PHILIPS LAMPEN F. H. Lcirnans „DE EEMLANDER" BUITENLAND. VACANTIE. LOUIS KLEIN FEUILLETON. De gouden foand. BINNENLAND. IB6NNEMEHTSPRUS f5 a"D^ 7" Am"" L'HIRONDELJLE Ftadjo-ontvangtoestel Muziekinstrument 24e Jaargang No. 11 ioort Z 10, idem lianco per pos2 f 3.per weck (met gratis Terzekering tegen ongeiukkes) f 0.176, afzonderlijke nummers ~f Cj05. AMERSFOORTSCH IK DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTWAL 2A. POSTREKENING N°. <7910. TEL. IUT. 81». Maandag 13 Juli 1325 PRIJS DER ADVERTENTIÊH met inbegrip van cep, bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadighclds-advc tentien voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer Toordccligc bepalingen voor het advcrtccrcn. licnc circulaire, bevattende de voor waarden, ererdt op aanvraag toegezonden. DU1TSCHLAND. DE ONTRUIMING VAN HET ROER-GEBIED. Volgens een bericht uit Brussel zullen de Belgische troepen, die zich op het oogenblik in het Roer-gebied bevinden, tusschen 15 25 Juli naar hun Belgische garnizoen terugkeeren. DE NIEUWE BELGISCHE HOOGE COM MISSARIS TE COBLENZ. De Belgische ministerraad heeft besloten den cud-minister van landsverdediging. Forthom- me, aan te wijzen als Belgische hooge commis saris bij de intergeallieerde commissie te Co- fc J enz GEEN LOONSVERHOOGING VOOR DE AMBTENAREN. De rijkskanselier heeft Vrijdag aan verte genwoordigers van den bond van ambtenaren, dio op den nood der ambtenaren, met name der lager geplaatste, wezen en op salarisver- betering aandrongen, verklaard, dat bet de rijksregecring op het oogenblik niet mogelijk was een verhooging der salarissen in het voor uitzicht te stellen. BEZUINIGING IN DE BESTUURSUITGAVEN. De bezuinigingscommissie uit den Rijksdag beëindigde Zaterdag haar beraadslagingen ovei de begrooting voor 1925. Het onderzoek det commissie, die daarbij nauwe voeling hield met den rijkscommissaris voor de bezuiniging, leidde tot een aanzienlijke beperking der administra tieve uitgaven. VLAGVERBOD IN HET BEZETTE GEBIED. Gemeld wordt d.d. II Juli uit Mainz, dat de bezettingsautoriteiten het uitsteken van vlaggen uit particuliere woningen naai aanleiding van de Duitsche rozententoonstelling hebben ver boden. ZELFMOORD VAN EEN MOORDENAAR Te Lübeck zou Zaterdagochtend de portier Tiedemann worden onthoofd, die verleden jaa: een tienjarig meisje heeft vermoord. Toen1 do cipier hem om 3 uur kwam halen, «ukte de man zich plotseling los, liep de trap af en sprong uit een openstaand raam. Hij kwam op de binnenplaats terecht en was onmiddellijk dood. ERNSTIGE TRAMONGELUKKEN. Vrijdagavond hebben te Berlijn drie ernstige ti am ongelukken plaats gehad, waarvan twee bijna op hetzeifde oogenblik in dezelfde straat In het geheel werden 17 personen gedood. FRANKRUK- DE BEGROOTING AANGENOMEN. KameT en Senaat hebben de begrooting aan genomen. DE BEHANDELING IN DE KAMER VAN DE WET OP DE MIDDELEN. Caillaux lijdt op het nippertje een nederlaag, die echter geen gevolgen zal hebben. Zaterdag heeft de Kamer de van den Senaat teruggekomen wet op de middelen besproken, naar aanleiding van de omzetbelasting, die de Senaat er voorloopig van gescheiden had om later de toepassing ervan te verbeteren. De artikelen van de middelenwet, die door de Ka mer waien aangenomen, stellen bepaalde levensmiddelen en andere producten van de omzetbelasting vrij. Caillaux verzekerde, dat hij, hoewel hij een tegenstander is van alle verbruiksbelastingen, de Kamer verzocht de inkomsten niet te ver minderen en geen gat te maken in het budget, waarvan het evenwicht volstrekt moet worden verzekerd. Hij verzekerde, dat de herziening van de omzetbelasting niet is afgelast, maar alleen uitgesteld en besloot met te zeggen, dot hij, zonder de kwestie van vertrouwen te stellen, de Kamer verzocht evenals de Senaat de be doelde artikelen uit het ontwerp te lichten. De Kamer heeft dit echter met 263 legen 261 stemmen verworpen. De socialisten stemden te gen de losmaking. Caillaux had, gelijk gezegd, de kwestie van vertrouwen niet gesteld, omdat de begiooting toch naar den Senaat terug moet. MEVROUW CAILLAUX VRIJ ERNSTIG GE WOND. Mevrouw Caillaux is gisteren hot slacht offer geworden van een auto-ongeluk bij An gers. Zij werd vrij ernstig gewond, maar niet levensgevaarlijk CAILLAUX SENATOR. Caillaux is gisteren tot lid van den senaat voor het deepartement Sarthe gekozen. ENGE! AND. DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNINDUSTRIE. h De onderhandelingen, ondanks rcgccringsbemiddeling, vostge- loopen. Het heeft Bridgeman, den regeeringsverte- genwoordiger, niet mogen gelukken de mijn eigenaars en mijnwerkers tot elkaar te bren gen, aangezien de eigenaars den onvoorwaar- delijken eisch van de mijnwerkers, dat zij de aanzegging van beaindiging der tot dusver van kracht zijnde overeenkomst zullen in trekken, weigeren. De algemeene raad van het vakvereenigings- congres heeft don mijnwerkers algeheelen steun toegezegd. Volgens Cook zal bij een ge schil geen ten buitenlondschc kolen worden ingevoerd. In zijn Zaterdag te Sunderland gehouden rede heeft de secretaris van de mijnwerkers- federatie Cook, verklaard, dat een loonstrijd de volgende maand onvermijdelijk zou zijn, daar dan het contract der mijnwerkers afloopt Men zou bij die gelegenheid weten te voorko men, dat ook maar één ton buitenlandsche steenkool Engeland zou binnenkomen. Cook waarschuwde de mijneigenaars, dat, mocht het conflict inderdaad uitbreken, het zoo fe: zou zijn, als men in Engeland nog nooit had meegemaakt. Op het ergste voorbereid. De stilstand in de crisis in de mijnindustrie is volkomen. De algemeene raad van het vnk- vereenigingscongres heeft een commissie be noemd, belast met het opstellen van manifes ten, die Zaterdag zouden worden gepubliceerd en waarin Labour woidt aangespoord zich bij de mijnwerkers aan te sluiten en op 'net ergste voorbereid te zijn. Het standpunt der eigenaren. Do eigenaars hebben in hun conferentie den regceringsvertegenwoorcLgers medegedeeld, dat hun voorwaarden niet als een ultimatum te beschouwen waren en dat zij bereid zijn over andere ontwerpen te beraadslagen. Hei bestuur der mijnwerkers daarentegen heeft aan Bridgeman Vrijdag duidelijk gemaakt, dat het met de eigenaars niet kon vergaderen, zoo lang de tegenwoordige voorstellen als grond slag voor de onderhandelingen dienden. De medewerker van de Times acht den toestand ongewijzigd,, daar de eigenaars wel over amendementen op hun voorstellen zou den willen praten, maar geen gewijzigde voor waarden aanbieden, die aan een nieuwe ver werping, kort en bondig, blootstaan. Vele eigenaars zijn nog altijd vast overtuigd, det terugkeer tot oecenomische exploitatie het best tc bereiken zou zijn door terugkeer tot d?n achturigen-werkdag cn dat de loonsvoorstellen dan veel aanlokkelijker konden, gemaakt wor den. RECLAMES. Prijs 1—3 rebels 1105 elke roerei meer 1.— Utrechtschestraat 15 Tel, 483 VELOUR HOEDEN VILT HOEDEN F 23.75 16.75 3,50 2.90 WOLLEN MANTELS REIS-M ANTELS met en zonder zijde popeline Smyrna kraag. F. 25.- Langestraat Amersfoort. EEN is een Hel verschaft U o.a. de KURHAUSCONCEIITSN uit Scheveningen. KENJELBERGCONCERTEN uit Amsterdam De intieme Kiaderaurtjcs uit Hilversum ?n de aardi Jensen it h Srvoy-Ectel te Londen. Wanacér U nog mocht t.vijfden of goede Radio-muzich mogelijk is, (.an noodigen wij U beleefd uit op onze dagelijksche demon straties van 5%uur. Leden van Raclio-Amateurvéroenigingen genieten 15 korting. PIANOHANDEL JTREoHTSUHESTRAAT. Jtunchroom £Frincesse' Soep U4 Menu it f 1.50 Vleesch naar keuze Aard-'groenten Entremets BOTSINGEN TUSSCHEN PROTESTANTEN EN KATHOLIEKEN TE GLASGOW. Zaterdag hebben ter gelegenheid van Orange Day te Glasgow botsingen plaats gehad tus schen Protestanten en Katholieken, waarbij 30 personen werden gewond, één man zelfs met een revolver. Verscheidene ruiten zijn ingeworpen. Zestien personen zijn gearresteerd. Bereden politie verstrooide de menigte door een charge. ITALIË. DE NIEUWE MINISTERS. Gemeld wordt uit Pisa, dat de nieuwe mi nisters Volpi en Belluzo aldaar in het kasteel van San Rossorc den eed hebben afgelegd in handen van den koning. GIACOMO BONI. f De Italiaansche senator Giacomo Boni, jaren- Jang leider van de opgravingen op het Forum Romanum en den Palatijnschen heuvel, is op zes-en-zestig jarigen leeftijd overleden. Wat tegen het hart indruischt, gaat ook niet gemakkelijk in het hoofd. SCHOPENHAUER. Naar het Engelsch van DAVID LYALL. 20 HOOFDSTUK VIII. Twee weken gingen voorbij, drie weken ver lengden zich tot een maand, zonder dat er eeni- ge beterschap kwam in de droeve omstandig heden van Jack Sherston. Op vijf cn twintig Maart, Maria Boodschap, vertrok de familie met al hun hebben cn hou-, den van Putney Heath, en ofschoon hij uit- genoodigd was eens een ^Zaterdag en Zondag te Digswell <e komen, had hij geen haast ge maakt, daaraan gevolg te geven. Hij had niet voldoende geld om een spoorreis te kunnen be kostigen f hij bewaarde clkcn stuiver voor zijn eigen, zeer eenvoudige behoeften. Op één punt was hij vast besloten, met een vreemde, koppige en onwankelbare beslistheid, dat was dat hij niets wilde eten, dat met het geld van zijn vrouw betaald werd. De beschut ting van haar dak hed hij intusschen moeten aannemen, maar hij had aan zijn geweten vol daan door zijn deel van de huur vóóruit te betalen. Hierdoor was hij financieel wat ach terop gekomen, en ofschoon hij nog achterstal lige soldij te goed had, scheen het onmoge lijk die te krijgen. Hij was op al zijn ronddo lingen in aanraking gekomen met andere ge demobiliseerde manschappen, die in dezelfde omstandigheden verkeerden, en had een blik kunnen werpen in de onderste logen der maat schappij, waar de donkere, menschelijke hart stochten vrij spel hebben. Hij bemerkte dat het revolutionnaire clement in het Engelsche leven grooter was, dan hij mogelijk had geacht en daarbij dat dit zich nog steeds uitbieidde. Mcn- schen van alle klassen en rangen, die vroeger strikt binnen 'de wet waren gebleven, in som mige gevallen de regeeringsklassen, hadden door den drang der omstandigheden, die blijkbaar door niemand beheerscht konden worden, zich bij die elementen aangesloten. Sherston, die slecht gevoed, dikwijls lichamelijk vennoeid cn innerlijk zeer ontmoedigd was, overdreef onge twijfeld wot hij zoghoe 't zij, hij begon te gelooven, dat indien de tijd 'er voor rijp zou zijn, in Engeland een revolutie zou uitbarsten even diep en verstrekkend in haar gevolgen, hoewel misschien een beetje minder bloedig en verbitterd dan die, welke andere ongeluk kige landen binnen de oorlogszone deed stuip trekken. De eerste paar weken beproefde Winnie eerlijk den raad te volgen, dien haar moeder haar nad ge geven op dien Zondag te Brixton; maar de in druk van dien raad verdween spoedig. Sherston was niet heelemoal billijk nog vol doende toegeven voor zijn jonge vrouw in die verschrikkelijke dogen. Zij had behoefte aan vroolijkheid, zij had de vreugde van het leven lief, en kon voor zichzelf zorgen zelfs te mid den van een eenigszins gevaarlijke omge ving. Hij had die prettige uitgangen afgesne den, die haar leven van arbeid met een pi kante saus hadden overgoten. En hij verwacht te van haar dat zij tevreden zou zijn 's avonds te zitten naaien, terwijl hij las, of met hem een wandeling te maken dcor do overvolle, schitterend verlichte Edgware iRoad, cn naar de winkels te kijken, zonder eenig geld te hebben om iets van al tc verleidelijke waren die ten toon werden gesteld, te koopenhet was ge woonweg een onmogelijke verwachting, van be gin af tot teleurstelling gedoemd. In het licht van zijn latere en diepere erva ring besefte Sherston ten volle zijn eigen vol komen onwetendheid en dwaasheid, en betreur de die in zak en assche. Winnie was over het geheel buitengewoon geduldig en gaf noch door woord, noch door beweging of blik te kennen, dat hij niet aan haar verwachtingen voldeed. Maar zij voelde het des te scherper, en kwam heel snel tot de overtuiging dat het zoo niet langer kon duren. Daar moet een zeer sterke liefde bestaan, diepgeworteld in 's menschen innigst wezen, geleid en bevestigd door sympathie, weder- zijdsch begrijpen en vaste beginselen voordat groote zorgen en zulke pijnlijke omstandighe den gedragen en overwonnen kunnen worden. Waar zulk een liefde bestaat, worden de ban den vaster gelegd door gemeenschappelijk ge dragen leed cn zorg, maar het huwelijk van deze twee jonge menschen, een gevolg van ab normale oorlogsverhoudingen had geen wer kelijke 'punten van overeenstemming. De kort stondige hartstocht, die hen voor het eerst had samengebracht, was snel uitgebluschtnu zij samen in het gareel liepen, ontstond er te veel wrijving en zoo kwam de onvermijdelijke breuk. Heel spoedig begon zij weer afspraken voor den avond te maken en dineerde een avond met Perry Butler in haar werkpak je in een rustig klein restaurant, dat hij in Soho kende. Butler was ook een product vnn den oor log. Hij behoorde tot een familie die in goeden TURKIJE. HET HERSTEL VAN HET KALIFAAT. Ontdekking ecner geheime organi satie tc Constantinopcl. Volgens berichten uit Constantinopcl heeft de politie een geheime organisatie ontdekt, dio het herstel van het kalifaat ten doel zou heb ben. Deze organisatie had vertakkingen in Sy rië cn Egypte. Vijftien personen werden ge arresteerd, terwijl dc arrestatie van anderen waarschijnlijk is. NÓORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Verschillende gcvecïiten. D.d. II Juli wordt gemeld uit Fez, dat de Franschen Vrijdag zonder verliezen Zitoenn, 30 K.M. ten Noorden van Ouezzan, hebben be zet. De vijand liet zijn dooden op het slagveld achter. De Franschen hebben vrij ernstigo vijandelijke aanvallen tot staan gebracht ten N.W. van de rivier de Amclil. Trouw gebleven stammen hebben beide verricfningen zeer doel treffend met do Franschen samengewerkt. Arrestatie van den leiden der nationalisten in Tunis. Amorguen Guifrnche, het hoofd van de na tionalistische partij in Tunis, is blijkens een bericht uit Gobes in hechtenis genomen. Hij zou in betrekking staan tot Abd-el-Kiim. Mee: dan 60 inboorlingen zouden bij de zaak be trokken zijn. Engclonds standpunt ten opzichte van Tanger. Naar verluidt, zegt het antwoord van dc En gelsche regeering op het Spaansche verzoek tot een gemeenschappelijk defensief optreden tegen de Riffyncn in Tanger, dat Engeland niel kan toegeven, dut er omstandigheden bestaan, die het zenden von troepen naar Tanger recht vaardigen. De regeering meent, dat do Riffyncn niet het plan hebben een inbreuk te doen op de neutraliteit van het gebied. De bcoogdo maatregelen zullen eerder een prikkelend dan een afschrikwekkend effect hebben. De nota komt krachtig op togen de Fransch-Spaanscho samenwerking tot hetzefde doel. Het tweede Spaansche voorstel om de in- boorlingenstammcn ven Tenger tc ontwapenen, wordt eveneens afgewezen. De Fransch-Spaonsche samen werking. Een officieele Spaansche nota deelt de onder- teekening mede van de Fransch-Spaanscho overeenkomst. Eij de slotzitting der conferen tie drukte generaal Jordana zijne voldoening uit en verklaarde, dat deze overeenkomst een groote stap voorwaarts beteekent en het succes dezer conferentie daardoor werd verzekerd. CHINA. DE ONRUST IN CHINA. Ecrnstigc toestond tc Swatou. Gemeld wordt, dat de toestand in Swotow uiterst kritiek is. Het personeel van Engelsche en Japansche zaken staaktmen tracht het verschaffen van voedingsmiddelen aen Engcl- schen cn Japanners te beletten. Zendelingen kwalijk behandeld. Dc soldaten van Kanton drongen op 9 Juli in het gebouw der Engelsche missionarissen te Woe-king-foe en mishandelden één hunner, dien zij geheel ontkleedden, sloegen en met messen verwondden. Twee vrouwelijke missi onarissen werden eveneens mishandeld en licht vei wond. Zij ontsnapten in den avond naar Swatow, waar zij uitgeput aankwamen. De Britsche consul aldaar heeft de bestraffing der schuldigen geëischt benevens schadevergoe ding. Opruiende oonplakbiljetten. Volgens een bericht uit Kontor. d.d. II Juli was de stad dien dag rustig, maar was er reden' om tc gelooven, dat er wederom pionnen op touw worden gezet, om nieuwe aanslagen op buitenlanders te ondernemen. Er zijn ophit- sende affiches in de stad aangeplakt, wnnrop Britsch-Indischc soldaten zijn afgebeeld, die Chineeschc vrouwen en kinderen, welke bij het lijk van hun vermoorden man en voder staan, dooden. Een artikel van de Times. Dc Times dringt er sterk op aan, dot óo regeering een bepaalde politiek tegenover China zal afbakenen. Een conferentie tusschen de mogendheden en China is mogelijk, nu Frankrijk het Washingtonsche tractaat heeft geratificeerd, maar het is moeilijk te zien met welke Chineeschc rcgeerir.g of met welk ver tegenwoordigend lichaam de mogendheden over wat ook ernstig zouden kunnen conreree- ren. De geruchten over de uitkomsten van het internationale onderzoek naar de onlusten te Sjanghai zijn voorbarig. De zaak is nog sub judice en men moet zulke geruchten met voor behoud aanvaarden. Er is vertraging ontstaan ten gevolge van technische moeilijkheden. ZUID-AMERIKA. DE STAATSGREEP IN ECUADOR. Uit Quito wordt d.d. II Juli bericht, dut de staatsgreep gelijktijdig is uitgebarsten in allo plaatsen van bctcekcnis. Dc president van do republiek, de opperbevelhebber van het leger en de minister-president zijn gevangen geno men. DE SOC. DEM. KAMERFRACTIE. Dc bestuursfuncties. De soc dcm. 2e Kamerfractie heeft heden vergaderd tct benoeming ven het bestuur der fractie. De heeren Schaper en Sonnes bedden zich niet weer beschikbaar gesteld- voor een be stuursfunctie. Tot eersten voorzitter is gekozen de heer Alberda, tot tweede voorzitter dc hecv Vliegen en tot secret ai^s-penningmcestcr de heer IJzerman. Het oude bestuur blijft in func tie tot Sept., zoodat de heer Schaper tot den tijd, waarnemend voorzitter is wegens het uit treden van den heer Troelsira. DE NIEUW BENOEMDE TWEEDE KAMER- LEDEN. Zeventig van dc honderd hebben reeds hun benoeming aanvaard Tot hedenochtend hadden van do 100 be noemd verklaarde Tweede Kamerleden ruim 70 aan het Centraal Stembureau doen weten, dat zij hun benoeming aanvaarden. Tot hen be hoorden o.m. de tot Kamerlid gekozen minis ters dc heeren Aalbcrse, Colijn, Heemskerk cn Van Dijk. Ook A. Staalman heeft zijn benoe ming aangenomen. DE BURGEMEESTER VAN HUIZEN. Deze heeft onmiddellijk ingaond ontslag uangevraogd. In de Gooi en Ecmlonder vinden wij het be richt, dot do burgemeester van Huizen met in gang van heden ontslag uit zijn functie heeft verzocht. Het Volk meldt aangaande dit ontslag nog nader, dat de Commissaris vnn de koningin druk op den burgemeester heeft uitgeoefend om een spoedige ontslagaanvrage in tc dienen, DE VUTLNISVERBRANDING TE 'S GRAVENHAGE. Dc minister ven Binnenl. Zaken verzoekt het gemeentebestuur van den Haag de beslissing to willen aanhouden. Op de agonda van de raadsvergadering, welke heden te 's Gravenhage wordt gehouden, stond o. m. het voorstel om te handhaven het raadsbesluit van 6 Januari 1919, tot oprich ting van een vuilverbrandingsinrichling cn daarvoor aan te wijzen het terrein cn de ge bouwen van de voormalige gasfabriek aan do Goslaan. doen, maar niet aanzienlijk was, en bij het uit breken van den oorlog was hij secretaris ge weest bij een van de kleine grootheden, die het lot van de natie helpen vormen. De ooi log bracht deze speciale kleine grootheid met een sprong omhoog. Perry Butler had een bijzondere gave voor talen en een zeer snelle verreikende slimheid, die hem bijna deed doorgaan voor een genie. Eenigc wenken, die hij gegeven had, waren ge schikt bevonden. Toen zij opgevolgd werden, hadden zij goede resultaten opgeleverdpro motic en de roode ondcrscheidingstcekcncn wa ren het vanzelfsprekend gevolgd ervan. Het was een typisch geval van een onbeduidend iemand, die het beste maakte van de kans, die hem werd geboden. Butler overdreef natuurlijk de omstandigheden van zijn succes, als hij er al aan dacht.. Meestal verkoos hij er niet aan te denken, vooral toen do oorlog eindigde en de overblijfselen van dc groote machinerie be gonnen weggevaagd te worden. Zijn eigen po sitie was wankel, en hij was er zich volkomen van bewust, dat bij eiken dag zijn ontslag zou kunnen krijgen. Dc M. B. E. en twee militaire onderscheidin gen, die de ziel van echte soldaten vervulden mot moorddadige woede zouden hem ternauwer nood schadeloos stellen voor de duisternis, waarin hij eiken dag weer kon terugkeeren. Winni© had hém nog niet verteld dat Sher ston was teruggekeerd, cn zij had de uitnoodi- ging voor dien avond aangenomen met het op zettelijk doel het hem te vertellen. Toen zij sa men zaten bij het rose schijnsel der lampjes aan een tafeltje dat listig was geplaatst in een nis, zoodat zij geheel vrij zaten, bekeek zij zijn wat onbeteekenend gelaat aandachtig cn vroeg zich af, in hoeverre hij misschien de geschikte persoon zou zijn om hen te helpen. „Dit lijkt wat op den ouden tijd, mevrouw Sherston." zei hij, die er altijd angstvallig voor zorgde, binnen de grenzen der welvoegclijk- Jteid te blijven. Dut was zoo de manier van Perry Butler. Hij was niet in staat tot een eerlijken of diepen hartstocht maar verstond uit nemend de kunst vun flirten. Zijn belangstelling in Winnie Sherston had langer geduurd dan gewoonlijk het geval bij hem was, omdat zij een zekere aangeboren originaliteit bezat. De karakteristieke oprecht heid van de Tebbits had hem geamuseerd men wist nooit wat zij het volgende oogenblik zou zeggen of doen en men stond altijd met hoor voor verrassingen, die ze iemand zonder eenige waarschuwing bereidde. Voor ecnigs^ zins verwenden smaak, als die van Perry Buti Ier, was dit iets bijzonder aantrekkelijks. Zij had bedankt voor zijn aanbod om plaat sen te nemen voor de comedic, omdat zij lie ver niet naar huis wilde gaan, om zich in avondtoilet te klceden. Zij zou vervelende uiti leggingen aan Jack hebben moeten gevenr misschien zouden er verwijtende of beschuldi gende woorden gevallen zijn. Winnie vond al tijd maar het beste zoo min mogelijk wrij ving te verwekken. „Zoudt u mij nu willen vertellen, wat er ei genlijk gebeurd is?" vroeg Butler, terwijl hij met zijn ellebogen op de tafel leunde en haar pikant gezichtje tusschen de rose lampjes strak' aankeek. „Ja, daarvoor ben ik gekomen," antwoordde zij onverwacht. „Hebt u dot niet vermoed Hij schudde het hoofd. „Mijn man is thuis gekomen." Men kon aan Butlers gelaat zien hoe verJ baosd hij was. 1 (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1