„DE WITTE" PORT „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Sandeman STADSNIEUWS. ABONNEMENTSPRIJS rj m"n'en ,7" 7"* EERSTE BLAD. Ook per flesch verkrijgbaar Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Pianohandei L. KLEIN 24© laargang No. 186 tooit 2.10, idem lranco per post f per week (met eratij verzekering tegen ongelukken) f 0.176, aizonderlijkc nummer» 1 Cj05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. tel INT SIJ. Zaterdag 6 Februari 1926 PRIJS DER ADVERTENTlFN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-advc.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooideeligc bepalingen voor het advcrtcercn. Keoe circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. Bijeenkomst op 12 April Naar verluidt, zou de Fransohe regeering de voorbereidende conferentie inzake de ontwape ning op 12 April bepaald willen hebben. DUITSCHLAND. RE TOETREDING TOT DEN VOLKENBOND. Het opnemingsverzoek- Te Genève verluidt, dat het verzoek van Duitschland om toelating tot den Volkenbond Maandag te Genève zal aankomen en dot de speciale bijeenkoms' van den Volkenbonds raad, die over de bijeenroeping van een bui tengewone vergadering zal hebben te beslis sen, Vrijdag daarop zal plaats hebben. MASAPYK EN BENESJ IN DUITSCHLAND. Praag, 5 Febr. (H.N.) President Masaryk en minister Benesj zijn op het oogenblik in Duitschland, waar zij met de leidende staats lieden conféreeren. HET DUITSCHE LEGER. De reorganisatie van het opper bevel. De rijkspresident heeft 28 Januari een veror dening onderteekend betreffende de nieuwe re geling van de bevelvoering in het rijksleger, overeenkomstig de afspraken met den gezon- tenraad van midden November j.l. Volgens die verordening wordt thqns het geheele opperbe vel over het leger onder den rijkspresident door den minister voor de rijksweer uitgeoefend, ter wijl de chef van de legerleiding in het vervolg de militaire adviseur van den minister en diens vertegenwoordiger in militaire zaken is. DE RIJNSPOORWEGMAATSCHAPPIJ. De Rijksdag wenscht, dat de ar beidswet in de stationskiosken wordt toegepsat. De rijksdog heeft gisteren zonder discussie van beteekenis een voorstel der democraten aangenomen om de kiosken op de stations van de rijksspoorwegmoatschoppij te onderwerpen aan de bepalingen betreffende sluitingsuur en Zondagsrust, die ook voor andere, neringdoen den gelden. De rijksspoorwegmoatschoppij plaatst zich op het standpunt, dat de arbeids wet op haar perrons niet onbeperkt van toe passing is. Het ingewikkelde juridische vraag stuk, dat deze houding van de maatschappij opwerpt, zal Maandag in den rijksdag uitvoerig behandeld worden. Vandaag komt de rijksdag niet bijeen. DE VEEMMOORDEN. Dc commissie van onderzoek uit den Pruisischen landdag. B e r 1 ij n, 5 Febr. (H.N.) De commissi® van onderzoek van den Pruisischen landdag, welke klaarheid moet scheppen over de bo- irekkingen tusschen de veemmoordenaars, do Duitsch-nationole afgevaardigden en de werk geversbonden, heeft vanavond haar consti- tueérende zitting gehouden Tot voorzitter is gekozen de cenirumafgevaardigdé Goebel Een voorloopig verslag werd uitgebracht door den sociaal-democratischen afgevaardigde Kuttner. Deze wees op de salarissen, die in het proces- Ponnier zijn betaald en die de aandacht van het publiek hebben getrokken. Besloten werd vier groepen van getuigen te hooren, nl. ver- tegenwoordgers van de regeering en van de overheid, de beschuldigde ambtenaren vnn vakvereenigingen of cWgevaardigden, vertegen woordigers der werkgevevs-vereenigngen en ten slotte vertegenwoordigers dei advocatea De getuigenverhooren zullen op 16 Februari beginnen en in het openbaar plaats hebben Of de getuigen onder eede zullen worden gehoord, daarover zal in ieder geval afzonderlijk wor den beslist. Vandaag liepen er geruchten, volgens welke opheffing van de immuniteit van den Duitsch- nationalen afgevaardigde Wulle, tegen wien beschuldigingeen in verband met de veem moorden zijn geuit, zou worden gevraagd, ten* einde een vervolging tegen hem te kunnen instellen. Deze geruchten worden echter be slist tegengesproken, waarbij verklaard wordt, dat bij de betrokken commissie van den land dag van een dergelijk verzoek niets bekend is. FRANKRIJK- UIT DEN SENAAT. De douanerechten. De strijd in Marokko. De Senaat heeft gisteren een motie aange nomen, waarin het vertrouwen wordt uitge. sproken, dat de regeering zoo spoedig moge* lijk de betaling der douar.e-rechten op de basis van den gouden franc zal verwezenlijken Voorts wordt, in afwachting daarvan, c«c on- verw ijlde vei hooging der rechten gevroagd, teneinde de duidelijke onvoldoendheid der te genwoordige rechten op billijke wijze te com- penseeren. In de legercommissie van den Senaat heeft Painlevé in een uiteenzetting van den toestand in Marokko een opsomming gegeven van dc gebeurtenissen. die gedurende den winter zijn voorgevallen en die het in de geheele oostelijke zón* mogelijk maakten dc bergtoppen langs dc grenslijn te bezetten en eventueel tot een ver* der oprukken in staat zullen stellen. De verle ren der laatste operatics zijn niet zeer belang rijk, HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. De debatten in de Komer. De Kamer heeft met 323 tegen 221 stem men, ondanks het verzoek van Doumer en Lamourcux, het am dh dement-Vin cent Auriol aangenomen, waarbij de belastingbetalers ver plicht worden het eerste derde hunner inkom stenbelasting vóór 30 April te voldoen. De Kamer nam voorts een amendement aan, waarbij wordt besloten in het Staatsblad da mededeelingen op te nemen van de inkomsten der Kamerleden en den stonö van him foituin wordt gespecifieerd tusschen de jaren 1914 I91& DE FRANSCHE SOCIALISTEN EN LOCARNO. B e r 1 ij n 5 F e b r. (V. D.). Dc uitvoerende commissie der socialistische partij van Frank rijk heeft de Kamerfractie verzocht bij het parlement aan te dringen op spoedige ratifica tie van het verdrag van Locarno. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN syRii>. Bedoeïenen uit Leja hebben Druzen uit Dje- bel aangevallen, 60 van hen gedood en paar den en vee meegevoerd. Een opstandelingenhoofd, dat onlangs zich heeft onderworpen, heeft een manifest tot de rebellen uitgevaardigd, waarin hij wijst op hei ijdele van het vrzet en óe voordeelen van het eens te worden met Frankrijk. LOONEISCHEN VAN HET SPOORWEG PERSONEEL IN ELZAS-LOTHARINGEN. Verhooging toegezegd. P a r ij s, 5 Febr. (H. N.) Minister De Mon- zic heeft gisteren te Straatsburg met vertegen woordigers van het spoorwegpersoneel van El- zas-Lotharingen onderhandeld over de loon- eischen van het personeel. Hij zegde een ver hooging der looner voor 1926 toe en verklaar de verder, dat een wet zal worden inredicw» om de positie van het Elzns-Lotharingschp spoorwegpersoneel te regelen. Door dit ingrij pen der regeering is vermoedelijk een staking voorkomen. ZWITSER! .AND. HET GESCHIL MET RUSLAND Verklaringen van Rakofski. P a r ij s, 5 Febr. (H. N.) De Russische ge zant Rakofski, die te Parijs is aangekomen, heeft zidh na zijn aankomst terstond in vér binding gesteld met het Fransche ministerie van buiten'landsche zaken over het conflict tus schen sovjet-Rusland en Zwitserland. Hif heeft n eègedeêld, dot zijn regeering op het oogen blik geen nieuwe voorstellen kan doen en dat de sovjetregeering zich op het standpunt stelt, dat het conflict slechts dan bijgelegd kan wor den, indien Zwitserland nieuwe voorstellen doet. De bijlegging van het conflict, dat r.oni aanleiding van den moord of Worofski is ont staan, heeft niets uit te staan niet de kwestie, dat Zwitsersche burgers hun bezittingen in Rus land door de revolutie hebben verloren. Rus land verlangt dat deze beide vraagstukken af zonderlijk zullen worden behandeld en dat daartussohen geen verband zal worden gelegd Naar verluidt, is de Fransche regeering vnn onvatting. dat hi*»rd«r>r haar ml als b«Tr>:dd°- laaTSter zeer bemoeilijkt wordt en zij wil zich daarom aan deze bemiddeling onttrekken Aan den Franschen gezant te Moskou. Herbette, moeten reeds instructies in dezen zin ziin ge- gegeven en men verwacht, dat de ord'rhande- lingcn over bijlagging van het conflict thans afgebroken zullen wórden. ENGELAND. TOENADERING TUSSCHEN LABOUR EN LIBERALEN? Een merkwaardig contact tusschen Snowden cn Lloyd George. Londen, 5 Febr. (H. N.) Het Lagerhuis heeft vandaag een amendement van dc arbei derspartij op het adres ven antwoord op de troonrede met 299 tegen 112 stemmen ver worpen. De belangrijkste gebeurtenis bij het debat was de redevoering, waarin Snowden, de vroe gere kanselier van de schatkist in het arbeiders- kabinet, zijn beginselen omtrent de landpolitielc uiteenzette, die veel overeenkomst vertoonden met die, welke onlangs door Lloyd George, den leider der liberalen, zijn uiteengezet. Meti merkte op. dat Snowden zich vooral tot Lloyd George richtte, alsof hij diens bekrachti ging vroeg cn dat Lloyd George met welspre kende gelaatsuitdrukking zijn instemming be tuigde. Loter stond Lloyd George van zijn zetel op en had een lang onderhoud met Snowden. Ir» de wandelgangen werd daarover veel gefluis terd. In den loop van het verdere debat ver klaarde Lloyd George echter, dat alles, wat ge schied is. hierin bestaat, dat twee intelligente en goed geïnformeerde mannen hetzelfde vraag stuk onderhanden hebben genomen met den ernsrigen en eerlijken wil om dit volgens do juiste lijnen op te lossen. 'Londen, 5 Febr. (H. N.) In politieke kringen te Londen heeft het onderhoud van Lloyd George met Snowden, één der socialis tische leiders, de aandacht getrokken en men vermoedt, dot Lloyd George, nu sir Alfred Mond en andere kapitalistische liberalen de liberale gelederen hebben verlaten, thans aan sluiting zoekt bij de arbeiderspartij, waarvan hij dan met de nog in de partij gebleven libe ralen den rechtervleugel zal vormen. Intusschen wordt het denkbeeld van dit sa mengaan ook in socialistische kringen niet onverdeeld goedgekeurd. Jowett, die in het nrbeiderskabinet een ministerzetel heeft be kleed, heeft vandaag in een rede te Me'bourne Port Lloyd George heftig aangevallen cn go- RECI AMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— W 1 gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een Hoflev van H. M. de Koningin VertegenwOordi ger Utrechtschestraat 44. zegd, dot Lloyd George geen man is, in wien men vertrouwen kon stellen. Hij heeft vroeger alles beloofd, doch Europa na den oorlog in een chaos achter gelaten. DE EMIGRATIE NAAR AUSTRALIË. Londen, 5 Febr. (V. D.) Men stelt zcet veel belang in het instituut, hetwelk te Lyn- ford in Norfolk zal worden opgericht, met liet doel leerlingen van openbare scholen en gegra dueerden aan universiteiten een oefening te la ten doorloopen om den landbouw in de over- zeesche dominions te kunnen beoefenen. Deze belangstelling is opgewekt door een rede, on langs gehouden door den prins van Wales in het gebouw der Australische vereeniging. waarin de prins er op aandrong, dot een groo- ter aontal der ontwikkelde jonge mannen zou worden aangemoedigd zich te vestigen in d<* groóte landstreken der overzeesche domiriors van het rijk cn tot de ontwikkeling daarvan bij te dragen. Mr. Potts, vroeger hoofd van het landbouw- bouw-instituut te Howkesbury in Nieuw-Zuid- Wales, is benoemd tot hoofd vnn dit nieirwo college. Men is verzekerd van den goeden wii en de medewerking def Tegeeringcn van de stoten van Australië tot steun yan het ont- wcrD en de meeste van hun agenten-gene: ioi te Londen zullen zitting hebben in den rood van beheer. Het college "kan 100 studente-» huisvesten cn er om heen zijn 100.000 acres gped bouw- en weiland, die men heeft aange kocht, evenals twee hofsteden. De studenten, die worden aangenomen, moeten waarborgen, dat zij minstens 250 pond sterling zullen me- denemen naar Australië. DE VEROORDFELING VAN SIR BASIL THOMSON. Het Londcnsche hooggerechtshof heeft hr* beroep verworpen van sir Basil Thomson, der» voormaligen chef der politie, tegen zijn v*<-- oordeelingcn wegens inbreuk op dc openbare zeden in Hyde Park. PORTUGAL. DE MISLUKTE OMWENTELING. De opstand te Lissabon cn de bank van Angola. Volgens den Lissabonschen correspondent van de Times hebben journalisten, die de lei ders van de beweging hebben geïnterviewd, uit hun mond het volgende vernomen „Ona oogmerk is dn waardigheid van de republiek te wreken door allen neer te schieten, die iets uit staande hebben met de Bank van Angola". Op dit oogenbl k waren inderdaad Kamer en Sa- naot vergaderd om de bankzaak te bespreken HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN De pers gevonden. Boedapest, 5 Febr. (H. N.) Naar dc b'aden melden, hebben twee Fransche inspec teurs van poltie tezamen met ambtenaren van de Hongaarsche politie een nieuw onderzoek ingesteld in het gebouw van de cartografische instelling, waarbij de pers is gevonden, waarop de valsche bankbiljetten zijn gedrukt. Het verhoor van den secretaris van prins Windischgrötz De politie heeft gisteren in tegenwoordigheid van do Fransche vertegenwoordigers den secretaris van prins Windischgrötz verhoord, vooral over zijn buitenlondcche betrekkingen cn in het bizonder die tot Schultze, iemand die, naar beweerd wordt, bij de vervalschingen be trokken zou zijn en met wien hij te Boedapest veel verkeerde en ook een reis naar Berlijn zou hebben gedaan. Het onderzoek der parlementaire commissie. De commissie van enquête inzake dc bank- biljettenvarvalsching heeft gisteren van twaal ven tot kwart voor vieren vergaderd. De minis ter van justitie, graaf Bethlen en de minister van binnenlandsche zaken beantwoordden ver schillende vragen Nadat zij voorts nog den afgevaardigde Gustav Wilde gehoord had, be- Huiszoekingcp. De politie te Boedapest heeft opnieuw huis zoeking gedaan in de lokalen van het nationaal verbond cn daarbij ook dc kasboeken cn de correspondentie nagegaan om to zien, of uit de inkomsten en uitgaven ook gevolgtrekkin gen te maken waren in verband met de zaak van dc valsche bankbiljetten. Dc huiszoeking leverde geen resultaat op. RUSLAND. VORGEEFSCHE POGINGEN DE KROON- JUWEELEN TO VERKOOPEN Weenen, 4 Febr. (V.D.) Een hier aan gekomen Amerikaansche bankier deelt mede, dat Russische agenten in Amerika vergecfsche pogingen doen een deel der Russische kroon- iuwcelen te verkoopen. De agenten hebben dc chefs der huizen Rockefeller, Morgan, Vander- bilt. Gould, Khun cn Locb en anderen opge zocht en hun foto:s en beschrijvingen der kroonjuweelen getoond. De prijzen zouden zeer laag zijn. Morgan zou evenwel geantwoord hebben, het tegenwoordige oogenblik ongeschikt te achten voor het vastleggen van groote kapitalen in geen rentedragende waarden. Hetzelfde ant woordden de overige oangczochten. NOORD AFRIK A. DE STRIJD IN MAROKKO. De bemiddelingsOctic van Canning. Gordon Conning is blijkens een telegram ui: Tenger d.d. 5 Febr. naar Spanje vertrokken VEREENÏGDE STATEN VERGIFTIGING DOOR HAARWATER. Uit Honolulu wordt d.d. 5 Febr. gemeld, dat 6 Amerikaansche soldoten zijn gestorven dooT vergiftiging en 6 nnderc op sterven liggen na Bay rhum gedionken te hebben, die hun in ccn winkel als haarwater verkocht was. ZUID-AMER1KA. HET TACNA-ARICA-GESCHIL. Een protest van Chill on Peru. Chili en Pen» hebben bij president Coolidg* geprotesteerd tegen de stMnmin'gspröcedure. d*iOT de plebiscictcommissio in TncnnArica tclTcpast. vooral wat betreft hot recht vnn zekere klassen van onderdanen beider landen om deel te nemen aan de stemming. VERSPREIDE BERICHTE». AMUNDSEN ERNSTIG ZIEK. Naar uit Los Angelos wordt gemeld, deelen de geneesheren mede, dat Amundsen ernstig ongesteld is. Men vreest voct longontsteking HELDEN TER ZEE. B e r 1 ij n, 5 Febr. (V. D De burgemees ter van New-York heeft machtiging gegeven de bemnnnintr der Duitsche stoomboot Wost- fnlin, die de bemanning vnn ccn Hollandsch schip van den ondergang goiëd heeft, bij haro aankomst te New-Yark feestelijk te ontvangen. ROOFOVERVAL IN EEN TREIN. Twco sovjetkoeriers slachtoffers. Riga, 5 Febr. (H.N.) In den trein van Moskou naar Riga zijn twee diplomatieke koe riers von de sovjetregeering het slach'offer van een roofoverval geworden Twee jongelieden, die in ccn coupé naast dc hunne zaten, tracht ten een medereiziger geld af te persen. Dg koeriers bemoeiden zich met de zaak, waarop een gevecht onts'ond, waarbij van revolvers werd gebruik gemaakt. De twee roovers wer den doodgeschoten, doch ook één der koeriers werd gedood, terwijl de ander ernstig gewond werd. Radionieuws. PROGRAMMA VOOR ZONDAG 7 FEBRUARI. Daventry, 1600 M. 10.50. Tijdsein, weerbericht. Londen, 365 M. 3.50. Het orkest van de koninklijke landers, bariton en cello. 4.35. Een Dickensvertelling. 5 Orkest. 5.05—6.05. Lezing The George Borrow of modern tines. 8.20. Het luiden van do klokken von Croy- lond Abey. 8.30. Kerkdienst. Bijbellezen. Preek en kerk zang. 9.Het kathedraal-koor van de Christ Church te Oxford. 9.15. Liefdadigheidsomroep. 9.20. Weerbericht, nieuws. 9 35. Het *koor van de Christ Churchy 10.30—10.50. W. Ascott, sopraan Raido-Parijs, 1750 M T.05. Concert, Lifcien Paris. 2,05. Nieuws. 8.35. Wedstrijduitslagen en Hovaspersbe- richt. 8.50—10.20. Jazz muziek. Toulouse, 441 M. 12.50. Concert. 1.55. Orkestconcert. 9.05. Concert. 9.55. Dansmuziek. Brussel, 262 M. 8.50. Concer t met medew. van Mad.clle Mnyrac. 10.20. Nieuws. Munster, 410 M. 8.209.20. Morgenwijding. Orkest,, zang en harp. Werken van Hundek 10 50—11.50. Concert uit Keulen. 2.503.50. Concert uit Keulen. 3.50. Voordrachten^ van L. Hordij 4.50-5.20. Schnnkles. 5.20-5.50. „Der Wcstf. Bauer". To voor dracht ,,Eigcnbcsütz und Horigkeltsvcrhëlt- nissc". 5.506.10. LezingStaat gutbchandhmg und Phlanzcnschutz. 6.20—10.20. Afscheidsconcert van de radio- tentoonstelling in Keulen. Hilversum, 1050 M. 9.30 v.m. Kerkdienst uit de Geref. Kerk te Maassluis. Preek van Ds. Akkershuis 5.45 Kerkdienst uit do Hcrv. Kerk te Bode** graven. Preek von Ds. Pott. 8.— Persberichten cn voelbaluitslngcn. 8.10 Concert door het H.D.O.-orkcst, o.l.v. Ft. Lupgens. SolistenMej. Mies Haselun, sopraan Frans le Coultrc, viool. Berlijn, 505 M. en 576 M. (Königs* wusterhause.h, 1300 M.). 8.20 Morgcnconccrt. 10.50—12.10 Volksconcert. 12.30—1.30 Else Laskcr-Schtiler und die mo* derne Fraucn-dichtung. 1 40 Schoaklcs. 2.50 Kindervcrtellingen. 3.50 Gemengd programma. 6.10 Lezing Wohlfahrtsbricfmnrken. 6.20 Lezing Was ist Siedungswczen 6 50 Lezing Hundert Jahre Schlager humor. 7.20 Voordracht over Der arme Hcinrich 7.50 Concert. 9.50- 11.20 Dansmuziek. PROGRAMMA VOOR MAANDAG 8 FEBRUARI. Daventry, 1600 M 10.50 Tijdsein, weerbcr. 1120—1.20 Het radio-kwartet, conlra-alt, tenor, viool. 6.50—7.20 Omroep voor Europo. 8.20 De band von H. M. Royal Air Force. Opera bouffle, Fincke. A. Ackermon en J. Wynne, volksliedjes. 9.55 De Piëtro-niandoline Donzo contabile, Golncc. Serenade, Picrne. Czordos no. 8. Mi ch iels. Dc band Suite The wond of Youth, Elgar. Martial moments. Winter. 11.20—12.20 Dansmuziek van het New Prin ce's restaurant. Londen, 365 M. 1.20—2.20 Tijdsein, weerber. Orgelconcert. 3.35 Lezing voor scholen. 4.20 Tijdsein Lezing: The old and new wo man of Japan. 4.35 Muziek van hel Itnliuansche orkest do Piëtro. 5.35 Kindciuurtjc. 6 20 Dansmuziek door het Fryers oikest 7.— Pridvinderbullctin. 7.20 Tijdsein Big Ben, weerber., nieuws. 7.45. Piunoconccrt. Composities van Liszt. 8.Lezing Tho south African student's tcur, geïll. clóor muziek. 8.20. Concert. Lichte symphoniemuziek. So praan, harp en fluit. 10.20. Tijdsein, weerber., nieuws 10.50-1—11.20. Muzikalê consequentie, Radio-Parijs, 1750 M. 12.50. Concert Lucien Paris- 2.05. Nieuws. y - 2.10 cn 4.50. 'Koersen cn Havaspcrsbericht 5.05. Orkestconcert. 6.05 en 8.35, Koersen en Havaspcrsbericht. 8.50. Lezing en orkestconcert. T o u 1 o u s e, 441 M. 12 50. Concert. 1.35. OrkestconceTt: 7.35. Galaconcert. 10.20. Dansmuziek en vocaal concern Brussel, 262 M. 7.50. Aansluiting vnn het Théntrc Royal de la monnaie. Concert door in Fanfare royala Phalange nrtislique de BruxcUcs. 8.50. Fragmenten uit do operette „Potii Faust", van Hcrvé. 9.20. Nieuws. 9.30. Voortzetting van het concert. 10.20. Nieuws Hilversum, 1050 M 12.en 7.30 Politïeber. 5.CO6.00. Kinder uurtje, verzorgd door Mevr. Ant. v. Dijk. 6.057.05. Concert door het H.D.O.-orkest. o.l.v. Fr. Lupgci s. 7.05—7.35. Radiopraatje. Eenvoudige radio- theorie, door der. hoer R. Swiecstra. 7.45 en 10.00. Persberichten. 8.10. Concert door het Meredyl-kwartet. SolistAnton Dirks, bariton. B e r I ij n, 505 M. en 576 M. (K n i g c wusterhaus on, 1300 M.). 3.50. Dor Kriegspfeife, dcclomatie, 4.355.20. Orkestconcert. 6.—. 10 min. v. d. huisvrouw. 6.20. Technisch praatje. 6.45. Fransche les. 7.20—9.20. Dei- arme Hcinrich, muziekdrav ma. Speelt in TIOO. 9.5011.20. Dansmuziek. Munster, 410 M. 12.35—1.50. Orkest concert. 3.35. Orkestconcert. 6.20. Voorlezing uit de Werken von Richard Dehmel 7.50. Wagnerconcert door orkest en Zang. KENNISGEVING. Hinderwet. B. en W. van Amersfoort Gelet op artikelen 6 en 7 der Hinderwet, Brengen ter kennis van het publiek, dat door B. Kramer ingediend verzoek met bij lagen, om vergunning tot het uitbreiden van ccn handelsdrukkerij en het daarin plaatsen van twee electromotoren respectievelijk van 2/2 en 2 P.K. in het perceel, alhier gelegen aan de Langestraat No. 121 op de Secreta rie der gemeente ter visie ligt en dat op Donderdag, den 18 Februari aanstaande, des voormiddags te half elf ure gelegenheid ten Raadhuize wordt gegeven, om, ten over staan vao het Gemeentebestuur of van één

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1