WILLEM GROENHUIZEN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Lansestraat 43 - Telefoon 852 GROOTE OPRUIMING 24e Jaargang No. 7 - iBomisPRus Woensdag 8 Juli 1925 ft PRIJS DER ADVERTENTIE inbegrip Tan een EERSTE BLAD. j FransGhe Bijouterieën. Gitkettingen Inbouwpêano's 0 L'HBROMOELLE Stationsrestauratie. loert f 2.10, idem Intm per pod 1 Xper «ede (met gratis Tcrrekeriog tegen rmgelukksn) f 0.17», aitoadolijke i '1 OJK. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITSEVEK: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING M*.47910. TEL. INT.SIS. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadighcid*adYcitenti2n woor de helft der prys. Voor handel en bedrijf bestaan zeer Toordccüge bepalingen rooc het advcrtcercn. Eene circulaire, bcealtcnde de voocwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND, DE GEALLIEERDEN EN DE DUITSCHE LUCHTVAART. Luther wijst de eischcn van de hond. De rijkskanselier heeft aan Hamburgsche journalisten verklaard, dat cJe rijksregeering de vervulling van de nieuwe voorwaarden der Entente ten aanzien van de luchtvaart ten stel ligste van de hand wijst. De nota is geenszins in overeenstemming met de bepalingen van het vredesverdrag. Daar de eischcn ook niet door de onderteekening der rijksregeering on der het Londensche accoord worden gemoti veerd, is zij in haar besluiten volkomen vrij. De jongste nota der ambassodeirrsconferentie heeft geen militaire bedoelingen, maar stelt volgens dr. Luther uit zuiver economische over wegingen voortvloeiende eischen om de Duit- scho concurrentie in de verkeersluchtvaart te verstikken. DE BESPREKINGEN TUSSCHEN DE DUJTSCHE EN FRANSCHE INDUSTRIEELEN. Naar aanleiding van de kwestie, of met de ver daging der Duitsch-Fransche handelsbeprekingen ook automatisch een uitstel der particuliere Duitsch-Fransche industrieele besprekingen verbonden is. verneemt de Vossischc Ztg., dat zulks niet noodzakelijk is. Vermoedelijk zullen deze onderhandelingen einde Juli te Parijs plaats hebben en ook later voortgezet worden. DE AMBTENARENVERZEKERING. De rijksdagcommissie voor sociale politiek heeft met twaalf tegen elf stemmen een soc.- dem. voorstel aangenomen, waarbij als grens voor de ambtenarenverzekering een janrlijksch salaris von 8400 M. wordt vastgesteld, HUIZEN VOOR KROOSTRIJKE GEZINNEN. Keulen, 7 Juli. (H. N.) De gemeenteraad van Kaldenkirchen heeft in verband met de viering van het 1000-jarig bestaan van het Rijnland besloten een aantal huizen voor ge zinnen met veel kinderen te stichten, welke te gen billijke huurprijzen beschikbaar zullen worden gesteld. De gemeente zal den huurders bovendien toelagen voor de huur geven. DE STAKING BIJ DEN DUITSCHEN STEENKOOLHANDEL. Een compromis-voorstel. Aangezien de onderhandelingen tot beëin diging van de staking in den steenkolengroot- handel tot geen resultaat "hebben geleid, heeft de arbiter een compromis-voorstel gedaan, dot onder meer een loonsverhooging inhoudt. Beide partijen moeten dit voorstel uiterlijk 8 dezer aannemen of verwerpen. HET MOSKOUSCHE PROCES TEGEN KINDERMANN C. S. Berlijn doet nieuwe stappen te Moskou. De advocaat dr. Freund, die in opdracht der Duitsche regeering- het proces te Moskou heeft bijgewoond, is volgens de Duitsche bladen te Berlijn aangekomen en heeft het ministerie van builen'landsche zaken uitvoerig cp de hoogte gesteld omtrent het verloop van het proces. Tevens heeft hij inlichtingen der Duitsche am bassade te Meskou overgebracht. De rijksre geering zal op gTor.d dezer rapporten verdere stappen bij de sevjet-regeering voorbereiden. DE ZAAK-BARMAT. De voormalige Berlijnsche politicprcsidcnt Richter bekent meermalen ge schenken en geld van Bormat te hebben ontvan gen. Richter, de gewezen hoofdcommissaris van politie te Berlijn, is gisteren, naar de N. R. Ct. meldt, opnieuw voor de Barmat-commissie van den Pruisisch en landdag verschenen om zijn vroeger afgelegde verklaringen onder eede te bevestigen. Hij zeide, dat Lij zich verplicht zag voor het aflegigen van den eed nadere bijzon derheden over zijn Strekkingen tot de Bar- mats te verstrekken, doch dit niet wenschte tc t?oen in het openbaar. Nooit heeft hij ontkend, dat hij vriendschappelijke betrekkingen met de gebroeders Barmat onderhield. Desondanks heeft hij elke ontmoeting met Julius Barmat, üinds die uit de gevangenis ontslagen is, ver meden, waf efcn zeer pijnlijken indruk op Bar mat heeft 'gemaakt. Op voorstel van Duitsch-nationale leden van •Je commissie werd Richter daarop in staat ge- ot,eld in een zitting met gesloten deuren zijn verklaringen af te leggen Bij de heropening van de zitting bleek, dat Richter's mededeelingen zoo belangrijk waren, dat de commissie besluiten moest de beraad- *slagingen van de zitting met gesloten deuren niet als geheim te beschouwen. Dientengevolge kunnen de mededeelingen van Richter bekend werden gemaakt. Richter sprak eerst over zijn vriendschap met de Bormats, waarbij hij plotseling in snik ken uitbarstte, zoodat de zitting een kwartier moest worden geschorst. Bij het verdere ver hoor bekende Richter vervolgens, dat hij ver schillende malen belangrijke geldsommen van Barmat heeft ontvangen. Van zijn salaris als hoofdcommissaris van politie kon hij onmo gelijk leven. Barmat heeft hem in staat gesteld met zijn gezin een badplaats te bezoeken. Zijn dochter h'eeft op haar verjaardagen steeds ge schenken van Barmat gekregen eens zelfs 300 mark. Zijn reis naar Holland is ook dooc Bar mat betaald. Barmat heeft voor hem ook aan- deelen Norddeutscher Lloyd en Hamburger Elektrizitatswerke gekocht. Richter somt dan nog op wat hij zooal van Barmat ten. geschen ke heeft gekregen. Welke waarde deze geschen ken vertegenwoorigen, weet hij niet. Op ver zoek van Barmat h'eeft hij ook wel eens ge schenken gekocht, die voor vrienden van Bar* mat l>estemd waren. Een enkelen keer was er ook een geschenk bij voor den sociaal-demo- cratischen ofgevaardigde Heilmann. Deze me- dedeejing verwekte heel wat opschudding, daar Heilmann vroeger in de commissie onder eedo verklaard heeft nooit geschenken van Barmat te hebben ontvangen. De Barmat-commissie van den Pruisischcn landdag zal vermoedelijk nog drie zittingen houden en wel op 17, 18 en 19 September. DE ZAAK-KUTISKER. De vertegenwoordiger van het O. M. in de zaak Kutisker heeft verklaard zich niet te zul len verzetten tegen het in voorloopige vrijheid stellen van Kutisker, mits deze een borgsom van 300.000 mark stort. De rechter van in structie heeft zich echter tegen de invrijheid stelling van Kutisker, wiens gezondheid overi gens zeer veel te wenschcn overlaat, verzet. De verdedigers hebben onmiddellijk nieuwe stappen ten bate van hun cliënt ondernomen BELGIE. DE BELGISCHE BEGROOTING. Uit Brussel wordt d.d. 7 Juli aan de N. R. C. gemeld Minister Janssen heeft bij de behandeling vnn de begrooting 1925 in den Senaat hulde ge bracht aan Theunis. Vervolgens wees hij er op, dat Theunis in October wel gezegd heeft, dat de begrooting nu weer in evenwicht was, maar dat de nieuwe belastingen, waarop dit evenwicht 'berustte en die 120 millioen hadden moeten opbrengen, nog seteds niet aangeno men zijn. Bovendien zullen de uitgaven de ra ming met 410 millioen overtreffen, ten gevolge van de rentelast van de 'Amerikaansche leenin gen (voor 1925 135 millioen), de vereffening der salarissen (100 millioen) en van de pen sioenen en nog verschillende andere wijzigin gen. Onder deze omstandigheden, zei de minister, 'heb ik mij afgevraagd of het niet mijn plicht was eerst hét aanvaarden van de nieuwe be lastingen te eischen. Als men echter de onwilli ge belastingbetalers weet tc vinden kan men nog 200 millicen binnen krijgen, nl. nog 160 mil lioen aan directe belosting voor het loopende jaar en 50 millioen achterstallige belasting. Bovendien is cr een ontvangst van 60 millioen tengevolge van de inlossing van obligaties van industrieele ondernemingen wegens de Ame rikaansche leening. Daar staat tegenover, dat de indirecte belastingen 70 millioen onder de raming blijven. Het overschot bedraagt dus 200 millicen, of de helft von het tekort vnn 410 millioen. Wat de uitgaven betreft, kan de gewone be- grooting niet worden ingekrompen. De buiten gewone uitgaven echter zijn geraamd op 1600 millioen, waar slechts 100 millicen aan buiten gewone ontvangsten tegenover staat; 1500 millioen moeten er dus gevonden werden voor openbare werken, spoorwegen, koloniale uitga ven enz. Dat is te veel. Ik ontken niet het nut der werken, doch de moeilijkheden, om het ka pitaal ervoor te vinden, verplicht ons de minst belangrijke plannen terzijde te sellen. DE SCHULD AAN AMERIKA. De finonrieele missie naar Amerika zal be staan uit Theunis, Francqui, Hautain en Cat- tier. Zij zal 29 Juli scheep gaan FRANKRIJK. DE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN MET DUITSCHLAND. De besprekingen geschorst tot medio September. Officieel wordt uit Parijs gemeld, dat de voorzitters der Fronsche en Duitsche economi sche delegaties gisterenochtend het middel hebben besproken om het contact te hondha ven gedurende de schorsing der besprekingen. Zij besloten opnieuw te vergaderen op 15 Sep tember en herhaalden de verbintenis, op 28 Februari geteekend, om gedurende de schor sing geen inbreuk te maken op de economische betrekkingen door maatregelen, uitsluitend of in het bizonder gericht tegen de andere partij en met welwillendheid cventueele eischen in zake in- en uitvoerverboden en eventueele af wijkingen te onderzoeken. Trendelenburg zou gisteren nog enkele uren te Parijs blijven, teneinde reeds nu eenige der punten vost te stellen, die op 15 September zullen worden behandeld. DE SCHULD AAN ENGELAND EN AMERI KA. De reis van Caillaux naar Was hington staat nog geenszins yaSt. Caillaux laat tegenspreken, dat hij voorne mens zou zijn naar Engeland en de Vcreenig- de staten te gaan o- over de schulden-kwestie te praten. Er is nog niets vastgesteld. KRASSIN TERUGGEKEERD. Krassin, de Russische gezant te Parijs, Is uit Moskou teruggekeerd en heeft gisteren de za ken van het gezantschap onverwijld hervat, EUGENE PIERRE, f Eugene Pierre, secretaris-generaal van de Kamer, is gisterenochtend in den ouderdom van 77 jaar overleden. Eugene Pierre was 39 jaar werkzaam in die functie, in welke periode hij slechts drie maal een openbare zitting niet biiwoonde RECLAMES. Prijs 1—3 rORCls 303. elke reRel meer 1.— van WIE YOGHURT „OUD-BUSSEM eet, wordt oud, maar blijft Jong Filiaal „Hofstede oud-Bussem" Zie Telefoongids. Juwelier SS Pianohandel L. KLEIN Utrechtschestr. De beste merken De laagste prijzen B a a m is a b van alle zömerartikelen tot spotprijzen. Zie de étalages. 16-18 Langestraat Amersfoort MENU a f 1.75 Donderdag 9 Juli HUZARENSALADE. RIJST SELLERY SOEP. SAUCIJSEM mot tTERSCHE EL0EME00L. of 6NTRECGTZ m. VSRSCHE WORTELTJES GEVULFE FLENSJES. FRUIT. ENGELAND. DE VAN DE GEALLIEERDEN TE VORDEREN SCHULD. Churchill heeft in het Lagerhuis gezegd, als antwoord op een vraag met betrekking tot de onderlinge schulden der geallieerden, dot cr«op 26 Juni nota's zijn gezonden aon de Fransche, Itolioansche, Gricksche, Portugeeschc, Rop- meensche en Zuid-Slavische regeeringen, waar in de Engelsche regeering zegt, dat zij hoopt spoedig wei-omschreven voorstellen tot een betaling in klinkende munt van de schulden te zullen ontvangen. In deze nota's werd do aandacht gevestigd op de verklaring, 10 De cember in het Lagerhuis afgelegd, dat elke be taling, door schuldenaren in Europa oen hun schuldeischers in de Ver. Staten gedaan, tege lijkertijd moet worden vergezeld door een over eenkomstige betaling oan Engeland. De Fronsche en de Portugeeschc regecring hebben bericht van ontvangst gezonden. De Fransche regeering heeft, na te hebben ge wezen op de voorloopige besprekingen, die et plaats hadden gehad, de verklaring bevestigd, die de Fransche minister van financiën t* Ge- nève oan Austen Chamberlain had gedaan, dal de onderhandelingen zeer spoedig zouden wor den hervat met het verlangen om tot een snelle regeling te komen. De Italiaonsche regeering had de Engelsche reeds officieel meegedeeld, dat zij bereid is besprekingen van wel-omschreeen aard tc be ginnen ter vriendschoppelijke regeling van haar oorlogsschulden aan dit land. Londen, 7 Juli. (V. D.) Portugal heeft geantwoord op Chamberlain's nota, welke aon de schuldenaar-stoten- gericht. De nota, welke ontvangen is, zegt, dot de kwestie reeds in het verleden onder de oogen is gezien, zonder resultaat, cn dot zij thans opnieuw nauwgezet bestudeerd zal worden, ten einde tot een rege ling te komen. DE MCKENNA-RECHTEN. Churchill heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dot hij niet van plan was aan de z.g. McKenna- rechten terugwerkende kracht te verleenen. Van het R. C.-bureau te Londen ontving de N. R. C. echter precies het tegenovergestelde bericht DE ZOMERTIJD. Baldwin heeft Maandag volgens de N. R. C. eenige verrassing gewekt in het Lagerhuis met de mcdedceling, dat hij hoopt 17 Juli do behandeling van de wet op den zomertijd aan de orde te kunnen stellen. Men hod n.l. olge- meen verwacht, dot <Je regecring het wetsont werp, wegens de krachtige oppositie in land- bouwkringen, zou hebben opgegeven. RAKOFSKI WEER NAAR LONDEN. Uit Berlijn wordt bericht, dat de Russische gezant te Londen, Rokofski, gisterochtend per vliegtuig van het vliegveld Tempelhof naar Londen is vertrokken. HET INTERNATIONAAL MIJNWERKERS CONGRES. De toestand van de Engelsche mijnwerkers is uiteengezet in het dogelijksdh bestuur von den internationalen mijnwerkersbond, dat gisteren te Londen heeft vergaderd. Het bestuur heeft maatregelen getroffen om een delegatie naar Rusland te zenden. Het ver trek daarvan is uitgesteld in verband met de kolencrisis in de meeste Europeesche landen. INTERNATIONAAL CONGRES INZAKE HET GEVANGENISWEZEN. De volgende maand zal te Londen het ne gende internationale congres over het gevan geniswezen worden gehouden, waarvoor 24 buitcnlandsche staten officiële vertegenwoor digers hebben gezonden cn de rcgccringcn van Indië, Zuid-Afriko, Nieuw-Zeelnnd en vcrschil- lendo koloniën gedelegeerden zullen zenden. De minister van binnenlandsche zaken zal het congres openen, terwijl vier vooraanstaande autoriteiten op het gebied van het Engelsch recht, de lord-kanselier, lord Oxford, lord Holdon? en de lord chief justice, het woord zullen voeren DE MALAISE. Bij de indiening der begrooting voor het La gerhuis verklaarde sir Philip Cunliff Lister, dat het voorbarig zou zijn te beweren, dat Enge land een gunstige handelsbalans heeft, maar of schoon de toestand ernstig is, moet men niet overdrijven. Hij gaf een overzicht van het eerste kwartaal van 1925 en toonde daarbij aan, dat de kolenuilvocr gedaald is en de productie van ruw ijzer met verminderd. De staalindustrie staat ongèvcer op gelijke hoogte als in 1913. In het scheepsbouwbedrijf is de toestand slecht. De* machinenijverheid werkt met steeds gerin-. ger wordende winst. Een gunstige uitzondering vormen slechts de fobricati? van auto's cn rij wielen cn het clectrotechnisch bedrijf. De tex- tiel-industric gaat achteruit en de wolnijverheid lijdt aan ernstigen teruggang. Spreker wees op de noodzakelijkheid om te streven naar stabiele toestanden over de gcheele wereld. Engeland kan zich niet isoleercn. Hij meende, dat de te genwoordige crisis in den handel slechts tijde lijk was en alles weer terecht zou komen als een vrijwillige poging werd gedaan pm Engel sche goederen te koopen. GROOTE BRAND TE GLASGOW. De beroemde Keivin Hall, het gemeentelijke tentoonstellinggebouw te Glasgow, dat ver scheidene acres beslaat, is door brand ver woest. De brond sloeg over op een kerk cn en kele blokken arbeiderswoningen en was gister avond nog niet gebluscht. Er zijn geen men- schen bij omgekomen. DENEMARKEN. DREIGENDE KABINETSCRISIS. Ds Deensche rijksdag is tegen 21 dezer voor een buitengewone zitting bijeengeroepen. De Kölnische Zeitung verneemt hierover, dat de oppositie het ministerie dan ten val wil bren gen. Zij zal het kabinet verwijten, dat het on productief is en dat het het aanzien von Dene marken in de wereld ernstig heeft doen dolen door zijn ontwapeningsplannen. Ook zullen de burgerlijke partijen hovige aanvallen op de re geering doen in verbond met de vokvereeni- gingswetgeving. TEGEN FRAUDULEUSEN INVOER VAN BONT. Kopenhagen, 7 Juli. (H. N. Draadloos) Teneinde den onwettigen invoer van bont in Denemarken tegen te goan, heeft het Deenscho douonebestuur dezer dogen nieuwe bepalingen vastgesteld, die met ingang van 15 Juli van kracht zullen worden. Personen, die in Denc* marken wonen en het land tijdelijk verlaten, moeten van de administratie der douanen een offidieele verklaring verlangen van het bont, dot zij bij zich hebben, indien zij dit zondci betaling van invoerrecht weder wenschen in to voeren. Personen uit het buitenland, die tijdelijk een bezoek aan Denemarken brengen, zulien gehouden zijn een bedrag te storten voor het bont, dat zij bij zich hebben, indien de ambte naren der douanen vermoeden, dat d»t bont wordt ingevoerd om in Denemarken te blijven Indien de bezoekers Denemarken verlaten en dit bont nog hebben, zulle, deze bedragen bij het verloten van Denemarken worden geresti tueerd ZWEDEN. DE WERKLOOSHEID. Stockholm, 7 Juli. (V. D.) Volgens het rapport over Juni van het wcrkloosheidsbu- reau te Stockholm waren er in de afgeloopen maand 191 sollicitanten voor 100 vacatures te gen 186 in Juni van het vorige jaar en 216 in Mei van dit jaar. PORTUGAL. HET PORTUGEESCHE KABINET. De Portugeesche Kamer heeft met 52 tegen 51 stemmen haar vertrouwen in hat nieuwe ka- binet-Silva uitgesproken- ITALIË. ;i4 DE INBRAAK IN HET VATIC AAN. '~i Nadere bijzonderheden'. Over de inbraak, die in den nacht von Vrij* dag op Zaterdag in de schatkomcr van St. Pieter is gepleegd, wordt aan de Msb. uit Rome nog het volgende gemeld Tot de geroofde kostbaarheden behoor en t twee gouden kelken do reeds vermelde met ccn sofier en briljanten bezette ring, behoo- rende bij 't bronzen standbeeld van St. Pejrus; ccn gouden met edelgesteenten bezet borst kruis een pixis, gouden mis-ompullcn en ccn 'gouden bisschopskruis. Gelijk reeds gemeld, geschiedde do inbraak door het maken van ccn opening in het ge welf boven de schatkamer. Er werd reeds op gewezen, dat personen, die met plaatselijke situatie zeer goed op de hoogte woren, de inbraak gepleegd moeten hebben. Zooals te begrijpen is, wekte deze omstan digheid van de toch al op zichzelf sensatio- ivoele inbraak te Rome bijzondere beroering. Men verdenkt in het Voticaon werkzame bouwarbeiders ervan, meer van do zaak nf to weten. De kerkelijke schotten waren ondergebracht in de sacristie der z.g. Canonicn, een gebouw, dot met een pcsserelsgewijs gebouwden corri dor met de St. Pieterskerk verbonden is. De Canonica bevat de woningen der kanun niken cn, door de woningnood uitbreiding noodig mankte, moest op het gebouw nog een verdieping opgetrokken worden. In ëén der vertrekken werden de gereedschappen der bij den bouw betrokken arbeiders neergezet. In don vloer van dit vertrek werd een opo ningf gemookt, woordoor dc dieven in do door onder liggende sacristie konden doordringen. Noor verluidt, hebben de inbrekers geen zeldzame voorwerpen van historsche waordo meegenomen, die niet te vervangen zouden zijn geweest, maar slechts meer moderne kost-* boorheden, dio echter grooto moterieelo waar* de hebben. Echter moet zich onder de gestolen voorwerpen ook de beroemde kelk van Ben- venuto Cellini bevinden. De Paus werd natuurlijk onmiddellijk van de inbraak in kennis gesteld en sprak er zijn leedwezen over uit, dat deze misdaad in do naaste omgeving van St. Picter had kunnen geschieden. De politie werd irvtusschen dadelijk von het gebeurde verwittigd en opende met bekwamen spoed een uitgebreid onderzoek. Eenige arbeiders zijn reeds, ols verdacht van bij de inbraak betrokken te zijn, gearresteerd. Uit nadere berichten uit Rome blijkt nog, dat no een voorloopig onderzoek is komen vast te staan, dat men vermoedelijk niet met in-* brekers van professie te doen gehad heeft De dieven hadden zich namelijk van een menigte kleine voorwerpen kunnen meester maken, die gemakkelijker mee tc nemen zouden zijn geweest en waarvan zij zich gemakke- lijker hadden kunnen ontdoen en die toch een veel grootere waarde hebben1 dan vele der ge* stolen voorwerpen. - Het meest kostbare van de gestolen siera- den is orugetwijfold de historische ring, die op het feest von <fen H. Petrus tijdens de pro* cessie aan den vinger van het beeld van den heilige gestoken wordt cn met grooto saffie ren en briljanten bezet is. De verdwijning van dezen ring vooral heeft te Rome de grootste ontroering gewekt. De berichten over de waordo van het ge-' stolene loopen intusschen zeer uiteen. Volgens do „Picolo" zou et naar schatting voor ongeveer 3 millioen gestolen zijn, terwijl volgens andere berichten do eersto opgaven der bladen zeer overdreven moeten zijn cn int nadere inlichtingen zou zijn gebleken, dat er slechts voor een bedrag van 800.000 lire is ontvreemd. Wat de vermoedelijke daders betreft, volt nog te molden, dat van de metselaars cn schil ders, die in het betrokken gebouw werkten, er zeven ter beschikking vnn de gerechtelijke autoriteiten worden gehouden. Nader meldt het geciteerde blad Toen Zaterdagmorgen dc kosters de Sacristie openden en de aangrenzende kamers als naar gewoonte inspecteerden vonden zij in de schat kamer von den zolder, waarin een groot £ot gemaakt was, 'n touw neerhangend. Onmiddel lijk werd inbraak vermoed én een onderzoek in de glazen kasten ingesteld, met het gevolg dat verschillend© voorwerpen werden vermist Aanstonds werden de betrokken kerkelijke autoriteiten gewaarschuwd, die de Italiaon sche politie van den diefstal in kennis stelden. Het vermoeden, dat de inbraak enkele do gen werd voorbereid, wordt bevestigd door het Feit, dot het gat door een meter dikken muur geboord moest worden, welk© operatie niet in korten tijd kan volvoerd zijn. Waar schijnlijk heeft men zoolang kisten, waarin materialen en gereedschappen der werklieden geborgen werden, boven de opening in den zol der -geplaatst. De politie heeft geen vingerafdrukken kun* nen nemen, daar do dieven met handschoenen gewerkt hebben. Do inbrekers schijnen toch in hun werk nog gestoord te zijn, doer enkele voorwerpen werden aangetroffen, di© voor medenemen ge reed stonden. Vermoedelijk hebben de dieven waar schijnlijk drio personen rich per auto met hun buiten uit de voeten gemaakt. Karabiniers hebben een dichten automobiel zich snel uit do omgeving van de St. Pieter zien verwijde* ren. Arrestatie van daders. Rome, 7 Juli. (H. N.) Het is de politie gelukt den voornaamsten dader van d© inbraak in de schatkamer van St. Pieter te arrestee- ren, benevens drie medeplichtigen. Een aantal voorwerp'en, dat geroofd was. is weer terug* jxevonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1