„DE WITTE" FORT „DE EEMLANÜER" BUITENLAND. MANSION POLISH Sand@man Willem Groenhuizen ABONNEMENTSPRIJS p"'~' Amcrv PRIJS DER ADVERTENTIfN mei inbegrip van een EERSTE BLAD. "èf volkenbond. "v- reclames. J Ook per fiesch verkrijgbaar Zilveren Oeslirvorken belgie. Zijden V09RJAARS-H0EQEN MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" engeland zweden. spanje. italië. polen. hongarije. turkije. griekenland. perzie. japan. china- vereenigde staten. 24e Jaargang No. 180 loort 210, idem lianco per post f 3.per week (met cratls verrekermg legen ongelukken) f 0.17* alxondcilijke nummer» 1 Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47610. TEL. INT 813. Zaterdag 30 Januari 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaanb'e- dingen en Licidadighcids-advc.tcnticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidccltge bepalingen voor het advcriccrcn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Italië eanvoordt de uitnOgdiging. G env e, 2 9 Jan. (V. D.) De Italiaansche regeering heeft zich bereid verklaard deel tw nemen aan dc werkzaamheden der voorberei dende ontwapeningscommissie. De Amerikaansche senaat keurt do credietcn voor dc deelneming goed. De deelneming ven Amerika aan de voorbe- I reidende conferentie inzake de ontwapening te Genèvc werd gisteren bevestigd, doordat de senaat zijn goedkeuring hechtte aan het reeds door het Huis van Afgevaardigden goedge keurde besluit, waarbij 60,000 dollar worden toegestaan tot bestrijding van de uitgaven van de 'Amerikaansche gedelegeerden. Verklaringen von Chamberlain. Uit Londen wordt d.d. 29 Jan. door het H N. gemeld, dat Chamberlain in zijn onderhoud te Parijs met de correspondenten der bloden met betrekking tot de bijeenkomst van dc com missie ter voorbereiding van de ontwapenings conferentie, welke op 15 Februari was vastge steld, kon meedeelen, dat er geen verzoek tot uitstel ingekomen is, en dot vaststond, dat een dergelijk verzoek van de zijde der Engelsche regeering niet zal worden gedaan. Hij persoon lijk zou het betreuren, indien een dergelijk ver zoek wordt gedaan, hoewel het wel een op offering waard is, indien het einddoel daarvan slechts profiteert. Tegen een poging, die uit sluitend ten doel heeft deze kwestie terzijde te schuiven, zullen zich de mogendheden verzet ten, die het denkbeeld te Genève gesteund heb ben. Chamberlain drong er op oon, dat de sa menwerking zal worden voortgezet tusschen olie mogendheden, die te Locarno vertegen woordigd waren. Aan beide konten zal men nog veel geduld moeten oefenen, doch Chamberlain was overtuigd, dat de geest van Locarno le vend zal blijven. Wij moeten niet teleurgesteld zijn, indien de geest van tegenstreven niet ter stond verdwenen is. HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU. De agendapunten voor 1927. De Raad van het Internationaal Bureau van <fc-n Arbeid heeft met olgemeene stemmen van de régeerings-, werkgevers- cn nrbeidersver- legenwoordigers besloten op de agenda van de internationale conferentie van het Bureau 'n 1927 de kwestie van de vrijheid van vakver. eeniging, die van de ziekteverzekering cn dm van minimum-salarissen tc plaatsen. CODIFICATIE VAN HET INTERNATIONAAL RECHT. De commissie van deskundigen voor de ge leidelijke codificatie van het internationaal recht heeft haar werkzaamheid gecinóigd. De commissie.meende, dat de meeste kwesties, die aan de subcommissies onderwerpen zijn, in aanmerking konden komen voor een interna tionale regeling en aan de verschillende re geeringen onderworpen konden worden, d«ie verzocht worden tegen 15 Sent. hun verslag in te zenden. DHfTSCWJ A NO DE WIJZIGING VAN DE KIESWET. De voorbereidende werkznmheden voor de wijziging van de Duitsche kieswet zullen vol gens een Berlijnsch nieuwsagentschap op lost van den rijksminister van binnenlandsche za ken zeer spoedig beëindigd worden. HUURWETTEN. Gisteren heeft zich de rijksdag bezig gehou den met het wetsontwerp, dat het recht óei huiseigenaren om de huur op te zeggen, wil uitbreiden. De sociaal-democraten en commu nisten kwamen op scherpe wijze tegen het voor stel in verzet. De vertegenwoordigers der Duitsch-nationolen, volkspartij, Völkisohen. economische vereeniging en centrum oefenden scherpe critiek uit op het bureaucratische stel sel der huurwetten. Zij erkenden echter, dat een zekere bescherming der huurders geboden is. De rijksdag is tot Woensdag 3 uur verdaagd. DR. KUELZ. De gemeenteraad van Dresden 'heeft aan den tot rijksminister van financiën benoemden bur gemeester dr. Külz een verlof toegekend von 3 maanden buiten bezwaar der gemeentekas- DE BETREKKINGEN TOT ITALIË. De oorzaken van de minder prdtigc verhouding. Londen, 2 9 J a n. (H. N.) De diplomatieke rceciewerker van ie Daily Telegraph behandelt in een artikel dc Duitsch-Italioanschc betrek kingen, waarbij hij er op wijst, dot de teleur stelling in Duitschlond over Italië steeds groo- ter wordt. De spanning tusschen Duitschland en Italië bestaat niet alleen wegens dc onder drukking van Zipd-Tirol, docf er zijn nog ta> van andere tegenste!'ingen, vooral in het na- bu*ige Oosten, Turkije en Bulgarije. Italië is thans met behulp van Amerikoansch kapitaal óe grootste concurrent van Duitschland in het naburige Oosten en in Zu d-Rusland geworden. Het Italiaansch-Russische bondgenootschap heeft Duitschland reeds veel schade berokkend. Dezelfde tegenstelling bestaat ook ten op zichte van het vrcogstuk der schadevergoe ding, daar het Italiaansche standpunt van dat der overige geallieerden op velerlei punten af wijkt. Italië wil nc afwikkeling van de transac ties met de spoorweg- en industrieoboligaties ook beslag leggen op de tabaksbelasting ten dienste von de schadevergoeding en het aantal annuïteiten met nog 25 vermeerderen. HET DUITSCH-RUSSISCHE INCIDENT. Nadere brzondcrhcdOn. Ten vervolge op hetgeen wij gisteren reeds over de zaak meldden, deelt men van officieel& Duitsche zijde mee, dat een particulier reizi ger een officieel couvert, dat hem meegegeven was, is afgenomen. Deze reiziger kon bij aan komst te Moskou zijn koffer niet krijgen, die hem pas twee dagen later teruggegeven is. Hei officieele couvert, dat in den koffer had geze ten, was van een deel van zijn inhoud beroofd, waarvoor er andere papieren ingestopt waren en daarop weer gesloten en hem zoo terugge geven. Het couvert was afkomstig von het Duit sche consulaot-gcncraol te Tiflis en bestemd voor den Duitschen gezant te Moskou. Van Duitsche zijde is hiertegen bij de sovjet-regee- ring verzet nangeteekend, die heeft meege deeld, dat geen ambtenaren aan de óaad schul dig zijn. Het geëischte onderzoek naar dc toe dracht van de zook is toegezegd. Rusland uittc- reeds ziin leedwezen. UITVOERCREDIETEN. B c r 1 ij n, 2 9 Jon. (V. D.) In een voorstel d*er Duitsch-nationolen in den rijksdog wordt ter bevordering van den Duitschen uitvoer erlangd, dat terstond aanmerkelijk goedkoo- ker uitvocrcredictcn met rijksmiddelen ter beschikking zullen worden gesteld. DE SCHADEVERGOEDING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. De nacht-editie der Vossische Ztg. ver neemt uit parlementaire kringen, dat gisteren in een interfractioneele zitting een vergelijk tot stand gekomen is over de regeling met de vor stenhuizen. Dinsdag' zal het ontwerp door de betrokken partijen waarschijnlijk reeds oon de juridische commissie van den rijksdog worden oorgelego. DE PRUISISCHE ELECTRICITE1TSONDER- NEMINGEN. Berlijn, 29 Jon. (V. D.) Dc Pruisischo regeering heeft van den landdag verlangd, dat 54 milliocn beschikbaar gesteld zullen worden ter uitbreiding van het staatsbezit der electri- citeits-ondernemingen. HET ONDERZOEK NAAR DE VEEM MOORDEN De Pruisische Landdag heeft besloten op oorstei der sociaal-democraten, dat de te be noemen enquête-commissie inzake de veem moorden uit vijftien leden zal bestoon De rijksdagcommissie voor hel instellen van een onderzoek naar de veemmoorden heeft zich gevormd en tot voorzitter afg. Schatter (cen trum) gekozen. EEN VEEMMOORD-PROCES. Het vcemmoorcproces-Pannier zal I Februari te Berlijn voor de juty voorkomen. Van 1—4 rogels 4.05. elke regel meer 1.— ZOO GEMAKKELIJK VERKRIJGEN MEUBELEN EN VLOEREN EEN MOOIEN GLANS GELIJK EEN SPIEGEL DOOR HET GE RUIK VAN Goud, Zilver en Uurwerken Langstraat 43 Te!. 352 Reparatie-inrichting voor Uurwerken. DE BEGRAFENIS VAN KARDNAAL MERCIER. Uit Brussel wordt d.d. 29 Januari aan dc N.R.C. gemeld Na de nationale begrafenis un gisteren to Biussel had hedenochtend te Mechelcn volgens den ritus der r.-k. kerk ds diocesane lijk- plechtighcid plaats, welke eveneens zeer in drukwekkend was. Trots het vrij ongunstige weder en hoewel er af cn toe regenbuien vie len, waren duizenden en nog eens duizenden belangstellenden, waaronder zeer vele vreem delingen, naar de oude aartsbisschoppelijke stad gekomen, om een laatste hulde te bren gen aan den kardinaal Omstreeks half tien kwamen de Belgische en buitenlandsche bis schoppen bijeen in het aartsbisschoppelijk pa leis, waar zich reeds de gemijterde abten, pre laten en eerc-kanunnikken van het metropoli- taal-kapittel bevonden. Even na 10 uur stelde de lijkstoet zich in beweging Voorop gingen een detachement gendarmerie cn het brand weercorps van Mechelcn, de militaire stadsmu- ziek en een compagnie infanterie. Daarop volgden honderden vaand'els van katholieke verecnigingen uit het heele land, ook deze van de Vloomsche studenten, die zich giste ren van deelneming aan de plechtigheid te Brussel hadden onthouden, alsmede de dele gatie van de federatie van gewezen pauselijke zouaven, dezelfde kardinalen, bisschoppen en andere geestelijke autoriteiten, die gisteren to Brussel aanwezig waren, waarbij zich oolc de Mechelsohe geestelijkheid had aangesloten. Na mgr. Waffelöert, oudste bisschop van Belgic, volgde de lijkkist van den kardinaal. Daarna kwamen de vertegenwoordigers von het ko ninklijk huis, de familie van den kardinaal, ce.n groot aantal leden van het corps diplomatique, verscheidene Belgisch* ministers, vele provin ciale en stedelijke autoriteiten, hoogleerarcn van de universiteit van Leuven, enz., enz. De militaire eer werd bewezen door twee batterijen bereden cavalerie cn een detache ment infanterie, met stofmuziek en regiments- vaandcl. Even vóór Tl uur trad de stoet, on der het luiden van de doodsklokken, dc St. Romboutskcrk binnen, welke inwendig geheel met rouw was behangen. Nadat de hoorns hadden geschald, ving de lijkdienst aan, met mgr. Woffelaert als officiant. Door het koor werd evenals gisteren te Brussel de mis voor vijf stemmen a capella van Orlanda Lassus gezongen. Deken Caeymaex prak de lofrede op den gestorven kardinaal uit, waarna dooT alle bisschoppen van België de ebsouten wer den gezonden. Na afloop van de plechtigheid bleef de lijkkist op de katafalk staan, waarop een zwart fluwcelen doek met gouden franje was gelegd en werd het publiek voor een laat- ONT w ANGcN: Een Pracht Sorteering Atelier aan huis voor maken vervormen van Hoeden 16-18 Langesiraat AMERSFOORT stc defile in de kerk toegelaten. De bijzetting in de krocht van de metropolitoansche kerk zal hedenavond iri allen eenvoud plaats hebben. FRANKRIJK- HET FINANCIEELU VRAAGSTUK Verklaringen van Doumer in de Kamer. Doumer, dc minister van financiën, verklaar de gisteren bij het debat in de Kamer, dat hij slechts over de finunciën zal spreken. Ondanks den gunstigen economische» toestond is het geen tijd om optimistisch te zijn. Wij mogen het land niet bloot stellen aan 'een nieuwe noodlottige inflatie. De minister betoogde, dat het noodzakelijk is de begrooting in evenwicht te brengen. Hij wees er op, dèt dc laatste her vormingen de rechtvaardigheid in het belasting wezen bevorderd hebben. Hij zette in bijzon derheden de inrichting der begrooting uiteen, die alle uitgaven omvat en de terugbetaling van 2 milliard aan de Bonk van Frankrijk voor ziet, niet in het belang der Bank, maar van den staat Doumer, evenzeer als de commissie, wil de belastingen zooveel mogelijk laten op brengen en do ontduikingen bestrijden Hel parlement kan stoot maken op de kracht en vastberadenheid der regeering Doumer zal de belasting op dc beursoperaties reorganiseeren, zonderdot er een crisis op de Parijsche markt door ontstaat. Hij zal den tabaksprijs verhoo- gen. Hetgeen voor de schatkist van belang is, dot zijn de onmiddellijk binncnvloeiendc in komsten. Doumer verklaarde, dut hij na een grondige overweging van de toepassing der belasting op de betalingen, die in het voorstel der regeering opgenomen was, tot dc gevolgtrekking geko men is, dat er een belasting moet komen, dia den detailhandel niet treft. Hij ocht het dus mo gelijk een belasting in te voeren, die dc pro ductie en de grossiers alleen treft. De minister ziet de mogelijkheid in om binnenkort de om zetbelasting in een nieuwe belasting op te ne men. Het bezwaar, dat hij tegen de belastingen der commissie heeft, is dat zij geen onmiddel lijke baten opleveren. Hij smeekt de Kamer een nieuwe inflatiecrisis te voorkomen. ENGELAND. CHAMBERLAIN'S TERUGKEER. Sir Chamberlain, vergezeld van zijn zoon, is gisteravond te Londen teruggekeerd na zijn verlof van ongeveer vijf weken. Hij is volko men hersteld van de influenza, waaraan hij I41 dagen geleden lijdende was. DE PORTUGEESCHE OORLOGSSCHULD. In den loop der volgende maand begin der onderhandelingen. De Portugeeschc afvaardiging ter onderhan deling over dc regeling van de Portugeeschc oorlogsschuld wordt volgens sommige Britsche berichten half, volgens andere 20 Februari to Londen verwacht. Dc schuld beloopt ongcveci 22 milliocn pond sterling. HET GESCHIL IN DE MACHINEBOUW- NIJVERHEID. Londen, 29 Jan. (H. N.) Dc onderhan delingen tusschen den bond van werkgevers in de machineboirwnijverhcid cn de vertegen woordigers van 47 vokvercenigingen zijn gis-» tcravond plotseling afgebroken. De vertegen* woordigers der vokvereenigingen, die in totaal I Vs milliocn arbeiders vertegenwoordigen, verklaren, dat zij zich gerechtigd achten icde- ren geschikt schijncrvóon maatregel te nemen cn te verlangen, dat over den ernstigen toe stand op een gemeenschappelijke confcrcntia der executieve commissies von de betrokken vakvercenigingen zal worden beraadslaagd. VAN CADETTENSCHOOL ZIEKENHUIS. TOT Osborne Naval College op Wight, dot sedert 1921 buiten gebruik wos gesteld, zal waar schijnlijk als ziekenhuis worden ingericht. H College is in 1903 geopend door koning Edward cn koning George heeft drie vin zijn zonen, n.l. den prins van Wales, de duke ot York en prins George er heen gezonden voor hun zee-opleiding. EEN ARBITRAGEVERDRAG MET FINLAND. Tc Stockholm is gisteren 'het Zwecdsch-Fin- sche arbitrageverdrag enderteekend. Het stemt in hoofdzaak overeen met de dcor Zweden reeds met Noorwegen en Denemarken gesloten a rbi tragev e r ór o gen AARDBEVING GEREGISTREERD. Madrid, 29 Jan. (V. D.) Dcor de seismo graaf is een aardbeving van groote he/igheid opgctcckcnd. DE STAATSSCHULD Rome, 29 Jan. (VJ9.) Een gisteravond door het agentschap Volto uitgegeven com muniqué meldt, dat dc totale Italiaansche bui- tenlandsche schuld met inbegrip von de lee ning van 100 mi'lioen dollars na den oorlog bediaagt 86 milliard lire, waarvan 53^ mil liard aan de Vcreenigde Staten en Engeland. De binnenlandsche schuld bedraagt 92 mil liard lire. Het agentschap wijst crop, dot deze schuld belangrijk lager is dan voordot de overeenkom sten te Washing.on cn Londen waren gesloten. Nu dc bijzonderheden der overeenkomst von Londën hier worden gepubliceerd, bestaat al- gemcene voldoening over de regeling. DE STAKINGEN TE WARSCHAU. Warschau, 29 Jan. (V. D.) Dc sloking der telefonisten cn tramconducteurs duurt voort. Skrzynski heeft met verschillende mi nisters geconfereerd om totr een oplossing van het conflict te komen. Naar gemeld wordt uit Warschau d.d. 29 hinuari bestaat het gevaar van edt stoking bij het gemeentelijk electriciteitsbedrijf nog onver minderd. Gistermiddag hebben ongeveer 1500 werkloozen een groote betooging gehouden voor de rijksarbeidsbeurs. Een troep van een 100 man trok daarna noor de woning van den minister-president, cm ook daar te betoogen. De rijkspolitie is, met het ocg op de staking, geconsigneerd. De orde is nergens verstoord. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. *De soc.-dcm. roeren zich. Boedapest, 29 Jan. (V. D.) De sociaal democraten willen in de heden aanvangende begrootingsdebotten den politiekcn kant van de valsche-munterskwestio ter sprake brengen. Vermoedelijk zullen zij de regeering op heftige wijze aanvallen. De houding van graaf Bethlen wordt ten zeerste gelaakt door de oppositie, zoodat naar alle waarschijnlijkheid ook de an dere oppositiepartijen zich naast de socialisten zullen scharen. Frankrijk'.-? vcorstel tot uitbreiding van het onderzoek aanvaard. agenten van de Bank van Frankrijk zijn gistermiddag met hun juridischen raadsman bij den procureur-generaal te Boedapest ver schenen en hebben hem hun schriftelijk ver zoek tot aanvulling van het onderzoek in dc zaak der volsche bankbiljetten overhanóigd. D:t verzoek is aangenomen. Het aanvullend onder zoek zal door de politie geschieden, waardoor zoowel vertegenwoordigers van de Bank van Frankrijk als Fransche politieambtenaren he1 onderzoek kunnen bijwonen. De kwestie von d- verantwoorde lijkheid der regeering. Bij de bespreking der voorloopige tv/aalfden lokte een afgevaardigde een debat uit over de kwestie der valsche bankbiljetten en verklaar de, dat de regeering haar ontslag moet indie nen, doar haar veranivoordeüjkheid duidelijk bewezen is. Bethlen antwoordde, dat de com missie de zaak onderzoekt en een verslag zal opmaken; dan zal de Kamer de verantwoorde lijkheid kunnen vaststellen- DE KWEST1E-MOSOEL. Een verklaring von koning Faisocl. Bagdad, 2 9 Jan. (V D.) Koning Faisool heeft aan een bonket in do Britsche ambas sade een belangrijke verklaring afgelegd. Hij sprak over do onderhandelingen te Angora door ddn Britschen ambassadeur sir Ronald Lindsay cn zeide te gclooven, dnt deze zou den leiden tot een overeenkomst, waardoor een nieuw tijdperk van vriendschap tusschen Tur* kijc cn Irak zal aanbreken. COMMUNISTISCH COMPLOT ONTDEKT. Het Journal meldt uit Athene, dot de politic tc Sooniki een communistische samenzwering tegen den stoot ontdekt heef. Vier en twintig communisten zijn gearresteerd en zullen te recht stoon voor den krijgsroad. DE NIEUWE KROONPRINS. Volgens bericht uit Teheran is de ocht-jarigé zoon van den nieuwen sjah van Perzië, Riza Khan, tot kroonprins uitgeroepen. HET JAPANSCHE KABINET. Een rcgccring Wokatsockf. M'akatsoeki, wicn was opgedragen een nieuw kabinet tc vermen, heeft een ministerie, geheel overeenkomende met het vorige, samengesteld. De eerste minister behoudt de portefeuille van binnenlandsche zaken. Het kabinet ligt heden den eed of. HET CHINEESCH-RUSSISCH GESCHIL. Tsjang-tso-lin geeft verder toe. Na een gcdachtenwisseling mot KraJcoviecki, den Russischen consul tc Moekdcn, heeft Tsjang-tso-lin een verordening uitgevaardigd tot herstel van den ouden toestand inzake dc vnkvereenigingen van arbeiders en beambten bij den Oost-Chineeschcn spoorweg. Daarmee is een verdere stap gezet tot bijlegging van het geschil tusschen Tsjang cn de Russen in zake den Oosterspoorweg. Iwanof heeft last gegeven met ingang van gisteren het personenverkeer op het Zuidelijk bnonvnk van den Oost-Chineeschcn spoorweg tc hervatten. EEN BRITSCH STOOMSCHIP IN BESLAG GENOMEN. B c r 1 ij n, 2 8 Jon. (VJJ.) Blijkens hier ont vangen berichten hebben dc Kanton-troepen het Engelsche stoomschip Terming in beslag genomen. Den passagiers werd toegestaan op ccn Fransch stoomschip de reis tc vervolgen. DE AMERIKAANSCHE LUCHTVAART. Plannen inzake bouw von lucht schepen. Het hoofd van den mnrbve-vliegdienst heeft met de marinccommissie uit het Huis van Afgevaardigden de plannen der marine bespro ken voor het besteden von 14 milliocn dollar in de vijf komende jaren. Tot dez* plannen be hoort de bouw van drie bestuurbare luchtsche pen en de stichting van een basis voor lucht schepen aan de kust van den Stillen Oceaan. Van dc drie luchtschepen zullen er twee 6000 kub voet inhoud krijgen, zij zullen elk 4.000.000 dollar kosten, terwijl het derde een luchtschip voor koopvaardijdoeleinden zal zijn en I Vi millioen zal kosten. Het hoofd van den vlicgdienst wcnscht tevens voor de marine over 1.650.000 dollar 'sjoars te beschikken om de bestaande inrichtingen in goeden staat te houden. DE SPOORWEGARBEIDERS STELLEN LOONEISCHON. Naar de New York Times meldt, heeft het personeel van allo spoorwegen van de leiders der vak verecnigingen instructie ontvangen ver zoeken in te dienen voor het herstel der loo- nen, zooals deze vastgesteld waren door den arbeidsraad der spoorwegen in 1920 en die wel de hoogste, ooit door de spoorwegen be taalde, looncn zijn- Van de zijde der maat schappij wordt verklaard, dat de invoering dier loonen de jaarlijkschc uitgaven met een half milliard dollar .zouden doen toenemen. Dc vakvereenigingen hebben tegen T Maart ant woord gevraagd. FELLE KOUDE. In de Vereenigde Staten heerscht, naar d.d. gisteren uit New-York worót gemeld, hevige koude. Te New-York werd 17 gr. Celsius vorst geregistreerd, terwijl een orkaan woedde met een snelheid van 80 mijl per uur. De koude heerscht over het heele gebied der Vereenigde Staten. Te Duluth in Minnesota werd meer don 34 gr. Celsius onder nul vastgesteld De Nio- gara-watervol aan den Amcrikaanschen kont is volkomen bevroren. ONTPLOFFING IN EEN MIJN. Vijf dooden. Gemeld wordt uit Benton (Illinois) d.d. 29 Jan., dat verscheidene mijnwerkers gisteren worden opgesloten tengevolge van een ontplof fing in een mijn in West-Fronkfurt. Vijf doode en drie gewonde mijnwerkers zijn te voorschijn genaaid. Naar men gelooft, zijn dit de eenige slachtoffers. Dank zij dc veilig heidsmaatregelen, door de eigenaars getroffen, konden 1100 mijnwerkers zich redden. Er woedt een 'brenó in de mijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1