DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETON. 24e Jaargang No. 160 ABONNEMENTSPRIJS r3 ™or *men' PRUS DER ADVERTENTIEN Donderdag 7 Januari 1926 EERSTE BLAD. Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Pianofiandel L. KLEIN GROOTE BALANS OPRUIMING „L'HIRONDfLLE" W.K.VAN ROSSUM De Tijgei van het Mercato. loort 2.10, idem itanco |KT post f 5.—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) t 0.17& afzonderlijke nummer» 1 CJ05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. 11 VAUKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT 513. van 1 4 regel» 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Liefdadigheids-ad vetentlën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedriji bestaan zeci vooidecügc bepalingen voor het adveriecicn bene citcuiaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWA PENINGSCONFERENTIE. Rusland niet noar Genève Uit Tokio wordt vernomen, dat de Japan- sche regeering- reden heeft te gelooven, dat Rusland de uitnoodiging voor de voorberei dende ontwapenings-conferentie niet zal aan vaarden. Hoewel men,er zich te Tokio reken schap van geeft, dat Rusland's wegblijven van de conferentie een ongunstigen invloed op de resultaten der conferentie zal hebben, gelooft men toch, dat de internationale atmosfeer zal verbeteren. Men acht het evenwel mogelijk, dat Rusland zich in het tijdsverloop tusschen de voorbereidende conferentie en dc definitie ve conferentie zal laten overhalen aan deze laatste wel deel tc nemen. Goedkeuring der credieten door het Amerikaonsche #Huis^ van Af gevaardigden, De commissie van buitenlandsche zoken uit het Representantenhuis nam met algemeens stemmen een resolutie aan ten gunste van een crediet van 50,000 dollar ter bestrijding van de kosten van deelneming door de Verccnigde Staten aan de voorbereidende ontwapenings conferentie. DUITSCHLAND. HET HOOGE WATER. Uitkeering aan personen, die werkloos zijn geworden door den watersnood. Naar de officieele Pruisische persdienst meldt heeft de Pruisische minister van volkswelvaart, in overleg met den Duitschen rijksminister van arbeid, beslist, dat ook de arbeiders, die ten gevolge van den watersnood werkloos zijn ge worden, voor werkloozenuitkeering in aanmer king kunnen komen. DE POLITIEKE CRISIS. Koch bepleit samenwerking tus schen D. V. P. en soc.-dem. In een rede op een vergadering der demo cratische partij in Wurtemberg zette oud-mi nister Koch zijn standpunt ten aanzien van de regeeringsvorming in het rijk uiteen, waarbij hij betoogde, dat het doel der buitenlandsche politiek voor allen bindend moest zijn en allen moest vereenigen. Wat de soc.-dem. partij en de D. V. P. hierbij scheidden waren kleinig heden. Derhalve moesten deze twee partijen zich tot taak stellen omtrent een samenwer king tot overeenstemming te komen. De kwestie der groote coalitie. In de Duitsche pers, vooral die der linker zijde, wordt de kwestie van de vorming eencr rijksregeering geleidelijk ter spreke gebracht. De pers van het centrum en de democraten blijft daarbij aandringen op de vorming eener groote coalitie, maar onderstelt, dat vóór a.s. Dinsdag bezwaariijk een beslissing zal kunner vallen, daar Zondag hc* centrum, en Dinsdav de democraten eerst nog tot een besluit moe ten komen. EEN VEROORDEELING VAN OPRUIERS Voor het r.taatsgerechtshof te Leipzig heb ben twee arbeiders en een bakker uit Neu-Bran- denburg terecht gestaan, die beschuldigd wer den een paar jaar geleden tot gewapenden op stand en tot het vormen van terreur-afdeelin- gen aangespoord te hebben. Twee zijn tot 3 jaar tuchthuis en een tot 1 jaar en 4 maander gevangenisstraf veroordeeld. DE DIU1SCHE SCHEPEN IN DE RUSSISCHE WATEREN. Berlijn, 6 Jan. (V. D.) Naar uit Rcval bericht wordt, is de toestand der 14 Duitsche stoombootcn, die in de Russische wateren het ijs zijn ingesloten, ernstiger geworden, zoo dat gevaar bestaat, dat de schepen verloren gaan. Do vereeniging van Baltische reeders heeft het telegrafisch verzoek gericht tot den Duitschen gezant te Moskou om een beroep t< doen op de sovjefregeering, aangezien Duit sche oorlogsschepen bezwaarlijk in aanmerking kunnen komen tot het verleenen van hulp ir wateren, die onder Russische souvercinitek staan. DOODELIJKE GRIEPGEVALLEN. De Lokalanzeiger meldt uit Hanau, dat de gemeente Waidbrunn door een soort griep met een epidemieachtig voorkomen wordt geteis terd. Tot dusver zijn reeds 18 volwassen pei- sonen aan-de ziekte cverleden, o.w. de burge meester. Op het oogenblik zijn nog 30 men- schen ernstig ziek. Ook onder de kinderen heeft deze ziekte reeds een aantal slachtoffers ge- eischt. Een aantal hunner van 2 tot 5 jaar is reeds overleden. ONTPLOFFING BIJ DE A. E. G. TE BERLIJN. Een ernstige brand. zwaar gewonden. Twc Gistermiddag tegen 3 uux ontplofte in de fabriek van turbines der A. E. G. een groote olietransformator. Vier ploegen der Berlijnsche brandweer waren bij 't verzenden van 't bericht nog bezig met bet blusschen van den brand, die door de ontploffing is veroorzaakt en die een grooten omvang dreigt aan te nemen. Bii de ontploffing werden twee personen zwaar gewond. BELGIE. DE WATERSNOOD. Daling van het Maaswater. D.d. 6 Jan. wordt uit Luil^ gemeld, dat het dolen van de Maas in aanzienlijke mate blijft aanhouden, maar dat de overstroomingen on veranderd voortduren in alle oever-gemeenten, in hei bekken van Seraing en in de plaatsen rondom Luik. Het gerucht loopt dat er ten gevolge van de dijkbreuk bij Seraing enkele slachtoffers zouden zijn, maar de autoriteiten verklaren dat nergens officieel de vermissing van personen is geregistreerd. Plaatselijke verergering van den toestand. Uit Brussel wordt d.d. 0 Jan. gemeld, dat de toestand in het gebied van Antoing is verer gerd. De dorpen La Plaigne en Hollain zijn ontruimd. Ook in het gebied van dc Dender is de toestand erger geworden. Bepaalde hui- ren zijn geïsoleerd. Geniesoldaten zorgen voor de voedselvoorziening. Te Denderbelle zijn een dertig huizen geïsoleerd. Te Gent is het water 3 c.M. gezakt. Te Namen, Dinant cn Charleroi is do toestan<i verbeterd. Dc stond van mingen. dc overstroo- Dc redacteur van de Msb. tc Brussel seint d.d. gisteravond Dc bisschop van Luik heeft opdracht gege ven in alle kerken van zijn diocees geldinza melingen ten behoeve der getc-isterden te dom geschieden. Over de overstrooming zijn vandaag de volgende berichten ingekomen De daling houdt in de provincie Luik aan. Handel en verkeer worden langzamerhand hervat. In de provinciën Nomen en Henegouwen alt geen groote daling te constateeren cn slechts heel langzaam komen de overstroomde gedeelten weer vrij. De Schelde blijft groote hoeveelheden water aanvoeren, zoodot geen daling valt vast te stellen voor d'ezcn stroom, integendeel worden meerdere overstroomingen gemeld in de Schcldevollci vanaf het Door- niksche. RECLAMES. Prijs 1—3 regels f 3.05 elke regel meer 1.— Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Iloflev van H. M. do Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. Alleen onze bekende goede kwaliteiten en modellen zullen tegen zeer verlaagde prijzen worden verkocht 16-18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Dc wolerstand der Lcic laat eveneens niet toe een spoedigen terugkeer naar het normoio to verhopen. Men kan zich moeilijk een idee vormen van de ontzaglijke kracht van het water. De Maas fe Luik had alles, meubelen en huisraad, in de woningen omvergeworpen cn soms meege sleurd. Een ongewoon gevol heeft zich voorgedaan op het eilandje Tave. Daar stond een reusoch- tige loods, woarip talrijke schuitjes cn motor bootjes waren geborgen. Die hangar en alles wat er in was, werd door den vloed opgeno men cn dreef mee. Het was precies een drij vende berg. Dc hcele bcel kwam terecht te gen de woning van een sluiswachter van La Plantfc. Het gevaarte ging in stukken. Men had gevreesd voor versperring aan de brug van Jambes, doch zulks kon vermeden worden Tc Sohlessin zijn dc petrolcuminstellingen overstroomd cn het gevaarlijke vocht drijft thans op het water, dat tot monshoogte is ge stegen cn door zijn onaangenamen reuk de ol- mosfeer vergiftigt. Dc uitgebreidheid der ramp kan voorloo- pig niet worden berekend. Hartroerende too- neclcn hebben zich afgespeeld en men be spreekt druk de talrijke doden van heldenmoed tijden de vamp. Men schrijft bij den dienst van bruggen en wegen dc ramp toe aan verschillende oorza ken, wat Luik, Charleroi cn Morchines be treft daar vertoont de gTond door de mijnwerken elk jaar ccnige centimeters ver zakking vooral te Jambes, Tileur cn Sera:ng laat zich dit verschijnsel voelen. Een van de voornaamste oorzaken van do overstrooming bij Luik is voorts gelegen in den gelijktijdigen was van Ourthe en Maas Dan is de was van de Maas tegenwoordig el heviger dan vroeger tengevolge van cL ontbosschingvan de Ardennen, welke vooroJ in Frankrijk voor den oorlog een grooten om vang heeft aangenomen. Sinds T Januari is intusschen het water te Luik 1.15 M. en tc Namen 1.52 M. geval len. Dc hoogste stand tc Namen is 21 c.M., die te Luik 34 c.M. hooger geweest don in 1880 Te Namen is de toestand verbeterd. Vel schillende straten zijn reeds watervrij. Te Jambes had men zich reeds in verschillende s!raten begeven. ïn de Borinagc is het water ongeveer 1.50 M. gedaald. In het land van Wees is de toestand neg zeel ernstig. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCIER. Verergering. De bloden melden uit Mechclen, dot de toe stand van Kardinaal Mercicr zich verergerd zou hebben. Ér zou groote ongerustheid be staan in zijn omgeving. DE METAALBEWERKERSSÏAKING. Uit Cnarleioi wordt gemeld, dat de metaal- btwerkersbond op het bericht, dat de patroons in de ijzerindustrie van pion zijn dc orbeiders individueel uit te noodigen het werk tc hervet ten, olie in aanmerking komende arbeiders heeft opgeroepen. Deze zwoeren, d9t zc hef werk slechts zouden hervatten op last van de vakvereeniging. ZWITSERLAND. EEN ITALIAANSCH JOURNALIST TE LUGANO GEAARSCHUWD. De Zwitserschc feóerule rand heeft een waar schuwing gericht tot een Italioansch redacteur van het bind Libera Stompa te Lugono, dot, "rdicn hij voortgaat met het publiceercn var artikelen, belccdigend voor dc Itnliuansoho re- gcering cn Mussolini, hij onmiddellijk uitgewe zen zal worden. ENGELAND. DREIGENDE SCHEURING IN DE LIBERALE "PARTIJ. Mond c°ntra Lloyd George. L o n d c n, 6 J a n. (H. N.) Sir Alfred Mond, dv; liberale oud-minister, heeft vanmiddag te Carmarthen een redevoering gehouden, die als dc belangrijkste politieke gebeurtenis van den dog wordt beschouwd. Mond is sedert vele jaren een der intiemste oonhangers van Lloyd George geweest. Hij zeidc in zijn redevoering, dat zijn per soonlijke eerbied voor Lloyd George hem niet ontsloeg van de verplichting om zijn eer lijke overtuiging inzake dc agrarische politiek uit tc spreken. Hij oefende critick op verschil lende punten von het program vnn Lloyd George voor agrarische hervormingen cn toonde zich vooral afkccrig van het voorstel tot aanstelling van nieuwe ambtenaren tot uitoefening van controle in den landbouw. Mond vcrkloarde, dat hij geen enk'-ïlc land- politiek zal kunnen aanvaarden, die niet alle bemoeiingen met individueele personen zoo veel mogelijk beperkt. Ik zal ten sterkste, al dus verklaarde Mond, protcstccrcn tegen iedere poging om instemming met dc ooi- spronkelijkc of herziene agrarische voorstel len te beschouwen als een bewijs van loyaliteit tegenover het liberalisme. Ik zou daarmedo geen vrede kunnen hebben cn ik spreek hier bij niet alleen voor mij zelf, doch, naar ik weet. uit naam van vele anderen. Niemand heef' krachtiger voor dc herecniging onzer partij gewerkt dan ik zelf en niemand hoeft meer recht om te protesteeren tegen alle pogingen om een nieuwe en onvoorziene scheuring in onze gelederen te veroorzaken. Naar aanleiding van deze rede merkt de Evening News op, dat men voor een ernstige scheuring in de liberale parlemcntsfrectie bevreesd was naar aanleiding van Lloyd George's agTarischc voorstellen. Aan deze vrees is thans door Mond definitief uiting ge geven. Lloyd George is scdeit het midden van De cember aan de Italiaansche Riviera met dr. Mac Namara en enkele van zijn intiemste po- l'tieke vrienden. Vanmiddag werd meegedeeld, dat tengevolge van het slechte weer cn d» ongesteldheid van zijn dochter, die aan ap pendicitis lijdt, Lloyd George waarschijnlijk tegen het einde von de week in Engeland te rug zal zijn. ITALIË OVERBRENGING VAN FRANSCHE TEXTIELFABRIEKEN NAAR ITALIË. Volgens berichten uit Rome zijn verschil lende industrieelcn uit Roubaix en Rijssel be gonnen met de overbrenging hunner onder nemingen naar Italië. Zij hebben te Milaan een lijnwaad-mij. opgericht met een kapitaal von 9 millicen. DE VESUVIUS WERKT. Twee nieuwe kraters. In den Vesuvius zijn plotseling twee nieuwe kraters ontstaan, hetgeen gepaard ging met een krachtige uitbarsting. Nadere bi zonderheden. Gisteravond is een hevige eruptie uitgebro ken van d'e Vesuvius. Stroomen lava stortten uit dc openingen in den krater oon dc West zijde. Mossa's brandende lavosteencn worden door explosies uit den krater geperst. Professor Mollodra, dc bekende Vesuvius- kenner verklaart, dat deze eruptie verschei dene dogen zal duren, doch geen gevaar zal opleveren voor dc dorpen, beneden den krater gelegen, aangezien de lovnmnssa's hun uitweg vinden binnen de inwendige kanalen von den looter. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKblUETTEN. Dc Hongoarsche regccring recht* vaardigt zich. Boedapest, 6 Jon. (H. N.). De Hon- gnarsche regcering treedt in dc zaak der val- scho fronsbiljetten met de grootste gestreng heid op en ontziet daarbij geen personen, zoo* ols gebleken is uit dc arrestatie von prins Win» dischgratz, welke gisteren gevolgd is door do arrestatie van Nodossy, het hoofd der politie. Daar te begrijpen was, dat van deze zaak gebruik zou worden gemaakt, om op grooto schaal propaganda tegen Hongarije to voeren, heeft dc regeering terstond het initiatief geno* men om de zaak geheel op te helderen en allen, die daarbij betrokken waren, tc straffen. Het is don ook onjuist, dat de mootTOgelcn eerst op aandringen van dc Fronschc regeering zouden rijn genomen. Eveneens dient vastgesteld, dat do zaak niets uitstaande heeft met vroegere vervalschingon, zooals van dinarbiljeten of van Tsjccho-Slownkische bankbiljetten, welke laat- sto vervalsching reeds van eenige jaren hor dateert. De Hongoarsche fegecring is besloten niets to verheimelijken. Do in het buitenland verspreide berichten omtrent het betrokken zijn van dc leden der Hongaorschc regcering bij dit schandaal, moe-* ten met het grootste voorbehoud worden aan vaard. Het bericht, dat de minister van binnen- londscho zoken afgetreden zou zijn, evenols do berichten omtront het a.s. aftreden van der» minister van ceredicnst en den Honved-minün ter, zijn volkomen uit de lucht gegrepen Het Hongaarschc kabinet zal in zijn tegenwoordigo samenstelling zich ook verder met do leiding der zaken blijven belasten. Wat den Honved-minister betreft, wordt er op gewezen, dot dezo teeds lang geleden Va cap tie had gevraagd om een reis te onder nemen. Het is dus onjuist, dat zijn reis iet* met dc zaak der volschc bankbiljetten uitstaon- do zou hebben. Hoezeer hierbij gefantaseerd wordt, blijkt uit het bericht, als zoude de Hon* vodminister te Miloan door dc Italiaansch# overheid opgehouden zijn. De minister is van Triest near Athene gereisd cn is in het geheel niet to Milaan geweest, waar hij dus ook niet met fascisten heeft kunnen ondei handelen. Waar is (welk feit hier natuurlijk ten zcersto wordt betreurd) dat enkele in finona'eele moei lijkheden geraakte personen erin geslaagd zijn lieden met fantastische politieke plannen to misleiden en voor hun plannen te winnen, doch' dc regeering als zoodanig treft niet dc minste schuld cn zij is dan ook vastbesloten met do meeste energie op tc treden. Dc politie zet het onderzoek zoo uitgebreid mogelijk voort. Een tegenspraak. Het gerucht heeft geloopen, dot de Fron* sche regeering van de Hongoarsche schadever goeding zou hebben geëischt in verband met dc bankbiljettenvervalsching. Volgens een bc- icht uit Parijs wordt dit officieel tegengespro ken. Hcngaorschc aartshertogen bij dc affaire betrekken De New-York Herald verneemt uit WeenenJ Er Icopen hier geruchten, dat aartshertog Priedrich, zijn vrouw Isabella cn hun zoon Al- Voornaamheid is dc dood van het gezellige leven. Thackeray. Een roman uit het donkerste Napels door HANS POSSENDORF. 36 Slechts met moeite kon men Raffaele in hem herkennen; zóó vervallen en verwilderd zag hij er uit, terwijl om zijn ingevallen wangen een korte kroesige baard was gegroeid. Al sedert weken huisde hij hier, ver van Napcis, boven in het gebergte cn zag geen kans in afzienba- ren tijd naar de stad terug te keeren; want hij was met do grootste moeite ontkomen aan dc arrestatie en men zocht nog steeds ijverig naar hem en zijn kameraden. Het was zóó ge gaan Zes wekengeledcn, begin September, was de hoofdcommissaris van politie Alfredo Colnaghi weer naar Napels teruggeroepen, dot hij vijf tien jaar geleden, na korte ambtsvervulling, tot leedwezen van alle ordelievende burgers had moeten verlaten, om in Sicilië den boel te regelen. Colnaghi opende ook zijn tweede Na- pelsche. ambtsperiode met een groote razzia tegen den misdadigersbond, dien zich na het vertrek van den strengen beambte indertijd, spoedig weer tot nieuwen bloei ontwikkeld had. Moer dezen keer ontving dc Camorra geen waarschuwing vooruit, want do verraderlijke commissaris Coppola was niet meer in dienst, maar leefde als een gezeten gepensioneerd amb tenaar van zijn rente en van wat hij door zijn gemecno samenwerking met dc -schoone en geëerde vereeniging" had verkregen. Zoodoende viel de slag geheel onvoorbereid. Op klaarlich ten dag, toen de markt in vollen gang was, werd plotseling het geheele plein door Carabi nieri afgezet cn hier alleen vielen vijf cn vijf tig beruchte Comorristen in handen der politic. Raffaele was ook op de markt geweest op dat uur en men had het bijzonder op hem voorzien. Het was nog steeds niet gelukt, om hem tot een langere vrijheidsstraf te veroordeelen, nie mand wilde uit vrees voor zijn grooten aan hang tegen hem getuigen. Dnarom had men besloten de zeer verdachten tc veroordeelen tot „Domicilio coatio" 1). Doch het was Raffaele gelukt zich door den kring van gerechtsdiena ren heen tc slaan, ongedeerd te ontkomen en langs sluipwegen eindelijk het veilige gebergte tc bereiken. Na ccnige dagen dolloos te heb ben rondgedoold, had hij toen kennis ge maakt met een boer, die in dc buurt van het dorpje Piemonte, een klein huisje bewoonde. Met behulp van dezen man kan hij eindelijk Carmela bericht over zijn verblijfplaats doen toekomen en bij hem bracht hij ook zijn nach ten door. Overdag zwierf hij echter rusteloos dopr het woeste gebergte en bijna dagelijks eindigden zijn tochten op den hoogen eenzamen top van den San Angela berg, van waar men in het rond een onvergelijkelijk uitzicht had; naar het Zuiden en Westen op de eindelooze vlakten der open zee, naar het Noorden tot do blauwachtige bergketen der Abruzzen. Beneden zich zag men echter aan beide zijden van het schiereiland landschappen van paradijsachtige schoonheid de golf van Napels en van Saler no met hun krans van bergen en heuvels, tui nen cn velden, kasteden en schilderachtige gc- J) Gedwongen woonplaats op een afgelegen eiland. Kuchten. En hier, op dezen hoogen wachtpost, zat de harde cn stoutmoedige Comorrist uren lang, zong weemoedige volksliederen cn keek verteerd van verlangen nuar Napels, wier hui zenmassa zich tot over den oever van de golf uitstrekte. Maar vandaag had hij zelfs geen lust in zin gen. Dc eenzaamheid stemde hem iedoren dag nadenkender. En toen het landschap, waarin zijn geheele vroegere leven zich had afge speeld, als een landkaart voor zijn oogen lag uitgestrekt, trok ook voor zijn geestesoog zijn leven zelf van af zijn vroegste jeugd voorbij. Daar ginds lag de haven van Napels cn vlak daarachter de stadswijk „Porto" met de ver schrikkelijke „Fondaco degli Schiavi", het sterfhuis ven zijn moeder. O, hij herinnerde zich nog goed dat vochtige, donkere hol, cn de heuvel daar, rechts van Capodimonte, was dc Poggio Reale, op welks helling net Compo- santo Vecchio met zijn vreeselijke graven log, cn links bij het einde van de oude stad: het strand van Santa Lucia, waar hij zijn eerste cn laatste poging had gedaan om te bedelen. Die groene streep nog meer naar links, dicht bij Castell dell' Ovo, moest de Villa Nazionalc zijn. Daar had hij voor het eerst het lieftallige kind gezien, toen zc door haar smeckcn zijn leven redde. En toen hij zich naar 't Zuid-Wcs- tc-n keerde, zag hij diep beneden zich het eiland Capri met Marina, dc plek, waar hij als jongen van negen jaar over booid was gesprongen, onder het scheprad van de stoomboot was ge raakt cn als door ccn wonder, ondanks de zware verwondingen, er het leven hod afge bracht. Hij liet zijn blik gaan naar de huizenzee van Napcis cn zijn scherpe oogen ontdekten de Porta del Curmine met haar groote ronde toicns: slechts ccn paar honderd meter daar achter log de Lavinajo met dc basso vnn Don- ,na Assunto, waar Carmela woonde. En daar aan den voet van de Vesuviusde ruïnen van Pompei en doorvoor de kruising van den weg. waar hij dien avond Don Filippo cn diens broeder had aangerand. Waar hij ook keek overal doken herinneringen op aan moeilijkhe den cn zorg, aan gevaar en pijn, aan strijd cn leed, cn aan misdaden. En wat was het doel van dat olies geweest? Eerst alleen: zijn leven en dat van zijn zusje te rekken en toen? Een bekend man te worden, cn wat was er bij het volk meer in aanzien, don een flink lid van de „schoone en geëerde vereeniging" te zijn? Nu, dot had hij bereikt: sinds vier jaar was hij volcamorrist cn werd algemeen, ondanks zijn jeugd, beschouwd als den tockomstigen Capin- trito von zijn ofdceling. En was hij nu geluk kig en tevreden? Minder dan oöit. Misschien zou hij gelukkiger zijn, o.ls de zorg over Carme- la's toekomst hem niet meer plaagde. Hoe licht kon hij niet bij een van zijn gevaarlijke onder nemingen om het leven komen, cn wat moest cr dan van zijn zuster worden, als zij dan nog niet een fatsoenlijken man had gevonden. Bij do verkeerde omgeving waarin zc woonde, kon door geen twijfel over bestaan. De Marchese Zou haar wel is waar terstond willen trouwen, als Carmela maar zijn liefde beantwoord had. Maar misschien was het ook beter, dat dit hu welijk niet tot stand kwam, want hoe lief Vito hem ook als vriend was, voor den echtgenoot zijner zuster verlangde hij toch liever een an der beroep cn andere eigenschappen. Maar ge steld het geval, dat het hem gelukte Carmela goed uit te huwelijken, zou dan de leegte in hem niet nog grooter worden Als hij voor geen mensch meer te zorgen had cn niemand meer had te beschermen Met een wanhopige uitdrukking in zijn groote donkere oogen hief Raffaele het hoofd op en zijn in de verte dwalende blik trof den mach tigen kegel van dc Montc .Vergde cn al de vertrouwde, kleine gehuchtjes die cr omheen logen Mercgliano, Bqjanó, AveUa en No* Ia I Vijf jaar waren vcrloopen sinds dien dag, dot als een verschijning uit een andere, be tere wereld Lucretia plotseling voor hem had gestaan, om terstond weer voor altijd te verdwijnen. Want toen hij na een gevangenis straf van zes maonden eindelijk zijn nosporin- gen kon beginnen, was cr geen spoor meer van haar te ontdekken. En voor dc duizendste maal gaf hij zich over aan den zaligen droom, dat zijn leven een geheel andere wending zou heb ben genomen, nis hij niet juist op dat oogen- bjik door zijn vervolgers was neergeslagen cn verhinderd geworden de equipage met do ge liefde gestalte te volgen. O, als hij toch maar wist waar dat liefelijke wezen verblijf hield. Hij zou tot het einde der wereld gaan al was het slechts om nog eenmaal haar licfclijkcn aanblik tc genieten eer hij eigens in -een don kere steeg, doorboord door de kogels van ccn polilierevolver, zijn laatste adem uitblies; wont dot zou toch vroeg of laat zijn einde zijn. En als hij maar eenmaal Carmela bezorgd wist, dan mocht dat einde komen, hoe eer hoe liever. Hij voelde zich dikwijls zoo moe cn onverschillig, cn hij was toch toch pas vier en twintig jaar. Zou Don Filippo toch gelijk hebben gehad, toen hij hem destijds een verblinde noemde cn zei, dat er iets beters in hem stak? Maar wat dan Wat was er eigenlijk dc moeite waard in deze werelm Kwam het er ten slotte niet maar al leen op aan, zich door voortdurenden strijd te gen het een of ander staande te houden cn zich te verdooven Opspringend rukte hij zich met geweld uft zijn droevige gedachten los. Misschien was het ook maar alleen dot ellendige niets-doen, dat hem zoo somber stemde. Vlug maakte hij zich gereed om af te dalen, want het begon al t< sci^meren. - 'Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1