BALMASQUE Ziet Korten crze speciale etalage „DE EEMLANDER" BUITENLAND. 24e laargang No.169 ABONNEMENTSPRIJS m^d'D*me~ Maandag 18 Januari 1S26 PRIJS DER AOVERTENTIÊri Eén maal in Uw leven Gebr. Ferzina Pianohandel L. KLEIN Uireohtscheslraat 44. Opruiming legen Inventarisprijs MODEMAGAZIJN „L'HIRONDEILE" KOLONIËN. BINNEN LAN Dj" FFUILLETON. De Tijger van het Mercalo. toort 210, idem uanco oer post f 3.per week (met gratis verzeker ng tegen ongelukken) f 0.175, alzondcilijke nummert 4 t .05. AMEBSFOOBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. postrekening n*. 47910. tel int 513. 4 rcgc't 1.0S met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, drenstaanb e- dingcn en Licldadigheids-adve tentiën voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooideciigc bcnalin cn voor bet advcrtccicn bene ciicu aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUl rSC.HLAND. DE POLITIEKE CRISIS TE BERLIJN. Dc vermoedelijke samenstelling der nieuwe regeering. De besprekingen tusschen den met de vor ming van een neutrale regeering belasten rijks kanselier, dr. Luther, met de vertegcnwoorcr.- gers van het centrum, de Duitsche volkspartij., de democratische partij en de Beiersche volks partij zijn Zaterdagmiddag ten einde gebracht. Gisteren zou de rijkskanselier verslag uitbren gen aan den rijksnresident en de besprekingen met.de afzonderlijke persoonlijkheden voortzet ten. Men mag er staat cp maken, aldus een bericht uit Berlijn, dot Maandag (heden) ir den loop van den middag alle elementen vooi de definitieve bcslis3ing aanwezig zullen zijn Volgens den berichtendienst der Duitsche dagbladpers werd Zaterdagavond in den rijks dag volgende mir.is:?ilijst waarschijnlijk ge noemd RijkskanselierLucher. Buitenlandsche zaken Stresemann. Binnenland-r-he zaken KocS (dem.) Economie: Bürgcrs (Keulen, Centrum). Pinanc ën Reiiihold (dem-) Arbeid Brauns (Centrum). VerkeerKrohne (D. Volkspartij). Justitie en bezet gebied Marx. PosterijenStingl (Beische Volkspartij). Rijkswcer Gessier. De Beiersche volkspartij heeft deze lijs* voorloopig nog niet goedgekeurd. Zij zal hen- finitief besluit pas hedenmiddag nemen. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN.' Voorbereiding van een volks stemming. De Vorwarts meldt, dat het soc.-dem. partij- estuur besloten heeft den op morgen bijcen- omenden partijraad voor te stellen over te aan tot het nemen van voorbereidende maat-' gelen inzake een plebisciet nopens de rege ling der schadeloosstelling aan de voormalige rstenhuizen Instelling van een scheidsgerecht bij het rijksgcrechtshof. Naar aanleiding van het bericht omtrent een ereenstemming lusschcn de midden-partijen izake de „Abfindung" met de vorstenhuizen, erneemt het Berl. Tagebl, dot er op het oogenblik nog alleen over de instelling van een speciaal scheidsgerecht bij het rijksgerechtshof wordt beraadslaagd. DE DUITSCHE SPOORWEG MIJ. Sterke vermindering -der ontvangsten Naar de Berl. Ztg. am Mittog meldt, nemen dc ontvangsten van den rijksspoorweg in zeer sterken omvang van dag tot dag af. Zoo is j.l. Donderdag met een ontvangst van 10-1 mil- lioen Mark de laagste stond beerikt sedert de oprichting der Duitsche spoorweg-mij. Hoe buitengewoon groot de achteruitgang is, blijkt wel hieruit, dot in December ondanks de emst'ge economische crisis toch nog een gemiddeld cijfer van 15 mill. Mark werd be reikt- SNEEUWSTORMEN. Bex Dijn, 16 J n. (V. D.) Over geheel Duitschland woeden, terwijl de temperatuur steeds daalt, geweldige sneeuwstormen, die overal tx verkeer stremmen. HEVIGE SNEEUWVAL. Vrijdag en Zaterdag is er te Berlijn veel sneeuw gevallen. Tal van treinen kwamen met jgroote veitraging in de hoofdstad aan. Dc thermcmeier, die Zaterdagochtend tot het vriespunt was gestegen, is in den loop van den middag weer tot 5 graden onder nul gedeald BELUI h. DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCIER. De kardinaal stervende. Wij lezen in de Maandagmorgen van heden Brussel, Zondag 17 Jan. 1926, 5-10 n.m Zoo juist verneemt Cetem, dat kardinaal Mei- cicr stervende is FRANKRIJK. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN SyRUL Maarschalk Franchct DTspcrcy opperbevelhebber. Londen, 17 Jan. (V. D.) Uit Damascus wordt gemdd, dat maarschalk Franchot D' Espcrey het opperbevel over de Franschc troe pen in Syrië overneemt. ENGELAND. DE ITALIAANSCHE CORLCGSSCHULD. Londen, 17 Jan. (V. D.) Uit bevoegde bron wordt medegedeeld, dot de onderhande lingen inzake de consolideering der Itolioan- sche schuld een zeer normaal verloop hebben De Engelsche cn Italiaonsche dcskund'gen be- studeeren thans dc memoranda, die in deze aan gelegenheid gewisseld zijn en dit zal tot na weckend duren Verwacht woidt, dat morgen, in de bijeenkomst van Graaf Volpi en Winston Churchill als gevolg van het Voorbereidend werk dc grooic kwesties onder oogen zullen kunnen worden gezien. Ontkend wo'dt, dat ot iets gebeurd zou zijn, dat aanleiding zou kunnen geven tot de bewering, dat er eenige stagnatie is gekomen in de voorbereidende werkzaamheden. Integendeel aan beide zijden bestnaj de grootst mogelijke hartelijkheid en een ernstig verlangen tc-t een regeling te ge raken. DE SCHIPBREUK VAN DE CORMORANT. Toch neg terecht Onlangs berichtten wij, dat het visschersvaar- tuig Cormorant uit Fleetwood bij het eiland Islay (West-SchotlaT.d) was vergaan. Thar.s valt echter te besoVkken over een bericht, waaruit blijkt, dat dc zes vermiste leden dei bemarn.'ng na zestig uur in een kleine boot te hebben rondgezwalkt, zijn opgepikt cn naar het hospitaal ven pben overgebrarht. SNEEUWSTORMEN EN VORST. Een hevige sneeuwstorm woedde gisteren .boven Zuid-Engeland, die op sommige plaat sen ernstiger was dan in 40 jaar is voorgeko men. In de streek, waar de storm woedde, viel bijna een etmaal lang onafgebroken sneeuw De sneeuw ligt van 6 inches tot meer dan een voet hoog. Een strenge vorst ging met der» storm gepaard en sommige districten meld den een koude, heviger dan in 20 jaar het ge val was In Londen zich alles onder de sneeuw. Er wordt druk scheatrgereden. SPANJE. HET RUIGE WEER IN SPANJE. D.d. 16 Jan. wordt gemeld uit Barcelona. dat een uiterst hevige regen- en sneeuwstorm op de geheele kust woedt De zee drong ver schillende plaatsjes in de buurt van Barcelona binnen, sleurde tweehonderd visschershutten mee en bracht groote schade aan verschillen de gebouwen toe. Talrijke personen werden gewond. Gevreesd wordt, dat er docden zijn. ITALIË. DE DICTATUUR VAN MUSSOLINI. Een koninklijk besluit heeft Mussolini in nie: minder den de vc-lgende functies benoemd hoofd der regeering, eers'e-ministor, staatsse cretaris van buitenlandsche zaken, ccrlcg, ma rine en vliegwezen. Tot dusver was ce cfficieele titel van den KLv.LAMLb. Van 1—4 rogels 4.00, elke regel meer t- Langestraat 36 Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt clan een Hoflev van 11. Al. de Koningin Vertegenwoordiger Princess ïRoom Restaurant van Hamersveld fr. Gelegenheid voor Qlubt en 'SestuursVergaderingen. Biljartzaal. van alle Winlergoederen zooals Wollen Vosten. Handschoenen. Sjaals, Pelterijen, Mantels en 3onthoeoen. 16,i8 Langestraa^ Amersfoort ELFT OP ZCO'N GEMAKKELIJKE WIJZE EEÏ GL'-'MS GELIJK EEN SPIEGEL AAN MEUBELEN, LINOLEUM, - GEVEREDE- EN PARKETVLOEREN - ducevoorzitter van den ministerraad, doch reeds de vcrigc maand wijzigde hij hem in eerstc-ministcr. De vier departementen beheer de hij reeds geruimen tijd ad interim. UIT BE KAMFR. Dc koningin-moeder herdacht. De voorzitter der Kamer cn de minister van binncr.landschc zaken brachten in bewogen woorden, die door de vergadering staande wer den aangehoord, hulde aan de nagedachtenis der koningin-mceder. Daarna werd de zitting ten teeken van rouw opgeheven. EEN CONFLICT TUSSCHEN DE FAS CISTEN EN HET VATIC A AN. De toenaderingspogingen in ge vaar gebracht. Rornc, 16 Jan. (V. D.). De woordenstrijd tusschen de Osscrvatore Romano en de fas- cisiischc pers rond dc nieuwe religicuse wet ten heeft een crisis gebracht in dc ontwikke ling van de toenadering tusschen het Valicaan cn den Ilaliaanschcn staat. De strijd begon vier dogen geleden, toen de Popoio d'Italio HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Dc regeering verdedigt zich tegen beschuldigingen. Blijkens een V. D.-bericht uit Boedapest is een officieus communiqué gepubliceerd, waar in co bewering, als zou e:n verstandhouding bestaan tusschen de regeering cn dc rechts- rad'calen, als laster wordt gekwalificeerd. De regeering zal dan o^k tegen diegenen, die mee werken aan dc verbreiding daarvan, een ge rechtelijke vervolging instellen. Het commu niqué zegt verder, dot de voor 8 óagen ge schorste „Viiag" niet dc liberale, maar de destructieve pers vertegenwoordigt cn dat de liberale pers in staat wordt gesteld om vrijelijk hare meoningen te uiten. Ook is reeds besloten tegen een rcchts-rodicaal orgaan en tegen dJ rechts-roclicale afgevaardigden Ulain cn Eek- hardt een gerechtelijke vervolging in te stel len. Volgens het communiqué stelt de radicale oppositie zich niet ten deel dc waarheid aan het licht te brengen. Zij tracht de politieke betcekenis op den voorgrond te dringen en een omwenteling uit te lekken, doch de regeering >zal rich ook in de toekomst leten leiden cioor de belangen van het land en zich niet laten influenccecn door politieke dwarsdrijverij. DE OVERSTRCÖMINGEN IN HET KÖRÖSDAL De schade. De schade, door de overstroonvngcn in 't Körosdal veroorzaakt, wordt op ongeveer 25 milliard kronen geschat. Dit bedrog zal deels door staotsleeningen, deels door particuliere in zamelingen bijeengebracht worden. JAPAN. ERNSTIG TRAMONGELUK. Tolrijkc dooden cn gewonden. Gemeld worot d.d. 16 Jan. uit Tokio, dat een tramwagen van een hoogte van 200 voet var. den Myanosjita-berg r.aar beneden is gestort Er werden achttien passagiers gedood cn twin tig ernstig gewond. WUUKU t! DE STRIJD IN MAROKKO. De Andjera's onderwerpen zich'. Volgens dc Franschc binden heeft de belang rijke stam'der Andjcras zich aan dc Spoanscho overheid onderworpen qt a DE OORLOGSSCHULDEN DER EUROPEESCHE LANDEN Goedkeuring van overeenkomsten door het Huis van Afgevaardigden. Het Huis von Afgevaardigden heeft niet alleen de schuldregeling met Itolië goedgekeurd, maar ook die met België, Roemenië, Estland, Letland cn Tsjecho-Slownkijc. DE TACNA ARICA KWESTIE. In antwoord on het beroep van Chili heeft Coolidgc de regeling van generaal Pershing no pens ce bevoegdheden van de Tncna-Arica ple bisciet-commissie gehenxv anfd. DE DRANKSMOKKELARIJ. Inbeslagneming van buitenlandsch® schepen. Het departement van justitie deelt mede, dat er 24 buitenlandsche schepen, geladen met al coholische dranken, tusschen 1 Juli 1925 on T Januari 1926 in beslag zijn genomen, n.l. 20 Britsche, twee Cubaanschc cn twee Franscho schepen. Oost-lndië. DO ZONSVERDUISTORINGSOXPEDITIE. Uit Batavia wordt gemeld, dat de fotogram fieën van do zonsverduisteringsexpeditio Swnrthmore ter bevestiging van dc theorie van Einstein mislukten, maar dat de fotografieën van dc lichtcndo cirkel, die dc zon omgeeft, schitterend waren. De fotografieën van de Ncdcrlondsch-Duit* schc cn die van de andere expeditie uit Amc- riko, gemaakt ter toetsing van dc theorie van Einstein waren zeer goed geslaagd cn men be sloot de apparaten, in verbond met dc theorio van Einstein niet te vernietigen, met Het doel over enkele maanden bij duisternis fotografieën te maken om dc juistheid van de thcorio van Einstein aan te toonen. HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN HET KONINKLIJK ECHTPAAR. Dc ofvoardiging von den Socsoen hocnan von Soerokorta. Naar gemeld wordt, zal in den loop van do volgende week de afvaardiging van den Soc- soehoenan van Soerakarta naar het zilveren huwelijksfeest der Koningin, bestaande uit do dochter van den Socsoehoenan Kandjeng Ra- toe Alit en haar gemaal Pungernn Arjo Mota- ram, met gevolg, tc den Hang aankomen. Do eerste jubilcumgast uit Indic, Zaterdagmiddag is de eerste Indische gast, in verband met het zilveren huwelijksfeest der Koningin, in de residentie aangekomen. Het is Pangeran Ario Socrgodiningrat, ma joor van den gcncralcn staf van het N.-I. leger, broeder van den sultan von Djocjokoito. Ter begroeting waren o.m. aanwezig oud* tesident Oudemans en de heer v. d. Werk, d:recteur van Lindeman's Reisbureau. DE KABINETSCRISIS. **1 Dr. de Visser niet geslaagd ut dc vorming von een z.g. zrit-i stondig rechtsch kabinet. De poging ^an Dr. de Visser om te ko* men tof samenstelling van een zoogenaamd zelfstand'i? rechtsch kabinet, waarin de thans clemissionnnire ministeis allen zouden zitting hebben is niet gelukt. Ingevolge de ruime opdracht hem door dö Koningin gegeven wendt dc formateur thans pogingen non tot samenstelling von een exttrw parlementair kabinet. Dc wil is des mcnschen hoogste krach'. TEGNER. Een roman uit het donkerste Napels door HANS POSSENDORF. 44 „Ja, Signor Raimondo, ik weet het, ik heb her van ckn eersten dag af gevoeld. Maar n!s u n.« liefheeft, uoe dan wat ik u vraagga niet eerst nQar uw woning terug, maar verlaat de stad nog dezen nacht Ik zal zorgen dat uw bagage u na wordt gestuurd. Het andere komt later terecht". „Nee. niet iater, Carmelo Nu, dadelijk wil ik zeker>°id hebben: ik wil weten, of je mijn liefde beantwoordt, wie je bent, wie je broer is, wat j- ouders waren, alles, alles wil ik nu weten, al'es wat jou betrefi En mor genochtend vroeg kom ik, net als eiken dag, bij je en spreek ronduit met Donna Assuntn. En jij moet je broer laten komen, zoodat ik ook met hem kan praten. En met dien ede'en Marchese zal ik het wel klaar spelen." „Nee, nee, ik smeek u kom niet!" riep Car- Tr.ela buiten zich zelve. Nu kwam de oude argwaan weer bij den graaf boven. Hij pakie Carmela bij de schou ders en keek haar met doordringende oogen in het bleeke gelaat. „Carmela, zeg me de ■waarheid. Waarom mag ik niet komen? Houdt je van den Marchese? Of van iemand anders?" „Nee, nee, dat zweer ik u." „Dus alleen omdat me, naar jouw meening, gevaar dreigt, mag ik niet komen?" „Ja, alleen daarom." „Nu, luister dan eens goed," zei de graaf opgelucht en met vaste stem „Nooit in mijn ic\en za. ik me dooi vrees in mijn handelin gen laten beïnvloeden, voorat niet, waar het jouw persoon betreft, want een lafaard zou niet waard zijn, jou, heerlijk wezen, te bezitten. Mijn besluit stoat vast: Ik kom morgen vroeg en maak alles in orde. Er is maar één ding. dat me daarvan zou kunnen afhouden als jij me zegt, dat je me niet liefhebt- Dan verlaat ik morgen Napels en zie je me nooit meer terug Zoo, geef me nu je antwoord." Zijn blikken hingen aan haar lippen, alsof haar antwoord over zim levCn zou beslissen. Bijn^ ontzet keek Carmela hem aan. Zij las in zijn oogen, dat zijn besluit niet te verer.de- -en was. Haar lip.oen bewogen zond?r geluid te geven, en haar gezicht vertrok Zij streed eén zwaren strijd. Ze voelde reeds dat ze zwak werd reeds hief ze de armen op om ze om z"jn hals te leggen en zich aan zijn borst te .verpen Maar daar fioorde ze weer Raffoele's d'eigends woorden, die hij destijds tegen Ufing nad geuit. Was ze dan krankzinnig geweest om aan zijn verzook gehoor te geven en met hem uit (e gaan en daardoor hem, dien ze lief- hed, zooals ze anders niemand op de geheele wereld beminde, in het grootste levensgevaar te brengen? „Carmela. Plaag me niet langer! Antwoord me houdt je van me, ja of neen?" Carmela ging achteruit en zei met bevende lippen: „Neen, Signor Raimondo, ik... heb u niet lief. Ik ben met den Marchese verloofd. Ik heb maar;., een beetje met u... gespeeld. Vergeef het me, als u kunt." Ze keerde zich om, aarzelde nog een seconde en snelde toen door he; onweer heen weg. Het ruischen van den regen overstemde haar woeste snikken. Docrr.ot tot op de huid en van wanhoop over alle leden bevend, kwam Carmela thu s. Op Donna Assunta's angstige vragen stamelde ze ccn onsamenhangende geschiedenis. Maar de Fatluchinra drong niet long aanze had geen beier voorwendsel kunnen hebben dan dezen ellendigcn toestand van Carmela „Ik zal je gouw een drankje klaar maken, dnn wordt je r.ict verkouden", zei ze met over- n.even bezorgdheid in hear stem, terwijl ze het bevende meisje uit de druipnatte kleeren hielp En werkelijk maakte ze een drank klaar, die in Napels als voorbehoedmiddel tegen de veel voorkomende verkoudheids-koorts gold Maat nauwelijks was Carmela naar bed gegaan, of ze zette dezen drank ter zijde en warmde in plaats daarvan den liefdesdrank. Eenige.minuten later kwam ze met een kepje aan Cormelo's bed. Het jonge meisje nam het aan cn bracht het argeloos aan de lippen. Maar plotseling, hetzij, dat ze het bedrog aan den geur van den drank ontdekte, hetzij, dat ze een plotseling voorgevoel had, zette ze den kop weer neer, keek de Fattuchiara scherp aan en vroeg: „Wat wilt u me geven, Donna Assunta „Dat weet je toch wel, kind; je hebt die thee toch zelf dikwijls genoeg klaar gemaakt. Kom, wees nu lief en drink het op, anders wordt je ziek." Ze bracht zelf den kop naar Carmela's mond. Maar plotseling draaide Carmela het hoofd om, vatte den kep met beide handen aan en gooide haar met een ontsteld gezicht tegen den muUr, zoodat ze in drizend scherven vloog en de bruine vloeistof door de heele kamer spatte. r,LJ wilt me betooveren I" riep ze met van woede fonkelende ocgen, sprong uit het bed cn trachtte de deur te bereiken. Maar Donna Assunta had haar bij den arm geprikt en tegengehouden. En nu viel het wan staltige wijf jammerend voor haar pleegdoch ter neer en bezwoer bij alle heiligen, terwijl zij haar knieën omvatte, dat Carmela haar on recht deed. Maar het jonge maisje maakte zich van haar los cn drong haar met fcn«-.-\ harde woorden dc kamer uit. To^n grendelde ze de deur on wierp zich snikkend op het bed. om eerst tegen den mcrarn uitgeput in te slapen. Ook Donna Assunta vond in bed geen rust: ze b°vcnd zich in Vn toestand van dc dienste ellende, want het was voor het eerst, sinds ze Carmela ajs klein kind tot zich gepomen had, dat zulk een twist tusschen hen beiden hod plaats gevonden. 6. Toen de Fattuchiara na een slapeloozen nacht ongewoon vroeg dc deur van hoor basso opende, s'ond de Marchese al buiten te wach ten. In zijp opwinding vergetend te groeten, kwam hij snel over den drempel en vroeg haastig en in spanning: „Nu, hebt u Car mela den drank gegeven En toen Donnu Assunta hem jammerend van hoar mislukte poging vertelde, werd hij razend. „Vervloekt is deze hond, dat ze niet toegestooten heeft," riep hij, alle voorzichtigheid vergetend, met èen door woedo verwrongen gezicht en spuwde over de vingers van zijn rechterhand. „Maar den dag van morgen zal'hij niet meer beleven, die Tedesco, zoo waar als ik „Om Godswil, kalmeer toch, Marchese," viel de Fattuchiara hem in de rede. ,J4ct kind zal wakker worden en u hooren. Wat is er toch gebeurd, dot u zoo..," „Ze is, net als ik vermoedde, met den schild der in het theater geweest." „Heilige MadonnaI"; de woorzegster staarde hem ontzet aan. „Weet je dat zeker, Vitot* Heb je ze zelf gezien „Met mijn eigen oogen." Dc Marchese pakte met woest gebaar zijn oogharen beet en trok de oogleden omhoog, zoodat de oogappels uit hun kassen traden. „Alles heb ik gezien. Alles ben ik te weten gekomen. Ze hebben een logo gehuurd, en ik heb ze laten beluisteren. Dd vreemdeling heeft zich in de brutaalste uit drukkingen over onze schoone en vereerde verc 'ging uitgelaten. Hij wil Carmela niet alleen verleiden, maar haar ook overhalen do Comorro te verraden. En U, Donna Assunta, heeft hij alweer van bedrog beschuldigd. Net zoouls ik docht, hebben die twee het theater vóór het einde van het stuk verlaten, en heb ben een rijtuig genomen, dot ik al voor hen had c|QQnt Ze wilden eerst naar dc Trat toria van Salvo goun, maar onderweg zijn zo opeens uitgestapt ei\ in den regen wcggeloo- pen, zooals dc koetïier me verleid heeft. Ze hebben in het rijtuig geen woord gewisseld. Carmelo moet plotseling achterdocht gekregen hebben. Ik ben toen hier heen gekomen, want ik docht dat de Tedesco Carmela had meege nomen. Moor toen ik in de buurt van uw huis kwam, zag ik haar .yjist binnengaan. Maar wie weet, v/at ze nu afgesproken hebben, en waar de schurk zich nu heeft verstopt. Ik stond drit possen van hen af, toen ze uit het theater kwa* men. Ik had den dolk el in miin hond, om deil Tedesco om zeep te brengen. Maor ik heb mo met a] mijn wilskracht bedwongen, om uw tooverij niet tegen te houden. Had ik maer toegestooten. Mijn hand mag verrotten, ols da Tedesco morgen de zon nog ziet." (Wordt vervolgd)*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1