DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTEHTlEN EERSTE BLAD. Hotel Café - Restaurant „DE POORi VAN GLEEF". Concert met Dancing. A. H.van NIEUWKERK Makelaar - Brandassurantiën BUITENLAND. 24e Jaargang No. 156 per post f 3.—. per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.175, alzondcriijkc nummert 1 C.05. AMlPiSFOORTSCH DAGBLAD tt DIRECTEUR-UlTGEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING 47910. TEL. INT SI3. Zaterdag 2 januari 1 van 4 regel» 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel inccr 15, dienstaanbie dingen en Licldadighcids-advcitcnticn voor de helft der prijs. Voor handel en ncdi bestaan zeer voordeeligc bepalingen voor hei advcrtccicn Eene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Is ons volk flegmatisch? Neen, ciat wil er bij mij niet in, dat de Hollander flegmatisch en dus traag en koel van natuur is. Vergelijkt niyn ons doen en laten in het dagelijksch leven met dat der Franschen en Duitschers, dan doen zich wel meerdere verschijnselen voor 0111 deze meening voor juist te honden, ware het niet, dat bij deze bespiegeling één ding over 't hoofd wordt gezien, de ondoor grondelijkheid namelijk van onzen land aard. Zie, het land, het klimaat vormt een volk. Vertegenwoordigen wij ons dus kort de sterkte en de zwakte v/11 het hollandsch landschap. De scenerie /an deze lage lan den aan zee, van dit rijke delta, dat het buitenland met voortreffelijke vruchten, groenten, met de fijnste paling verrijkt, de mooiste kattenhuiden en het gezochste dons levert, is nu eenmaal moeilijk te vat ten en naar juiste waarde te schatten. Er zijn dikwijls tijden achtereen, dat ons schoon landschap door somberheid en schijnbare eentonigheid zeer afscheidt. Onzichtbaar zijn dan de licht- en [licht werkingen, die zijne ongemeene voor naamheid vormen, onbeteekenend het rijke koloriet, het fijne kleurengamma waardoor het boven buitenlandsche streken zoo zeer uitsteekt, slechts op een ondoorzicht- baar, geheimzinnig-zwaar omhulsel stool de speurende blik. Onze scenerie kan on doorgrondelijk zijn; evenzoo het ongekun- steld-eenvoudig volkstype, dat op haren vcclderigen bodem opgroeide en opbloei de. Men neme niet den schijn voor het we zen. Al uit de hollander zich moeilijk, toch beschikt hij over sterke gemoedskracht, maar alles is als 't ware gebonden diep in zijne binnenste, evenals warmte gebonden in een chemisch proces zijn kan. Zijn wezen is vol geestdrift en temperament, echter een bijzondere aanstoot is wel eens noodig om ook dit gebondene in hem vloeibaar te maken. Er zijn bewijzen te over welke deze opvatting staven. Den ken wij slechts eenige jaren terug, aan den zomer van 1898, toen de jeugdige vorstin te Amsterdam de kroon der Ne derlanden aanvaardde. Welk eene warm gevoelde geestdrift openbaarde zich over alles en allen! Hoe gelukkig is eene vorstin te prijzen, zoo luidde hét' slot van een degelijk geschreven feuilleton in het ..Ber liner i ageblatt" dier dagen, welke aan haar volk het dringende verzoek moe' richten in de avonduren rondom haar pa leis in uitwendig feestbetoon zich wel te willen matigen. Maar er zijn sprekender teekenen, en wel van intellectueelen aard, die de juist heid van ons betoog bevestigen. Op welk eene rijke ontplooiing der kunsten mag Holland bogen! Dc dom te Utrecht, de St Bavo te Haarlem, de St. Jan te 's Herto genbosch, de stadhuizen van Middelburg en Veere en zoovele eerwaardige gewroch ten uit dien tijd getuigen van pittigste op vatting. De Renaissancegebouwen en de voortbrengselen der kunstintlustrie pak ken door mooie verhoudingen. Onze zc- ventiend'eeuwschc schilderschool met Rembrandt, Frans Hals, van der Helst, Brouwer, Jan Steen, Potter c.a. getuigt van levcndigst streven. Terwijl Frankrijk slechts één tijdperk van bloei in de school van Barbizon doorleefde, Italië en Spanje op geen tweeden kunnen wijzen; Duitsch- land nog steeds wachtende is op rijkere kunstontwikkeling, beleeft Holland het zeldzame voorrecht een tweeden bloei in de werken der Israels', der Marissen, van een Bosboom, Breitner, Mouve, Vincent van Gogh e.a. te bezitten Een volk, dat met bescheidenheid zoo veel schoons en degelijks voortbrengt, kan niet flegmatisch zijn van aanleg. J. H. SCHORER. RECLAMES. Van 1—i roscls 4.05. elke iorcI meer 1.— Zondag 3 Januari 3 5 uur en 8-11 uur n.m. Aldegondestr. 105-107 Tel. 534 Vraagt onze Tarieven VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING VAN DE ECONOMISCHE CONFERENTIE. Londen, 30 Dec. (V. D.) De commissie van den Volkenbond ter voorbereiding- van den grondslag- voor een economische conferentie, welke in October zal worden gehouden, zal be staan uit 25 deskundigen, gekozen uit emi nente autoriteiten op economisch, industrieel, financieel en commercieel gebied. Deze des kundigen, onder wie zich drie Engelschen zul len bevinden, zullen volgens hun individueele inzichten handelen en niet de vertegenwoordi gers zijn van d<» gezichtspunten van dc regec- ringen van hun \diverse landen Hun arbeid zal opgevolgd worden door een kleine commis sie van den VolVenbondsiaad, bestaande uit directe vertegenwoordigers der verschillende regeeringen. Zwitserland heeft geen bezwaar tegen Ruslands deelneming. Uit een brief van den bondsraad aan het secretariaat-generaal van den Volkenbond over een mogelijke deelneming van een Russische afvaardiging aan de ontwapeningsconferentie blijkt, dat de tegenwoordige toestand tusschen Zwitserland en sovjet-Rusland geen enkel be letsel vormt voor Ruslands deelneming aan de conferentie, DUITSCHLAND. HOT HOOGE WATER. Het peil van Rijn cn Main op Oudejaarsdag. Uit Keulen wordt d.d. 31 Dec. geme'f. Volgens de jongs'e berichten is he.' peiJ van 1924 overschreden en zal dat van het be ruchte overstroomingsjaur 19?0 bereikt wor den. Te Keulen was de staüch'om 5 uur na middags 9.10 M. In vele straten s'.aat het wa ter een meter hoog. Verschillends zaken heb ben hun bedrijf moeten stopzetten. Tc Coblenz is het hoogste peil van !924 overschreden. Om 6 uur was de stond 9.01 M- Om 4 uur kwamen hier de volgende rappor ten binnen Kchl 4.30 (val), Moinz 4 52, Ha- nau 5.43, Bingen 4.70, Trier 7.57 (langzame vol). Te Saarbrücken was de stond om 9 uur v.m. 5.95 en om 2 uur n.m. 5.80. Het wate» valt daar en het weer wordt beter. Uit het Main-gebied wordt daarentegen nog voortdurend was gemeld. Uit Hagen (Westfa- len) wordt gemeld, dot aan het Oosterstation wanhopige toestanden heerschcn. Dc perrons zijn niet meer te bereiken. Van den bovenloop der Roer wordt echter val gemeld, zoodot het grootste gevaar geweken schijnt Uit Kleef wordt gemeld, dat in don nacht van 30 op 31 Dec. in de omgeving het water 70 c.M. steeg; twee dorpen staan blank; de voorziening met levensmiddelen is zeer moei lijk Bij een verder wassen van den Rijn zal <n een deel der overstroomde straten van Keulen een kostelooze veerdienst worden ingesteld De Pruisische regeering heeft ter bestrij ding van den eersten nood 500.000 M. te» beschikking gesteld van de zwaar beproefde bevolking. Dc toestond aan de Main, de Fulda, enz. t Frankfort d.d. 37" Dcc.: - Aan de Bovcn-Main is de waterstand 5.02 M. Naar het schijnt is hel hoogtepunt bereikt en een zekere stilstand ingetreden. De dam in het Egerdal is, naar uit Cossel wordt gemeld, in den nacht van Woensdag op Donderdag tengevolge van het hooge watcT overgeloopen. De Fulda is daardoor in een wilden bergstroom veranderd. De oeveis zijn over een groote uitgestrektheid overstroomd Ook bij de Boven-Diemel en de Lahn is dit het geval. Hier cn daar is het water do huizen binnengedrongen. Neckar cn Moezel vollen lang zaam. Hamclrt gedeeltelijk onder water. Berlijn, 31 Dec. (Cour.) De sterke schommelingen in den watertoevoer dier zijri vieren van den Rijn, de wisselende temperatu ren en herhaaldelijk onderbroken neerslagen, laten ten aanzien van de ontwikkeling van dor. watersnood geen zekere voorspelling toe Te Trier was de Moezel zeer langzaam aar. het vallen. Ook de Neckar viel eveneens er. wel met I Meter bij Heidelberg. Daarentegen hield dc was van Main en Nahe nog aan. Gelijk reeds genvsld, was de stand van den Rijn bij Keulen hedenmiddag om 5 uur 9.10 M In het overstroomingsjaor 1920 was hier de hoogste stand 9.65 Uit Solingen wordt gemeld, dat de stijging 7an de Wupper voorloopig tot staan is ge komen. In Beieren wordt het gevaar voor overstroo ming voorloopig als geweken beschouwd, daar het water in de zijrivieren van den Donou valt. AU nieuw overstromingsgebied komt heden het stroomgebied der Wezer in aanmerking. De stad Hameln staat reeds ten deele onder water, terwijl Rinteln sterk bedreigd wordt. Uit den Horz volt een sterke stijging der Leine te vermelden. Eindelijk stilstand? Uit Keulen wordt d.d. I Jan. aan dc Ccur- gemeld Volgens de laatste berichten heeft de hoog- wotcrcntestrophe thans haar hoogste punt be reikt. Om 9 uur hedenavond was de stand van den Rijn te Keulen 9.68 meter, d.w.z. nog 3 c.M. hooger dan de hoogste stand (9.65 M.) in het overstroomingsjoar 1920, toen de stand de hoogste was sedert een eeuw. Echter ver wacht men, dat de thans nog te verwachten sl'jging zeer gering zal zijn. Op het oogen- blik bedraagt de was per uur nog slechts en kele m.M. Uit Coblenz en Mainz wordt gemeld, dot de stijging tot staan is gekomen. Voorts valt de Moezel op het oogenblik met 6 n 7 c.M. per uur. In Dusseldorp bemerkt, men het ofslroo- men dezer matermassa's door een verdere ge ringd stijging. Het gevnor dat hier de oude stad zal worden overstroomd, is nog niet ge heel geweken. De voormalige werf is door het opstapelen van zakken cement met circa 20 c.M. verhoogd. De stand van den Rijn be draagt hier 9 M., terwijl de straten der oude stad op ongeveer 8.80 M. Dusseldorpsch pel! zijn gelegen. Dc schcepv ?.rl op den Rijn officieel verboden. Dc Roer circu I M. gedaald. Nader bericht men nog aan het geciteerde blad d.d. 1 Jon. Hedenmiddag was de stond van den Rijn te Ruhiort 8.55 M. Do was bvdrnogt 1 c.M. pet uur. Sedert hedenmorgen is de scheepvaart op den Rijn officieel verboden. Het geheclc ha vengebied van DuisburgRuhrort staat blonk, zoodat het niet meer mogelijk is te laden of te lossen. Ahr, Moezel en Main stijgen nog. Het ver keer óp den Main is gestremd. Daarentegen zijn de Roer cn haar zijrivieren sedert giste ren sterk gevallen, bij Münlheim a/d. Roer b.v. met circa 1 metci. In Saucrland is het gevaar voor een ramp geweken. Volgens mededeeling van net havenbestuur van Duisburg heeft de waterstond van den Rijn hedenavond om 7 uur met 8.63 M. op dc pijlschonl te R +rort zijn hoogsten stond be reikt. Sodert dien is een stilstand in 't wassen der rivieren ingetreden. De Moezel valt bij Trier per uur 7 c.M. Zoowel uit Mannheim, als uit Coblenz kwamen hedenmiddag berichten om trent vol. Het water valt. Hedenmorgen wordt aan het persbureau Vaz Dias uit Keulen geseind: In het Rijnland cn in Zuid-Duitschland wast het water niet langer. Er is een val ingetreden. DE JAARWISSELING IN DUITSCHLAND. B e r I ij n, I Jan. (V. D.) De jaarwisseling voltrok zich in Duitschlond bijna overal bij mild, gedeeltelijk stormachtig en regenachtig weer. Ds oudejaarsnacht is. voor zoover door de tot heden ingekomen berichten is na te •gaan, rustig vcrloopen. GELUKWENSCHEN VOOR DEN RIJKS PRESIDENT. B e r 1 ij n, I Jan. (V. D.) Rijkspresident Von Hindenburg ontving de gelukwcnschen met het nieuwe jaai von het corps diplomatique. Woord voerder was Paccelü, die de verdrogen van I ïarno in het middelpunt der beschouwingen rfekte, f ijl <V Rijkr/^ridcnt in zijn ant woord de jgerechtigheid, de zedelijkheid en de vrijheid ajs grondslagen van het samenleven deT volkeren kenmerkte. De rijksweerminisicr en dc rijkskanselier brachten de gelukwcnschen vnn het rirksministerie over (Een ander bericht zegt, dat Hninjsch, de OosiennrlJsdbe bondspresident, en Hindenburg nicuwjaarstelcgrammen hebben gewisseld.) DE ONTRUIMING. Blijkens een bericht uit Londen zijn thans 4000 man Britschc troepen naar hun nieuwe kwartieren te Wiesbaden overgebracht en Woensdag hebben do Franschen het .bestuur over de zóne officieel non de Engelschc autori teiten overgedragen. Do intergealliceerde commissie voor de waterwegen wordt op 18 Jan. vnn Keulen naar Mainz overgeplaatst. DE SUBSIDIE VOOR DE PRUISISCHE UNIVERSITEITEN. B e r 1 ij n, 50 Dcc. (V.D.). De begrooting voor het volgende jaar bevat 311/> milüoen als bijdrage voor de" Pruisische universiteiten, het geen 4 millioen meer is dan het vorige jaar. DE VÖLKISCHE KURIER. M n c h e n, 31 Dec. (PI. N.) De Völkische Kurier, het orgaan vnn Ludendorff, deelt in het nummer van vandaag mede, dat het blad voor loopig niet meer als dagblad zal verschijnen. Er zal worden getracht het b'.ad nog als week blad verder te laten bestaan. UIT DE FILMWERELD. B e r 1 ij n, 50 Dec. (H.N.). In de algemcene vergadering van de Ufa (Universal Film A. G.) heeft het bestuur meegedeeld, dat met de Fa mous Plapers .Lasky Corporation (Paramount) en de Metro Goldwyns Distributing Co. een overeenkomst is getroffen, waarbij in beginsel besloten is om do films van de drie betrokken maatschappijen te doen exploiteercn door een nieuw op te richten bedrijfsmaatschappij. Dc Ufa ontvangt terstond een leening van 4 millioen, tegen een rente van 7 !4 en met een looptijd van 10 jaar. DE ECONOMISCHE CRISIS. Massaontslug bij Plösch. Bij het Eisen-und Stahlwerk Hösch A G. is in verband met de geringe afzetmogelijkheid met ingang van 15 Jan. aan 1500 arbeiders do dienst opgezegd. DRAMA IN EEN HERBERG. In een herberg te Falkcnsec bij Spandau ver scheen Dinsdagavond kort voor het sluitings uur een man, die een zeer zonderlingen indruk mankte, zoodat de waard, die alleen thuis was. den nachtwaker van het dorp" en een buurman ontbood. Toen de onbekende om half twee het lokaal nog niet had verlaten, verzocht de waard hem tc betalen cn heen te gaan. De men sprong toen plotseling op. trok een zeer long mes on ging zoowel den waard als den nachtwaker cn den buurman daarmee te lijf. Alle werden ernstig ge wend, maar slaagden erin tc vluchten. De waard kon nog zijn kamer bereiken cn telefo nisch de politie wuurschuv.cn. Toen verloor hij het bewustzijn. Intusschen- had de onbekende de heele inrichting van de herberg kort en klein geslagen. Hij bedreigde ook de agenten, •lie kort daarop ter plaatse verschenen en duoi hij zich niet wiltle overgeven schoot een agent hem neer. Hij werd door een schot in den buik zwaar gewond cn overleed, 'nog voor hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Uit het onderzoek is gebleken, dat het een gewezen brievenbesteller was, die in den oorlog malaria cn typhus hnd gehad en nog onlangs ernstig ziek was geweest. Hij zou in een aanval van zinsverbijstering hebben gehandeld. EEN ORKAAN BOVEN BERLIJN. Do berichten uit Berlijn maken gewag van een hevigen orkaan, die de Duitschc hoofdstad Donderdagochtend heeft geteisterd. Op ver schillende pluotsen werd groote schade aange richt. In alle plantsoenen zijn boomen ontwor teld. Verscheidene menschcn op straat werden door vallende dok pannen getroffen. In de voor steden werden hier en daar dc daken van de huizen gerukt BELGIE. GROOTE OVERSTROOMINGEN IN BELGIË. Vooral ccn ernstige toestand in het Luikschc. De berichten. Donderdag uit verschillende streken des lands te Brussel ontvangen, meld den, dat de stijging van het water onrustbarend is Er hebben tal von overstroomingen plaats gehad; de schade is aanzienlijk. In den Senaat werden Donderdag dc berich ten over do overstroomingen besproken. De minister vnn binnenlondschc zaken, die ter plaatse is, meldt, dot de toestand ernstig, is. vooral in het land van Luik. Maatregelen ziin genomen om militairen te zenden, teneinde hulp te verlecnen aan de bevolking, terwijl tevenè fir.ancieele steun zal worden verstrekt De mi nister meldt beangstigende bizonderh^den over den toestand in het kolengebied. Ougrce cn Mavihaye stnun blank. Men vreest, dut duizen den huizen van Seraing zullen onderloopen. In 60C woningen is het water reeds binnengedron gen. Te Tilleul staat in enkele straten reeds eenige meters water. Overal zullen dc noodigo maatregelen worden genomen. De Senaat is voor onbepaalden tijd uiteengegaan. Nadere bizonderheden over clcn omvang von de ramp in België. Men seinde Dor.derccg uit Brussel aon de N. R. Ct De berichten uit de provincie, betreffende overstroomingen, vc-rooizaakf door den zwo ren regenval der lualstc dagen en het smelten van de sneeuw, die de hoogvlakten der Arden-, nen bedekte, worden met het uur ernstiger. Ten Zuiden van Brussel loopt de spoorweg Brussel Parijs nu als het ware door een ontzaglijk meer Zoowel dc kunstzijdefabriek tc Tubize els de metualfabricken te Buysinghen, Loth cn Ruysbroek zijn gesloten, daar alle werk door het water onmogelijk is geworden. Elders in Vlaanderen zijn de Leie en de Boven-Schelde huilen hun oevers getreden, terwijl in het noor den van Oost-Vlaanderen sommige gemeenten op enkele hectaren na geheel blank staan. Langs het kanaal GentTerneuzen, vooral op het tTöject WondelgemSelzate, is het trein verkeer bedreigd cn wordt er reet verminderde snelheid gereden. In het Walenland is de toe stand uiterst kritiek. Zco moest het treinverkeer tusschen Givet en Namen en ncbij Luik, als mede het tramverkeer te Charleroi en in een deel van de stad Namen geheel worden stop gezet. Te Chaielet, te Morchienne cn te Far* ciennc ,zijn de meeste langs de Samber gelegen fabrieken letterlijk onbereikbaar, met het ge volg dat duizenden arbeiders werkloos zijn ge worden. Tc Maichienne moest ccn begrafenis plechtigheid per boot geschieden. Te Charleroi slaan verscheidene wijken van de benedenstad onder water, hetzelfde tc Nomen, waar de be volking zonder drinkbaar water, zonder gas en zonder electiiciteit is. Ook de stad Luik wordt zwaar beproefd. Hedenmiddag stond het wa ter tot vlak voor het Guilleminsstation. Alle tramverkeer was geschorst. De bladen iijn, op een na, niet verschenen. Er is reeds gebrek aan brood. Men verwacht voor morgen nog 40 50 centimeter was. Sedert 1880 is een derge- 'ijkc overstroomingsiomp in België niet meer voorgekomen. Brussel, 2 Jan. (V. D.) Groote over stroomingen worden gemeld uit Luik. Er zijn hier vele slachtoffers. De stad zit in het don ker. Ook Namen staat geheel onder water. UIT DEN SENAAT. De Senaat heeft op Oudejaarsdag urtikols- gewijze de nieuwe belastingwetsontwerpen aan genomen. Voorts nam hij de artikelen aan van dc ontwerpen betreffende het militaire contin gent, dc voorloopigc credieten en die van de leening van 500 millioen voor rekening der kolonie. EEN NIEUWE MOTIE TEN GUNSTE VAN DE VRIJLATING VAN BORMS. De gemeenteraad van Denderleeuw heeft in haar laatste vergadering op voorstel van twee Vlaamsch-nationalistische leden een motie aan genomen vc-or algemeene politieke militaire en administratieve amnestie en onvoorwaarde lijke invrijheidstelling van August Borms, den Vlqamsch-nationalistischcn leider. De burgemeester verhief zich vervolgens van zijn zetel, welk voorbeeld door a'lp raads leden gevolgd werd en zeide deze gelegenheid niet te willen laten voorbijgaan, zonder een groet te brengen aan een Vlaamschen idealist, die tc Leuven nog steeds gevangen zit. KARDINAAL MERCIER'S TOESTAND VOORUITGAANDE. Een bericht d.d. 31 Dcc. uit Biusscl meldt, dat de toestond von kardinaal Mcrcicr steeds vooruitgaande is. FRANKRIJK. HET HOOGE WATER. P n r ij s, 2 Jnn. (V. D.) Hedenmorgen is de Seine gaan vallen. De Murnc en dc Saone stij gen nog. Dc spoorwegverbindingen in het O. cn N.O. zijn verbroken. Dc overstroomingen zijn er zeer ernstig. AARDBEVING OPGOTEEKOND. Uit Straatsburg De seismograaf heeft een belangrijke aardbeving opgcteckcnd. Dc of- stond bedraagt 200 K.M. WEER EEN ANTENNE VAN DEN EIFFELTOREN VERNIELD. P o r ij s, 31 Dec. (H. N.) Thans is een iweede antenne van den Eiffeltoren door den storm vernield. Er zijn maatregelen genomen om dc hoofdnntenne tc versterken. ENGELAND. NOODWEER IN ENGELAND Londen, 31 Dec. (V. D.) Nog steeds ko men uit alle deelen des lands berichten vnn door den hevigen storm veroorzaakte schudc binnen. Het water in de Theems wast nog snel. Het telegraaf- cn telefoonverkeer ondervindt zeer giootc vertraging. Dublin is geïsoleerd. OEN BOEK VAN ASQU1TH OVER HOT LAGERHUIS.. Dc Westminster Gazette deelt mede, dat lord Oxford and Asquith reeds sedert underhalf jaar bezig is met het schrijven von een geschiedenis o\er het Lagerhuis sedert de luatste vijftig ja ren. Het boek is zoo goed als kluur, maur zal pas over een half juor verschijnen. SIR JOHN LE SAGE. Londen, 1 Jon. (V. D.) Hot overlijden wordt gemeld van sir John Le Sage, den hoofdredacteur van de Daily Telegraph gedu rende vele jaren.- Hij deed afstond, van deze functie in 1923, In zijn vroegere Carrière was hij speciale correspondent in vele landen. In 1870 was hij de cjjvstc, die het binnenrukken vun de Duitschers irt Parijs tc Londen bekend ■deed werden. Hij ontmoette Stanley te Mar seille, toen hij naar zijn land terugkeerde na het vinden van Livingstone cn hij schreef toen dc geschiedenis van zijn onderzoek ITALIË. HET ONDERHOUD TUSSCHEN CHAMBERLAIN EN MUSSOLINI. Er zijn geen concrete voor stellen gedaan. Londen, 31 Dcc. (V.DHet onderhoud van sir Austen Chamberlain met signor Mus solini te Rapallo heeft veel belangstelling ge wekt, doch de berichten betreffende voorstel len van een concreet karakter kunnen van al len grond ontbloot geacht worden. De Engcy- sche correspondenten te Rapallo, die het on-* derhoud ihet Chamberlain besproken hebben, leggen nadruk op het feit, dal het belang van dit onderhoud ligt in de gelegenheid, wel ke ontstaan wus om de verschillende standpun ten uit te wisselen buiten dc atmosfeer van voorzichtigheid, welke steeds in conferenties in acht genomen wordt. De particuliere be spreking tusschen dc twee staatslieden na het diner duurde drie kwartier. Natuurlijk zijn gec^v détalis beschikbaar, doch gemeld wordt, dat een aantal belangrijke problemen von Europcc- sche politiek werd besproken, waarbij zoowel Mussolini als Chamberlain het noodzakelijk achtten de bestaande somenwerking tusschen beide landen te handhoven. In sommige krin gen werd beweerd, dat tevens de kwestie der Italioonsche schulden aon Engeland ter sprake is gekomen. De schulden liggen geheel buiten dc bevoegdheden van den minister van buitcn- landscb/> zaken en aangezien cr geen beamb ten van het deparement van financiën Cham berlain vergezelden, kon aangenomen worden, dat deze kwestie niet besproken is. De schul denkwestie moet direct besproken worden met den minister van financiën Winston Churchill en de schotkist-ai^oriteiten, als graaf Volpi en de andere leden var. de fundeeringscommissie de volgende week te Londen aankomen. Cham berlain zal in dien lusschentijd niet tc Lon den terugkeeren cn de besprekingen tusschen de ministers van financiën zullen geschieden zonder tusschenkomst van <fen minister vnn buitenlandsche zaken. Gemeld wordt tevens dot de kwestie der ontwapening eveneens niet ter sprake is gekomen, aangezien de voorberei dingen voor de conferentie van den Volken bond nog niet voldoende gevorderd zijn om het onderwerp tc zijn van ccn scrieusc be spreking. Turkije behoeft niet ongerust le zijn. Londen, 31 Dec. (H.N.) De Timcscor- respondent te Rappallo meldt, dat Mussolini in hol onderhoud, dat hij met Chamberlain had, ook gesproken heeft vun de zenuwach tigheid, die Turkije toont ten opzichte van Itulic's bedoelingen in het naburige Oosten. Mussolini vestigde er de aandacht op, dat hij de Turksche regeering reeds uilgenoodigd heeft zich te komen overtuigen, dat er geen maatregelen worden getroffen, die voor de Turksche bclangen_vijarvdig kunnen zijp '""n

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1