PHILIPS LAMPEN VOOR DE REIS Fisslthaler-Pllsener F. H. Lomans BUITENLAND. „Lunchroom PRINCESSE". FEUILLETON. De gouden band. ABONNEMENTSPRIJS ?-5 7?'™ ,7* Amcrv „DE EEMLANDER PRUS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een Sponsen Tandborstels Haarkammen Sponsenzakjes Badhandschoenen A. VAM DE WEG Langestraat 23 1 Inbouwpiano's H GROOTE OPRUIMING L'HIRONDELLE Stationsrestauratie. 24e Jaargang No. 5 ioort 1 2.10, Idem li an co per post f 3.—, per weck. (mei gratis verzekering tegen ongelukkes) f 0.17* afzonderlijke nummers 1 Cj05. RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POST A EKEN I HQ N°. 47910. TEL INT. 919. Maandag 6 Juli 1925 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie* dingen en Ucidadigheids-adveitentiën voor de keilt der prijs. Voor handel cn bcdriji bestaan zeer vooidcclige bepalingen voor bet ad verloeren. £cnt circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND VERDAGING VAN DEN PRUISISCHEN LANDDAG. Do Pruisische landdag is tot 22 September op reces gegaan. HET ECONOMISCHE CONFLICT MET POLEN. De door Duitschland aan Polen voorgestelde voorloopige overeenkomst voorziet in een in voer tot 100.000 ton kolen uit Poolsch Gppei- Silezië. Polen had 350.000 ton geëischt. De eisch tot het verleenen van faciliteiten inzake de liquidatie van Duitsch eigendom werd door de Duitsche delegatie teruggenomen. Do Senaat van Danzig heeft zich in een nota aan Polen bereid verklaard nieuwe onderhan delingen te openen omtrent de kwestie von den invoer. Nader wordt bericht, dat men te Berlijn ver wacht, dat Polen vandaag op het Duitscho voorstel inzake het sluiten van een voorloopig handelsverdrag zal antwoorden. DE BEVOLKING VAN SAKSEN. Saksen tót volgens de laatste volkstelling 4 970.301 inwoners en wel 2.301.740 van het mannelijke en 2.608.561 van het vrouwelijke geslacht DE LOONEN BIJ DE RIJNSCHEEPVAART. In verband met do mislukking der onder handelingen omtrent de loonen bij de Rijn- scheepvaart had de rijksminister van arbeid een scheidsrechterlijke beslissing gelast. Bij de thans gedane uitspraak wordt het weekloon voor matrozen op 37.50 M. vastgesteld. Vóór 9 Juli moet van de al- of niet-oanvaarding ken nis worden gegeveiv, HET PROCES INZAKE DE WOHNSTöTTEN- GESELLSCHAFT. De eisch. In iht proces tegen de leiders van de Wohn- statten Gesellschaft is Zaterdag de vertegen woordiger van hat O. M. aan het woord ge weest. Hij eisdhte tegen „Geh. Oberregierungs- rat" Glasz 6 maanden gevangenisstraf en 600 mark boete, tegen „Regierungsrat" Weruzel 5 maanden gevangenisstraf en 600 mark boete, tegen David Schralter, den directeur van de Trionon Film Ges. 10 maanden gevangenis straf en 300 mark boete, tegen diens mede directeur Busch 8 maanden en 600 mark boe te, tegen Ignoz Schratter 4 maanden en 300 merk boete. Tevens wensdhte hij, dat de be klaagde ambtenaren onwaardig zullen wor den verklaard om openbare functies te be- Ideeden gedurende den tijd van vijf jaar. BELGIE. UIT DE BELGISCHE KAMER. Herman de Vos dient een amnestievoorstel in. Uit Brussel wordt d.d. 4 Juli aan de N. R. C. gemeld Het Kamerlid Herman Vos, van de VlaamscK nationalistische frontpartij, die bij de jongste verkiezingen te Antwerpen gekozen is en die gedurende den oorlog eenigen tijd lid van den Raad van Vlaanderen was, maar daar reeds maanden vóór den wapenstilstand uitgetreden was, toen deze Raad de onafhankelijkheid van Vloanderen uitgeroepen had, heeft vandaag bij de Kamer een wetsvoorstel ingediend, waarbij een algemeene amnestie verleend wordt aan politieke veroordeelden (activisten). Vos zelf werd niettemin na den wapenstilstand veroor deeld en gedurende eenigen tijd gevangen ge zet tegelijkertijd met dr. Jacob en dr. Rudels- heim, welke laatste in de gevangenis overle den is. Vos zegt, dot andere landen Teeds amnestie verleend hebben voor oorlogsdelicten en be toogt, dat het verdrag van Versailles een ver plichting van dezen aard inhoudt, waaraan België zich niet gehouden zou hebben. Vos wijst op hetgeen een ontelbaar aantal Vlaam- sche activistische families geleden hebben door de onbarmhartige vervolgingen. Het Vlaamsch verzet was echter slechts een ge volg van de misdadige verzuimen van vroegere Belgische regeeringen. Vos zet verder uiteen, dat zijn ontwerp betrekking heeft op de poli tieke delicten en de zoogenaamde delicten van aanbrenging, voorzoover deze een politiek karakter hebben. Hij haalt het geval van Leo Augusteyns aan, die in 19T4 reeds sedert tal van jaren een populair liberaal Kamerlid voor Antwerpen was. Augusteyns werd in 1919 tot gevangenisstraf veroordeeld cn heeft deze on dergaan. Zijn handelingen konden echter niet gebracht worden onder de besluit-wetten, die de Belgische Tegeering te Havre uitgevaardigd had tegen de activistische beweging. Maar om hem gevangen te kunnen zetten, hebben de rechters hem veroordeeld wegens vermoeden van aanbrenging. Dat is te schreeuwend on rechtvaardig geweest, zoo zegt Vos, om hem geen amnestie te verleenen. Die bij vermoeden aangenomen aanbrenging van Augusteyns was niets dan een zuiver politieke «daad geweest er was geen aanbrenging aan de Duitschers. Augustenys had enkel medegewerkt aan de bestaande openbare instellingen. Hij was niet schuldig aan delicten, die bij de besluitwetten voorzien waren. Maar waar is aanbrenging van de Duitschers Vos zegt nog, dat meer zulke gevallen aan gehaald kunnen worden en hij eindigt met er op te wijzen,* dat zijn voorstel niet slaat op spionnage, noch op verkeer met den vijand tot persoonlijk voordeel DE BETREKKINGEN MET LUXEMBURG. Prum, de Luxemburgsche eerste minister en Vandervelde, de Belgische minister van buiten- landsche zakeft, hebben van gedachten gewis seld over de toepassing van het Belgisch- Luxemburgsche unieverdrag. Op verschillende punten zijn zij het in beginsel eens geworden, waardoor het mogelijk zal worden spoedig bepaalde moeilijkheden, die sinds het van kracht wofden van het verdrag zijn ontstaan, te regelen. In de tweede helft von Juli en begin Augustus zullen nieuwe bijeenkomsten plaats hebben ter bespreking van munt-, financieele- cn spoorwegkwesties. FRANKRIJK. DE FRANSCHE FINANCIËN. In den kabinetsraad heeft CaillaUx Zaterdag de bizonderheden uiteengezet van het besluit betreffende de consolidatie-leening. Het besluit, dot goedgekeurd werd, is gisteren in de Staats courant opgenomen. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. Opschorting der besprekingen. Na de jongste Fransche voorstellen te heb ben ontvangen, zoowel omtrent de tariefbepa lingen als de algemeene voorwaarden van het ontwerp-hondelsverdrag, heeft de voorzitter der Duitsche delegatie Von Trendelenburg,, den Franschen minister van handel, Chaumet, de redenen uiteengezet, waarom de regcering te Berlijn het onmogelijk acht een overeenkomst aan te gaan binnen zoo korten tijd, dat zij nog door het Duitsche en het Fransche parle ment kan worden goedgekeurd, alvorens zij op reces gaan. Duitschland is niet in staat aan Fiansche wijnen een behandeling toe te staan ais aan de meest begunstigde natie. Voor textielgoe- deren kan de Elzas het gevraagde voorkeur regiem niet toestaan. Duitschland meent, dot de jongste Fransche aanbiedingen, ondanks de concessies, waarvan Duitschland het belang niet betwist, het op de Fransche markt niet een plaats kunnen verzekeren, gelijkwaardig aan die, welke het meende te reserveeren voor den Franschen uitvoer. Duitschland stelt dientenge volge voor de besprekingen te schorsen, daar bij het contact met het oog op latere onder handelingen handhavende. Chaumet verklaarde, dat geen enkel geschil punt het uitstel noodzakelijk maakt. Hij zal Maandagavond met Trendelenburg nagaan, op RECLAMES. Prijs 1—3 regels f 303 elke regel meer f 1.v Pianohandsl L. KLEIN Utrechtschestr. De beste merken De laagste prijzen Vanaf heden verkrijgbaar in Getapt in origineel groot tumbler f 0.30 rara HB van alle zomerartikelen tot spotprijzen. Zie de etalages. 16-18 Langestraat - Amersfoort Utrechtschestraat 15 Tel. 483 welke wijze het contact kan worden gehand haafd. De Fransche bladen bespreken druk de ver traging van het Fransch-Duitsche handelsver drag en wijzen op den goeden wil van Frank rijk en de weerspannige houding van éc Duit sche regeering. Het Journal zegt, dat dit op nieuw een waarschuwing is voor allen, die verwachten, dat Duitschland door een verzoen- lijke houding zal zijn te winnen. ENGELAND. DE CHEF VAN DEN GENERALEN STAF. Generaal Sir G. F. Milne is tot opvolger van generaal Earl Cavon als chef van den gc- nerolcn rijksstaf benoemd. Hij zal Februari a.s. in functie treden. MENU f 1.75 Dinsdag 7 Juli SARDINES mot GEROOSTERD BROOD. KIPPENSOEP MACARONI m. HAM, HAM m. VERSCHE TUINBOONEN of HOLSTEINSCHN1TZEL m. DOPERWTEN. GEBAK. FRUIT. DE VAN FRANKRIJK TE VORDEREN SCHULD. De Fransche gezant te Londen, De Fleuriau, heeft Vrijdag op het Britsche ministerie van buitenlandsche zaken de ontvangst bericht van het Britsche memorandum inzake do schulden. In de mededeeling van De Fleuriau wordt de verzekering gegeven, dat de Fransche regee ring bereid is officieele onderhandelingen te beginnen, maar wordt er tevens aan herinnerd, dat door de Fleuriau reeds besprekingen zijn gevoerd met het Britsche ministerie van finan ciën. Deze besprekingen namen een aanvang na de aanbieding van Churchill's nota in Fe bruari. Hoewel deze besprekingen onderbro ken werden, was het nimmer Frankrijks bedoe ling ze niet te hervatten. Londen, 5 Juli. (V. D.) De mededeeling betreffende de oorlogsschuld, welke hier is ontvangen van de Fransche regeering, is lou ter in haar vorm een bevestiging von de ont vangst van Chamberlain's circulaire aan de ge allieerde landen, welke schulden hebben aan Groot-Britannië. Vernomen wordt echter, dat de aan het Foreign Office ontvangen mede deeling vergezeld wordt van verzekeringen, welke er op wijzen dat de Fransche regeering de politiek van Clémentel ten gunste van een spoedige consolidatie der schuld niet heeft op gegeven. Men verwacht, daarom dot de besprekingen met de Britsche schatkist binnenkort zullen worden hervat op het punt, waarop zij, in ver band met de Fransche politieke crisis, werden onderbroken. KNIGHT, f De Star meldt het overlijden van' den be kenden oorlogscorrespondent E. F. Knight, die in 1852 geboren was en een van de overleven den was "it dagen toen een oorlogscorres pondent nog zijn slag kon slaan en primeurs kon hebben. Hij heeft deelgenomen aan aller lei expedities en oorlogen o.a. in Soedan, op Madagaskar, in Matobele-land tusschen Grie kenland en Turkije (1897), op Cuba, in Zirid- Afrika en aan den Russisch-Jopansch'en oorlog. Ook had hij het Dreyfus-proces bijgewoond. In verschillende boeken heeft hij zijn weder waardigheden beschreven. DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNINDUSTRIE. Londen, 5 Juli. (V. D.) De onderhande lingen tusschen de mijnwerkers en mijneigena ren inzake een nieuwe arbeidsovereenkomst ter vervanging van die, welke aan het einde van deze maand afloopt, zijn nog steeds niet over het doode punt heengekomen. Herbert Smith, voorzitter van de mijnwerkers-federa tie, heeft gisteren echter gezegd, dat, of schoon de toestand ernstig is, hij alle hoop nog niet heeft opgegeven. Hij acht het zeker, dat pogingen, om de onderhandelingen te her openen, gedaan zullen worden en hij verklaarde gisteren aan een persvertegenwoordiger, dat er nog veel kon gebeuren, voor de nationale ar beidsovereenkomst ten einde loopt. Met betrekking tot de crisis in de kolen-in dustrie wijzen de bladen op de belangrijkheid von het bezoek von den minister van arbeid cn van den secretaris voor de mijnen aan den premier, wullc bezoek gisteren ploats vond. DENEMARKEN. PER KANO OVER DEN ATLANT1SCHEN OCEAAN. Kopenhagen, 3 Juli. (H. N.) De Deen- scho luitenant Plcss Schmidt leeft in de hoop, dot hij een prijs van 1 millioen kronen zal winnen voor den eersten overtocht von den Atlontischen oceaan per kano, welke prijs be steed zal worden voor een zwembad te Ko penhagen, een kleine kano van 5 meter ge construeerd, waarmede hij vanavond ccn proef tocht zal doen over ccn afstand van ongeveer 2000 mijl. Hij wil eerst naar Gothenburg gaan cn vervolgens naar Noorwegen en vandaar naar do Shetlandeilenden, om vervolgens de Faroer-eilanden te bezoeken, vanwaar hij per stoomschip terug zal gaon naar Kopenhagen. Indien deze proeftocht voldoet, wil luitenant Pless Schmidt een poging wagen om den vol genden zomer den Atlaniischen Oceaan over te steken. De kano weegt, met inbegrip van 140 pond levensmiddelon, slechts 800 pond. POLEN. DE OVERSTROOMINGEN. Een ernstige omvang. Men meldt uit Berlijn d.d. 4 Juli aan de N. R. C. Uit Krakau wordt aan het Berliner Tageblntt gemeld, dat een groot deel von den oogst in Polen te gevolge van de groote overstroomin gen ernstig bedreigd wordt. In G<?licië cn in Poolsch Silezië regent het sinds weken onaf gebroken. De aardappels beginnen reeds t<j rotten. In do drie eerste dagen von de afge- loopen week heeft het zoo sterk geregend, dat het water in de rivieren met 15 20 c.M« per uur stijgt. De schade is veel gTootcr don die, welke door de overstroomingen van 1903 werd berokkend en op 21 millioen kronen werd geschat. Meer don 100 dorpen en verschillen de steden staan gedeeltelijk onder water. Zelisi Krakau is bedreigd. Het spoorwegverkeer is ge deeltelijk onderbroken. Talrijke personen en veel vee zijn reeds omgekomen. Troepen zijn! naar de plaatsen van de ramp vertrokken. RUSLAND. DE VEROORDEELING VAN DE DUITSCHE STUDENTEN TE MOSKOU. De Duitsche regeering heeft te Moskou stap pen laten doen om de voltrekking van het von nis te voorkomen. De rcgeering-Stresemonn- Luther zou van de sovjet-regeering de uitdruk kelijke verklaring eischen, dat Hilger, gezant- schapsroad bij de Duitsche ambassade te Mos kou, niet, gelijk het O. M. heeft tc kennen ge geven, de ter dood veroordeelde Duitsche stu denten behulpzaam is geweest. TURKIJE. HANDELSVERDRAG MET DUITSCHLAND. Londen, 4 Juli. (H. N.) Volgens een be richt uit Angora is een voorloopig handels verdrag met Duitschland gesloten. NOORD-AFRIKA. DE RELLETJES TE TANGER. D.d. 4 Juli wordt uit Madrid gemeld, dat Aiguirro Carcel, Spaansch gedelegeerde op do Marokkaansche conferentie, heeft verklaard, dat bij de incidenten, die zich te Tanger hebben voorgedaan, geen enkele doode te betreuren is- Er zijn maar enkele personen gewond. Het ge beurde is te wijten aan de campagne van een in het Engelsch verschijnend dagblad te Tan ger, dat de instelling van een republiek te Tanger eischt met een politieke organisatie als die van Danzig. Om ware vrienden te worden, moet men zeker van elkander zijn. VIRGINE LOVELING. Naar het Engelsch van DAVID LYALL i4 Het was werkelijk een typisch staaltje van een der nieuwe verschijnselen in het Londen- sche leven, en voor den oorlog zou het Sher- ston met verbazing en waarschijnlijk met af keer hebben vervuld. Maar indien een man iets in den oorlog leert, dan is het zich aon te passen aan de omstandigheden hoe bijzonder en buitengewoon deze ook mogen zijn. Ondanks de ernstige vraagstukken, die zijn gemoed ver vulden, was hij er zich volkomen van bewust, nu hij de dertig naderde, dot hij geen tijd te verliezen had in den wedloop naar het, al was het nog zoo nederig plaatsje in de zon. Plech tig deed hij de eerste possen van de „Jasz" en lachte hartelijk mee over zijn eigen onhandig heid. Solly lachte het meest, niet omdat zij werkelijk vroolijker was, maar omdat zij iets sombers, tragisch en dreigends in de atmosfeer en den geheelen toestand voelde. Omstreeks negen uur zei Sherston, dat hij zich op weg zou moeten begeven naar Put ney. Winnie trachtte hem niet tegen te houden, neen het plan was haar zelfs welkom. Zij ging met hem mee naar het portaal, gaf hem een kus vóór hij naar beneden ging, maakte weer een afspraak waar hem te zullen zien, en kesrdo terug met een tartende uitdrukking in haar oogen. „Je bent afschuwelijk tegen dien goeden jon gen, Win, en je verdient hem niet," zei Sally driftig. „Nu als ik hem was, zou ik je eens flink de waarheid zeggen, 't zou je goed doen, Win, dat weet je zelf ook wel." „Schei maar uit. Ik voel niets meer voor hem," zei Winnie droogjes. „Ik ben er in ge- loopen, ik ga naar bed." s HOOFDSTUK VI. Het was half elf \oen Sherston Vale House bereikte. Er waren niet veel ramen verlicht en toen hij belde, werd de deur open gedaan door zijn zuster. „Hallo Grace I 't Spijt me dat ik zoo laat ben. De heb long noodig gehad, om hierheen to komen. De omnibussen en de ondergrondscho schijnen niet meer zoo goed te zijn als ze wa ren. Hoe maak je 't Grace Sherston die lang en wat hoekig was met regelmatige trekken en heel doordringende oogen, die door de pcnce-nez nog scherper uit kwamen, kuste haar broer en zei dat zij het heel goed maakte. „Moeder heeft hoofdpijn gekregen na haar koffiebezoek en een vergadering in den mid dag. Zij is juist naar bed gegaan." „Ik hoop niet dat ik je lang heb doen op blijven Grace." „Mij? O eeenik ben gewoonlijk de laatste; bovendien wilde ik wat met je praten. Kom in de huiskamer, het is daar het warmst. We moeten nu zoo zuinig zijn met de kolenhet is gewoon afschuwelijk." „Het valt me op, zoo koud als Ket in Enge- Ilond is," zei Sherston, terwijl hij even huiver de toen hij zijn overjas uittrok. „Je hebt toch zeker gegeten „O, ja, op de kamers van mijn vrouw." „Nu, ik heb wat koffie voor je warm gehou den en Harrington bracht een bord met sand wiches binnen, voordat zij sloot." „O, dank je, dat is heel vriendelijk van je. Koffie zal me smaken." Hij volgde haar naar de kleine gezellige ka mer, waar een helder vuur van cokes cn hout een vroolijken gloed verspreidde en een goede, lekkere warmte gaf. Hij ging in ee^ van de diepe fauteuils zitten en hield zijn handen voor het vuur. „Niets gaat boven echt vuur. Zij hebben een gaskachel op haar kamers. Natuurlijk heel ge makkelijk maar 't is toch niet je ware. Wel, jo ziet er best int, zusje. Ik vind je heelemaol niet veranderd. Voder vond ik beslist veel ouder, vandaag. Het deed mij leed het te zien." „Hij heeft den laatsten tijd natuurlijk heel wat zorg gehad. Vindt je niet dat moeder er goed uitziet „Heel goed; jonger dan ooit. Bevalt je weik je op het Ministerie van Oorlog?" „Heel best. Ik hoop er te kunnen blijven; cn zoo niet, dan zoek ik een ander baantje." „Je zoudt misschien Londen niet graag ver laten „Ik zou mijzelf niet te Digswell kunnen be graven, en vooral niet als iemand die leeft van de goedheid van oom Loftus," zei Graco ter wijl zij haar korte bovenlip even optrok. Al was zij niet bepaald knap, had zij toch een zekere distinctie. Zij bezat al den trots der Sherstons, en was heel boos geweest over het huwelijk van haar broer. Zij wilde hem nu een massa vragen doen betreffende zijn vrouw, want zij was toch buitengewoon nieuwsgierig naar haar en naar wat John van de toekomst dacht. „Dus je bracht den avond door op haar ka mers. Je kon daar zeker niet blijven, omdat Winnie's vriendin deze met hoar deelt Sherston knikte. „Ja, dat is het, maar wij zullen waarschijn lijk tot een schikking komen. Ik zal alles over nemen." „En daar met je vrouw gaan wonen „Tenminste om te beginnen. Het is een ma tige huur, en het zal heel voldoende zijn, tot de tijden beter worden." Grace keek strak naar het vuur. Zij verlangde precies te weten, hoe het met de financiën van haar broer stond cn hoe hij zijn toekomst dacht in te richten. „Je was zeker zeer verrast te hooren, dat va der zijn zaak aan kant heeft gedaan „Het was een slag voor me, dat kan ik niet ontkennen," bekende Sherston oprecht. „Ik had er niet het flauwste idee van, dat de zaak zoo was achteruitgegaan. Het is een geduchte te genvaller voor mij, en onder ons gezegd, vind ik het jammer dat vader niet beproefd heeft, de zaken nog wat langer gaande te houden. Misschien was ik in staat geweest er nog iets van te maken." „Dat dacht vader niet bovendien had hij het geld er niet voor." „Dat heeft hij mij verteld. Het is van het begin tot het eind een beroerde geschiedenis. Onze familie is zwaar getroffen door den oor log, erger dan de meeste." „Dat geloof ik ook maar jij bent veilig te rug gekomen," herinnerde zij hem. Velen onzer kennissen hebben zoons vcrioren. Herinner je je de Goldworthy's Hun drie zoons zijn ge dood." „Vreeselijk," zei Sherston. „Maor wie weet. misschien zijn zij die gevallen zijn, er het best aan toe." Dot was een zeer pessimistische uiting voor een jongen echtgenoot die juist uit actieven dienst wos terug gekeerdmaar Grace liet hoar onopgemerkt voorbijgaan. Wat denk je nu te gaan doen John „Dat ligt nog in den schoot der goden. Mori gen ga ik met vader naar do City, en zullen we eens goed rondkijken." „Tot jij iets vindt, blijft je vrouw zeker weri ken JDat denk ik wel. Natuurlijk hindert het me, dot zou iederen man doen, die een beetje eergevoel heeft." „Dat is een idee van voor den zondvloed, mijn beste," zei Grace met een kort, scherp lachje; „zij zeggen dat nu de eeuw van de vrouw komt, en heel wat dingen zullen veran derd worden enkele precies omgekeerd als vroeger." „Desondanks zal de man toch otijd het hoofd en de kostwinner blijven," zei Sherston, terwijl om zijn cenigszins sterk sprekenden mond een vastberaden trek- kwam. „Dot is een van de belangrijkste levenswetten." „Stemt Winnie ermee in Ik geloof dat zij von haar werk houdt." „Zij houdt er van, maar met dat al is zij mijn vróuw en zal zij de plichten van een vrouw op zich moeten nemen. Ik verwacht geen moeite, al moeten wij het wat eenvoudiger aani leggen." (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1