DE EEMLANDER" BUITENLAND. Piano handel L. KLEIN| 24® laargang No. 183 JMOHTSPMIS rr 3 m'T,ca T An,"v PRIIS DER ADVERÏENTIEN met inbegrip van een EERSTE BLAD. Langestraat 23 A. VAN DE WEG Amersfoorj ZijdenVOORJAARS-HOEDEN MODEMAGAZIJN „L'HIRONOELLE' Eén maal in Uw leven! Gebr. Perzina Amerika per Radio! F. H. LOMANS frankrijk. FEUILLETON De Tijger van het Mercato, loort 1 2.10, Idem üanco per post I—, per week {met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17* alzondcrlijke nummert 1 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ti DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N». 47910. TEL. INT. 513. Dinsdag 9 Februari 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-adveitenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan xeci vooidecligc bepalingen voor het adverieercn Een* circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWA PENINGSCONFERENTIE. Baldwin over de houding van Rusland. Londen, 8 Febr. (H. N. Draadloos). Baldwin heeft vanmiddag in antwoord op een desbetreffende vraag in hei La^erhirs verkla-'d dat, voor zoover hem bekend was, de sovjet- regecring tot nu toe geen officieel nntwoo' heeft gegeven op de uitnooóiging om deel tp nemen aan de voorbereidende ontwapenings conferentie. Naar hij vernomen had, maalt Rusland bezwaar tegen Genève als plaats vnr samenkomst, aangezien sovjet-Rusland ge^r diplomatieke betrekkingen met de Zwitserscho regeering onderhoudt. De Engelsche regeerini» heeft geen gelegenheid gehad haar meenin« omtrent dit punt te uiten. Hij hoopte, dat alle moeMirkheden voor den vastgestelden datum van de bijeenkomst uit den weg zullen zijn ge ruimd. DE TOETREDING TOT DEN VOLKENBOND Het kabinet besluit met algemcene stemmen het opnemingsverzoek in te dienen. Hef rijkskabinet besloot gisteren met alge- meene stemmen e^n nota te verzenden om Duitschlands toetreding tot 4en Volkenbond te verzoeken. De nota betreffende Dritschlands opneming zal kort na de overhandiging te Genève open baar worden gemaakt. Het verzoek tot toetreding gister avond reeds verzonden Berlijn, 0 Febr. (V. D.) Het verzoek tot toelating van Duitschland tot den Volkenbond is nog gisteravond met een sperialen koerier naar Genève verzonden. Zal Duitschland reeds in Maan een permanenten zetel verwer ven Londen, 8 Febr. (V. D.) In de Engelsche pern komt algemeen groóte voldoening tot uiting in verband met de a.s. formeele aanvrago van Duitschland om tot den Volkenbond te worden toegelaten, welk verzoek in de heder. te Berlijn te houden kabinetsraad 'geformuleerd zal worden. Verwacht wordt, dat het deze v/eek nog te Genève zal worden ontvangen. Alsdan zal een formeele zitting door den Vol kenbondsraad werden belegd, die daarop eon buitengewone Assemblee zal bijeenroepen, welke Duitschland tot lid zal hebben te ver kiezen, (waarvan een meerderheid van twee derden van het totaal 9temmenaantal verplicht za] zijn) en ongetwijfeld adhaesie zal betuigen aan het advies von den Raad betreffende het lidmaatschap van dit lichaam van Duitschland. Wellicht zal Duitschland dus in staat zijn reeds voor de volgende zitting van den Volkenbonds raad in Maart zijn permanenten zetel in 'JU college in te nemen. Het verdrag van Locnrr zal eerst tastbare resultaten afwerpen, zood Duitschland zijn intrede in den Bond zal heb ben gedaan. Een bïzondere zitting van den Raad Nader wordt uit Londen gemeld, daa on middellijk na de ontvangst der Duitsche nota sir Eric Drmmond zal confereer en met de le den van den Volkenbondsraad over het hou den eenet speciale zitting ter bespreking der aanvraag. De Raad zal waarschijnlijk met het zelfde doel een speciale bijeenkomst der As semble uitschrijven. De Britsche gezant te Bern zal Engeland op beide vergaderingen vertegenwoordigen Men hoop' 'at Chumberlain de gewone zitting van den 'kenbondsraad, die later wordt gehou den, zal bijwonen. MINISTER HASLINDE ZIEK. De rijksminister van landbouw is vrij ernstig ziek. Hij is door de griep aangetast en moet op aanraden zijner geneesheeren eenigen tijd va- cantie nemen. DE DOCHTER VAN BISMARCK OVERLEDEN. Gravin Maria von Rantzau, de eenige dochte: van rijkskanselier Von Bismarck, is op 77-jo. rigen leeftijd op haar landgoed Dobersdorf bij Kiel overleden. DE RIJKSSPOORWEGMAATSCHAPPIJ. Felle kritiek in den rijksdag. B e r 1 ij n, 8 Febr. (H. N.) In den rijksdag zijn vandaag weer harde woorden gevallen ovei do houding van de rijksspoorwegmaatschappij. Vooral de spreker der communisten ging hevig tegen de hoogste ambtenaren van de spoorwe gen tekeer, die volgens hem wegens landverraad terecht moesten staan, omdat zij dc spoorwegen en het ptrsoneel tot slaven van het buitenland hebben gemaakt. De rijksspoorwegmaatschappij noemde hij een maatschappij van rooveTs, waar bij vergeleken Schinderhannes en Rinaldini niets beteekenden. De spreker ging in dezen trant geruimen tijd voort, zoodat hij tweemaal tot de orde moest worden geroepen. De demo cratische afgevaardigde Schildt gaf toe, dat de verwachtingen, die men bij de oprichting van de rijksspoorwegmaatschappij had gekoesterd, niet in vervulling zijn gegaan. De bureaucraten zijn autocraten geworden. Hij wees er op, dat de directeur-generaal Oesei reeds geruimen tijd ziek is en deze steeds voor een vergelijk met het personeel heeft geijverd, doch zijn pogingen zijn door een kleine, doch invloedrijke groep van leden der directie cn van den raad van toezicht verijdeld. Dc afgevaardigde Gildemcis- ter van de Duitsche volkspartij wees er op, dat de rijksdagcommissie eenstemmig de hou ding van de spoorwegmaatschappij heeft ver oordeeld. DE MOEILIJKHEDEN IN HET BANKBEDRIJF. Verwerping der scheidsrechterlijke uitspraak door beide partijen De op 3 Febr. in het rijksdepartement van arbeid gevelde scheidsrechterlijke uitspraak in- zaker 't bankbedrijf, waarbij oo. een regeling van den werktijd vastgesteld is en wordt bepaald, dat de salarissen van I Febr. tot 30 Sept. a.s. met 5 zullen stijgen, maar de thans geldende salarisregcling overigens tot 28 Febr. 1027 zaï worden verlengd, is blijkens een mededeeling van den Duitschen Baskbeambten-Vcrein zoo wel door den Reichsvcrband der Bankleitungen als door den Allg. Verband der Bankongestel'ten verworpen. EEN BOERENCONGRES DER COMMUNISTISCHE PARTIJ Aanstaanden Donderdag vergadert in het rijksdaggebouw het bestuur der communistische partij met de rijksdagfractie en vertegenwoordi gers der communistische landdagfracties om toebereidselen te treffen voor het bijeenroepen van een boerencongres der communistische pp «u Om een verbinding met de o'- dag en de parlementen der landen door de communistische fracties speciale boerensecre- tariaten worden ingesteld. DE VEEMMOORDEN. ui itevpellatic. De Völkischen hebben bij den Pruisischer» landdag een motie ingediend naar aanleiding van het bericht in de Duitsche pers, dat tegen den völkischen Landdagafgevaardigde Wulle een gerechtelijke vervolging is ingeste'd. Zij verzoeken het staatsministerie na te gaan, weike ambtenaren dit bericht hebben verspreid en vra gen, of men in de toekomst overeenkomstig de gemaakte bepalingen er zorg voor zal dragen, dat ambtenaren zich niet meer leenen tot het verschaffen van materiaal voor den politieken partijstrijd RECLAMES. Van 1I regels 4.05, elke regel meer 1.— Prima medicinaleLevertraan. Levertraan Emulsie. Moutextract met Levertraan ONTVANGEN: Een Pracht Sorteering Atelier aan huis voor maken vervormen van Hoeden 16-18 Langestraat AMERSFOORj Wil gij slechts een klankvolle piano aan schaffen, koopt dan een lloflev van H. M de l oningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. Electro - Technisch bureau Utrechtschestraat 17 - Tel. 483 KOUDE TE BERLIJN. Te Berlijn is het onverwachts weer bitter koud geworden. Gisteren daalde de thermome ter tot 5 graden onder nul 8ELGIF- OUD-MINISTER HARMIGNIES OVERKOMT EEN ERNSTIG ONGEVAL. Zondagmiddag is de taxi van Harmignfes, oud-minister van kunsten en wetenschappen, bij Bergen in botsing gekomen met een particu liere auto. De oud-minister werd ernstig ge wond en is stervende. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. Een nederlaag van Dcumer in dc Kamer. Bij de bespreking van het artikel van het financieel ontwerp, waarin de omzetting der aondeelen aan toonder in aandcelen op naam voorgeschreven wordt, verklaarde Doumer gis teren in »de Kamer, dat hijvreesde, dat dc afschaffing der aandeelen aan toonder het land in ccn financieel en economisch avontuur zou storten. Volgens hem zou do afschaffing daarvan 15000 nieuwe ambtenaren noodig ma ken en ernstige schade berokkenen aan dc schatkist. Hij voegde er aan toe, dat het te genwoordige regime der waardepapieren aan zienlijke inkomsten oplevert voor den Staat, nl. 7 a 900 millioen. Hij stelde dan ook voor een compromis te zoeken, waarbij een facul tatieve endosseering zou worden ingevoerd. De Kamer verwierp met 287 tegen 233 de voorgestelde splitsing van het artikel, dat bovengemelde verandering voorstelt. Doumer was voorstonder van de terzijdestelling van het voorstel der omzetting, moor had de kwestie van vertrouwen niet gesteld. Het gerucht over een nieuwe inflatie. Een motio der groepen vun links. Malvy beantwoordend, die verklaardo in do kranten gelezen te hebben, dat de bank van Frankrijk een nieuwo inflatie voorbereidt te gen 10 Maart, zeide Doumer, dat de vrees voor een nieuwe, onmiddellijke of aanstaande crisis ongegrond is. Indien de Kamer ons de middelen verschaft om dc begrooting in even wicht te brengen en het onmisbare vertrou wen te herstellen, zullen wij ontkomen aan het gevaar eener crisis, waarop wij steeds het oog gevestigd houden. Herriot zeide aan Doumer, dot de Kamer de vereischte krachtsinspanning niet heeft ge weigerd, noch weigeren zal. Hij dankte hem voor zijn woorden. Tegen afloop der vergadering van de bu* reoux en der groepsbesturen hebben de groe pen von links een motie aongenomen, welko o.m. voorschrijft, dat alle amendementen, die van leden van het kartel uitgaan, vóór zij worden ingediend, onderworpen moeten wor den aan de goedkeuring der finonciecle com missie. AUe leden der linkergroepen zullen zich moeten onderwerpen aan de partij-discipline. Bij de bespreking van het nieuwe regime voor de geldswaardige papieren, zullen zij moeten stemmen voor de verwerpng of de terzijdestel ling der bepalingen van de commissie en allo anlendcmenten moeten verwerpen, in stoot do teksten tc wijzigen, en eveneens de terugzen ding naar de commissie moeten afwijzen, zelfs als deze door de regeering werd voorgesteld. ZWITSERLAND- AANSLAG OP EEN GEESTELIJKE. In het dorpje Eiken bij Bazel heefj een ver- loopen sujet een katholieken geestelijke me* drie revolverschoten zwaar gewond. De dodo» heeft gehandeld uit wraak hij weet zijn on- der-curoteele-stclling aan den geestelijke ENGELAND DE GERUCHTEN OMTRENT TEN GEHELME OVEREENKOMST MET ITALIË. Een ontkenning van den premier. Londen, 8 Febr. (H. N.) Baldwin heeft vanmiddag in het lagerhuis op een vraog naar aanleiding van de aanhoudende geruchten in de Fransche pers over het bestaan van een ge heime overeenkomst tusschen Engeland en Ita lië verklaard, dat er geen politieke of commer- cieele overeenkomsten met Italië zijn aangegaan en dat er geen concessies zijn toegestaan in verband met de jongste regeling van de Ita- liaansche schuld. ENGELANDS POSITIE IN HET MIDDEN-OOSTEN. Een uiteenzetting van den minister van koloniën. Londen, 9 Febr. (H. N. Draadloos). Amery heeft te Leeds gesproken ove-r Enge- lands positie in het midden-Oosten. Hij zcid^ dat Engeland niet uit Egypte weg kan gaan. Sir Austen Ghamberlain, do minister von biri- tcnlandsche zaken, heeft het noodig geacht dui delijk te doen uitkomen, dot, hoewel Engeland het nationale leven van Egypto wcnscht aan te moedigen, het tevens verlangt, dot Egypt# zei begrijpen, dat het eerbied moet hebben voor Engelonds rijksrechten en verantwoordelijkheid, zoowel wot betreft de veiligheid van do Engel sche verbindingswegen door Egypte als Engo- lands positie in den Soedan. Met betrekking tót Irak zeide Amery, d«L terwijl Engeland nog slechts enkelo jaren gelo» den door kostbare legers had, thans dc veilig heid verzekerd wordt met ccn handvol troepen en een kleine, doch krachtige luchtstrijdkracht. De jongste ontwikkelingen hebben plaats gehad, niet doordien er van hooger hand druk werd uitgeoefend op een onwillig volk, doch donk zij do bevolking van het land zelf met behulp van Engelsche ambtenaren. Het land is thans in staat zijn eigen weg te gaon en niets belem mert een grootere ontwikkeling, ofgezien van een zekere behoefte aan beveiliging, wat do toekomst betreft. Het volk van Irak heeft do vraag gesteld, wat Engeland tegen het einde van 1928 zou doen. Zou het het land gaan verlaten zonder voor de toekomst eenigen vorm van somenwer king to behouden, of zou het tegenwoordige verdrag in een of onderen vorm worden ver nieuwd en aan Irak een oonmcrkelijko beveili ging geven? Ook wenschto het volk von Irak to weten, of het de tegenwoordige grenzen zou behouden, of dat Engeland sommige go- dcelten bij Mosoel aan dc Turken zol afstaan. Deze twee vraagstukken zijn thans opgehel derd. De rood von den volkenbond heeft met olgemecno stemmen beslist, dat do zaak von Irak een rechtvaardige zaak is. HieToan is toe gevoegd, dat Engeland op het einde van 1928 Irak niet zol verloten, doch zijn somenwerking met dit land zou voortzetten. Amery was van opvatting, dat verre von een nieuwen oorlog in het leven to roepen, dez© regeling een grondslag zal bieden voor een vriendschappelijk vergelijk in do toekomst met Turkije, tegen welk land Engeland geen grie ven heeft cn waarmede het op den voet van algeheelc vriendschap wenscht te blijven leven. Met betrekking tot Palestina zeide Amery, dot Engeland op zich heeft genomen aan do Joden een nationaal tehuis te versohoffen, doch slechts op voorwaarde, dot dc Joden geen on recht of hardo behandeling non de Arabisch# bevolking zullen aandoen. Dit is Engelonda politiek en deze zol zoo blijven. ENGELANDS DANK AAN DE OPVAREN DEN VAN DE PRESIDENT ROOSEVELT. Londen, 7 Febr. (V. D.) De heldhaftigheid van kapitein Fried en dc officieren en opva renden van de in de Vereenigde Staten thuis- behoorende stoomboot President Roosevelt, be toond bij de redding van de bemanning van het Britsche stoomschip Antinoe, is gisteren op een passende wijze herdocht. Op haar thuisreis von Bremen noor New-York is de President Roose velt speciaal te Southcmpton binncngeloopcn, opdat de dappere officieren en bemanning En- gelands dank in ontvangst konden nemen bij monde van Sir Philip Cunliffe, Lister, presi dent van den Board of Trade, die den koning vertegenwoordigde. Toen het schip in de hoven meerde, werd het een schitterende ontvangst bereid. Alle ander# schepen in de haven heschen de Amcrikaan- sche vlag en begroetten de President Roose velt met het geloei hunner sirenes. Sir Cunliffe Lister begaf zich aan boord, vergezeld van Boylston Bealc, die den gezant der Vereenigde Stoten vertegenwoordigde, admiraal Mocna- mee, den Amerikaanschen marine-attaché, lord Apsley, parlementslid voor Southampton, Sir James Charles, commandant van de Antinoe en mevrouw Tose. Alleen hij kan met gerustheid spreken, die zwijgen kan als hij wil. THOMAS A KEMPIS. Een roman uit het donkerst*1 Napels door HANS POSSENDORF. G3 Daar voelde Raffaele een heftigen schok door zijn lichaam gaanalles scheen om hem heen te draaien, de grond onder zijn voeten weg te zinken, en het was of hij in een onein dige diepte vielZij, die daar eenige schreden van hem verwijderd naast den hoofdcommis saris liep, was Lucretia Een dolle war reling van duizenden gedachten en gevoelens woelden in zijn brein speelde zijn fantasie hem parten Tooverden zijn zenuwen hem een droombeeld voer Maar hij was daareven toch heel rustig en kalm geweest, had juist in het geheel niet aan de onbekende gedacht, maar al zijn zinnen op zijn voornemen gericht. Hij sperde de oogen open Fn staarde naar het gelaat: Het was cn bleef Lucretia, Lucre tia, zijn vurige kinderliefde I Hoe kwam ze hier Zou zij de dochter van den hoofdcom missaris zijn En als dooi de bliksemstraal verlicht, werd hem opeens alles duidelijk. Hij had haaT destijds op hetzelfde schip ontmoet, waarmee ook de hoofdcommissaris naec Capri ging. Ze was spoorloos verdwenen, nadat <ie hoofdcommissaris van daaT naar Sicilië was overgeplaatst. Hij had haar toen, jaren later nog eens gezien op het bedevaartfeest in Nola, daarna nooit meer, ze was toen dus slechts voorbijgaand in Napels geweest. En nadat de hoofdcommissaris weer in Napels was terug geplaatst, was zij er ook weerLucretia Lucretia Colnaghi I De dochter van Alfredo Colnaghi, dien hij moest vermoorden. Al deze gedachten waren in een onderdeel van een seconde door Raffaele's hoofd gegaan. Het oogenblik voor de daad was nog niet voor bij, maar nu moest het toch gebeuren. Raffaele sprong op. Maai hij wierp zich niet op den hoofdcommissaris. Rechtop kwam hij te voorschijn cn ging de twee menschen tegemoet. Lucretia wilde gillen maar de schrik snoerde haar de keel toe. Colnaghi had zijn revolve ge trokken en richtte haar op Raffaele. Doch deze was reeds blijven staan, kruiste de armen over de borst als teeken, dat hij geen aanval in den zin had en zei met hijgende stem „U heeft van mij niets te vreezen, mijnheer!" „Wie ben je? Wat wilt u hier op dit uur?" vroeg Colnaghi en hield zijn wapen dreigend op Raffaele's borst gericht. „Een paar seconden geleden wilde ik u doo- den. U weet, dat de termijn, dien de Camorra voor uw ontslag heeft toegestaan, afgeloopen is. Ik ben gekozen om het vonnis aan u te vol trekken." Colnaghi liet nog steeds zijn wapen niet zak ken. Met den linker arm hield hij zijn bevende dochter omvat, die in stomme ontzetting naar den onguren kerel staarde. „Je hebt er in. ieder geval wijs aan gedaan je nog eens te beden ken," zei hij nu niet vaste stem. „Want mijn dood zou jezelf ook het leven hebben gekost, en dat heb je nu behouden." „II vergist zich! Als ik u gedood had, zou ik waarschijnlijk ontkomen zijn. Maar dat ik u niet gedood heb, Alfredo Colnaghi, dat kost me het leven. Of weet u als hoofdcommissaris van politie niet, dat de schoone en vereerde vereeniging zulk ccn ongehoorzaamheid van een der leden met den dood straft?" „Dat weet ik natuurlijk. Maar ik zal je het doet er niet toe, om welke redenen je me ge spaard hebt tegen de wraak van dc Camor ra beschermen." „Ik dank u voor uw bescherming, maar die heb ik niet noodig, ten minste niet voor mij zelf. Maar voor twee andere personen zou ik u die willen verzoeken: overmorgen trouwt mijn zuster, met een graaf uit Weenen, Ufing heet hij. Hij woont bij den boekhandelaar Por- pora in de Via San Bingo Del Librai. Ont houd u dien naam en die straat „Ik zal het wel onthouden, vriend. Maar het komt me voor, dat je me hier verhaaltje staat te vertellen, die „In den toestand waarin ik verkeer liegt men niet meer. Weet u het adres?" „Ja zeker. Graaf Ufing in de Via San Biago del Librai bij den boekhandelaar Porpora. En wat wil je nu „Het paar zal dodelijk na het huwelijk naar Weenen vertrekken. Ik verzoek u er met een sterke politiemacht voor te zorgen, dat ze on gehinderd en ongedeerd Napels kunnen ver loten. De graaf heeft een verbitterden vijand bij de Camorra. Zoodra ik er niet meer ben, zal hij zijn haat den vrijen teugel laten. Wijt u aan dit verzoek voldoen?" „Ik beloof het je wonneer ten minste alles zoo uitkomt als je zegt." „Het komt uit. Ik dank u en vertrouw op uw woord." „En meent u zelf de bescherming van de politie tc kunnen ontberen „Ik heb een eed gedaan, mijnheer, die ik gebroken heb, ik moet nu sterven." „Wat duivel, ncenl" riep Colnaghi en liet zijn v/open eindelijk zakken. „Denk je werkelijk, dat wij niet sterk genoeg zijn, om je veilig uit Napels te brenger.? Of heb je gebrek aan geld middelen? De politie zal je voor de eerste paar weken daarvan voorzien. Natuurlijk verwachten we als wederdienst, dat je ons alles zult ver tellen wat je van de Camorra weet „U vergist u, mijnheer," viel Raffaele hem hard in do rede, „u heeft niet met een verrader te doen. Ik heb een eed gedaan en heb die ge broken, zeker 1 Maar ik boet dat vrijwillig mei mijn leven. Ik kan niet verder leven als meineedige van de Camorra. Ik zou mezelf niet meer kunnen achten." Ongeoovig cn weer vol wantrouwen ging de hoofdcommissaris eenige schreden vooruit en zag Raffaele scherp in het gezicht: Waar had hij die groote, donkere, zwaarmoedige oogen toch meer gezien? En plotseling wist Alfredo Colnaghi wie hij voor zich had: „Jij bent de beruchte Camorrist, die ze den tijger van het Mercato noemen?" er was iets van be wondering in zijn stem. „Die ben ik. Hoe kent u me „Van je portret. Toevallig kreeg ik een paar dagen geleden je herkenningskaart in handen." „Maar ik ben zeer veranderd" „Ik herken je aan je oogen. Maar vertel me eensals je je eed zoo zwaar opneemt, waarom heb je haar dan gebrokencn me niet gedood Er klonk een koortsachtige spanning in de woorden van Colnaghi, alsof hij vermoedde, dat hier een geheimzinnig, somber noodlot aan het werk was. Nu richtten de oogen van den Camorrist zich met een onbeschrijfelijke uitdrukking van geluk en leed op Lucretia's gelaat „Omdat ik nog een anderen eed gezworen heb, eerder dan aan de Camorra. En dien eersten eed moet ik vóór alles houden toen ik nog een kind was heb ik aan een klein meisje eeuwige dankbaar heid gezworen, omdat ze mij door haar mede lijden bewaard heeft voor gevangenneming, Alfredo Colnaghi, het kleine meisje heeft mij destijds mijn vrijheid gered, maar ze redt u -h nu het leven." Een zachte, pijnlijke kreet was over Lucre* tia's lippen gekomen. Ze bracht do handen aan de slapen, als wilde ze haar gedachten verza melen en keek Raffaele in onuitsprekelijke ver* bazing aan. De revolver viel uit Colnaghi's hand. Geen spoor van wantrouwen was er meer in zijn ge* stamelde woorden „Wat? Was jij die kleine jongendie Maar Raffaele scheen hem niet te hooren. „U ziet dus," zei hij langzoam en duideijk, „dat er mij niets anders over blijft don te sterven." En droomerig voegde hij er bij„Maar de dood valt mij niet zwaar. Ik sterf voor de twee menschen, die mij het liefste op aarde waren: voor mijn zuster Carmela en hij wendde zijn blikken weer noor het jonge meisje „en voor jou, Lucretia!" Hij zette den dolk op zijn borst. Nu ontspande zich de stomme verbazing dio Colnaghi en zijn dochter bevangen had en bei den sprongen met een kreet op Raffaele toe om hem het wapen te ontrukken. Maar het was te lootbliksemsnel boorde het staal zich in zijn borst en Colnaghi kon al leen het vallende lichaam opvangen. Snel en voorzichtig liet hij hem op den grond glijden. Toen knielden vader en dochter naast hem neer. Met haastige ringers openden zij zijn hemd om to trachten het weg stroomende leven tegen te houden. Doch het was tevergeefsEr was geen leven meer in deze borst. De dolk stok tot het gevest erin, omgeven door de omtrekken van het ge- tatouëerde hart. Onder di hart stonden, hel door het maanlicht beschenen, groot en duidelijk de woorden „Lucretia la Passione Mi a." EINDE.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1