ABOKNEMENISPHIJS raus der maim!» „UE EEMLANOER" BUITENLAND. Willem Groenhuizen Zilveren Spiegeleierssiieppen Opruiming legen Invenlarisprijs MODEMAGAZIJN „l'HIRONOELLE" Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Pianohandel L. KLEIN BINNENLAND. 24e laargang No. 166 per maanden >oor Amerv loort 2 10, idem uanco per posi 1 5.per weck (mei oralis vci7ekcr ng tegen onqc ukken) 0.17& aizundcilijke nummert 1.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU' ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N° 47910. TEL INT 613. Donderdag 14 Januari 1926 van 1 4 rege 1.05 met inbejeop van een bewijsnummer, tlx* r»«*l «xr 0 25, uwnstaanb e- dmgen en Li(.ldadi/;tk*ids-«dve tenttStt voor de Keilt der prijs Voor handel en bcilrijt be.it.vtn teti voo.dec'igc bcralin en voor het advcriccien tcue ciicu aire, bevattende dc voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. m 1 DUITSCHLAND HINDENBURG NAAR DE LEIPZIGER MESSE. Hindenburg rol waarschiinlijk op 28 Februari '•n bezoek brengen aan de Leipziger Messe. DE POLITIEKE CRISIS TE BERLIJN. Een kabinet van het midden. Wie vermoedelijk ministers zullen worden. Volgens de Duitschc avondbladen moet order een kabinet van het midden, met de vor- .ming waarvan president Hindenburg dr Luther heeft belaft, een regeering worden verstaan, zoowel naar links als naar rechts onafhan kelijk is. Voorts melden de bladen, dat voor de func tie van rijksminister van financiën wanrschijn- 'k d® tegenwoordige Saksische minis'er van ronden, Rein hold, zal worden aangewezen en voor de portefeuille van economische zaken de centrumsnfgevnardig^e dr Lammens. Voor 5de bezetting van het riiksminirterie van hin- Inenlnnd^'-ho zaken moeten de l°;d°r d«r demo- otcn Koch of and<us Von Kard^rff van de uitScH» volkspartij ih aanmerking komen, oor het ministerie van justitip de centrums- afgevaardigde Birth of anders dr. Curtius van de Du'tsrhe volks,p°rtij De minister van bui- tpnlandscVe zaken, Str-s~msnn. de rijksweer- minister, Gessler en de riiksminister van arbeid, Prouns, zullen in hun functie worden gehand- aafd. (Inmiddels heeft dr. Kooh aan het Berl. egeM. verklaard geen portefeuille te zullen an nemen). De houd;ng van Duitsch-nationalen cn sociaal-democraten. Volgens sommige Berlijnsche berichten zou |a rx dn aanmerking komen als minister van Iuctitie. n In parlementaire kringen houdt men er re kening mee, dat zoowel de Duitsch-natronalen als de soc.-democraten een afwachtende hou ding tegenover het kabinet zullen aannemen en bii de stemming over óe motie van vertrou wen zich zullen cnthcud?n PHEFFING EENER CONTRóLECOMMISSIE Frankfort. 13 Jan. (H. NDe Fransohe mili aire conti ólecommissie te Fi ankfort aan de Main is opgeheven. MIJNONGELUK IN WESTFALEN. Lli' Dortmund wordt gemeld, dat Dinsdag avond in de mijn Vereinigfre Troppe te Silsche- de, door een ontploffing twee mijnwerkers ge dood zijn en vijf gewond. Een der beide lijken is nog niet gevonden. DE DUITSCHE SCHEPEN IN HET IJS. Volgens een bericht uit Berlijn heeft hpt uitsche oorlogsschip Hessen, dat is uitge- onden om dc Duitsche schepen, die in de Fin- che golf in het ijs zitten, ie bevrijden, de uit- oerinrr van dat p'an voorloopig moeten stn- en. Het heeft Dinsdagmiddag den terugtocht aanvaard. BELGin. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCIER. Met kardinaal M'ercier gaat het zooveel be- dat men denkt, dat hij morgen of Zater- g weer zal kunnen opstaan. TREINBOTSING. Een passagierstrein van Antwerpen naat Brussel is te Schaerbeek in botsing gekomen met een goederentrein. Eenige reizigers zijn ewond. De schade is aanzienlijk. FRANKRIJK. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN SyRIË. Een Fransch succesje. Ten zu;d°n van Damascus hebben dc Dnfèèn Boerak ontruimd. Te Aleppo worden de win kels weer geopend. ENGELAND. De lasten van den BrLschcn be!astingbc;aler. Londen, 13 Jan. (H N.) In verband met de berichten uit Rome, waarin het wordt voor gesteld, dat Italië slech s de betaling van een betrekkelijk gering jaar'ijksch bedrog voor af lossing van zijn schuld kon aanbieden, wordt op gewezen, dat de Engelsche belastingbe taler op het oogenblik ongeveer 28 millioen st. per jaar voor de Ita'ioansche schuld moei opbrengen, welk bedrag gelijk staat aan pen belasting van 6Yt stuiver per pond sterling inkomen DE TOESTAND VAN CHAMBERLAIN. Londen. 13 J a n. (H N. Draadloos.) Hei vandaag te Rapallo uitgegeven communiqué zegt, dat de toestand van Chnmberla:n gplêi- delijk verbetert en bevredigend is. De alge- meene prognose is gunstig. DE MARCONISTENSTAKING. Er staken thans nog 15C0 marconisten. De vertegen- /oordigers van de stokers zeggen, dat er 7C0 schepen cp zee zonder radio-personeel zijn. SCHEEPSRAMPEN In het stormachtige weer is het vNschers- vaartuig Cormorant uit Fleetwood op de rots achtige kust van het eiland Islay (West-Schot- KhCüAMlLb. Vnn 1—4 roaéls 4 05. elke repel meer 1.- Goud, Zilver en Uurwerken Langestraat 43 Tel. 852 Rejaratie'nrichtinq voor Uurwerken. van alle Winlergoederen zooals Wollen Vesten. Handschoenen. Sjaals, Pelterijen, Mantels en 3onthoeeen. 16 t8 Langestraat Amersfoort Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Hof lev van H. M. do Koningin Vertegenwoordiger UtrechJsc'/iastraat 44. lanuj te plettei ge oopen. Vijf leden der be- manlg bereikten de kust, maar van de zes ove rigen, die het schip in een reddingsboot ver lieten, is niets meer vernomen. Vijf man van het s.s. Hartfell uit Glasgow worden vermisl. Naar wordt aangenomen, zijn zij verdronken tengevolge van een ongeval, dot het schip is overkomen in een storm bezuiden IJsland, De kapitein cn dc ondere leden der bemanning zijn gered De Horlfell, een schip van 637 ton, is ten deele gezonken in zicht der kust. De treiler Axinile uit Hull, met een beman ning van dertien koppen, op reis in de IJs- landschc vischwateren, is achttien dagen over tijd. Alle hoop is opgegeven. ITALIË SNEEUWVAL. Rome, 13 Jan. (H.N.) Van de Alpen tot aan Napels heeft het vandaag 12 uur onafge broken gesneeuwd, wat in 33 jaar niet het ge val is geweest. De met sneeuw bedekte bergen bij Napels, waarboven de rookende Vesuvius uitsteekt, doen meer aan een Zwitsersch land schap, dan aan Zuid-I olip denken Te Milaan, Florence, Turijn en Rome heeft het gesneeuwd. POLEN. GRUWELIJK MISDRIJF B e r 1 ij n, 13 Jan. (V.D.) In Noskowo bij Gnesen is een baanwachter, die van den nacht dienst terugkwam, door roovers overvallen De gemaskerde bandieten drongen zijn woning binnen en eischten het geld van zijn echtge- noote. Toen de vrouw bezwoer niet meer dan 45 z'oty te bezitten, vermoorden de roovers haar en haar drie kinderen op wreede wijze. De bende is spoorloos verdwenen. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Windischgrütz naar het ziekenhuis? Prins Windischgrütz is volgens de Tag, op verzoek van zijn advocaat, uit de gevangenis naar het hospitaal overgebracht, nadat hij door dc doktpren was onderzocht Vrijlating van een gearresteerde. Bcla Mankovitsj is gistermorgen in vrijheid gesteld, omdat niet bewezen kon worden, dat hij 150 valsche biljetten bij een bonk ged:po- neerd had cn ze daarna weer inwisselde. De houding der Kleine Entente Volgens de officieuse Proger Presse is het gerucht, als zouden de regeeringen der Kleino Ententestotcn in verband met het valsche- muntersschondaol diplomatieke stoppen hebben gedaan bij Engeland, niet in overeenstemming met de waarheid. R QF MENIE. EEN KCUDF.GOLF. Uit Boedapest wordt gemeld, dot over geheel Roemenië een koudegolf 'heerscht. Te Galatz bestaat gevaar voor het dichtvriezen van de Donau. Dc temperatuur is er 19 graden onder nul. KÜSLAND KRASSIN NAAR LONDEN Moskou, 13 Jan. (V. D.) Krossin is naar Londen vertrokken. EGYPTE. EEN NIEUW KONINGSGRAF ONTDEKT Twee jonge archaelogen, Rowe en Green- 'ess, hebben vclgens de bladen, in Bgyp'.e weer een koningsgraf ontdekt, waarin zou zijn begraven de pharao Senefroe, die meer dan 2000 jaar vroeger dan Toet Ank Amen, heeft geleefd Hot grof l'gt in Bibon cl Moelock, bij het oude Memphis, cn zal IateT worden ge opend. JAPAN. EEN MIJNRAMP. De redders omgekomen. Een telegram uit Fockoeoka meldt, dat er in een kolenmijn in Takamatsoe een ontploffing heeft plaats gehad, waardoor één mijnwerker is gedood en enkelen gewond zijn. Zoodra dc brand was gcbluscht, daalden 16 mijnwerkers cn de reddingsp'oeg in den mijn of. Piotreling ontstonden nieuwe ontploffingen en volgens ooggetuigen is de reddingsploeg daardoor ver nietigd. VEREENTGDE STATEN PLANNEN INZAKE EEN NIEUW LUCHTSCHIP. Wilbur, de staatssecretaris voor marine, heeft zich in de morinecommissie ven het huis van het compro- van aferevarndigden meesproken ten gunste misv00,s[cl von De V:s,cr, dat door hel van den bouw van een nieuw bestuurbaar dem;ssionüire kab'ne, aan d= Ltfrolieke frac- luohtschip ter verven*.»? van de Shenandoah He was toc,ezonacn om de opinlo daarover tc rlij stelde voor, dat dit luchtschip een inhoud rz i v.- i F vernemen, zeer gering geworden is cn mei van 6 rn.ll.oen kub.eke voet zou "ben, wat Mn van de crisis erns(. byna driemaal zooveel ,s als do Shenandoh moet get(,kend w°orden. Geruchten gingen, dat dr. De Visser thans bodem der schacht naar boven werden ge worpen. De eerste pogingen tot redding hebben ten gevolge van de sterke gasontwikkeling geen resultaat gehad, maar ongveer 10 uur na het ongeval is het aan één reddingscolonne gelukt door een luchtkoker de eerste verbinding met do mannen tot stond te brengen. De meeste mannen leefden toen nog, maar velen waren reeds bewusteloos, zoals de woordvoerders nog konden melden. Alle reddingsbrigades zijn nu naar het gevonden verbindingspunt gediri geerd. Er zou inmiddels weinig hoop op red ding bestaan. Een nader bericht zegt. dat gisterenmiddag laat 8ma n, allen negers, te voorschijn zijn gebrocht, maar dat de dc anderen even eens te redden, gering blijft. VERSPREBBfe- BERICHTEN. HEVIGE KOUDE IN HET BUITENLAND In heel Dui'.schland is het sinds Dingdag nog aanmerkelijk kouder geworden. Te Berlijn daa'dc de thermometer gisterochtend tot 12 gr. onder nul, maar steeg 'smddags weer tot 9 gr. onder nul In Oost- en West-Pruisen heerscht er 15 a 18 gr. koude. Ook in Rusland schijnt het bar koud te zijn. Zoo heerschte er Dinsdag Oostelijk van Le ningrad een koude van 35 gr. en gis'eren 25 a 30 gr. Te Moskou werd Dingdag Ï20 en gisteren 25 gr. vorst geregistreerd. In Scan dinavië is het weer daarentegen vrij zacht ge bleven. Daar stond de thermometer 1 h 2 gr. boven 0. DE KOMEET VAN TUTTLE. Dc komeet von Tuttle, die een looptijd van 14 jaar heeft en waarvan ce terugkeer c.t jaar venvacht werd, is gisteren door de Homburg- sche slerrewacht langs fctografischen weg go vonüen. De komeet is voor het blootc ocg niet zichtbaar. De Staatscourant van hedenavond bevat o. m. de volgende Koninklijke besluiten benoemd tot leeraar aan de R. H. B S. te Hor ingen H. Godthelp, thans tijdelijk. Op zijn verzoek ingetrokken de benoeming von mr. C. M. Cohen Tervaart tot griffiei bij het kantongerecht Goor en is ols zoodanig benoemd mr. M. D. van Heyningen Bosch te Assen. DE KAEINETSCRIZIS. Wijst dc R.-K. ICamcrfrac.ie hel compromis af Omtrent de Dinsdag gehouden der katholieke Kamerfractie deelt ergadering „Dc Rsb." Men gelooft, dat het vlootprogranxma de op heffing van het vliegveld von Lnkehurst zal voorzien en de mindering van het marine effectief van 86,000 op32,009. Henry Ford heeft aan het departement van marine een plan voorgelegd voor den bouw van een luchtschip, geheel uit metaal bestaande, maar van kleinen omvang. EEN ERNSTIGE MIJNRAMP. Meer can ICO mijnwerkers be dolven. Geseind wordt uit Wilburton (Oklahoma), dat er 102 mijnwerkers Jengevo'ge van een mijngasontploffing in een schacht van de on derneming Mc. Connell opgesloten zijn. Do ontploffing was zoo hevig, dot zij van den zoo spoed'g mogelijk zijn opdracht aan de Ko ningin zal teruggeven. Volgens „De Tijd" loopt in parlementaire kringen het gerucht, dat dc aanwezigheid te 's-Gravenhage van mr. Th. B. Pleyte, minister van koloniën in het extra-parlementaire kobi- net-Cort van der L'ndcn, thans Nederlandsch gezant tc Madrid, jn verband zou staan met de oplossing der kabinetscrisis. OPKOMST VAN DIENSTPLICHTIGEN (Officieel). De dienstplichtigen, wier op komst in verband met den watersnood voorloo pig tot 15 Januari 1926 is uitgesteld, morton op Maandag 18 Januari a.s. in werkelijker dienst komen, behalve degenen, wier opkomst naar het ooruecl van oen burgemeester in ver band met den watersnood* alsnog overwegende» bezworen oplevert. Aon deze lootstcn \vordi verlenging van uitstel van opkomst verleend tol I Febr. 1926. Tot laatstgenoemden datum wordt ook uit gesteld dc opkomst van dienstplichtigen, dio in het tijdvak van 15—31 Januari 1926 nioo- ten opkomen ter inlijving of in werkelijkcn dienst voor eerste oefening, voor herhalings oefeningen of om ondere reden, voor zoover ook hun opkomst naar het oordeel von den burge meester in verbond met den watersnood over wegende bezworen oplevert. DO BEDRIJFSLEIDING DER POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. Instelling von ccn directorium. Naar men aan dc Msb. meldt, staat het thans vost, dat voor het Staatsbedrijf der P. T. T. een directorium, bestaande uit 3 personen, in gesteld zal worden. Het" betrekkelijk Kon. besluit is binnen zeer korten tijd tc verwachten. DE „TROMP" EN ^HEEMSKERK". Vertrokken naar dc Middcllandschc Zcc. Bij hot departement van Marine is bericht ingekomen, dat Hr. Ms. pantserschepen „Tromp" en „Heemskerk" onder bevel van den kapitein ter zee mr. J. C. Jager, gisteren uit Nieuwediep zijn vertrokken ter aanvaarding van een ocfeningsreis naar het Westelijk- deel van I de Middcllandschc Zee. MR. A. MACLAINE PONT. Plotseling overleden ooit een hartkwaal. Gisteren is te Haarlem aan den fccs.disch, fee gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter lc zijnen huize aangericht, plotseling overleden Mr. A. Maclaine Pont, oud-rochtct in do arrondissementsrechtbank te Haarlem. Mr. Moclaino Pont werd in 1865 (e Alkmaat geboren cn promovecrdc op 15 M°i 1892 aan de Universiteit te Amsterdam Verscheidene jaren was hij advocaat te Batavia. Na zijn te rugkomst in Nederland vestigde hij zich mek terwoon te Haarlem. Hij was o m secretrr is van de N. O. T. en werd cp II November I9T8 tot rochter-p:aatsvervar.ger in de rechtbank te Haarlem benoemd en op 19 Januari 1921 tot rechter. De overledene had ols bestuurslid zitting in versch'llende instellingen cp maatschappelijk gebied. Zoo was hij secretaris van de Tey'ers- slichf'ng Verder was hij Officier in de Orde van Oi anje-Nassou. R:dder in de Orde von den Nederiandschcn Leeuw cn gedecoreerd met de Zwecdschc ridderorde van Ppo^ter. De teraardebestelling zal te WestcTveld plaats hebben on 75 Januari na oankomsi van j den trein van 2.07. J. B. VAN BERCKEL. f Ou'! d-'rccfeur der Hongscbc Credictverccniging cn Dcposi- tokas. In den oudc'dom van 73 jaren is overleden de heer Mr. J. B. von Berckel, oud-directeur der VGravenhaagsche Credierverecniging. cn Depositokas. UIT HET TEXTIELBEDRIJF. De die;gcndo staking bij de fabriek „Bato." In verband met de tegen Maandag a.s. aan gekondigde staking op de textielfabriek Bato te Enschedé, heeft de rijksbemiddelaar in dit district de b'ide partijen tegen Vrijdag a.s. uitgenoodigd tot een conferentie ten stadhuizc. HANDELS- EN KANTOORBEDIENDEN. Een ontslagkwcstic. Naar de Tel. verneemt, zou den voorzitter von de ofdeeling den Haag van den Alg. Bond van Handcis- cn Kantoorbedienden, die werk zaam is aan de Centrale Arkeidersverzekerirg- en Depcsitobarik, ontslag zijn aangezegd. Dit ontslag zou verband houden rr.et de actie, die dcor genoemden Bond gevoerd wordt in zake het overleg met drt bank vet betreft dc loonen. Von de zijde von den Contreien Bond wordt echter gemeld, dat dit ontslag tot op heden nier is aangezegd. VERKEERSONGEVALLEN. Dc aanrijding van den auto der Koningin. Zoo men zich herinneren zal, had 31 Aug. T925, nabij het Aardhuis een lichte aanrijding plaats van een particulieren auto met een hof- auto, waarin de Koningin zat. Als beklaagde van deze aanrijding tc heb ben veroorzaakt, verscheen voor het kanton gerecht tc Apeldoorn de H. uit Rheden. Deze bekende doch voerde tot zijn verontschuldiging aan, dat hij van het Uddelermeer komende rijden, een anderen auto voor zich had. Deze stopte plotseling, beklaagde zwenkte er cm heen, teen hij dicht voor zich d?n Koninklijken auto ontwaarde. Door 'n bocht in den weg en j de geringe breedte ter plaatse, was een botsing toen onvermijde'ijk. Het bleef gelukkig bij een geringe bescha diging van een der spatschermen. Eon lakei van H. M. bev stigde een en nndsr Eisch en vonnis 10 boete, subs. 10 dagen. DE VALSCHE BANKBILJETTEN VAN 10.—. Het eerste bankbiljet op 15 Decem ber uitgegeven; sindsdien 2G0 in omloop gebracht. Uit Amsterdam wordt ons nog gemeld: Omtrent de uitgifte van dc valsche Nederlanct- sclie bankbiljetten van 10. De beide personen, die door dc politie te Rot terdam en Nijmegen zijn gearresteerd wegens het uitgeven en vervaardigen van valsche Ne- derh rene bm' biljetten van f 10oud ino- üel, hebben niet lang plezier gciiuu van hun misdadig bedrijf. Het eerste valsche bankbiljet werd door hen op 15 December 1925 uitgege ven cn thans reeds, nadat nog geen maand is verstreken, zitten de beide daders achter slot en grendel. Door den kunstschilder A. zijn de tec- keningen voor de vóór- en achterzijde van het biljet vervaardigd. Deze tcckeningen werden op koperen platen geëtst, waarna liet afdrukken der valsche biljetten begon. Inclusief de misluk te afdrukken, zullen cr ongeveer 200 bankbil jetten vervaardigd zijn. Dc koperen platen wer den daarop in de Maas geworpen. De falsifica ties blijken in vele opzichten te zijn mislukt, hoewel als een merkwaardigheid kan worden ge meld, dat zelfs verschillende bankinstellingen de 'bankbiljetten als echt, in betaling hebben aan genomen. Dc valsche biljetten zijn korter en «le tcckeningen zijn veel slechter dan van de echte bankbiljetten. De achtergrond is zelfs bui tengewoon slecht nagebootst.Alle valsche bil jetten dragen het serienummer J. S. en het num mer 39974, terwijl als datum vim uitgifte 30 April 1923 is aangegeven. De bankwerker H. te Rotterdam, die tc Nij megen aan de vcrvalsching werkzaam was, zorgde voor de uitgifte. Het eerst gaf hij uit aan een bankinstelling te Rotterdam. Verder gaf hij valsche biljetten uit te Breda en Tilburg en werd tenslotte gesnapt tc Amsterdam op 10 Ja nuari j.l. Veelal bezocht hij sigarenwinkels. Hij kocht sigaren en gaf een valsch bankbiljet van 10.— in betaling. Meestal kreeg hij het grootste gedeelte van de 10.in echt geld te rug. Op 10 Januari bezocht H.. die steeds ge volgd werd door den kunstschilder Arts, die de gekochte artikelen in bewaring nam, niet min der dan acht winkels in Rotterdam. In alle win kels slaagde hij erin het valsche geld in betaling te geven. Ook hier kocht hij sigaren en ook een flesch wijn. Het bezoek aan den sigarenwinke lier Van Heel in dc Rozenstraat te Amsterdam op dienselfden dag is hen noodlottig geworden. Zooals reeds gemeld zijn beiden aangehou den. Uit de circulatie zijn thans bij verschillen de politiebureaux in den lande 14 valsche bank biljetten ingeleverd, terwijl volgens dc bewe ring van beide gearresteerden 45 valsche bank biljetten in omloop zijn gebracht. Er is dus nog een aantal in omloop. Een der daders een bekend Duilscb inbreker. Uit Nijmegen wordt ons nog gemeld De in verband met het veivoorcigcn van bes. vrmgenoemde biljetten geo/resteerde H. büjlrt te zijn ccn bekend Duitsch inbreker die reeds verschillende vonnissen achter den rug heeft cn door <Je Duitschc politic werd gezocht. Hij durfde niet meer over do grens te goan en had zich gevestigd bij de familie A. in de Domini- ennenstmat, waar dc zoon des huizes zijn ate lier heeft. In hoeverre II. nu de aansporing heeft gegeven tot het maken van valsche bankbil jetten^ oet de politie nog nader uitvorschen. Dc politic te Nijmegen hoeft nog verschillende huiszoekingen gedonn, doch cr kunnen nog geen andere verdochten worden aangewezen. De ge- hoele leiding is in handen von de Rottcrdam- schc politie. Dc infceslag genomen installatio is een etspers. DE VA'-SCHF HONGAARSCHE BANKBILJETTEN Fronschc recherche naar Am sterdam. Nnnr de Purijsche bladen melden, zouden da nfdeelirgs-commissaris der recherch Renoit en de commissaris van politie Vidal heden ochtend naar Amsterdam vertrekken, woor zij het onderzoek inzake dc valsche franc-biljetten zullen voortzetten. DE PORTUGEFSCHE BANKBILJETTEN- KWESTIE. Nog vele opzicnbörcndc arresta ties verwacht. Men meldt ons uit Den Haag: Naar wij vernemen zal de chef der justitieel© ofdeeling van de politie in Portugal, die ecni- gpn tijd in den Haog heeft vertoefd, in verband met dc Portugeesrho bankbiljettenkwestie, rerstdoags ons land verloten. Hij zal nog enkele grooto buitenlondsche hoofdsteden bezoeken, om ook door een onderzoek in te stellen naai mogelijke vertakkingen van het complot, dat men ontdekt zou hebben. Men verwacht, dat ook in deze bankbiljetten- zaak nog vele opzienbarende arrestaties in het buitenlund cn onthullingen zullen volgen. Het zal echter nog cenigen tijd duren, alvorens d<» bovenbedoelde Portugeesche hoofdambtenaar in zijn land is teruggekeerd Eerst dan kon hij zich van de juistheid vnn de beweringen van den M. van IJ. met betrekking tot de echtheid vnn de hem verstrekte order vergewissen. En op j het resultaat van dit onderzoek dient men te wachten, voordat verdere stappen worden ge daan. Nog kan gemeld worden, dot dc bankbiljetten ter waarde van 12J£ millioen gulden, welke in Portugal in beslog genomen zijn, door den heer M. bij het gezontschcp van Venezuela te Lissa bon waren in bewaring gegeven. Als contra prestatie daarvoor zou de heer M. verschillende geschenken non personen in Portugal gegeven hebben. Waarschijnlijk zal de heer M. voor den Nedcrlandichen rechter terecht staan HET DRAMA IN DE SCHIES2RAAT TE ROTTERDAM. De uitspraak von het Haogschc Hof tegen dc beide beoofsters. Hef Hof te 's>-Giavenhage heeft vandaag de Rottcruamschc vrouwen G. dc J. cn J. van G, rccidiviste, beiden gedetineerd wegens beroo- virW van een sch'ppcr, uit welke bcrooving ten slofre het dramo in de Schiestraat, waarbij de molenaar Ambrcsius is gedood, ten gevolge heeft gehad, is voort gevloeid, veroordeeld ieder tot 2 jenr gevangenisstraf. Leiden schu'd'g verklarende aan diefstal in vereeniging. De vrouwen hadden thans ccn volledige bekente nis afgelegd. De Rechtbank tc Rotterdam hod de vrouwen onderscheidenlijk wegens diefstal cn mede- pl'-c.iligheid aan diefstal veroordeeld eveneens icd^r tot 2 jaar g^v-'mgenisztiaf.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1