DE EEMLANDER" BUITENLAND. 24e Jaargang No. 162 ABONNEMENTSPRIJS 1 v;°r *oeB' Zaterdag 9 Januari 1926 PRIJS DER ADVERTENTlFN EERSTE BLAD. BINNENLAND. loort 210, idem lranco per post t J.~« per week (met gratis verzeker.ng tegen ongelukken) f 0.175. alzondeilijkc nummert 1 AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE"™ÖWWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 61,. van 1 4 regelt 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Ueidadigheids-adveitentiën voorde helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen voor het adverteeren bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET HOOGE WATER. Een gift van dc rijksbank. De rijksbank heeft 200,000 mark ter be schikking van den rijkspresiósxvt gesteld, om den nood van de slachtoffers der overstroomin gen te lenigen. Hervatting van het treinverkeer. Het tengevolge van de dijkbreuk bij Frankfort o. d. Oder onderbroken directe spoorwegver keer wordt volgens het Berl. Tagebl. in den nacht van Zondag op Maandag hervat. DE POLITIEKE CRISIS. Naar het correspondentie-bureau van Duit- sclra dagbladuitgevers mededeelt, zullen onmid dellijk na dc plcnnre zitting van d<?n Duitschen rijksdog op Dinsdag a.s. de rijksdagfracties van do Duitsche volkspartij, democraten en sociaol-democratcn bijeenkomen. De centrum- fracties van rijksdag en Pruisischen landdag komen morgen in een gemeenschappelijke zit ting bijeen. Nn Luther heeft de rijkspresident gistermid dag Braun, Gessier, Stresemann en Stingl opt- vangen. De rijkspresident schijnt zich zijn be slissing nog te hebben voorbehouden; bericht wordt, dat hij vandaag opnieuw met Luther van gedachten zal wisselen. BELGIE. de watersnood. Algemeene daling. Volgens de Soir verklaart de waterstaats- dienst, dat het water in alle streken gezakt is. Gevechten tusschen dorpelingen. Te Saint Gilles en te Termonóe moest de gendarmerie ingrijpen om een eind te maken aan een geregelden slag tussohen noodlijden den uit Audcgem en Denderbelle. Laatrtge- noemdm trachtten de dijken van de zijrivieren van de Dender door te stoken, om het water naar Saint Gilles en Termonde te doen af vloeien. Talrijke dorpelingen werden bij den slag gewond. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCIER. E.-n gisteravond om half acht. uitgegeven bulletin 2egt, dot dc gezondheidstoestand van kardinaal Merrier dezelfde bleef, 's Ochtends was de kardinaal wat zwakker, m^or tegen den namiddag kon een aanmerkelijke verbetering worden vastgesteld. De kardinaal is gisteren bezocht door de ko ningin, d*c hem een prachtigen ruiker bloemen bracht, den minister van bïnnenlardsche zaken cn den gezant der Ver. Staten. Deze bracht een prachtige bos orchideeën van groote waar de, waarop de kardinaal zeióe, dat die bloe men veel te mooi waren voor een armen zieke en in de kapel beter op hun plaats zouden zijn. Zij zijn toen onmiddellijk in de kapel neergezet. de meVaalbewerkersstaking. Een uitspraak tegen werkhervatting. De metaalbewerkers spraken zich. naar uit Charleroi wordt gemeld, per referendum bij' meerderheid voor het voortzetten van de sta king uit. FRANKRIJK. de oorlogsschuld aan amerika. Parijs, 8 Jan. (H. N.) Briand heeft van morgen den Amerikaanschen gezant in gehoor ontvangen, met wien hij de kwestie van de her vatting der £ronsche schuld aan Amerika be sprak. Vermoedelijk zullen de onderhandelin gen in de tweede helft van Januari worden her vat. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN S7RIE. Optimistische Fransche berichten. Gemeld wordt uit Beiroet, dat in de streek van Damascus de levensmiddelentransporten zich tusschen de posten in de oasen bewegen Ten Zuiden van Homs neemt het aantal op- Stc.idelingen af. Uit de Djebel Druse komen tal van onderwerpingen binnen. ZWITSERLAND. de zwitsersche arbeiders en rusland. Bern, 8 Jan. (V. D.) Het officieel orgaan van den Zwitserschen vakvereonigingsbond neemt stelling tegen het zenden van een stu die-commissie naar Rusland. Het blad betoogt, dat de Zwitsersche vakvereenigingsbond drin gender kwesties te behandelen heeft. In de ee~- ste plaats moet hij zich bezighouden met de Zwitsersche economische cn sociale politiek DE PASFORMALITEITEN. Een regeling met Duitschland. Tusschen Duitschland cn Zwitserland overeenstemming bereikt nopens een nieuwe regeling inzake de posformaliteiten. Er moeten alleen nog enkele bizonderheden geregeld wor den. ENGELAND. de kwestie-mosoel. De Britsche gezant tc Constant!» nopel naar Angora Turkije hals starrig Uit Londen wordt vernomen, dat dc Engel- sche gezant te Constantinopcl weldra naar 'Angora zal gaan cm met devTurksche roe ring vraagstukken te bespreken, die voort vloeien uit de beslissing inzake Mosoel. Een mededecling van Anatolisch te'e- graafagentschap laat uitkomen, #dat dc Britsche gezant naar Angora zal gaan om onderhande lingen te beginnen over een grenslijn, die dooi beide landen inzake Mosoel kan worden aan vaard en dat Turkije bij het onderzoek van de voorstellen, die in den loop der onderhande lingen zullen worden gedaan, alleen de kwest> op zichzelf zal beschouwen en op zijn stand punt zal blijven staan, r..l. dat het zich bevindt tegenover een niet uitgemaokte zaak. LORD CECIL GEOPEREERD. Burggraaf Cecil heeft gisteren een lichte operatie ondergaan de amandelen zijn bij hem weggenomen. LL07D GEORGE TERUGGEKEERD. Lloyd George is gistermiddog uit Italic te Londen teruggekeerd en heeft dadelijk het zie kenhuis bezocht, waar zijn dochter een blinde darmoperatie heeft ondergaan. Haar toestand is uitstekend. IERLAND. EEN AFTREDEND ULSTERSCH MINISTER. De markies van- Londonderry is afgetreden als minister van onderwijs in het kabinet van Ulster. Burggraaf Charlemont volgt hem als minister en leider van den Senaat op. NOORWEGEN. NOORDPOOL-EXPEDITIE. Oslo, 8 Jan. (V.D.) Volgens de Aften- posten zal de Amerikaan Lincoln E'lsworth mede-leideT worden van de lucht-expedilie van Amundsen, op gelijken voet als Amundsen. Het luchtschip zal onder Noorsche vlag ITALIË. VOOR DE DELGTNG DER SCHULDEN. R o m e 8 Jan. (V. D.) Tot nu toe is voor 97.072.815 lire ingeschreven voor het schul denfonds ter betaling der schulden aan de Ver- eenigde Staten. EEN AARDBEVING IN TOSCANA. Een dorp geteisterd. Gisteren om kwart over tien werd een sterke aardbeving waargenomen in het gebied van de Montc-Amiata. Het dorp Abbadio San Solvn- tore werd vooral getroffen. Een honderd hui zen scheurden. Drie personen werden gewond. De bevolking kampeert in 8e open lucht De schokken duren, ofschoon veel lichter, voort De autoriteiten van Siena hebben aan de ge troffen bevolking hulp gezonden. POLEN. CLSJANSKI OVER ZIJN AANSLAG OP DEN POOLSCHEN PRESIDENT. In het Acht Uhr Abcndblatt publiceert Th. Olsjonski een reeks artikels, getiteld: „Hoe ik den president van Polen wilde vermoorden." Men weet, dot Olsjanski bekend heeft den aanslag op den Poolsohen staatspresident Wojciekowski te hebben gepleegd, een aanslag waarvoor de Joodscbe student Steiger zich later voor de rechtbank te Lemberg te verantwoor den had. Olsjanski begint met dc uitd ukkcl"ke be kentenis, dat hij degene is, die op 5 Septem ber 1925 enkele mlnutten voor 3 uur 's namid dags te Lemberg een bom naar den Poolschen stoatspresident heeft geworpen. De aanslag mislukte, daar de bom niet ontplofte. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Graaf Bethlen brengt rapport uit aan Horthy. Boedapest, 8 Jan. (V. D.) Graaf Bethlen, de minister-president, is bij den rijksbestuurder in audiëntie ontvangen. Hij heeft hem verslag uitgebracht over het onderzoek naar de geld- vervolschingen. Da rijksbestuurder nam met voldoening kennis van de tot nu toe door de politie bereikte resultaten en sprak de hoop uit, dat het onderzoek in het belang van het land volledig succes zal hebben. Aartshertog Albrecht heeft zijn functie als beschermer van het verbond van maatschappe lijke vereenigingen neergelegd, omdat een lei der van dit verbond bij de affaire der verval- sching van Fianschc bankbiljetten betrokken is. Thans bevinden zich 11 personen in arrest. Het onderzoek wordt voortgezet. Vastgesteld is, dat ongeveer 25000 stuks valscho bankbiljetten van 1000 francs zijn vervaardigd. Daarbij zijn echter vele slechte exemplaren. Dc clichés wer den door de valsche munters geheel vernietigd. De nosporingen der Fransche recheurcheurs. P a r i j s 8 Jan. (H. N.) De Fransche rechercheurs, die gisteren uit Boedapest zijn teruggekeerd, zullen Maandag weer daarheen vertrekken en vervolgens ook in Italië hun nosporingen voortzetten. Volgens de bloden moet hun verslag ook enkele beschuldigingen aan het adres van de Hongaarsche regeering bevatten, doch het voornaamste punt uit het verslag is, dat vast gesteld wbrdt, dat aartshertog Albrecht met de zaak der valsche bankbiljetten niets uitstaande heeft Rechtzettingen. Boedapest, 8 Jan. (H. N.). Behalve het lid van het technisch personeel van het carto grafische instituut, Geroe geToamd, zijn nog twee Hongaren, Polnai en Andor, gearresteerd, benevens de kantoorbediende Szoertsey, die bij den nationalen bond aangesteld was en niet, zooals in sommige berichten wordt gezegd, vice-president van dezen bond was. Ontkend wordt, dat graaf Paul Teleki of baron Sigmund Perenyi bij het complot be trokken zouden zijn. Teleki is wel voorzitter van het geografische institxtut, doch niet van het cartografische instituut. Het cartografische instituut ressorteert ook niet onder het minis terie van onderwijs, zoools men in het buiten land heeft willen doen voorkomen, teneinde ook den naam van den minister van onderwijs graaf Klebelnberg in deze zaak te kunnen be trekken Windischgrötz trachtte ook schil derijen aan den man te brengen. B e r 1 ij n 8 J o n. (H. N.) Naar de Deutsche Allgem. Ztg. meedeelt, heeft prins Windisc'n- gratz door zijn ^secretaris verschillend? fabri kanten uit het Rijnland tegen bespottelijke prijzen schilderijen, die van Murillo, Velas quez, van Dijck, enz., zoud n stammen en zich in zijn verzameling bevonden, te koop loten aanbieden. Men vermoedt dot ook hier een poging tot bedrog beproefd is. Een cfficicusc uiteenzetting. Men meldt ons uit Den Haag In de laatste dagen hebben vele berichten in de pers de ronde gedaan over het geruchtma kende valsche mimten-schandool in Honga rije, waar hier te lande drie aanzienlijke Hon garen voor gearresteerd rijn. Vele berichten, op deze zaak betrekking hebbende, spreken elkaar tegen, zijn onvol ledig of onduidelijk. Naar aanleiding hiervan vernemen wij van goed-ingelichte Hongaarsche zijde te 's-Gra- venhage nog de volgende bizonderheden Niet dc directeur van het cartografische in stituut te Boedapest is zcoals gemeld werd gearresteerd, maar slechts een van de tech nische employé's bij dit instituut, Ger^e ge noemd. Voorts hebben nog ecnige arrestaties plaats gehad. Volgens de verklaringen van Geroe zouden de valsche bankbiljetten in de kelders van het. cartografisch instituut vervaardigd zijn. De machines zouden na gebruik in onderdeelcn verkocht zijn. De mededeelingen, volgens welke er eon de verwerking van papier, te Berlijn gekocht, ontstonden moeilijkheden, zoodat er dunner pa pier moest worden gebruikt. In het geheel zijn ongeveer 25.000 afdrukken gemaakt, waarvan maar ongeveer een derde als proefdrukken is gebruikt. Na afloop van den druk zijn dc ma chines uit elkaar genomen cn aan ccn Boc- dapestcr uitdrager verkocht Een gemeenschappelijke stop der Kleine Entente Het nationaal-democrotische blad Narodni PolLika kondigt een gcmoenschappeüjkcn stop van dc kleine entente onn om vergoeding te krijgen voor de valsche Tsjechische, Zuid-Sla vische en Roemeensche bonkbiljetten. JAPAN. DE BRAZILIAAN SC HE GEZANT TE TOKIO LASTiG GEVALLEN. Hij schiet op de menigte. Gisterenochtend, na de gewone nieuwjinrs- parade, trachtte de Brozilincnschc gezant, even voor den terugkeer vnn den regent, de straat over te steken, wat Je nieuwsgierigen, dia langs den weg geschaard stonden, hem echter beletten. De gezant wisselde daarop schoten met de menigte. Twee politieagenten, die ius- schcnbeide kwamen, werden gewond. meenirgsvcrschil zou 'bestaan tusschen HoTthy bicht en Bethlen, zijn absoluut uit de lucht gegre pen, evenals het bericht, dat in de Boedopester straten relletje^ zouden hebben plaats gehad naar aanleiding van deze kwestie. De Hongaarsche kranten spreken de bewe- Do Staatscourant van heden avond 8 Januari bevat o. m. dc volgende Kon. bc sluiten: benoemd tot voorzitter van do Centraio Com missie voor dc Statistiek prof. mr. P. J. M. Aal- berse, lid dier commissie; benoemd tot ridder van den Nederlandschen Leeuw prof. M. H. Greven. ondervoorzitter der Centrale Commissie voor do Statistiek cn oud- hooglceraar bij do Rijks-Universiteit te Utrecht; toegekend de bronzen eere-medoillo in de Oranje-Nassou-orde aan P. J. Verhaar in dienst bij dc firma de weduwe J. R. van Rossem te Utrecht; herbenoemd al-, burgemeester van Mare Gestel E. J. M. E. Maleier; benoemd tot burgemeester von Oppicht M. J. A. B. M. Koten( burgemeester van Schreven- HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST DER KONINGIN Een huldeblijk uit miiiloirc kringen rinff, dat valsche Fransche biljetten gedurende D N«d- da' K?" j0™ in dc van Hongarije „[gescheld™ landen! vormd hoofdofficieren v„u veraehdlende uitgegeven werden, beslist tegen; ook het be- dot dc «"'eieren der Neder- richt, dat men een geheime militaire orgoni- >andsch« l«ndn.acht aan dc Koningin en den satis op het spoor was g romen. Pnns' Teleenheid van hun aanslaand «1- Dc telegrammen over de arrestatie van den' veren huwelijksfeest een werk van Hoynck vleugeladjudant van Horthy. kapitein Magas- van Papendrecht wil aanbieden, voorstellende hazy zijn geheel onjuist. Men krocht ook den «n r.vieroverlocht van onderdeelcn van hot minister van onderwijs, graaf Klebelsberg, deze aangelegenheid te betrekken door dc mededecling, dat het cartografische instituirt onder zijn departement ressorteert, wot niet het geval is. Men krijgt zoo werd ons medegedeeld den ir.druk, dot deze zaak gebruikt wordt om een verstrekkende politieke Hrtze tegen Hon garije te voeren. In de Hongaarsche kranten wordt thans ook het bericht over de terugroeping van baron Foerster, den Hongaarschen gezant te 's-Gra- venhag?, stclig tegengesproken. De Vilog geschorst. De minister van binncnlandsche zaken heeft het blad Vilog voor achii dagen verboden, om- dot het bind in zijn jongde nummer dc buiten- landsche belangen van pongarije ernstig zou hebben benadeeld. Neg meer onthullingen W e e n e n 8 Jan. D.) Prins Windisch- gratz heeft indertijd, narr gemeld wordt, docu menten vervalscht, warrdoor de Amerikoan- sche regeering het linenkomcn van gravin Karolyi in de Vereenigte Stoten weigerde. Thans is senator B<rah daarvan in kennis gesteld en heeft gravin Karolyi een herziening van het besluit gevroofd. De pcliië verhoort een bisschop en Gömiüs. Dc poli ie te Boedaiest heeft don roomsch- katholieken bisschop iadrovecz aan een ver hoor onderworpen. De isschop erkend?, dat hij afwist van het doel, darmee de vervalschers hun daad verdedigen, naar dat hij zijn verdere medewerking geweigeii heeft, toen hij vernam met' welke middelen ncn dit doel wilde berei ken. Ook is de ernstigjzieke afgevaardigde Ju lius Gombös te zijnen huize verhoord. De po- li'.ie zou vermoedelijk fisteren nog haar onder zoek besluiten en de jukken aan het openbaar ministerie ter hand sellen. De Fransche politie cn het onjerzock in de betrokken lallen. Na een confercnts tusschen hooggcplaa ste ambtenaren van he Fransche ministerie van buitenlandsche zakri en de magistraten, d:e een onderzoek hebbn ingesteld naar dc zaak der valsche Fransc«e bankbiljetten, werd be sloten, dot Benoit n Videl, onderscheidenlijk nfdeelingscommissals, belast met de leiding van de recherche 4\ commissarissen der mo biele politie, het vrdere openbare onderzoek door de politie in dc betrokken landen zullen volgen. Verklaringen van Geroe. Geroe, de techjjsche leider van het carto grafisch instituut ie Boedapest, die den druk van de valsche bakbi'jetten heeft geleid, heeft blijkens een beriht uit Boedapest o.a. ver klaard, dat de meftiines, die daarvoor gebruikt werden, aanvank^jk veel te wenschen lieten. De druk gelukte jerst niet volkomen. Ook bij Ncderlandsche leger iiratio in het begin der mobi- DE KABINETSCRISIS Het huidige ministerie als rcch'.s zokenkobinct. Van doorgaans goed ingelichte zijde ver neemt de T e 1., dat het thans als zeker be schouwd kan worden, dot het huidige kabinet als rechtsch zakenkabinet aan het bewind zal blijven. De kwestie van het gezantschap bij het Vaticaon zal in dier voege geregeld wor den, dot onze gezant te Wcenen tevens bij den Heiligen Stoel geaccrediteerd zal worden, j Tot gezant te Wcenen zou don worden be noemd onze tegenwoordige gezant bij het Va ticaon, jhr. van Nispen tot Sevenaer, zulks in de vacature, ontstaan door het overlijden von jhr. mr. W. M. van Weede van Bercn- camp. Mocht ten aanzien van deze oplossing een motie van afkeuring in de Kamer worden in gediend, don zou, indien deze motie een zoo danig karakter mocht drogen, dat daarmede het leven van het kabinet gemoeid is, althans een deel van de C.-H. fractie tegen deze motie stemmen. Dc oplossing eerst tegen het midden der volgende weel verwacht. Naar wij vernemen, wordt de oplossing vnn de crisis eerst togen het midden der volgend* week tegemoet gezien. De vergadering der R.K. Komeifrac ic. De Haagsche redacteur der Msb. meldt De vergadering van de R. K. Kamerfractie heeft gistermiddag van 2 uur toi ha'f 5 ge duurd. Afwezig waren dc heeren Hermans, Rutten, Mol Ier en Vnn Voorst tot Voorst. Hoogstwaarschijnlijk zal dc Katholiek© fiactie o.s. Dinsdag opnieuw bijeenkomen De A. R. Kamerfractie Dc vergadering der A. R. Kamerfractie welke ook om 2 uur was uitgeschreven was oven eens tegen half 5 geëindigd. NEDERLAND EN DE VOLKENBOND. Dr. A. G. KrÖlIcr noar Genève. Uit Genève wordt gemeld Bij het Volkcn- bondssecrctarteat is zoo juist het bericht ont vangen, dat dr. A. G. Kvöller, die door den raad was uitgenoodigd om deel uit te maken van de voorbereidende commissie voor de eco nomische wereldconferentie, volgens het plan- Loucheur bijeengeroepen, die uitnoodiging heeft aanvaard. NEDERLAND EN DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Antwoord op vragen van den heer Van Embêeri. De heer Colijn. Minister van Financiën, voor zitter van den Raed van Ministers, heeft op de vragen van den heer Van Embccn, in zake dc to* Nederland gerichte uitnoodiging tot deelneming aan de voorbereidende conferentie voor do verminderinig cn beperking der bewa peningen, hel volgend© geantwoord D© Regeering legt hiernevens over afschrift van het Schrijven vori den Secretaris-Gcneroal van den Volkenbond, d.d. 15 December, hou dende de uitnoodiging aan de Ncderlandsche Regeering, zich to doen vertegenwoordigen in dc Commissie van Voorbereiding van de Ont wapeningsconferentie, alsmede de bij dat schrijven gevoegde bijlogen. (Deze stukken zijn tr griffie nedevgelegd ter inzage voor de le ien). De Rogecrin/g heeft aan den Secretaris-Ge neraal van den Volkenbond geantwoord, dat do tot hoar gerichte uiinoodiging gaarne wordt aanvaard, en to zijner tijd de namen der ver tegenwoordigers zullen worden medegedeeld. De Regeering behoudt zich overigens hei tref fen van een regeling nog voer, met dien ver stande, dat met den datum, waarop de Com missie bijeenkomt, en den tijd, die'noodig is voor voorbereiding, znf zijn rekening t© hou den. Dc deelneming van Nederland. Uit Genèvo wordt gemeld, dat het socre- 'nriaat van den Volkenbond de aanvaarding von Nederland van de uitnoodiging tot deel neming in de voorbereidende ontwapenigs- commissic ontvangen heeft. DE OVEREENKOMST MET DUITSCHLAND Goedkeuring door den Duitschen rijksraad. Verlenging der cro- dic'.-overcenkomst. Men seint ons uit Berlijn d.d. 7 Jan. De rijksraad heeft in zijn zitting van van daag het handelsverdrag met Nederland goed gekeurd, waarbij beide staten elkaar de be handeling op voet van meest bcguns'igdc na tie toekennen. Verder werd het Duitsch-Nc- derlnndschc crcdietvcrdTog goedgekeurd, vol gens welke het crcdict en bedrage von 140 müliocn gulden, dot Duiischland vroeger van Nederland hceff bekomen voor het aankoopen van grondstoffen met 7 jaar wordt verlengd, zoodat dc looptijd van het ci edict in het ge heel 17 jaar wordt. De rentevoet zal mcf in gang van 1 Januari 1927 op 5' j pet. worden gebrndit. Uiterlijk 31 December 1936 zol voor een bedrog vnn 70 milliocn door Duitschland dekking worden verschaft tci'wijl het overig» bedrag in den loop van 1937 gedekt zal wor den. REORGANISATIE DER WEERMACHT. Volgens „De Rsb." zullen een aantal offfcie- ren, waaronder enkele hoofdofficieren, voor wie geen dagtaak meer aanwezig zal zijn, den militairen dienst moeten verlaten. Hr. Ms. „JAVA." Volgens nader ontvangen bericht bij het Departement van Marine, is de schade, die Hr. Ms. „Jova" bij de aanvaring rret het s.s. Bondowoso in de haven van Tandjong Priok opliep, zeer geringecnige boven water (dus boven het gepantserde gedeelte) gelegen span ten werden ontzet. Do herstelling is reeds beëindigd. DE REGEERING EN DE STAKINGEN IN INDIK. 1 Soc.-dem. Kamerleden vragen een onderhoudL Naar „Het Volk" meldt, hebben dc Kamer leden Albarda, Cramer en Stenhuis een onder houd met den minister van Koloniën aange vraagd over de werkstakingen in Indië en over de wijze van optreden der Indische regeering tegen stakingen cn andere bewegingen van in landers. De minister heeft het onderhoud toe gestaan DE NIEUWE GEDACHTE. De herdenking van het tienjarig bcstoon. Op Zondag 14 Februari e.k. zal het tien jaar geleden zijn, dot tc Amsterdam d© vcr- eeniging De Nieuwe Gedachte werd opgericht. Een voor dc feestelijke viering van dezen gedenkdag gevormd comité, waarin door do namen Felix Timmermans cn dr. A. Vloeman» ook Vlaanderen vertegenwoordigd is, wijst in een circulaire op de culturecle betcckenis der verccniging en heeft het plan gevormd bij deze gelógenheid aan den stichter en leider der Verecniginp, Kees Mcycr, een fonds non to bieden, om hierdoor het bestaan von het tijd schrift Het Nieuwe Leven voor afzienboren tijd te verzekeren. De fcestolijkc herdenking zal plaats hebben in Tuschinsky te Amsterdam op Zondag 14 Februari te tien uur. In het comité en bij de lijst von personen, die aan het pion adhaesie betuigen, komen tal van letterkundigen, tooneel- en andere kun stenaars en ook op onder gebied bekende na men \foor. DE MELKOORLOG TE AMSTERDAM, De melkveehouders wenschen geen besprekingen over prijsverloging. Donderdagav. hebben, onder voorzitterschap' van den heer Van Mccrvclt, de besturen van den Algemccncn cn van den R. K. Melkvee- houd^Tsbond, in „Pcrkzicht" te Amsterdam vergaderd. Hoofdpunt ven bésprekmg wat het reeds eerdei vermelde schrijven van den georgani- seerden melkhandel van Amsterdam, waarin de melkslijtcrs mededeelden, dat de ingesteld» commissie van zes bereid is besprekingen ie openen over de vaststelling van de melkprij zen. Algemeen was de 'druk bezochte vergade ring van oordcel, dat ©t op het oogenbük geen iermen bestaan voor prijsverlaging, zoodat een a,s k°^en?«ncemd overbodig kan

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1