m m m m ui Collecte Watersnood. Gedenk daarom in ruime male de sctiaal-collectevan a.s. Woensdag miiMuisriiis zj -.7 :z „DE EEMLANDER" GROOTE BALANS OPRUIMING Pianohande! L. KLEIN PRIJS DER ADVERTENTIE me! inbegrip van een EERSTE BLAD. BUITENLAND. Wij denken bijna steeds aan genoegens voor ons zelf. Laten we Woensdag eens toonen, veel over te hebben voor het lenigen van verdriet der ongelukkigen. „LHIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Princess ïRoom eiuben ^Bestuursvergaderingen. Biljartzaal. 24e 'aargang No. 163 per post f 3.—, per weck (met sralis verzekering tegen ongelukken) 0.176, alzondcrlijkc nummer* 1 C .05. AMEHSF08RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2 A. POSTREKENING N». 47910 TEL INT 513. Maandag 11 Januari 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dicnstaanb'e* dingen en LicldAdighelds-adve tcnticn voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zcei vooidecugc bcnalin:cn voor het advcriecicn tene ciicu airc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De Watersnood. Teruggekeerd van mijn bezoek aan de door den watersnood getroffen streken is het mij een behoefte een persoonlijk woord tot mijn volk te richten. Naast dank aan God, zij dat een woord van oprechte waardeering tot de redders der kostbare levens die in gevaar verkeerd heb ben, zoowel als tot allen die medewerkten tot het liefdevol onthaal, dat den van hun dak beroofden alom bereid is. Niet minder waardeering heb ik voor hen, die rust noch kracht hebben ontzien, om verder onheil te keeren en die niet ver sagen, waar nog steeds onvermoeide werk zaamheid geboden is. Ik ben verzekerd van uw aller innig mede leven met het leed dat zoovelen getroffen heeft, een leed waarvan ik zelf getuige ben geweest. Kennende de kracht die er van uitgaat zich gedragen te weten door gemeenschap pelijk gebed, zoowel voor de door den watersnood getroffenen als voor de verdedi gers onzer dijken, zullen allen zonder on derscheid een wensch van mij vervullen, wanneer zij zich daarin met mij vereenigen. WILHELMINA!. VOLKENBOND. DE VOLKENBOND ZES JAREN OUD Londen, 10 Jan. (V. D.) De Volkenbond bestaat vandaag zes jaren. Dc Britsche pers vijdt gunstige beschouwingen aan hef ver richte werk cn aan de gemaakte vorderingen in de laatste twaalf maanden. Er wordt gewag emaakt van het bereikte succes in het rieksch-Bulgearsch conflict cn van het feit at het permanente hof van internationale jus- :tie in een jaar drie oordeelvellingen en drie adviezen heeft gegeven. Ook wordt gewezen op den omvangrijken arbeid van de verschil lende commissies en conferenties op velerici gebied b.v. betreffende de réfugiés, het verkeet, de gezondheid, den handel in verdoovend» iiiddelen, den handel in wapenen, de slavernij, DE VOORBEREIDING DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. Men rekent op Ruslands deelneming. In officieele kringen te Bern neemt men thans aan, dat de Russen tcch nog zullen deelnemen aan de vergaderingen \an de commissie van voorbereiding voor de ontwapeningsconferen tie, ook indien dezo tc Genève gehouden wordt Na de uitdrukkelijke belofte van dc Zwitser» sche regeering, dot den sovjet-gedelegeerden olie mogelijke maatregelen ter beschenning van hun persoonlijke veiligheid zullen gewaar borgd zijn, schijnen de Russen niet langer in hun verzet tegen Genève te volharden cn dit des te minder, omdat men in Volkenbonds kringen scheen besloten te zijn, na den Blief van °Mot'ta aan den Volkenbond, aan den Rus- sïschen wenscli om dc vergaderin-^n buiten Zwitscisch gebied te doen plaats vinden, niet toe te geven. DE POLITIEKE CRISIS TE BERLIJN. De democraten cn het centrum nog steeds voorstanders der groote coalitie Berlijn, 10 Jan. (V.D.) Tusschcn de Cen trumpartij cn de democraten vonden gisteren en heden besprekingen plaats inzake de kabi netsformatie. Men kwam overeen in elk geval te trachten met de sociaal-democraten een overeenstemming inzake dc kwestie der groote coalitie tot stand te brengen. Het partijbestuur van het centrum en de rijks- dagfractics van het centrum zijn heden bijeen gekomen om, wat betreft de regeeringscrisis, een definitief standpunt vast te stellen. Hindenburg wacht dc besluiten der fracties af. Dc rijkspresident heeft betreffende de kwes tie der regeeringsvornvlng besloten de aan staande besluiten der fracties af te wachten, alvorens aan een bepaalden persoon de vor ming van het kabinet op te dragen. Tegen van daag heeft de rijkspresident dè leiders van dc centrum- cn de democratische partij, Fehren- bach cn Koch, bij zich ontboden, ten einde ten spoedigste tot een definitieve regeling inzake deze kwestie te geroken. Een verdier uitstel van de regeringsvorming houdt dc president n.l. voor ongewensoht. DE KWESTIE VAN DE Z.G. BAANTJES- JAGERIJ BIJ DEN VOLKENBOND. De rijksdagcommissie van buitenlandsche za ken heeft met 16 tegen 12 stemmen een motie van de soc.-dem., het centrum en de dem. aan genomen, waarin wordt verklaard, dat er geen grond is voor de bewering, als zouden de soci aal-democratische partij of vooraanstaande le den dezer partij hebben getracht het volken bondssecretariaat te beïnvloeden, alsook dat de tegen het centrum gerichte bewering van den- zeueen aarü berust op het leit, oat afg. Morx siechts een vraag van particuliere zijde nopens voor het secretariaat geschikte personen iheeft beantwoord, waarvan hij buitenlandsche zaken ten spoedigste op dc hoogte heeft gesteld DE ONTRUIMING DER KEULSCHE ZONE. Berlijn, 10 Jan. (V. D.) Naar uit Keulen wordt gemeld, is binnen ecnige dagen dc ver huizing van Keulen naar Wiesbaden te wachten van het Engelsche hoofdkwartier, dat daar op 20 Januari zijn werkzaamheden zal aanvangen Daarentegen zou de definitieve ontruiming der Keulsche zone niet voor begin Februari haar beslog krijgen. DE HANDEL MET CHINA. Men verneemt, dat ei in Duitsche handels kringen plannen bestaan tot het oprichten van een kamer van koophandel in Sjanghai, om gelden te verstrekken voor het Duitsch-Chi- neesche handelsverkeer. DE BROUWERS TEGEN VERLAGING VAN DEN BIERPRIJS M n c h c n 9 Jan. (H. N.) In een ver gadering der vert'genwoordigers van de bier brouwerijen is in verband met het streven der vegeering om tot een verlaging der prijzen te geraken, een motie aangenomen, waarin ge zegd wordt, dat een verlaging van den bierprijs zonder ernstige schade voor het bedrijf niet mogelijk is, temeer daar reeds vaststaat, dat met ingang van 1 April de bierbelasting nog zal worden verhoogd. Dc desbetreffende com missie heeft opdracht gekregen nogmaals met do regeering over het prijsvraagstuk te onder handelen. MASSA-ONTSLAG VAN SPOORWEG PERSONEEL. In de bezette gebieden zijn blijkens een be richt uit Coblenz tot I Jan. 1926 ontslagen 25,000 spoorwegambtenaren en ongeveer 53,700 arbeiders der rijksspoorwegmaatschap- pijr in 't geheel een kleine 80,000 personen. DE WERKLOOSHEID. B e r 1 ij n, 9 J a n. (H. N.) De toestanó op dc Berlijnsche arbeidsmarkt is in de afgeloopen weck nog slechter geworden. Bij de arbeidsbeur zen staan thans bijna 171,000 werkloozen in geschreven tegen 160,000 in de vorige week. Vooral uit den handel en de kantoorbedienden melden zich vele ontslagenen aan. VEROORDEELD WEGENS TE LANG LATEN WERKEN. Leipzig, 9 Jan. (H. N.) Een interes sante uitspraak is door het gerechtshof te Leip zig gedaan. Bij het filiaal der Drcsdener bank te Leipzig had men het personeel tot 12 uur per dag toe laten werken, hoewel de wettelijke arbeidstijd in het bankbedrijf 52U tot 54 uur per week bedraagt. Wegens het zich niet hou den aan den arbeidstijd, is thans de directeur an het filiaal tot 1000 mark en een afdee- lingschef tot 400 mark bcete veroordeeld. VALSCHE BILJETTEN VAN 1000 DINAR. Verscheidene arrestaties in Duitschland. Uit Bielefeld wordt d.d. 10 Jan. aan de Cour. gemeld Ten aanzien van de ontdekking eener val- schc munsterwerkplaats, alhier, waarin volschc Zuid-Slavische bunkbi'jetten van 1000 dinar worden vervaardigd, wordt van de zijde der plaatselijke politie het navolgende medege deeld In Zuid-Slavië zijn eind December twee Zuid-Slavische onderdanen bij het in omloop brengen van valsche bankbiljetten van T000 dinar gearresteerd. Bij het daarop naar de ver vaardigers dezer biljetten ingestelde onderzoek wees een spoor naar Bielefeld. Op verzoek der Zuid-Slavische regeering, die een hooggeplaatst ambtenaar naar Duitschland zond, werd daarop door de leiders der valsche geldcentrale en door de recherche te Bielefeld het verdere on derzoek met kracht voortgezet. Dit heeft Zaterdag geleid tot de ontdekking in de steendrukkerij van Nordholt te Sieker van alle voor de vervaardiging der valsche biljetten gebezigde steenen en van 100 K.G. paoier, bestemd voor het drukken der biljetten. De eveneens gevonden drukplaten zijn ver vaardigd door den lithograaf Ludwig Alting te Lippinghausen, aan wien de Zuid-Slaviscne valsche munters door een te Biinde gevestigd vertegenwoordiger Joseph Mail, waren geko men. Alle drie zijn Zaterdag gearresteerd. Door de valsche munters zijn 8500 valsche biljetten van 100 dinar elk vervaardigd, die door de opdrachtgevers raar Zuid-Slavië wer den gesmokkeld. Daur werden deze biljetten in beslag genomen. Er was opdracht gegeven nog 30,000 stuks te vervaardigen. Hiermede is evenwel geen aanvang gemaakt, daar de opdrachtgevers de toegezegde betalingen niet deden. Ten einde het drukkerij-personeel te mislei den, werden de biljetten gedrukt op popier, voorzien van een briefhoofd, t.w, ,,Fratelli Lo- cratino ed comp., Castelno Grandi, comercio di vini alimentari. Andere, bij deze affaire eveneens betrokken Zuid-Slavische onderdanen zijn heden te Duis burg gearresteerd, WEER EEN VEEMMOORD. Berlijn, 9 Jan. (H. N.) Volgens het 'Acht llhr Abendblatt is de politie opnieuw een veem moord op het spoor gekomen. Het geldt h:e: den onderofficier Schoebs, óie einde November 1923 op den straatweg van Doeberilz naar he» slation Finkenkrug doodgeschoten is. De po litie is druk bezig deze zaak tot opheldering te brengen. EEN ROOFOVERVAL IN EEN D.-TREIN. Be r 1 ij n, 9 Jan. (H. N.) In den D-i-ein Berlijn—Keulen heeft vannacht een roofover- RECI SS Vsn 14 rogcis 4.05^,elke regel meer 1.— Alleen onze bekende goede kwaliteiten en modellen zullen tegen zeer verlaagde prijzen worden verkocht 16-18 LANGESTRAAT, AMERSFOORT Wilt g:j slechts een klankvolle piano aan- schaffen, koopt dan een Hoflev van H. M. de Koningin Vertegenwoordiger JlrssTitschaslraat 41. Restaurant van Hamersveld Jr. Gelegenheid voor: val plaats gehad. Nadat de trein het station Stendal was gepasseerd, drong een onbekende een afdeeling binnen, waar zich slechts één reiziger bevond en viel dezen aan. De aange vallene stelde zich echter te weer cn or ont stond een worsteling, waarbij het den aanvaller gelukte naar buiten te komen om te ontsnap pen, doordien hij den arm van den reiziegr tusschen de deur klemde. Hoewel de trein on derzocht werd, kon men den aanvaller niet vin den. Kort voor Hannover, toen de trein zijn voort verminderde, sprong er echter een per* soon uit den trein en wist te ontkomen, zoo' dal de aanvaller zich vermoedelijk geruimen tijd in den trein verborgen heeft gehouden BELGIE. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCIER. Een Zoterdagavond uitgegeven bulletin ovei den gezondheidstoestand van kardinaal Mer rier zegt, dat er sedert Vrijdag een lichte ver betering is vast te stellen, die voortduurt. Dc kardinaal kon wat meer vloeiend voedsel tor zich nemen. Daarentegen meldde men uit Brussel aan dc N. R. Ct., dat de toestand van kardinaal Mer rier stecd^ zorgelijker wordt. Men verwacht thens het einde. De kardinaal heeft Zaterdag den bisschop van Doornik, den voorzitter van den senaat en den Japanschen gezant ontvan gen FRANKRIJK. HET HOOGE WATER. Deling der Seine. Het droge, koude weer doet een spoedige daling der Seine voorzien. Sedert Vrijdag deal de het peil 7 c.M. DE VERKIEZINGEN IN SYRIË. Omtrent de verkiezingen voor een voorloo- .pige regeering wordt van Fransche zijde uit Beiroet d.d. 9 Jan. gemeld, dat het in dc stad Damascus bijzonder rustig is. In Homs waren de verkiezingen niet mogelijk bij gebrek aan candidaten; de gemeenteraadsleden, die de stcmbureaux moesten presideeren, waren met den dood bedreigd. Alle magazijnen, zelfs die, welke levensmiddelen verkoopen, waren op order der extremisten gesloten. Óp straat deden zich geen incidenten voor. In Hama is het kalm, de winkels zijn geopend. Een door ambtenaren van het hooge commissariaat in den schouw burg te Damascus gehouden bijeenkomst biacht algemecne ontspanning teweeg en verhinderde Damascus het voorbeeld van Homs te volgen. In Aleppo zijn de verkiezingen normaal ver- loopen. De politie heeft, wegens het vei hin deren der stemming, dr. Abd el Rhaman en een zekere Kayo leg en Moenir Sjolek, die on langs in vrijheid waren gesteld, wederom ge arresteerd. Om twaalf uur 's middags was het stembureau samengesteld. De minister-president cn een gendarme meldden zich aan, doch c-r waren geen candidaten. In AlexandTette nemen de verkiezingen een normaal verloop. In Anticchië is de strijd hevig, de Muzelmansche Socnisten strijden daar met de orthodoxe Grieken. ZWITSERLAND. DE BEVOLKING VAN ZWITSERLAND. De laatste volkstelling heeft uitgewezen da-, Zwitserland ccn zielental van 3.880.320 heeft (in 1910 3.753,293) met 494,356 woonhuizen en 886.876 huishoudingen. ENGELAND. EEN REDE VAN BALDWIN. Londen, 9 Jan. (H. N. Draadloos). De eerste minister Baldwin heeft gisteravond voor een gehoor, dot uit talrijke personen uit dc geleerde wereld, letterkundigen en genoodig- den, vooral uit verschillende kringen op het gebied van onderwijs, bestond, als president een voordracht gehouden over de klassieken en den rechtschapen mensch in dc jnarlijksr.hc vergadering van de klassieke vcrceniging in Middle Temple Hall. In zijn welsprekende toe spraak zeide de eerste minister, dut, wat hij vooral uit zijn klassieke studies had overge houden, het gevoel voor de standvastige ver houding der waarden is en diepe eerbied voor de juiste keuze van woorden. In dieptreffendc bewoordingen gaf hij uiting nnn zijn afschuw voor het denkbeeld, dat een nieuwe Europec- schc oorlog mogelijk zou zijn en hij deed een beroep op dc vcrceniging als toortsdraagstcr van den klassieken geest om mede te helpen, ten einde de Volkenbond te steunen. Het is krank zinnigheid, die met broedermoord gelijk staat, aldus verklaarde hij, om tc veronderstellen, dat er oorlog kan zijn tusschen haties, die hun eerste lessen tot opvoeding tot het staatsburger- schop van dezelfde moeder hebben gehad. DE OORLOGSSCHULD VAN ITALIË. Dc Ialiaanschc delegatie Woens dagochtend tc Londen verwacht. Londen, 9 Jan (H.N.DR.L.) Graaf Volpi. dc Italiaanschc minister van financiën en dc overige leden van de commissie tot regeling van dc Itoliaonsche schuld aan Engeland zul len Woensdagmorgen tc Londen aankomen. De besprekingen met Winston Churchill, den kan selier van de schatkist, zullen dan, naar ver wacht wordt, den volgenden dog beginnen. Het vertrek der delegatie werd vertraagd door den dood van de koningin-moeder van Italië. SPANJE. TREINONGEVAL. Londen, 9 Jan. (H. N.) Volgens een be richt uit Madrid is de trein uit het Nooróen bij het passeeren van een wissel ontspoord, ten gevolge waarvan II personen gekwetst wer den, waarvan 2 ernstig, HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Het onderzoek gesloten. Boedapest, 9 Jon. (H. N.) Het politie onderzoek in de zaak der valsche bankbiljetten is thans geëinrigó en de gear *cs-< c-rden zijn aan den rechter van instructie o\crgcleverd (Ook de Voss. Ztg. meldt, dat het dossier Za terdag aan den officier van justitie ter hand is gesteld). Arrestaties De politie heeft Korts, den directeur van het cartografisch instituut, in hechtenis genomen, onder verdenking, dat h'" van hr? d-ukken van de valsche Fransche bankbiljetten heeft afge weten. Volgens de bladen heeft de politie een oor- maligcn chef van het cartografisch instituut, den gep. gen.-mojoor Jcsé Hayts, gearrcsteeid, die eveneens worót verdicht bij de verval- sching te zijn betrokken. Er bevinden zich thans 18 personen in hecht Mis De chef van de recherche te Belgrado is. na een onderzoek te 'Agrom te hebben inge steld naar dc ontdekking van de valsche bank biljetten van 1000 dinar, naar Duitschland vei- trokken. Er zijn 14 arrestaties gedaan in ver band met deze zaak. Diende de opbrengst der ver» volschtc biljetten om een oor log voor te bereiden Uit Berlijn wordt gemeld, dot een voorma lig Hongaarsch statssecrelaris in de Maandag- morgcnbladcn een artikel publiceert over da valsche frankbiljetten, waarin hij uiteenzet, dot dj opbrengst dient om dc tallooze militaire geheime vereenigingen te onderhouden. Hon garije kon, volgens den schrijver, in 8 dogen een leger van 450.0C0 man op de been bren gen. De vervalschingen zouden in verbond staan met een tcekomstigen oorlog. De schrij ver beweert, dat Horthy cn Beihlen van d'e ver valschingen op dc hoogte waren en eischt de tenvalbrenging der huidige regeering cn ver vanging door een eerlijke linksch© regeering. TURKIJE. EEN SPOORWEGONGELUK IN KLEIN- AZIË. Dooden cn gewonden. Op lijn Pondermo—Soma is een trein ont. spoord. Verscheidene rijtuigen schoven in el- knar* Drie passagiers zijn gccood cn 25 ge wond. ARAB1E. EX-KONING ALI TE BAGDAD. Ex-koning Ali van den Hcdjaz is te Bordnd aangekomen en door koning Fcisoel, zijn broeder, ontvangen. CHINA. HET VOORGENOMEN AFTREDEN VAN TOEAN SJI JOE1 Het herziene telegram van Toean Sji Joel, waarin hij zijn voornemen te kennen geeft af te treden, is Vrijdagavond uit Peking verzon den. Er wordt geen datum voor het aftreden meer in genoemd; het wordt als een proefbal lon beschouwd en als voorbode voor een bewe ging om hem aan het bewind to doen blijven. Een vertegenwoordiger vnn het Japansche departement van buitenlandsche zaken ver klaart, dot, indien Toean Sji Joei, het hoofd van het uitvoerend bewind in China, aftreedt en do douane-conferentie en do confcrcntio nopens do exterritorialiteit opgeschort zouden worden. Japon zijn gedelegeerden, dio overgingen tot gcdachtcnwisscling met de gedelegeerden der ondcre moge-ndheden, niet zou terugroepen, maar dc vestiging van ccn stabiele regeering zou afwachten. Men meent tc weten, dot Jopan een nieuw Chincesch ministerie slechts zou er kennen, wanneer het vast zou staan dat het op stcvigen grond komt te rusten. DE POSITIE VAN FENG YOEH SIANG. Nadat het Chineeschc kabinet het ontslag van Feng Yoeh Siong had aanvaard, heeft het hem tot bizonderen commissaris, belast met het bestudeeren van den industricclen toestond in het buitenland, benoemd VEREENIGDE STATEN EEN VERWORPEN VOORSTEL. Londen, 9 Jan. (H. N.) Uit Washington wordt gemeld, dot de commissie van het Huis van afgevaardigden het voorstel verworpen heeft om von regeeeringswege een onderzoek in tc stellen inzake de monopolies van rubber en koffie en dc controle daarover door buiten landsche combinaties, welk voorstel door Hoo ver, den fhinister van handel, ondersteund wns. De voorzitter van den bond van Amerikaan- schc rubberfabrikanten verklaarde, dot door dit onderzoek de nijverheid en den nandel bena deeld zouden worden. HEVIGE SNEEUWSTORMEN. Tien personen gedood Londen, 10 Jon. Noor uit New York wordt gemeld, zijn tien personen om het leven gekomen tijdens ccn hevigen sneeuwstorm, dio verscheidene uren in het Noorden der Ver. Stoten heeft gewoed. (Cour.) AUSTRALIË. OPHEFFING VAN DEN WETGEVENDEN RAAD VAN N.-Z. WALES. Uit Sydney (N.-Z. Wales) wordt gemeló, dat de premier Lang heeft medegedeeld, dat de regeering deze week een wetsontwerp zou indienen tot afschaffing van den wetgevenden raad (Eerste Kamer). VERSPREIDE BERICHTEN. ZWARE BRAND OP SANTO-ANTOA. Verscheidene rcgecrings- gebouwen verwoest. Uit Londen meldt men d.d. 10 J8n. aan dc Cour. Naar gemeld wordt is Zaterdag op Santo- Antao, een der Kaap Verdischc eilanden, een noodlottige brand uitgebroken. Hm vuur ver spreidde zich met zulk ccn groote snelheid, dat, voor dat de vlammen bedwongen konóen worden, het gerechtshof cn het stadhuis bene vens verschillende andere regeeringsgebouwen verwoest werden, terwijl alle officieele beschei den verloren gingen. TAHITI GETEISTERD DOOR EEN GEWELDIGEN ORKAAN. Dcoden cn gewonden» De Petit Parisien verneemt uit Papeete: Een oikaan ven buitengewone kracht heeft op 3 Januari de eilanden Tahiti en Moorea (Gimco) geteisterd cn op verschillende ploatsen groote

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1