AMERSFOGRTSCH DAGBLAD BALMASOÜÉ-COSTUMES „DE EEML^NDER" BUITENLAND. Piano handel L KLEÏ^i BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS f"5 m"tn .v°or AmeB- PRIJS DER ADVERTENTIE! Opruiming legen Inventaiisprijs MODEMAGAZIJN Eén maal in Uw laven G®bs°. Persina KOLONIËN. FEUILLETON. De Tijger van het Mercato. 24a Jaargang No. 170 loort 2-10, idem lianco per post f J.per week (met eratis veirekcr ng tegen ongelukken) f 0.17* aUondeilijke nummcn CD5. Directag 19 Januari 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N* 479I0. TEL. INT. 5I3. van 1 4 rcgc t 1.05 mcl inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanb e- dmgen en Ucldadigheids-adve tenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidcc'igc bcoalinvcn voor het advcrtecicn fccne ciicu a»rc, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOt KFNBOND. DE SAMENWERKING DER 1NTELLECTUEELEN Het gemeentebestuur van Parijs heeft giste renmiddag op het stadhuis de leden van de Volkenbondscommissie voor de intellectuecle samenwerking ontvangen. De voorzitter van den gemeenteraad en de prefect van de Seine heet ten hen welkom. Namens de commissie spro ken prof. Lorentz en p^of. De Reynold (Zwit serland). Luchaire, de directeur van het inter nationaal instituut, bedankte het gemeentebe stuur voor de ontvangst den buitenlandschen geleerden bereid. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE Het Arrierikoanschc Huis ^von Afgevaardigde keurt het be treffende crcdiet goed Het R presentantenhuis heeft met 350 legen I stem hel crec'ist van 50.000 dollar goedge keurd voor de Amerikannsche vertegenwoordi ging bij de voorbereidende onlwopeningsbcsnre- kingen te Genève. De resolutie gaat thans naai den Senaat and DE POLITIEKE CRISIS TE BERLIJN. Hepp bedankt als minister. Naar ui( Duitsche parlementaire kringen wordt vc nomen, heeft de afgevaardigde der D. V P Hepp, den rijkskanselier medegedee'd dat hij niet in slaat is den post van minister veer volksvoeding en landbouw je aanvaarden. De democra'cn willen Koch niet laten schieter. Luther's po gingen mislukt Orn half twaalf in den afgelc-open nacht heeft de démccra.ische fractie na een kort de bat het vo'gendc besluit genomen De Duit- sche democratische pertij is niet bereid ten- gevol_e van hef vrrz't der Beiersch" Volks partij van haar eischen voor de bezetting van het minis'.ctie von binnenlandschc zaken of tr- 2icn Zij kwam op voer deze bezetting, omdol zij meende, dat door haar eer. binnenlondsche politiek zou worden gevoerd in den geest <lei grerdwet. Dit besluij zal heden aan den rijkskanselier en de andere partijleiders medegedeeld worden Dr. Gessier verk'aarde dot Lij zijn ambt slechts aanvaarden zal, wannec' d? democraten in de coalitie vertegenwoordigd zijn. In democratische kringen neemt men aan, dat dr> pegirgen von dr. Lu,her om een neu traal kabinet te vormen drfini;icf mislukt zijn. Het échec von Luther. Een ombtenorenkabinet? De laatste door ons ontvangen berichten hou den in, dat Luther's onderhandelingen inzake de vorming van een Dorlemenlair kabinet mis lukt zijn, omdat de democraten Koch niet als minister van binnenlondsche zaken willen biten schieten. De kwestie van de vorming vr.n een ambte- narenkabinet komt nu meer op den voorgrond te staan. DE BEZETTINGSTROEPEN. Engeland en het Duitsche protest In verband met het d'plomatieke vertoog van' Duitschland in de geallieerde hoofdstelen te gen het voornemen om 75.000 man gealli eerde troepen in het bezette gebied van DuitscMnnd te houden, verneemt men van ofTi- cieuse Britsche zijde, dat deze zaak de aan dacht van de Fngelsche redering heeft en dat het na randoleTing van de Frnn«rbe en Engel- sche reTeeringen wellicht mogelijk zal zijn een passend antwoord te zenden. ALBERT THOMAS TE BERLIJN. De directeur van het Internationaal Arbeids bureau te Genève, Albert Thomas, is gisteren te Berlijn aangekomen. Hij had onmiddellijk een conferentie met den rijksminister van arbeid, fërauns. EEN BELOOGING yAN WERKLOOZEN TE BERLIJN. Op grond van een gemeenschappelijk parool, dat in verschillende vergaderingen gegeven was, kwamen gisterochtend op vcrschil'ende punten van Berlijn weikloozen bijeen om gezamenlijk naar het stadhuis en het ondersteuningsbureau te trekken. De poli ie wist dc groepen gemak kelijk uiteen te drijven. HET PROCES-GRANS. Dc cisch, In het strafproces-Grans werd tegen bckl. in twee gevallen elk acht acht jaar tuchthuis ge- eischt, met het oog op de jeugd van bekl. samen te voegen cn te verminderen tot 12 jaar tucht huis, met aftrek der preventieve hechtenis en verlies van burgerlijke rechten. Bovendien wordt hij onder politietoezicht gesteld. MOORDAANSLAG OP DEN DIRECTEUR VAN EEN TUCHTSCHOOL Zondagavond werd op den directeur van de tuchtschool te Flehingen (district Brotten), prof. dr. Georgi, een moordaanslag gepleegd. Dt Georgi werd bij een z.g. zieke in de gymnas tiekzaal geroepen en op weg daarheen dooi twee schoten in de linkerborst levensgevaarlijk gewond. Men vermoedt, dot iemand, die vroe ger in deze tuchtschool is geweest, uit wraak do daad heeft gepleegd. DE ONTPLOFFING TE BERLIJN. B e r I ij n I 8 Jon. (H. N.) Omtrent de gas ontploffing in Moabit wordt vanavond nog ge meld, dot het den brandweerlieden is gelukt het gebouw waar de ontploffing plaats had door te dringen. Zij vonden in een aan den winkel grenzende kamer het lijk van oen man met verpletterden schedel cn talrijke brandwon den. Men neemt aan, dat dit het lijk van den winkelier Mahns is. Nadere bizor.dcrhcdcn. Omtrent de ontploffing, gevolgd door de in storting van ccn huis in de Kirchstrasse, wordt nog g'emeld: Bijna alle huizen von de Kirchstrasse, een 25- lol, zijn beschadigd. Alle ruiten werden verbrij' zeld. Van het zeepfabriekje is de geheele linker hoek tot de vierde verdieping ingestort. Het rrroote aantal dooden cn gewonden is te ver klaren uit het feit, dat in dezen hoek van het huis de slaapkamers gelegen waren Er worden nog 3 kinderen en, naar verluidt, ook volwasse nen vermist. De slachtoffers zijn arme men- schen', die in deze volkrijke buurt met kamer- verhuren en onderverhuren aan den'kost komen De tegenover het huis gelogen winkeltje hebben wore schade opgeloopcn. De voorraden win kelgoederen zijn vrijwel geheel vernietigd De rijkspresident heeft dein opperburgemees ter van Berlijn, Boess, telegrafisch verzocht aan do nabestaanden der slachtoffers van de ont ploffing te Moabit zijn deelneming te betuigen. BFJ CÏEL DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERC1ER. Een verergering. Karninaal Mercier heeft gisteren de ministers Vandevijvere en Janssen ontvangen. De zieke verzwakt meer en meer Sommige berichten zeggen, dat zijn toestand hopeloos is. ENr-E» and. EEN BRITSCH HGLI.yWOOD. Een filmindustrie bij Brigh on Binnenkort zullen nabij Brighton aïe'iers worden 'gesticht voer dc vervaardiging op gioote schaal van Britsche films. Het gemeen tebestuur van Brighton ondersteunt het plan eestdriftig cn is bereid eleclrische kracht -te verschaffen. Volgens het meteorologisch in9ii- tuuj heeft Brighton het mooiste klimaat om te fotogrofeeren van heel Grool-Britonnië. De egecring garandeert ongeveer de helft van Het aanvangskapitaal van 300.CC0 pond stee ling. De teireinen en gebouwen zu'len een op pervlakte van 200 acres (ruim 80 H. Abe slaan. KlfcCLAMt^. Van 1i rogels f 4.05. elko regel meer 1.— Langestraat voor Dames en Keeren levereh wij volgens bestelling. Modeplaten gaarne ter inzage van alle Winlergoederen zooals Wollen Vesten, Handschoenen. Sjaals, Pelterijen. Mantels en 3onthoeilen. 1613 tl- Langesiraaï ir Amersfoort Wiil g'j slecfits een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een I-Iof lev van de Koningin Veriegen-.voo.-Ji^er Uirechlsehsstraat 44. HET WEER. Londen, 18 Jan. (H. N. Draadloos). Hoi wel do temperatuur stijgt en daarmede regen gepaard gnot, wordt in do weervoorspellingen van vandaag geen beier weer voor den middag voorspeld. Zaterdag cn Zondag bestond in En geland de zeldzame gelegenheid voor het be oefenen van wintersport. De omstandigheden daarvoor waren zoo gunstig als sedert 20 jaar niet het geval is geweest. POLEN. EEN ONTPLOFFING TE WARSCHAU. Verscheidene gewonden. Bij een ontploffing in -een fabriek van ont- 'cff.'n middelen te Warschau zijn verschei dene arbeiders en arbeidsters gewond, van wie ernstig. Een onvoorzichtigheid van ren arbeidster had dc ontploffing veroorzaakt HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN Verklaringen ven Nintsjitsi. Belgrado, I 0 J a n. (H. N.) Nintsjitsj, de minister van buiter.landsche zaken, heeft in dc financieele commissie van de skoeptsjina klaard, aai hij de zaak der valsche munters, die ongetwijfeld een politieken achtergrond heeft, opmerkzaam gedcslaat. Reeds in T920 bij het in omloop komen dei valsche Zuid-Slavische bankbiljetten, was de Zuid-Slavische politie van oordeel, dat deze ervalsching van officieele ziidc begunstigd was. Daarna besprak hij het verorag van Locarno i verklaarde in aansluiting daarop, dat ccn Bnlkanbend mogeliik is, doch dot tevoren de hangende vraagstukken met de naburige stoten opgelost moeten ?_ijn. Dc Vilag weer verschenen. Boedapest, 18 Jan. (H. NHet blad Vilag is weder verschenen cn valt in een nrt:- Bcthlen licht de partijleiders in. Gisterenochtend is de bijeenkomst begon nen van de voormannen der verschillende par tijen, die door den voorzi ter van de nationalo vergadering bijeen was geroepen. Behalve dc socialisten cn radicalen waren alle partijen vertegenwoordigd. Dc president sprak er zijn leedwezen over uit, dat hun afwezigheid het treffen van ccn vergelijk, gelijk thons de plicht is der partijen, belemmert. Minister-president Bethlen deelde mee, dat hij de leiders van dc partijen von den toestond op de hoogte wildo stel'en cn hun dc gele genheid wilde bieden zich van de politieke verantwoordelijkheid te vergewissen. In de vergadering van de nationale vergadering zal hij in antwoord op een interpellatie in'ichtin- gen over do vcrvalschingsoffoire verstrekken on van het al dan niet aanvaarden van dezo inlichtingen zal het afhangen of het onder zoek in het tegenwoordige kader voortgezet zal worden. Graaf Andrassy verklaarde, dat hij aan dh debat in de nationale vergadering niet zal deelnemen, daar hij in geen enkel opzicht in vloed wil uitoefenen op dc handelwijze- der regcering. Rüssay stelde voor, dot de minister-presi dent de nationale vergadering niet op de hoogte zou brengen in den vorm van een antwoord op dc interpel'otic, maar dadelijk bij den aanvang der vergadering olie bizonderhe- den zou meededen. Bethlen antwoordde, dat hij zich tot dusver niet in het werk van dc politie en justitie gemengd had, die zich vrij en zelfstandig met de opheldering van dc zaak bezig houden. Zoolong het justitieel onderzoek niet geëindigd is, wil hij dc zook niet tot in de kleinste bijzonderheden in de nationale ver gadering uiteenzetten. Stefon Friedrich stelde voor een parlemen taire commisSic von enquête in te stellen, waai Be hlen zich tegen verzette. Gömbös diende twee moties in. De eerste veroordeelt de houding van de uiterste linker zijde, die dc affaire tracht te gebruiken om hnor politieke mocht te vers'erken. De tweede teekent verzet aan tegen dc bewering, dat er tusschen de regcering cn de „Rassenschutzler" een verdrag zou bestaan. De bladen der nnti- semie'en steunen weliswaar de regcering tegen den invloed von de uiterste linkerzijde in ze- Ver opzicht, mooi dat is, omdat deze de na tionale denkbeelden vertegenwoordigt. Geen arrestatie von bisschop Zudrovetsj. De kamer van inbeschuldigingsle'ling heef: geweigerd het verzoek van het porket, om Zndravelsj in voorloopige hechtenis :c houden, in te willigen. Zij was van oordcel, dat de bis- schop-aolmoezener zich aan geen enkele mis dadige handeling schuld'g heeft gemaakt cn vo'slrekt niet voornemens was dc vlucht tc nemen. VEREENtGDE STATEN. DE GRIEKSCHE OORLOGSSCHULD. Athene cjscht een nieuwe leening. De Grieksche afvaardiging heeft non de Ame- rikaanschc commissie voor de schulden mede gedeeld, dat zij niet gemachtigd is over d^ consolidatie van dc Grieksche oorlogsschuld van 15 millioen dollar te onderhandelen, tenzij ri over de zaak der valsche bankbiljetten de Ver. Stuten Griekenland een nieuw voor- Ie regeering weer scherp aon. schot van 53 millioen geven. De Amerikanen hebben geantwoord, dot zij geen volmacht heb* ben om in nieuwe credicto» op rekening van de oorlogsschulden toe te stemmen. Men meent, dat de Grieksche afgevaardigden naar Atheno .om nieuwe instructies hebben geseind EGYPTE. EEN DAM IN DEN N1JL. To Khartocn is lord Lloyd, de hooge conv missoris in Egypte aangekomen ter inwijding von een gcootcn dom in den Blauwen Nijl in do piovincic Mak war. VERSPREIDE BERÏCHTEW* DE IN HET US BEKNOLDB DUITSCHE SCHEPEN. Van Viborg uit hebben eergisteren drio vlieg* tuigen levensmiddelen gebracht aan de sche pen, die in het ijs vastzitten. De vliegtuigen hadden in het geheel 16 schepen opgemerkt. Oost-Indië. DE ZONECLIPS-EXPEDITIE. An et a mc'dt uit Palcmbang De door de Hollnndsche eclipsexpeditie ge* maakte opnamen zijn nu ontwikkeling, mislukt gebleken. VALSCHE BANKBILJETTEN VAhf 1000 FRANCS Een tegenspronk» Nnor aanleiding van het telegiam van Ano- la betreffende do aankomst in Indië met do Patrio van den Hongaar Sebljar, meldt het Hongaucschc consulaat te Rotterdam unn hef Hoagsche Ane,a-kantoor, dot dc heer Snbljar wèl bij dit consulaat bekend was, doch op gee- nerioi wijze dauroun verbonden geweest is, Overigens is genoemde heer Sabljar geen offi cier in het Hongaarsche leger geweest ten tijde van do oorlogsverklaring wos hij nog maar 13 jaar oud Aon dc Staatscourant van hedenavond ontleenen wij dc navolgende Kon besluiten toegekend de bronzen eeremedoillc der Oranje-Nossauordc aan mcj. H. Franke, we duwe van Grondhuis, keukenmeid, in dienst van den hotelhouder L. Demmers tc Deventer. benoemd voor het jaar 1926 in de com missie tot vaststelling von de minimum-uitwa tering tot lid cn voorzitter de heer A. D. Muller, hoofdinspecteur voor dc Scheepvaart, te 'r Gravcphogc tot lid cn ondervoorzit.erde heer P. S. van 't Haaff, inspecteur voor dc scheepvoort te 's Grovenhage 'r tot lid cn secretarisdc heer ir. A. van Dricl, scheepsbouwkundig adviseur bij do Scheepvaart-inspectie, te 's Gruvenhoga cn is aan genoemde commissie toegevoegd als plaatsvervangend secretarisdc heer ir. E. M. Neuerberg, scheepsbouwkundig inge nieur bij de scheepvaartinspectie te 'sGra* cnhage. HOT ZILVEREN HUWELIJKSFEEST 1 DER KONINGIN. Do Joodsche hulde. De Vrijdogovond herinnert cr aan, dat vel© „gooraanstuande personen uit Joodsche krin gen" zitting hebben genomen in de commissie, onder eerc-voorzitterschap van Burgemèeslcr de Vlugt, die het Koninklijk Echtpaar op zijn zilveren huwelijksfeest een geschenk wil aan bieden. En don schrijft het blad ,Daornoast is opgericht een comité tot oon- bieding von een Joodsch huldeblijk onder voorzitterschap van den hcor Leon Gerzon, terwijl Mr. Max Meijer als secretaris-penning- Ik hoat die v.ezcns, die heeren zrn cn geen mannen. VOSMAER. Een roman uit het donkerste Napels door HANS POSSENDORF. 45 Fluisterend, maar met razende snelheid en met de meest woeste gebaren, had de Mar- chese dit alles uitgebracht. En nu wilde hij dadelijk weer wegsnellen, om den graaf op ie sporen en zijn dreigement waar te maken. Maar Donna Assunta had hem non den arm tegengehouden. „Gebruik toch je verstand, Vifo en wacht ten minste tot „Tot het te laat is en zij er samen vandoor zijn „Nee, dat niet, maar totdat je naar mijn raad hebt geluisterdDe Fattuchiara drukte den van woede hijgende, met geweld oo een stoel, wat haar bij haar geweldig gewicht niet al te moeiliik viel „Als je den Tedesco niet vindt, kunnen we verd°i nif*ts do°n. als Cor- mela scherp bewaken en haar voorloopig niet meer uit huis laten, tot Rnffarie komt, of tot dat hij ten minste beslist heeft, wat er gebeu ren moet. Als* Je Tedesco nog in zijn woning mocht zijn, dan mag je in geen geval de hand aon hem slaan, want De Marchese wilde opstuiven, maar de Fat tuchiara liet hem niet aan het woord komen. Hoor nu toch eerst eens kalm," zei ze heftig. •„Als mijn voorstellen je niet aanstaan, ben je immers toch altijd nog vrij. jezelf ongelukkig te maken, als je dat met alle ge v ld wilt. Het moet je toch duidelijk zijn, dat je alle kans om Carmela's liefde te winnen, verspeelt, ols jij den vreemdeling doodt. Dat zal ik wel doen." En haar brutale mond vlak bij zijn oor brengend, siste ze hem tce: „Ik zal een pop voor hem mnk~o Maar pas op, ols je me ver raadt. Dan kost het jou je leven." Marino sprong cp, sloeg de gebolde vuist te gen zijn voorhoofd en drukte haar leen tegen de t?nd;n om een vreugdekreet te onderdruk ken. En toen zwoer hij bij alle heiligen, dat hij van deze gemeenste van al Donna Assunlo's hekserijen, dde ze nu zcu toepassen, r.ocit een woord over zijn lippen zou brengen. „Ik kan de pop natuurlijk alleen maken, als Cnrmelo n;et ihuis is", ging de Fattuchiara duisterend verder. „Je moet dus zorgen voor twee betrouwbare Picciotii van een andere of- deeling, als het kan, die Carmela niet ken nen. Die moeten hier in de buurt van mijn woning de wacht^ houden en Carmelo als ze uitgaat ongemerkt volgen, zooc'iat ze er niet bil d:e gelegenheid met den Tedesco vandoor gaat." Nog een tijdlang spraken ze fluisterend en fpioa^d verder. Eindelijk waren ze het over alle kleinigheden eens en de Marchese begaf zich op weg. Reeds een uur later werd Donna Assunto door een greentenkoopman een briefje toege stopt. Het bevatte de mededeeling van den Marchese, dat Ufing nog in zijn woning in de Via San Biagio vertoefde en geen voorberei dingen tot zijn vertrek maakte. En korten tijd daarna kwam op dezelfde manier het bericht, dat de beide wachters hun post hadden inge nomen en Donna Assunta Carmela nu gerust kon laten uitgaay. Maar de deur van de kamer van het jonge meisje bleef gesloten cn op haar herhaald ge klop kreeg de Fattuchiara slechts harde, korte antwoorden. Eindelijk tegen den avond, ver liet Carmela haar kamer en ging onmiddellijk paar de deur der basso. Op Donna Assunta's vragen, waar ze heen ging en of ze dan niets wilde eten, antwoordde ze kortaf, dat zc geen honger had cn dat ze Don Füippo wilde op zoeken. Enkele minuten, nadat Carmela de woning had verloten, -Sloot de Fattuchiara de naar de straat voerende deur, zoocat het in de basso pikdonker was. Toen stok ze een oli'elampje aan en begon aan haar heksenwerk. Zc nam een tamboerijn van den muur en haalde een groot stuk kalfvleesch zoftder been, dot zc 's morgens van een slager had gekocht. Toen ging ze op haar laag driépootig heksenkrukje zitten cn vormde, het trommelvel van den tam boerijn als onderlegger gebruikende, van het vléfesch een pop. Toen ze daarmee klaar <wus, zette z? een doosje met lange naalden gereed, draaide de in de kamer hangende heiligenpla- ten met de gezichten naar den muur en hing een doek over het kleine madonno-beeldj-e op de kast; want nu moest ze den duivel.als helper bij haar werk aanroepen. Ze zette een wiercok- kaarsje in het midden van het vertrek op den grond, stak het aan, trok met een roede een kring er omheen en zei toen, terwijl ze in den rook staarde met akelig, huilende stem Gij, met de spitse horens. Hierheen I Gij met ca bloedrcoae oogen, Hierheen I Gij met den lengen staart. Hierheen I Help bij Tt moeilijk werk I Duivel en heks zijn sterk. Maar de bezweringsformule scheen voorloo pig zijn uitwerking tc missen, want de Fattu chiara herhaalde haar steeds opnieuw, terwijl ze haar korte armpjes, van inspanning steu nende, met groteske bewegingen in de lucht zwaaide. Maar plotseling brak ze midden in af cn sloeg ontzet dc handen voor het gezichtzc verbeeldde zich werkelijk, dat ze in den rook •de g-edoante van den duivel had gezien. De blikken angstig van de vermeende verschijning afgewend, ging ze weer op het krukje zitten, nam de tamboerijn met <Je vlceschpop op den schoot en begon nu ond^r de gruwelijkste vcr- wenschingcn de gereedliggende naalden een voor een in de pop tc steken. Toen de heele pop met naalden beprikt was, stond de Fattu chiara op, riep met akelig verwrongen gezicht: „Vattcnc, Sotanassu l"1), slingerde tegelijker tijd, de tamboerijn als raket gebruikend, haar vr<?eselijk maakwerk in de lucht en hield toen snel haar beide ooren dicht, om het kletsend neervallen van het rauwe vleesch op d-e stee- nen niet te hooren want dat was het teeken voor den duivel, dat hij weer uit de woning moest verdwijnen, en wie het hoorde, pakte hij en sleepte hij mee naar dc hel. Toen Donno Assunta het eindelijk waagde weer op te zien, was de rook weggetrokken, en de griezelige, met naalden bestoken vleesch- pop log te midden van de smeulende resten \^an d? v/icrookkaors midden in de kamer. De Fattuchiara pakte haar vlug in een doos, ver wijderde zorgvuldig, de sporen van haar hek serij, hing de heilige prenten weer recht, nam den doek van het Madonnabeeld cr» opende ten 3) Ga weg, Satan slotte weer d<e deur van haar basso. Toen liet ze zich totaal uitgeput in hoor grooten leun stoel vollen. i Des nachts werd de huisheer von Ufing, da boekhandelaar Porpono, door een zocht, maar aanhoudend geklop aon zijn deur gewekt. Hij stond op en vroeg angs ig wat er was. „In naam der Camorro, doe open l" klonk het zacht, maar barsch. „Om Christuswil, wat wilt u van me Wat heb ik u gedaan „Het is niet om u te doen, Signor Porpora. Als u gehoorzaamt, zol u geen haarbreed in. den weg worden gelegd. Maar ols u tegenstand biedt, weet u wot u te wachten stoot." Nu schoof de boekhandelaar met bevende henden de grendels weg en onmiddellijk tra den drie mannen binnen Vito de Marino cn twee van zijn helpers, dezelfden, die overdag Carmela bespied hadden. „Wijs ons dc kamer van den Tedesco, da delijk!" siste de Marchese den bibberenden boekhandelaar toe. „Lieve, beste mijnheer, wat wilt u met hem doen Als u hem doodt valt de verden king op mij. Heb toch medelijden met een oud man. Doe voor mijn part met den Tedesco wat u wilt, wat gaat hij mij oen, moor laat mijn huis „Hoqd toch eindelijk je mond", viel de Mar chese hem woest in de rede. „Wij willen uw huurder niet dooden of berooven. Wat we doen goot u niets oan. En ols je je mond houdt, zul je er in 't geheel geen last van hebben Maar zoodra cr een woord over ons nachtelijk be zoek over je lippen komt, ben je een kind des doods. Zoo, vooruit nu, wijs ons de ka mer, maar zachtjes, dat de Tedesco niet wak* ker wor,dt." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1