„DE EEMLANDER" BUITENLAND. Pianohande! L. KLEIN GROOTE BALANS OPRUIMING 24e 'aargang No. 165 ABONNEMENTSPRIJS r J TT?Ón T *imm Woensdaq 13 Januari 1926 PRI1S DER ADVERTENTIE mei inbegrip van een EERSTE BLAD. Al Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Willem Groenhuizen Zilveren Rijstlepels „L'HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM ioort 210, idem tianco per post 1 3.—. per week (met eratis vetzekerng legen ongelukken) f 0.175. aUondcilijke nummert 1 Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD directeur-uitgever: j. valkhoff. arm„ems^uer^rtwal 2a. postrekening n° 47910. tel int 513. bewijsnummer, elke icgcl meer 0 25, dienstaanb e- dingen en Licldadigheids-adve tenticn voor de helh det prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeei vooid^ngc bcoalin> cn voor het adveriecicn tene chcu a>re, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE CODIFICATIE VAN HET VOLKEN RECHT. Het comité van deskundigen voor de gelei delijke codificatie van het volkenrecht heeft gisterenochtend zijn openbare zitting geopend onder voorzitterschap van den Zweed Hnm- merskjöld. Naast het volkenrecht zal het eerste onder werp van beraadslaging zijn het internationaal privatrecht. Het comité zal advies moeten ver strekken omtrent de voorwaarden voor de in stelling van een groot organism^ voor de uni ficatie van nationale wetten inzake het privaat recht, dat door de Itoliaansche regeering ondei de auspiciën von den Volkenbond in het 'even wordt geroepen. De vice-prcsideni Diena (Ita lië) verklaarde, dat het dooi Italië gestichte instituut in geen enkel opricht inbreuk zal maken cp de werkzaamheden der bestaando instellingen. DE MANDAATCOMMISSIE VAN DEN VOLKENBOND De Syrische kwestie. De bijeenkomst der mandantcommissie von den Volkenbond, die op 5 Febr. te Rome zou beginnen, is op verzoek van Briand een kor ten tijd uitgesteld, omdat het rapport van De Jou venei omtrent Syrië nog niet is aangeko men. DE VOORBEREIDING VAN DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE Tegenspraak van hel bericht in zake uitstel von clc vergadering van dc commissie van voorberei ding voor de ontwapeningsconfe rentie Uii Genève wordt d.d. 12 Januari aan dc N. R. C. gemeld In Volkenbondskringcn hier is men alge meen verbaasd over het hedenmorgen in de Zwitsersche pers verschenen bericht van Reu ter uit Londen, dat het geen groote verrassing zou zijn, indien de eerste vrgaaering von dc commissie van voorbereiding voor dc ontwa peningsconferentie, die 15 Februari a'hier zou moeten samenkomen, voor eenigen tijd zou worden uitgesteld Op het Volkenbondssecre tariaat is in hel geheel niets van een voorne men tot uit-tel bekend Er is geenerlei initiatief in deze richtrng genomen door de nfd^o'ing van het sccretaraal, die met de voórbrcHing dier bijeenkomst belast is en evenmin heeft eenige regeering ook mam eenige zinspeling op uitstel gemookt. Wat de wereldpers betreft, schijnt alleen in de Fcho de Paris het denkbee'd van een uitstel van de bijeenkomst ter sprake te ziin gebracht Wellicht heeft het Reu'erbericht alleen de bedoeling, in antwoord op dit Frnn- sche persartikel duidelijk te maken, det Enge land geen bezwaar tegen uitstel zou hebben In dit geval zou het bericht vrij onschadelijk zijn. Men vreest hier echter, dat het beschouwd moet worden als een zelfstandige proefballon van de Engelsche regeering die, naar men weet. reeds op de zesde Volkenhondsvergadering aanvankelijk het voorstel-Loudon. om onmid dellijk aan te vaneen met de werkzaamheden ter voorbereiding van de ontwapen ingsconf-^en- tie, heeft bestreden en wier te Locarno gebo ren geestdrift voor ontwrp°ning dan thans weer eenigsrins hekoe'd schijnt te zijn Men merkt voorts op dat de verschillen van meenirg, tusschen eenige regeeringen, in het RewtmhericM verm^'d ovg eenig punten van het program der commissie van voorb^e dirg reeds ten volle bekend waren, toen de Volkan- bondsraad in December berioot d" ontwape ningscommissie tegen 15 Februari bijeen te roepen en dat zich sindsdien geen nieuwe om standigheden hebben voorgedaan, die een uit stel zouden rechtvaardigen. nt MH DE POLITIEKE CRISIS TE BERLIJN. De soc dem nemen tegenover do groo'e coali'ie een afwijzende houding aan. Het bestuur der sociaal-democgntische partij hield gisteren een beraadslaging over de ce- geeringsvorming. De beraadslaging duurd» tot 9 uur. De soc. democratische fractie verk'sait dat cr voor de vorming eenei regeering det groote coali'ie geen grondslag bestaal Naar uit parlementaire kringen ver'uidt is dit be sluit van de fractie met een groote moeidm- heid genomen De Vossische Zeitung verwacht dal de rijks- da president wegens deze houding der soc. democraten dr. Lut'nei morgen os opnieuw mot de vorming ecner regeering zal belasten. DE LOONEISCHEN DER SPOORWEG ARBEIDERS. Aanvaarding der nieuwe Iccnregeling. De vokvereenigingen van het spoorwegper soneel hebben gisterochtend besloten dg arbi trale uitspraak te aanvaarden, waarbij het loon met een tot twem pfennig p°r uur verhoogd worö-, hoewel de regeling n'et ten volle met de wenschen van het personeel overeenkomt. DE WERKKLOOSHEID. Onrustbarende stijging. In de financieele commissie uit den Beier- schen landdag heeft minister Oswa'd medege deeld, dat het aantal ondersteuning genietende werkloozen in Beieren van 30.000 in het eind van October is gestegen tot 60.000 in hel eind van November 1925 en tot 150.000 in begin Januari. Het aantal ondersteunde werkloozen in het rijk steeg in den tijd van 15 Dec. 1925 tot 1 Jan. 1926 van 1.060.397 tot 1.485 931, HtT PROCtS-GRANS Gisteren in hooger beroep be gonnen, Hannover, 12 Jan. (H.N.) Vanmorgen is n hooger beroep het proces tegen den 24- jarigen koopman Grons begonnen, die in 1924 in het Hoarmannproccs wegens aanstichting tot en medeplichtigheid aan moord tot 12 jaar tuchthuis is veroordeeld. Er zijn 31 getuigen en 2 deskundigen gedagvaard. De belangstel ling vnn het publiek is even groot als tijdens het Haormonn-proces en ook de pers is ruim vertegenwoordigd. Even na 10 uur werd Grans uit dc gevan genis voorgeleid. De verdediger had het ver zoek ingediend om den rechter, die bij de terechtstelling van Hoarmonn tegenwoordig is geweest, te laten verklaren, dot Hnnrmann op dn dag van ziin terechtstelling nog verklaard heeft, dat Grons onschuldig is Aan dit ver zoek werd gevolg gegeven en de betrokken rechter legde de desbetreffende verklnring af Daarna begon het proces nrnt het stellen van de gebruikelijke vragen aan Grons. DE VEEMMOORDEN. Tulrijke getuigen melden zich aan. In verband me' de moorden, op bevel van een veemgericht gep'eegd en die den laotstcn tijd zijn ontdekt, zijn Maandag weer talrijke personen op het Berliinsche hoofdbureu van politie gehoord Dit verhoor duurde heel den nachtin zes verschillende kamers werden de ge uigen tegelijkerti'd gehoord. Gisterochtend 10 uur is het verhoor hervat. De meeste ge tuigen ziin gewezen leden vnn de ^warte riiks- weerbaarheid. Reeds meer dan 80 getuigen zouden zich gisteren hebben aangemeld naar aonVjding van de oproeping der Berlijnsche politic. BANKROOF Op de trappen van het filiaal van dc Rijks bank te Noichausen zijn gisterochtend om 10 uur twee beambten, die een zware tasch me» bankpapier wi'don afleveren, door drie bon- dieten overvallen en ondanks hun tegenstond neergeslagen cn beroofd. Dc bandieten vlucht ten met medeneming van dc fasch, die 250,000 mark bankpapier bevatte. Bij de onmiddellijk door politie en Schupo-ogenten begonnen ver volging is een der roovers in een naburig dorD- je neergeschoten, een ander is zwaar gewond, moor de derde is met den buit ontkomen B e r 1 ij n, T 2 Jan. (H N.) Ook de loatsie der drie band'etcn, die vanmorgen op de tron- ncn von het filiaal van de rükri>nnk te Nord- hnusen twee beambten overvielen, is gevonden. Hii had z'chz'elf door een revolverschot van het leven beroofd. HEVIGE KOUDE. Sinds Maandag is het te Berlijn weet erg koud. Om 11 uur gisterochtend was het kwik tot 8 gr. onder nul gedaald. Maandag was er trouwens te Riga al 26, te Memel 16 en te Kcningsbergc-n 15 gr. vorst geregistreerd POSTDIOFSTAL. B e 11 ij n, 12 Jan. (H N.) Op het traject Berlijn Postdam is een waggon von dc post beroofd. De dader heeft zich vermoedelijk dooi eer. kle'n vcn»t°r tocsnng verschaft. Op welke wijze dc vermiste pakketten ontvreemd zijn, kon nog niet worden vastgesteld. BELGIF.. HET HOOGE WATER. Verklaringen in het parlement. De Belgische Kamer heeft haar werkzaam heden hervat. Dc voorzitter verklaarde, dat het bureau vnn de Kamer, gezien do ramp. die het land heeft 'getroffen, het van b«'nng heeft geacht het parjement bijeen te late' men. Hii bracht hulde aan degenen, die hun est doen den londgenooten te hulp te komen. De minister van binnenlondschc zaken ver klaarde, dot alle maatregelen genomen zijn tegen het uitbreken van epidemieën Hij ge loofde niet, det het noodig zou zijn een spe ciale wet te voteeren voor het herstel der schade. Vervolgens somde de minister van arbeid de werken op, die langs de voornaamste rivie ren ven het land zouden moeten worden uit gevoerd. Het toto.nl dier werken ral een uit gave van 400 ii 500 milKccn vcrcischen. FRANKRIJK. DE MINISTERRAAD. Kiesrechthervorming. De hankb'ljcttonvcrvnlsching. Naar verluidt, heeft de Fransche minister raad gisteren besloten, dat verzocht zal worden begin der volgende maand het ontwerp kies rechthervorming ter behandeling in de Kamer te brengen. De raad zou verder over de Hon- gaarsche bankb'ljcttenvervalsching beraad slaagd hebben, maar er zou hierover geen be sluit genomer. z:jn. HET PARLEMENT WEEFT BIJEEN. Herrie t opnieuw Kamervoorzitter. P a r ij s12 Jan. (H. N.) De nieuwe zitting van de Kamer is vanmiddag om 3 uur ge opend. De oudste afgevaardigde, prof. Pinord, nam bij de opening het vooi zilterschop waar en hield daarbij een korte toespraak, waarin hij er op wees, dat de algemeene vrede nader is gekomen, wat een zeker optimisme rechtvaar digt. Wat den finanrieelen toestand betreft, merkt hij op, dat er geen reden tot ongerust heid is, indien ieder naar krachten meewerkt, om de financiëu weer in orde te brengen. Frank rijk zal nooit zijn schuld verloochenen. Ten slotte betoogde hij, dat na de reorgani satie van de financiën nog andere groote vraag stukken op oplossing wachten, zoo het vraag stuk der vermindering van den militairen dienst tijd, de nieuwe organisatie van het onderwijs en KfcXXAMfc^). Van 14 rogels 4.05. elke regel meer 1.— Wilt gij slechts een klankvolle plano aan schaffen, koopt dan een Hoflev van II. M. do Koningin Vertegenwoordiger u Utrechtschestraat 44. Goud, Zilver en Uurwerken Langestraat 43 Tel. 852 Reparatie nrichtinq voor Uurwerken. Alleen onze bekende goede kwaliteiten en modellen zullen tegen zeer verlaagde prijzen worden verkocht 16-18 LANGESTRAAT, AMERSFOOST het vraogsluk van het doen toenemen van het geboortecijfer. Herriot werd met 300 van de 324 stemmen tot voorzitter von de Kamer herkozen. De ove- rigo stemmen, die der communisten, waren op den communist Marcel Cuchin uitgebracht. De ongeveer 250 afgevaardigden vnn rechts ont hielden zich van stemming. De senaat werd geopend door den oudsten senator in jaren, Fleury, die in zijn toespraak o. a. zeide, dat men Frankrijk zou belasteren, indien men het oorlogszuchtige bedoelingen toeschreef. Locarno heeft het mee^t treffende bewijs voor het tegendeel, gebracht. Indien dit voorbeeld wordt gevolgd, don kan de nieuwe overeenkomst aan Europa de onschatbare wel daad van een langen en heilznmen vrede bren- gen. Daarop werd de zitting tot Donderdag ver daagd. HET FINANCIEELE VRAAGSPJK Het stondpunt der radiconl- sccialistcn. De socialHisch-rodicale groep heeft gisteren vergaderd. Malvy, voorzitter von de financieele kamercomm ssie, gaf een uiteenzetting van den arbeid dier commissie. Do groep besloot ver volgens zijn vertegenwoordigers in die com missie de volgende opdracht te geven nonr samenwerking streven met den minister van finonc'ën om in overpenstemming met hem te. verkrijgen, dat de amort'saticlost op ós be grooting gebracht wordt, dot de terugbetaling van tv;ec milLord aan de Bank van Frankrijk voorloopig uitgeschakeld wordl, dot de 3 mil liard suppleto're belasting van de wet van 4 December 1925 hun oorspronkelijke bestem» m:ng behouden, dat dc belasting op de beta- 1 ng, die in het regeeringsontwerp voorkom*, n'et gehandhaafd wordt. Indien geen overeenstemming verkregen kon worden, zullen de vertegenwoordigers deT groep in de commissie het tegenontwerp van dc ge delegeerden der linkerzijde ondersteunen Ui: de Kcmercommissic voor financiën. De financieele Kamercommissie heeft «giste ren nn onderzoek van het fiscaal ontwerp der regeering met 22 tegen 6 stemmen besloten twee afzonderlijke ontwei pen tc vormen, hc» eene be ceffende het evenwicht van de bcgroo ting, het ontere inzake de" amortisatie van de schuld, terwijl in het regeeringsontwerp de twee kwesties bijeengevoegd w.ncn. De rom- nr'ssie besloot met 22 tegen 5 stemmen aan de 3 milliard nieuwe belastingen van de w»t- Loucheur haat corsprcnkc'ijke bestemming t° laten van waorbccg tegen de inflatie, terwijl de regeering ze bij dc begrootingsinkomstcn wide voegen. Dc besluiten der finonciccle com missie geen betooging van vijand schap tegen dc regcering. De besluiten, genomen door dc f'noncicele commissie, werden in de wandelgangen van dc Kamer, aldus een bericht uit Parijs, niet bp- schouwd als eon betooging van vijandschap te gen ós regeering. De commiss'e heeft enke' haar voorkeur te kennen willen geven voo. d" werkwijze, die het* meest met haar traci'ie- overeenstemt. Voor het geval, dat zij het nie' eens zou worden met Doumer, acht men hc' mogelijk, dat de commissie het tegervoors" van het kartel als graadslog van besprekirg ze nemen, waar zij eventueel zekere bepalingen van het regeeringsvoorstel zou inlasschrrt Doumer zou natuurlijk vrij blijven zijn voor stel bij de Kamer in te dienen. Caillaux ever den toestand. Berlijn, 12 Jan. (V. D.) In het Berliner Tageblatt bespreekt Caillaux den finanrieelen toestand in Frankrijk, waarbij hij de hoofd- srhuld oen de buidige mceilii,*l,edan toeschriift aan de avontuurlijke, door de Roerbezetting ge- svuiuCiiSiterue ppi.>.e* vun i oiaca.c. net noomstc redmiddel ziet hij in de oplossing van net probleem der intergeoll.'ecrde schulden, be- toogende, dat cr geen economische stabilisatie in de wereld zijn kan, zoo long er schulden tusschen de landen bestaan, die tot overdracht- opcratiën von volk tot volk verplichten» DE HERVORMING VAN HET KIESRECHT. Dc Ere Nouvelle meldt, dot Briand dc kwes tie van vertrouwen zal stellen voor het herstel van het verkiezingssysteem volgens het scrutin d'arrondissemcnt. SADOUL. De raad van discipline der Parijsche orde van advocaten hod onlangs besloten Jacques Sadoul, den tot het communisme bekeerden Fronschcn cx-kopitcin, op diens verzoek weer tot dc balie toe tc laten, nu het proces met ccn vrijspraak is geëindigd. Het desbetreffende document is thans blij kens een bericht uit Parijs onderteekend. ENGELAND. DE KOMENDE PARLEMENTAIRE ZITTINGSPERIODE. Londen. 12 Jan. (V. D.) De dogbladen vervrachten, dat het ontwerp van wet inzake het regeer ngs-clectrificatieplun in den aanvang van de nieuwe zittingsperiode von het parle ment welke over órie weken begin* zal worden ingediend. Het zal waarschijnlijk ge- wenscht worden geacht met het oog op een technischen aard der maatregelen het noar een permanente commissie tc vcrwij-cn, dc tot taak zal hebben deze kwestie onder oogen te z:en, nog vóór het Lagerhuis in beslag zal worden genomen door het financieele ontwerp. Voorts zal gedurende óc eerste maanden der nieuwe zitting het parlement zijn aandacht hebben te wijden aan den toestond van de kolenindustrie. waaromtrent een rapport is uit gebracht. Ook de bezuinigingsvoorstellen van het kabinet zullen een onderwerp van diep gaand onderzoek zijn. CHAMBERLAIN ONGESTELD. Draadloos verluidt, dut volgens een in Ro- pallo gepubliceerd bulletin dc toestand van sir Aus'.cn Chamberloin. die aanvankelijk eeni ge zorg baarde, oanmerkelijk is verbeterd, daar dc koorts is verdwenen cn het ziektepro ces afneemt. BOTSING TUSSCHEN EEN AUTO EN EEN TREIN. Een express heeft op een overweg hoogte van Killingworth een auto oangereden, waardoor twee personen in de auto werden gedood cn twee ernstig werden gewond ITALIË. EEN ZELDZAAM NATUURVERSCHIJNSEL. Een zeldzaam natuurverschijnsel is gisteren tc Napels waargenomen. Terwijl de uitbursting «n den Vesuvius neg voortduurde en de lava largraam naar beneden bleef stroomen, viel cr ren hevige sneeuwbui, die don rand van den krater in een half uur m-t een witte laag 1>"- dektc. In het witte sneeuwveld teekende de lavastroom zich duidelijk af hij was met een gewonen veldkijker van de stad uit te zien. POLEN. HET LEGERBESTUUR. Terugkeer ven Pilsoedski Het politieke comité uit den ministerraad be raadslaagde MaanJag over den terugkeer van maarschalk Pilsoedski in den aclieven dienst. Bepaald werd, dat de landdag de werkzaamhe den in verband met de wet nopens de reorga nisatie van het epperste legerbestuur zal bc- spoed'gen. HOI.GAR! JE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Een omvangrijk beschuldigings- materiaa) B e r 1 i j n 12 Jan. (H. N.) Aan dc B Z. wordt uit Boedapest geseind, dat de voorzitter von het openbare ministerie in een onderhoud met journalisten o.o. heeft verklaard, dat hij tengevolge van den grooten omvang van het materiaul de formuleering van de beschuldi ging tegen prins WindischgrHt» en de overige gearresteerden eerst Woensdag aan den rech ter van instructie kon doen toekomen. De directie van de bonte van Frankrijk heeft, naar hij verder verklaarde, meegedeeld, dot zij van p'an is een civielen eisch tegen den prins in to stellea Dc rcgc'-ring zal dc schuldigen onverbiddelijk vervolgen zon der onderscheid des persoons. Boedapest, 12 Jan. (H N.) E' hebben gisteren nog twee aircstoties in verbond met de zoek der valsche bankbi'je ten plaats ge had, zoodat het to'ale aantal gearresteerden thans 26 bedraagt. Graaf Bethlen zet zijn po gingen voort om aan ie toonen, dat de zaak geen poli'ieken achtergrond heeft en baron Koianyi, de Hongoorsche gezant te Parijs, die daar gisteravond is aangekomen, heeft zich on middellijk na zijn aankomst naar Briand be geven, wien hij een no'.o van graaf Bethlen overhandigde, waarin verklaard word', dat de minister-president in vo'ledige overeenstem ming met den rijksbestuurder Horthy vastbe sloten is alle betrokkenen, welke maatschappe lijke posities zij ook mogen innemen, terecht te doen staan. De nota verzekert, dat het Hon- gaarsche volk diep onder den indruk is van 'r den smet, die door deze zaak op het Hon- gaarsche land is geworpen Verklaringen van Gcroc. Naar de Hongoarsche bladen melden, heeft de gear'cstecidc Geroc verklaard, dat ccnigo maanden geleden een Duitscher, Schulze ge naamd, bij Nadossy verscheen cn dezen zijn diensten aanbood voor dc vcrvolsching van bankbiljetten van 1000 Hones. Geroc heeft sindsdien genoemden Duitscher hcrhon'dclijk in gezelschap von Windischgriitz gezien. Toen do vervaardiging von Fransche bankbiljetten to Boedapest begonnen wos, is Schulze plotseling verdwenen. Het signalement vnn dezen Schulze komt overeen met dot van Schulze, die van den moord op Erzbcrgei beschuldigd wordt. Dc houding der Tsjechische socialisten. Uit Praag wordt gemc'd, dot het bestuur der Tsjechische sociaol-dcmocrntcn besloot het ministerie vnn buitenlnndsche zoken in het parlement tc interpellecrcn over dc ge beurtenissen in Hongarije. Tclcki naar Münchcn. De Arbei erzcitung te Wcencn meldt, dat groof Tcleki gisteren in opdracht van Beth'cn cn Horthy over Weenen noar Münchcn reisde, in gezelschop van twee heeren en een vrouw. Hij was voorzien von een diplomotcnpos en zijn bagage was uls kocricrsbogoge verzegeld. Windischgrötz niet tegen cautie op vrije voeten Ui: Boednoest wordt gemeld, dot de verdc- d'ger van Windischgriitz diens vrijlating to gen borgstelling verzoekt, hetgeen niet too- gestaan kan worden wegens den eisch tot schadevergoeding van do Fransche Bonk Do arrestatie von Gümbös cn Eckhardt verwacht. Dc leider der fascisten Julius' Gömbös en dc voorzitter der ontwakende Hongaren Fcdor Eckhardt, zijn gisteren door de politie her haaldelijk verhoord. Hun arrestatie word: ieder oogenblik verwacht. Een gemeenschappelijke stop van Fronkrijk cn dc Kleine Entente De Petit Porisien meldt uit Parijs, dat tus schen de Kleine Entente en de Fransche rc- geering besprekingen gaande zijn om ccn ge meenschappelijk front te vormen legen dc of- faire deT vcrvnlschtc francs. GRIEKENLAND. DE KWESTIE VAN EEN BALKANPArT. Besprekingen tusschen Belgrudo cn Athene Athene, 12 Jan. (H.N.) De besprekingen tusschen Zuid-Slovië en Griekcn'ond over een Balkon-puct zijn ingeleid met een verklaring van Zuid-Slavië, dot een eerste voorwaarde voor ccn dergelijk pact de regeling van dr nog hangende vraagstukken moet zijn. VEREENIGDE STATEN EEN AMERIKAANSCH PARLEMENTSLID VEROORDEELD. Uit Pikeville (Kentucky) wordt gemeld, dat het poriements'id John Longley noor de At- lnnta-strafkolonic is overgeb'acht om twee jaar gcvongeniss'rof ondergaan wegens schending van de dronkverbodwet. Maandag werd in het parlement zijn ontslag voorgesteld DE STAKING IN DE MIJNEN. De arbeiders zijn voornemens het bedrijf geheel tc poroly- seeren. Blijkens berichten ui* Pensvlvonië hebben stuk!ngscomité's aldaar besloten een beweging te beginnen om de mijnwerkers, die zorgen voor het onderhoud der mijnen, deze te doen ver'aten, teneinde de mijnen geheel stil to leggen cn zoodoende sneller een resul nat in den strijd te krijgen. Verwacht wordt, dat dc stokers krachtige pogingen zullen doen om het mijnbedrijf volkomen tc verlammen. MEXICO. DE MEXICAANSCHE LAND- EN PETROLEUMWETTEN. De houding von Amerika. Te Washington wordt verklaard, dat Coo- lidge nog overtuigd is, dat de Mexicaonscho regering pen weg zal vinden ter vervulling van Kaar verplichtingen ten opzichte van bescher ming van de Amerikoansche belangen in ver hand met de nieuwe land- en petroleumwet- geving. VERSPREIDE BERICHTEN. EEN MAATREGEL VAN DEN DANZIGSCHEN SENAAT. D a n 7. i gI 2 Jan. (H. N.) W egens de toe nemende werkloosheid heeft de senaat van Danzig besloten Duitsche onderdanen het op onthoud in Dnnrig te verbieden. De vertegen woordiger der Duitsche regeering heft hiei te gen geprotesteerd cn er op gewezen, dot d» Duitsche regeering voornemens is onderdanen van den vrijstaat Donzig, die in Duitschland wonen, in geval van werkloosheid denzelfden sto'*n als aan Duitsche onderdanen te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1