ELVIRA „DE EEMLANDER" BUITENLAND. GROOTE OPRUIMING BINNENLAND. FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS f"3 7?'!° Amc~ PRIIS DER ADVERIENTlEM met inbegrip van een, DE MOOR Deli- Zandblad L'HIRONDELLE Stationsrestauratie^ De gouden band. 24e Jaargang No. 2 I ioort 2.10, idem lranco per post f I-, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17* alzonderlijke 1 0j05. t AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIPECTCUR-UITGEVÊR- J VALKHOFF BUREAU: ««.murr. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING M*. 47910. TEL. INT. SI*. Donderdag 2 Juli 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcidadigbeids-adveitcntiSn voor de helft der prijs. Voor hapdel cn bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen voor het advcxiecrcn. Ecne circulaire, bevattende de vooiwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DU ITSCHLAND DE GEALLIEERDEN EN DE DU1TSCHE LUCHTVAART. Een nieuwe nota van de rijks- regeering; Van goed ingelichte D.uitsche zijde wordt meegedeeld, dat het rijksministerie een nieuwe nota aan den raad van gezanten overweegt betreffende de verdere bespreking van de Duitsche luchtvaart. DE BEVOLKING VAN BEIEREN. Volgens de telling van 16 Juni jl. telt de Beiersche bevolking 7.398,677 zielen, of 343,211 meer dan in 1919. UITSLUITING VAN BOUWVAK ARBEIDERS. De patroons in de bouwvakken in Baden hebben met ingang van vandaag (2 Juli) alle bouwvakarbeiders uitgesloten, zulks in ver band met een loongeschil. EEN BOSCHBRAND. Gemeld wordt uit Schneidemühl dat er giste- len in de buurt van Neu-Stettin een bosch- brand is ontstaan. Ongeveer zeshonderd mor gen lands werden verwoest. BELGIE. STAKING VAN METAALBEWERKERS. De metaalbewerkers in het district Charleroi hebben de transactievoorstellen der bemidde- lingscommissic betreffende de vermindering der loonen verworpen en de fabrieken verlaten. FRANKRIJK. DE FRANSCHE FINANCIËN. De inkomstenbelasting. De Kamer heeft de modaliteiten besproken van de toepassing van de progressieve inkom stenbelasting, Caillaux wees er op dat ae inkom stenbelasting volgens de gegevens van dit jaar 2930 millioen zal opbrengen en de opbrengst is steeds stijgende. De minister bedankt de Kamer, dat zij hem de middelen heeft verschaft om de controle-maatregelen te verscherpen, maar men moet den belastingbetaler niet vei- schrikken en die opbrengst doen dalen door maatregelen, die een vlucht van belastbare ob jecten zouden kunnen veroorzaken. De inkom stenbelasting zal in 1925 600 millioen meer dan in 1924 opbrengen. Om die goede op brengst te doen voortduren, moet men den be lastingbetaler de zekerheid geven, dot het groot ste deel van zijn inkomen niet door den fiscus in beslag zal worden genomen. De minister stelt voer, dat er een maximum-inkomsten belasting zal worden vastgesteld, die niet over schreden mag worden. Niettegenstaande den raad van Caillaux, heeft de Kamer bij het bespreken van de finan- cieele wet met 330 tegen 229 stemmen den tekst gehandhaafd van de beëedigde verklaring over het bezit in het buitenland, welken tekst de Senaat gewijzigd had. DE ECONOMISCHE BESPREKINGEN I MET DUITSCHLAND. P a r ij s, 1 Juli. (H. N.) Het onderhoud tusschen minister Chaumet en Trendelenburg heeft vandaag niet plaats gehad, daar Chau met tot gisteravond laat in den senaat moest zijn en dientengevolge de Fransche voorstel len nog niet gereed zijn gekomen. Men neemt thans aan, dat dit onderhoud, waarin, naar men vermoedt, de Franschen hun laatste woord zul len zeggen, morgen zal plaats hebben. ZWITSERLAND. INTERNATIONAAL CONGRES VAN SPOORWEGARBEIDERS. Het congres van spoorwegarbeideis te Bel- linzona heeft een motie aangenomen, waarin het verzet aanteekent tegen de vervolging van spoorwegarbeiders in verschillende landen, het onbeperkt recht van vereeniging en ver gadering opeischt, verlangt, dat alle wegens staking ontslagen spoorwegarbeiders weer in dienst zullen worden genomen en ten slotte zijn sympathie met dc Chineesche arbeiders uitspreekt. FNr.Ff AND. DE PENSIOENEN. Londen, I Juli. (H. N.) Het debat bij de artikelsgewijze behandeling van het wetsont werp betreffende de pensioenen, is de geheele nacht voortgezet en het lagerhuis ging eerst vanmorgen 7 uur uit elkaar. Ruim 200 leden woonde dc geheele zitting bij cn bij de stem ming, die vanmorgen 5 uur plaats vond, stem den 167 leden voor cn 27 leden tegen de re- gcering. HET CONFLICT IN HET MIJNBEDRIJF. Bijeenkomst der eigenaars te Londen. Gisteren kwamen de vertegenwoordigers der mijneigenaars te Londen bijeen ter behandeling van, de voorstellen voor een nieuwe nationale overeenkomst, die aan de mijnwerkers zullen worden voorgelegd. De bedoeling der mijn eigenaars is voorstellen te doen, die niet on voorwaardelijk behoeven te worden aangeno men, maar de basis voor onderhandelingen kunnen vormen. Naar verluidt, zullen de voor stellen der mijneigenaars ten aanzien van een verlaging der loonen minder drastisch zijn, in dien dc leiders der mijnwerkers er toe zouden kunnen worden overgehaald de verlenging van den 7-urigen arbeidsdag aan een stemming te onderwerpen. Naar men weet, ligt bet bet voornemen van het bestuur dcc mijnwerkersfederatie om- de voorstellen der werkgevers, na onderzoek, oan de nationale conferentie van gedelegeer de^ die vandaag plaats vindt, voor te leggen. DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. Londen, 1 Juli. (H. N.) De tekst van het nieuwe wetsontwerp der regeering voor de 'werkloosheidsverzekering is vandaag gepubli ceerd. Daaruit blijkt, dat de regeering er naar streeft om de industrie, die sterk gekant is tegen de lasten van het pc. >ioenplon, zooals in de begrootingsrede ontwikkeld, tegemoet te komen. In het nieuwe- wetsontwerp worden de bijdragen met 2 stuiver per week verlaagd voor arbeiders en met 1 stuiver voor vrouwen, jongens en meisjes. Deze bijdragen moet door werkgevers on arbeiders gemeenschappelijk worden opge bracht. Hoewel dit fonds op zichzelf staat en niets uitstaande heeft met het pensioenfonds, is toch het gevolg van den nieuwen maatre gel, dat de bijdragen voor arbeiders en werk gevers tot de helft worden verlaagd voor het sociale verzekeringsplan van Churchill. De vermindering in de bijdragen zal gedeeltelijk worden goedgemaakt door de uitkceringen voor de werkloosheid ecnigszins te beperken, terwijl de rest gevonden zal worden door ver hoogde bijdragen van de schatkist. Natuurlijk is te verwachten dot de arbeiderspartij zich tegen alle besnoeiingen van de uitkcering voor werkloosheid zal verzetten, doch in geen geval zal daardoor een meerderheid tegen de re geering kunnen worden gevonden. AUTO IN DE THEEMS GESTORT. Schooljongens verdronken. Londen, I Juli. Een dame wilde haar zoonen enkele schoolkameraden, die wegens de warmte vacantie hadden, noar de Theems rijden, zoodat zij daar konden zwemmen. Toen de auto in de nabijheid van de rivier kwam, verloor de moeder de controle over het stuur, zoodat de auto in een zeer diepe plaats te recht kwam. De dame en één der knapen konden eerst na vele pogingen gered worden. De andere verdronken. (Tel.) NOORWEGEN. AMUNDSEN'S NIEUWE PLANNEN. Uit Berlijn wordt d.d. 1 Juli gemeld, dat Amundsen plannen maakt voor een nieuwe vlucht naar de Noordpool, waarvoor eveneens groote vliegtuigen van het Dornier-type zullen worden gebruikt. Of er een samenwerking tot Fa. BRANDSEH longest raat s Tel. 12t Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 van alle zom«3rartikelen tot spotprijzen. Zie de étalages. 16-18 Langestraat - Amersfoort MENU f 1.75 Vrijdag 3 Juli VISCHSCHELP. LONDONDERRY-SOEP. TARBOT a LA MEUNIèRE SLA GEBAKKEN AARD. oi JÉ KALFSGEHAKT m. RABARBER. w GEBAK. FRUIT. stand zal komen tusschen Amundsen en Non- sen's tweede expeditie hangt af van den uitslag der onderhandelingen, die reeds begonnen zijn. PORTUGAL. HET NIEUWE KABINET. Uit Lissabon wordt d.d gisteren gemeld De nieuwe ministers van oorlog en openbare werken zijn afgetredenzij moeten vandaag nog vervangen worden, wil de minister-presi dent zijn kabinet aan den president van de republiek kunnen voorstellen. POLE* DE OVERSTROOMING. Kraknu bedreigd. Weenen, 1 Juli. (V. D.) Met betrekking tot de groote Poolsche overstroomingen wordt nog nader gemeld, dat Krakou thans groot gevaar loopt. De laaggelegen gebieden in het centrum van Krakau staan reeds onder water. Uit de- naaste omgeving komen berichten over de doorbraak van talrijke bruggen. HONGARIJE. EEN COMMUNISTISCH LEIDER AANGEHOUDEN. Boedapest, I Juli. (H. N.) De politie heeft een leider der communisten. Vagi ge naamd, in hechtenis genomen, die bekende een overrompeling te hebben willen uitvoeren, om opnieuw de radendictatuur uit te roepen. Hij had gehoopt van de arbeiders daarvoor de noodige ondersteuning te zullen ontvangen. ROEMENIE. 15 MEISJES DOODGEVALLEN. Te Oltenitza in Roemenië zijn 15 meisjes doodgevallen van een dak, waarop zij waren geklommen om naar een feest te zien, NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Levendige gcvechtsactic. In de streek van Ouezzan hebben de Fran sche troepen, blijkens het Fransche legcrbericht uit Fez van I Juli, verscheidene posten zonder hinder van leeftocht voorzien. Ten Zuiden van Kelasdes ondernamen de Rifkobylen aanvallen om de trouwe stammen te verontrusten, maar zij werden door ruiterij verjaagd. De post Boe- holima en de groep von boven-Lebc-s hebben zeer hevige aanvallen doorstaan, die in hoofd zaak werden uitgevoerd dooT geregelde Riff troepen. Over h'et geheel -genomen behielden wij onze stellingen. De vijand leed zeer zware verliezen. Volgens ingewonnen berichten had de vijand opdracht ontvangen tot eiken prijs de heuvels ten Zuiden van BoehaÜmo te bezetten op straffe van de strengste tuchtigingen. In de streek ten Zuicjpn van Mocum deed de vijand een levendigen aanval op het front Bocnnnssi- Dimtoeng, doch werd snel en volledig terugge slagen door een ofdeeling onzeT troepen. Abd- el-Krim versterkt op het oogenblik zijn aan vallen op den linkervleugel van zijn front, in dc hoop eenig resultaat te bereiken- en op eeni- ge punten zijn aanvolstrocpcn te kunnen ver nieuwen, die door het Fransche vuur geteisterd rijn. Daartoe dient het nieuwe offensief in het Oosten, dot gepaard gont met nachtelijke' ge- vechen cn troepenverplaatsingen, die tot dus ver ongebruikelijk waren, maar die de Rifhar- kn's thans meer en meer toepassen uit vtocs vcor de Fransche vliegtuigen. In het Westen is een aanval op Oued Coun door Marokkaonsche hulptroepen, gesteund door een oulo-mitrailleitse, afgeslagen. De Fronsch-Spuunschc samenwerking. Molvy heeft eerr langdurig onderhoud geh'ad met Primo de Rivera. Na afloop verklaarde hij, dat hij de beste indrukken had opgedaan. Hij verzekerde, dot de tot dusver bereikte overeen komsten reeds ten dcele goedgekeurd zijn. Hij denkt, dat de conferentie binnen een dag of acht met haar werk gereed zal zijn. Primo de Rivera heeft verklaard, dat Mulvy vol optimis me te Madrid was gekomen, welk gevoelen docr de Spaansche regceringx-gedeeld werd. Dc conferente bevindt zich thans op haar h'cogtc- punt. Engeland on de blokkade van het Rifgebied. Aan Chamberlain is gisteren in het Lager huis gevraagd, of de Engelsche regeering uit- genoodigd was zich bij Frankrijk en Spanje aan te sluiten bij de blokkade van de Rif- Kabylen. Hij zei, dat dc Fransche en Spaon- sche regieringen niet hadden voorgesteld een blokkade tegen de Rif-Knbylen af te kondigen, maar alleen om maatregelen van orde te ne men in enkele van hun territoriale wateren in dc zone van Tonger. De Engelsche regeering had een uitnoodiging gekregen van de Spaon- sche regeering om met deze maatregelen mee te doen, maar er waren geen stappeh gedaan, behalve dat men oan de Spannsche regeering verzekerd had, dot de Engelsche regeering het voorstel onmiddellijk zou overwegen. CHINA. DE ONRUST IN CHINA. Een sludcn'.enbctooging. De groote betooging der studenten om ver zet oan te teekencn tegen het schieten der vreemdelingen te Kanton was slecht bezoch.. Enkele scholen en instituten hielden zich ge heel afzijdig. De nationale vlag was niet te zien, wel veel roode vlaggen. AUSTRALIË. AMERIKAANSCH VLOOTBEZOEK. De Amcreikaonsche vloot, ter sterkte van 55 schepen, is van Honoloeloe vertrokken om een bezoek aan de voornoomste havens van Australië te brengen. voorstellen cn die van den Algcmecnc Raad von het Britschc VakvereenigingscongTCs, dc bespreking van het antwoord von den -Algc- mecnen Raad van het Al-Russische Verbond von Vakvereenigingcn tot de volgende bijeen komst op II -Augustus j.l. uit te stellen. VERSPREIDE BERICHTEN. HET I. V. V. EN RUSLAND. Een bijeenkomst te Amsterdam. Naar Reuter aan de Engelsche bladen meldt, heeft er eergisteren te 'Amsterdam een verga dering van het bestuur van I. V. V. plaats ge had. Daar Purcell, met het oog op zijn candi- daatschap bij de tusschentijdsche verkiezing in het district Forest of Dean verhinderd was te komen, werd besloten, op gtond van Purcell's De Staatscourant van heden I Juli bevt o. o. dc volgende Kon. besluiten a op verzoek eervol ontslgen met dank F. E. van der Bom, als ^jid van den voogdijraad te Amsterdam II en J. A. P. Hoogewcegcn, lid van den voogdijraad te Arnhem benoemd tot secretaris van den voogdijraad te Middelburg, Mej. Mr. E. C. C. de Visser, wonende te Middelburg benoemd tot lid van den voogdijraad te Roermond F. C. Schlingcmann, hoofdingenieur van den rijkswaterstaat tc Roermond benoemd bij den radiodienst en den dienst der meteorologie ten behoeve van het burger* luchtverkeer, standplaats Amsterdam, tot radio* telegrafist-observator 1ste kl. F. M. v. d. Vliet, thans telegrafist 2e kl. P. T. T.; eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken met levenslang pensioen, de luitenant ter zca 1ste kl.J. J. von Konijnenburg toegekend de gouden ecrc-medaillc der Ornje-Nossau-ordc non J. des Bouwrie, hoofd von de ofdeeling boekhouding bij de firma Gebr. Juohtens te Amsterdam. Op verzoek eervol ontslagen de Kapitein R. O. van Gennep van het 21ste regiment infan terie cn wegens lichaamsgebreken de Eerste- Luitenant G. Blokhuis van de Eerste Storm* school op verzoek eervol ontslagen dc Kapitein op non-activiteit J. P. Baron van Hceckeren van Molecatcn von het Wapen Infanterie. Benoemd tot commies bij het Departement van Oorlog, de Adjunct-commies F. W. van Dalen. Eervol ontslagen wegens lichaamsgebreekery de rescrvc-Twcede-Luitemunts Jhr. J. G. van Lennep van het le Regiment Veld A. C. de Frcnne van hot 19e Infanterie en de reserve- officier Gezondheid 2e klasse J. Gorter van het personeel van den geneeskundigen dienst. Benoemd cn aangesteld bij het reserve-perso neel der landmacht ot Reserve-Kapitein bij het regiment Wielrijders R. O. von Gennep, voor noemd bij hun tegenwoordig Korps tot Reserve-Eer- ste-Luitenant de reserve-Tweede-Luitenants I. van Geveren, J. Karper cn J. -A. de Groot resp, van -het 22e, 6e en I7c regiment Infanterie bij het Wapen der Infanterie tot rese-rve- kopitein bij het 19c regiment Infanterie de ka pitein J. P. Baron van Hceckeren von Meleca- ten •bij het Wapen der Artillerie bij het Regiment Vest. Artillerie tot Reserve-Kapitein de eervol chtslagen Luitenant ter Zee Te kl. H. Nieuwen* huis. Op verzoek eervol ontslagen de Reserve- Eerst e-Luitenonts T. van der Sluis cn Mr. H, W. J. Mulder, beiden van het 8e reg. Infanterie; J. von der Vegt van hot 16eMr. C. C. Gisch- ler van het 20steR. Kneppelhout van het Te Huzaren; -A. A. C. de Vries Ro-bbé van het lo veld cn J. J. Wilson von het 7e veld. Benoemd tot reserve-officier gezondheid 2ó kl. G. J. Weg, M. J. Bast, S. Sybrondy en L. W. Schut, artsen Op verzoek eervol ontslagen de reserve- Officier gezondheid 2e kl. Huibregtsen var* den geneeskundigen dienst der landmacht en de Reserve-Majoor M. E. Grefe, van het regi ment Grenadiers. DE KONINKLIJKE FAMILIE IN j ZWITSERLAND. De correspondent van de N R. Ct te Genève meldt Gisteren heeft Prins Hendrik met drie gidsen! Op den levensstroom is geen gelegenheid tot ankeren. P1ERE LOTTI. Naar het Engelsch van DAVID LYALL. 11 Het laatste was beslist hoofdzaak, noar Win nie's meening, zooals zij het zelf zou hebben uitgedrukt. Zij hield van de eerste rij en ge loofde ook dat zij daar recht op had. Dc kellnev nam haar orders in ontvangst. Zij trok haar bonthandschoenen uit, liet daar door haar mooie, goedverzorgde handen zien, sloeg haar mantel open, zoodot de mooie lijn van haar blonken hals zichtbaar werd. Licht- blozende bracht zij haar hand aan de jado kra len, zonder er bij te denken. „Dat is wat moois, Winnie; waar heb je die vandaan Jade is kostbaar, is het niet Ik zag er veel in Cairo; ik heb een vreemd, klein sieraadje ervan voor je ergens tusschen mijn bagage geborgen." „O, dit is namaak," zeidc zij, zonder blik ken of blozen. „Ja, het is vrij aardig nage bootst, maar te donker om echt te zijn. Hoe aardig van je, om mij een echt sie raadje mee te brengen. Wij zullen ze nader hand eens bij elkaar houden en zien of ze bij elkaar passen. Wel, en wat heb je vandaag uit gevoerd, oude jongen Vertel mij dat eens. Vondt je het briefje, dot ik achter heb gela ten „Ja, natuurlijk maar waarom wekte je mij niet Ik zou voor je gezorgd hebben en je niet alles voor mij hebben laten doen." „O, het is in orde zoo. Het was beter, je door te laten slapen. Wij zouden misschien weer zijn gaan kibbelen, en dan zou ik laat ge weest zijn. Daarbij was je zoo doodmoe, dat kon iedereen je aanzien. Dus, nadat je op- stondt cn ontbeten hadt, wat deed je toen?" „Ik ging naar Putney." „Zoo, en hoe ziet het er daar uit „Het ziet cr uit als altijd. Mijn moeder had juist gasten voor de lunch." „Waren het allemaal oude dames, die zich heel behagelijk voelden in hef gezelschap van den teruggekeerden held „Ik wachtte niet op ze. Ik bleef slechts tien minuten en ging naar de City terug, om mijn vader op te zoeken/' „O zoo." Winnie fronste haar wenkbrauwen een beetje vreemd, maar juist verscheen dc kellner met het beladen blad en zette het bestelde voor haar neer. Nadat hij weg was gegaan en eer zij de thee inschonk, keek zij over de zilveren theepot heen en vroeg, wat voor hen op het oogenblik van het njeeste belang was „Wel, en wat zullen ze voor jou®doen?" HOOFDSTUK V. Sherston keek naar het pittige gezichtje, de hardheid meer opmerkende, don dc bekoorlijke gelaatstrekken, waarmede zijn gedachten gedu rende zijn lange afwezigheid, zoo dikwijls ver vuld waren geweest. Zij had, in zijn oogen, gewonnen aan uiter lijk schoon, aan oppervlakkige verfijning, was beter gekleed, meer zeker van zichzelf, en toch miste hij iets. De sympathieke vrouwelijkheid was weg, of zij liet ze hem tenminste niet blij ken, zooals op dien onvergetelijkcna avond in do Corona Hut, waar hij haar voor het eerst had ontmoet. „Zij kunnen niets voor mij doen," antwoord de hij met een kalme zekere stem. Hij dacht er niet aan de vraag te ontwijken of iets anders dan dc waarheid te zeggen. Hij wos genoeg man om te beseffen, dat de beste en vlugste manier om uit de meeste moeielijk- heden des levens te geraken, deze is, dat Irien ze flink onder de oogen ziet. Winnie ging rustig door met theeschenken, deed er twee saccharine tabletten in, die men inplaats van suiker gegqyen had, en reikte hem zijn kopje over. „De gebakjes zijn hier goed, en ik geloof niet, dat je erg veel voor de lunch gehad hebt." „O ja, toch wel. Ik lunchte bij Murray. Ik geloof niet, dat je weet, waar dat is „Neen, wat is het Een club voor mannen? Zoo klinkt het tenminste." rNeen, het is slechts een van de goede soort eethuizen, maar het is minder geworden, even als alles. Waar eef jij gewoonlijk midden op den dag „Dat hangt er van af," zeide zij, maar ze zei niet waar het van afhing. „Wel, cn dus willen zij niets voor je doen Erg ormzalig van hen, vind ik. Wat nu te doen Winnie's taal, zooal niet sierlijk, was ten minste duidelijk, cn liet haar toehoorder niet in het onzekere wat zij bedoelde. „Er is niets te doen. Zij zijn, evenals de menschen, achteruit gegaan. De zaken zijn er geweest, Win." „Hè V De éénlettergrepige uitroep *kwam kort en scherp uit haar mond. „Dat kan toch niet. Wel, je deedt mij gelooven dat is, ik dacht dat het een uitstekende zaak was, waar duizenden in verdiend konden worden. Zij leven daar goed, in Putney, en hebben vier bedienden. Waar kwam het geld vandaan voor zooveel vertoon „Terwijl de zaken goed gingen, in de dogen vóór den oorlog, en vóór den dood van den compagnon van mijn vader, was alles in orde, en de uitgaven waren gerechtvaardigd. Het was een exportzaak. Nu, je kunt dunkt mij, best be grijpen dat de oorlog ze te gronde richtte." „Mogelijk voor een tijdje," zei Winnie met een soort van koele berekening, die Sherston on aangenaam aandeed. „Maar de zaak kan toch wel weer opgehaald worden. Er moeten toch goede connecties zijn.. Dat kon toch in zoo'n korten tijd niet allemaal r.aar de maan zijn. Ik zou den ouden heer overreden, haar aan den gang te houden, tot JÜ er in geplaatst kunt worden." „Hij kan het niet hij heeft geen geld." „In het geheel geen geld?" vroeg zij op den man af. .Tenminste niet van belang. Juist genoeg, om met mijn moeder buiten stil te gafln leven. Zij gaan Vale House verkoopen cn denken Lon den bij het volgende kwartaal te verlaten." ,0, hemeU" zei Winnie, cn nam een groo- ten slok thee, alsof zij voelde eenige versterking noodig te hebben. „Toen ik den laatsten keer te Putney was, was er geen. sprake van dit alles, maar dot is ook vier maanden geleden. Weet Grace er iets van „Ik weet het niet, ik heb haar nog niet ge zien." „Ik zou niet denken dat ze het weet, zij heeft tenminste haar pochende manieren nog niet afgelegd," zei .Winnie wat boosaardig. „Ik zag haar gisteren. Zij keek mij aan, als* of ik hcelemool niet meetelde; nu ik heb haar, met gelijke munt betaald. Ik sta in elk geval een trap hooger op het bureau don zij, cn dat weet zij heel goed." De innerlijke grofheid, waarmede zijn vrouw met haar vermeende reden tot gekrenktheid te koop liep, kwetste Sherston alleen, omdat hij die voor het eerst opmerkte. Toen zij in hun korten wittebroodstijd alleen samen weg wa ren geweest, had elk woord dat over haar lip* pen vloeide, hem toegeschenen als een parel van groote waarde. Hij had gelachen om haar naïve uitvallen, alsof zij van het schil rendst vernuft getuigden nu verveelden en ontstem den zij hem, en hij gaf zich met ontsteltenis rekenschap van zijn eigen gevoelens. „Het doet er hoegenaamd niets toe, of Graco het weet of niet, het feit rookt in werkelijk heid alleen ons," zei hij somber. „Je bent dus aan den dijk gezet, met ach- tcrstallig soldij, geen werk en je familie geheel bankroet. Dat is geen mooi vooruitzicht voor ons, Jacky, vindt je ook niet?" Zij keek hem s'rak over de tafel aan, naar hij meende, een beetje mcedoogenloos. Een oogenblik wist hij niet, wat te antwoorden. „Jc sprak er eergisteravond nog al boud over, dat ik mijn baantje moest opgeven, daar is nu natuurlijk geen sprake van. Ik zal het zoo lanff als he| maar mogelijk is, aanhouden. Maar, wot ga jij doen „Natuurlijk zoeken noar werk," zei hij moe dig. „Het is maar een tijdelijke tegenslag. Mijn vader heeft nog altijd invloed in de City, cn als alle zeilen worden bijgezet, komt er nog wel wat. Tob er maar niet over, lieve." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1