AMERSFOORTSCH DAGBLAD DE EEMLANDER" Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe - Loketten Piano handel L KLEIN EERSTE BLAD. BUITENLAND. Opruiming tegen Inventarisprijs MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" N.V. MIDDENSTANDS-BANK AMERSFOORT. Eén maal in U'.v leven Gebr. Perzina Utrechfschestraat 44. 24e 'aargang No. 16Ï per post 5.—. per weck (met cralis vet zeker ng tegen onge ukken) 0.17&. alzondethjkc nummert 1 1.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ..„ucMcr-uc"™»™.. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N#. 47910. TEL INT 513. VrUdag 15 Januari 1826 PRIIS DER ADVERTENTlEA mei inbegrip van een bewijsnummer, eike tegel meer 0 25, dtcnstaanb e- dmgen en Licldadighetds-adve tenticn voor de helft der prijs. Voor handel en ocdrii» bestaan xee» vooidecigc bcnalin en voor hel advcnccicn tene clicu a'rc, bevattende de voorwaar Jen wordt op aanvraag toecczondcn. DUITSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS TE BERLIJN. Luther voert besprekingen. Dr. Luther arriveerde gisterochtend cin hot gebouw van den rijksdag om de besprekingen met de partijleiders voort te zeiten. Eerst on derhandelde hij met Fehienbach van het cen trum gedurende een kwartier; later werd de democraat Koch bij de besprekingen geroepen. Den leider der -Beiersche Volkspartij Leirht werd vervolgens verzocht deel te nemen aan bet gesprek, maar was nergens in het gebouw te vinden. Om TT.45 had de rijkskanselier met de lei ders der midd^npnrtiien een. bespreking om de grondslagen der kabinetshervorming vast to leggen. Persoonskwesties werden niet bespo ken. Des nam'ddags te 5 uur heeft Luiher zijn besprekingen met dr. Scholz (volkspartij). Koch (dem.) en Fehrenbach (centium), die tii- d'?lirk door Mnrx vervangen werd, hervat Na dat bij de midJaTbesr>rpk:n^en over de voor naamste punten eene principieele' overeen stemming bereikt was tusschen de partijen, waartoe ook de Beiersrhe vrlk^Dort" gekend moet worden, zijn des mPdags volgens den berichtendienst der Du'tsche dogbladners °ok al persoon°kwesries hesoroken. Daarbij werd de wensch der nartiien u:tg°drukt om de af zonderlijke froc,:es zooveel mogelijk dooi lei dende persoonlijkheden in het nieuwe kabinet te vertegenwoordigen. Tot nog toe is men het over de nersoenskwestie nog niet eens gewor den. Hedenochtend worden de besprekingen hervat Men neemt in de krngen der midden partijen aan, dat de onderhandelingen tegen Vrijdag of ten laatste Zaterdag tot een resul taat zul'en leiden Om 7 uur g:steravond hepft Luther Hindenburg opgezocht om verslag uit te brengen over het verloop der besprekin- ?en. Naar de berichtendienst verder uit d'jmo- cratische kr'nfcn verneemt, zal er wonrschifn- lijk nog een laatste poging worden onderno men. om den minister van de rijksweer Gessier. die reeds véër Kerstm's den wensch te kennen gegeven hod.ziin ambt neer te leggen, te be wegen om in h»^ nieuwe kabinet te blijven In geen enkel stadium der tegenwoordige onder handelingen is er strijd om zijne persoonlijk- l heid geweest. DE ONTRUIMING DOOR DE BRITTEN. De Engclcche bezettingstroepen, hebuon So lingen verlaten. HET PROCES-GRANS. Hannover, 14 Jan (H. N.) De verdedi ger van Grans, den medepl:chtige van Hanr- mann, heeft op grond van de verklaring, die Haarmann op den dag van zijn terechtstell ng heeft gedaan, betoogd, dot zijn cliënt onschul dig is. Bij de zitting van vandaag deride de voorzitter mede. dat in verband met de bewe ring van Haarmann omtrent mishandeling door de pol'tie verdere getuigen zullen worden ge hoord. Bij het oproenen der voor vandaag ge dagvaarde getu'gen bleek, dat de belangrijke getuige a charge, een kopper, verdwenen is en men hem ondanks alle nasporingen niet heeft kunnèn vinden. BELCfE. HET GESCHIL NOPENS DE LEGERWET Generaal Kestcns treedt als minister af. Minister-president Poullet heeft gisteren ochtend met verschi'lende ministers een onder houd gehad, dat over het militie-ontwerp liep cn de jongste beslissing van den ministerraad. Hij had eveneens een bespreking met den koning. Gisteravond heeft generaal Kestens, de minister van landsverdediging, zijn ontslag in gediend. Van de Vijvere zal generaal Kestens ad interim opvolgen. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCIER De toestand minder gunstig. De gezondheidstoestand van lond:naal Mer rier was gisteren minder goed dan de vorige dagen. De kardinaal voelde zich zwakker TYPHUS IN HET OVERSTROOMDE GEBIED. In de provincie Lafk zjj-i verschi'lende ge vallen van typhus "geconstateerd. Geneeshee- ren en verpleegsters zijn reeds vertrokken. FRANKS DC. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. De Kecncrco missie verwerpt de belasting Op de betalingen. Uh Parijs wordt <*emeld, dat de commissie voor financiën uit de Kamer gisteren me* T8 stemmen tegen 2 onthoudingen de minder heid had de zaal verlaten besloten heeft over het financieel ontwerp te beraads'ogen. De commissie besloot haar werkzaamheden te ordCrbreken en bii de kamer een rapport in tc dieren, waardoor het oarlement in s'aat wordt gesteld een keuze te doen tu-^riier de ontwer pen oer re^ee-rncr en dnt van de commissie Nader wordt gemeld De minder*-o-"-Vcn-opp der commissie van fi- narr'ën uit de Kamer verliet de zittingszaal om da mee-d°rhpid alleen te laten beraa^s'a- gen over de Fnanrieele ontwerpen. De pres'dem en de rapporten der commis sie deeldan ann Priand verse*-;11ende beslui ten der commissie mede ten aanzien van de ontwerpen. önund vioeg ae coni.u*ssic uen léxst in-do te declcn, dien de Kamer zou kunnen vaststel len. Hij voeogdc eraan toe, dat de regeering geenszins van plan was de bepal'ngen over te nemen, die de commissie zou voorstellen en zich zou houden non dc cssenticclc beginselen van het ontwerp-Doumer. Later svordt geseind, dat de commissie van financiën uit de Kamer met 21 tegen 5 stem men en 12 onthoudingen art. 13 van het re- geerings-ontwerp betreffende de vaststelling vnn een belasting op de betalingen, door han delaars en industrieel en ontvangen, heeft ver worpen. DE ECONOMISCHE BESPREKINGEN MET DUITSCHLAND. Heden hervatting der onder handelingen. De leden van de Duitschc handelsdelegatie ondei leiding van Posse zijn gisterochtend to Parijs aangekomen. De Fronsrh-Duitsche be sprokingen zullen vanochtend op het ministerie van handel hervat worden. DE HERVATTING VAN HFRRIOTS VOORZITTERSFUNCTIE. Zijn openingsrede. Herriot heeft in zijn rede, gehouden bij het aanvaarden van zijn ambt als Kamervoorzitter den lof gezongen van het Frensche republi- keinsch parlementaire regiem en van de laatste zitting, die de eer gehad heeft het verdrag van Locomo te registreeren. Hij zeide voorts, dat et veel zorgen waren over den binnen'andschen toestand, maar dat Frankrijk de moei'ijkheden, voortspruitend uit den oorlog, zou wet«»n op to lossen. Hij verzocht alle Kamerleden deze zit ting te openen doot een votum van vertrouwen in de lotsbestemming van Frankriik en den ge- meenschappelijken wil tot uiting te brengen het vaderland goed te dienen. ENGELAND. DE OORLOGSSCHULD VAN ITALIË. De besprekingen begonnen. Gistcrenochtend heeft graaf Volpi c?n onder houd met Churchill gehad, waarna de beide de legaties des m' 'dags in voltallige vergader'ng bijeen kwamen. Er werd een voorloopige ge- dachtervwisseling gevoerd, waarbij zoowel Volpi als Churohill den nadruk legde op de wensche- lijkheid van een overeenkomst. De besprekin gen worden de volgende dagen voortgezet EEN NIEUWE OVEREENKOMST MET IRAK GETEEKEND Het departement van koloniën deelt mede, dat ingevolge de beslissing van den raad van den Volkenbond van 16 December j.l. inzake oe grens tusschen Irak en Turkije Woensdag tp Bagdad een nieuw verdrag tusschen Groot- Britunnië en Irak is gesloten, dat voorziet in de voortzetting van h"t huidige regiem na den termijn van het thans loopende verdrag. DE EMIGRATIE NAAR CANADA Er staan nu al meer dan 600 Britsche ge zinnen gereed om in de lente naor Conada te vertrekken. Zooals men weet, bestaat het plan, dat 3000 gezinnen zich daar zullen ves tigen. Vijfhonderd gezinnen zijn reeds, vertrok ken en de Canadeesche autoriteiten te Londen vertrouwen, dot behalve de bovengenoemde 600 gezinnen nog 300 gezinnen tegen midden- Juni zullen kunnen vertrekken. In do' geval zol dus bijna de he'ft van de beschikbare regeo- ringsboerderijen bezet-zijn. SPANJE. DE BLOEDIGE BOTSING IN CASTILIË. Nadere bizonderheden. Het Journal verneemt uit Madrid, dat in verband met een reg^erings-decreet inzake de verkeersregeling de bevolking van Caudete (Castilië) in ofistand kwam. Tusschen de ma rechaussee en een deel der inwoners ontstond een bloedige botsing Een korporaal en een marechaussee, benevens drie burgers, werden daarbij crzdood en 12 inwoners gewond. De opstandelingen zijn gearresteerd en naar den krijgsraad verwezen. Drie er van zijn ter dood veroordeelder was sproke van, dat zim gis terenochtend zouden worden gefusilleerd ITALIË. DE KOLONIALE POLITIEK. Naar berich4 wordt uit Rome, wordt de Italioansche politieke en militaire actie in Noord-Somal'ond met succes tegen de rebel len voortgezet Een officieuse nota ontkent formeel, do4 bij de onimoering van Mussolini en Chamberlain benaalde oogmerken ven cremeenrahanDeliike politiek in het naburige Oosten zijn bespro ken. POLEN. HET PLEIDOOI VOOR EENJARIGEN DIENSTTIJD Seligofski, de Poolsche nvnistor van oorlog, heeft zich Woensdag in de legercommisrie uit gesproken ten gunste van de toekomstige in voering ven den eenjarnrer. diensttijd in Polen. Hiervoor is nood'g een sterk corps van officie ren en onderofFrieren. Deze voorwaarde is reeds vervuM in Polen, waar men cp de vier man een officier of onderofficier beeft OOS ENRUK AFTREDEN VAN DE REGEERING. Een verklaring van bondskanselier Ramck. In den gisteren gehouden ministerraad, waar in de regeering besloot af te treden, wees de bondskansrier er op. dat de regeering indertijd door de meerderheid der pol'tieke partijen van den Nationalen Raad met de taak belast was het programma van Genève uit te voeren. De regeering beschouwt deze taak als volbracht en meent do regeeringsprogram uitgevoerd te heb ben. (vLcLniVlL^. Van 14 roeels 1 4.05. elke regel meer 1.— van alle Wlntergoederen zooals Wollen Vesten. Handschoenen. Sjaals, Pelterijen. Mantels en 3onthoeaen. 16,18 Langestraat Amersfoort voor Amerstoori en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Moflev van H. M. de Koningin Vertegenwoordiger DE SANEERING VAN OOS'lENRIJK. Verklaringen van Mr. Zim merman te Praag. Mr. Zimmerman, commiJSaris-generaal van den Volkenbond voor Oostenrijk, heeft giste renavond te Praag een lezing gehouden ovei de gezondmaking von Oostenrijk. Hij zeide, dat de hoofdgedachte van het gezondmakings- plan niet in vellen omvang verwezenlijkt was. Er waren wel 80 000 beambten ontslagen, maar hierdoor zijn geen bezuinigingen be reikt, door de salarissen inmiddels verhoogd zijn en de pensioenen zeer hoog zijn, terwijl ook het tegenwoordig aantal beambten nog te hoog was. De uitgaven voor het leger waren gering. Weenen dankt het aan zijn gunstige natuurlijke ligging- voor handel en bankwezen in Oost-, Zuid-Oost- en Midden-Europa, dat het ook na den oorlog een groot economisch centrum kon blijven. Daardoor kon het even wicht in de begrooting weer worden verkregen Zoolang de productiekosten niet worden ver- laagd, kon van volledigen heropbouw geen sprake zijn. Spreker berioof met te zeggen, dat niemand, die longen tiid in Oostenrijk Ieefd'a, de vitaliteit van den Oostcnrijk«chen staat en zijn toekomst in twijfel kon trekken HOIiGARlJE- DE VALSCHE BANKBILJETTEN Een complot tot afscheiding van Zevenburgen. Spt-ei c prins Carol hierbij ccn rol Professor Cuzo in hechte nis genomen. De positie ven Nodossy steeds moeilijker. De verdachte houding von bis schop Zadravetsi. Aan het „Acht Uihir AbendSblatt" wordt blij kens een Berlijnsch bericht aan de Tel. d.d. 13 Jen. uit Boekarest het navolgende gemeld De hoogleeraar aan de universiteit te Jessy (Roemenië), Cuza. de leicler der Roemeenschei fascisten, is gisteravond in den sneltrein Boe karestCernowitz gearresteerd. Hoewel de Roemeensche autoriteiten ten aan zien dezer arrestatie een volstrekt stilzwijgen bewaren, verluidt toch reeds, dat Cuza bij de affaire der Hongaarsche valsche munters ho frokken moet zijn en wel niet slechts persoon lijk, doch ook in zijn functie van vertegen woordiger zijner partij en van alle persoon lijkheden, drie daarachter staan. Tn November j.l. vertoefde Cuza in Boeda pest, waar hij deelnam aan het gTOotc con gres der „Hakenkreuzler", waarop ook de Beiersche „Hakenkreuzler" vertegenwoordigd waren. Reeds toen baarde het in Hongarije groot opzien, dat de Hongaarsche rechtsrad - salen met de Roemeensche fascisten gemeen a zaak maakten. Naar thans bekend wordt, was hun streven er op gericht -het voorheen bij Hongarije behoorende Zevenburgen tot een zelfstandigen staat te maken, die zich dan, met den Roemeenschen kroonprins Carol aan het hoofd, van het eigenlijke Roemenië zou af scheiden. Dit streven der Roemeensche fasc;s- ten ondervond steun bij de Hongaarsche rechts-radicalen. Ook kroonprins Carol kon zich, naar het heet met dit plan vereenigen. Door de arrestatie van Cuza wordt thans in verhoogde mate de aandacht op de Roemeen sche fascisten gevestigd. Het is bekend, dat de in Den Haag gearresteerde drie Hongaar sche vnlsche mim+ers vpn valsere Dassen voorzien; ook kolonel Jonkowicz bezat behal ve zijn tlongoarscneti *icr*c>spus een rtue- meenschen pos. Opvallend is ook, dat de troon afstand von kroonprins Carol onmiddellijk op de ontdekking der volsche-rmmtersoffarre a gevolgd en dat de weinige Roemeensche polil'- ci, die in den in Boekarest gehouden kroonraad en'Inter in het buitenland ten gunste von Carol opkwamen, vertegenwoordigers vnn Ze venburgen waren. Naar verluidt, zullen de Fransche recher cheurs thans ook in <teze richting hun onder, zoek uitstrekken, daar het waarschijnlijk is. dat de Roemeensche fascisten in de valsch*- muntersaffaire een groote rol hebben ge speeld. De chauffeur van prins Wirdschgratz be weert in zijn verklaringen, dot de pakketten met de valsche francs-biljetten steeds door den chef der Hongaarsche staatspolitie, No dossy, von het cartografisch instituut zijn of- genaald Gok door den prins zelf wordt Nad as sy in '"n nieuwe verk'eriven 7"er rvhur be last. Windischgrötz heeft bovendien dc namen von nog twee personen genoem J, dia» binnen kort aan een verhoor zullen worden onderwor pen. Naar voorts nog uit Boedapest wordt gemeld is ten huize van den legerbisschop Zodravclsi een koffer met valsche francs-b'lietten gevon den. De bisschop beweert evenwel niet to heb ben geweten, dat die inhoud uit valsche bank biljetten bestaat, daar men hem slechts zou hebben gezegd, dat zich in den koffer geld ten behoeve von irredentistische doeleinden be vond. Zadravetsj raakt intusschen sfeeds m?er in zijn ckren tegenspraken verwikkeld. Bii ziin eciste verhoor heeft hij verklaard eerst later van 'het feit kennis te hebben gekregen, Ait de frarcs-bilj^tten volsch waren. Thans heoft hij toegegeven <b> v-Whe franc*-v;1!o,,,%'> eigen oogen tc hebben gezien; echter beweert hij daarbij niet te hebben geweten, dnt ze volsch waren. Do Rocmeenscho paspoorten. De vertegenwoordigers der Hongaarsche po litie, die naor den Haag gezonden zijn, hebben, volgens een bericht uit Boedapest vostgestcld, dat allo Roemeensche pospoorten, op de in het buitenland gearresteerden gevonden, authen tiek zijn. Do paspoorten zijn waarschijnlijk aan Roemeensche onderdanen uitgereikt en op het nllerluatste oogenblik van andere foto's voor zien. Een interpellatie in den Oos- tcnrijkschcn Na ionalcn Raad. Weenen, 14 Jan. (V. D.) In den Notio- nolen Raad zal heden de socino!-dcmocro:ischo afgevaardigde dr. Deutsch den bondskanselier interpelleeren over het Hongaarsche irriden- tistische onwettige leger Deutsch zal officieelo documenten van de landsrcgecring von Bur- gcn'and overleggen, waarin hel bewijs van ~Ke' begaan von dit leger geleverd woidi on- aonks het verbod in het vredesverdrag. De indruk in Frankrijk. P a r ij s, 14 Jan. (V.D De Fransche ge- zont te Boedapest heeft gisteren opnieuw stoppen gedaan bij graaf Bethlen om het on derzoek in het valsche muntersschondaol voort te zetten. Ook de rechtsche bloden keeren zich th-.ns tegen de Hongaarsche regeering en Pcrtinox eischt in de Echo de Paris een voorlegging der kwestie aan den Volkenbond. Hij consto eert, dat de Hongaarsche regeering niet vrij van schuld is. Een veroordccling wegens bclcc- diging van Horthy. Boedapest, 14 J an. (H. N.). De leider der Hongaarsche sociool-dcmocroten, Karl Payer, is wegens beleediging van den rijksbe stuurder Horthy in verbond met de zaak der valsche munters tot 6 maanden gevangenis straf, een boete von 10 mil'iocn kronen en ver lies van eerereohtcn veroordeeld. Verklaringen van den Fran- echen gezant te Boedopcst. De Fransche gezont te Boedapest heeft een bezoek gebracht aan Bethlen en danrno de iournolis:en ontvangen, aan wie hij zou heb ben meegedeeld, dat Frankriik en het Fran sche volk er niet aan denken Hengnrije en het Hongaoi-sche volk te vereenzelvigen met dc vervaardigers dr^r valsche bankbiljetten Frank rijk is erkentelijk voor de inspanning van Bethlen om de schuldigen op te sporen en de verantwoordelijkheid vast tc stellen en wacht met vertrouwen den afloop van het rechtsge ding af. De Fransche gezant gaf voorts als zijn mee ning tc kennen, dot de Fransche regeering geen schadevergoeding zol ei^chen, maar dot waarschijnlijk de Bonk von Frankrijk zich ci viele partij zal stellen. On'hullingcn uit het dagboek van Jankovics. Uit Parijs wordt gemeld, dat Sauerwein in de Matin uittreksels uit een zorgvu'dig bij gehouden dogboek van den gevangen geno men benknotenvervalsrher Jankovics publi ceert, welke den Hongaarschen gezant te Ber lijn, Kanya, ernstig comoromitteeren. On 2 De cember schreef Junkovics het volgende „Woon bij Windisthgratz, gingen samen noor Nadossy, hij belooft ons de reis zoo mo gelijk gemakkelijker te maken; daarn* waren wij op de bankbi'jettencTrukkerij. Ik zol noar Berlijn reizen, waar Kanya mij zal helpen." Op 8 December heet het„Een heer van het mi nisterie van bui4enlandsche zaken geeft mij een opdracht als koerier", en 9 December „Nadossy neemt mij den eed af. Hij heeft al aan Kanyo geschreven over de algemeene ver deeling der bankbiljetten Jankovics zou den 20sten te Ber'ijn aankomen. Hij word echter den avond te voren ge8rres'eerd. De LEGITIMISTISCHE AGITATIE De Arbei'crzeiturg brengt on'- hulh'ngen. Verontwaardiging in Hongarije. De Arbeiterzeitung publiceert uittreksels uit documenten, waaruit zou blijken, dat de Hon gaarsche regeering onwettige militaire organi saties zou hebben opgericht, waarvan dc leden een iircdentistischcn eed zouden hebben afge legd. Het blod kondigt c«n soc dem. interpcl- lotio op grond von deze documenten aan, waor in zal worden gevraagd, wc'ke mnatregelen de Oosteniijksche bondskanselier denkt te nemen regen de Hongaarsche krijgstoerustingen en of hij de aandacht von den Volkenbond zol ves tigen cp de houding van Hongarije, db den vi ede bedreigt. Volgens de Arbeiterzeitung zou do afg. Deutsch gisteren bij do Nat. Rand ccn intec- pllotie indienen in verband met do offlcieela rapporten dei provinciale autoriteiten von het Burgenland aan dc bondsknnselarii, wonrin wordt gewezen op de octie van zuIvct mi'itoircn aard. die Hongarije ontplooit, het voor wendsel lichaamsoefeningen te ln4cn verrichten door jeugdoigonisatics, vooral in de buu t van de Oostenrijkschc grens. De leden de7^r •--ga- nisntics verbinden zich onder cede al 1 mo gelijke te zulbn do^n om <c bereiken, do do oude grenzen van Hongarije wo'dcn h"r--ïel<t B ijkens berichten uit Boedapest zijn de mc- dedoelin'ren der Arbc'terzeitimg in nolitiek* kringen aldaar met groote verbaring ontvangen# Gezien do strenge conttóle der intergeallieerdo militaire commissie, aldus word> verklaard, zou het onmogelijk zijn zelfs ook moor één so'daat op de been te houden buiten het vastgespelde contingent, laat staan ren geheel legT ui» t* rusten. Ann do werkelijk vreedzame bedoelin gen van Hongarije kon niet wo'dcn trotwiffeld en men is overtirgd dnt de Oostenrijksch- ro- geering nief zal voldoen aon het verzoek von den in'fipe'lont. De Boedcpcstcr bladen schrijven »n opge wonden hewoordirg-m over dc interpellatie von den ofg. Deu'.srh Ook zij wirien eT dot het toezicht van den Volkenbond hAt bestaan van een nnwi'l'ff 1**T in H^ng-rib onmeg^'iik maakt, tcnvijl de vredelievende ger'ndheid van Hongarije niet non twijfel onderhevig is. TURKIJE. IN TURKIJE TURKSCH. Constantinopcl, 14 Jan. (H. N.) Do Turksche nationolo vergadering heeft gisteren een wetsontwerp aangenomen, waarbij het aan Turksche onderdanen in Turkije verboden wordt een andere taal don het Turksch te spre ken. AARDSCHOKKEN. Talrijke oordschokken zijn gisteren waar genomen te Balikessir, Serakeui cn Demirdji. Geen schade is aangericht, GRIEKENLAND. FASCISTISCH ONTHAAL. De Chicago Tribune meldt, dat hoor corres pondent te Athene, toon hij de antichombro van he». Itnlinansch consulaat binnenkwam zonder zijn hoed of te nemen, door den con sul werd geslagen cn met behulp van twee be ambten op straat werd gegooid. De correspon dent heeft den Amerikoonschen gezont le Athene verzocht een diplomatieke actie tegen den consul tc ondernemen. CHINA. DE BURGEROORLOG. Li rukt op tegen Tientsin. Peking, 14 Jan. (V.D.) Li Tsjing-lin, die de vorige maand verslagen werd, rukt nu van Sjontoeng op en tracht Tientsin te hernemen. Er wordt een bloedige slag geleverd. De houding van Tsjong Tso Lin tegenover Peking. Een bericht uit Moekdcn spreekt tegen, dot Tsjong Tso Lin een onafhankelijkheidsverkla ring heeft uitgevaardigd. Hij heeft echter de be trekkingen met Peking afgebroken, zoolong daar nog geen krachtige regeering is gevestigd. VEREENIGDE STA^N. DE NIEUWE FRANSCHE GEZANT AANGEKOMEN. Henry Bércnger is te New York aangekomen cn aanstonds naar Washington doorgereisd Tot de journalisten heeft hij gezegd dat er z.i. nooit ccnig misverstond tusschen Frankrijk en de Ver Stoten kan voordoen. DE SCHULD VAN ZUID-SLA VIE. Londen, T4 Jan. (H. N.) De Zuid-Slavi sche delegatie, die over do regeling van de Zuid-Slavische schuld oon Amerika zol onder handelen, is gisteren te Washington aangeko men. DE MIJNRAMP IN OKLAHOMA! Nog ccn geredde. Er is nog één mijnwerker gered na bijna een dag bedolvtn te zijn geweest. Hij is do eenige overlevende uit de lager gelegen schachten. GROOTE HOTELBRAND. Tien numschcn verbrand. Door een grooten brand in Ferriday (Louisia na) is het grootste hotel van de stad met do aangrenzende huizen vernield. Tien personen zijn in de vlammen omgekomen. MEXICO. DE MEXICAANSCHE LAND- EN PEÏRO- LEUMWETTEN. On evredenhcid in Amerika. Uit Londen wordt d.d. 13 Jan. aon de N.R.C. geseind Uit Washington wordt gemeld, dot Cooüdge en Ke'logg zich op het oogenblik vooral bezig houden met den toestand in Mexico. Het niet- officieele antwoord van den Mexieaanschen minister van buitenlondsche. zaken is weinig

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1