IBOHHEMENISPRUS p3 r* PRUS DER ADYEBTEMTlEH DE EEMLANDER" BUITENLAND. VACANTIE. FEUILLETON. 24e Jaargang No. 14 Donderdag 16 Juli 192S L'HIRONDELLE De gouden band. ioort f 2-10, idem franco per poet f 3.—, per weck (met gratis verzekeriag tegen oagelakkca) 0.17*, afzonderlijke niuaui Cj05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD i» OtKECTEUR-UITOEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOORTVVAL 2A. rosTREKININQ M*. 47&10. T®_IKT.«t*. m I 4iqtk' LOS met inbegrip wan «es. bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dtemteanbiw dingen en Llcidadipbeida-adw» texrfÖn voor de beift der prijs. Voor handd en bedrijf besteen reer woordcelige bc pal meen toot het adrertecxen Hcn« circulaire, bevattende de voo«waarden, woedt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET PLAN-DAWES. Een verklaring van den Duitschen gezant te Washington. B e r l ij n, 15 Juli. (H. N. Draadloos). Uit New Vork wordt gemeld, dat de Diritsche ge zant te Washington tijdens een bezoek aan Chicago in een toespraak ook over het plan- Dawes heeft gesproken, waarbij hij er op wees, dot de uitvoering van dit plan, wat Duitsch- Jand betreft, voor alles afhangt van de maat regelen, die Frankrijk en Engeland in het be zette gebied zullen nemen Het Diritsche beta lingsvermogen hangt af van de industrie cn de industrie ken niet noar haar volle vermogen, werken, zoolang het bezette gebied niet ont ruimd is. Alle geallieerden kunnen vertrouwen in de toekomst hebben, daar de persoon van den rijkspresident een waarborg is voor sta biliteit op economisch en politiek gebied. V" de valorisatie. Uit Berlijn wordt d.d. 15 Juli aan de N. R Ct gemeld De rijksdag heeft vanavond de wet op de valorisatie der hypotheken in derde lezing in hoofdelijke stemming aangenomen en wel met 230 stemmen tegen 187 stemmen en 1 ont houding. Het aangenomen ontwerp beant woordt aan het compromis, dat tusschen de Tegeeringspartijen was gesloten. Na de stem ming deed de woordvoerder van de sociaal democraten een beroep op den rijkspresident, opdat deze door een referendum het volk in staat zou stellen zich voor of tegen de aan genomen wet uit te spreken. Vertegenwoordi gers van andere pertijen meenden, dat men den rijkspresident niet diende te mengen in deze aangelegenheid, waarvoor de^ rijksdag zelf de verantwoordelijkheid moet öragen. De völkaschen dienden een voorstel in, dat de afkondiging van de wet twee maanden wil uitstellen. De zitting werd 20 minuten ge schorst, teneinde de partijen in staat te stellen het völkische voorstel te bespreken. Na de her opening was de zitting zeer rumoerig. Voor het voorstel van de völkischen stemden 169 af gevaardigden, 249 er tegen. Het voorstel is echter toch aangenomen, daar volgens artikel .72 van de grondwet voor een voorstel, strek kend tot uitstel van de afkondiging van een wet, slechts van alle stemmen noodig is. Nadat het völkische voorstel aangenomen was, dienden de regeeringspartijen hunnerzijds een motie in, dat do wet dringende toepassing ver- eischt. Als de rijksraad een dergelijke motie aanneemt, wat hoogstwaarschijnlijk, het geval zal zijn, heeft de rijkspresident het recht geen rekening meer te houden met het völkische voorstel en onmiddellijk tot het afkondigen van de wet over te gaan. DE STAKING BIJ DE BERLIJNSCHE GEMEENTEBEDRIJVEN VOORKOMEN. De pogingen, om de staking bij de Berlijn- sche gemeentelijke gas- en waterleiding nog tijdig te voorkomen, schijnen te zijn geslaagd. De leiders der vakvereenigingen nomen er ge noegen mee, dat over Juli de loorvsverhooging 2 Pfennig per uur blijft en van 1 Augustus af 3 tot 4 Pfennig per uur wordt. Nu moet nog worden afgewacht, of de per- soneelen eveneens accoord kunnen gaan met de schikking. f DE MALAISE IN HET ROERGEBIED. D.d. 15 Juli wordt gemeld uit Essen, dat de directie van de mijn Adler den arbeiders heeft doen weten, dat zij door de malaise gedwongen is het bedrijf stop te zetten en het personeel met ingang van 31 Juli te ontslaan. Hierdoor worden ongèvcer 660 personen getroffen. LOONGESCHIL IN DE SAARMIJNEN. Bij de gisteren gevoerde onderhandelingen tusschen de mijnwerkersorganisaties en de ver tegenwoordigers van de algemeene directie der Searmijnen verklaarde deze directie, dat de Fransche minister, in verband met den econa- mischen toestond, een verhooging der looncn in de mijnen von het Saargebied met 5 kan toestaan. De organisaties hebben dit aanbod als onvoldoende afgewezen. DE FINANCIEELE SCHANDALEN. Kutisker op vrije voeten. Gemeld wordt uit Berlijn d.d. gisteren, dat de strafkamer het bevel tot inhechtenishouding van Kutisker heeft ingetrokken op grond van het medisch advies, volgens hetwelk hij in levensgevaar verkeert. Als men hem in de Charité houdt, mag men niet verwachten, dat hij voldoende herstellen zal om verhoord te kunnen worden. Von het eischen van borg tocht is afgezien, daar Kutisker s financieele toestand hem het storten van een ecnigszins aanzienlijk bedrog onmogelijk maakt. EEN POLITIEKE MOORD IN SCHWERIN. Vier doodvonnissen wegens den moord op Holz. Gemeld wordt d.d. 15 Juli uit Schwerin aan de Tel. Na een behandeling, welke acht dagen heeft geduurd, is door het hof van gezworenen uit spraak gedaan in een proces aangaande een veemgerechtelijken moord, die tegen het eind van het jaar 1923 op een landgoed te Schwe rin werd gepleegd. Op dit landgoed bevonden zich, zoogenaamd als landarbeiders, leden van de nationalisti sche organisatie „Stahlhelm", die echter in wer kelijkheid alle officieren waren. Eén der leden van die organisatie werd op het landgoed ver moord gevonden. Het daarop gevolgde proces is in de groot ste geheimzinnigheid gevoerd. De behandeling had plaats met gesloten deuren en zelfs de motiveering van het vonnis wordt geheim ge houden. Vier beklaagden zijn ter dood ver oordeeld en de overige tot langdurige gevan genisstraffen. De geheimzinnigheid, waarin de justitie het geval heeft gehuld, wordt algemeen afge keurd, daar men niet begrijpt, waarom de strijd tegen de geheime militaire organisaties nog altijd niet met open vizier kan worden ge voerd. BELGIE. EEN TERUGGEKEERDE ACTIVIST. De Brusselsche Standaard deelt mede, dat mr. dr. Jan Vogels verleden week uit Neder land te Brussel is aangekomen met zijn raads man mr. De Swarte, advocaat te Brussel en senator, en zioh ter beschikking van de recht bank heeft igesteld. Dr. Vogels, betrokken bij de activistische beweging tijdens den oorlog, ging na den wa penstilstand de grens over. Hij werd kort daar op bij vei stek veroordeeld. ENGELAND. HET VLOOTPROGRAMMA. Londen, 15 Juli. (H.N. Draadloos). Het ka binet is vandaag, blijkens een verklaring van Amery, den eersten lord der admiraliteit, nog tot geen overeenstemming gekomen omtrent het vlootprogramma. Overigens wenschte Amery zich over de politiek van het kanibet ten opzichte'van den bouw van nieuwe kruisers niet uit te laten Baldwin werd evens bij dit de bat betrokken en zegde toe, dat het Lagerhuis voor de herfst va cantie nader ingelicht zal wor den. PURCELL LAGERHUISLID. Bij de tusschentijdsche Lagerhuis-verkiezing in het mijndistrict Forest of Dean werd met 11.629 stemmen gekozen 'het lid van de labour- partij Parcel 1, de bekende vakvereenigingsleider drie heeft medegewerkt aan het rapport der Trades Union-delegatie naar Rusland. De con servatief Beaumont kreeg 8607 stemmen, de liberaal West 3774. Bij de jongste verkiezingen waren de cijfers Wignall (Labour) 11.048, Beau: t (cons.) 9.739. De vacature was ontstaan door het overlijden van Wignall. RECLAMES. Prijs 1—3 rogcl9 3 05. elke regel meer f 1.— VELOUR HOEDEN F 23,75 16,75 y 1LT HOEDEN 3.50 2.90 WOLLEN MANTELS met en zonder smyrna kraag. REIS-M ANTELS zijde popeline F. 25.- Langestraat - Amersfoort. DE TOESTAND DER BRITSCHE NIJVERHEID. Londen, 15 J u 1L (H. N.) Volgens de Chicago Tribune hebben de Engelschc banken onlangs een onderzoek ingesteld naar den toe stond van de Engelsche nijverheid, waardoor zij tot de overtuiging zijn gekomen, dat het steeds moeilijker wordt voor de industrie credieten te verkrijgen, zoodot een beschermend tarief voor de sleutelindustrieën noodzakelijk wordt geacht, hoewel erkend wordt, dat een dergelijk tarief in politiek opzicht onmogelijk is, zoolang de arbeiderspartij daartoe haar medewerking niet verleent. Tevens wordt ten volle beseft, dat Engeland's productie goedkooper moet wor den, aangezien gebleken is, dat de productie kosten in Engeland veel hooger zijn dan in de concurreerende landen. Zoo heeft Duitschiand een contract voor de levering van kolen aan de Letlandsche staatsspoorwegen weten te ver krijgen, waaraan de Engelsche mijnen jaren lang hebben geleverd. Het onderzoek leerde ook, dat de hoven van Londen, die de grootste ter wereld is, het slechtst is geoutilleerd en het duurst is. Ter wijl de havengelden te Londen dubbel zoo hoog zijn als te Rotterdam, wordt een schip te Rot terdam zesmaal zoo vlug als te Londen gelost, terwijl de reparatiekosten te Rotterdam slechts een derde van die in Engeland zijn. DE CRISIS IN DE MUNNIJVERHEID. Het hof van onderzoek door de arbeiders von dc hond gewezen. De te Scarborough gehouden mijnwerkers- conferentie heeft met algemeene stemmen be sloten aan de regeering mede te doelen, dat de mijnwerkersfederatie geen genoegen kan no men met een nieuw hof van onderzoek, dat ten doel heeft na te gaan, of de mijnwerkersloonen verlaagd kunnen wóïden, of de arbeidsuren verlengd. De federatie verklaart zich echter bereid met de mijneigenaren in een openbare conferentio samen te komen, zoodra de mijneigenaren hun voorstellen intrekken. In verband met de houding der mijnwerkers venvacht men dat'de instelling van een hof van onderzoek zal worden opgeschort. BRITSCHE SCHEEPSBESTELLINGEN. Behalve dc drie schepen, die de Blue Star Line bij de scheepsbouwfirma Cammell Laird te Birkenhead heeft gesteld, heeft deze lijn thans orders geplaatst voor nog twee nieuwe schepen bij John Brown Co. aan de Gyde. Deze vijf vaartuigen zulen gebruikt worden in een nieuwen possagiersdienst tusschen Londen en Zudd-Amerika. In de laatste drie maanden heeft de Blue Star Line ook nog orders ge plaatst voor nog vier schepen. Do totale ton- nenmaat van deze negen vaartuigen is meer don 100,000, ter waarde van 3.250.000. DENEMARKEN. AFTRODEN VAN DEN MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Kopenhagen, 15 Juli (H.N.) Volgens Extrabladet zal de Deensche minister van 'bui ten! andsche zaken, graaf Moltke, zijn ontslag nemen. Voorloopig zal hij 2 maanden met va- cantie gaan. Moltke was, hoewel deel uilma kend van een sociaal democratisch kabinet, zelf geen sociaal-democraat cn ging er steeds trotsch op, ut hij het nieuwe kabinet had ge holpen, door de portefeuille van buitonlondschc zaken op zich te nemen. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Engclands antwoord aan Fronkrijk en Spanje. Chamberlain heeft gisteren in het Lagerhuis den tekst meegedeeld van het antwoord van de Engelsche regeering op de voorstellen der Fransche en Spaanschc regeeringen inzake Engelands samenwerking ten opzichte van Marokko. De minister zeide, dat de Fransche en Spaansche regeeringen voorgesteld hadden, dat Engelsche oorlogsschepen zouden meewer ken tot het waken tegen contrabande en wa pensmokkelarij in de territoriale wateren von Tanger en binnen 6 mijl van d-e Fransche en Spaansche zones in Marokko en dat afdcelin- gen Engelsche, Fransche cn Spaansche troe pen naar de zone van Tanger gezonden zou den worden om te zorgen, dat dc opstandelin gen geen aanvoer moor kregen en om de stad zoo noodig te beschermen. Voorts dot de ver tegenwoordigers van den sultan te Tanger lost zouden krijgen aan dc Spaansche over heid olie inboorlingen uit de Sponnsche zone uit te leveren, die mochten ontsnappen in de internationale zone. De Britsche regecring hieeft geantwoord, dat zij bereid is de verplichting volgens het verdrag van Tanger, om mee te werken tot het waken tegen contrabande in de territoriale wateren, na te komen, moor niet van zins is deel te nemen aan eenigerlei actie daarbuiten. Evenmin kan zij zich neerleggen bij de ge volgtrekking, dat de territoriale wateren zich buiten du 3-mijlsgrens zouden uitstrekken. Dc regeering verzet zich tegen het zenden van troepen naor Tanger in dc opvatting, dat dit in ploats van een aanval op die stad te voor komen, dezen veeleer zou uitlokken. Wat het voorstel betreft om inboorlingen uit de Spaan sche zone uit (te leveren aan de Spaansche overheid, besefte de Engelsche regeering, dat, afgescheiden van de practische onuitvoer baarheid van dergelijke maotregelen, deze nutteloos zouden zijn als middel om een eind aan den opstand te maken en nog meer on rust en lost zouden veroorzaken. De Engel sche regeering was het er mee eens, dat niet geduld mag worden, dot Tanger het centrum van de opstandige woelingen zou worden. De mocht om zulks te voorkomen is toevertrouwd aan het bestuur van Tanger en de Engelsche consul-generaal zal zijn collega's steunen bij het instellen van de vereischte lichamen. Vijandelijke aanvallen afge slagen. Gemeld wordt van Fransche zijde uit Fez, d.d. 15 Juli, dat vijandelijke aanvallen tegen de stelling van Aan Aicha en het kamp bij Bah Moroedsj met zware verliezen voor de Rif- kabylen zijn afgeslagen. Fransche troepenversterkingen. De Parijsche correspondent van de Daily Mail bericht, dat generaal Naulin, de nieuwe opperbevelhebber der Fransche troepen in Ma rokko, heeft verzocht onmiddellijk nog 50.000 man naar Marokko te zenden. Een gedeelte daarvan is reeds onderweg, terwijl de overige manschappen, noar verwacht wordt, binnen enkele dagen van Marseille zullen vertrekken. Tot deze troepen behoort do bekende Marok- kaansche divisie, waarvan het loatsto detache ment Maandag het bezette gebied in het Rijn land moet verloten. Uit Fez wordt gemeld, dat de Fransche com mandanten tot de slotsom zijn gekomen, dat Abd-el-Krim, leider der Riffs, al zijn reserves in tact heeft en nog steeds het initiatief in handen heeft. JAPAN. DE OVERSTROOMINGEN VAN KOREA. New-York, 15 Juli. (H. N.) De schade, door de overstrooming in Korea aangericht, schijnt veel ernstiger te zijn dan de eerste berichten deden vermoeden. Volgens do Ja- pansche bloden wordt het nontal dooden op drieduizend geschat, terwijl het aantal dek- loozen op het oogenblik nog niet is te over zien. Expedities -worden uitgerust om hulp te verleenen. .CHINA. DE ONRUST IN CHINA. Do samenwerking der mogendi heden. In antwoord op een vraag heeft Chomber- loin in het Lagerhuis meegedeeld dot de En gelsche regecring in overleg is getreden met do andere betrokken rcgceringen omtrent het nun de Chinecschc regeering tc geven antwoord. In den loop von dezo besprekingen zijn von do Ver. Stoten en von onderc staten voorstellen ontvangen over de te volgen politiek cn dezo voorstellen zijn thans in overweging. Duitschc chemici en Russischo militairen in dienst der Chinee- zcn. Aon den Britschen minister von oorlog werd gisteren in het Lagerhuis de vraag gesteld, of het hem bekend was, dot dc Chincezen Duit schc scheikundigen hebben aangesteld voor het bereiden von giftige gassen cn ook Russi sche deskundigen in hun dienst hebben voor 't volvoeren van hun militaire pionnen. De mi nister antwoordde dat hij inderdaad inlichtin gen heeft ontvangen, waoruit hem de juistheid van deze geruchten is gebleken. Dc gebeurtenissen tc Sjanghai. Uit Peking wordt gemeld, dat de Engelsche gezant Dinsdag in een vergadering van het corps diplomatique heeft voorgesteld, dat En geland alleen het onderzoek zou leiden naar de incidenten te Sjanghai. Dit voorstel moet ech ter verworpen zijn, zoodat het onderzoek door alle gezanten wordt voortgezet. VEREENIGDE STATEN. 7 STRAFWERK VOOR TE HARD RIJDEN. New-York, 15 Juli. (V. D.) Noor uit Los Angeles gemejd wordt is daar een meisjes studente, die terecht stond wegen te hard. rij den met een automobiel, tot een..zeer bizoiv- dere straf veroordeeld. Nadot het schuldig over haar was uitgesproken, werd zij veroor deeld tot het overschrijven van het wetboek van de bestaande wetten cn verordeningen be treffende automobilisten. Deze wetten en verordeningen beslaan vijftig dik bedrukte bladzijden. ZUID-AMERIKA. DE OMWENTELING IN ECUADOR. Het nieuwe ministerie. Het nieuwe kabinet is als volgt samenge steld buitcnlandsche zaken Jose Rafael Bus- tomento; binnenlandsche zaken Modesto Lar- reo; onderwijs Pedro Garaicca; sociale voor zorg Francisco Bolono; openbare werken ge neraal Moisa Oliva; financiën Napoleon Dillon; oorlog generaal Francisco Gomez Delia Tor re. ZUID-AFFIKA. HET TEKORT OP DE DIAMANTMIJNEN. De Zuid-Afrikaansche Senaat heeft het wetsontwerp nopens het toezicht op de dia mantmijnen in tweede lezing goedgekeurd. i -j AUSTRALIË. DE ZEELIEDENSTAKING. De Senaat heeft in eerste lezing het wetsont werp aangenomen, dat schepen uit andere len den toestaat de kustvaart uit te oefenen. Naar het Engelsch van DAVID LYALL 24 De gasten waren hoofdzakelijk vrouwen, werkzaam op de verschillendo oorlogsbureaux, met een enkel meisje er tusschen dat een vaste betrekking op een kantoor had. Toen Sally Withers de laatste kleine kamer kreeg op do bovenste* verdieping bij de trap, was de lijst gesloten en het huis vol, zestig konden er in 't geheel wonen. Zij was er zeer naar haar zin cn was spoedig een lieveling van het huis. Haar vreemde gezegden, haar onver wacht voor den dag komen 'met iets en haar gouden hart, deden haar vooral bij de oudere vrouwen, die zij amuseerde, in een goed blaad je staan. Zekeren avond toen zij op haar gewone plaats ging zitten voor den avondmaeltijd, zag zij tegenover zich een dame, die zij tevoren nog niet had gezien; het was een lange, slanke, correct gekleede persoon, in een wat streng bruin mantelpak van grove, wollen stof, een gouden lorgnet hing aan een dun kettinkje. Zij had mooi, dik haar waarin reeds grijs zicht baar was, maar haar gelaat was nog jeugdig en ofschoon het strenge lijnen vertoonde, voel de Sally dat het haar aantrok. Goeden avond," zei zij beleefd, terwijl zij plaats nam. „U bent zeker pas aangekomen? Be herinner mij niet u eerder gezien te hebben." „Ik kwam pas vandaag," antwoordde de dame, een beetje terughoudend, niet wetende wat te denken van het kleine .persoontje dat haar aan een elf deed denken in haar rechte, bruift flu- weelen japon, met het kort afgeknipte haar en haar vreemd gelaat. Toch was er iets be- tooverends aan haar, en haar oogen met hun gemengd, pathetisch-humoristischen glans, trok ken Grace Sherston dadelijk aan. „Dc dacht stellig, dat alles hier bezet was. Ik wilde een makker van mij eergisteren hier ook hebben, maar mevrouw Ronald zei dat zij hoar niet kon opnemen .Stond u ip de lijst „Neen Maar ik was een schoolkameraad van mevrouw Ronald, en toen mijn fomilienaar buiten ging en ik niet het goede logies, tegen matigen prijs, dat ik zocht, kon krijgen, was zij zoo vriendelijk plaats voor mij te maken." „O, ik begrijp 't en 't zal u hier wel beval len. Het is een goed huis en het voedsel is degelijk. Het is ook heel netjes en niemand speelt de baas over je. Dat is gewoonlijk de vloek -ii vrouwenclubs, dat baasspelen, vindt u ook niet Als wij vrouwen in de volksverte genwoordiging komen, dan zal het Engelsche volk geleerd worden niet alleen op te zitten, maor ook om te gaan liggen als dit bevolen wordt. Zoo denk ik er over en het is gebaseerd op mijn kennis van ons geslacht." Sally liet een schaterlachje hooren; had men eens haar lach gehoord, dan vergat men dien niet licht. Hij was buitengewoon aangenaam, diepten van humor lagen erin verborgen en een soort kameraadschap, die men tevergeefs zoekt in deze wereld vol onrust. „Zoo, denkt u dat?" vroeg Grace Sherston eveneens glimlachend, waardoor haar gelaat verwonderlijk innemend werd. „U hoort dus niet in Londen thuis „O neen," ik kom van buiten, van de om geving van Somerset. Ik kwam naar hier voor den „duur", evenajs duizenden, maar ik ben nog niet ontslagen. En ik hoop hartelijk, dat dat den eersten tijd nog niet gebeurt.. Ik ben op het Ministerie van Landbouw. Dot blijft -be staan, is 't niet Zoolang het Britsche volk be staat en gevoed moet worden? Wat is uw werk „Ik ben op het Ministerie van Oorlog werk zaam." „O, dan is uw plaats in hooge mate onzeker. Be heb een beste vriendin daar, misschien kent u haar. Zij was Winnie Tebbit, toen sloot zij een oorlogshuwelijk en is nu Mevrouw Jack Sherston heeft u haar ooit ontmoet Grace Sherston kreeg een kleur „Zeker zij is mijn schoonzuster. Ik ben Grace Sherston." De oogen van Sally schitterden. Dezo samen loop van omstandigheden boezemde hoor bui tengewone belangstelling in en zij had zoo'n goeden indruk van Grace Sherston gekregen, dat zij minder aan Winnie's zijde stond, don tot nu toe het geval was. Winnie's teekeningen van de familie van Raar man te Putney waren altijd gedoopt geweest in gal. „Nu, dat is vreemd, omdat er natuurlijk ach ter dit alles iets verborgen is ik bedoelwij hebben elkaar hier niet bij toeval ontmoet, 't Is alles een deel, zooals ik 't noem, van het Groote Plan. Winnie heeft mij verteld, dat uw familie buiten is gaan wonen. U bent dus hief gebleven „Ja, ik ben van mijn werk gaan houden, en ik geloof niet, dat ik weer terug zou kunnen keeren noar het oude, doellooze leven, dat door de doorsnee vrouw van den middenstand tot nu toe werd geleid." Sally knikte wijs. „Ik ben 't geheel met u eens. Precies zoo ge voel ik het ook, alleen ik hoor niet bij den mid denstand. Mijn vader is een timmerman ginds to Applefond, in Somerset. Stoot u u daar aan .Waarom zou ik er mij aan stootcn vToeg Grace Sherston kalm. „Ik ben heel blij u te hebben ontmoet, en het is mij geheel onver schillig, van welken stand u bent. Vertel mij van mijn schoonzuster. Wij zien haar niet veel; ja, sinds mijn broeder is teruggekomen, heb ben we haar nog in 't geheel Jniet gezien. Ziet u haar nu wel eens Solly besloot voorzichtig te zijn in haar ant woord, totdat zij zeker wos, hoo zij het best ieder kon hdpen, die betrokken was in dit wat pijnlijk huiselijk drama. „Ik zie haar niet dikwijls. Ik veronderstel, dat u al'geraden hebt, dat ik Sally Withers ben, die de etage met haar heb gedeeld Grace keck haar met vernieuwde belangstel ling aan. „Ik heb uw naorn gehoord; ik wist natuurlijk, dat zij met een vriendin woonde, totdat mijn broer thuis kwam." Sa My knikte. „Hij kocht mij uit het scheen op dot oogenblik het ecnig mogelijke om te doen, maar ik geloof toch niet, dat het verstandig was. Ik denk, dat u wel weet,* dat ze het op 't oogenblik niet al te best samen kunnen vin den „Is dat zoo Het spijt mij," zei Grace Sher ston oprecht. „Wij zien niets van mijn broer, en ik ben er bijna zeker van, dot hij noch va der noch moeder heeft geschreven, sinds die Londen hebben verlaten." „Ik kan het niet in hem afkeuren, want hij heeft niet heel veel moois te vertellen, 't Is beter hen te laten denken geen nieuws, goed nieuws. Hij heeft nog in 't geheel geen werk gekregen, tenminste hij had dat nog niet den laatsten keert dat ik van hem hoQrjle- da*. msa.. Zondag vóór een weck, toen ik Winnie in het park ontmoette." „Was mijn broer bij haar „Neen, dat wos hij niet," antwoordde Sally, maar zij vertelde niet, dot Winnie een ander geleide had. Zij steunde hoor ellebogen op de tafel en keek naar het vriendelijke, verstandige gelaat van Grace Sherston. „Luister eens, juffrouw Sherston, vindt u 't niet vreeselijk, dat zoovclen van die knappo jongens, de mannen, die ons hebben gered, ten rug zijn gekomen onder zulke ellendige om standigheden en zij nergens een plaats voor zichzelf kunnen vinden Wat mij verbaast is, dat zij zich niet vereenigen en een groote actie op touw zetten. Men kan alles in deze wereld krijgen, weet u, indien men maor leven genoeg maakt, 't Zijn de hardste schreeuwers, die do beste plaatsen veroveren." Grace Sherston dacht een oogenblik na. Zij was een zeer practische vrouw, en zij had haar gedachten natuurlijk veel meer bezig gehouden met groote vraagstukken don Solly, die een heef eenvoudig persoontje was, die weinig opvoe ding had genoten en niet geoefend was in het denken over diepzinnige kwesties. Zij had een heel scherp verstand en had zooveel mogelijk geprofiteerd van de gelegenheden, die haar nieuw leven en hoar werkkring haar hadden gegeven, maar het feit bleef, dat het hare geen geoefend verstand was, een lezend, denkend, en ontledend verstand als dat van Grace Shersw ton.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1925 | | pagina 1