WILLEM GROENHUIZEN jamawiBiL'TSrï:^; „DE EEMLANDER" Langestraat 43 - Telefoon 852 „OUD-BÖSSEM" GROOTE OPRUIMING PRIIS DER AQVÉRIEHTIÈM met inbegrip van een. EERSTE BLAD. BUITENLAND, i Fransche Bijouterieën. Gitkettingen inbouwpiano's Filiaal „HOFSTEDE OUD-BÜSSEM" L'HIRONDELLE Stationsrestauratie. 24e Jaargang No. 1 V per post f I.—, per week (met gratis Terzekering v tegen ongelukken) 0.17*, alzondcilijkc nummers i 0j05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD i DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. aRnHEMSCH^ POORTWAL 2A. POSTREKEMINO K". «7910. TEL. INT.811. Woensdag 1 Juli 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Licldadigbcids-idveitenticn voor de helft der prijs. Voor kandcl cn bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen voor het advcrtecren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND DE DU1TSCHE LUCHTVAART. De nota der gealliéerden. In de op 24 Juni aan den Duitschen gezant te Parijs overhandigde nota van den gezanten- raad betreffende de beperkingen van den Duit schen vliegtuigbouw, deelt de gezantenraad mee in verband met de bezwaren der Duitsche des kundigen over de wijziging der bepalingen, het onderscheid betreffend tusschen civiele cn mili taire vliegtuigen, dat do nieuwe redactie dit onderscheid definitief vaststelt. In een bijlage der nota zijn de bizonderheden aangegeven. Als militaire vliegtuigen worden beschouwd vliegtuigen met één zitplaats, boven 60 P.K.; verder alle vliegtuigen, die zonder be stuurder kunnen vliegen en eveneens gepant serde en gewapende vliegtuigen. De maximum hoogte, waarop gevlogen mag worden, bedraagt 4 K.M. De grootste snelheid is op 180 K.M. vastgesteld. Als van militairen aard worden verder beschouwd luchtschepen van het stijve stelsel tot 30,000 kubieken Meter, van het half stijve stelsel tot 25,000 en van het nict-stijve stelsel tot 20,000 kubieken Meter. Van alle fabrieken, die vliegtuigonderdeelen maken, alsmede van alle bestuurders moeten lijsten aangelegd worden, die elke drie. maanden bij het garantie-comité behooren te worden in geleverd. Het aantal vliegtuigmotoren mag niet grooter zijn dan de Duitsche civiele luchtvaart noodig heeft. DE DREIGENDE TARIEVENOORLOG MET POLEN. Volgens de Duitsche bladen zijn dc onder- bindelingen met Polen inzake het economisch verdrag afgebroken, Dit houdt verband met de verhooging der Poolsche tarieven Een ander, officieel echter nog niet bevestigd bericht uit Warschau stelt het evenwel voor, dat de Poolsche afvaardiging, die zich te Ber lijn bevindt, opdracht heeft ontvangen een voorloopig handelsverdrag met Duitsohland te sluiten op den grondslag van wederkeerigheid. DE ZAAKrHOEELE. De Bai mat-commissie uit den Pruisischcn Landdag heeft gisteren hanr beraadslagingen hervat. Als getuigen -veerden verschillende hoo- ge ambteneren van de rijkspost gehoord. Staatssecretaris Schaetzler uit Miinchen deel de blijkens het verslag der N. R. O. enkele bizonderheden mede over de rol van het cen trumslid Lange Hegermann in dc zaken-Bnrmat cn -Hoefle. Spreker beschikte over fondsen voor het bezette gebied cn Hoefle heeft .hem eens verzocht een crediet voor de Palts tefr be schikking te willen stellen. Getuige had hier tegen geen bezwaar en hoopte alleen, dat de Beiersche Palts niet zou worden vergeten. Hoefle wees daarop Lange Hegermann aan om het crediet van 2 millioen mark te beheeren. De Pruisische staatsbank had zich bereid ver klaard voor de geleende sommen borg te staan. Over de wijze waarop het geld verdeeld werd, kon spreker geen bizonderheden verstrekken. Het was vaak noodig het geld door tusschcn- komst van particulieren in het bezete gebied te bezorgen om te vermijden, dat de Franschcn de gelden in beslag namen. Later is echter ge bleken, dat van de 2 millioen niets de Palts heëft bereikt. Behalve Lange Hegermann had den tal van parlementsleden spreker om crc- dieten voor het bezette'gebied gevraagd, hoofd zakelijk Beiersche afgevaardigden. Deze cre- dieten werden dan door de staatsbank verstrekt- Een ideale toestand vond spreker het intus- schen niet, dat staatsfondsen door tusschcn- komst van parlementsleden, werden uitgedeeld. Spreker heeft eens in October 1924 tot Hoefle gezegd Men beweert, dat gij uw villa niet met eigen geld betaald hebt en dat gij van postcredieten hebt geprofiteerd. Hoefle protes teerde en verzekerde, dat hij zuivere handen had. Spreker had er dan nog op aangedron gen, dat Hoefle zelf de kwestie in het kabinet ter sprake zou brengen om zich daarna tegen eventueele aanvallen in de pers te kunnen ver dedigen. Spreker was ervan overtuigd, dat Hoefle met opzet geen strafbare daad zou heb ben gedaan, maar vermoedelijk buitengewoon lichtzinnig was. EEN INBREKERSBENDE VOOR DEN pl RECHTER. Te Berlijn is een proces begonnen tegen 45 beklaagden, leden van een dievenbende, die zicb zelf de „Reineckendörfer Bluthunde" noem den. In 1922 en 1925 maakten zij door tallooze inbraken het noorden van Berlijn onveilig. TSSSSF BELGIE. DF. REGEERING-POULLET. TH De premier en de minister van buitenlandsche zaken aan het woord. Onderhandelin gen met Rusland De Belgische premier Poullet heeft gisteren in de Kamer geantwoord op de critiek, die was uitgeoefend op de regeeringsverklaring. Hij verklaarde o.a., dat België met de Vereenigdo Staten onderhandelt over zijn schulden en zei- de voorts, dat het tegenwoordige ministerie een kabinet is van een loyale coalitie, ge vormd op een gemeenschappelijk program. Hij roemde Vandervelde's vaderlandsliefde. In de taalkwestie zal het ministerie als scheidsrechter en bemiddelaar optreden. Zoo dra de financieele toestond behoorlijk gere geld is, zal het kabinet sociale hervormingen voorstellen. Vandervelde nam daarop het woord en zeide o.a. De erkenning van sovjet-Rusland staat niet op het regeeringsprogramma, maar ik geloof, dat wij moeten onderhandelen om tot een ac- coord met dc sovjets tc geroken wij hebben toch groote belangen in Rusland. Wij zullen evenmin vergeten, dat de republiek Georgië door Europa erkend is, maar ook Rusland kan niet buiten het concert der Europeesche vol keren blijven. De kracht van dc Duitsche democratie zal ik niet overschatten. Wat de Rijngrens betreft, kan ik slechts vaststellen, hoe de toestand is. Het Roergebied is ontruimd of zal weldra ont ruimd zijn. Franschen en Belgen zijn het eens op dit punt. Zoolang Duitschland niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, zullen wij blijven. De gehcele regeering is het eens op dit st:<-^an zaken. Wij willen ons recht op herst-t handhaven en wij willen veiligheid in vrede. HET CONFLICT IN DE MACHINE- NIJVERHEID. Gemeld wordt uit Brussel, d.d. 50 Juni, dat de paritaire commissie in verband met het ge schil in de machincnijverheid bepaald heeft, dat de loonen met ingang van T5 Juli met 2Yi zullen worden verlangd. Deze toestand zal blijven bestaan tot 31 October. In den ioop van laatstgenoemde maand zal de com missie een eventueele nieuwe reductie van 2op de loonen overwegen, ingaande 1 November. Deze bepalingen moeten door de werkgevers en arbeiders worden geratificeerd. De nationale bond van mochinefabrikanten heeft in de fabrieken biljetten doen aanplak ken, waarin wordt medegedeeld, dat naar aan leiding van dc door de paritaire commissie genomen beslissing het werk tot 15 Juli op de bestaande voorwaarden zal worden voort gezet. DE ZAAK-CLAUS- De correspondent der N. R. Ct. te Brussel schrijft d.d. 29 dezer: Heden kwam voor de tweede Kamer vnn het Hof van Cassatie het verzoek om cassatie (in gediend door dr. Glaus en zijn verdediger mr. Destrée) van het vonnis, gewezen door het hof van gezworenen van de provincie Brabant, waarbij dr. Claus, vrijwillig uit Nederland te ruggekeerd, wegens het aahnemen tijdens den oorlog van een professoraat aan de verneder- landschte universiteit te Gent, tot zeven jaar opsluiting werd veroordeeld. Men weet in welke omstandigheden dit vonnis werd geveld en hoe aan dr. Claus, die om de Franschc procedure had verzocht zijn verdediger, oud-minister Destrée, kent geen Nederlandsch de Neder- landsche (Vioamschc) procedure werd opge drongen. Het gevolg was, dat dr. Claus werd veroordeeld, zonderdat zijn verdediger aan het woord was gekomen. In een uitvoerig vertoog, door mr. Destrée bij het Hof van Cassatie ingediend, haaide dr. Claus niet minder dan 24 punten aan tot wet tiging van zijn verzoek om verbreking vnn het, naar zijn oordeel, ongeldige vonnis. Raadsheer Gombault, die verslag had uit te brengen over de behandeling van de zaak- Claus door het Hof van Assisen, verzekerde, dat dr. Claus bij het eerste verhoor door den rechter van instructie wel degelijk verklaard had te wenschen, dat de procedure in de Frnn- sche taal zou geschieden. Toch besloot het Hof van Assisen, daarbij steunend op het feit, dat de dr. Claus ten laste gelegde daden be trekking hadden op de Vlaamsche beweging, dat de zaak in het Nederlandsch zou worden behandeld. Na raadsheer Gombault de verdediging verwees alleen even naar het door haar inge diend en in het Journal des Tribunaux gepubli ceerd memorandum kwam advocaat-gene raal Leclercq aan het woord. Deze betoogde^ dat het Hof van Assisen do draagkracht van de wet tot regeling van het gebruik der talen in rechtzaken uit het oog moet hebben verloren, toen het de Vlaam sche procedure wilde opdringen. Voor de eerste maal sedert 1830 heeft de rechter gemeend bij de keuze van de taal die tc moeten nemen, waarin de gewraakte feiten zijn geschied. Daar dr. Claus verklaard had de twee landstalen te kennen, maar daarbij den wensch had geuit in het Fransch te worden verdedigd, had hij recht op een Franschtalige jury. Alleen de wet be paalt de taal der procedure en niet het Hof van Assisen of het openbaar ministerie. Advo caat-generaal Leclercq concludeerde dan ook tot cassatie van het arrest van 5 Maart met alles wat er uit voortvloeide en mede dus tot verwijzing van de zaak-Claus naar ach ondci hof van gezworenen. Het Hof van Cassatie besloot de zaak tot .Woensdag in beraad te houden. AUTOBUS GESLIPT TE BRUSSEL. Verscheidene gewonden. Brussel, 30 Juni. In den afgeloopen nacht is hier een autobus geslipt,.waarin zich 15 personen bevonden. Allen werden met bloe dende wonden opgenomen. Twee der gewonden verkeeren in levensgevaar. De chauffeur, die heden bij de politie een verklaring moest af leggen over de oorzaak van het onge'uk, is krankzinnig geworden. (Tel.) FRANKRIJK. UIT DEN MINISTERRAAD. In den ministerraad heeft Painlevé een over zicht gegeven van den toestand in Marokko en Briand van <3e buitenlandsche politiek. De raad heeft besloten, dat Painlevé 12 Juli zelf naar Bligny zou gaan voor de plechigheid ter eere van óe in den oorlog gesneuvelde Italianen. DE FRANSCHE FINANCIEN. De Senaatscommissie voor de financiën heeft de wetsontwerpen aangenomen, waarbij de cre- dietèn, die voor Juli 1925 beschikbaar zijn, worden vastgesteld. De Senaat heeft met 284 tegen 1 stem de voorloopige twaalfde voor Juli goedgekeurd. RECLAMES. I Prijs 1—3 rcRCls 3.03elke regel meer 1.— Juwelier 0 B HH USB Pianohandel L. KLEIN Uvrechtschestr. De beste merken De laagste prijzen De voeding van een zuigeling met KARNEMELK van kost slechts 30 cent per dag Zie telefoongids van alie zonisras-tikelen tot spotprijzen. Zie de étalages. 16-18 Langestraat - Amersfoort MENU f 1.75 Donderdag 2 Juli RUSSISCH EI. OSSENSTAARTSOEP BIEFSTUK m. SPERCIEEOONEN of HAL-FSCOTELET m. DOPERWTEN. PUDDING. FRUIT. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. P a r ij s, 3 0 Juni. (H. N.) Naar de bla den melden, zal de Fransche delegatie, welke de onderhandelingen over het handelsverdrag met Duitschland voert, morgen nieuwe voor stellen voorleggen. Staatssecretaris Trendelen burg zal morgenochtend opnieuw een onder houd met Chaumet, den minister van handel hebben. In Duitsche economische kringen be slaat de indruk, dut het morgen tot een be slissing zal komen, waarbij men echter niet op een afbreken van de onderhandelingen rekent. Dc moeilijkheden bij de onderhandelingen zijn, naar verzekerd woidt, uitsluitend een gevolg van het ingewikkelde Fransche tarief, dat hoogste en laagste grenzen kent. De Fransche regeering zal vandaag aan de Duitsche delegatie de laatste voorstellen be treffende het handelsverdrag, waarover be sprekingen worden gevoerd, ter hand stellen. ZWITSERLAND. OPHEFFING VAN UITVOERVERBODEN. Bazel, 30 Juni. (H. N.) De Zwitsersche bondsraad heeft besloten alle nog bestaande uiivoerverboden terstond op te heffen. Slechts voor enkele artikelen, o.a. voor huiden en vel len, is nog een uitvoervergunning noodig. ENGEL AIM IX UIT HET LAGERHUIS. Verklaringen van Baldwin. Londen, 30 Juni. (H. N. Dr.) In de redevoering, die Baldwin gisteren in. het La gerhuis heeft gehouden, heeft dat gedeelte het meest de aandacht getrokken, waarin hij ver klaarde, dat de regeering ter bestrijding van de werkloosheid de mogelijkheid wil overwe gen om subsidies toe te staan aan die takken van nijverheid, die op het oogenblik zoo ge drukt zijn, dat zij hulpeloos zijn geworden. Baldwin wees er op, dat de moeilijkheden voor een dergelijk plan wellicht onoverkome lijk zullen blijken, doch gaf onder dit voorbe houd dc versthillende vormen aan, waarop de subsidies verleend zouden kunnen worden. Dit zou kunnen geschieden door premies voor de productie of voor den uitvoer, door subsidies' bij bepaalde" contracten of bestellingen, in hoofdzaak voor uitvoer, door bij to dragen voor de gemeentelijke belasting in verschillen de districten, die bizonder noodlijdend zijn, door subsidies tot verlaging van de spoorweg- vrachten. In ministerieele kringen legde men er vandaog den nadruk op, dut dit vraagstuk van subsidie nog slechts in het stadium van onderzoek is. Het wordt bestudeerd door een advisecrende commissie van het departement van handel en dat voor den overzeeschcn han del, welke is samengesteld uit zeer bevoegde leiders der industrie en vertegenwoordigers der arbeiders. Londen, 30 Juni. (H, N.) De motie óer arbeiderspartij, welke aanleiding heeft gege ven tot het debat over de werkloosheid in het Lagerhuis, is met 373 tegen 143 stemmen ver worpen. De mededecling van den eersten mi nister, dat een plan tot verzekering van de be dragen volgens het stelsel der exportcrodietcn bestudeerd wordt, heeft in hondelskrnigcn groote belangstelling gewekt. Het voorstel dour- toe is oorspronkelijk afkomstig van den parle mentairen secretaris voor den overzeeschcn handel, Samuel, die enkele maanden geleden ós Kamer van Koophandel uitgenoodigd heeft om de groote verzekeringmaatschoppijcn tc raadplegen cn na te gaan, of zij een plan kon den uitwerken om verzekeringen te sluiten voor wissels, die getrokken mochten worden tegen goederen uit Engeland, welke naar het buiten land worden gezonden, waar gevaar zou kun nen beslaan, dat óe irisscis tengevolge van oorlog of politieke troebelen niet betaald zullen worden. Volgens de Times ligt ihet in de be doeling, dat dc regeering de verzekeringsmaat schappijen in zooverre zal bijstaan, dot zij het risico van den oorlog van óc schoucbrs der verzekeiingmaatschappijen neemt cn derhalve meer de tffhk der verzekeringmaatschoppijcn zal aanvullen inploats van met hen te concur- reeren. Het onderzoek, door het departement voor den overzeeschcn handel door bcmióf'"- ling von dc Kamers van Koophandel ingesteld, heeft, naar gemeld wordt, voldoende resultaten opgeleverd om óe zaak door de regeering in overweging tc doen nemen. Men verwacht, dat thans een gezaghebbende commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Kamers van Koophandel, dc verzekeringsmaatschappijen cn de banken zullen worden benoemd om het plan in onóerdeelcn uit te werken. DE VAN ITALIË TE VORDEREN SCHULD. Londen, 50 Juni. (H.N. Dr.u.dloosV Aan Churchill, den kanselier van den schatkist, werd vandaag in het lagerhuis de vraag ge steld, of hij inlichtingen kon verstrekken om trent de onderhandelingen met Frankrijk cn Italië voor de fundecring van de schulden, die deze landen \en opzichte van Engeland hebben. Churchill antwoordde, dat hij, wat Frankrijk betreft, niets aan zijn vroegere mededelingen heeft toe te voegen. De Italiaanschc regeering heeft officieel kennis gegeven aan de Engel- schc regeering, dat zij bereid is, besprekingen van dcfiniticven aard te beginnen voor een vriendschappelijke regeling van de Itoliaansche oorlogsschulden ten opzichte van Engeland. Op de vraag, of dit een nieuwe ontwikkeling beteekent sedert hij 6 maanden geleden on een dergelijke vroeg heeft geantwoord, zeide Chur chill, dat dit inderdaad het geval was. WEDUWEN-, WEEZEN- EN OUDER DOMSPENSIOENEN. Toen Tiet Lagerhuis gisteren overging tot de behandeling met gesloten deuren van de weduwen-, weezen- en ouderdomspensioenen, diende Lees Smith (Labour) een amendement in, inhoudende, dat een stelsel zonder contri butieheffing zou worden ingevoerd. Hij cn an dere Labourlcden wezen op den last, dien dc .bijdragen aan dc industrie, zoowel patroons als arbeiders, zouden opleggen, vooral bij de tegenwoordige malaise. Sir Alfred Mond (lib.) verklaarde zich in be ginsel voor contributieheffing, maar was van oordeel, dat het bij den beslaanden toestand der industrie onmogelijk was den patroons en arbeiders nog meer lasten op te leggen. Hij gaf in overweging een dergelijke heffing uit te stellen, totdat de abnormale betalingen in gevolge de werkloosheids-verzekeringswet weer normaal zouden zijn. De liberale partij echter kon het beginsel om een stelsel zonder con tributieheffing in te voeren, zooals voorge steld in het Labour-amendemcnt, niet aanvaar den. Andere liberale leden sloten zich bij dit standpunt aan. A.ntwoordendc uit naam der regeering, zei Neville Chamberlain, de minister van gezond heid, dat, indien de contributieheffing werd verworpen en het door de schatkist te betalen bedrag niet werd verhoogd, het voor de hand lag, dot de toelagen zouden moeten worden verlaagd. De regeering moest kiezen tusschen een stelsel met contributieheffing cf heelemaal geen stelsel. De regeering hod echter de mo gelijkheid onderzocht om de lasten te verlich ten, die aan de industrie zijn opgelegd in ver bond met de bijdragen ingevolge de werkloos- heidsverzekeringswet gedurende den tegen- woordigen moeilijken tijd. Zij had het bestaan dezer mogelijkheid geconstateerd en zou haar voorstellen in den vorm von een wetsontwerp indienen. De industrie zou wo'rden geholpen, om dien nieuwen last te drogen. Meer kon hij voorloopig niet zeggen. DE COMMISSIE VOOR CIVIELE ONDERZOEKINGEN. Londen, 30 Juni. (V. D.) Graaf Bal four heeft heden in het Hoogerhuis in zijn antwoord aan burggraof Haldane de beginse len verklaard van de commissie voor civiele onderzoekingen, welke door de regeering thans gevormd wordt. Spreker zeide, dat deze com missie op denzelfden leest geschoeid zal wor den als de commissie voor rijksverdediging. Zij kan het b'est beschouwd worden als een hulpwiel voor het geheele mechanisme der kabinetsregecring. De departementen der re geering zijn als het ware gescheiden door „wa terdichte schotten", er zijn vele vraagstukken, w-elke geheel buiten het kader van een bepaald departement vallen of tot dc invloedssfeer von twee departementen tegelijk behooren en niet door beide behandeld kunnen worden. Dit nu is een der gebreken van dc tegenwoordige gouvcrncmcntecle indeeling, waarin thans door dc nieuwe commissie zal worden voorzien. De commissie *zal geen uitvoerende mocht bezit ten. ;f"l DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNINDUSTRIE. Dc mijneigenaars hebben dc correspondentie met de mijnwerkersfederatie, waarbij dc over eenkomst inzake de loonen met 31 Juli opge zegd wordt, gepubliceerd. De* mijnwerkersfe- deratic acht deze publicatie een bezwaar te gen een regeling bij overleg cn beschouwt haar ais een oorlogsverklaring. Londen, 30 Juni. (H. N. Drl.) De mijn eigenaars hebben vandaag den bond van mijn werkers kennis gegeven van hun voornemen om de tegenwoordige overeenkomst voor een nutionual loon en aandeel in de winst op 31 Juli te doen eindigen. Naar men verwacht zullen hun voorstellen) die hiervoor in de plaats komen, morgen wor den opgesteld. Vermeld wordt, dat de mijn eigenaars eenstemmig van oordeel zijn, dat de productiekosten verlaagd moc\en worden en hierin zal dan oob het zwaartepunt van dc a.s. onderhandelingen tusschen do mijneige naars en mijnwerkers liggen. EEN NIEUWE HITTEGOLF Volgens de door de Engelsche bladen gepu-« blicccrdc weervoorspelling is er een nieuwe hittegolf in aantocht. De koude Atlantische stroomingen zijn verdwenen cn het n^oie, koe le weer van thans wordt als de inleiding van ccn nieuwe wnrmte-pcriodo beschouwd. NOORWEGEN. WIJLEN MINISTER MICHEI.SEN. Zijn gehcele vermogen 05n den staat vermaakt. Near de Aftcnpost verneemt, heeft de dezer dagen overleden -Noorscho minister-pre sident Michelscn geheel zijn bezit, dat om- ende-bij 10 millioen kronen zou beloopen, ge schonken oan den stoat. De gelden moeten voer wetenschappelijke doeleinden worden be steed. Michelscn was dc grootste reeder van Noorwegen, ITALIË. PIERRE NOTHOMB BIJ MUSSOLINI. "1 Zondag ontving Mussolini, in het Palazzo Chigj, te Rome, Pierre Nothomb, voorzitter der Action Nationale te Brussel, en had met hem een langdurig onderhoud. „Mussolini ontvangt Mussolinike", zet het Hbl. van Antwerpen boven dit bericht. POLEN. HEVIGE REGENVAL'. Talrijke personen dakloos. Ernstige schade aan den oogst tcegiebrooht. De ovcrslroomingen in Zuid-Polen ten ge* volge van dc aanhoudende regens nemen, naar uit Warschau aan de Tel. d.d. gisteren wordt bericht, een catastrofalen omvang aan cn overtreffen zelfs die van het voorjaar van s 1903. Duizenden menschen zijn dokloos en hebben geen mogelijkheid gehad levensmidde len cn huisraad tc redden. In Oost- en West- Galizië tot vlok bij Krokou en in Tsjechisch Silezië zijn overal de wegen cn de spoorwegen vernield en de bruggen weggespoeld. In Przcmysl stroomt het water over den grooten spoorweg en de spoorwegbrug heen. In de ge teisterde streken zijn overal militairen voor hulpverlecning aangekomen. De regeering te Warschau bereidt een uitgebreide hulp- en steunactic voor. In de overstroomde gebieden zijn vele duizenden hectaren te velde staande gewassen vernield cn weggespoeld. Ook in andere deelen van Polen, die voor overstroo ming bewaard bleven, zijn ten gevolge van de regens de tarwevelden door brand aangetast, zoodat groote schade voor den oogst ge vreesd wordt. HONGARIJE. 7 DE STRIJD TEGEN HET COMMUNISME. 1 Dc Hongasrsche bladen melden, dat de poli tie Vagi, ó£n leider van de pas opgerichte op- positioneele partij, alsmede 30 van zijn aan hangers in hechtenis heeft genomen, omdat bij een huiszoeking de verdenking is gerezen, dot zij tot buitenlandsche Communisten in betrek king staan en uit Parijs en Wecnen financieelen steun genoten fiebben. BULGARIJE. ANTI-SEMIETISME. In verband met de uitgifte van anonieme brochures, waarin tot onti-semictismc wordt aangespoord, hebben de Bulgaarsche autoritei ten strenge maatregelen genomen teneinde allo vijandige betoogingen te voorkomen. TURKIJE. DE TERECHTSTELLING VAN KOERDISCHE OPSTANDELINGEN. De Times meldt uit Constantinopel, dat sjeile Saïd, leider van den jongsten ICoerdischen op stand, die eergisterochtend met zijn aanhangers opgehangen is te Diarbekr, zich, voordot hij stierf, tot den legercommandant wendde cn op een vraag, wie de grootste vijand van Turkije is, slechts antwoordde: „Groot-Brilannië", Dit waren zijn laatste woordep.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1