BALMASQUÉ ETALAGE ABONNEMENTSPRIJS1 m"n'en ;;or Amcrv „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. rec;lames. Confectie a's Hoeden MODEMAGAZIJN „L'HIRONOELLE" lever Eén maal in Uw Gebr. Perzina Piano handel L. KLEINS Willem Groenhuizen Zilveren Botermesjes china- australië. BINNENLAND. 24e laargang No. 171 toort 2.10, idem üanco per post 3.—, per week (mei cratis verzekering legen onge ukken) 0.17&. alzondetlijke nummert 1 C.05. AMEBSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARMHEMSCHERPOORTWAL 3 A. POSTREKENING N". 47910. TEL. INT 513. VVfrfc'fn 20 Januari 1P26 PRIIS DER AOVERTENTIEH mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, d>enstaanb e- dingen en Licldadiqhcids-advc tentiën voor de helh der prijs Voor handel cn oedrijl bestaan zeer vooidec'igc benalin en voor het adveneeien tene ciicu airc, bevaltcnde de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE POLITIEKE CRISIS TE BERLIJN. Hindenburg draagt dr. Luther op een ministerslijst samen tc stellen. B e r 1 ij n, I 9 J o n (H. N.) Dc rijkvpresi- dent heeft vanovond de leiders der partijen ontvangen, die deelsrennmen hebben aan de onderhandelingen over de Vabinelsvorm'ng, n 1. Scholz van de Duitsche volkspartij, dr. Marx van het centrum. cV Leicht van de Beiersche volks partij en van de democraten de heeren Koch, Ert-elen^ cn Haas. De rifkcpresident wees er op, dot, nu door het uittreden van de DuitscVnationale volks partij aan de vorice regeering de grondslag is onttrokken en ook de bemoe:ïngen van di. Koch om een regeering van de z.g grootc coalitie te vormen. m'riukt waren, als eenigc mogelii1/,x*°id dé vorming van een regeering der rp'dder-T>ortüen overb'eef. Mocht ook oit mislukken, dan zal het land voor een zeei ern- sti^en toestond worden gesteld. Daarom deed hij een d':ngend" heroep op de parti'lriders, om de brzo«dere wensrben .vnp de partijen op dit wenb'ik achter te stellen bi» de belanden van het vaderland, daar het welzijn van den staat een langer uitstel van de oplossing der regee- rin^scrisis n'et geboogde. In aansluiting hiprop deelde Von H'.ndenburg mod°. dat hii riiV^knncplier dr Luther ODdrachf gegeven heeft aan de partiien een min sterliist voor te leTtren en verzocht daaromtrent voor vanavond 10 uur definitief uitsluitsel te be komen Do li'st is samengeteld als volgt ri'k^anselier dr Luther, minister van buiten landreis zaken dr Stre^emann, ministe* van b'nn^n'and^rhe ^aken dr Kiilz fdemocraa'). financiën dr. R'emhold (democraat), minister voor econorrische nnr.<Tclc'Ten*,ed<in dr Cur- tius Oi'it*"che volks^arti»). minister van arb° d dr. Brauns (Centrum), minister van just'tie dr. Marx (Centrum). riiksweermin:ster dr. Gessier, postcrüen S'lnri (Beiersche volkspartij), ver keerswegen Krohne (Duitsche volkspartij). Voor het ministerie voor de volksvoeding 's no"* geen candidant aangewezen Waarschijn lijk zal de'e post worden bezet door oen aan het centrum verwant persoon Zou de bezet en0" van dezen no«t nmt terstond kunnen plaats heKK«n, dan zal de rirVsVansel'ftr d^-ze porte feuille od interim waarnproen Pok het minis terie voor het hpzette gebied bliift vco'loenig cn wordt ad interim waargenomen door dr Marx. Tercfond na het onderhoud met den fiiks- prrri^ent werden de fractievergader:ngen bij— eeerreroenen. De fracties van d® Duitsche volkspartij, het centriTm en van dp Beiérsrhe volkcpartii bnrio- t*n hun incfrmmin'r te berirVen met de liist, zooak d-'e door dr. I uther is «f>men«"esHd De e;n<Jk.c-i:«-c-ng ligt thans bi» dp demorrMcn. WIPT frflrfipvcrfnderiorr korf na 7 UUr biieen kwam en on bet oo^enhl-k van het afzenden van d:» bprrrlit nog voortduurt. J-ffn Jor».h«»rrr dnpktp aan het «dof van z'*n toe spraak dr Keph nog nnr«or>nl"k voor zün hp- 'an^riik® en orr«»lf*nrhtifrp medewerking hii de pennoen om pen Vab-n«*t op d»?n grondslag der grootc coal't'e te vormen. gesteld kunnen worden. De mr schade, veroorzaakt door de ontploffing" en de instor ting, woedt op 300.000 mark schat. Honder den nieuwsgierigen hebben Maandag cn bezoek aan do plaats van dc ramp willen brengen. Zij moesten echter onverrichlerzake tenigkeeren, aangezien de politie een groot deel van de Kirchstrassc afgezet heeft. HET HOOGWATERGEVAAR Men vre«st in 't Rijngebied voor- loopig geer nieuwe overstroomin gen. Tc Coblenz wordt von offideele zijde rne- gedeeld. dat de bevolking tijdig gewaarschuwd zal worden, als er weer gevaar voor overstroo- minjgen dreigt. Tot dusver is vo'gcns het me- teieologisch insti'uut te Aken nog geen hooe water te vreezen. De sneeuw, die de laatste dagen in het stroomgebied yan den Rijn er. zijn zijrivieren is gevallen, lig? betrekkelijk weinig hoog en het dooien v-n de sneeuw in het gebergte is voor dezen tijd des jaars niet te verwachten. BELGIF- DE TOESTAND VAN KARDINAAL MERCER. Belangstelling van den paus. De toestand van kardinaal Mercier was gis- teren beter dan Maandag. Het weinig vloei- bare voedsel, dat hij tot zich narn, kon hij bin nenhouden. Men verwachtte een goeden nacht. De krachten nemen echter hoe langer hoe meer en met den dag af De kardinaal ontving bezoek von mgr. Decroy, die terugkeerde van bet Vat:caan en een boodschap van den paus medebracht, waarin de paus zegt. dat hij el- ken dag aan den kardinaol denkt bij het lezen der mis De paus voegt erbij, d.ot bij dadelijks ingelicht wil worden over dien toestand van den kardinaal. FRANKRIJK- .EEN SNELLE TORPEDOBOOTJAGER. De Tigre, een tot pedebootjager van 2400 ton, een zoogenaamde flotti Hel eider, beeft bij zijn proeftocht gedurende 8 uur een snelheid volgehouden van 36 knoopen (66 4 K.M.) Een uur lang bracht men het zelfs tot 37 knoopen. De voorgeschreven snelheid was 35 knoopen. |?VC171 A^r). DE VLOOTPOLÏTTEK DER BRITSCHE REGEERING Verklaringen van Briogcman. Do eerste lord der admiraliteit, Bridgeman, heeft Maandagavond in een rede te Ludlow ge- sprokon over de vlootpol'tiek der Britsche re geering. Hij zeide, dat Engeland, hoewel het een land is, welks bestaan meer dan eenige an dere natie afhangt van de zee, zijn nieuwbouw *oo long mogelijk heeft uitgesteld. Het is niet algemeen bekend, aldus de minister, dat andere groote maritieme mogendheden, zooals Ameri ka. Japan, Frankrijk en Italië, na den oorlog en profiteer^nde van de lessen van den oor log, meer dan 300 oor!ogs~chepen op stappj hebben gezet, terwijl Britannië er maar II aan bouwde. Hoewel Groot-Britannië moor al te begeerig is en bereid om tot een of andere overeenkomst toe te treden, die veiligheid voor het land zou brengen cn waarbij de bewapc- Van 1—4 rogels f 4.05. elke regel meer 1.— Heeft U reeds onze Langestraat 36 gezien. Wij zijn in atle artikelen voor dit doei ruim gesorteerd. Alleen de bekend prima qualiteiten en modellen zoowel in worden noi qedurende korte ll'd OPGERUIMD 16|18 Langestraat Amersfoort Wilt gij slechts een klankvolle piano aai schaffen, koopt dan een Hoflev 'van II. M de Koningin Vertegenwoordiger m Utrechtschestraat 44. Goud, Zilver en Uurwerken Langstraat 43 Tel. 852 Reparatie nrichtim voor Uur.verkan. ning, hetzij ter zee of te land of in de lucht De middenpartijen, e t cm.,era j_on worden beperkt, moet het, zoolang andere T1 i I.Ai.pAn /1D ItlCf U'AÏIT" landen voortgaan met zich te wapenen, er voor zorgen, dat het niet in den steek gelaten wordt. inbeTenen, keuren de liist, waar op Koch niet voorkomt, maar wel een ander democraat, goed Het centrum de Duitsche en de Berersche volkspartij hebben na een korte bespreking de lijst van ministers, door den rijkskanselier ont worpen goedgekeurd De democraten hebben dit ook gedaan na («handelingen tot regeling van de schuld van Itn- ecn vrii langdurige vergadering. Koch, de - jj^ van gisteravond meldt, dot er aanmerkelijke voorzit'er van de fractie, herhaalde daarin zim vorderingen zijn gemaakt en dat de beide mi- verzoek om de beslisring od grond'vnn zuiver-njsters hun besprekingen Vrijdag, no Churchill's DE ITALIAANSCHE CORLOGSSCHULD Belangrijke vorderingen. Een officieel communiqué omtrent de ondcr- zakelüke motieven te nereen. zorder acht te slaan od zün persoon Met een zeer^ kle'ne meerderheid werd ten slotte een motie aan genomen. waarin de fractie de ernstige bed"n- kmoren. d?e zij te^en de wij^e van de kabinets formatie herff uitrre«mrohen. handhaaft Nu ech ter de voorzitteT det fractie verklaard heeft niet tot het nmuwe kahjnet te wiUen behooren en h#»| toetsen tot de coalitie beeft aanb raden. terwijl door dc benoeming van Kijlz in zijn nlnats de H»e'neT:ng van een l d van de fract:® verzekerd is dat het oolitiek standpunt van den voorster der fractie in vollen omvang deelt, stemt de fractie toe in de vorming van het voorgestelde kabinet, ondnt er. in bet be- loivr van de staatchu:ch0u^?nor en de volkswel vaart. een parlementair kabinet tot stand kan komen. Hindenburg beeft nog gisteravond de> benoe mingen van de nieuwe ministers bekrachtigd. DE ONTPLOFFING TE BERLIJN-MOABIT. B e r 1 ij n, 19 Jan. (H N.) Het opruimings- werk van de puinhoopen van het ",n Kirchstrosse in Moobit ken vandaag ook nog niet worden begonnen, daar het gevaar besta dat de nog overeind siaande muren zullen in storten. Het lijk van een drie-ja rig kind. dat zich onder de puinhoopen moet bevinden, kon dan oog nog niet worden geborgen. Overi^n-s gelooft men. dat cr geen verdere slachtoffers zim. Dc toestand der gewenden, die naar het ziekenhuis .zijn overgbiacht, is bevredigend Het staat nog niet vast. meldt de N R. Ct hoeveel oereonen er Maandag b'.j de ontplo fing te Berlijn-Mcabij om liet leven zijn ge komen Tot no? toe ziin Let er zeker vijf. terwijl men vermoedt, dat er nog ten minste twee lijken onder de puinen liggen. Het aan tal ZWQ&r gewonden, dat in het ziekenhuis werdt- veipleegd, bedraagt zes. De oorzaak van dc ramp is nog steeds niet met juistheid vast terugkeer te Londen, zullen voortzetten. De En- gelscbe minister van financiën begeeft zich na melijk vandaag naar Leeds, waar hii als eere- gast zal aanzitten aan een maaltijd van de Kamer van Koophandel. Intusschen zal graaf Volpi, de Italiaansche minister, met zijn vrouw en dochter en de hoeren Grandi en ButL die hem vergezellen, een uitstapje maken naar Portsmouth, waar hij de gast zal zijn van de admiraliteit en o. a. de Victory, Nelson's vlag- geschip in den slag van Trafalgar, zal bekijken. De oorzaak der vertragingen. Londen, 19 Jan. (H. N.) De onderhande lingen tusschen Churchill cn graaf Volpi en tusschen dc Italiaansche en Engelschc deskun digen zijn den geheebn dag voortgezet. Naar gemeld wordt, verloopen de onderhandelingen bevredigend en verwacht men. dat een regeling tegen het einde van deze of het begin van de volgende we°k ken worden bereikt. De onder handelingen ondervinden eenigc vertraging door'Vn ieder p nt ter goedkeuring aan Mus solini wordt geseind en deze herhaaldelijk uit voerige inlichtingen verlangt, voordat hij de overeenkomst, waartoe de deskundigen zijn ge raakt, goedkeurt DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNNIJVERHEID. De nijverheidscommissie uit het vakvecfeenigingscongres uil niet hij voorbaat steun ingeval van een staking toezeggen. D.d. gisteren wordt uit Londen bericht, dat het industrieele comité van het vakvereenigings- congres met de le:ders van de mijnwerkersfede ratie heeft geconfereerd omtrent de mogelijke gebeurtenissen in de maand Mei, wanneer de wapenstilstand in de mijnindustrie en de regee- ringssubsidie zullen ophouden. De mijnwerkers- leiders wenschten de vakbeweging voor te be reiden op dc mogelijkheid van een conflict en bij voorbout een belofte van steun te ont vangen. Het comité beesloot niets te doen voor dat het rapport der commissie van onderzoek en de beslissingen der regeering bckepd zijn. BRAND IN DE LONDENSCHE ONDERGROND SCHB Geen slachtoffers. Op de Londensche ondergrondscho spoorwe gen, die op sommige punten 100 voet onder den grond loopen, is tot nu toe geen enk°I ernstig ongeluk voorgekomen sedert het begin der exploitatie, 25 jaar geleden. Gisterochtend nu is er brand uitgebroken in de Hampstend Tibe, den tunnel bij het station Hampstead. Waarschijnlijk is de brand cjoor kortsluiting veroorzaakt. Dikke zwarte, rookwolken stegen uit den tunnel naar het station Hampstead op Twee treinen vol reiz'gers, die zich naar hun zaken begaven, hadden juist het slation ver loten en bevonden zich in den tunnel. Zij wer den door automatische signalen tot stilstand g"bracht, dio op onveilig kwamen te staan, doordat het contact verbroken werd. Een trein, die nog niet ver in den tunnel was, werd terug gebracht. De andere trein, die reeds een tome- lijkc-n afstand had afgelegd, kon zich door gebrek aan stroom niet bewegen. Het personeel slaagde er echter in dezen trein met een leegen trein te naderen over een gedeelte van de rails, dio nog electrischen stroom hadden. Op die manier werden ook deze reizigers veilig terug gebracht. Er had geen enkel persoonlijk onge val plaatst. Nadat de dienst gedurende ander half uur was ontwricht, was men het vuur meester. O051 EN RUK. Dr. DINGHOFER TE BERLIJN De tweed-1 president van den Oostenrijksohen Nationalen Raad, dr. Dinghofer, is te Berlijn aangekomen, waar hij enkele dag:n zal blijven om besprekingen te voeren met verschillende parlementsleden en politici. POLEN. DE WESTERPLATTE. De Volkcnhondscommissaris heefc den Dan- zigschen Senaat enkele dagen geleden mede gedeeld, dat Polen voornemens was reeds thans de Westeiplatte militair te doen bewaken. Gis termiddag zijn een officier en 22 man op de Westccplatie aangekomen. HOI.GAR1JE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Verklaringen van Bethlen in de nationale vergadering. In de vergadering van dc na iona'e verga dering zei de voorzitter in zijn openingstoe spraak „Na onze laatste bijeenkomst is het Hon- gaarsche volk geplaatst in het centrum van een droevige, algemeene sensa'.ie, tengevolge van de niet genoeg te veroordeelen misdaad van de vervalsching der francsbiljetten. Ik meen, dat tot een spoedige opheldering van deze misdaad alles gedaan is, wat de wet en het boven alles gaande welzijn des lands gebiedt." (Algemeene instemming en applaus). Toen minister-president Bethlen het woord kreeg, ging er aan de uiterste linkerzijde een gejoel op met het geroep van „aftreden, af treden I" Dc regeeringspartijen brach'cn daar op den premier een stormachtige ovatie, wat dc linkerzijde tot nog heftiger uitlatingen prik kelde. Graaf Bethlen zcide, da* hij de vergadering alleen op de hoogte wilde brengen von dc inzichten cn de voornemens der regecring. Ik wil, zoo vervolgde hij, de verantwoordelijk heid niet ontwijken om bizonderheden over de affaire mee te dcelen, maar zu'ks zal pos kun nen geschieden, als het onderzoek van dc jus titie is afgeloopen. De handen der regeering zijn volkomen zuiver. Zij zal het onderzoek tot het eind toe voortzet'en. De regeering is bereid in hooge mate met de Fronsehe politie somen te werken, voor zoover zulks op grond van internationale verdragen en volgens dc Hongaarsche wet moge'ijk is. Het staat, zoo ging Bethlen voortf bui.cn twijfel vost, dot de genen, die in dc zaok gemoeid zijn, voor het groote meerendeel geen materieel voordeel nagestreefd hebben. Er zijn ook geen aanwij zingen dot er cenjgerlei gevaar voor een staats greep heeft bestnon. De justitie zal de zaok 'ot in de kleinste bijzonderheden uitpluizen. Wot de zoogenaamde po'itieke doeleinden be treft, daar willen wij niets mee te maken heb ben. De soc'olist Nalasios„Gij verloochent uw spitsbroeders!" (Beweging bij rechterzijde en centrum). De president roept Natasios tot dc ordo DE PEKINGSCHE REGEERING. De premier minister von financiën o. i. Wegens het vertrek van den minister van financiën naar Tientsin, door hij niet over de noodige middelen beschikte om aan de be hoeften voor het Chineesche nieuwe jaar tc voldoen, is Hsoc Sji Hying, d«e premier, be noemd tot minister van financiën ad interim HET CHINOESCH-RIFSISCH GESCHIL INZAKE DEN OOSTERSPOORWEG. Londen, 19 Jon. (H. N.) Volgens nadere berichten uit Peking schijnt het geschil tus schen China en Rusland over den Oosterspoor weg ontstaan te zijn door het in beslag nemen van materiaal door de troepen van Tsjang-tso- lin onder voorgeven, dat dc Russische ambte naren weigerden de troepen te vervoeren, indien niet van te voren werd betaald. Van Russische zijde wordt dit ontkend, hoewel er op gewezen wordt, dot voor het troepenvervoer volgens de overeenkomst van Moekdcn moet worden be taald. MEXICO. DE MEXICAANSCHE PEROLEUMWET. Bezwaren tegen dc terug werkende kracht. Uit Mexico wordt d.d. 19 Jan. gemeld, dat een dertigtal verzoekschriften tot het uitvaar digen van een gerechtelijk bevelschrift, met het doel om de regeering tc beWten terugwer kende kracht te \erleenen aan de nieuwe petro- leum-wet?eving, werd door de buitenlondsc^e pe'ro'eummaatschappijen ingediend bij da rechtbank. DE WERKTIJD VOOR ZEELIEDEN De wetgevende verrraderin'r van Nieuw-Zu'd- Wales heeft met 45 tegen 33 stemmen in der de lezin*r het wetsontwerp aangenomen, waarbij de werkt';d voor zeelieden op 44 uur per week wordt bepaald. VERSP!?E8DK BERICHTEN. HONDERD NEGERS VERMOORD. Dc daad von een krankzinnige. De Corriere della Sera verneemt volgens de Tel uit Turijn: Het missie-bestuur van de Salc- sionerord-e heeft het volgende bericht uit Lakn- foeró (Belgisch Congo) ontvangen Een neger van de secte der doopsgezinden heeft 100 negers van het missie-district der Solesianer uit godsd'ensthaot gedood, omdat zij zich niet door hem wilden laten doopen. Hij richtte een waar bloedbad aan. Tachtig kilo meter van Kiniama werden in het woud 89 lijken gevondeh. Nadere bizonderheden ontbre ken. DE ORKAAN OP DE CAN ARISCHE EILANDEN Nader wordt gemeld uit Las Palmas, dat de orkaan, gepaard gaande met overstroomingen en hevige regens, huizen, wegen, bruggen, tram wegen en de bananenaanplantingen verwoest heeft. een s'.uk ijz.ei op het hoofd sloegen cn vervol gens hem van zijn portcmonnoie met 18 h f 50 beroofden cn hem tenslotte in een s'oot duwden. De jechtfcnnk verklaarde Let viertaf schuldig aan diefstal met gcweldpleging en vcTOordcldo Siuyck tot vier jaar, Italia ander tot acht jaar. Schmidt tot dric jaar en Goude kei ling tot zeven jaor gcvongcn;sstraf. Dc eisch was respectievelijk 6, 9, 6 cn 8 jaar gevangc® nisstraf. DE PORTUGOESCHE BANKBILJETTEN. De gcnrrcstccrde Nederlander blijft gevangen. Nadat hedenmorgen de zaak in de Raads kamer was behandeld heeft de Haogsche recht bank de gevangenhouding gelost vt»n den hcc» Marong von IJsselveerc, die aangehouden is ir» verband met de quncstie der Portugcesch® bankbiljetten. De verdediger goat van deze beslissing in hooger beroep. DE MALVERSATIES TE BERGEN OP ZOOM. Het rapport <-'cr commissie van onderzoek. Dc Tel. publiceert het rapport van de com missie uit den Raad van Bergen op Zoom, wel ke commissie een onderzoek heeft ingesteld naar de malversaties ter gemeente-secretarie. Aan het slot van het rapport schrijft de comm ss!e, dot cr jaren met grootc geraffi neerdheid een kluwen van malversatiën is in eengevlochten, waardoor niemand meer in «tant isdeze te ontwarren en door gebrek aan bescheiden olk onderzoek moet vastloopcn. Men kan den draad der knoeierijen niet vol gen. Hij is telkens gebroken. De commissie raadt don ook in volle over tuiging een verder ondetzock, dot geld moet kosten of, cn acht dc werkzaamheid van den rand cn het dagelijksoh bcstuuT beter besteed aan de toekomst, don nnn het verleden. Aan den rand doet de commissie don d* volgende voorstellen Wat betreft bet resultaat von het accoun tantsonderzoek 192119241925 wijs( d« commissie er op, dat dc occoun'onts komen tot een geldelijk tekort von 71.798.04 De commissie meent, dat daaraan nog ver schillende tekorten cn verschillende rente-ver liezen moeten worden toegevoegd. Het ontbrekende zal door den ontvanger moeten woiden aangezuiverd. Dc commissie verwacht, dat dit spoedig zal geschieden. Dc voorzitter heeft immers mede gedeeld, dot dc gemeente voor 100 ge dekt is. De psychische beschouwingen von den ac countant in de slotclausule kunnen buiten be spreking blijven. Het komt de commissi® voor, dot het niet noodig is, het wanbeheer t® bemantelen. De commissie meent, dat het niet op den weg van den rood ligt h er zwakheid te too- ncn ten gunste van de besproken personen zit meent dat de belangen in het algemeen een slTenge behnnHcl'ng eischen. De commissie meent, dat in het accountants rapport de begane fouten rui et scherp genoeg zijn geteekend. Zij heeft aangetoond, dat ver schillende tekortkomingen niet in het rapport zijn vbrmcld. Aon de commissie zijn nog overgelegd eeni ge inlicht'ngcn over enkele andere in het rap port niet genoemde kwesties o.o. dc gemeente bod- en zwenrnrichting. Dc commissie heeft gemeend vooralsnog dit r.;et te moeten bes'.udeeren om baar ropport niet te vertragen en ook omdat het niet uit gesloten is, dut straks zal worden aangedron gen op bestudeering der finoncieele gestie bij de bedrijven. Gcbcelc lijsten von allerlei soort posten over- elegd door de bedrijven tot een oanzicnliik bc'rog zijn immers niet in des ontvangers ad- m n'stra'ie te vinden. De conymissic stelt zich voor, haar rapport ter Vernis te brengen van den strafrechter, op dat die ten opzichte van de in het rapport ge noemde personen kan optreden. De comrnisric laat don aan den raad over te beslissen, in hoeverre de vroegere burge meester cn het college van B. en W. aanspra- kêh'ik dienen te worden gesteld. En ten slo'te wenscht de commiss'e, dat haar rapport volbdig ter kennis wordt gebracht aan de gemeerschon, om^at die juist het grootste belang hoeft' bij het wel en *vee der openbare geldmiddelen. VIER RECIDIVISTEN VEROORDEELD. Diefstol met geweldpleging. De Vierde Kamer der Amsterdamsche ï'ecbt- bank. deed heden uitspraak in <Je zaak tegen dc vier recidivisten F. Siuyck, I. I tob'o ander, F. Schmidt en A. Goudekc'.ting. die in den avond van 16 Septmber j.l. een 68-jarige boeren arbeider naar den Hem weg lokten en daar met De Watersnood. De terugkeer van dc van huis cn haard verdrevenen. Een vergadering, Zaterdagochtend onder lei ding van den Commisaris der Koningin in Gel derland ten stodhuize tc Nijmegen gehouden, had ten doel het voorbereiden von maatregelen voor den terugkeer van de uit het Land van Maas en Waal, de Ooy en Erlccom vcrdTeve* nen naar hunn-» woningen. De Commissaris der Koningin bad deze ver gadering belegd in overleg, met het collego van Gedeputeerde Stoten. Tegenwoordig waren genoemd college met den griffier der Stoten de burgemeester van Nijmegen de voorzitter, secretaris en inspec teur van de Algemeene Vereenigdc Commissi® tot leniging van rompen door Wat rsnood in Nederland de burgemeesters van Tiel en Ed\- teld en van bijna alle getroffen gemeenten de voor7.itter van de Ge'd.-Overijss. Maatschappij van Landbouw de voorzitter van den Aarts- diocesonen Boeren- en Tuindersbond een ver- tecrenwoordijer van het Oranjekruismajoor Küller, commandant van de pontonniers kap'- tein Werner, districts-commandant van de Kon. marechaussée dr. Piekema, dr. Bloemen- daal en ir. Kuysten, inspecteurs der Volksge zondheid vertegenwoordigers der R.-K. huis vest in gsc omit é's, door wier zorgen de vluchte lingen z ijn ondergebrachtde dijkgraaf van Mtms en Waal en de wethouders vap Nijme-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1