RA 23e Jaargang No. '305 Dinsdag 30 Juni 1925 PRIJS DER ADVERTENTlEX met Inbegrip van ecu. 'BUITENLAND. FEUILLETON. De gouden band. IDE wroösi Deli- Zaridblad GLOüTE OPRUIMING STERIUS EERKETEL «ji i i i_ i «oraiM r3:^vocrAm^ toort f 2.10t idem tixnco per post f 1—, per treek (met g';atis verzekering ongelukkca) fjO. 47* yaixor Aicrlijke nummers /ft 0j05. „DE EEJVJLANDER" DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNMEMSC^e P00RTWAL 2A. POSTREKENINQ N°. 47910. TEL. INT. SIS. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licfdadigheids-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het adverlccicn. Iicne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. M DUITSC HL AND. hindenburg ontvan.gt den ameri ka anschfin gezant. jistercnochtcnd hcuft. president Hindenburg den nieuwen Amerikaans chen gezant in audiën tie ontvangen. Dé ri'president sprak o.a. de erk entclijkheid van je rijksregeering ui' voor do talrijke bewijz >n van vriendschap, die Di itschland in oc joagste moeilijke jaren van Ai lerika heeft ont .vangen. Na gewezen te heb- bc "i op dc belan /rijke economische en geestc- lijl :c ^kstrekkinge nr die beide landen verbinden, zei de president Hrndenbiag, dat de woorden van dei i gezant be rrr.ifende het vrcdelooze Europa en zijn sympo.th icke uitlatingen over den nieu wen stap van de rijksregeering bewijzen, dat hi/ een harte*''jk begrip heeft von de politieke ni iaden cn eerlijke, op een werk el ij kén vrede gr.ichte, bedr dinger» van het Duitsche volk. de josterijksche gezant. I 5e rijk&p resident ontving gisteren den nieuw- bei ice/nder buitengewonen gezant en gevol- ma chtigd'j n minister van Oostenrijk, dr. Frank, die zijn s eloofsbrieven aanbood. Bij de ont- var igst wj js dr. Stresemann tegenwoordig. ■fra: msch-duitsche industrieele 'i samenwerking. D1'© 1 "Daily Tel. publiceert een bericht uit Ber lijn o\ er een overeenkomst, die tusschen de Fra rise he en de Duitsche industrieelen zou gc- trof fei» zijn omtrent de levering van Fransch ijzf :rer ïs en Duitsche kolen en deelt mede, dat de te overeenkomst de eigenlijke oorzaak is wc on am Frankrijk het Roergebied ontruimt. De Be riij T»sche correspondent zegt er bij, dat er we/. en tegenspraak van zijn bericht zal ko- mea, maar dot hij niettemin zeker is, dat het juirrt. is. De gesloten overeenkomst bevat zuiver prin ciple* le bepalingen I. Frankrijk krijgt het recht jaarlijks I.7C0.0C0 ton ijzererts uit El- zas-L otharingen, het Saargebied en Luxemburg naar 1 Duitschland uit te voeren. 2. De Dui:sche en F ansche groote industrie vormen een ge- mee a schappelijk syndicaat. Dc opdrachten, welly dit syndicaat krijgt, worden volgens een bep h: ïlde verhouding tusschen de Franschc en Dui.'« che deelnemers verdeeld. 5. Er wordt een afzc r .derlijk syndicaat gevormd ter controlec- ring van de productie en er worden contrac ten op longen termijn gesloten voor de levc- rin- r van Fransche ertsen aan Duitsche hoog- ovi ris en Roerkolen aan de Fransche ijzer- ind u strie Ier aanvulling van deze overeenkomst zul len Duitsche en Fransche industrieelen ge." me ischappelijk in Franschc cnDuitsche o n dernemingen deelnemen.cn aldus het uitzicht op c< >n duurzame Frünsch-Duitsche industrh rele samenwerking openen, welker politieke ge vol- gePi, aldus zegt het blad, moeilijk aangi ^slagen kunnen worden. '.toog De* correspondent te Parijs van de N. R. Ct. seint, in verbond met bovenbedoeld! bericht van de Daily Tel., dat hij uit br tro'jwbare brort heeft vernomen, $at het bericht Jn dien von a niet juist is. De overeenkomst, die ge slote j:i is, betreft de levering van eon .zekere hoe reelheid ijzererts uit het Saarr/ebied cn uit Lotl lotingen aan Duitschland, maar zij be- hoe ft nog de definitieve goedkeuring van Pa rijs -en Beilijn. DE VERJAARDAG DER ONDER7. EEKENïNG VAN HET VREDESVERDRAG. Di? Duitsche pel's herinnert er in hoofdar tikelen aan, daf 28 Juni de zesde verjaardag wés van de onderteekening ven hef vredes verdrag. Zij wijzen op de vreselijke gevc'gm van het verdrag voor Duitscnland cn dc ge- hccle wereld en bctcog en de noodzaak van een revisieervan. DE DUITSCHE LUCHTVAART. Nieuwe eischea. der geallieerden. Dj rota van den gezantensead, cis nieuwe beperkingen van de Duitsche luchtvaart cischt, zal* denkelijk vandaag openbaar worden ge- maeht. Als zeer ernstige uitbreiding van de bc- .V Noor het Engelsch van tof david lyall. f Mijnhiïer Sheiston, die een ecnigszins verle gen, tei uggetrokken man was, hield van haar omdat zij zoo oprecht voor haar meaning uit kwam -cn natuurlijk ging van haar tintelende jeugd en levendigheid, groote bekoring voor hem uit. Maar tegenover de vrouwen, die aan «11c kleinigheden aanstoot namen, had hij zich machteloos gevoeld. Het had hem echter wel ge speten, en hij voelde nu, terwijl hij naar het gelaat van zijn zoon keek, dat ze meer. had den kunnen en moeten doen. Christopher Shciston vertegenwooidigde door zijn persoonlijkheid en zijn blik op het loven, het beste» van het oude ïegime, dat op het punt staat, om te verdwijnen. Hij was vriende lijk, welwillend cn hoffelijk tegen iedereen cn nooit of bijna nooit, liet hij zijn niet te over winnen trots in zekere dingen, merken, die hem toch altijd 'tot in het diepst van zijn ziel ver dulden. Hij was niet zeer gelukkig geweest in zaken on deze waren achteruit gegaan sinds den dag dat zijn compagnon, een echt zaken man, en meer ondernemend dan hij, was ge storven. „Hoe maakt Winnie het Het spijt oa-., dat wij haar niet meer hebben kunnen zien. Ik ge loof dat wij oprecht ons best hebben gedaan, maar dc omstandigheden waren niet gunsti/j. Ik hoop, dat zij het goed maakt." staande ejSchtn valt dc eisen tc vermelden, dat cok het uantal vliegers cn zelfs leerling-vlie gers doo; de waarborgcommissie r.iej alleen gecontroleerd, maar zeLfs vastgesteld kan worden. WELDADIGHEIDSPOSTZÊGELS. Berlijn, 29 Juni (H.N. Draadloos). Dc uit- gilte der weldadigheidspostzcgels, welke met 30 Juni wordt gestaakt, heeft tot resultaat l - had, dat een bedrag van 1.725.000 mark net to voor verschillende weldadige doeleirden kon worden besteed. Het bedrag is vooral len goe de gekomen aan gaarkeukens cn andere lief dadige doeleinden, zoowel in het bezette als in het onbezette gebied. HET «GESCHIL IN DE HOUTINDUSTRIE. Overeen* temr aing. Bericht wordt uit Berlijn, dat er "bc-'i effendc de loonen in d? houtindustrie overef 'ns.cemr.i i a is bereikt op de basis van een loons.verhcóging was 9—25 procent: EMIL GUGGENHEIMFiR. f Te Berlijn is in den ederdern ven 05 jsar overleden Emil Guggenheime^ directe v.- van dc Augsbuvger-Nürnbcrgcr j\7achpenfabrik. ERNSTIG ONGELUK NiET EEN AUTO. Bij ccn proeftocht met een postauto te Kas sei, waarin 50 kinceiCM zaten, is de auto in volle vaart tegen o<te huis gereden, waarvan de muur van de ber.ec?cnverdieping werd inge drukt. De chauffeur sn verscheidene kindcicn. zijn zwaar gcwond„ "BJELGIR, EEN KR ACM 7.N DEN ANTWERPSCHEN DL? KANTHANDEL. Dc ccvrespor d?ni der N. R. Ct. te Antwer pen! seint Gisteren heeft de firma Hofmcister er, Hivschberg mot ccn passief van f 100.000 j 150.COJ haar betalingen gestaakt. Tot de crediteur»-.t hoofdzakelijk plaatselijke hen :1e- ladern 'a geslepen diamant, zouden cok een aantal kkeirie mentschen behocien. Deze 'j ach bracht conige beroering teweeg, vooral daar beide, firmanten steeds een goede «putei iG en vee', verflouwen in den hardel genoten. Fa. LangeHr s T0t. 12U Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 '/en a!i!e zomerartiketen tot snotprijzen. Zie de éialages. L'^^ONDELLE 16-18 Langesfraat - Amersfoort m:D FWÏE5KÏ ZWKTSERL. AND. CONGRES VOOR KINDERZOT IC-. Van 24 tot 28 Aug. zal le Ger.èvc het eer ste algemeenc congres voor kinderzrug phots hebben. Dc te behandelen materia is ver deeld in drie groepen: hygiene en medische verpleging; sociale verzorgingop coeding en propaganda. Reeds zijn 325 deeVie.rn'ers uit 29 landen ingeschreven, o.w. ver'.egonwoordi- gers van 22 verschillende legceririg'.-n. ENCJELAIND. DE BRITSCI-IE BDGROOTiNG. Het Hoogerhuis bieeit dg begroeiing in dcid; lezing goedgekeurd. LOOPEN OF. BRITSCH-RUSSISCHE BETREKKINGEN GEVAAR B c i i ij n, ,29 Juni (V.D.) Dc Chicago Tribu ne houdt rekening met ccn spoedige breuk der diplomatieke br«trekkingen tursschen Engeland en sovjet-Ruslr nd, aangezien dé Engelsche in lichtingendienst in Indië een sterke toeneming der anti-En gr! sche prc-pa: '.da aldaar heeft geconstateerd, w oer voor sovjet» Rusland ver- antwccrdeliik 'wondt gesteld. Een mclie ven wantrouwen verworpen. Een metie von wantrouwen is in het Lager huis verwerpen met 573 tegen 745 Stemmen. EEN „CANADATiOUSE" T.E LONDEN. Londen, 29 Juni (V.D.) De koning, verge zeld van de koningin, heeft heden in tegen woordigheid van Amery, den minister van ko- lonieën, het nieuwe Canada House geopend, een schitterend ingericht gebouw, jat bedoeld is als tehuis ?oor Canadezzcn te Londen. „Zij is heel wel." ,.En zij komt zeker goed vooruit? Zij leek mij ccn heel bekwaam mgisjr, dat fijn!; weet dooi te zetten." ,.Ju, dat is zij zij is bek-yaam voor haar werk. Zij staal goed aangeschreven op het Ministerie van Oorlog, maar zij moet nu na tuurlijk hu? r baantje opgeven en dan gaan wij ons inricht en." Mijnheel Sherstcn schoof op zijn stoel heen en weer en keek evenjls zijn moeder dat hod gedaan, met even opvechtc, zoo ol met minder heftige al keuring, naar de uniform, die zijn zcon droeg. Het was niet de uniform op zich zelf, die h ij afkeurde, geen Shcrston miste na tuurlijk vad'eilundslre'dc, daar zij sinds on heugelijke tijden in ulle oorlogen voor hun land hadden ges-treden. Maai de rang stelde hem teleur. Jack had niet uitgemunt. Hij vroeg zich af hoe dot kwam, want de jongen was begaafd en lichamelijk gor d gevormd. „Je hebt daarginds geen kans gehad Jack" zei hij vriendelijk „Ju zch'cr dezelfde kans als anderen. Ik b?n niet van de stof, waar men officieren van maakt, ik kan niet vleien, cn me opdringen cn intrgc'ne'a. Ik gedroeg mc bchoo;üjk, zcor.h duizer d andere soldaten cn als ik noodig was, was ik op mijn post. Muar ik heb meer dan gen ae'j von den oprlcg,' 4ntcn we er niet over spreken. Ik meet nu zorgen dat ik iets vind om v jn te leven, voor Wir.r.io en mij. Moeder zei 'jets, maar er was geen gelegenheid, hoe: wa lgen te deer. Wat is er hier gebeurd?" Mijnheer Shcrston hield zijn honden met de vingertoppen tegen elkaar cn keek ever zijn lcrpnct naar het wat verontruste cn sombere gelaat *vbn zijn zoon. ,De zaak is haar natuurlijke docd ge torven, door redenen die geen verklaring behoeven. met 6 glazen ft. 5.55 ir'*o - Langesiraai 90 Vraagt gratis complete prijslijst SS at bis r es &au rs4 ie. RHENfJ a f 1.75 Woensdag 1 J«S5 G30EH73WSGEP. PASTEITJE. ENTHECOTE G/.RNÏ. r f K ALrf OESTE?» BOMP6TB. VA NÏLLE-ÏJ8 FF'JIT. DE INTERNATIONALE SPOORWEG CONFERENTIE. Londen, 29 juni. (IT. N.RDe vertegen woordigers der spoorwegen uit 52 landen, d:c op het oogenblik in verband met de interna tionale spoorwegconferentie tc Londen vertoe ven, zullen deze weck een bezoek aan Dar lington Brengen; waar het 100-jarig bestaan van de spoorwagen ral worden gevierd. TOO jaar geleden bestuurde George Stephenson hier zijn eerste machine met 34 wagons over een alciand van 20 mijl tusschen Darlington cn Stockton, waartoe hij dc maatschappij, die concessie over deze lijn had, ertoe bracht de trekkracht door paarden tc vervangen door stoom. Bij de viering van het honderdjarig bestaan zal locomotief No. 1 van Stephenson opnieuw de gerestaureerde wagons op dezelf de lijn trekken. Daarna zol een overzicht wor den gegeven van den vooruitgang, die sedert is bereikt. BESTORMING VAM DE ENGELSCHE VENS. HA- Londen, 29 Juni. (V.D.) De Engtlsche ha vens liggen val met schepen, die trachten hun lading aan r/nl te brengen vcoc 1 Juli, den dag waarop dc Mac^Kenna-rechtcn in cerc her steld -uilan werden. DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJN INDUSTRIE. Dc Times zegt, dat dc verantwoordelijke li den in dc mijnindustrie niet geloovcn, dat het eindigen vim dc bestaunde overeenkomst, waar toe dc mijneigenaren hebben besloten, tot het stopzetten van het werk in de mijnen kan lei den. fn den loop der onderhandelingen komen cr wellicht dagen, dat zij oogcnschijnlijk dood- geloopcn zijn, maar het vertrouwen bestoet, dat zij ten slotte een wijziging zullen biengen in de arbeidstoestanden der mijnarbeiders, die een redelijk vooruitzicht biedt op herstel van het geleden verlies. Dc werkgevers in het mijnbedrijf van Zuid- Wales hebben 'gisteren verklaard, dat zij be sloten hebben <L tegenwoordige loonovereen- komstcn met een maand op te zeggen. Do exploitatiekosten der spoor wegen. De verkloring, die de spoorwegmaatschap pijen in haar nict-formccle bijeenkomst met de leiders der spoorwegbonden hebben afgelegd in zake de noodzakelijkheid cener verlaging van dc exploitatiekosten, zal in de jaarlijksche con ferentie van dc nationale unie van spoorweghe den, 6 Juli a.s., worden besproken. DE BR1TSCH-INDISCHE NATIONALISTI SCHE BEWEGING. Calcutta, 29 Juni. (V. D.) Sen Gupta Das. die gekozen is tot leider der Swarajistische partij, heeft verklaard dat politiek vnn wijlen Das te zullen voortzetten. NOORWEGEN. OUD-MINISTER MICHEESEN. Oslo, 29 Juni. (V D.) De oud-premier Christian Michelsen is gisteren te Bergen, 68 jaar oud, overleden. Michelsen wérd' beschouwd als de grootste staatsman van Noorwegen van deren tijd. Het was zijn werk, dot Noorwegen zich afscheidde va cV nunic tusschen Zweden cn Noorwegen, doch tevens wis hij te bewerkstelligen, dot hel koningschap in het Noorsche land behouden bleef. BULGARIJE. ÏERCOODVEROORDEELINGEN. Volgens berichten uit Sofia hebben de Bul- ganrsche krijgsraden opnieuw tien personen in verband meï de jongste samenzweringen ter dood veroordeeld. TURKIJE. NA DEN OPSTAND DpR KOERDEN. Sjeik Suïd c.r. opgehangen. Sjeik Said, dc leider der opstandige Koer den, alsmede 46 zijner volgelingen zijn gister ochtend le 2 uur op een openbaar plein te Diarbekr opgehangen. Een groote menigte woonde de executie bij en juichte die toe. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. De Fransch-Spaanschc samen werking. P a r ij s2 9 Juni. (H. NJ. Dc Fransch- Spanncche cionfeicntie te Madrid onderhandelde nogmaals over de overeenkomst tct regeling van de bewaking van de landgrenzen in Marokko, om den smokkelhandel in wapenen tegen le gaan. Bovendien vormt ook een evenlucelc wapen stilstand met Abd-el-Krim het onderwerp der besprekingen, hoewel hieraan nadrukkelijk wordt toegevoegd, dat nog geen directe onder handelingen met Abd-cl-Krim zijn begcnnc-n. CHINA. DE ONRUST IN CHINA. Dc houding der mogendheden. Londen, 29 Juni. (V. D.). Hoewel cr geen nieuwe gewelddaden gemeld worden uit China, blijft de toestand toch ernstig en heeft hij de voortdurende belangstelling van de be trokken mogendheden. Dc berichten uit dc Chineescho centra maken het duidelijk dat dc vijandelijke campagne, welke zoo welig bloeit in die atmosfeer van lichtgcloovighcid, welke men in de wcstersche landen niet kent, gericht is tegen alle buitenlanders en dc moeilijkheden nog vergroot. In dergelijke omstandig heden is een van dc grootste gevaren, dat do verzoe ningsgezinde houding gemukkclijk uitgelegd kan worden als ccn symptoom van zwakheid. Bij do conferentie van Washington kwamen dc hiritcn- lnndsche mogendheden overeen, dat aan China volledige gelegenheid gegeven zou worden om haar regering te stabiliseren, dat de buitenlan ders zich onthouden zouden van iedere inter ventie cn dot dc verdragen herzien zouden wor den om tegemoet tc komen aan de Chincesche wenschcn. Sedert deze conferentie zijn dc toe stonden in China voortdurend ernstiger gewoi- den. In plaats von do maatregelen uit te voe ren, die zouden kunnen leiden -tot ccn stabilisa tie, werd het banditisme steeds grootcr. Hoewel de builenlandschc mogendheden bereid bleven de verdrogen te bespreken en ze te nmendee- ren, bleef steeds do moeilijkheid de leiders te vinden waarmede onderhundeld kon worden. Het diplomatiek corps te Peking komt heden bijeen om het rapport te bestudecren van hun gedelegeerden, die ccn onderzoek instelden naar ac treurige episode in Sjanghai en h t rappoit van die conferentie zul openbaar, gemaakt worden Engeland en de sovjet-agitatie. Jrv het Lagerhuis verklaarde Ch'ambcrjuin-'gis teren in antwoord op c*n desbetreffende vrt\ag, dat hij geen opmerkingen had doen toekomen aon dc sovjetregea ing belrcffer.de dc bolsje wistische agitatie in China. Volgens den 'n)i- nister betreft het daar gt:cn propaganda tegen het Britsche rijk, maar tegen het corps diplo matique in zijn geheel Bolsjewisten gearresteerd. Rus sische werkkrachten. Bij aankomst van het s.s. Mantua te Sjanghai zijn een Rus, Tasser genuamd, en zijn vrouw ge arresteerd, onder verdenking bolsjewisten te zijn. In hun bezit werd een ho: vaalheid bolsje wistische literatuur gevonden. Zij zouden .gis teren voor de gemengde rechtbank terechtstaan. Gisteren zijn 254 Witte Russen van Sjanghai naar Hongkong gezonden om de Chincesche bemanningen der s.s. Empress of India en Asia te vervangen. Ook bij dc waterwerken van Sjanghai worden Russen tc werk gesteld. De toestand in Tsjoeng Kiang wordt dugc- lijks erger. Alle Japansche ingezetenen ver laten dc stad. VEREEN IGDE STATEN. EEN AARDBEVING IN CALIFORNIA. Gemeld wordt uit Santa Barbara d.d. 29 Ju ni, dat een aardbeving verschillende huizen heeft vernield, de waterleiding heeft doen sprin gen, waardoor dc straten zijn onclergeloopcn. Volgens de eerste berichten zijn 65 personen, daarbij omgekomen, maar later wordt gemeld, dat het aantal slachtoffers slechts 12 deerden zou bedragen. Londen, 29 Juni (H.N. Draadloos). Vol gens berichten uit San Frunrisco heeft de oard- bsvin zich ook in dezen staat doen gevoelen, en is o.a. de verbinding met Santa Barbara go- heel verbroken. In Santa Barbara moet veel schade zijn aan gericht. Alle openbare gebouwen en drie hotels in deze plaats zijn ingestort. Daar in- cn uitvoer geheel aangewezen zijn óp transport, waar bleven wij. leen alle transport middelen werden opgeëiScht voor oorlogsdoel einden? 11: mor niet/ John, ik gaaf slechts dc verklaring. Wij zijn door den oorlog gedood." „Zonder hoop op herleving vroeg Sher stcn, teiwiil hij het leelijhe kantoortje rond keek, met ccn plotseling gevoel van genegen heid ervoor cn een overweldigend verlangen zich cr aan vast te klemmen, omdat het iets blijvends vertegenwoordigde in ccn ineenstor tende wereld. Maar. blijkbaar verdween ook dat, evenals het overige, in den grootcn maalstroom van 's werelds onrust. ,Zijn vader schudde het hcofd. „Zonder ©enige hoop. Zie je, mijn jongen, herleven vcrcischt g-!d. Ik heb geen gold. Al les, wat ik uit de schipbreuk heb kunnen redden, zijn iv.ee honderd vijftig pond stelling per jaar, om je mccder cn mij voor beslist gebrek, te be waren. Heeft ze jc iets r ezegd over jc oom Lof;us „Zii heeft m'.i verteld, drit hij u DigswpH cf zoo iels heeft aangeboden. Ik vette het niet best." „Een onderkomen le Dig swell gedurende dc zomermaanden terwijl hij afwezig is voor een groot© handelsreis, en daarna -al hij ons ccn goedkoope woning op het landgoed bezorgen. Ik houd niet erg Van mijn neef Loflus, John, maar ik ben niet in omstand'chcden, ziin aan bod tc kunnen weigeren." „En wanneer zul dit Villes gebeurend" vroeg Shcrston dof. „O, wij verlaten hier'het kantoor cn Vale House vijf en twintig Maart. Ik gclGof, dat wij het huis zonder moeite zullen verkoopep. Vcr- schelclererv zijn het el kernen zien en de prij zen van heiseigendemmen zijn gelukkig gunstig. I!: denk cr twee duizend vijf hónderd pond voor te krijgen, hetgeen heel wat znl helpen. Er staat gelukkig geen hypotheek op, het geld is dus vrij." ,,U bedeelt, bij de som die u zooevcn noem de „O neen, die was cr in begrepen." „Heeft u hier iels verkocht Zal de over dracht van uw relaties niet wat opbrengen?" „Wij hebben geen relaties, die zijn langza merhand verdwenen. Ik heb de huur der kan toren overgedaan maar dot is van geen betec- kenis." „Dus u wilt in Maait Londen verlaten cn dc zaken geheel opheffen Mijnheer Sherston knikte toestemmend. „Zoo is het. Het spijt mij niet, ik heb niet veel ge luk gehad in zaken, Jack. Ik was niet geknipt voor den handel. Ja, onder ons gezegd, ik heb er echt een hekel aan. Ik znl te Digswcll ge lukkiger zijn. riet was Blackburn, die hier de zaak met eenig succes dreef, en toen hij stierf, was het hopeloos. Natuurlijk indien cr geen ooi log was geko men cn jij er je schouders onder hadt gezet, zcu liet mir chicn gegaan zijn." „Dat zcu ik wel denken," zei Shc.slon, er. zijn gelaat nam een vreemde, strakke uitdruk king aan. „Hot zicf er niet heel vroolijk voor je uit, mijn jongen, maar jc bent jong, en wat mij zou terneer slaan, zal waarschijnlijk jou aanzetten lot meer krachtsinspanning. H_b je cenige plan nen V' „Ik heb geen tijd gehad, ze tc maken," ant woordde Jack kregelig. „Ik kwam fins giste ren avond en ik had er niet het flauwste ver moeden van, dot dit alles mij wachtte. Het spijt mij, dot u zorgen hebt, vader. Ik wilde dat ik hier was geweest, om cr u eenig© tc ont nemen." Hef was een edele trek jn Jack, dat hij het eerst dacht aan de hardheid van het lot van zijn vader. Mijnheer Sherston was cr door ge* troffen cn het dec.d hem plezier, maar vei* buasd was hij volstrekt niet. Jack en hij hadden het altijd goed samen kunnen vinden, in enkele opzichten geleken zij veel op elkaar, terwijl Grace haar moeders dochter was, hard cn wercldsch, en met een bijna te uitgesproken handelsgeest. Grace Shcrston was niet iemand, die iets weg zou geven, tenzij ze cr zelf gen nut van had. „Na al wat ik hoor, zie ik niet veel licht, ik ben niets vader, dan een armzalige klerk. Ik wes twee cn twintig toen ik onder dienst ging, cn nu ben ik acht cn twintig, eigenlijk tot niets nut. Ik zal weer van meet af uan moeten be ginnen, cn mij opwerken.'* Het vooruitzicht drukte mijnheer Scherslon nog meer terneer don het zijn zoon deed, maar het v as nocdig, de sombere werkelijkheid dag* per onder de oogen te zien. „O. door zol wel iets te vinden zijn, wij Roe ten geen poging onbeproefd laten. Ik zo' mijn bent doen ender al dc oude kenniss*0- Er moeten toch posten gevonden worden,voor mannen die olies hebben opgcgevciT om ons te redden. Daarvoor te zorgen, is deAste plicht van de natie." Jack glimlachte wat mistrcost/T- f.Nnar het geen ik zie cn hoor, wil dc ry"e niets bever, dan zoo spoedig mogelijk trógkeeren lot de oude, gemakkelijke dagen, <1® hclden-vcr- eering is haur natuurlijke^00^ gestorven." Mijnheer Sherstcn. glir^cht© niet. De wen ding die het gesprej: genomon, hinderde hem. Iets vrouwelijks V dreef er hem toe, leelijkc zaken tc bedf-:cn-^ i^JFordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1