DE EEMLANDER BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJSp"3 7r Amcrv PRIJS DER ADVERTENTIEN EERSTE BLAD. ZijdenVOORJAARS-HOEDEN MODEMAGAZIJN „L'HIRONDELLE" (Jw leven Eén maal in Gebr. Perzina Pianohandei L. KLEIN BINNENLAND. 24© 'aargang No. 187 loort 2 10, idem lianco per post 5per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.J76, alzonderlijke nummert C.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD Maandag 8 Februari 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. yy BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N®. 47910. TEL. INT. 613. van 1 4 regelt 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienst*anb>e- dingen en Lieidadigheids-adve.tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordtcligc bcpalincen voor het advertccrcn tcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWA PENINGSCONFERENTIE. Hel uitstel. Het secretariaat-generaal van den Volken bond heeft thans dc regeeringen in kennis ge steld van het uitstel der bijeenkomst van de voorbereidende commissie inzake de ontwape ning cn tevens van het uitstel der belegde ver gaderingen van de permanente consultatieve commissie voor de studie der militaire, maritie me en luehtvaartkwesties en der uemengde commissie, bestaande uit leden van de techni sche organ-safes van den Volkenbond en het Int. Arbeidsbureau. De Fransche gezant te hington bij Kellogg. Wos- P a r ij s, 6 Fcbr. (H- N.) Volgens een be richt uit Washington heeft dc Frnns*_he ge zant aan staatssecretaris Kehrvrg de redenen uiteen gezet, waarom Frankrijk voor het uit stellen der vorrbceidende ontwapeningscon ferentie was. De gezant wees erop, dat Duitsch land no-r geen lid van den Volkenbond is en dat ook Japan voorloopig niet tot onderhan delingen bereid was. Hl rr-rcem DE TOETREDING TOT DEN VOLKENBOND. Het opnemingsverzoek zal heden in den Kabinc'sraad worden be handeld. Uit Berlijn wordt gemeM dat het Duitsche verzoek tot opneming in den Volkenbond he den ter definitieve beslissing aon den Kabinets- icad wordt voorgelegd. De verzending zal he den of morgen plaats vinden. De publicatie volgt pos. wanneer hot verzoek te Genè\o is aangekomen. DR. SEIPEL HUISTOE. B e r 1 ij n, 6 F c b r. (V. O.) Heden is de vroe gere Oostenrijksohe bondskanselier dr. Ignaz Seipe! van Berlijn naar Weenen teruggekeerd. EEN VECHTPARTIJ. Pirmasfiis, 6 Fcbr. (H. N.) Vrijdag nacht ontstond in een café een vechtpartij tus- schen de gcbrocdeis Giubct. die beide tijden* de separatistische beweging bekend waren ge worden, en de ge-broeders Bauer, waarbij naar de messen werd -gegrepen met hef gevolg dat do gebroeders Giuber zoo ernstig getroffen werden, dat Z'ï spoedig daarna overleden Ook de waard cn de vader van de gebroeders Bauei werden zoo mishandeld, dot zij naar het zie kenhuis moesten worden overgcbiacht. De ge broeders Bauer zijn in hechtenis genomen. BELGIE. TREINBOTSING BIJ LA LOUVIèRE Eén doode cn 40 gewonden De Brusselsche correspondent van de Cour. meldt d.d. 7 Febr.: Gisteravond heeft een ernstige spoorweg% ramp in het station van La Louvière (provincie Henegouwen) ploats gehad. Een met groote snelheid uit de richting Brussel komende per sonentrein is dnar namelijk met een rongee- renden goederentrein in botsing gekomen. De beide locomotieven, evenals een groot aantal wagons, zijn volkomen vernield. Onder de talrijke reizigers van den perso nentrein ontstond een ontzettende paniek. Gil lend namen zij naar alle kanten de vlucht. Hun kreten vermengden zich met het geroep om hulp der gewonden. Uit de puinhoopen zijn reeds één doode en veertig gewonden te voor schijn gehaald, waarbij een tiental ernstig ge wonden. Het ongeluk wordt toegeschreven aan hei defect geraken van een signaal, even vóórdot de trein uit Brussel er doorheen reed. Nader wordt nog dcor den correspondent ge meld, dat de gewonden, waarvan er drie in levensgevaar verkeeren, naar La Louvière zijn overgebracht. De slachtoffers zijn grootendeels mijnwerkers, die in de steenkolenmijnen van Bracquegnies, Bois de Luc, Havre, Maurage en Thieu werkzaam zijn. ZWITSERLAND- LICHTE AARDSCHOKKEN. Bij Spiez en Luzern zijn onderscheidenlijk op 2 cn 4 Febr. lichte aardschokken gevoeld. ENGELAND. DE TOENADERING TUSSCHEN LABOUR EN LIBERALEN. Nadere verklaringen von Lloyd George. In de rede, die Lloyd George Donderdag in het Lagerhuis heeft gehouden, nadat Snowder» het amendement der arbeiderspartij op het adres van antwoord op de troonrede had toe gelicht, verklaarde de leider der libe-ale frac tie nog met nadruk, dat, indien samenwerking tusschen de liberalen en de arbeiderspartij be- teekent het slikken, door dc liberalen, van eiken vorm van nationalisatie van die indus trieën, welke de noodzakelijke levensbehoeften produceeren en indien met nationalisatie wordt bedoeld staatscontrole over banken en in het algemeen van alle werkzaamheden der indus trie, het liberalisme geen gemeenschappelijk tenrein van actie met Labour zal kunnen vin den, want het liberalisme komt op voor onder nemingsgeest en initiatief. Beteekent samenwer king het versterken van het initiatief, waar do particuliere ondernemingsgeest heeft gefaald, door het overgaan in staatseigendom, zooals in gevallen van landbezit en elcctricitcit, don kunnen de twee purtijen samenwerken. Lloyd George gewaagde van het voorstel van conservatieve leden om een conferentie van olie partijen inzake de werkloosheid tc hou den. Hij stemde hierin van harte toe. RAMSAY MACDONALD IN# EUROPA TERUG. Ramsay Macdonald, de leider der Labour- partij, die met zijn drie dochters Ceylon heeft bezocht, is weer te Londen teruggekeerd. DE STAKING DER MARCONISTEN. De werkgevers doen een scheids rechterlijke oplossing aan de hand. In verband met de staking der marconisten wordt blijkens een bericht uit Loncen verno men, dat een afvaardiging van parlempntslc- den, alle partijen vertcgenwoord-^end. die be langstellen in bei ge^ch Vrëda'rnv''do~r opwachting bij den voorzitter van den Board of Trade en den minister van arbeid hebben gemaakt. Beiden verklaarden, dat de werkge vers een mededeel in cr hadden gezonden, waar in zij hun bereidheid tc kennen geven om te onderhandelen, mits de beambten naar hun werk terugkeeren en om 't geschil aan orb - trage VOOr te 1cnr<-rAn dp gen vruchteloos zijn. De delegatie spoort de marconisten oan dit voorstel ie aanvaarden; ge hoopt wordt, dat er overeenstemming zal wor den bereikt. ITALIË- DE VER1TAI IA A NSCHENG ZUID-TIROL. VAN De Neuc Freie Prcsse meldt, dot in Zuid- Tircl 34 Duitschers, die indertijd als Itak'aan- schc staatsburgers waren ingeschreven, bevel hebben gekregen het land te verlaten, terwijl zij 'het staatsburgerschap verliezen. Dc betrok ken personen zijn zakenlieden, ambtenaren cn onderwijzers. TSJECHO-SLOWAK1JE. DE ERKENNING VAN RUSLAND. B e r 1 ij n. 7 Fcbr. (V. D.) Naar de bladen melden, heeft het volkscommissariaat voor bu'- tenlandsche zaken te Moskou van den gezant van sovjet-Rusland te Praag een telegram ont* vangen, meldende, dat de regeering van Tsje- oho-Slowakije tot erkenning van scvjet-Rus- land de jure heeft besloten. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Het onderzoek. Boedapest, 6 Febr. (V. D.) De laatste onderzoekingen ir. de affaire der valsche francs- biljetten vorderen goed cn men is er in ge slaagd sommige leemten aan te vullen. De Franschen eischen nog enkele ophelderingen, maar toch zal het aanvullend onderzoek dr volgende weck wel beë'ndigcV worden, terwijl dc werkzaamheden van de parlementaire com missie van onderzoek, ode thans drie dagen zijn gestaakt, nog langer zullen worden voortgezet De oppositie besloot om een strijd in de Na tionale Vergadering tc verscherpen en de kwes tie in den loop der volgende vergaderingen een punt der agenda tc deen uitmaken Dc ge ruchten, als zou de rcearing besloten zijn om haar ontslag in te dienen, werden ven be voegde zijde als geheel cnwaar ^ekenscictct. Op zoek naar de 6000 verdwe nen bankbiljetten. Boedapest, 6 Febr (H N.) De Fran sche gezant heeft vandaag een bezoek aan graaf Bethlen gebiacht. Volgens een officieus bericht had dit bezoek slechts ten doel het vraagstuk van de ratificatie van het Fransch- Hongaarsche handelsverdrag tc bespreken. Dt Dolitie heeft een huiszoeking ingesteld bij den vice-president von den notionalen bond Szoertsey, waarbii zij bnnr aandacht vooral aan de kelders wijdde. Naar verluidt, had men eenig vermoeden, dat hier do zesduizend stuks verdwenen valsche bankbiljetten verborgen zouden zijn. Dc zaak teden bisschop Zadrawetsj. Uit Parijs wordt gemeld, dat de bladen uit Boedepest vernemen, dat het kerkelijk proces tegen veldbisschop Zadrawetsj dcor den inqui siteur gevoerd wordt, dien dc paus zal aan wijzen. Het kerkelijk gerecht zal slechts de vraag onderzoeken, of de bisschop zijn ambt heeft misbruikt cn tegen de goede zeden heeft gehandeld. Daarna zal de bisschop voor het burgerlijk gerecht worden gedaagd, waarmee de kerk zich niet inlaat. ROFMENIE. HET AFZIEN VAN DEN TROON DOOR PRINS CAROL Een herroeping van zijn besluit Te Graz zijn uit Rome en Milaan berichten ontvangen, volgens welke de Roemeenscho troonopvolger Carol zijn troonsafstand zou hebben herroepen. Twee gedelegeerden uit Mi laan zouden in Boekarest zijn aangekomen, om een oorkonde van den prins over te brengen, waarin prins Carol zijn troonsafstand herroept Een bevestiging van een-erj ander is nog niet ZUID-SLA VIE. DE BINNENLANDSCH-POLITIEKE CRISIS. Geen samenwerking met Stefan Raditsj.Het aftreden der regeering verwacht. Uit Belgrado wordt gemeld, dat de coalitie- regeering een ernstige crisis doormaakt: de radicale kabinetsleden hebben een langduiigo RECLAMES. Van 1—4 rpgcls 4.05, elke regel meer ONTVANGEN: Een Pracht Sorteering Atelier aan huis voor maken vervormen van Hoeden 16-18 Langestraat AMERSFOORy W gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een l'oflov van do I oningin Vertegenwoordiger (Jtrechtsch3straal 44. Princess ïRoom Restaurant Dagschotels van konijn 1.50 Nog een ure dagen fHmsieW&ockbiev conferentie gehouden en besloten, dat samen werking met Stefon Raditsj onmogelijk was. In politieke kringen verluidt, dat het aftre den van het geheele kabinet spoedig te ver wachten is. Posjitsj zou voornemens zijn een nieuwe regeering te vormen zonder Raditsj. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Dc Riffijncn beschieten Tctocan weer. Berlijn, 6 Fcbr. (V. D.) Blijkens berich ten zijn de Rif-kabylen weer begonnen met de beschieting van Tctoean. Vele huizen zijn reeds verwoest. JAPAN. JAPAN EN DE ONTWAPENING B e r l ij n, 6 F e b r. (V. D.) Volgens ccn ver klaring van den Japanschen minister van bui- tènlandschc zaken heeft Japan erin toegestemd om de Amerikaansche voorstellen betreffende de ontwapening ter zee in een bzcr.derc con ferentie tc Washington te behandelen. EEN SAMENZWERING IN KOREA. Een voorgenomen aansleg op de regeeringsgebouwen. De correspondent van de Jiji Sjimpo te Seoel meldt, blijkens een telegram uit Tokio, dat de Japansche po.itie een samenzwering van Kore- aansche ontevredenen heeft ontdekt om de re- geeringsgebouwen in de lucht te laten vliegen. Drie raddraaiers zijn aangehouden en een voor raad bommen en revolutionaire geschriften is in beslag genomen. De overige samenzweerders zijn ontkomen. CHINA. DE ONRUST IN CHINA. De an'i-godsdicnstige beweging. De anti-religieuse betoogingen met een tegen de vreemdelingen gerichte strekking duren blij kens een bericht uit Peking voort. De minister van onderwijs heeft besloten het religieus on derwijs of te schaffen. Frankrijk heeft als be schermer der religieuse missies hiertegen verzet aongeteekend. Dc zeelicdensteking. Tengevolge van het voortduren van de sta king der zeelieden patrouilleeren, aldus wordt d.d. 6 Febr. uit Hongkong gemeld, Britsche marinesoldaten door de straten. VEREENIGDE STATEN. DE SNEEUWSTORMEN. Talrijke slachtoffers. Londen, 6 Febr. (H. N.) Volgens een telegram uit New York is het aantal peisonen. dat tengevolge van den jongsien sneeuwstorm in New York en de staten Pennsylvania en Connecticut om het leven is gekomen, tot 38 gestegen. MEXICO. DRIE TERECHTSTELLINGEN. Londen, 6 Febr. (H. N.) Uit Vera Cru2 wordt gemeld, dat generaal José Rivcros en 2 andere officieren, die schuldig waren bevon den aan revolutionaiie kuiperijen te San An tonio (Texas), terechtgesteld zijn. AUSTRALIË. HEVIGE HITTE. Dc boschbrondcn. Gemeld wordt d.d. 7 Febr. uit Melbourne Er hcerscht een hevige hitte, gepaard gaande met felle boschbranden. In vele deelen van Victoria kan alleen de regen redding brengen, om het vuur te blusschen. VEBSPRE2DL BtRICHVEN. SCHEEPSRAMP. P a r ij s, 6 Fcbr. (H.N.) Volgens een be richt uit Casablanca, is in de haven aldaar tengevolge van een hevigen storm een zwaar beladen barkas, aan boord waarvan zich 12 inlandsche matrozen bevonden, gezonken8 matrozen konden worden gered. SCHEEPSBRAND BIJ DE PHILIPPIJNEN. Twee dooden, zes vermisten. Gemeld wordt d.d. 7 Febr. uit Manilla, dat de stoomboot Atkinson nabij een der eilanden van de Philippijncn in brand is gevlogen en ge zonken. Twee Engelschen zijn hierbij verdron ken, terwijl zes anderen nog vermist worden. De bemanning en de overige passagiers, allen inboorlingen, konden zich in do booten in vei ligheid brengen. EEN CYCLOON Von 30 Januari BOVEN «MADAGASCAR tot 2 Febr. heeft, blijkens bericht van het Fransche departement van ko loniën, een hevige cycloon boven het eiland Madagascar gewoed. Alle telegrafische cn te lefonische verbindingen tusschen de hoofdstad Tananarive en het overige deel der kolonie zijn verbroken. De stad Vopomondry is geheel ver woest. Een inboorling is gedood cn cr zijn tal- renke gewonden. Bij Tananarive zijn door het wassen dsr ri vieren dijken doorgebroken en is de te velde staande rijst gedeeltelijk vernield. HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN HET KON. ECHTPAAR. Kerkelijke herdenking te Amsterdam. Tei gelegenheid van het Zilveren Huwelijks- leest van het Koninklijk Echtpaar zijn gister» morgen in verschillende Protcstantschc kerken in de hoofdstad tijdens den ochtendicnst donk en bidstonden gehouden. In dc synagogen der Hoogduitsche en Portu- geesche gemeenten te Amsterdam werden in den middag feestelijke diensten gehouden in verband met deze herdenking. HET KABINET-LIMBURG. Een bericht omtrent dc samenstelling. De Arnhcmsche Courant verneemt uit par ticuliere bron dat de oplossing van de Ka binetscrisis aanstaande is. Het Kabinet zou als vflgt samengesteld worden Mr. LimburgJustitie. Dr. de Geer Financiën. Mr. Drooglcover Fortuyn, oud-wethouder von 's-GravenhageBinnen^ndsche Zaken. Ir. van Elseiingen, Hoofdingenieur piovin- ciole Waterstaat Zuid Holland Waterstaat. Mr. I. R. H. van Schaik, R. K. Kamerlid Arbeid. Woltman, secretaris-generaal van het de partement van Oorlog Oorlog. Welter, in hef vorige ministerie, minister van Koloniën Koloniën. Voor de portefeuilles van Buitenlondscho Zaken en Onderwijs zijn nog geen namen be kend. REORGANISATIE DER R.-K. STAATSPARTIJ. Het ropport vastgesteld. De commissie tot reorganisatie von de R.-K. Staatspartij heeft Zoterdagmiddog in het Twee de Kamergetouw haar slotvergadering gehou den tot vaststelling van haar rapport. WERKVERSCHAFFING EN RENTEZEGELS. Eenigc belangrijke uitspraken van den Centralen Raad vnn Beroep. Dezer dagen zijn, naar het Volk. meldt, door den arbeiders van het grootste gewicht zijn. eenigc uitspraken gedaan, welke voor duizen den arbeiders vnn het grootste gewciht zijn. Bij de N. V. De Drie Provinciën en he* waterschap Vollenhove werken een 1500 arbeiders, die als werkloozen zijn aangewezen. Tegen het plakken van rentezcgels bestond echter bezwaar, niet zoozeer bij de besturen der hiergenoemde lichamen ,dan wel bij d« Regeering, die meende, dat het plokken te duur was. Do Raden van Arbeid bonden de zaak even wel aan en thans is in hoosgte instantie uitge maakt, dat voor de arbeiders niet geplakt be hoeft te worden. Als motief gold de over weging, dat in beide gevallen niet kan wor den gesproken van een arbeidsovereenkomst als door de wet bedoeld. De uitspraak zou niet alleen van belang zijn voor de hiergenoemde lichamne, doch ook voor soortgelijke vennootschappen in Drente cn Groningen. INWISSELING VAN ZILVERBONS. De minister van financiën brengt ter alge- meene kennis, dot, ingevolge het kon. besluit van 13 Januari 1926 (Stbl. no. 4), de inge trokken zilverbons van 2.50 (model 1915^ alsmede de ingetrokken zilverbons van f I (mode! 1916) alsnog tot en met 31 Dec. 1926 ter inwisseling kunnen worden oengeboden ter. kantore van het agentschap von het ministerie van financiën te Amsterdam (Heerengracht 344/46). Desverlongd kunnen de bons per post ann bovenstaand adres worden gezonden met dui delijke opgave van naam en adres van den af zender. Ter bevordering ven een spoedige af doening zullen de inzenders goed deen bij de bons te voegen een behoorlijk gefrankeerd en aan henzelven geadresseerd, formulier van een postwissel of wel een behoorlijk gefrankeerd storringsjormulier van den postchèque en giro dienst ten beloope van het bedrag der door hen ingezonden zilvcrbons. Uit het bovenstj^nde blijkt, dat de gelegen* heid tot inwisseling niet meer wordt openge steld ten aanzien van de ingetrokken zilver- bons van I, f 2.50 en 1 5 von den oudsten vorm (model 1914) cn dat op het oogenblik nog alleen in omloop zijn de zilverbons van I en f 2.50 van het nieuwste type. Van óe laatst bedoelde zilverbons, welke dus niet behoeven te worden ingewisseld, dragen do bons van I de dngteckcning van I Februari 1920, terwijl dc bons van f 2.50 zijn gcdogtcekcnd I Juli I9iÖ of later. JHR. MR. G. L. M BEERENBRf H. RUIJS DE CK. f Oud-Tweede Kamerlid, oud-minis ter van justitie cn oud-Commissaris der "oningin in Vimburg. Zaterdagavond is, naar de Msb. meldt, op huize Wolfrath te Born (L.) overleden jhr. mt. Gustavo Lodcwijk Marie Hubert Ruijs d<* Bee- renbrouck, oud-Commissaris der Koningin in Limburg. W. KOOIMAN, f Burgemeester cn secretaris van Koedijk. Tc Koedijk is overleden. 65 jaar oud. de heer W. Kooiman, sinds 33 jaar burgemeester cn secretaris van die gemeente H. N. VAN LEEUWEN, f In leven inspecteur der lichamelijke i opvoeding tc Amsterdam. De Ct. meldt het overlijden van den hear H. N. van Leeuwen, den bekenden gemeente lijken inspecteur von dc lichamelijke opvoeding te Amsterdam. De heer Van Leeuwen, die in zijn jeugd veel aan gymnastiek cn oth'.etiek heeft gedaan, heelt vele belangrijke functies bekleed in de'sport wereld, speciaal in athletiekkringen. In dienst van de gemeente Amsterdam heeft hij buiten gewoon veel cn goed werk gedaan, vooral op het gebied van speel- cn sportterreinen. Den lontstcn tijd wos hij begonnen met dc vborbe- reiding von dc Olympische spelen in Amster dam. De overledene bereikte den ouderdom van 41 jaor DE MAASBRUG TE MAASTRICHT. Dc ingenieur van den rijkswaterstaat Ir. Klink heeft ann Burgemeester cn Wethoudcis van Maastricht een nota uitgebracht, betreffen de dc redenen, op grond waarvan met het oog op het Julianakanaal dc bouw von een geheel nieuwe brug ter plaatse van de bestaande noo- dig wordt geacht. NU HET PASVISUM IS AFGESCHAFT. Invasie van Diritschc werk krachten. Te 's-Heercnberg is dc nood zoo hoog geste gen. dat twee raadsleden worden afgevaardigd naar Den Haag om bij de regeering oan t# dringen op bestrijding der werkloosheid met rijkssteun Daartegenover komen via Zevenaar veel Duitsche monteurs naar ons land om werk. Aangelokt door de goede loonen en de afge schafte pasvisa neemt het aantal Duitsche werkzoekenden zeer toe. In één Bog gingen langs Zevenaar 25 Duitsche bankwerkers .neer dc metoalfnbriekcn te Utrecht. HET CONFLICT BIJ DE ZUTPHEN- EMMERIK. De bussen ook op Duitsch gebied. Naar wij vernemen had het bestuur der In ternationale T.onsport-Arbeiders Federotie zich tot de betrokken Duitsche autoriteiten gewend, om voor de autobussen der Ncderlondsche ver- cenig'ing van Spoor- en Tramwegpersoneel, dia tot dusverre alleen tot de grens konden rijden, ook rijvergunning tc verkrijgen op het Duitsche traject tot Emmerik. Het secretariaat der I. T. F. ontving heden bericht, dat binnen een week vergunning om tot Emmerik tc mogen rij den, kan worden tegemoet gezien. Voortzetting der bemiddelings pogingen. Dc heeren ds. Groeneboer, ds. Von Pernis en de postoor dr. IJsselmuiden te Doetinchem hebben gisteren besloten hun bemiddelings pogingen in het conflict bij de tram Zutphen— Emmerik voort te zetten. Tegen Dinsdag a.s. hebben zij met beide partijen nieuwe confe renties aangevraagd. DE HAVGSCHE KUITENPRIKKER. De jeugdige dader ter beschikking der justitie gesteld. Omtrent de arrestatie van den zestienjarigen jongen te Den Haag, die verschillende meisjes aldaar in de kuiten heeft gestoken, meldt men ons nog, dot het gebleken is dot de jonge» de laatste week geen meisjes meer gestoken heeft, doch wel ze in de kuiten geknepen of er tegen geschopt heeft; vermoedelijk is hij bang geworden voor het verscherpte politie-toezicht. Do jongen is op het politiebureau niet inge sloten, doch heelt daar den nacht, slopende op twee stoelen, doorgebracht. Hij is vervolgens ter beschikking van de justitie gesteld. Do kinderrechter zal thans hebben uit te maken wat cr verder met hem gebeur*^ moet De jongen heeft bekend de verschill'-ide stekerijen met een zakmes te hebben begaan, hetwelk hij zegt weggeworpen te hebben. Bij de politie heeft de meening postgevat dot men hier met een psychopaath te doen heeft, zoodat hij vermoedelijk wel in een ge sticht zal worden opgeborgen. Er zal een onderzoek worden ingesteld naar. de omstandigheden waaronder do jongen zijn' daad bedreven heeft, naar zijn familie, in hoe-" verre hier van erfelijke belasting sproke enz,v

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1