ELVIRA Fa. R. VAN DEN BURG DE EEMLANDER 4 BUITENLAND. Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten GROOTE OPRUIMING KASTNER AUTOPIANO'S FEUILLETON. De gouden band. flWMISPRUS^Tït™^ EERSTE BLAD. DE MOOR Deli- Zandblad Inbouwpian o's N.V. MIDDENSTANDS GREDIETBANK L'HIRONDELLE Stationsrestauratie. V i 24e Jaargang No. 3 J per poel f Xper week (met gratl* rtneiering taya osgelmkkn) f 0.17* ilioadalijke nnwn jf 10üJ. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DtRECTEUR-UITBEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMsCHlE?POORTWAL 2 A. POSTREKENING N°. 47910. TEL. INT. IIS. Vrijdag 3 Juli 1925 PRIIS DER ADVERTENIIEN met inbegrip van cm bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstxanbiw dingen en Licidadigheids-adveitenttën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xccr vooideelige bepalinqen voor het adverlceren. Eene x circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE VALORISATIE DER RIJKSLEENINGEN. Gemeld wordt uit den rijksdog, dat de de mocratische afgevaardigde Freiherr von Richt- hofen ten aanzien van het wetsontwerp over de aflossing van rijksleeningen een diepgaande wijziging van de bij de eerste lezing genomen besluiten heeft ingediend. Volgens dit voorstel zal iedere houder van M. 2000 oude rijksleeningen M. 75 der nieuwe aflossingsleening ontvangen. De aflossingslee- ning zal van 1 Januari 1927 af een rente dra gen van 7 per jaar, betaalbaar in halfjaar- iijksche termijnen en zal binnen 30 jaar door aflossing tegen 133V3 afgelost moeten wor den. Aan het voorstel ligt de verklaring van den rijksminister ten grondslag, dat de financiën ven het rijk een aanzienlijke verhooging bo ven de bij doorvoering der in eerste lezing ge nomen besluiten benoodigde gelden onder geen omstandigheden toelaten Het voor het voorstel Richthofen gedurende 30 jaar op te brengen bedrag beloopt 131 mil- lioen per jaar tegen 125millioen, die op grond van het in eerste lezing aangenomen Wetsontwerp noodig zouden zijn. De afgevaar digde Von Richthofen stelt voorts nog voor, de nieuwe aflossingsleening geheel vrij te stel len van alle tegenwoordige of toekomstige suc cessierechten, vermogens- en inkomstenbelas ting, kapitanlsheffing, enz. EEN MINISTERIE VOOR DE BEZETTE GEBIEDEN. De centrale commissie uit den rijksdag heeft een voorstel van het centrum aangenomen, om het^ministerie voor de bezette gebieden zelf standig te maken en een eigen minister te geven. DE ECONOMISCHE TOESTAND. De rijksminister van financiën heeft gisteren in den Rijksdag verklaard, dat de administra tie van het brandewijnmonopolie aan de re geering veel zorg baart. Ingrijpende reorga nisatie zal niet te vermijden zijn. In de rijks- bedrijven was de toestond der „Deutsche Wer- ke" niet gunstigbij de andere rijksbedrijven was .de toestond bevredigend. ARBEIDSHERVATTING IN DE HOUT INDUSTRIE. Voor zoover gisterenochtend bekend was, beeft bijna de gehecle Duitsche houtindustrie zich verecnigd met het verleden week in het Tijksministerie van arbeid gesloten occoord. Het work is grootendeels Woensdag hervatook in Thüringen, waar men aanvankelijk weigerde aan het werk te gaan, heeft men ten slotte het accoord aanvaard. In Sleeswijk-Holstein is het conflict nog niet opgelost GRAAF KANITZ' HEUP ONTWRICHT. Graaf j<anitz, de rijksminister van landbouw, heeft gisteren bij het paardrijden zijn linker heup ontwricht. Hij zal eenigen tijd het bed moeten houden. DE ZAAK-BARMAT. De N. R. C. schrijft De Barmatcommissie van den rijksdag heeft gisteren prof. dr. Schreiber, den pauselijken prelaat en rijksdaglid, als getuige gehoord. Men woetr dat volgens uitlatingen van Lange Hegermann prof. Schreiber hem heeft bewogen zicb voor d*e Barmats te interesseeren. Lange Hegermann woonde de zitting niet bij. Hij had zich laten verontschuldigen, omdat hij onge steld wal Uitdrukkelijk had hij eraan toege voegd, dat hij zich echter ter beschikking van de commissie hield. Prof. Schreiber zeide, dat hij de firma Burt scher, die een de'el heeft ontvangen van het door Lange Hegermann verkregen crediet van 2 miiljoen mark voor de Palts, sinds jaren kent Hef hoofd van de firma is volgeling van het centrum. Barmat was in moeilijkheden ge raakt en daarom had getuige zich tot verschil lende afgevaardigden gewend, teneinde te trachten credieten voor Burtscher te krijgen. Zijn pogingen leverden echter geen resultaat op. Ten slotte heeft prof. Schreiber toen aan Lang^ Hegermann geschreven. Deze gaf hem den raad dr. Hoefle op te zoeken. Dit heeft prof. Schreiber gedaan. Hij wilde, zegt hij, geen zaken doen, maar alleen om moreele re denen een firma bijstaan, die het centrum steunde. Spreker wist niet, dat de groote ban ken toen reeds hadden geweigerd credieten aan, Burtscher te verstrekken. De bijzonderhe den van de zaak kende prof. Schreiber niet. Juist omdat hij van zaken niets geen verstand heeft, had hij Lange Hegermann om raad ge vraagd. Nooit heeft spreker geweten, dat Burtscher geld .heeft ontvangen dat voor het bezette gebied bestemd was. Later heeft spre ker ook eerst vernomen, dat de bisschop van Meissen een hypotheek van ongeveer 80.000 mark op de terreinen van de firma Burtscher had. De democratische afgevaardigde Kopsch meent te mogen constateeren, dat prof. Schrei ber in elk opzicht correct heeft gehandeld, dat echter de houding van Lange Hegermann vrij wel onbegrijpelijk is. De commissie verdaagde daarop haar be raadslagingen tot Donderdag 9 uJli. BELGIE. DE STAKING DER METAALBEWERKERS. Een ernstige uitbreiding. De staking der metaalbewerkers heeft zich gisteren nog uitgebreid. Een 1000-tal werklie den te Nijvel en een 1500-tal tc Gent hebben zich bij de staking aangesloten. In het bekken van Charleroi zijn openbare vergaderingen en optochten verboden. De vergadering der metaalbewerkers uit de streek van La Louvière, te Jolimont gehouden, heeft besloten aan de afgevaardigden naar het centraal congres, dat overmorgen te Brussel gehouden wordt, voor te stellen de algemeene staking af te kondigen over het geheele land, om zich tegen elke loonsverlaging te kanten. DOOR ZIJN KAMERADEN VERMOORD In den nacht van 21 op 22 Juni kwamen bewoners van de quai de La Batte, te Luik, de politie waarschuwen, dat zij hulpkreten hadden gehoord, die vermoedelijk uit de Maas kwamen. Een onderzoek werd ingesteld en er werd gedregd, moor zonder resultaat. Vrijdag jl. echter werd het lijk opgehaald van een jongen man. Een schouwing wees uit, dat de drenkeling slagen had gekregen op het hoofd met een hard voorwerp en men dus met een misdaad te doen had. De zaak werd ge heim gehouden om het onderzoek te verge makkelijken. Weldra bleek, dat een zekere Kostrel, woonachtig te Luik, verdwenen was. Deze had een vereeniging gesticht met een groep studenten, die een communistische strek king had. De regeering had dezer dagen verbannings-r maatregelen getroffen tegen communisten Kostrel was toen niet te Luik. Den laatsten dag, dat de verdachte buitenlanders in het land mochten verblijven, kwam hij er heen Men vermoedt thans, volgens Het Laatste Nieuws, dat de verbannen studenten gedacht hebben, dat hun voorzitter hen verraden had cn hem deswege hebben „gestraft". Het onder zoek wordt voortgezet. Volgens een ander bericht was de betrok kene een student uit Letland en zou ook hij verbannen worden. FRANKRIJK- DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. De minister van handel Chaumet heeft aan Trendelenburg den tekst der Duitsche tegen voorstellen overhandigd. Hij gaf hem tevens eenige aanwijzingen om vergissingen in de in terpretatie te voorkomen cn de bestudeering der nota door de Duitsche delegatie te be spoedigen Fa. BRANDSEN Langestrnat S Tql. 129 Petitos 6 cent Bouquet 8 Extra 10 Pianohandel L. KLEIN Utrechtschestr. De beste merken De laagste prijzen ES voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 van alle zomerartikeien tot spotprijzen. Zie de étalages. 16-18 Langestraat - Amersfoort MENU f 1.75 Zaterdag 4 Juli TELESTINSOEP. OMMELET m. HAM. KALFSFRICANDEAU a LA TIROLIENNE. of VARKENSCARBONADE m. SPERCIE- BOONEN. FLENSJES. FRUIT. Arnhemschestraat ENGELAND. DE TE VORDEREN SCHULDEN VAN DE GEALLIEERDEN. Het jongste Britsche memoran dum. Enkele dogen geleden zijn de nota's, betref fende de aan Groot-Brittannie verschuldigde oorlogsschulden aan Frankrijk, Italië, Portugal, Zuid-Slavië, Roemenië en Griekenland toege zonden. Het verluidt, dat in deze nota's geens zins druk wordt uitgeoefend tot betalen en dat het aan dc debiteuren-statcn wordt over gelaten den datum vast te stellen, waarop de onderhandelingen over een regeling zouden beginnen. Het standpunt der Britsche regeering ten op zichte der schulden werd door Winston Chur chill, den kanselier van de schatkist, in zijn brief aan dc Fronsche regeering, d.d. 6 Fe bruari uiteengezet. Krachtens de regeling met de Ver. Staten heeft Engeland vil meer dun 80 millioen pd.st. aan dit land betaald, ter wijl het zelf nog geen cent van zijn schulde naren heeft ontvangen. Het is de wensch der Britsche regeering om de debitcuren-statcn op een dusdanige loyale wijze te behandelen als met de belangen der Britsche belastingbeta lers in overeenstemming is. In dc tegenwoor dige omstandigheden acht de regecring zich gerechtigd op een oplossing aan te dringen cn zij ziet gaarne desbetreffende voorstellen tegemoet. Nader wordt gemeld, dat dc Britsche noto's inzake de oórlogsschuldcn reeds einde der vorige week aan de vertegenwoordigers der betrokken landen te Londen zijn overhandigd. Het tegenwoordige tijdstip werd geschikt ge acht voor een dergelijke medcdeeling met het oog op de maatregelen met hetzelfde doel, die onlangs door de Ver. Stalen zijn genomen. Engeland wenscht zich natuurlijk niet te men gen in de regeling, die Amerika met zijn debi teuren treft, maar wil alleen te kennen geven, dot het dezelfde behandeling van zijn debiteu ren verwacht als deze non de Ver. Stoten toe staan. .Dc bedragen die Engeland ken cischcn. Op 31 Maart 1924 beliepen de lecningen van Engeland aan Frankrijk 623.279.000 Italië 533.300.000 Zuid-Slavië 28.481.000 Roemenië 24.778.000 Portugal 21.544.000 Griekenland 23.355.000 Het z.g. beginsel van Balfour, dat Engeland tevreden is, wanneer het uit de schadevergoe ding en van zijn geallieerde debiteuren te za- men evenwel ontvangt als het aan Amerika moet betalen, wordt ir. de jongste Britsche no ta's herhaald. DE GESPANNEN BETREKKINGEN MET RUSLAND. Verklaringen van Chamberlain. Londen, 2 Juli. (H. N.) In het lagerhuis heeft Chamberlain vandaag, in antwoord op een vraag van Kenworthy, verklaard, dot hij met de uitdrukking „een andere natie", onlangs bij do bespreking van den toestond in China gebruikt, sovjet-Rusland heeft bedoeld. De Engelsche avondbladen wijden over het algemeen veel aandacht aan dc jongste rede-* voering van Tsjitsjerin, welke vandaag in het lagerhuis ook door Austen Chamberlain is aan gehaald, die tevens verklaarde, dot dc jongsto uitlotingen van de leden der regeering, met betrekking tot sovjct-Ruslond gedaan zijn in het volle gevoel von de verantwoordelijkheid van het geheele kobinet. Een en onder wijst er op, dat dc spanning in de betrekkingen met Rusland toeneemt, hoe wel men in officieele kringen ontkent, dut men op het oogenblik een afbreken van de diplo-* matieke betrekkingen met Ruslond verwacht. J DE COMMUNISTISCHE AGITATIE. In het Lagerhuis werd gisteren gevroogd, of de regecring een regeling overwoog met gc- ollicerde cn andere regecringcn omtrent het nemen van gemeenschappelijke maatregelen tegen de misdadige communistische agitatie. Chamberlain antwoordde ontkennend. De omstandigheden loopen in de verschillende landen zoozeer uiteen, dot elk land voor zicK zelf de maatregelen moet nemen, die het ge schikt acht. De regecring zou, wanneer dit noodig zou blijken, maatregelen nemen ter bc* scherming der Britsche belangen. DE MOEILIJKHEDEN IN HET MIJNBEDRIJF. 'f Voorloopig geen interventie der regecring. In het Lagerhuis word gisteren gevraagd, of de regeering van plan was in te grijpen met betrekking tot het opzeggen door de mijn eigenaars van het collectieve contract. Chnnrw berloin antwoordde,, dot de premier von mee- ning was, dat dit op het oogenblik voorbarig zou zijn. De opzegging zou natuurlijk worden; gevolgd door onderhandelingen tusschen beide partijen om tc zien, of er geen nieuw contract kon worden gesloten. Met deze onderhandeling gen werd, naar hij vernam, een begin gemaakt, Londen, 2 Juli. (H. N. Draadloos). Do mijneigenaren hebben hun voorstellen tot loonsverlaging aan de uitvoerende commissie von den mijnwerkersbond overhandigd, dio deze voorstellen morgen aan de uitvoerende besturen der afzonderlijke vcreenigingen zul-^j' len voorleggen, met de desbetreffende adviezen, f K' EEN BALLON CAPTIF IN DIENST DER l LONDENSCHE VERKEERSPOLITIE. In het Lagerhuis werd gisteren medegedeeld, dat de autoriteiten overwegen een ballon cnptif in gebruik tc nemen, van waar uit men toe zicht kan houden op de straten van Londen, teneinde mede tc werken tot vermijding val} verkeersopstoppingen. ITALIË. J| DE BINNEN- EN BUITENLANDSCHE ff TOESTAND. S' De loge lire. v Fedcrzoni, de minister van binnenlandscho zaken, heeft in den ministerraad den toestand des lands uiteengezet, die volkomen rustig is* De gemeenteraadsverkiezingen zijn onlongs irt verscheidene steden order groote opkomst der kiezers gehouden cn leverden voor da fascisten een volledig succes op. Vijf congres sen, w.o. het zeer belangrijke van de fascisti sche partij, zijn nagenoeg gelijktijdig te Romd gehouden. Er zijn in heel Italic tol van plech tigheden gevierd zonder de minste ordeversto ring. Men kon zeggen, dot dc toestand uit muntend is. -I De financicele toestond heeft het onderwerp uitgemaakt van een uitgebreid onderzoek ini den ministerrood. Zoowel Mussolini als del Stefani, minister van financiën, hebben verslagi uitgebracht om de oorzaak en de strekking; vast te stellen von het verschijnsel van de da* ling van den wisselkoers, dut uit objectieve^ economische redenen niet tc verklaren volt, daar de oogst uitstekend blijkt. De werkloos- GtluLkig hij, die vol moed durft verdedigen, wal hij liefheeft.' CVIDIUS. Naar het Engelscl» van DAVID L7ALL. „O, ik tob niet, ik kan voer mijzelf zorgen. Ik'ben er aan gewoon, de toekomst heeft voor mij geen enkele verschrikking. Je zult mis schien het land moeten verlaten, Jacky. Ma joor B"tlcr sprak vandaag over een groot P'an van kolonisatie in den vreemde, voor gedemo biliseerde soldaten." „Ik zal probeeren eerst in Engeland te sla gen," zei hij droogjes, daar het hem ontstem de; dót Perry Butlers naam door haar in het gesprek werd gehaald. „Ja natuurlijk, waarom niet. Maar naar men hoort, zijn er niet veel baantjes. Sally en ik kennen een massa aardige jongens, dio niets kunnen vinden. Ik noem het gewoon afschuwe lijk, schandelijk I Maar heb je geen vrienden onder de hoogcren in rang, niet enkelen, die iets voor je zouden kunnen doen, je wat zou den kunnen voorthelpen Sherston schudde het hoofd. „Ik ga geen aalmoes vragen, lieve. Dc kan - werken, en zal werk krijgen wels daar maar niet bang voor f Ik begin morgen al dadelijk." Zij dacht een oogenblik ernstig na. „Ik denk toch niet, dat zij je te Putney on derdak hebben geweigerd zei _zij eindelijk. „Neen, vader vroeg, of ik vanavond thuis kwam." „Maar je moeder heeft het zeker niet ge vraagd „Zij had er geen gelegenheid voor. Zij ver onderstelde, dat ik zou wachten, om wat te ge bruiken in de huiskamer, totdat haar gasten vertrokken zouden zijn." „Hemeltje, wat zijn jullie tcch vreemde lui I Waarom nam ze je niet mee om met haar tc lunchen Schaamde ze zich over je „Dat geloof ik niet, het was mijn eigen wil. Ik vond dat ik even goed naar de stad kon gaan cn vader opzoeken, in plaats van een paar uur te wachten, tot moeder vrij zou zijn.'" „O, zoo I En hij was beleefder, cn bood jc een gastvrij dok aan in het ouderlijk huis. Dot is een goed ding, want Sal'.y zal vanavond te rugkomen, en wij kunnen haar niet weer naai een denkbeeldige tante zenden." „Natuurlijk niet moer, Winnie, zou je niet denken, dat wij, indien ik werk krijg, juf frouw Withers zouden kunnen overhalen, haar aandeel in de étage aan mij over te doen Ik zal de meubelen koopen, die haar toebehooren en haar aandeel in do huur overnemen. We zouden het er best mee kunnen doen, 'totdat wij iets beters kunnen betalen." „Ja zeker, maar ik weet niet of Solly zal willen, en in elk geval zal het tijd genoeg zijn, het haar voor te stellen, als er eenig voor uitzicht is dot jc haar kunt uitkoopen." Winnie uitte deze onomstootelijke waarheden heel kalm, cn zonder ze iets te verzachten, ze voelde volstrekt niet, waarom zij ze niet zou zeggen, of er doekjes om zou winden. Zij had oen ruimen blik, en zog er niet, tegen op, de dingen bij den naam te noemen. Zij wenschte nu van ganscher harte, dat zij geen oorlogs- huwclijk had gesloten. Zij zou volkomen te recht hebben kunnen beweren, dat het haar in 't geheel geen voordeel had gebracht. De sol daat met het ernstige gelaat, tegenover haar, was niet langer een romantische held die aller lei wonderlijke mogelijkheden belichaamde, maar alleen een nogal vervelende man. die zich verbeeldde, dat hij zijn rechten van echtgenoot over haar kon loten gelden. Reeds hod Winnie bij zichzelf besloten, dat zij hem zich niet al te zeer met haar persoon lijke vrijheid zou laten bemoeien. Ze was ook besloten, dot Perry Butler nu nog niet te weten zou komen, dat hij terug was gekeerd. Zij had een mooi romannetje gesponnen ron dom haar afwezigen echtgenoot, hem voorge steld als dienende bij den stof, ergens in het verre Oosten, als een merkwaardig en onmis baar persoon, die den een of anderen dag te rug zou keeren, met lauweren overdekt, en haar tot een glorierijke hoogte zoij opvoeren. But ler was er behoorlijk van onder den indruk ge komen cn was niet scherpzinnig genoeg ge weest, om te begrijpen, dat de man die in ser- gcantsuniform aan de deur van den schouwburg wachtte, haar werkelijke, alledeagschc echtge noot was. „Het is half zeven, cn ze wachten om op te ruimen voor hef diner," zei zij nu. „Dc zal betalen, Jacky, ik ben goed bij kas op het oogenblik. Sherston schonk geen aandacht aan wat ze zei, maar riep den kellner en betaalde de rekening. „Wat zullen we nu gaan doen?" vroeg zij, terwijl ze in het midden van de hall bleef staan en hem hulpeloos aankeek. „Wat doe je gewoonlijk 's avonds?" „Ik ga naar huis, als mijn dagwerk is afge- loopen en als ik geen afspraak voor den avond hebj blijven Sally en ik op onze kamer, ver stellen onze klecren, cn spreken ieder over on ze eigen zaken." „Heb je vanavond dun een afspraak „Neen ik kon toch geen afspraak maken, nu jij er was. Je moest me maar thuisbrengen, misschien zal Solly ons wat opvroolijken. Ik ben in een neerslachtige bui dat ben ik, maar verwacht je familie je niet met eten „Dat doet er in het geheel niet toe. Ik zal juffrouw Withers en jou ergens mee naar toe nemen, als jc wilt." Dit voorstel stemde Winnie wat zachter, maar zij keek ecnigszins'minachtend naar zijn uniform. Het was verwonderlijk, hoe haar waar deering voor de verschillende graden van khaki veranderd was, sinds dien uvond in dc Corona Hut. „Het lijkt me wel prettig, maar eigenlijk moest je je geld sparen. 'En dan een taxi ook. Nu, ik ben er blij om. Ik voel op het oogen blik niets voor den eenvoudigen omnibus, zo zijn bij het uitgaan van dc kantoren, alle over vol. Zij stapte in de taxi enin een van de don kere straten, stond zij hem toe, huar te kussen. Maür er was heel weinig warmte in de liefkoo- zing en hoegenaamd geen blijheid in hun hart. Toen zij dc bekende deur naderden, toonde de gloed in het bovenlicht aan, dat de deelge- noote van de kleine huishouding, thuis was ge komen. „Hallo Sal I" riep Winnie door het sleutelgat, terwijl Sherston naar den sleutel zocht, dien zij hem had gegeven. „Ja, ja riep de stem vpn binnen, cn daar na deed Sally de deur open. .,lk zegen jullie, mijn kinderen I" zeide zij bij wijze van aardigheid, haar handen als ten zegen, uitbreidend „Ik vroeg mij al af, wanneer ik jullie wecij zou zien. Nu hoe staan de zaken?" „Over het geheel, vrij slecht. Heb je goed geslapen bij je oude tante, Sally O, manr ik' geloof, dat ik een oogje op je zal moeten houi den, -je I" Sc chte, maar haar werkelijke belangsteli ling was gericht op Sherston, wiens gelaat teri nouwernood verhelderde bij de scherts, waarvan! alleen genoten kon worden als het hart blij is.' „Ben je iets van plan vanavond, Sally," vroegte', Winnie, toen zij dc kleine huiskamer binnen- "S gingen. Sally schudde het hoofd. „Jack vraugt ons, ergens met hem te gaart eten." „O, laat ons niet uitgaan, laten wc hier fcestJ. vieren .Er is nog een halve duivenpostei in de vliegenkast. Laten we mijnheer Sherston tooi ncn, hoe vrouwen alleen leven. Ik ben er zeker von, dat het goed voor hem is. Het was een gelukkige inval van Sally, die bij Winnie geen onverdeelde instemming vond. Zij had een tamelijk aanlokkelijke afspraak opge geven, terwille van haar echtelijke plicht. En het vooruitzicht, stil tc blijven zitten en een, voor het oogenblik alhans, weinig rooskleurig© toekomst te bespreken ,trok haar wufte natuur niet zeer aan. Zij deed haar hoed en mantel af, trok een boezelaar over haar kantoorjurk aan, daar zij vond, dat het niet de moeite waard was, zich te verklceden, en zij zetten zich aan het werk, om he maal gereed te maken. Sally, die met een bijna bovennatuurlijke in tuïtie begiftigd was, merkte heel goed, dot niet alles in orde was tusschen haar kameraad en den pas teruggekeerden echtgenoot, maar zij was er niet zeer verbaasd over. jWordt vetvokrdJ

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1