordeelden echter iedere nieuwe lecning en nieuwe maat regelen, die tot inflatie zouden kunnen leiden, en achtten een - f finer van het kapitaal het beste middel on aan de vervallende verplich tingen te voldoen. RECLAMES. Prijs 1—3 regels 1 3.05. elke regel meer 1.- Ook de Senaat hecht er goedkeuring aan. zijn De financieele commissie uit den Senaat heeft de financieele pionnen der regeering met 9 tegen 5 stemmen aangenomen. Er wéren II onthoudingen. In den Senaat heeft Bérenger uit naam van de financieele commissie aan den Senaat ver zocht de financieele voorstellen der regeering aan te nemen ter verlichting van de schatkist, die in moeilijkheden verkeert tengevolge van den oorlog en. van het in gebreke zijn van Duitschland. Hij wees met voldoening op de strenge zuinigheidsmaatregelen voor de alge- mecne gezondmaking en op het vaststellen van een definitief maximum voor de vlottende schuld. Hij eindigde met te verklaren, dat de Senaat de voorstellen moet aannemen en vast vertrouwen op dv levende krochten van het nijvere Frankrijk, welks ruilverkeer grooter is dan in ecnig tijdperk zijner geschiedenis, hoe wel het hoogere belastingen heeft don zijn schuldenaar Duitschland en even hoog\2 als de zwaarst belaste bondgenooten. De ver gadering werd na dc uiteenzetting van Béncn- ger geschorst tot drie uur 's middags. Bij de hervatting heeft de Senaat met 226 tegen 29 stemmen de artikelen van het ont werp aangenomen, waarbij ic geoorloofde bankbillcttenuitgifte met 6 milliard wordt ver hoogd. Caillaux heeft bij de hervatting der zitting uileengez-et, waarom hij zijn voorstellen heeft ingediend. Hij wilde geen inflatie en ook geen moratorium. Alvorens over te gaan tot een gedwongen consolidatie van dv? bons van na tionale verdediging, moest een uiterste beroep worden gedaan op het land om den staat te bevrijden van de bedreiging, die geschapen wordt door de vloltende schuld, waardoor de staat aan de banken overgeleverd wordt. De eenig mogelijke maatregel was een consolida tie van deze schuld, maar aan de houders van de schuldbewijzen moest een stuk worden verschaft, dat gewaarborgd is tegen de schom melingen van den wisselkoers. Verder zal de gezondmaking een werk van voortdurend nieu we stappen zijn, want voor het herstel der fi nanciën is een reeks van maatregelen noodig. De eerste is het evenwicht in de begrooting. DJarna begint t onderhavige ontwerp met de noodzakelijkheid van bezuiniging uit te spreken en besluit het met te verklaren, dat een eind zal v/orden gemaakt aan leeningen. Frankrijk verkeert in een periode van groo- te economische welvaart. Het zal voldoende zijn, dat het den wil heeft om de helling weer te bestijgen. En Frankrijk zal het willen. Painlevé noodigde den Senaat uit de voor stellen goed te keuren onder zulke omstandig heden, dat alle* Franschen, die houders zijn ven defensiebons, er toe gebracht worden in BBS BB BBB Pianohandsl L. KLEIN Utrechtschestr. De beste merken De laagste prijzan BBS HQ BBB JCunchroom „£Fr iricessë' Menu a f 1.50 Soep Vleesch naar keuze Aard'-groenten Entremets Utrechischestraat 15 Tel, 483 van alle zomerarfikeien tot spotprijzen. Zie de Étalages. 16-18 Langestra- - Amersfoort MENU f 1.75 Dinsdag 30 Juni HUZARENSALADE. TOMATENSOEP. HAM m. JONGE TUINBOONEN oi KALFSOESTER rc DOPERWTEN. PUDDING. FRUIT. te schrijven op de nieuwe leening en aldus de finitief het ?vaar der vlottende schuld uit den weg te ruimen. Met 226 tegen 29 .stemmen werd hel artikel aangenomen, waarbij de grens voor de uitgif te van bonbiljetten met zes milliard wordt verhoogd. Met 273 tegen II stemmen werden vervol gens de financieele voorstellen in hun geheel goedgekeurd. CONGRES VAN MIJNWERKERS. Te Carmaux hebben op het congres van den bond van arbeiders onder den grond buiten landsche afgevaardigden gesproken, o.o. een Engëlschman, dio verklaarde, dat do crisis, welke in Engeland hcerscht, oleen internatio naal kon worden opgelost. Hij voegde eraan toe, dot de patroons een langoren werkdog willen, moor dat de Engelsche mijnwerkersbond zich daartegen zal verzetten, zelfs door een staking. Dc Duitschc afgevaardigde gaf ccn uiteen zetting van den toestond der mijnwerkers in zijn land, waarbij hij verklaarde, dat de com munisten er in waren geslaagd ver deeldheid te brengen in dc vnkvcrccnigingen en deze te verzwakken. De patroons willen van dien toestand gebruik maken om de arbeiders van de reeds verkregen voordeelcn te bcroo- vcn .Verder zei hij het te betreuren, dat ei 75.000 mijnwerkers in het Soargebicd onder Fronsch toezicht en bewind werken. Hodges, de algemecne secretaris van den in ternationalen bond, drong aan op slichting van een internationaal kontoor voor dc winning en vcrdccling van steenkolen teneinde .pon dc cri sis het hoofd te bieden. EK\AND. BONTDERMATITISI Een proces. Met een zekero nieuwe onilinc-kleurstof, van Duitschc herkomst, waarmee bont geverfd wordt, is de ervaring opgedaan, dat zij ccn huidaandoening veroorzaken kan. Donderdag uc.J voor de Kings's Bench de cisch behandeld vv mevrouw Minnie Mackenzie tegen de firma Sidney Bennett, waarbij de cliënte schadevergoeding eischtc, omdat een mantel met bonten kraag, door die-firma ge leverd, de schuld zou geweest zijn van derma titis. Dr. Alex Gordon, secretaris van het genoot schap van huidartscn, zcide dat hij het bont onderzocht had. Van de stof, waarmee het ge kleurd was, is bekend dat zij een van de oor zaken van „bontdermolitis" is. Hij had een stukje van het bont op zijn eigen arm gelegd cn binnen het uur was er een hevige prikke ling en ontsteking ontstaan. Medegedeeld werd ,dat de firma Sidney Ben nett zelve een actie had ingesteld tegen den- geei die haar den mantel geleverd had. Dc rechter kende de cischercssc een schadevergoe ding van 138 toe cn veroordeelde gedaagde in de kosten van het geding. ITALIË. EEN MOOI BEGROOTINGSSURPLUS. Rome, 2 7 Juni. (H. N.). Naar de Popoio dTtolia meldt, sluit dc begrooting voor het loo- pende dienstjaar met een overschot van ruim 100 millioen lire. OOSTENRIJK. BUITENLANDERS IN OOSTENRIJK. W e c n e n, 27 Juni. (H.N. Draadloos). De regeering stelt op het oogenblik een onder zoek in naar de buitenlanders, die zich sedert 1919 in Oostenrijk hebben gevestigd. Noor schatting zijn 50.000 tot 60.000 buitenland sche arbeiders en bedienden in Oostenrijk werkzaam. In 192 zijn 10.000 buitenlanders naar Oostenrijk gekomen en in de eerste maan den van 1925 5Ó00 arbeiders, waaronder 2000 uit Tsjecho-Slownkije. Dc werkgevers zullen thans worden verplicht in de eerste plaats bin- ncnlondsche arbeiders aan te neme. Het asyl- recht blijft echetr gehandhaafd. TURKIJE. NA EEN KOERDISCHEN OPSTAND. 54 doodvonnissen «e»Mscht. Constantinopel, 28 Juni. De procu reur-generaal bij het onafhankelijk tribunaal te Diarbckir heeft gisteren de doodstraf geëischt tegen sjeik Said en 53 van zijn metgezellen, die ervan worden beschuldigd de voornaamste aanstichters te zijn geweest van den Kcerdi- schcn opstand. Eveneens is dc veroordeeling geëischt van den Woli van Glinj en andere ambtenaren, die b huldigd worden hun plir' te hebben verzaakt. De procureur-.ncraal verklaarde, dat de opsi '1 von volkc. n denzelfdcn aard was als dc achtereenvolgende bewegingen, die Turkije geleidelijk in stukken hebben doen vallen en die begonnen zijn in Bosnië cn Albanië en ein digden in Syrië en Palestina. Deze bewegingen zcide hij, zijn een gevolg zoowel van binncn- londschc als van buitenlandsche ophitsing cn steunen op buitenlandsche bescherming. Dc beklaagden zouden heden hun verdedi ging voeren, (Cout.). GRIEKENLAND. DE MILITAIRE STAATSGREEP. Beroering in Zuid-Slovië. De berichten over den militairen staatsgreep te Athene hebben, naar uit BelgTado wordt gemeld, aldaar groote opwinding veroorzaakt. De bloden protestecrcn krachtig tegen dc be woordingen van de proclamatie van generaal Ccrurio tot de bevolking van Soloniki, waarin gezegd wordt, dat do afgezette regecring de vernedering van Griekenland toeliet in den loop der onderhandelingen met Zuid-Slovië. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Gcvcchtsoctie. Gemeld wordt uit Fez d.d. 28 Juni dot Abd- el-Krim, de aanvoerder der Riff-bewoners, een hevig offensief bij Taza opende en een Fransch kustvaartuig aanviel. De strijtï duurt voort cn de verliezen der Riff-kobylen worden zeer ern stig genoemd. CHINA. DE ONRUST IN CHINA. Botsing tusschen Cliincczen cn Engelschcn. De Chineesche bemanning van de Hongkong- Kov/loen v^erbootcn heeft de Britschc be manning lastig gevallen, die haar verving en aldus den dienst gedeeltelijk gaande hield. De scheepvaart volkomen in de wor. Dc toestand te Hongkong, Zaterdag, wordt kalm genoemd. Alle noodzakelijke diensten zijn verzekerd met hulp van mannen en vrou wen der buitenlandsche gemeenten. De des organisatie der scheepvaart is zeer ernstig. Te Sjanghai was de toestand eveneens Zaterdag kalm, moor dc toestand bij de scheepvaart is niet verbeterd. Een notn van den Franschen consul te Kanton. De Franschc consul te Kanton heeft een nota gezonden naar den burgerlijken gouver neur in verband met de schietpartij te Sjamien, waarin hij verklaart, dat hij schadevergoeding zal hebben te vragen wegens moord cn scha* de, aan eigendommen toegebracht. Een Amerikaonsch protest tegen uitlatingen von senator Borah. Londen, 27 Juni. (H. N.). Volgens een telegram uit Sjanghai heeft de Amerikaansche Kamer van Koophandel te Hankou' een motie aangenomen om te protesteeren tegen dc jong ste uitlatingen van senator Borah. De Kamer zegt in deze motie, dat de onlusten in China het gevolg zijn van het drijven der derde Interna tionale, die in China een chdos wil scheppen om daar de roodc vlag te planten en anarchie en wanorde te scheppen onder de bevolking. De roerige elementen onder de studenten staan geheel onder den invloed der communis ten, radicale politici cn militaristen, dio een gevaar zijn voor het leven der Amerikanen en andere buitenlanders in geheel China. Dc motie besluit met de verklaring, dat de slechtst ingelichte senator der Vereenigde Sta len de elementen van wanorde en anarchie heeft aangemoedigd. Ontspanning in de situatie merkbaar Londen, 28 Juni. (V. D.) Gedurende de beide laatste dagen zijn geen berichten meer binnengekomen betreffende nieuwe troebelen in China. De gouverneur van Hongkong heeft do Naar het Engelsch van DAVID LYALL. „Hoe maakt Grace het, moeder „Grace maakt het best, waarschijnlijk blijft zij in Londen, omdat zij veel van haar oor- logswerk houdt. Zij werkt toevallig in hetzelf de gebouw als je vrouw, op het bureau van oorlog; soms zien zij elkaar." „Maar zij staan niet op zeer vricndschappe- lijken voet," zei Sherston op den man af. Mevrouw Sherston haalde haar schouders op, terwijl zij haar diamanten brocho vast maakte op den fijnen konten kraag van haar japon. „Hoe zou dat kunnen, John? Grace-is op en top een lady en het is haar niet gelukt, punten van aanraking met Winnie te vinden. Zij maakt zich inderdaad bezorgd over je toe komst met die aantrekkelijke, maar onafhan kelijke vrouw." „Laat Grace zich met haar eigen zaken be moeien, ik weet hoe ik met mijn vrouw moet omgaan, en als ik tevreden ben, gaat het ver der niemand aan." „Maar ben je tevreden, Johnnie vroeg zijn moeder, zich eensklaps omwendend en hem aanziend met haar koelen, helderen blik. „Je ziet er niet buitengewoon gelukkig uit." „Hoe zou ik dat kunnen Ik heb twee zware oorlogsjaren achter den rug, in een land waar' alleen insecten kunnen gedijen. Ik heb een af-. schuwelijke reis gehad, voor het meerendeel doorgebracht in dc ziekenafdecling, en nu vind> ik hier eigenlijk niets om me aan vast te hou den. Dat is werkelijk niet, om er iemand buiten gewoon gelukkig" te doen uitzien, vindt u wel?" Zijn moeder, wier hart pijn deed ondanks dc moeite die zij zich gaf, het te verbergen, scheen slechts met oppervlakkige belangstel ling te luisteren, maar in werkelijkheid, ging geen woord voor haar verloren cn al de scherp te van elk woord voelde zij. „Het Ministerie van Oorlog moet iets voor je doen, mijn jongen, cn dat zal het waarschijn lijk ook wel. Maar je zult over alles met je vader moeien praten ik weet niets omtrent zaken. Ik hoor de bel, ik denk dat de eerste gasten komen. Ik moet gauw gaan. Je weet ze ker, dat je toch liever niet binnenkomt? Wij zouden later onze vergadering kunnen houdop." „Neen, neen moeder, heb geen zorg voor mij. Ik vind mijn weg wel." „Ik zal Harrington orders geven voor je lunch cn waarschijnlijk zullen allen wel tegen drie uur vertrekken dan kunnen wij nog rustig praten." Zij ging naast hem staan, bukte zich' over hem heen, gaf hem een vluchtigen kus, een likje op zijn hoofd, bijna alsof hij een vreem de vondeling was, die aanspraak maakto op haar moederlijke gevoelens. „Arm cjongen, het ziet er niet rooskleurig voor je uit, maar kom, er zal zich wel iets voordoen. Als je maar met getrouwd was, dan zouden wij allen zoo gelukkig naar Digswell hebben kunnen goah, en waarschijnlijk zou oom Loftus wel wat voor je hebben gevonden. Ik hoor dat hij groote verbeteringen aanbrengt. Je moet zien, dat jc hem ontmoet." Na deze woorden verliet zij het vertrek, en hij bleef op de punt van zijn stoel zitten, met dat vreemde gevoel, van nergens thuis te hoo- ren. Zelfs zijn moeder, wier oogappel hij was geweest, zooals hij eens dacht, had tot hem gesproken, alsof hij iemand was, die haar barmhartigheid behoefde. -Misschien was dit ook zoo zij had den toestand zeer juist aan gegeven cn met zorg haar gedragslijn geko zen. Sherston voelde plotseling, dat hij, L;oor- deeld naar den standaard van zijn familie, ccn onuitsprekelijke mislukking was. Hij slond wat loom' op, en na op het portaal te hebben ge luisterd, om zeker te zijn dat er op het oogenblik geen gasten kwamen, slcop hij zacht de trap af. Zij ware v nu allen gekomen, en Harrington die juist met do zilveren soepterrine uit de dessertkamer kwam vond hem bezig, zijn over jas aan te trekken. „O, mijnheer John, ik zal u dadelijk uw lunch geven. Het duurt geen minuut; dadelijk, als ik de soep heb opgediend, kan ik uw blad naar do huiskamer brengen. Wilt u niet even wachten „Neen, dank jc Harrington; ik zal ergens an ders lunchen," antwoordde hij, zijn best doen de, zoo natuurlijk mogelijk te spreken. Maar de sombere trek op zijn gelaat, de bitterheid in zijn oogen, ontgingen niet aan den schran- deren blik van Harrington, die een oogenblik later aan haar kameraden in de keuken, als haar mcening te kennen gaf, dat mevrouw hem zeker flink de waarheid-had gezegd. Toen hij weer buiten was en dc sneeuw hem in het ge zicht woei, koud en werkelijk behoefte gevoe lend aan een goed maal, na zijn zeer schamel ontbijt, stelde Sherston vast, dot de humorist, die gezegd had, dat Engeland een land was, waarin slechts helden konden leven dichter bij de waarheid was geweest dan de meeste andere, meer diepzinnige verklaarders van zijn tijd, HOOFDSTUK IV. Hij nam de ondergrondsche weer terug naar de City waar hij een stevige lunch bestelde in een oud, hem welbekend eethuis; dat was ook veranderd, men zag er geen bekend ge zicht, de hoedanigheid van dé vleeschsooiten sche i achteruitgegaan te zijn, ofschoon de prijzv... bijna verdriedubbeld waren, maar hij slaagde er in, een zeer bevredigend maal te krijgen, waarbij hij een kop koffie zonder sui ker dronk. Daarna stopte hij zijn pijp en be gaf zich op weg, versterkt voor hetgeen hem wachtte, en stellig minder moedeloos. Van het eethuis begaf hij zich te voet naar het kantoor van zijn vader in Austin Friars. Zich diers gewoonte van vroegere dagen her innerende, was hij er zeker van, hem om drie uur in zijn privé-kantoor te zullen vinden, klaar met zijn lunch, cn, tenzij het ceil maildag was, niets bijzonders meer om honden hebbend, tot dat hij zijn kantoor voor dien dog verliet. Al deze vermoedens bleken juist, hij liep regel recht naar het kantoor van zijn vader, tot groote verbazing van een nuffig bakvischje, die den ouderwetschen procuratiehouder had vervangen, en door wien altijd en zekere waar digheid aan het kontoor werd gegeven. „Hallo vaderzei hij teVwijl hij de deur opende, cn zelfs in dat korte oogenblik van ontroering merkte hij op hoe wit ht haar van zijn vader was geworden, vooral bij de slapen, en hoe mager zijn gelaat was. Christopher Sherston sprong op en een ze nuwachtige trek kwam op zijn gezicht; dc beide mannen gaven elkaar de hand in een oogenblik van oprechte ontroering, iets dat de Engëlschman zoo vreeselijk vindt en waar over hij zich in stilte schaamt „Wel, ben jé daar John, ik ben blij je te zien mijn jongen. .Wanneer ben je gekomen? Wij hebben al ccnigcn tijd in de hoop geleefd, je te zien; ja, eigenlijk sedert de wapenstilstand gesloten werd, 'maar er kwamen niet heel dik wijls brieven van je." Voor het eerst schaamde John zich over zijn traagheid in het schrijven aan zijn eigen familie cn hij zei het „De postregeling liet in het Oosten veel te wenschen over, vader. Ik heb jongens gekend, dio in negen maanden niets hoorden cn zelf kreeg ik ook weinig brieven." r* „Wij kunnen niet verwachten, dat alles overal even goed loopt. Maar ga zitten en" ver tel van jezelf, alles van jezelf. Heb je moe der gezien „Ju, ik ben er vanmorgen geweest, maar zij had bczoe kvoor de lunch, daarom ben ik niet gebleven. Ik zal later teruggaan." „Natuurlijk heb je je vrouw gezien De toon van den heer Sherston was heel vriendelijk, al was hij misschien een beetje af getrokken. Het waren de Sherslons, die zich konden be roemen op een lang voorgeslacht, de moeder van Jack was de dochter van het hoofd eener voorbroidende jongensschool aan de Zuidkust Maar vreemd genoeg, had zij de meeste drukte gemaakt over ht huwelijk van haar zoon,) ter wijl de heer Sherston wien het toch het meest wof, zijn best hod gedaan een goede vrstand- houding te doen ontslaan met de jonge vrouw, gedurende de afwezigheid van haar man. Het is niet te veel gezegd, dat indien er alleen de vader van Jack was geweest om mee om te gaan. Winnie zich anders zou hebben gedra gen. Van het begin of hielden zij van elkaof cn zouden het goed met elkaar hebben kun nen vinden. (Wordt vervolgd.} 1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1